IPTPP3/4512-138/15-2/JM | Interpretacja indywidualna

Dot. wkładu Działu do Spółki – zastosowanie art. 2 pkt 27e i art. 6 ustawy.
IPTPP3/4512-138/15-2/JMinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. wyłączenie
 3. zbycie
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wkładu do Spółki Celowej zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań składających się na Dział Informatyzacji jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wyłączenia ww. czynności z opodatkowania podatkiem od towarów i usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wkładu do Spółki Celowej zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań składających się na Dział Informatyzacji jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wyłączenia ww. czynności z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie hurtowej i detalicznej sprzedaży towarów, świadczenia usług, w tym przez Internet z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, działalność związaną z oprogramowaniem. Znaczącą częścią działalności Wnioskodawcy są również badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych technicznych i biotechnologicznych (np. badania pierwiastkowe wirusów i wykorzystanie efektów takich badań). Wnioskodawca współpracuje także ze środowiskiem sportowców oferując dopasowane do indywidualnych potrzeb usługi wspomagające program treningowy sportowców oraz pracę trenerów.

W ramach struktury organizacyjnej Wnioskodawcy wydzielone są Działy odpowiedzialne za poszczególne obszary działania Spółki, takie jak Dział Zdrowia i Dział Informatyzacji. Na czele każdego Działu stoi Kierownik Działu. Taka wewnętrzna struktura organizacyjna wynika z Regulaminu Organizacyjnego Wnioskodawcy oraz znajduje odzwierciedlenie w Schemacie Organizacyjnym, stanowiącym załącznik do Regulaminu Organizacyjnego.

Wyodrębnienie Działu Zdrowa i Działu Informatyzacji w ramach struktury Spółki zostało formalnie zatwierdzone w drodze przyjęcia uchwały Zarządu Spółki. Wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego miało na celu usystematyzowanie oraz usprawnienie procesu zarządzania wskazanymi powyżej podstawowymi wydzielonymi obszarami działalności Spółki.

Dział Zdrowia koncentruje się na usługach świadczonych na rzecz Klienta indywidualnego oraz Partnerów biznesowych (np. kluby sportowe) w zakresie usług związanych z dbałością o zdrowie, przeprowadzaniu badań w tym zakresie (np. badania pierwiastkowe włosów, badania predyspozycji psychofizycznych człowieka) oraz wdrażaniu zmian w żywieniu.

Działalność Działu informatyzacji obejmuje tworzenie oprogramowania do obsługi kariery sportowca poprzez oferowanie kompleksowej obsługi sprzedaży usług wspomagających program treningowy sportowców oraz prace trenerów, w tym monitoring treningu i fizjoterapii oraz obsługę diety, organizację obsługi, w tym między innymi:

 1. Tworzenie oprogramowania wspierającego karierę sportowca;
 2. Testowanie tego oprogramowania;
 3. Tworzenie polityki marketingowej dla oprogramowania;
 4. Tworzenie strategii sprzedaży dla oprogramowania;
 5. Tworzenie i opracowywanie know-how z zakresu poszczególnych dziedzin, które są wykorzystywane do tworzenia oprogramowania.

W działalności operacyjnej, współpracownicy Działu Zdrowia i Działu Informatyzacji wykorzystują zespół składników materialnych i niematerialnych, przypisany do ich działalności.

Składniki materialne i niematerialne dotyczące Działu Zdrowia to:

 1. urządzenia i maszyny typu IT, w tym serwery, komputery stacjonarne, komputery przenośne, urządzenia sieciowe wykorzystywane wyłącznie przez ten Dział;
 2. umowy na podstawie, których Spółka świadczy na rzecz osób trzecich usługi;
 3. umowy ze współpracownikami i podwykonawcami;
 4. oprogramowanie własne lub umowy dotyczące korzystania przez Spółkę, w ramach i na potrzeby tego Działu z oprogramowania osób trzecich np. na zasadzie licencji;
 5. prawa majątkowe, autorskie prawa pokrewne do oprogramowania dostarczanego osobom trzecim, a także prawa do baz danych;
 6. umowy z osobami zarządzającymi tym Działem, osobami zajmującym się sprzedażą usług i produktów tego Działu oraz z osobami zajmującymi się marketingiem tych usług i produktów;
 7. prawa i obowiązki z umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz z umowy najmu;
 8. prawa i obowiązki oraz należności i zobowiązania wynikające z działalności Spółki w zakresie tego Działu w tym wynikające z wskazanych wyżej umów;
 9. know-how związane z obszarem badań pierwiastkowych włosów;
 10. środki trwałe m.in. komputery, wyposażenie biurowe;
 11. wartości niematerialne i prawne, autorskie prawa majątkowe do utworów stworzonych na potrzeby działalności marketingowej (prawa do ulotek, prezentacji interaktywnych;
 12. składników majątkowych niestanowiących środków trwałych, w szczególności wykorzystywane w działalności marketingowej;
 13. know-how w zakresie prowadzenia działań marketingowych;
 14. zobowiązania, w szczególności zobowiązania z tytułu umów zawartych w ramach działalności gospodarczej.

Składniki materialne i niematerialne dotyczące Działu Informatyzacji:

 1. urządzenia i maszyny typu IT, w tym serwery, komputery stacjonarne, komputery przenośne, urządzenia sieciowe wykorzystywane wyłącznie przez ten dział;
 2. oprogramowania własne oraz umowy dotyczące korzystania przez Spółkę, w ramach i na potrzeby tego Działu, z oprogramowania osób trzecich np. na zasadzie licencji;
 3. umowy, na podstawie, których Spółka korzysta, w ramach i na potrzeby tego Działu, z usług osób trzecich, np. umowy z dostawcami usług hostingu czy kolokacji serwerów;
 4. umowy z klientami Spółki dotyczące korzystania przez nich z udostępnianych im przez Spółkę usług;
 5. prawa majątkowe autorskie i prawa pokrewne do oprogramowania wykorzystywanego przez Spółkę a także do konfigurowania i obsługi tych usług dla klientów Spółki;
 6. umowy z osobami zarządzającymi tym Działem, osobami zajmującym się sprzedażą usług i produktów tego działu, osobami zajmującymi się marketingiem tych usług i produktów, osobami zajmującymi się obsługą usług świadczonych przez ten Dział Spółki w tym reklamacjami;
 7. umowy z twórcami oprogramowania (współpracownicy, podwykonawcy), na podstawie których Spółka nabyła/nabywa prawa majątkowe autorskie do programów komputerowych i innych utworów wykorzystywanych wyłącznie przez ten Dział;
 8. prawa i obowiązki z umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz z umowy najmu;
 9. prawa i obowiązki oraz należności i zobowiązania wynikające z działalności Spółki w zakresie tego Działu, w tym wynikające ze wskazanych wcześniej umów;
 10. know-how związane z obszarem usług;
 11. środki trwałe m.in. komputery, wyposażenie biurowe;
 12. wartości niematerialne i prawne; autorskie prawa majątkowe do utworów stworzonych na potrzeby działalność marketingowej (prawa do ulotek, prezentacji indywidualnych);
 13. składniki majątkowe niestanowiące środków trwałych, w szczególności wykorzystywane w działalności marketingowej, takie jak ulotki, druki;
 14. know-how w zakresie prowadzonych działań marketingowych;
 15. umowy handlowe z klientami (listy intencyjne);
 16. kontakty biznesowe ze sportowcami, trenerami i klubami sportowymi, specjalistyczną wiedzę związaną ze sprzedażą usług, informacje związane z bazami klientów;
 17. zobowiązania, w szczególności zobowiązania z tytułu umów zawartych w ramach działalności gospodarczej.

Warto podkreślić także, że świadczenie niektórych jedynie usług działalność zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Działu Zdrowia i Działu Informatyzacji (np. księgowość, usługi IT, utrzymanie czystości itp.) dokonane będą w oparciu o nowo zawarte umowy z dostawcami takich usług lub też ich refakturowanie przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Celowej, co nie będzie miało wpływu na ocenę wydzielonego zespołu składników, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wskazane wyodrębnienie organizacyjne Działu Zdrowia przejawia się również oddzielnym przechowywaniem dokumentacji prawnej oraz księgowej dotyczącej zadań gospodarczych związanych z opisanym zespołem składników materialnych i prawnych w sposób umożliwiający ich natychmiastową identyfikację niezależnie od pozostałych dokumentów księgowych spółki.

W strukturze Wnioskodawcy nie utworzono oddziałów czy zakładów. Powyższe wynika z charakteru działalności Spółki, polegającym na świadczeniu usług, a nie na produkcji, która uzasadniałaby formalne wyodrębniania takich odrębnych jednostek, jak oddział czy zakład.

Odrębność finansowa Wnioskodawcy polega na takim prowadzeniu ksiąg rachunkowych, który pozwala na rozdzielenie przychodów i działalności Działu Zdrowia i Działu Informatyzacji od przychodów i kosztów całego przedsiębiorstwa Spółki. Wnioskodawca prowadzi księgi handlowe (pełną ewidencję księgową), w których rejestruje zdarzenia gospodarcze prowadzonej działalności. Spółka przyporządkuje do Działu Zdrowia i Działu Informatyzacji aktywa i pasywa oraz należności i zobowiązania związane z jego działalnością. W ramach prowadzonej ewidencji księgowej zostały wyodrębnione konta analityczne dla Działu Zdrowia i Działu Informatyzacji (przychody i koszty oraz środki trwałe, zapasy towarów i materiałów, należności oraz zobowiązania), pozwalające na ustalenie wyniku na działalności każdego Działu oraz analizę pozycji bilansowych dotyczących danego Działu. Wnioskodawca prowadzi także analityczną ewidencję wszystkich składników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także system karno-płacowy służący rozliczaniu wynagrodzeń i innych należności zatrudnionych u Wnioskodawcy osób. W przypadku Wnioskodawcy Działy posiadają własne środki finansowe w kasie oraz na rachunkach bankowych prowadzonych odrębnie dla każdego Działu. Operacje księgowe Działu Zdrowia i Działu Informatyzacji dokonywane są z wyodrębnionego rachunku bankowego i w ramach wyodrębnionej grupy kont księgowych. W ramach wyodrębnienia Działu Zdrowia i Działu Informatyzacji, dla celów wewnętrznych sporządzany będzie także w formie uproszczonej odrębny bilans oraz odrębny rachunek zysków i strat.

W ocenie Wnioskodawcy, Dział Informatyzacji jest również wyodrębniony funkcjonalnie, ponieważ składa się nie tylko z sumy składników, lecz stanowi ich zorganizowany zespół, który może samodzielnie funkcjonować. Dział Informatyzacji obejmuje elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych w istniejącej strukturze przedsiębiorstwa. Jak wskazano w stanie faktycznym Dział Zdrowia i Dział Informatyzacji realizują odmienne zadania gospodarcze Spółki i zostały do nich przypisane składniki majątkowe i niemajątkowe, w tym zobowiązania oraz umowy odpowiednie do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, co oznacza, że Działy te posiadają niezależne źródło przychodów. Ponadto są one w stanie, jako wyodrębnione organizacyjnie części przedsiębiorstwa Spółki, samodzielnie planować, kontrolować i realizować założone działania gospodarcze przy wykorzystaniu alokowanych składników majątkowych oraz przy zaangażowaniu zatrudnionych współpracowników. Powyższe pozwala obu jednostkom samodzielnie realizować swoje zadania oraz prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Działy nie są jedynie sumą składników, lecz zorganizowanymi jednostkami przeznaczonymi do realizacji określonych zadań.

Obecnie Wnioskodawca planuje wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. Działu Informatyzacji tytułem wkładu do Spółki Celowej – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka Celowa). Po dokonaniu czynności objęcia udziałów w Spółce Celowej, Wnioskodawca będzie nadal rozwijał działalność w obszarze badawczym, w ramach pozostałego w Spółce Działu Zdrowia.

Dział Informatyzacji po wniesieniu do Spółki Celowej dysponując własnym personelem, składnikami majątkowymi, będzie zdolny do samodzielnego realizowania swoich zadań. W szczególności będzie potencjalnie mógł uzyskiwać przychody ze swojej działalności. Do Działu Informatyzacji, wyodrębnionego organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie, jest przyporządkowany odrębny zespół materialnych i niematerialnych składników majątkowych, organizacyjnie i funkcjonalnie związany z zadaniami wykonywanymi w ramach swoich funkcji organizacji obsługi i sprzedaży usług.

Zdaniem Spółki, w momencie wniesienia Działu Informatyzacji tytułem wkładu do Spółki Celowej, przesłanka związana z wyodrębnieniem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym Działu Informatyzacji w ramach Spółki będzie spełniona, jak również Dział Informatyzacji będzie stanowił, jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, zespół składników majątkowych i niemajątkowych w tym zobowiązań, który może zostać uznany za niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań składający się na Dział Informatyzacji, będący przedmiotem planowanego wkładu do Spółki Celowej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i w konsekwencji, czy planowana transakcja wniesienia tytułem wkładu do Spółki Celowej tego zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań nie podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań składający się na Dział Informatyzacji, będący przedmiotem planowanego wkładu do Spółki Celowej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i w konsekwencji, planowana transakcja wniesienia tytułem wkładu do Spółki Celowej tego zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań nie podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (art. 6 pkt 1 ustawy o VAT). Art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, poprzez wprowadzenie wyraźnego wyłączenia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, stanowi uszczegółowienie regulacji z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Powołany art. 6 pkt 1 ustawy o VAT stanowi implementację art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn, zm.; dalej; „Dyrektywa VAT”).

W myśl art. 19 Dyrektywy VAT w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana, jako następca prawny przekazującego. W przypadkach, gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) dokonał przy tym wykładni pojęcia „całości lub części majątku” na gruncie powołanej Dyrektywy VAT w wyroku C-497/01 w sprawie Zita Modes. TSUE podkreślił, iż pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, ze obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, włącznie z jego rzeczowymi składnikami oraz w zależności od konkretnego przypadku składnikami niematerialnymi, które licznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej. W wyroku tym TSUE uznał, że celem wyłączenia zbycia przedsiębiorstwa z opodatkowania jest zapewnienie neutralności podatkowej takiej czynności, której obciążając stronę istotnym zobowiązaniem podatkowym i tak rodziłaby prawo do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego. Trybunał podkreślił, że przeniesienie, o jakim mowa w art. 19 Dyrektywy VAT, dotyczy między innymi części przedsiębiorstwa, a istotne znaczenie ma funkcjonalne powiązanie składników majątkowych umożliwiające realizację określonego zadania gospodarczego.

Podobnie Trybunał wypowiedział się w wyroku z dnia 10 listopada 2011 r., w sprawie C-444/10 Finanzamt Ludenscheid przeciwko Christem Schriever wskazując, że regulacja art. 5 (8) VI Dyrektywy Rady (obecnie art. 19 Dyrektywy 112) obejmuje przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części, w tym składaków materialnych i ewentualnie niematerialnych, łącznie składających się na przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa zdolną prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, nie obejmuje zaś samego zbycia towarów, jak sprzedaż zapasu produktów. Jak wskazuje Trybunał, stwierdzenie, iż nastąpiło przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części w rozumieniu art. 19 Dyrektywy 112, wymaga, by całość przekazanych składników pozwalała na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. Kwestię, czy całość ta musi obejmować określone dobra, zarówno ruchome, jak nieruchome, należy rozpatrywać z punktu widzenia charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości należy stwierdzić, że zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy definicja legalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi być interpretowana przez pryzmat treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE i w powiązaniu z rozumieniem pojęcia „przekazania całości lub części majątku”, wyłożonym przez Trybunał w ww. orzeczeniach. Trybunał uznał, bowiem, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalność gospodarczej.

Ustawodawca w ww. przepisie nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji zbycia”. Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmuje wszelkie czynności, w ramach, których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aport), itp. Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Wyłączenie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług przewidziane w przepisie art. 6 pkt 1 ustawy obejmuje jednakże tylko te czynności zrównane z pojęciem dostawy towarów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa. Przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespól składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest, więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest także wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy, więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań.

Na Dział Informatyzacji, będący przedmiotem planowanego wkładu wnoszonego do Spółki Celowej, składa się istniejący zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, to jest:

 1. urządzenia i maszyny typu IT, w tym serwery, komputery stacjonarne, komputery przenośne, urządzenia sieciowe wykorzystywane wyłącznie przez ten Dział;
 2. oprogramowania własne oraz umowy dotyczące korzystania przez Spółkę, w ramach i na potrzeby tego Działu, z oprogramowania osób trzecich np. na zasadzie licencji;
 3. umowy na podstawie, których Spółka korzysta, w ramach i na potrzeby tego Działu, z usług osób trzecich, np. umowy z dostawcami usług hostingu czy kolokacji serwerów;
 4. umowy z klientami Spółki dotyczące korzystania przez nich z udostępnianych im przez Spółkę usług;
 5. prawa majątkowe autorskie i prawa pokrewne do oprogramowania wykorzystywanego przez Spółkę, a także do konfigurowania i obsługi tych usług dla klientów Spółki;
 6. umowy z osobami zarządzającymi tym Działem, osobami zajmującymi się sprzedażą usług i produktów tego Działu, osobami zajmującymi się marketingiem tych usług i produktów, osobami zajmującymi się obsługą usług świadczonych przez ten Dział Spółki, w tym reklamacjami;
 7. umowy z twórcami oprogramowania (współpracownicy, podwykonawcy), na podstawie których Spółka nabyła/nabywa prawa majątkowe autorskie do programów komputerowych i innych utworów wykorzystywanych wyłącznie przez ten Dział;
 8. prawa i obowiązki z umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz z umowy najmu;
 9. prawa i obowiązki oraz należności i zobowiązania wynikające z działalności Spółki w zakresie tego Działu, w tym wynikające z wskazanych wyżej umów;
 10. know-how związane z obszarem usług;
 11. środki trwale m.in. komputery, wyposażenie biurowe;
 12. wartości niematerialne i prawne; autorskie prawa majątkowe do utworów stworzonych na potrzeby działalności marketingowej (prawa do ulotek, prezentacji interaktywnych);
 13. składniki majątkowe niestanowiące środków trwałych, w szczególności wykorzystywane w działalności marketingowej, takie jak ulotki, druki;
 14. know-how w zakresie prowadzenia działań marketingowych;
 15. umowy handlowe z klientami (listy intencyjne);
 16. kontakty biznesowe ze sportowcami, trenerami i klubami sportowymi, specjalistyczną wiedzę związaną ze sprzedażą usług, informacje związane z bazami klientów;
 17. zobowiązania, w szczególności zobowiązania z tytułu umów zawartych w ramach działalności gospodarczej.

Co szczególnie istotne definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta we wskazanych wyżej aktach prawnych wyraźnie wskazuje, że w jej skład wchodzą także zobowiązania. W opisanej sytuacji w ramach składników składających się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyróżnić można także uprawnienia i zobowiązania związane ze stosunkami umownymi dotyczącymi poszczególnych Działów, w szczególności zobowiązania z tytułu umów zawartych w ramach działalności gospodarczej. Wskazane wyżej zobowiązania oraz uprawnienia związane z składające się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu regulacji podatkowych zostaną przeniesione na Spółkę Celową w wyniku odrębnych umów cesji – przejęcia długu zawartych przez Wnioskodawcę z podmiotami trzecimi.

W ocenie Wnioskodawcy, w momencie wniesienia Działu Informatyzacji do Spółki Celowej tytułem wkładu, przesłanka związana z istnieniem zespołu składników majątkowych i niemajątkowych, w tym zobowiązań w ramach Działu Informatyzacji w ramach Spółki będzie spełniona.

Wyodrębnienie organizacyjne

Ustawa o VAT nie zawiera definicji pojęcia wyodrębnienia organizacyjnego. W praktyce stosowania prawa, potwierdzonej dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych, przyjmuje się, iż o spełnieniu tej przesłanki można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej danego przedsiębiorstwa. Ponadto, takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub innego aktu wewnętrznego o podobnym charakterze.

W ramach struktury organizacyjnej Wnioskodawcy wydzielone są Działy odpowiedzialne za poszczególne obszary działania Spółki, takie jak Dział Zdrowia i Dział Informatyzacji. Na czele każdego Działu stoi Kierownik Działu. Taka wewnętrzna struktura organizacyjna wynika z Regulaminu Organizacyjnego Wnioskodawcy oraz znajduje odzwierciedlenie w Schemacie Organizacyjnym, stanowiącym załącznik do Regulaminu Organizacyjnego. Wyodrębnienie Działu Zdrowia i Działu Informatyzacji w ramach struktury Spółki zostało formalnie zatwierdzone w drodze przyjęcia uchwały Zarządu Spółki. Wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego miało na celu usystematyzowanie oraz usprawnienie procesu zarządzania wskazanymi powyżej podstawowymi, wydzielonymi obszarami działalności.

Dział Zdrowia koncentruje się na usługach świadczonych na rzecz Klienta indywidualnego oraz Partnerów biznesowych (np. kluby sportowe) w zakresie usług związanych z dbałością o zdrowie, przeprowadzaniu badań w tym zakresie (np. badania pierwiastkowe włosów, badania predyspozycji psychofizycznych człowieka) oraz wdrażaniu zmian w żywieniu.

Działalność Działu Informatyzacji obejmuje tworzenie oprogramowania do obsługi kariery sportowca poprzez oferowanie kompleksowej obsługi sprzedaży usług wspomagających program treningowy sportowców oraz pracę trenerów, w tym monitoring treningu i fizjoterapii oraz obsługę diety, organizację obsługi, w tym między innymi:

 1. Tworzenie oprogramowania wspierającego karierę sportowca;
 2. Testowanie tego oprogramowania;
 3. Tworzenie polityki marketingowej dla oprogramowania;
 4. Tworzenie strategii sprzedaży dla oprogramowania;
 5. Tworzenie i opracowywanie know-how z zakresu poszczególnych dziedzin, które są wykorzystywane do tworzenia oprogramowania.

W działalności operacyjnej współpracownicy Działu Zdrowia i Działu Informatyzacji wykorzystują zespół składników materialnych i niematerialnych przypisany do ich działalności (wskazane szczegółowo wyżej).

Warto podkreślić także, że świadczenie niektórych jedynie usług wspomagających działalność zorganizowanej części przedsiębiorstwa (np. księgowość, usługi IT, utrzymanie czystości, itp.) dokonywane będzie w oparciu o nowo zawarte umowy z dostawcami takich usług lub też ich refakturowanie przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Celowej, co nie będzie miało wpływu na ocenę wydzielanego zespołu składników, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wskazane wyodrębnienie organizacyjne Działu Zdrowia i Działu Informatyzacji przejawia się również oddzielnym przechowywaniem dokumentacji prawnej oraz księgowej dotyczącej zdarzeń gospodarczych związanych z opisanym zespołem składników materialnych i prawnych, w sposób umożliwiający ich natychmiastową identyfikację niezależnie od pozostałych dokumentów księgowych spółki.

W strukturze Wnioskodawcy nie utworzono oddziałów czy zakładów. Powyższe wynika z charakteru działalności Spółki, polegającym na świadczeniu usług, a nie na produkcji, która uzasadniałaby formalne wyodrębniania takich odrębnych jednostek, jak oddział czy zakład. Stanowisko, w myśl, którego wyodrębnienie organizacyjne zespołu składników majątkowych i niemajątkowych nie musi mieć charakteru sformalizowanego, a wynikać może z faktycznych okoliczności funkcjonowania danego podmiotu gospodarczego, prezentowały w szczególności sądy administracyjne, w tym m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjnego w Gdańsku w wyroku z 21 listopada 2012 r. (I SA/Gd 971/12) oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 21 czerwca 2012 r. (III SA/Wa 2836/11).

W ocenie Wnioskodawcy, w momencie wniesienia Działu Informatyzacji do Spółki Celowej tytułem wkładu, przesłanka związana z wyodrębnieniem organizacyjnym Działu Informatyzacji w ramach Spółki będzie spełniona.

Wyodrębnienie finansowe.

Ustawa o VAT nie precyzuje także, co należy rozumieć pod pojęciem wyodrębnienia finansowego. Niemniej jednak, w praktyce stosowania prawa, potwierdzonej dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych, uznaje się, iż przesłanka wyodrębnienia finansowego oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej danego przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową. Stanowisko takie zostało potwierdzone m.in. w wyroku WSA z dnia 9 października 2009 r. (sygn. III SA/Wa 674/09), a także w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2008 r. sygn. IPPB5/ 423-6/08-3/MB.

Odrębność finansowa Wnioskodawcy polega na takim prowadzeniu ksiąg rachunkowych, który pozwala na rozdzielenie przychodów z działalności Działu Zdrowia i Działu Informatyzacji od przychodów i kosztów całego przedsiębiorstwa. Wnioskodawca prowadzi księgi handlowe (pełną ewidencję księgową), w których rejestruje zdarzenia gospodarcze prowadzonej działalności. Spółka przyporządkuje do Działu Zdrowia i Działu Informatyzacji aktywa i pasywa oraz należności i zobowiązania związane z jego działalnością. W ramach prowadzonej ewidencji księgowej zastały wyodrębnione konta analityczne dla Działu Zdrowia i Działu Informatyzacji (przychody i koszty oraz środki trwałe, zapasy towarów i materiałów, należności oraz zobowiązania), pozwalające na ustalenie wyniku na działalności każdego Działu oraz analizę pozycji bilansowych dotyczących danego Działu. Wnioskodawca prowadzi także analityczną ewidencję wszystkich składników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także system kadrowo-płacowy służący rozliczaniu wynagrodzeń i innych należności zatrudnionych u Wnioskodawcy osób. W przypadku Wnioskodawcy, Działy posiadają własne środki finansowe w kasie oraz na rachunkach bankowych prowadzonych odrębnie dla każdego Działu. Operacje księgowe Działu Zdrowia i Działu Informatyzacji dokonywane są z wyodrębnionego rachunku bankowego i w ramach wyodrębnionej grupy kont księgowych. W ramach wyodrębnienia Działu Zdrowia i Działu informatyzacji dla celów wewnętrznych sporządzany będzie także w formie uproszczonej odrębny bilans oraz odrębny rachunek zysków i strat.

Zdaniem Spółki, w momencie wniesienia Działu Informatyzacji do Spółki Celowej tytułem wkładu, przesłanka związana z wyodrębnieniem finansowym Działu Informatyzacji w ramach Spółki będzie spełniona.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Ustawa o VAT nie zawiera definicji wyodrębniania funkcjonalnego. Niemniej jednak przesłankę tę – w praktyce potwierdzonej interpretacjami prawa podatkowego i orzeczeniami sądowymi – należy rozumieć, jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. powinna obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Odnośnie wyodrębnienia funkcjonalnego stwierdzić należy, że kryterium to sprowadza się do ustalenia, czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć powierzone zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku (pogląd taki wyraził m.in. WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 6 lipca 2010 r. sygn. akt I SA/Gl 112/10, a także WSA w Krakowie w wyroku z dnia 15 kwietnia 2010 r. sygn. akt I SA/Kr 31/10.

Nie budzi bowiem wątpliwości to, że aby wydzielona część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, musi ona posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego, jako samodzielny podmiot gospodarczy.

W ocenie Wnioskodawcy, Dział Informatyzacji jest wyodrębniony funkcjonalnie, ponieważ składa się nie tylko z sumy stadników, lecz stanowi ich zorganizowany zespół, który może samodzielnie funkcjonować. Dział Informatyzacji obejmuje elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych w istniejącej strukturze przedsiębiorstwa. Jak wskazano w stanie faktycznym Dział Zdrowia i Dział Informatyzacji realizują odmienne zadania gospodarcze Spółki i zostały do nich przypisane składniki majątkowe i niemajątkowe, w tym zobowiązania oraz umowy odpowiednie do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, co oznacza, że Działy te posiadają niezależne źródło przychodów. Ponadto są one w stanie, jako wyodrębnione organizacyjnie części przedsiębiorstwa Spółki, samodzielnie planować, kontrolować i realizować założone działania gospodarcze przy wykorzystaniu alokowanych składników majątkowych oraz przy zaangażowaniu zatrudnionych współpracowników. Powyższe pozwala obu jednostkom samodzielnie realizować swoje zadania oraz prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Działy nie są jedynie sumą składników, lecz zorganizowanymi jednostkami przeznaczonymi do realizacji określonych zadań.

W ocenie Wnioskodawcy, w momencie wniesienia Działu Informatyzacji do Spółki Celowej tytułem wkładu, przesłanka związana z wyodrębnieniem funkcjonalnym Działu Informatyzacji w ramach Spółki będzie spełniona.

Zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem realizującym określone zadania gospodarcze.

Ustawa o VAT nie zawiera definicji zdolności do bycia niezależnym przedsiębiorstwem. Zgodnie z praktyką stosowania prawa, potwierdzoną dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych, uznaje się jednak, że część składników przedsiębiorstwa może być uznana za jego zorganizowaną część, gdy posiada ona potencjalną zdolność do funkcjonowania w obrocie gospodarczym, jako samodzielny podmiot.

Dział Informatyzacji po wniesieniu do Spółki Celowej dysponując własnym personelem, składnikami majątkowymi, będzie zdolny do samodzielnego realizowania swoich zadań. W szczególności będzie potencjalnie mógł uzyskiwać przychody ze swojej działalności. Do Działu Informatyzacji wyodrębnionego organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie jest przyporządkowany odrębny zespół materialnych i niematerialnych składników majątkowych, organizacyjnie i funkcjonalnie związany z zadaniami wykonywanymi w ramach swoich funkcji organizacji obsługi i sprzedaży usług:

 1. urządzenia i maszyny typu IT, w tym serwery, komputery stacjonarne, komputery przenośne, urządzenia sieciowe wykorzystywane wyłącznie przez ten Dział;
 2. umowy dotyczące korzystania przez Spółkę, w ramach i na potrzeby tego Działu, z oprogramowania osób trzecich np. na zasadzie licencji;
 3. oprogramowania własne oraz umowy, na podstawie, których Spółka korzysta, w ramach i na potrzeby tego Działu, z usług osób trzecich np. umowy z dostawcami usług hostingu czy kolokacji serwerów;
 4. umowy z klientami Spółki dotyczące korzystania przez nich z udostępnianych im przez Spółkę usług;
 5. prawa majątkowe autorskie i prawa pokrewne do oprogramowania wykorzystywanego przez Spółkę, a także do konfigurowania i obsługi tych usług dla klientów Spółki;
 6. umowy z osobami zarządzającymi tym Działem, osobami zajmującym się sprzedażą usług produktów tego Działu, osobami zajmującymi się marketingiem tych usług i produktów, osobami zajmującymi się obsługą usług świadczonych przez ten Dział Spółki, w tym reklamacjami;
 7. umowy z twórcami oprogramowania (współpracownicy, podwykonawcy), na podstawie których Spółka nabyła/nabywa prawa majątkowe autorskie do programów komputerowych i innych utworów wykorzystywanych wyłącznie przez ten Dział;
 8. prawa i obowiązki z umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz z umowy najmu;
 9. prawa i obowiązki oraz należności i zobowiązania wynikające z działalności Spółki w zakresie tego Działu, w tym wynikające z wskazanych wyżej umów;
 10. know-how związane z obszarem usług;
 11. środki trwałe m.in. komputery, wyposażenie biurowe;
 12. wartości niematerialne i prawne – Spółki: autorskie prawa majątkowe do utworów stworzonych na potrzeby działalności marketingowej (prawa do ulotek, prezentacji interaktywnych);
 13. składniki majątkowe niestanowiące środków trwałych, w szczególności wykorzystywane w działalności marketingowej, takie jak ulotki, druki;
 14. know-how w zakresie prowadzenia działań marketingowych;
 15. umowy handlowe z klientami (listy intencyjne);
 16. kontakty biznesowe ze sportowcami, trenerami i klubami sportowymi, specjalistyczną wiedzę związaną ze sprzedażą usług, informacje związane z bazami klientów;
 17. zobowiązania, w szczególności zobowiązania z tytułu umów zawartych w ramach działalności gospodarczej.

Świadczenie niektórych jedynie usług wspomagających działalność zorganizowanej części przedsiębiorstwa (np. księgowość, usługi IT, utrzymanie czystości, itp.) dokonywane będzie w oparciu o nowo zawarte umowy z dostawcami takich usług lub też ich refakturowanie przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki, co nie będzie miało wpływu na ocenę wydzielanego zespołu składników, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Powyższy pogląd podzielany jest również w praktyce organów skarbowych (przykładowo przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 28 maja 2012 r., znak: IBPB1/2/423-199/12/JD oraz w interpretacji indywidualnej z 24 maja 2012 r. znak: IBPP1/2/443-214/12/BM).

W ocenie Wnioskodawcy, w momencie wniesienia Działu Informatyzacji tytułem wkładu do Spółki Celowej, przesłanka zdolności Działu Informatyzacji do bycia niezależnym przedsiębiorstwem realizującym określone zadania gospodarcze będzie spełniona.

Reasumując powyższe, w ocenie Wnioskodawcy będący przedmiotem planowanego wniesienia do Spółki Celowej tytułem wkładu zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań składający się na Dział Informatyzacji stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i w konsekwencji, planowana transakcja wniesienia Działu Informatyzacji tytułem wkładu do Spółki Celowej nie podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca wskazuje, że kwestie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w podobnych do opisanego, stanach faktycznych zaprezentowane zostały przykładowo w:

 1. wyroku NSA z dnia 12 maja 2011 r. (II FSK 2222/09), WSA w Warszawie z 9 października 2009 r., sygn. III SA/WA 674/09; NSA z 12 maja 2011 r., sygn. II FSK 2222/09 (utrzymujący w mocy ww. wyrok WSA), NSA z 20 marca 2012 r., sygn. I FSK 815/11, NSA z 27 marca 2013 r. sygn. II FSK 1896/11;
 2. w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych w imieniu Ministra Finansów przez:
   1. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 28 kwietnia 2014 r. (IPTPP1/443-55/14-4/RG), z dnia 10 lutego 2014 r. (IPTPP2/443-944/13-2/IR), z dnia 25 lutego 2015 roku (I
   1. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 28 kwietnia 2014 r. (IPTPP1/443-55/14-4/RG), z dnia 10 lutego 2014 r. (IPTPP2/443-944/13-2/IR), z dnia 25 lutego 2015 roku (IPTPB3/423-400/14-4/GG) oraz z dnia 27 lutego 2015 roku (IPTPP2/443-884/14-4/JS).
   2. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia z 17 lutego 2014 r. (IBPP4/443-605/13/LG), z dnia 4 września 2014 r. (IBPP4/443-266/14/EK), z dnia 7 stycznia 2015 roku (IBPB1/2/423-1237/14/ASz), z dnia 14 stycznia 2015 roku (IBPP3/443-ł249/14/ASz), z dnia 29 stycznia 2015 roku (IBPP3/443-1242/EJ), z dnia 03 marca 2015 r. (IBPP2/443-1263/14/KO) oraz z dnia 9 marca 2015 roku (IBPP3/443-1433/14/JP oraz IBPB1/2/423-1480/14/AP).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Należy zauważyć, iż powołany wyżej art. 6 pkt 1 ustawy stanowi implementację art. 19 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.).

W myśl art. 19 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego. W przypadkach gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Według art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako: dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Z opisu sprawy wynika, że w ramach struktury organizacyjnej Wnioskodawcy wydzielone są Działy odpowiedzialne za poszczególne obszary działania Spółki, takie jak Dział Zdrowia i Dział Informatyzacji. Na czele każdego Działu stoi Kierownik Działu. Taka wewnętrzna struktura organizacyjna wynika z Regulaminu Organizacyjnego Wnioskodawcy oraz znajduje odzwierciedlenie w Schemacie Organizacyjnym, stanowiącym załącznik do Regulaminu Organizacyjnego. Obecnie Wnioskodawca planuje wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. Działu Informatyzacji tytułem wkładu do Spółki Celowej – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Odrębność finansowa Wnioskodawcy polega na takim prowadzeniu ksiąg rachunkowych, który pozwala na rozdzielenie przychodów i działalności Działu Zdrowia i Działu Informatyzacji od przychodów i kosztów całego przedsiębiorstwa Spółki. Wnioskodawca prowadzi księgi handlowe (pełną ewidencję księgową), w których rejestruje zdarzenia gospodarcze prowadzonej działalności. Spółka przyporządkuje do Działu Informatyzacji aktywa i pasywa oraz należności i zobowiązania związane z jego działalnością. W ramach prowadzonej ewidencji księgowej zostały wyodrębnione konta analityczne dla Działu Informatyzacji (przychody i koszty oraz środki trwałe, zapasy towarów i materiałów, należności oraz zobowiązania), pozwalające na ustalenie wyniku na działalności każdego Działu.

Dział Informatyzacji jest również wyodrębniony funkcjonalnie, ponieważ składa się nie tylko z sumy składników, lecz stanowi ich zorganizowany zespół, który może samodzielnie funkcjonować. Dział Informatyzacji po wniesieniu do Spółki Celowej dysponując własnym personelem, składnikami majątkowymi, będzie zdolny do samodzielnego realizowania swoich zadań. W szczególności będzie potencjalnie mógł uzyskiwać przychody ze swojej działalności. Do Działu Informatyzacji, wyodrębnionego organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie, jest przyporządkowany odrębny zespół materialnych i niematerialnych składników majątkowych, organizacyjnie i funkcjonalnie związany z zadaniami wykonywanymi w ramach swoich funkcji organizacji obsługi i sprzedaży usług. W momencie wniesienia Działu Informatyzacji tytułem wkładu do Spółki Celowej, przesłanka związana z wyodrębnieniem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym Działu Informatyzacji w ramach Spółki będzie spełniona, jak również Dział Informatyzacji będzie stanowił, jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, zespół składników majątkowych i niemajątkowych w tym zobowiązań, który może zostać uznany za niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa wskazać należy, że skoro – jak wskazał Wnioskodawca w treści wniosku – zespół składników materialnych i niematerialnych w tym zobowiązań, składających się na Dział Informatyzacji będący przedmiotem planowanego wkładu do Spółki Celowej posiada cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy, to mieści się w pojęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W konsekwencji wniesienie w formie wkładu przedmiotowego zespołu składników materialnych i niematerialnych w tym zobowiązań, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, tj. nie będzie objęte zakresem przedmiotowym ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Końcowo podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach opisu zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Powyższe oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.