IPTPP2/443-884/14-4/JS | Interpretacja indywidualna

Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT czynności wniesienia do spółki powiązanej zespołu składników materialnych oraz niematerialnych
IPTPP2/443-884/14-4/JSinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. zbycie
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2014 r. (data wpływu 2 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT czynności wniesienia do spółki powiązanej zespołu składników materialnych oraz niematerialnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT czynności wniesienia do spółki powiązanej zespołu składników materialnych oraz niematerialnych.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 lutego 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

C. sp. z o.o. (dalej: „CH”, „Spółka” lub Wnioskodawca), wchodząca w skład grupy kapitałowej C., jest czynnym podatnikiem podatku VAT, prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie:

 1. organizacji obsługi sprzedaży i transportu produktów stalowych walcowanych oraz transportu złomu – aktualnie CH świadczy przedmiotowe usługi na potrzeby podmiotu zależnego od Spółki, tj. spółki C. Sp. z o.o. (dalej: „C.”).
 2. działalności holdingowej, tj. nadzoru nad innymi podmiotami ze względu na zależności kapitałowe – aktualnie CH. posiada jedynie udziały w C., jednakże nie można wykluczyć, że będzie posiadała również akcje/udziały w innych spółkach.

Obecny podział działalności Spółki w powyższym zakresie Spółka zamierza również odzwierciedlić od strony formalnej w swojej strukturze organizacyjnej, m.in. w celu usystematyzowania oraz usprawnienia procesu zarządzania wskazanymi powyżej podstawowymi obszarami jej działalności. W konsekwencji, działalnością w ramach funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu będzie zajmował się utworzony i dedykowany w tym celu dział sprzedaży i logistyki Spółki (dalej: „Dział Sprzedaży i Logistyki” albo „DSiL”), natomiast druga funkcja biznesowa Spółki (tj. działalność holdingowa) będzie nadal wykonywana przez CH. w ramach pozostałej części istniejącego przedsiębiorstwa (pozostającej poza zakresem funkcji przypisanych do Działu Sprzedaży i Logistyki).

Obecnie w ramach wykonywanej funkcji obsługi sprzedaży i transportu Spółka odpowiedzialna jest za organizację obsługi sprzedaży i transportu produktów stalowych walcowanych C. (w zakresie organizacji obsługi sprzedaży transportu produktów stalowych kutych, C. korzysta z własnego, niezależnego zespołu pracowników) oraz organizację obsługi transportu złomu na potrzeby produkcyjne C. W szczególności, jej rolą jest podejmowanie czynności zmierzających do „skojarzenia” zainteresowanych kontrahentów oraz potencjalnego nabywcy tych produktów, a także planowanie i koordynacja transportu produktów/surowców w celu zaspokojenia wymagań kontrahentów lub potrzeb produkcyjnych C.

W szczególności, w ramach wykonywanej funkcji obsługi sprzedaży i transportu, wykonywane są następujące grupy czynności:

 • w zakresie obsługi sprzedaży:
  • wyszukiwanie klientów dla produktów stalowych walcowanych C.,
  • prowadzenie negocjacji z klientami,
  • przyjmowanie zamówień w imieniu C.,
  • utrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi klientami,
  • prezentacja oferty na produkty stalowe walcowane C.,
  • obsługa zapytań klientów odnośnie produktów stalowych walcowanych C.,
  • sporządzanie analiz i przetwarzanie opinii klientów odnośnie ww. produktów C.,
  • przygotowywanie analiz rynkowych,
  • inicjowanie oraz prowadzenie współpracy z obecnymi oraz potencjalnymi nabywcami produktów stalowych walcowanych (zgodnie z polityką handlową opracowaną wewnętrznie),
  • zlecanie w uzasadnionych przypadkach usług polegających na prowadzeniu czynności i działań marketingowych/promocyjnych podmiotom zewnętrznym;
 • w zakresie obsługi transportu:
  • planowanie, organizowanie i koordynowanie wysyłki krajowej i eksportowej produktów stalowych walcowanych C. transportem drogowym, kolejowym lub morskim,
  • planowanie, organizowanie i koordynowanie transportu złomu na potrzeby produkcyjne C.,
  • bieżące monitorowanie i informowanie klientów o statusie realizacji wysyłek i odbiorów;
  • planowanie i egzekwowanie procesu podstawiania pojazdów (zlecenia, wywołania, powiadomienia),
  • wystawianie dokumentów transportowych (zlecenia, wywołania, powiadomienia),
  • tworzenie dziennych raportów wysyłkowych.

Wskazane wyżej czynności będą również wykonywane przez wyodrębniony Dział Sprzedaży i Logistyki.

Dział Sprzedaży i Logistyki nie będzie posiadał wyodrębnionego zespołu wsparcia administracyjnego. Funkcje administracyjne/pomocnicze będą wykonywane przez poszczególnych pracowników Działu Sprzedaży i Logistyki we własnym zakresie (np. organizacja przepływu faktur, przygotowanie dokumentacji i korespondencji handlowej, aktualizacja baz danych, kierowanie zapytań klientów do odpowiednich osób). W razie potrzeby, odpowiednie usługi będą nabywane od wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych (np. usługi porządkowe, czy usługi nauki języków obcych – umowy na świadczenie przedmiotowych usług, dotyczące funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu, zostaną przypisane do DSiL). Należy jednocześnie podkreślić, że w analogiczny sposób Spółka działa także w chwili obecnej, tj. całość działań administracyjno-pomocniczych jest wykonywana we własnym zakresie bez wyodrębniania odpowiednich działów wewnętrznych w tym zakresie bądź jest zlecana wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym.

Dział Sprzedaży i Logistyki będzie dysponował własną powierzchnią biurową – Spółka jest bowiem stroną umowy najmu powierzchni biurowej, w której prowadzona jest działalność w zakresie organizacji obsługi sprzedaży i transportu. Do Działu Sprzedaży i Logistyki zostaną przypisani wszyscy pracownicy Spółki bezpośrednio zaangażowani w wykonywanie czynności związanych z działalnością Działu Sprzedaży i Logistyki, tj. z funkcją organizacji obsługi sprzedaży i transportu produktów stalowych walcowanych oraz złomu na potrzeby produkcyjne C. Dział Sprzedaży i Logistyki będzie posiadał hierarchiczną strukturę organizacyjną. Przedmiotowa struktura organizacyjna oraz przypisanie pracowników do DSiL będą określone w odpowiednich dokumentach korporacyjnych.

Spółka przyporządkuje do Działu Sprzedaży i Logistyki aktywa i pasywa oraz należności i zobowiązania związane z jego działalnością. Zostanie również przeprowadzone przypisanie/alokowanie do Działu Sprzedaży i Logistyki poszczególnych kosztów/wydatków oraz przychodów ponoszonych/generowanych specyficznie przez Dział Sprzedaży i Logistyki. W ramach wyodrębnienia Działu Sprzedaży i Logistyki, dla celów wewnętrznych sporządzany będzie w formie uproszczonej odrębny bilans oraz odrębny rachunek zysków i strat Działu Sprzedaży i Logistyki.

Dla celów rachunkowości zarządczej, kontrolowane będą przychody i koszty realizowane przez Dział Sprzedaży i Logistyki. Dział Sprzedaży i Logistyki będzie ponadto posiadał odrębne rachunki bankowe przypisane do jego działalności.

Do Działu Sprzedaży i Logistyki będzie przyporządkowany odrębny zespół materialnych i niematerialnych składników majątkowych, organizacyjnie i funkcjonalnie związany z zadaniami wykonywanymi w ramach funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu, tj.:

 • wszystkie aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące realizacji funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu, w tym: infrastruktura biurowa (m.in. biurka, krzesła, szafy, regały), sprzęt komputerowy, telefony oraz inne urządzenia elektroniczne (m.in. skaner, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, projektor);
 • zapasy aktywów obrotowych, np. artykuły biurowe lub materiały reklamowe;
 • prawa do samodzielnego korzystania z odpowiedniej powierzchni biurowej przez Dział Sprzedaży i Logistyki (tj. prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu tej powierzchni);
 • prawa i obowiązki wynikające z poszczególnych umów zawartych przez Spółkę oraz funkcjonalnie związanych z działalnością Działu Sprzedaży i Logistyki, w tym w szczególności wierzytelności (należności)/zobowiązania:
   • wynikające z umowy regulującej świadczenie na rzecz C. usług dotyczących organizacji obsługi sprzedaży i transportu;
   • wynikające z umów regulujących wykonywanie zadań zleconych podmiotom zewnętrznym, w związku z realizacją funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu;
  • zobowiązania wynikające ze stosunku pracy wobec osób zatrudnionych w Spółce w ramach funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu;
  • prawa i obowiązki z umów rachunków bankowych wykorzystywanych w związku z funkcją organizacji obsługi sprzedaży i transportu (w tym środki zgromadzone na tych rachunkach);
  • księgi i dokumenty związane z działalnością związaną z usługami w zakresie organizacji obsługi sprzedaży i transportu.

  Ze względu na to, że Dział Sprzedaży i Logistyki będzie funkcjonował w ramach jednego podmiotu prawnego, nie można wykluczyć trudności w bezpośrednim przypisaniu – w całości lub w określonej części – praw i obowiązków wynikających z niektórych umów zawartych przez CH. do Działu Sprzedaży i Logistyki. W tego rodzaju przypadkach (w zależności od konkretnych okoliczności) w celu prawidłowego uregulowania sytuacji prawnej, mogą być zawierane umowy dodatkowe, albo stosowane aneksy do umów już obowiązujących. Pozostanie to jednak bez uszczerbku dla możliwości realizowania założonych funkcji przez Dział Sprzedaży i Logistyki.

  W dalszym etapie reorganizacji struktury działalności biznesowej Spółki i po przeprowadzeniu koniecznych działań mających na celu organizacyjne, funkcjonalne oraz finansowe wyodrębnienie Działu Sprzedaży i Logistyki, funkcjonujący już w strukturach Spółki Dział Sprzedaży i Logistyki zostanie wniesiony przez Spółkę w ramach wkładu niepieniężnego do spółki powiązanej w zamian za objęcie nowych udziałów albo podwyższenie wartości nominalnej udziałów już posiadanych przez Spółkę. Po zakończeniu procesu restrukturyzacji w Spółce nie będzie już prowadzona działalność operacyjna obecnie prowadzona w Spółce przez Dział Sprzedaży i Logistyki, tj. działalność związana z organizacją obsługi sprzedaży i transportu produktów stalowych walcowanych oraz złomu na potrzeby produkcyjne C.

  Spółka powiązana będzie w ramach swoich struktur kontynuowała dotychczasową działalność i wykonywała funkcje Działu Sprzedaży i Logistyki wykorzystując przejęty od Spółki (oraz przypisany uprzednio do działalności Działu Sprzedaży i Logistyki) zespół składników materialnych i niematerialnych, umowy oraz prawa i obowiązki z nich wynikające (w tym zobowiązania) oraz pracowników (którzy staną się pracownikami spółki powiązanej w ramach przejścia zakładu pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy). Zgodnie z obecnymi założeniami, kontynuacja działalności w powyższym zakresie będzie dotyczyła opisanej w niniejszym wniosku obsługi sprzedaży i transportu produktów stalowych walcowanych oraz złomu na potrzeby C.

  Do rozpoczęcia i prowadzenia działalności Działu Sprzedaży i Logistyki w ramach spółki powiązanej nie będzie konieczne nabycie dodatkowych aktywów.

  W piśmie z dnia 18 lutego 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że:

  1.

  Przedmiotem wniesienia (w ramach wkładu niepieniężnego) przez Wnioskodawcę do spółki powiązanej będzie zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) wchodzących w skład Działu Sprzedaży i Logistyki, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych oraz wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki pod kątem organizacyjnym i finansowym w sposób opisany szczegółowo w poz. 68 formularza ORD-IN Wniosku złożonego przez Spółkę.

  Spółka jednocześnie podkreśliła, iż w odniesieniu do kwestii, czy wskazany powyżej oraz opisany w poz. 68 formularza ORD-IN Wniosku przedmiot wkładu niepieniężnego stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.; dalej: ustawa o VAT) – Wnioskodawca wskazał, iż zagadnienie to stanowi przedmiot rozstrzygnięcia Dyrektora w niniejszej sprawie. W związku z tym Wnioskodawca, dążąc do przedstawienia stanu faktycznego w sposób jak najbardziej prawidłowy, nie może podjąć się oceny powyższej kwestii w treści poz. 68 formularza ORD-IN Wniosku. Jest ona bowiem związana z przedmiotem wnioskowanej interpretacji przepisów prawa podatkowego, stanowiąc w istocie ocenę prawną opisanego we Wniosku zdarzenia przyszłego – Spółka natomiast przedstawiła własne stanowisko w tej sprawie w poz. 70 formularza ORD-IN Wniosku.

  2.

  W odpowiedzi na pytanie tut. Organu o treści: „W przypadku, gdy ww. składniki majątku, które będą przedmiotem wniesienia przez Wnioskodawcę do spółki powiązanej będą stanowić wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, to należy wskazać na czym będzie polegać każde ww. wyodrębnienie...” Wnioskodawca udzielił odpowiedzi, że w poz. 68 formularza ORD-IN Wniosku Spółka wskazała wyczerpująco, na czym będzie polegało wyodrębnienie organizacyjne, finansowe i funkcjonalne Działu Sprzedaży i Logistyki. Szczegółowy opis wyodrębnienia w ww. obszarach został odpowiednio odzwierciedlony w poz. 70 formularza ORD-IN Wniosku, w którym Spółka przedstawiła własne stanowisko w zakresie oceny prawnej opisanego we Wniosku zdarzenia przyszłego (w tym również w zakresie wyodrębnienia organizacyjnego, finansowego i funkcjonalnego Działu Sprzedaży i Logistyki). Spółka przedstawia poniżej fragment poz. 70 formularza ORD-IN Wniosku, który bezpośrednio w oparciu o treść opisu zdarzenia przyszłego (poz. 68 formularza ORD-IN), przedstawia wyodrębnienie DSiL w ww. obszarach:

  „Ad. b) Wyodrębnienie organizacyjne

  Ustawa o VAT nie zawiera definicji pojęcia wyodrębnienia organizacyjnego. W praktyce stosowania prawa, potwierdzonej dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych, przyjmuje się, iż o spełnieniu tej przesłanki można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej danego przedsiębiorstwa. Ponadto, takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub innego aktu wewnętrznego o podobnym charakterze.

  Mając na uwadze powyższe, Spółka wskazała, iż obecny, faktyczny podział jej działalności w zakresie:

  1. organizacji obsługi sprzedaży i transportu produktów stalowych walcowanych i złomu, oraz
  2. działalności holdingowej,

  Spółka zamierza również odzwierciedlić od strony formalnej w swojej strukturze organizacyjnej, m.in. w celu usystematyzowania oraz usprawnienia procesu zarządzania wskazanymi powyżej podstawowymi obszarami jej działalności. W konsekwencji, działalnością w ramach funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu będzie zajmował się utworzony i dedykowany w tym celu Dział Sprzedaży i Logistyki. DSiL będzie posiadał hierarchiczną strukturę organizacyjną, a ww. wyodrębnienie organizacyjne Działu Sprzedaży i Logistyki oraz przypisanie pracowników do Działu Sprzedaży i Logistyki zostanie odzwierciedlone w odpowiednich dokumentach korporacyjnych Spółki.

  W rezultacie powyższych działań, działalnością w ramach funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu będzie zajmował się wyodrębniony formalnie Dział Sprzedaży i Logistyki. W działalności operacyjnej pracownicy Działu Sprzedaży i Logistyki wykorzystywać będą zespół składników materialnych i niematerialnych uprzednio przypisany do jego działalności. Natomiast druga funkcja biznesowa Spółki (tj. działalność holdingowa) będzie nadal wykonywana przez CH. w ramach pozostałej części istniejącego przedsiębiorstwa (pozostającej poza zakresem funkcji przypisanych do Działu Sprzedaży i Logistyki).

  Z uwagi na powyższe, Dział Sprzedaży i Logistyki będzie faktycznie (z racji wykonywanych zadań oraz istniejącego podziału działalności Spółki) oraz formalnie (w sposób odzwierciedlony w odpowiednich dokumentach korporacyjnych Spółki) stanowił odrębną organizacyjnie całość.

  W konsekwencji, zdaniem Spółki, w momencie aportu DSiL przesłanka związana z wyodrębnieniem organizacyjnym Działu Sprzedaży i Logistyki w ramach Spółki będzie już spełniona.

  Ad. c) Wyodrębnienie finansowe

  Ustawa o VAT nie precyzuje także, co należy rozumieć pod pojęciem wyodrębnienia finansowego. Niemniej jednak, w praktyce stosowania prawa, potwierdzonej dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych, uznaje się, iż przesłanka wyodrębnienia finansowego oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej danego przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową. Ponadto, posiadanie odrębnego rachunku bankowego jest wskazywane jako dodatkowy element świadczący o wyodrębnieniu finansowym zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  Mając na uwadze powyższe, Spółka przyporządkuje do Działu Sprzedaży i Logistyki aktywa i pasywa oraz należności i zobowiązania związane z jego działalnością. Zostanie również przeprowadzone przypisanie/alokowanie do Działu Sprzedaży i Logistyki poszczególnych kosztów/wydatków oraz przychodów ponoszonych/generowanych specyficznie przez Dział Sprzedaży i Logistyki. W ramach wyodrębnienia Działu Sprzedaży i Logistyki, dla celów wewnętrznych sporządzany będzie także w formie uproszczonej odrębny bilans oraz odrębny rachunek zysków i strat.

  Dodatkowo, dla celów rachunkowości zarządczej, kontrolowane będą przychody i koszty realizowane przez Dział Sprzedaży i Logistyki. Dział Sprzedaży i Logistyki będzie ponadto posiadał odrębne rachunki bankowe przypisane do jego działalności.

  Jak wskazano powyżej, do Działu Sprzedaży i Logistyki będzie również przyporządkowany odrębny zespół materialnych i niematerialnych składników majątkowych, organizacyjnie i funkcjonalnie związany z zadaniami wykonywanymi w ramach funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu.

  W konsekwencji, zdaniem Spółki, w momencie aportu przesłanka związana z wyodrębnieniem finansowym Działu Sprzedaży i Logistyki w ramach Spółki będzie już spełniona.

  Ad. d) Wyodrębnienie funkcjonalne

  Ustawa o VAT nie zawiera definicji wyodrębnienia funkcjonalnego. Niemniej jednak przesłankę tę – w praktyce potwierdzonej interpretacjami prawa podatkowego i orzeczeniami sądowymi – należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. powinna obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

  Zdaniem Spółki, mając na uwadze opis Działu Sprzedaży i Logistyki przedstawiony w zdarzeniu przyszłym, nie ulega wątpliwości, iż będzie on stanowił zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych Spółki. Spółka wskazuje, że działalność Działu Sprzedaży i Logistyki będzie polegała (tak jak obecnie) na organizacji obsługi sprzedaży i transportu produktów stalowych walcowanych C. oraz organizacji obsługi transportu złomu na potrzeby produkcyjne C. Jego rolą będzie podejmowanie czynności zmierzających do „skojarzenia” zainteresowanych kontrahentów oraz potencjalnego nabywcy tych produktów, a także planowanie i koordynacja transportu produktów/surowców w celu zaspokojenia wymagań kontrahentów lub potrzeb produkcyjnych C. W szczególności, w ramach działalności Działu Sprzedaży i Logistyki wykonywane będą następujące grupy czynności:

  • w zakresie obsługi sprzedaży:
   • wyszukiwanie klientów dla produktów stalowych walcowanych C.,
   • prowadzenie negocjacji z klientami,
   • przyjmowanie zamówień w imieniu C.,
   • utrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi klientami,
   • prezentacja oferty na produkty stalowe walcowane C.,
   • obsługa zapytań klientów odnośnie produktów stalowych walcowanych C.,
   • sporządzanie analiz i przetwarzanie opinii klientów odnośnie ww. produktów C.,
   • przygotowywanie analiz rynkowych,
   • inicjowanie oraz prowadzenie współpracy z obecnymi oraz potencjalnymi nabywcami produktów stalowych walcowanych (zgodnie z polityką handlową opracowaną wewnętrznie),
   • zlecanie w uzasadnionych przypadkach usług polegających na prowadzeniu czynności i działań marketingowych/promocyjnych podmiotom zewnętrznym;
  • w zakresie obsługi transportu:
   • planowanie, organizowanie i koordynowanie wysyłki krajowej i eksportowej produktów stalowych walcowanych C. transportem drogowym, kolejowym lub morskim,
   • planowanie, organizowanie i koordynowanie transportu złomu na potrzeby produkcyjne C.,
   • bieżące monitorowanie i informowanie klientów o statusie realizacji wysyłek i odbiorów;
   • planowanie i egzekwowanie procesu podstawiania pojazdów (zlecenia, wywołania, powiadomienia),
   • wystawianie dokumentów transportowych (zlecenia, wywołania, powiadomienia),
   • tworzenie dziennych raportów wysyłkowych.

  Należy jeszcze raz podkreślić, iż do Działu Sprzedaży i Logistyki zostaną przypisane wszystkie składniki materialne i niematerialne, wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, umożliwiające samodzielne i należyte wykonywanie ww. funkcji oraz wszyscy pracownicy Spółki bezpośrednio zaangażowani w wykonywanie czynności związanych z działalnością Działu Sprzedaży i Logistyki, tj. z funkcją organizacji obsługi sprzedaży i transportu produktów stalowych walcowanych oraz złomu na potrzeby produkcyjne C.

  Dział Sprzedaży i Logistyki nie będzie posiadał wyodrębnionego zespołu wsparcia administracyjnego. Funkcje administracyjne/pomocnicze będą wykonywane przez poszczególnych pracowników Działu Sprzedaży i Logistyki we własnym zakresie (np. organizacja przepływu faktur, przygotowanie dokumentacji i korespondencji handlowej, aktualizacja baz danych, kierowanie zapytań klientów do odpowiednich osób). W razie potrzeby, odpowiednie usługi będą nabywane od wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych (np. usługi porządkowe, czy usługi nauki języków obcych – umowy na świadczenie przedmiotowych usług, dotyczące funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu, zostaną przypisane do DSiL). Należy jednocześnie podkreślić, że w analogiczny sposób Spółka działa także w chwili obecnej, tj. całość działań administracyjno-pomocniczych jest wykonywana we własnym zakresie bez wyodrębniania odpowiednich działów wewnętrznych w tym zakresie bądź jest zlecana wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym.

  W ocenie Spółki, Dział Sprzedaży i Logistyki w momencie aportu DSiL będzie stanowił funkcjonalnie wyodrębnioną całość, która będzie przeznaczona do samodzielnego prowadzenia powierzonych zadań gospodarczych, a zatem będzie spełniona przesłanka wyodrębnienia funkcjonalnego”.

  3.

  Na zadane przez tut. Organ pytanie o treści: „Czy całość wnoszonego przez Wnioskodawcę zespołu składników materialnych oraz niematerialnych wchodzących w skład Działu Sprzedaży i Logistyki pozwoli na prowadzenie przez spółkę powiązaną samodzielnej działalności gospodarczej w powyższym zakresie...” Wnioskodawca odpowiedział, że w poz. 68 formularza ORD-IN Wniosku Spółka wskazała wyczerpująco okoliczności przemawiające za tym, że zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Działu Sprzedaży i Logistyki pozwoli na prowadzenie przez spółkę powiązaną samodzielnej działalności gospodarczej. Szczegółowy opis w ww. zakresie został odpowiednio odzwierciedlony w poz. 70 formularza ORD-IN Wniosku, w którym Spółka przedstawiła własne stanowisko w zakresie oceny prawnej opisanego we Wniosku zdarzenia przyszłego (w tym również w zakresie kwestii możliwości prowadzenia przez spółkę powiązaną samodzielnej działalności gospodarczej w oparciu o zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Działu Sprzedaży i Logistyki). Spółka przedstawia poniżej fragment poz. 70 formularza ORD-IN Wniosku, który bezpośrednio w oparciu o treść opisu zdarzenia przyszłego (poz. 68 formularza ORD-IN), odnosi się do ww. kwestii:

  Ad. e) Zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem realizującym określone zadania gospodarcze.

  Ustawa o VAT nie zawiera definicji zdolności do bycia niezależnym przedsiębiorstwem. Zgodnie z praktyką stosowania prawa, potwierdzoną dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych, uznaje się jednak, że część składników materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa może być uznana za jego zorganizowaną część, gdy posiada ona potencjalną zdolność do funkcjonowania w obrocie gospodarczym jako samodzielny podmiot.

  Mając na uwadze powyższe, Spółka wskazała, że do DSiL, wyodrębnionego organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie, będzie przyporządkowany odrębny zespół materialnych i niematerialnych składników majątkowych, organizacyjnie i funkcjonalnie związany z zadaniami wykonywanymi w ramach funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu. Dział Sprzedaży i Logistyki będzie również dysponował własną powierzchnią biurową – Spółka jest bowiem stroną umowy najmu powierzchni biurowej, w której prowadzona jest działalność w zakresie organizacji obsługi sprzedaży i transportu. Do Działu Sprzedaży i Logistyki zostaną przypisani wszyscy pracownicy Spółki bezpośrednio zaangażowani w wykonywanie czynności związanych z działalnością Działu Sprzedaży i Logistyki, tj. z funkcją organizacji obsługi sprzedaży i transportu produktów stalowych walcowanych oraz złomu na potrzeby produkcyjne C.

  Ponadto, należy wskazać, że spółka powiązana, po wniesieniu do niej aportem Działu Sprzedaży i Logistyki, będzie kontynuowała dotychczasową działalność i wykonywała funkcje DSiL, wykorzystując przejęty od Spółki (oraz przypisany uprzednio do działalności Działu Sprzedaży i Logistyki) zespół składników materialnych i niematerialnych, umowy oraz prawa i obowiązki z nich wynikające (w tym zobowiązania) oraz pracowników (którzy staną się pracownikami spółki powiązanej w ramach przejścia zakładu pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy. Zgodnie z obecnymi założeniami, kontynuacja działalności w powyższym zakresie będzie dotyczyła opisanej w niniejszym wniosku obsługi sprzedaży i transportu produktów stalowych walcowanych oraz złomu na potrzeby C.

  Do rozpoczęcia i prowadzenia działalności Działu Sprzedaży i Logistyki w ramach spółki powiązanej nie będzie konieczne nabycie dodatkowych aktywów.

  W konsekwencji, opisany zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Działu Sprzedaży i Logistyki posiada zdolność funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym. W ocenie Spółki, wypełnia to ostatnią ze wskazanych wyżej przesłanek definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. przesłankę zdolności do bycia niezależnym przedsiębiorstwem realizującym określone zadania gospodarcze” (treść poz. 70 formularza ORD-IN Wniosku).

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

  Czy na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT w zw. z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, wniesienie do spółki powiązanej w ramach wkładu niepieniężnego przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego zespołu składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązań) wchodzącego w skład Działu Sprzedaży i Logistyki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na gruncie ustawy o VAT...

  Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie do spółki powiązanej w ramach wkładu niepieniężnego przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego zespołu składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązań) wchodzącego w skład Działu Sprzedaży i Logistyki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na gruncie Ustawy o VAT.

  Uzasadnienie:

  1.

  Zgodnie z normą art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów na terytorium kraju;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

  Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  Należy przy tym zauważyć, że powołany art. 6 pkt 1 ustawy o VAT stanowi implementację art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.; dalej: „Dyrektywa VAT”).

  W myśl art. 19 Dyrektywy VAT w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego. W przypadkach gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu.

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) dokonał przy tym wykładni pojęcia „całości lub części majątku” na gruncie powołanej Dyrektywy VAT w wyroku C-497/01 w sprawie Zita Modes. TSUE podkreślił, iż pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, włącznie z jego rzeczowymi składnikami oraz – w zależności od konkretnego przypadku – składnikami niematerialnymi, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej. W wyroku tym TSUE uznał, że celem wyłączenia zbycia przedsiębiorstwa z opodatkowania jest zapewnienie neutralności podatkowej takiej czynności, która obciążając stronę istotnym zobowiązaniem podatkowym i tak rodziłaby prawo do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego. Trybunał podkreślił, że przeniesienie, o jakim mowa w art. 19 Dyrektywy VAT, dotyczy między innymi części przedsiębiorstwa, a istotne znaczenie ma funkcjonalne powiązanie składników majątkowych umożliwiające realizację określonego zadania gospodarczego.

  Analiza powyższych przepisów prowadzi w ocenie Spółki do jednoznacznego wniosku, iż art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, poprzez wprowadzenie wyraźnego wyłączenia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, stanowi uszczegółowienie regulacji z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. W konsekwencji, na gruncie ustawy o VAT, aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

  Mając na uwadze powyższe, dla określenia skutków w zakresie podatku od towarów i usług aportu DSiL kluczowe jest ustalenie, czy stanowi on zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

  2.

  Zgodnie z treścią art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się: „(...) organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.”.

  Z powyższej definicji wynika, iż status zorganizowanej części przedsiębiorstwa można przypisać tylko takiej części mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania),
  2. jest wyodrębniona organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie,
  3. jest wyodrębniona finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie,
  4. jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych (jest wyodrębniona funkcjonalnie),
  5. mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

  Zdaniem Spółki, opisany w zdarzeniu przyszłym Dział Sprzedaży i Logistyki będzie spełniał wszystkie ww. przesłanki, tj. będzie zorganizowanym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wyodrębnionym w strukturze Spółki pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym oraz będzie zdolny do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze – wobec czego będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

  Za prawidłowością powyższego stanowiska Spółki przemawiają następujące okoliczności.

  Ad. a) Zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań)

  Ustawa o VAT nie zawiera definicji pojęcia zespołu składników materialnych i niematerialnych. Zgodnie jednak z praktyką stosowania prawa, potwierdzoną dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych, przyjmuje się, iż o spełnieniu przesłanki istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) decyduje wyodrębnienie w ramach istniejącego przedsiębiorstwa majątku (praw i zobowiązań) związanego z podstawowymi funkcjami realizowanymi przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa, który ma dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości.

  Mając na uwadze powyższe, Spółka wskazała, że do Działu Sprzedaży i Logistyki będzie przyporządkowany odrębny zespół materialnych i niematerialnych składników majątkowych, organizacyjnie i funkcjonalnie związany z zadaniami wykonywanymi w ramach funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu, tj.:

  • wszystkie aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące realizacji funkcji organizacji sprzedaży i transportu, w tym: infrastruktura biurowa (m.in. biurka, krzesła, szafy, regały), sprzęt komputerowy, telefony oraz inne urządzenia elektroniczne (m.in. skaner, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, projektor);
  • zapasy aktywów obrotowych, np. artykuły biurowe lub materiały reklamowe;
  • prawa do samodzielnego korzystania z odpowiedniej powierzchni biurowej przez Dział Sprzedaży i Logistyki (tj. prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu tej powierzchni);
  • wszystkie prawa i obowiązki wynikające z poszczególnych umów zawartych przez Spółkę oraz funkcjonalnie związanych z działalnością Działu Sprzedaży i Logistyki, w tym w szczególności wierzytelności (należności)/zobowiązania:
   • wynikające z umowy regulującej świadczenie na rzecz C. usług dotyczących organizacji obsługi sprzedaży i transportu;
   • wynikające z umów regulujących wykonywanie zadań zleconych podmiotom zewnętrznym, w związku z realizacją funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu;
  • zobowiązania wynikające ze stosunku pracy wobec osób zatrudnionych w Spółce w ramach funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu;
  • prawa i obowiązki z umów rachunków bankowych wykorzystywanych w związku z funkcją organizacji obsługi sprzedaży i transportu (w tym środki zgromadzone na tych rachunkach);
  • księgi i dokumenty związane z działalnością związaną z usługami w zakresie organizacji obsługi sprzedaży i transportu.

  Ze względu na to, że Dział Sprzedaży i Logistyki będzie funkcjonował w ramach jednego podmiotu prawnego, nie można wykluczyć trudności w bezpośrednim przypisaniu – w całości lub w określonej części – praw i obowiązków wynikających z niektórych umów zawartych przez CH. do Działu Sprzedaży i Logistyki. W tego rodzaju przypadkach (w zależności od konkretnych okoliczności) w celu prawidłowego uregulowania sytuacji prawnej, mogą być zawierane umowy dodatkowe, albo stosowane aneksy do umów już obowiązujących. Pozostanie to jednak bez uszczerbku dla możliwości realizowania założonych funkcji przez Dział Sprzedaży i Logistyki.

  W ocenie Spółki, wskazany wyżej wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych będzie pozwalał na samodzielną i efektywną realizację zadań powierzonych Działowi Sprzedaży i Logistyki. Spółka wskazuje, że Dział Sprzedaży i Logistyki będą tworzyć wszystkie składniki majątku Spółki, związane z wykonywaniem przez Spółkę funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu. Składniki te zostaną uprzednio przypisane do DSiL. W konsekwencji, wchodzące w skład Działu Sprzedaży i Logistyki składniki majątkowe będą tworzyły określoną całość/zespół majątku.

  Z uwagi na powyższe, w ocenie Spółki, w momencie aportu Działu Sprzedaży i Logistyki przesłanka istnienia zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych będzie już spełniona w stosunku do DSiL.

  Ad. b) Wyodrębnienie organizacyjne

  Ustawa o VAT nie zawiera definicji pojęcia wyodrębnienia organizacyjnego. W praktyce stosowania prawa, potwierdzonej dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych, przyjmuje się, iż o spełnieniu tej przesłanki można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej danego przedsiębiorstwa. Ponadto, takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub innego aktu wewnętrznego o podobnym charakterze.

  Mając na uwadze powyższe, Spółka wskazała, iż obecny, faktyczny podział jej działalności w zakresie:

  1. organizacji obsługi sprzedaży i transportu produktów stalowych walcowanych i złomu, oraz
  2. działalności holdingowej,

  Spółka zamierza również odzwierciedlić od strony formalnej w swojej strukturze organizacyjnej, m.in. w celu usystematyzowania oraz usprawnienia procesu zarządzania wskazanymi powyżej podstawowymi obszarami jej działalności. W konsekwencji, działalnością w ramach funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu będzie zajmował się utworzony i dedykowany w tym celu Dział Sprzedaży i Logistyki. DSiL będzie posiadał hierarchiczną strukturę organizacyjną, a ww. wyodrębnienie organizacyjne Działu Sprzedaży i Logistyki oraz przypisanie pracowników do Działu Sprzedaży i Logistyki zostanie odzwierciedlone w odpowiednich dokumentach korporacyjnych Spółki.

  W rezultacie powyższych działań, działalnością w ramach funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu będzie zajmował się wyodrębniony formalnie Dział Sprzedaży i Logistyki. W działalności operacyjnej pracownicy Działu Sprzedaży i Logistyki wykorzystywać będą zespół składników materialnych i niematerialnych uprzednio przypisany do jego działalności. Natomiast druga funkcja biznesowa Spółki (tj. działalność holdingowa) będzie nadal wykonywana przez CH. w ramach pozostałej części istniejącego przedsiębiorstwa (pozostającej poza zakresem funkcji przypisanych do Działu Sprzedaży i Logistyki).

  Z uwagi na powyższe, Dział Sprzedaży i Logistyki będzie faktycznie (z racji wykonywanych zadań oraz istniejącego podziału działalności Spółki) oraz formalnie (w sposób odzwierciedlony w odpowiednich dokumentach korporacyjnych Spółki) stanowił odrębną organizacyjnie całość.

  W konsekwencji, zdaniem Spółki, w momencie aportu DSiL przesłanka związana z wyodrębnieniem organizacyjnym Działu Sprzedaży i Logistyki w ramach Spółki będzie już spełniona.

  Ad. c) Wyodrębnienie finansowe

  Ustawa o VAT nie precyzuje także, co należy rozumieć pod pojęciem wyodrębnienia finansowego. Niemniej jednak, w praktyce stosowania prawa, potwierdzonej dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych, uznaje się, iż przesłanka wyodrębnienia finansowego oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej danego przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową. Ponadto, posiadanie odrębnego rachunku bankowego jest wskazywane jako dodatkowy element świadczący o wyodrębnieniu finansowym zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  Mając na uwadze powyższe, Spółka przyporządkuje do Działu Sprzedaży i Logistyki aktywa i pasywa oraz należności i zobowiązania związane z jego działalnością. Zostanie również przeprowadzone przypisanie/alokowanie do Działu Sprzedaży i Logistyki poszczególnych kosztów/wydatków oraz przychodów ponoszonych/generowanych specyficznie przez Dział Sprzedaży i Logistyki. W ramach wyodrębnienia Działu Sprzedaży i Logistyki, dla celów wewnętrznych sporządzany będzie także w formie uproszczonej odrębny bilans oraz odrębny rachunek zysków i strat.

  Dodatkowo, dla celów rachunkowości zarządczej, kontrolowane będą przychody i koszty realizowane przez Dział Sprzedaży i Logistyki. Dział Sprzedaży i Logistyki będzie ponadto posiadał odrębne rachunki bankowe przypisane do jego działalności.

  Jak wskazano powyżej, do Działu Sprzedaży i Logistyki będzie również przyporządkowany odrębny zespół materialnych i niematerialnych składników majątkowych, organizacyjnie i funkcjonalnie związany z zadaniami wykonywanymi w ramach funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu.

  W konsekwencji, zdaniem Spółki, w momencie aportu przesłanka związana z wyodrębnieniem finansowym Działu Sprzedaży i Logistyki w ramach Spółki będzie już spełniona.

  Ad. d) Wyodrębnienie funkcjonalne

  Ustawa o VAT nie zawiera definicji wyodrębnienia funkcjonalnego. Niemniej jednak przesłankę tę – w praktyce potwierdzonej interpretacjami prawa podatkowego i orzeczeniami sądowymi – należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. powinna obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

  Zdaniem Spółki, mając na uwadze opis Działu Sprzedaży i Logistyki przedstawiony w zdarzeniu przyszłym, nie ulega wątpliwości, iż będzie on stanowił zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych Spółki. Spółka wskazuje, że działalność Działu Sprzedaży i Logistyki będzie polegała (tak jak obecnie) na organizacji obsługi sprzedaży i transportu produktów stalowych walcowanych C. oraz organizacji obsługi transportu złomu na potrzeby produkcyjne C. Jego rolą będzie podejmowanie czynności zmierzających do „skojarzenia” zainteresowanych kontrahentów oraz potencjalnego nabywcy tych produktów, a także planowanie i koordynacja transportu produktów i surowców w celu zaspokojenia wymagań kontrahentów lub potrzeb produkcyjnych C. W szczególności, w ramach działalności Działu Sprzedaży i Logistyki wykonywane będą następujące grupy czynności:

  • w zakresie obsługi sprzedaży:
   • wyszukiwanie klientów dla produktów stalowych walcowanych C.,
   • prowadzenie negocjacji z klientami,
   • przyjmowanie zamówień w imieniu C.,
   • utrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi klientami,
   • prezentacja oferty na produkty stalowe walcowane C.,
   • obsługa zapytań klientów odnośnie produktów stalowych walcowanych C.,
   • sporządzanie analiz i przetwarzanie opinii klientów odnośnie ww. produktów C.,
   • przygotowywanie analiz rynkowych,
   • inicjowanie oraz prowadzenie współpracy z obecnymi oraz potencjalnymi nabywcami produktów stalowych walcowanych (zgodnie z polityką handlową opracowaną wewnętrznie),
   • zlecanie w uzasadnionych przypadkach usług polegających na prowadzeniu czynności i działań marketingowych/promocyjnych podmiotom zewnętrznym;
  • w zakresie obsługi transportu:
   • planowanie, organizowanie i koordynowanie wysyłki krajowej i eksportowej produktów stalowych walcowanych C. transportem drogowym, kolejowym lub morskim,
   • planowanie, organizowanie i koordynowanie transportu złomu na potrzeby produkcyjne C.,
   • bieżące monitorowanie i informowanie klientów o statusie realizacji wysyłek i odbiorów;
   • planowanie i egzekwowanie procesu podstawiania pojazdów (zlecenia, wywołania, powiadomienia),
   • wystawianie dokumentów transportowych (zlecenia, wywołania, powiadomienia),
   • tworzenie dziennych raportów wysyłkowych.

  Należy jeszcze raz podkreślić, iż do Działu Sprzedaży i Logistyki zostaną przypisane wszystkie składniki materialne i niematerialne, wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, umożliwiające samodzielne i należyte wykonywanie ww. funkcji oraz wszyscy pracownicy Spółki bezpośrednio zaangażowani w wykonywanie czynności związanych z działalnością Działu Sprzedaży i Logistyki, tj. z funkcją organizacji obsługi sprzedaży i transportu produktów stalowych walcowanych oraz złomu na potrzeby produkcyjne C.

  Dział Sprzedaży i Logistyki nie będzie posiadał wyodrębnionego zespołu wsparcia administracyjnego. Funkcje administracyjne/pomocnicze będą wykonywane przez poszczególnych pracowników Działu Sprzedaży i Logistyki we własnym zakresie (np. organizacja przepływu faktur, przygotowanie dokumentacji i korespondencji handlowej, aktualizacja baz danych, kierowanie zapytań klientów do odpowiednich osób). W razie potrzeby, odpowiednie usługi będą nabywane od wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych (np. usługi porządkowe, czy usługi nauki języków obcych – umowy na świadczenie przedmiotowych usług, dotyczące funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu, zostaną przypisane do DSiL). Należy jednocześnie podkreślić, że w analogiczny sposób Spółka działa także w chwili obecnej, tj. całość działań administracyjno-pomocniczych jest wykonywana we własnym zakresie bez wyodrębniania odpowiednich działów wewnętrznych w tym zakresie bądź jest zlecana wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym.

  W ocenie Spółki, Dział Sprzedaży i Logistyki w momencie aportu DSiL będzie stanowił funkcjonalnie wyodrębnioną całość, która będzie przeznaczona do samodzielnego prowadzenia powierzonych zadań gospodarczych, a zatem będzie spełniona przesłanka wyodrębnienia funkcjonalnego.

  Ad. e) Zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem realizującym określone zadania gospodarcze

  Ustawa o VAT nie zawiera definicji zdolności do bycia niezależnym przedsiębiorstwem. Zgodnie z praktyką stosowania prawa, potwierdzoną dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych, uznaje się jednak, że część składników materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa może być uznana za jego zorganizowaną część, gdy posiada ona potencjalną zdolność do funkcjonowania w obrocie gospodarczym jako samodzielny podmiot.

  Mając na uwadze powyższe, Spółka wskazała, że do DSiL, wyodrębnionego organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie, będzie przyporządkowany odrębny zespół materialnych i niematerialnych składników majątkowych, organizacyjnie i funkcjonalnie związany z zadaniami wykonywanymi w ramach funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu. Dział Sprzedaży i Logistyki będzie również dysponował własną powierzchnią biurową – Spółka jest bowiem stroną umowy najmu powierzchni biurowej, w której prowadzona jest działalność w zakresie organizacji obsługi sprzedaży i transportu. Do Działu Sprzedaży i Logistyki zostaną przypisani wszyscy pracownicy Spółki bezpośrednio zaangażowani w wykonywanie czynności związanych z działalnością Działu Sprzedaży i Logistyki, tj. z funkcją organizacji obsługi sprzedaży i transportu produktów stalowych walcowanych oraz złomu na potrzeby produkcyjne C.

  Ponadto, należy wskazać, że spółka powiązana, po wniesieniu do niej aportem Działu Sprzedaży i Logistyki, będzie kontynuowała dotychczasową działalność i wykonywała funkcje DSiL, wykorzystując przejęty od Spółki (oraz przypisany uprzednio do działalności Działu Sprzedaży i Logistyki) zespół składników materialnych i niematerialnych, umowy oraz prawa i obowiązki z nich wynikające (w tym zobowiązania) oraz pracowników (którzy staną się pracownikami spółki powiązanej w ramach przejścia zakładu pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy). Zgodnie z obecnymi założeniami, kontynuacja działalności w powyższym zakresie będzie dotyczyła opisanej w niniejszym wniosku obsługi sprzedaży i transportu produktów stalowych walcowanych oraz złomu na potrzeby C.

  Do rozpoczęcia i prowadzenia działalności Działu Sprzedaży i Logistyki w ramach spółki powiązanej nie będzie konieczne nabycie dodatkowych aktywów.

  W konsekwencji, opisany zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Działu Sprzedaży i Logistyki posiada zdolność funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym. W ocenie Spółki, wypełnia to ostatnią ze wskazanych wyżej przesłanek definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. przesłankę zdolności do bycia niezależnym przedsiębiorstwem realizującym określone zadania gospodarcze.

  Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego Dział Sprzedaży i Logistyki, jako wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), odpowiada ustawowo określonemu wzorcowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa z uwagi na jego:

  1. wyodrębnienie organizacyjne,
  2. wyodrębnienie finansowe,
  3. wyodrębnienie funkcjonalne, oraz
  4. zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem.

  Oznacza to, iż spełnione będą wszystkie przesłanki warunkujące uznanie Działu Sprzedaży i Logistyki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

  3.

  W świetle argumentacji przedstawionej w pkt 1 i 2 powyżej, Spółka stoi na stanowisku, że z uwagi na fakt, że Dział Sprzedaży i Logistyki przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, to w konsekwencji, wniesienie przez Spółkę ww. DSiL w ramach wkładu niepieniężnego do spółki powiązanej w zamian za objęcie nowych udziałów albo podwyższenie wartości nominalnej udziałów już posiadanych przez Spółkę, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na gruncie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT.

  Spółka wskazuje, że poprawność jej stanowiska w powyższym zakresie na gruncie ustawy o VAT została potwierdzona w analogicznych stanach faktycznych m.in.:

  • przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 12 września 2014 r. (nr ITPP2/443-795/14/PS),
  • przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 8 sierpnia 2014 r. (nr IPPP3/443-684/14-2/RD),
  • przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 14 lipca 2014 r. (nr IBPP4/443-171/14/LG),
  • przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 21 lutego 2014 r. (nr IPTPP2/443-932/13-4/IR),
  • przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 20 marca 2012 r. (sygn. akt I FSK 815/11).

  Spółka ma przy tym świadomość, że przywołane przez nią interpretacje indywidualne organów podatkowych oraz wyroki sądów administracyjnych nie stanowią źródła powszechnie obowiązującego prawa i nie są wiążące dla organu przy rozpatrywaniu niniejszej sprawy. Niemniej jednak, przywołane interpretacje oraz wyroki mogą stanowić dla organu pomocnicze źródło wykładni przepisów podatkowych, gdyż wskazują one na ukształtowaną linię interpretacyjną w omawianym zakresie.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

  Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Jednocześnie tut. Organ nadmienia, że wszystkie okoliczności sprawy będące przedmiotem rozstrzygnięcia powinny wynikać z opisu zdarzenia przyszłego lub stanu faktycznego, a własne stanowisko powinno dotyczyć oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

  Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

  Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.