IPTPP2/443-738/14-4/DS | Interpretacja indywidualna

Przekazanie majątku wydzielonego ze Spółki do nowo powstałej spółki na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT?
IPTPP2/443-738/14-4/DSinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2014r. (data wpływu 29 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 grudnia 2014 r. (data wpływu 16 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania podatkiem VAT planowanego podziału Spółki przez wydzielenie z niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przekazanie majątku do nowo powstałej spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania podatkiem VAT planowanego podziału Spółki przez wydzielenie z niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przekazanie majątku do nowo powstałej spółki oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 grudnia 2014 r. (data wpływu 16 grudnia 2014 r.) w zakresie doprecyzowania zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

... Sp. z o.o. (dalej jako Spółka lub Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą w dwóch głównych obszarach:

 • działalność w branży budowlanej, w tym przede wszystkim działalność polegająca na produkcji stolarki otworowej PVC, aluminium, montażu stolarki budowlanej, handlu akcesoriami do okien. Działalność w powyższym zakresie prowadzona jest w... , gdzie mieści się zakład produkcyjny Spółki. Obsługuje ją wyodrębniony organizacyjnie personel przypisany tylko i wyłącznie to tej działalności.
 • działalność związana z posiadanymi nieruchomościami, w tym przede wszystkim z posiadanym gospodarstwem rolnym i kamienicą w... , tj.: działalność rolnicza, hodowla zwierząt, w tym hodowla koni, prowadzenie działalności w zakresie hodowli zwierzętami i handlu produktami rolnymi, wynajem nieruchomości. Główne aktywa związane z tym obszarem działalności to: własność nieruchomości będących gospodarstwem rolnym, tj. nieruchomości stanowiącej działkę nr 234/10 o powierzchni 48,5656 ha, położonej w miejscowości ... , gm. ... , dla której Sąd Rejonowy w ... prowadzi księgę wieczystą KW nr ... oraz nieruchomości stanowiącej działki nr 230/3, 232/3, 234/7, 299/2, 235 o łącznej powierzchni 13,4493 ha, położone w ... , gm. ... dla której Sąd Rejonowy w ... prowadzi księgę wieczystą KW nr ... ; a także prawo użytkowania wieczystego położonej w ... działki nr 916/2 o powierzchni 0,0623 ha, będącą własnością gminy ... (użytkowanie wieczyste na rzecz Spółki do 27 marca 2096 r.) oraz związane z tym prawem, prawo własności budynku mieszkalno - usługowego, stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni 792 m2, położonego w ..., dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w ... prowadzi księgę wieczystą KW nr ... . Na nieruchomościach stanowiących gospodarstwo rolne wybudowane są stajnie oraz stodoła. W chwili obecnej Spółka nie uzyskuje przychodów związanych z kamienicą w ... . Jednak Spółka zamieściła ogłoszenie o planowanym wynajmie kamienicy i z chwilą znalezienia najemcy przychody takie będą uzyskiwane.

Wspólnikami Spółki są dwie osoby fizyczne. W latach 2004-2012 Wspólnicy udzielali Spółce pożyczek. Jedna z pożyczek została udzielona na cele związane z gospodarstwem rolnym (pożyczka ta nie została jeszcze przez Spółkę spłacona).

Ww. obszary działalności Spółki nie są ze sobą w żaden sposób związane funkcjonalnie i stanowić mogą dwa odrębne przedsiębiorstwa. Wobec powyższego Wspólnicy stwierdzili, iż zasadnym jest rozdzielenie strukturalne obu obszarów działalności i kontynuowanie jej przez dwa niezależne podmioty, każdy skoncentrowany tylko na jednym z tych obszarów. Wspólnicy rozważają w związku z tym dokonanie podziału Spółki poprzez wydzielenie z niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z majątkiem przynależnym do tej części i przeniesienie go na nowo zawiązaną spółkę w trybie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, tak by w ramach spółki dzielonej pozostało przedsiębiorstwo prowadzące działalność w dziedzinie produkcji i handlu oknami oraz szeroko pojmowanej branży budowlanej, oraz by na nowo powstałą spółkę przenieść zorganizowaną część funkcjonującego obecnie przedsiębiorstwa, związaną wyłącznie z drugim z ww. obszarów działalności spółki. Udziały w nowo zawiązanej spółce obejmą dotychczasowi Wspólnicy Spółki. Spółka nowo zawiązana stanie się właścicielem nieruchomości w ... oraz gospodarstwa rolnego, co będzie skutkować także tym, że będzie kontynuować wykonywanie umów dotyczących tych składników majątku.

W piśmie z dnia 11 grudnia 2014 r., stanowiącym uzupełnienie przedmiotowe wniosku, Wnioskodawca potwierdził, że majątek który zostanie przekazany przez Wnioskodawcę do nowo powstałej spółki, będzie stanowił organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem będzie mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Jak Wnioskodawca wskazał we wniosku o wydanie interpretacji, masę majątkową podlegającą wydzieleniu cechuje wyodrębnienie organizacyjne, co oznacza, że w strukturze wewnętrznej Spółki wyodrębniony zespół składników związanych z nieruchomościami funkcjonuje autonomicznie w stosunku do pozostałej części przedsiębiorstwa. Dodatkowo wyodrębnienie organizacyjne potwierdza regulamin wewnętrzny posiadany przez Spółkę, z którego wynika, że Spółka prowadzi działalność w dwóch niezależnych obszarach (działalność w branży budowlanej i działalność związaną z posiadanymi nieruchomościami) i dla potrzeb organizacji wewnętrznej każdy z tych obszarów traktowany jest jako odrębny dział.

Ponadto wydzielone składniki majątkowe zostały wyodrębnione finansowo, w ten sposób, że począwszy od stycznia 2014 r. w Spółce doszło do pełnego wyodrębnienia finansowego działalności związanej z posiadanymi przez Spółkę nieruchomościami. W szczególności przeprowadzono inwentaryzację i wydzielenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dotyczących ZCP, utworzono nowe konta dla tych aktywów, podzielono wszystkie należności i zobowiązania Spółki na dotyczące odpowiednio ZCP lub działalności związanej z branżą budowlaną, stworzono nowe konta w księgach rachunkowych, wprowadzono rozrachunki nierozliczone dotyczące ZCP. Tym samym w Spółce prowadzona jest odpowiednia ewidencja zdarzeń gospodarczych umożliwiająca przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca podkreślił, że zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi w Spółce funkcjonalnie odrębną całość, tzn. wyodrębnione składniki związane z wynajmowanym budynkiem i gospodarstwem rolnym dają możliwość samodzielnej realizacji zadań gospodarczych (świadczenia usług) całkowicie niezależnie od przedmiotu pozostałej działalności Spółki.

Nowo zawiązana spółka będzie miała formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej siedziba będzie mieściła się na terytorium RP (... lub ...).

Planowana restrukturyzacja ma na celu zwiększenie efektywności zarządzania dotychczasowymi obszarami działalności Spółki, które nie są ze sobą w żaden sposób związane funkcjonalnie. Intencją Wspólników jest rozdzielenie strukturalne obu obszarów działalności i kontynuowanie jej przez dwa niezależne podmioty, z których każdy będzie skoncentrowany tylko na jednym z tych obszarów. Tym samym restrukturyzacja dokonywana jest z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Wnioskodawca potwierdził, że w wyniku dokonania planowanego podziału przez wydzielenie, działalność w branży budowlanej będzie w stanie funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo w Spółce, a działalność związana z posiadanymi nieruchomościami jako przedsiębiorstwo nowo powstałej spółce, do której będzie ona przeniesiona.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Przekazanie majątku wydzielonego ze Spółki do nowo powstałej spółki na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT... (oznaczone we wniosku ORD-IN jako nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana w stanie faktycznym planowana restrukturyzacja nie będzie przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Jeśli zatem analizowana transakcja stanowi zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to nie podlega ona opodatkowaniu VAT.

W ocenie Wnioskodawcy, przez „zbycie” należy rozumieć każdą formę przeniesienia własności przedsiębiorstwa lub ZCP. W związku z tym, przeniesienie ZCP na spółkę przejmującą w ramach podziału przez wydzielenie, należy uznać za zbycie ZCP.

Odnosząc powyższe wnioski do opisanej przez Wnioskodawcę planowanej restrukturyzacji, podział Spółki przez wydzielenie zespołu składników majątkowych i niemajątkowych związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością dotyczą posiadanych nieruchomości, nie będzie podlegał opodatkowaniu VAT - w związku z faktem, iż składniki te tworzą zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Definicja ta jest zatem tożsama z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartą w 4a pkt 4 ustawy o CIT. Przy czym w uzasadnieniu własnego stanowiska w zakresie podatku CIT Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Wyodrębnienie organizacyjne

Spełnienie tej przesłanki oznacza możliwość wykazania, że w strukturze wewnętrznej danego podmiotu wyodrębniony zespół składników funkcjonował w miarę autonomicznie w stosunku do pozostałej części przedsiębiorstwa.

W ocenie Wnioskodawcy w przedmiotowym przypadku spełnienie tej przesłanki należy potwierdzić. Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie Spółka prowadzi działalność w ramach dwóch zupełnie innych obszarów, a obszary te nie są ze sobą w żaden sposób powiązane, nie przenikają się wzajemnie, funkcjonalnie natomiast każdy z nich jest wyodrębniony i posiada zdolność do samodzielnego funkcjonowania w ramach obrotu gospodarczego, nie powinno budzić wątpliwości, że stanowią one - każda z osobna - zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Z działalnością Spółki, którą można umownie określić jako działalność związaną z posiadanymi przez Spółkę nieruchomościami związane są ściśle określone aktywa i pasywa. Główne aktywa związane z tym obszarem działalności to: własność nieruchomości będących gospodarstwem rolnym, tj. nieruchomości stanowiącej działkę nr 234/10 o powierzchni 48,5656 ha, położonej w miejscowości ... , gm. ... , dla której Sąd Rejonowy w ... prowadzi księgę wieczystą KW nr ... oraz nieruchomości stanowiącej działki nr 230/3, 232/3, 234/7, 299/2, 235 o łącznej powierzchni 13,4493 ha, położone w ... , gm. ... , dla której Sąd Rejonowy w ... prowadzi księgę wieczystą KW nr ...; a także prawo użytkowania wieczystego położonej w ... działki nr 916/2 o powierzchni 0,0623 ha, będącą własnością gminy ... (użytkowanie wieczyste na rzecz Spółki do 27 marca 2096 r.) oraz związane z tym prawem, prawo własności budynku mieszkalno - usługowego, stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni 792 m2, położonego w ... , dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w ... prowadzi księgę wieczystą KW nr ... . Na nieruchomościach stanowiących gospodarstwo rolne wybudowane są stajnie oraz stodoła.

Pasywa związane z omawianym przedmiotem działalności to przede wszystkim kredyt uzyskany na zakup gospodarstwa rolnego.

Ww. aktywa i pasywa związane są tylko i wyłącznie z omawianym obszarem działalności. Są ściśle ze sobą powiązane (jako działalność spółki w obszarze posiadanych nieruchomości) i można uznać je za stanowiące całość gospodarczą. Nieruchomości, o których mowa powyżej, w żaden sposób nie są związane z pierwszym z obszarów działalności Spółki, tj. z jej działalnością dotyczącą produkcji i handlu oknami, w związku z wykonywaniem której Spółka posiada odrębny zespół aktywów i pasywów, składający się na zupełne i kompletne przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i handlem oknami.

Podsumowując wskazać należy, iż, biorąc pod uwagę, że działalność w zakresie produkcji rolnej oraz nieruchomości przeznaczonej na wynajem jest zupełnie odmienna od pozostałej działalności Spółki, nie ma problemów z wyodrębnieniem organizacyjnym.

 1. Możliwość samodzielnego wykonywania zadań gospodarczych

Dalszą przesłanką ZCP jest możliwość samodzielnej realizacji zadań gospodarczych przy pomocy wyodrębnionego zespołu składników majątkowych. W przedmiotowym przypadku możliwość ta w ocenie Spółki istnieje - tak wynajmowany budynek, jak i gospodarstwo rolne umożliwiają świadczenie usług całkowicie niezależnie od przedmiotu pozostałej działalności Spółki.

Wyodrębniona z przedsiębiorstwa Spółki zorganizowana część realizuje własne działania produkcyjne i sprzedażowe związane z prowadzonym gospodarstwem rolnym, ponadto nieruchomość w ... przeznaczona będzie na wynajem, nie ulega zatem wątpliwości, że zorganizowana część przedsiębiorstwa może prowadzić działalność jako działający niezależnie od Wnioskodawcy podmiot. Działalność dotycząca produkcji okien oraz działalność zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowią w istocie niezależne przedsiębiorstwa, samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze. Obu podmiotom przypisane zostaną kontrakty handlowe w zakresie sprzedaży, co oznacza, że będą posiadały niezależne źródła przychodów, z własnymi składnikami majątku, zobowiązaniami i personelem.

 1. Wyodrębnienie finansowe

Analizowana definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa przewiduje jeszcze jedno kryterium wyodrębnienia takiej części przedsiębiorstwa - jego finansową odrębność. Zdaniem Wnioskodawcy, należy tu przyjąć, iż wyodrębnienie finansowe polega na prowadzeniu ewidencji zdarzeń gospodarczych w sposób, który pozwoli przyporządkować przychody i koszty oraz należności i zobowiązania do wyodrębnionej z przedsiębiorstwa Spółki jego zorganizowanej części. Na taką możliwość wskazują również znane Spółce stanowiska organów podatkowych. Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22.03.2010 r., sygn. akt IPPB5/423-810/09-4/MB wskazano, iż wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest, aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (tak aby można było przyjąć funkcje gospodarcze).

Należy podkreślić, że począwszy od stycznia 2014 r. w Spółce doszło do pełnego wyodrębnienia finansowego działalności związanej z posiadanymi przez Spółkę nieruchomościami. W szczególności przeprowadzono inwentaryzację i wydzielenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dotyczących ZCP, utworzono nowe konta dla tych aktywów, podzielono wszystkie należności i zobowiązania Spółki na dotyczące odpowiednio ZCP lub działalności związanej z branżą budowlaną, stworzono nowe konta w księgach rachunkowych, wprowadzono rozrachunki nierozliczone dotyczące ZCP.

Prowadzona obecnie ewidencja w systemie księgowym wykorzystywanym przez Wnioskodawcę pozwala na formalne wyodrębnienie w zarządzaniu przychodami i kosztami oraz dokonywanie oceny efektywności ekonomicznej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W zakresie sporządzania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego rozliczenia podatkowego, sporządzane są one łącznie na poziomie Spółki, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 1. Przyporządkowanie zobowiązań

Kolejnym warunkiem uznania masy majątkowej za ZCP jest przejście wszelkich zobowiązań funkcjonalnie związanych z zadaniami realizowanymi przy pomocy danej części przedsiębiorstwa.

Intencją Wspólników Spółki jest, aby, w przypadku decyzji o realizacji wariantu wydzielenia ZCP z dotychczasowego przedsiębiorstwa Spółki wraz z nieruchomością oraz z gospodarstwem rolnym na nowy podmiot przeszły wielkie zobowiązania związane z tymi częściami przedsiębiorstwa. W szczególności pożyczka udzielona Spółce na cele prowadzonego gospodarstwa rolnego zostanie przyporządkowana wydzielanej ZCP.

Wobec powyższego w ocenie Spółki bezsprzecznie składniki materialne i niematerialne związane z obszarem działalności Spółki dotyczącym posiadanych nieruchomości uznać należy za wyodrębnioną organizacyjnie część prowadzonego obecnie przez Spółkę przedsiębiorstwa. Stanowią one wobec tego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych - która posiada własne dochody, własne zobowiązania, przeznaczona jest do realizacji określonych celów oraz jako całość gospodarcza może stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te same zadania, co dotychczas. Również pozostająca w Spółce masa majątkowa wykorzystywana w działalności w branży budowlanej, tj. zakład produkcyjny wraz ze wszelkimi aktywami i pasywami, w tym zobowiązaniami wynikającymi z umów handlowych i personelem odpowiada kryteriom zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Odwołując się zatem do ww. analizy przedstawionej w odniesieniu do pytania nr 1, Wnioskodawca stwierdza, że z uwagi na fakt, iż podlegająca wyodrębnieniu z przedsiębiorstwa Spółki masa majątkowa związana z działalnością dotyczącą posiadanych przez Spółkę nieruchomości spełnia przesłanki zorganizowanej części przedsiębiorstwa, analizowana restrukturyzacja polegająca na przeniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo założonej Spółki przez wydzielenie, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Powyższy pogląd potwierdzają znane Spółce interpretacje organów podatkowych, np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 lipca 2010 r. (ILPP1/443-198/07/10-S/IN) oraz interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 września 2014 r. sygn. IBPP4/443-259/14/EK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje dokonać wydzielenia części majątku ze Spółki poprzez przeniesienie części majątku Spółki do innej spółki. Wydzielenie nastąpi w ramach procedury przewidzianej przepisami art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych.

Podział spółek handlowych regulowany jest przez ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).

Stosownie do postanowień art. 528 § 1 ww. ustawy, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek handlowych. Natomiast, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 tejże ustawy, podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Jest to jedyny podział, który nie skutkuje rozwiązaniem spółki dzielonej (art. 530 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych).

Nie budzi wątpliwości, że przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. podział dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku. Złożoność procedur związanych z podziałem spółki nie ma przy tym znaczenia. Istotny jest efekt końcowy - przeniesienie własności.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 27e ustawy, pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z powyższego wynika, że podstawowym wymogiem uznania, że mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jest to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością, niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w dwóch głównych obszarach:

 • działalność w branży budowlanej, w tym przede wszystkim działalność polegająca na produkcji stolarki otworowej PVC, aluminium, montażu stolarki budowlanej, handlu akcesoriami do okien. Działalność w powyższym zakresie prowadzona jest w ... , gdzie mieści się zakład produkcyjny Spółki. Obsługuje ją wyodrębniony organizacyjnie personel przypisany tylko i wyłącznie to tej działalności.
 • działalność związana z posiadanymi nieruchomościami, w tym przede wszystkim z posiadanym gospodarstwem rolnym i kamienicą w ... , tj.: działalność rolnicza, hodowla zwierząt, w tym hodowla koni, prowadzenie działalności w zakresie hodowli zwierzętami i handlu produktami rolnymi, wynajem nieruchomości. Główne aktywa związane z tym obszarem działalności to: własność nieruchomości będących gospodarstwem rolnym, tj. nieruchomości stanowiącej działkę nr 234/10 o powierzchni 48,5656 ha, położonej w miejscowości ... , gm. ..., dla której Sąd Rejonowy w ... prowadzi księgę wieczystą KW nr ... oraz nieruchomości stanowiącej działki nr 230/3, 232/3, 234/7, 299/2, 235 o łącznej powierzchni 13,4493 ha, położone w ..., gm. ..., dla której Sąd Rejonowy w ... prowadzi księgę wieczystą KW nr ...; a także prawo użytkowania wieczystego położonej w ... działki nr 916/2 o powierzchni 0,0623 ha, będącą własnością gminy ... (użytkowanie wieczyste na rzecz Spółki do 27 marca 2096 r.) oraz związane z tym prawem, prawo własności budynku mieszkalno - usługowego, stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni 792 m2, położonego w ... , dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w ... prowadzi księgę wieczystą KW nr ... . Na nieruchomościach stanowiących gospodarstwo rolne wybudowane są stajnie oraz stodoła. W chwili obecnej Spółka nie uzyskuje przychodów związanych z kamienicą w ... . Jednak Spółka zamieściła ogłoszenie o planowanym wynajmie kamienicy i z chwilą znalezienia najemcy przychody takie będą uzyskiwane.

Wspólnikami Spółki są dwie osoby fizyczne. W latach 2004-2012 Wspólnicy udzielali Spółce pożyczek. Jedna z pożyczek została udzielona na cele związane z gospodarstwem rolnym (pożyczka ta nie została jeszcze przez Spółkę spłacona).

Ww. obszary działalności Spółki nie są ze sobą w żaden sposób związane funkcjonalnie i stanowić mogą dwa odrębne przedsiębiorstwa. Wobec powyższego Wspólnicy stwierdzili, iż zasadnym jest rozdzielenie strukturalne obu obszarów działalności i kontynuowanie jej przez dwa niezależne podmioty, każdy skoncentrowany tylko na jednym z tych obszarów. Wspólnicy rozważają w związku z tym dokonanie podziału Spółki poprzez wydzielenie z niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z majątkiem przynależnym do tej części i przeniesienie go na nowo zawiązaną spółkę w trybie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, tak by w ramach spółki dzielonej pozostało przedsiębiorstwo prowadzące działalność w dziedzinie produkcji i handlu oknami oraz szeroko pojmowanej branży budowlanej, oraz by na nowo powstałą spółkę przenieść zorganizowaną część funkcjonującego obecnie przedsiębiorstwa, związaną wyłącznie z drugim z ww. obszarów działalności spółki. Udziały w nowo zawiązanej spółce obejmą dotychczasowi Wspólnicy Spółki. Spółka nowo zawiązana stanie się właścicielem nieruchomości w ... oraz gospodarstwa rolnego, co będzie skutkować także tym, że będzie kontynuować wykonywanie umów dotyczących tych składników majątku.

Wnioskodawca potwierdził, że majątek który zostanie przekazany przez Wnioskodawcę do nowo powstałej spółki, będzie stanowił organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem będzie mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Jak Wnioskodawca wskazał we wniosku o wydanie interpretacji, masę majątkową podlegającą wydzieleniu cechuje wyodrębnienie organizacyjne, co oznacza, że w strukturze wewnętrznej Spółki wyodrębniony zespół składników związanych z nieruchomościami funkcjonuje autonomicznie w stosunku do pozostałej części przedsiębiorstwa. Dodatkowo wyodrębnienie organizacyjne potwierdza regulamin wewnętrzny posiadany przez Spółkę, z którego wynika, że Spółka prowadzi działalność w dwóch niezależnych obszarach (działalność w branży budowlanej i działalność związaną z posiadanymi nieruchomościami) i dla potrzeb organizacji wewnętrznej każdy z tych obszarów traktowany jest jako odrębny dział.

Ponadto wydzielone składniki majątkowe zostały wyodrębnione finansowo, w ten sposób, że począwszy od stycznia 2014 r. w Spółce doszło do pełnego wyodrębnienia finansowego działalności związanej z posiadanymi przez Spółkę nieruchomościami. W szczególności przeprowadzono inwentaryzację i wydzielenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dotyczących ZCP, utworzono nowe konta dla tych aktywów, podzielono wszystkie należności i zobowiązania Spółki na dotyczące odpowiednio ZCP lub działalności związanej z branżą budowlaną, stworzono nowe konta w księgach rachunkowych, wprowadzono rozrachunki nierozliczone dotyczące ZCP. Tym samym w Spółce prowadzona jest odpowiednia ewidencja zdarzeń gospodarczych umożliwiająca przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca podkreślił, że zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi w Spółce funkcjonalnie odrębną całość, tzn. wyodrębnione składniki związane z wynajmowanym budynkiem i gospodarstwem rolnym dają możliwość samodzielnej realizacji zadań gospodarczych (świadczenia usług) całkowicie niezależnie od przedmiotu pozostałej działalności Spółki.

Nowo zawiązana spółka będzie miała formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej siedziba będzie mieściła się na terytorium RP (... lub ...).

Planowana restrukturyzacja ma na celu zwiększenie efektywności zarządzania dotychczasowymi obszarami działalności Spółki, które nie są ze sobą w żaden sposób związane funkcjonalnie. Intencją Wspólników jest rozdzielenie strukturalne obu obszarów działalności i kontynuowanie jej przez dwa niezależne podmioty, z których każdy będzie skoncentrowany tylko na jednym z tych obszarów. Tym samym restrukturyzacja dokonywana jest z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Wnioskodawca potwierdził, że w wyniku dokonania planowanego podziału przez wydzielenie, działalność w branży budowlanej będzie w stanie funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo w Spółce, a działalność związana z posiadanymi nieruchomościami jako przedsiębiorstwo nowo powstałej spółce, do której będzie ona przeniesiona.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż - jak wskazał Wnioskodawca - wydzielony majątek, który zostanie przekazany do nowo powstałej spółki, będzie stanowił organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania. Zatem składniki majątkowe, które mają być przedmiotem przekazania do nowo powstałej spółki, spełniają definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. W konsekwencji czynność przekazania składników majątkowych do nowo powstałej spółki, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga w zakresie podatku od towarów i usług. Natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/443-663/14-4/MW | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
ILPB3/423-332/14-4/KS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.