IPTPP1/4512-646/15-3/MW | Interpretacja indywidualna

Uznania przeniesienia zespołu składników stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa (Pion Produkcyjny) za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT
IPTPP1/4512-646/15-3/MWinterpretacja indywidualna
 1. zbycie
 2. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) i w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2015r. (data wpływu 24 grudnia 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania przeniesienia zespołu składników stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa (Pion Produkcyjny) za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania przeniesienia zespołu składników stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa (Pion Produkcyjny) za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest największym producentem taśm przenośnikowych z tekstylnymi i stalowymi wzmocnieniami w Polsce i jednym z największych w Europie. Odbiorcami jego wyrobów są przedsiębiorstwa przemysłu ciężkiego, m.in. kopalnie odkrywkowe, huty, cementownie, porty. Spółka należy do międzynarodowej grupy kapitałowej (dalej: „Grupa”). W ramach działalności związanej ze sprzedażą taśm. Spółka świadczy także szereg usług inżynieryjnych.

Aktualnie, rozważane są możliwości rozwoju działalności Spółki poprzez rozdzielenie działalności produkcyjnej od działalności usługowej. Aby osiągnąć założone cele, przewidywany jest podział Spółki przez wydzielenie na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”), w wyniku którego część funkcji i składników przedsiębiorstwa Spółki zostanie przeniesionych do innej spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce.

Przed dniem podziału przychody Spółki pochodzić będą z działalności dwóch pionów: Pionu Usługowego i Pionu Produkcyjnego, które realizować będą swoje funkcje w oparciu o przypisane do ich odrębnych działalności składniki materialne i niematerialne, w tym aktywa i pasywa oraz wyspecjalizowany personel.

 1. Pion Produkcyjny

Pion Produkcyjny zajmować się będzie przede wszystkim prowadzeniem głównej działalności Grupy, tj. produkcją oraz sprzedażą taśm przenośnikowych z tekstylnymi i stalowymi wzmocnieniami. Do zadań Pionu Produkcyjnego należeć będzie m.in. nabywanie materiałów do produkcji, produkcja wyrobów oraz ich sprzedaż.

W celu realizacji założonych zadań, do Pionu Produkcyjnego przypisana będzie część aktywów i pasywów Spółki, związanych z opisaną powyżej działalnością. Do składników Pionu Produkcyjnego należeć będą, m.in.:

 • materiały do produkcji,
 • zobowiązania i należności wobec kontrahentów,
 • umowy z dostawcami materiałów wykorzystywanych do produkcji przez Spółkę,
 • inne zobowiązania handlowe,
 • kredyty bankowe, inne zobowiązania o charakterze finansowym,
 • zobowiązania wynikające z obsługi nieruchomości, włącznie ze zobowiązaniami, m.in. z tytułu nabywania energii elektrycznej, gazu, wody, usług wywozu odpadów oraz usług ochrony,
 • umowy z odbiorcami wyrobów gotowych wyprodukowanych przez Spółkę,
 • akty własności nieruchomości w zakresie gruntów, fabryk, biur, w tym biura sprzedaży, itp.,
 • umowy najmu biur sprzedaży,
 • wyposażenie fabryki oraz biur, w tym m.in. maszyny i urządzenia, linie technologiczne, meble, sprzęt komputerowy i licencje na oprogramowanie (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne), służące do produkcji oraz sprzedaży wyrobów gotowych,
 • umowy leasingu samochodów użytkowanych przez pracowników Pionu Produkcyjnego.

Podstawowym przychodem Pionu Produkcyjnego będzie przychód ze sprzedaży wyprodukowanych wyrobów, tj. taśm przenośnikowych z tekstylnymi i stalowymi wzmocnieniami, natomiast do kosztów należeć będą m.in. następujące rodzaje wydatków:

 • koszty nabywania materiałów i koszty sprzedaży wyrobów gotowych,
 • koszty pracowników przypisanych do Pionu Produkcyjnego (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, świadczenia pozapłacowe),
 • koszty amortyzacji i eksploatacji majątku,
 • koszty czynszu z tytułu najmu biur sprzedaży,
 • koszty licencji na oprogramowanie,
 • koszty reklamy,
 • koszty doradztwa zewnętrznego,
 • koszty finansowania zewnętrznego i ubezpieczeń,
 • koszty podatków i opłat.

Pion Produkcyjny będzie prowadził swoją działalność poprzez pracowników zatrudnionych w Spółce, posiadających doświadczenie i wiedzę konieczną do realizacji zadań Pionu. Z perspektywy organizacyjnej, Pion Produkcyjny zostanie formalnie wyodrębniony. Określony zostanie schemat organizacyjny Pionu oraz podział stanowisk przypisanych do funkcji realizowanych przez ten Pion. Należy podkreślić, że pracownicy przypisani do Pionu Produkcyjnego podlegać będą odrębnemu kierownictwu od Pionu Usługowego.

Pion Produkcyjny posiadać będzie przypisane wyłącznie do swojej działalności środki pieniężne, w tym także przypisane do tego Pionu środki pieniężne w kasie Spółki.

Ewidencja księgowa, prowadzona dla Wnioskodawcy do celów zarządczych i kontrolingowych będzie umożliwiać identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów związanych z prowadzeniem działalności w ramach Pionu Produkcyjnego. Koszty i przychody związane z działalnością Pionu Produkcyjnego wynikające ze sprzedaży wyprodukowanych wyrobów przyporządkowane będą przez Wnioskodawcę na podstawie prowadzonych ewidencji. Ponadto, Wnioskodawca dokonywać będzie alokacji kosztów pośrednich, dotyczących działalności obu pionów, tj. Pionu Produkcyjnego i Usługowego.

Na podstawie prowadzonych dla Spółki ksiąg i ewidencji możliwe więc będzie ustalenie wyniku finansowego (określenie kosztów i przychodów) dla każdego Pionu osobno.

 1. Pion Usługowy

Drugi element działalności Spółki będzie oparty o Pion Usługowy, który będzie stanowić przede wszystkim wsparcie Pionu Produkcyjnego, zarówno przed sprzedażą (Dział „Application Engineering” dalej: „AE”), jak i na etapie posprzedażowym (Dział „Maintenance Engineering”; dalej: „ME”). Działalność ta będzie miała charakter komplementarny w stosunku do działalności produkcyjnej Spółki. Do jej celów należeć będą ułatwienie klientom uzyskiwania szczegółowych informacji technicznych o ofercie Spółki oraz o możliwości wdrożenia danego projektu u danego klienta, a także obowiązki związane z obsługą posprzedażową, tj. nadzór i uczestniczenie w procesie łączenia taśm przenośnikowych oraz prowadzenie ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

Należy bowiem wskazać, że do celów działalności kopalń odkrywkowych, hut, cementowni czy portów, kluczowe jest zapewnienie najwyższej jakości i niezawodności taśm przenośnikowych. Zatem z uwagi na istotne ryzyko i wysokie koszty ewentualnego odszkodowania wiążące się z dostawą wadliwych taśm przenośnikowych, szczególnego znaczenia dla Spółki nabiera zapewnienie odpowiedniego nadzoru wysoce wyspecjalizowanych osób przy procesie produkcji oraz łączenia poszczególnych taśm.

W szczególności, Pion Usługowy realizować będzie m.in. następujące zadania, w tym w zakresie obsługi przedsprzedażowej (Dział AE):

 • weryfikacja możliwości realizacji oraz istotny wpływ na podejmowanie decyzji co do zawierania poszczególnych kontraktów,
 • pozostałe ogólne doradztwo projektowe przed zawarciem umowy sprzedaży taśm,
 • ogólna działalność projektowa w zakresie optymalizacji funkcjonowania przenośników, w tym badania w celu wzrostu efektywności procesu łączenia taśm,
 • działania kształtujące wizerunek Spółki, w tym m.in. udział w konferencjach, targach branżowych,
 • konsultacje przy pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Dział Produkcyjny,
 • szkolenia innych pracowników Spółki.

Natomiast w ramach obsługi posprzedażowej (Dział ME) Pion Usługowy realizować będzie, m.in. następujące zadania:

 • ogólne wsparcie techniczne na etapie realizacji projektu,
 • nadzór i uczestnictwo w procesie łączenia taśm przenośnikowych, w tym prowadzenie szkoleń w tym zakresie,
 • ogólny nadzór nad przechowywaniem, obsługą oraz użytkowaniem taśm przenośnikowych,
 • dokonywanie analiz w zakresie bieżącego użytkowania taśm przenośnikowych,
 • zdalne wsparcie techniczne (telefoniczne, za pomocą korespondencji e-mail),
 • wizyty w miejscach działania zainstalowanych taśm przenośnikowych (on site support),
 • bieżące konsultacje w zakresie wsparcia serwisowego,
 • bieżąca obsługa reklamacji od kontrahentów (wraz z kontrolą techniczną),
 • wsparcie dla projektów badawczo-rozwojowych,
 • szkolenia w zakresie dokonywania napraw dla Pionu Produkcyjnego.

Wartość części usług inżynieryjnych (zarówno świadczonych przez AE przed zawarciem kontraktu, jak i przez ME - jako usług serwisowych), jako komplementarnych wobec produkcji i sprzedaży taśm, jest uwzględniana w wartości zawieranych przez Spółkę kontraktów na sprzedaż taśm przenośnikowych i w odpowiedniej części alokowana na jego rzecz. Pion Usługowy świadczy także usługi inżynieryjne bezpośrednio na rzecz zewnętrznych usługobiorców.

W celu realizacji założonych zadań, do Pionu Usługowego przypisana będzie część aktywów i pasywów przedsiębiorstwa Spółki, związanych z opisaną powyżej działalnością. Na składniki Pionu Usługowego składać się będą między innymi:

 • wydzielona część biura,
 • wyposażenie biurowe, w tym m.in. oświetlenie, meble (biurka, krzesła, szafy na dokumenty) i różnego rodzaju akcesoria biurowe (drukarka, skaner, stacje dokujące do komputerów).
 • ogólne wyposażenie techniczne, na które składają się m.in.: zestawy komputerowe, telefony, słuchawki,
 • specjalistyczne wyposażenie techniczne (np. urządzenia do pomiarów i analiz),
 • licencje na specjalistyczne oprogramowanie,
 • udziały w spółce Sempertrans Maintenance France Nord. z siedzibą we Francji, której przedmiot działalności pokrywa się z działalnością prowadzoną przez Pion Usługowy,
 • wierzytelności od zewnętrznych usługobiorców (o ile nie zostaną uregulowane przed dniem podziału),
 • zobowiązania z tytułu wynagrodzeń należnych pracownikom Pionu Usługowego,
 • zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (oraz m.in. składek na ubezpieczenia społeczne) kierownictwa Pionu Usługowego oddelegowanego do Spółki, należne na rzecz pracodawcy - innego podmiotu z Grupy,
 • zobowiązania z tytułu podróży krajowych i zagranicznych,
 • zobowiązania z tytułu utrzymania nieruchomości biurowej, jej wyposażenia oraz infrastruktury informatycznej.

Źródło przychodów z podstawowej działalności operacyjnej Pionu Usługowego stanowić będzie wynagrodzenie alokowane odpowiednio z tytułu wykonywania ww. zadań na rzecz Działu Produkcyjnego (zawarte w cenie sprzedaży taśm przenośnikowych), jak również wynagrodzenie należne bezpośrednio od usługobiorców, z tytułu wykonanych bezpośrednio na ich rzecz usług. Pion ten uzyskuje także przychód z dywidendy wypłaconej przez spółkę zależną, Sempertrans Maintenance France Nord. z siedzibą we Francji.

Natomiast do kosztów należą obecnie i będą należeć m.in. następujące rodzaje wydatków:

 • koszty pracowników Pionu (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, nagrody),
 • koszty wynagrodzeń (oraz m.in. składek na ubezpieczenia społeczne) kierownictwa Pionu oddelegowanego do Spółki, należne na rzecz pracodawcy - innego podmiotu z Grupy,
 • koszty usług telekomunikacyjnych,
 • koszty usług transportowych, podróży krajowych i zagranicznych pracowników (głównie bilety lotnicze),
 • koszty amortyzacji i eksploatacji majątku (wyposażenie biurowe, techniczne),
 • koszty licencji na oprogramowanie,
 • koszty zużycia materiałów biurowych,
 • koszty zużycia materiałów technicznych,
 • koszty zużycia materiałów poligraficznych,
 • koszty reklamy,
 • koszty reprezentacji,
 • koszty mediów,
 • koszty innych usług obcych,
 • koszty podatków i opłat.

Pion Usługowy prowadził będzie swoją działalność poprzez pracowników zatrudnionych obecnie w Spółce, posiadających doświadczenie i specjalistyczną wiedzę konieczną do realizacji zadań Pionu:

 • dwóch pracowników Działu AE,
 • trzech pracowników Działu ME.

Z perspektywy organizacyjnej, Pion Usługowy zostanie formalnie wyodrębniony. Określony zostanie schemat organizacyjny Pionu i podział stanowisk przypisanych do funkcji realizowanych przez ten Pion. Ponadto, Pion Usługowy podlegać będzie osobnemu kierownictwu.

Pionem Usługowym kierują osoby oddelegowane do pracy w Spółce przez inny podmiot z Grupy. Jak wskazano powyżej, Spółka z tego tytułu obciążana jest odpowiednimi kosztami (w szczególności wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, itp.), które alokowane są do kosztów Pionu Usługowego.

Pion Usługowy posiadać będzie przypisane wyłącznie do swojej działalności środki pieniężne, w tym także przypisane do tego Pionu środki pieniężne w kasie Spółki. Dodatkowo ewidencja księgowa prowadzona przez Wnioskodawcę do celów zarządczych i controlingowych, będzie umożliwiać identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie Pionu Usługowego.

Koszty i przychody związane z działalnością Pionu Usługowego przyporządkowane będą przez Wnioskodawcę na podstawie prowadzonych ewidencji. Ponadto, Wnioskodawca będzie dokonywać alokacji kosztów pośrednich, dotyczących działalności obu pionów, tj. Pionu Usługowego i Pionu Produkcyjnego.

Uwzględniając odmienną specyfikę działalności, oba Piony Spółki, tj. Produkcyjny oraz Usługowy, będą wyodrębnione w schemacie organizacyjnym Spółki. W szczególności, podkreślenia wymaga, że w oparciu o dane wynikające z ewidencji księgowej Wnioskodawcy dla potrzeb wewnętrznych będą mogły być sporządzane odrębne bilanse i rachunki zysków i strat dla obu Pionów.

 1. Rozwój działalności

Z uwagi na planowany rozwój działalności oraz potrzebę redukcji ryzyka gospodarczego, na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie), Spółka planuje wydzielić ze swojej struktury Pion Produkcyjny i przenieść go do spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce należącej do Grupy (dalej: „Spółka przejmująca”). Przedmiotem przeniesienia do Spółki przejmującej będą wszystkie składniki majątku związane z wyodrębnionym Pionem Produkcyjnym, w tym wszystkie zobowiązania i należności przypisane do tego Pionu zgodnie z informacjami przedstawionymi powyżej, a także pracownicy oraz współpracownicy przypisani do tej części przedsiębiorstwa, oraz akty własności i umowy najmu nieruchomości Pionu Produkcyjnego. Jednym ze skutków podziału przez wydzielenie i przejęcia Pionu Produkcyjnego będzie także przeniesienie pracowników pomiędzy Spółką, a Spółką przejmującą, które nastąpi w trybie przejścia zakładu pracy zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.; dalej: „Kodeks pracy”).

Wnioskodawca przekaże Spółce przejmującej dokumenty (umowy, porozumienia, regulaminy, wykazy itp.) związane z działalnością prowadzoną przez Pion Produkcyjny oraz udostępni zapisy ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy dotyczące wydzielanych zespołów składników majątkowych. Wnioskodawca umożliwi Spółce przejmującej również bieżący dostęp do dokumentów źródłowych stanowiących podstawę dokonywanych zapisów w księgach rachunkowych (faktury, rachunki itp.), które z uwagi na ciążące na Wnioskodawcy obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji księgowej i podatkowej Wnioskodawcy nie mogą zostać przekazane Spółce przejmującej w oryginale.

W Spółce Wnioskodawcy po dniu wydzielenia pozostanie natomiast Pion Usługowy, stanowiący odrębny (od Pionu Produkcyjnego) Pion działalności Spółki. Wskutek podziału, Spółka przejmująca, do której przeniesiony zostanie Pion Produkcyjny, będzie prowadzić działalność w zakresie produkcji i sprzedaży taśm przenośnikowych z tekstylnymi i stalowymi wzmocnieniami, na bazie przejętych składników majątku oraz kadry pracowniczej, a także na podstawie umów zawartych z kontrahentami Pionu Produkcyjnego.

Natomiast od dnia wydzielenia, przedsiębiorstwo Spółki stanowić będzie Pion Usługowy, świadczący usługi inżynieryjne w ramach Działów AE i ME na rzecz Spółki przejmującej. Dodatkowo planowany jest rozwój działalności Pionu Usługowego polegający na rozszerzeniu kręgu usługobiorców na inne podmioty z Grupy.

W celu realizacji powyższych zadań (tj. zarówno świadczenia usług na rzecz Spółki przejmującej, jak i na rzecz innych podmiotów z Grupy), zostaną zawarte odpowiednie umowy na świadczenie usług. Przychód z ich świadczenia (zarówno na rzecz Spółki przejmującej, jak i na rzecz innych podmiotów z Grupy) stanowić będzie źródło przychodów Spółki z podstawowej działalności operacyjnej.

W wyniku wyodrębnienia spodziewaną korzyścią dla działalności Spółki oraz Grupy będzie redukcja ryzyka gospodarczego oraz obniżenie kosztów działalności podstawowej wskutek rozdzielenia dwóch rodzajów obszarów działalności gospodarczej (tj. prowadzenia produkcji i sprzedaży przez jeden podmiot, a działalności usługowej przez inny). W szczególności za wykonywaniem działalności produkcyjnej i sprzedażowej przez wyspecjalizowany podmiot przemawiają argumenty wynikające z rachunku ekonomicznego (zwiększenie efektywności) oraz względów gospodarczych i praktycznych (optymalizacja i standaryzacja procesów, dopasowanie struktur organizacyjnych do aktualnych wymogów rynkowych - outsourcing procesów).

Z kolei, po wydzieleniu Spółka będzie mogła rozwijać działalność w ramach Pionu Usługowego, skupiając się w pełni na świadczeniu usług inżynieryjnych zarówno na rzecz Spółki przejmującej (dotychczasowego Pionu Produkcyjnego), jak i na rzecz innych podmiotów w Grupie. Dodatkowo, Spółka będzie mogła powiększać integrację z innymi podmiotami z Grupy wyspecjalizowanymi w świadczeniu usług inżynieryjnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wyodrębniony w Spółce Pion Produkcyjny będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a zatem jego przeniesienie w związku z planowanym podziałem Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Dział Produkcyjny wnoszony w wyniku podziału przez wydzielenie do Spółki przejmującej (w tym składniki majątkowe oraz niemajątkowe oraz pracownicy i współpracownicy Pionu Produkcyjnego), będzie, na dzień wydzielenia, stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a zatem jego przeniesienie w związku z planowanym podziałem Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle art. 6 ustawy o VAT, nie podlegają podatkowi od towarów i usług transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów”, w ujęciu art. 7 ust. i ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w innej formie, np. tytułem podziału przez wydzielenie.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Mając na uwadze brzmienie wskazanych wyżej przepisów ustawy o VAT, a także wnioski płynące z wydawanych przez Ministra Finansów interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz orzecznictwa Sądów Administracyjnych, można stwierdzić, że o zorganizowanej części przedsiębiorstwa mówić można w sytuacji, gdy zespół składników majątkowych i niemajątkowych będący przedmiotem określonej w ustawie o VAT czynności prawnej posiada następujące cechy:

 1. w skład zespołu wchodzą składniki materialne i niematerialne, które pozostają w funkcjonalnym związku i są przeznaczone do wykonywania określonych zadań gospodarczych;
 2. posiada określone, wydzielone miejsce w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podatnika;
 3. został organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w przedsiębiorstwie podatnika;
 4. zespół składników niematerialnych i materialnych mógłby stanowić odrębne przedsiębiorstwo, w sposób samodzielny realizujące określone zdania gospodarcze.

Odnosząc się do wskazanych wyżej kryteriów pozwalających na stwierdzenie występowania w ramach przedsiębiorstwa Spółki zorganizowanych części przedsiębiorstwa mogących podlegać, np. wydzieleniu do innej spółki kapitałowej (Spółki przejmującej) w trybie podziału przez wydzielenie, Wnioskodawca na podstawie przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wskazuje, że wszystkie składniki majątku Wnioskodawcy (materialne i niematerialne), przypisane do Pionu Produkcyjnego, oraz zobowiązania, będą pozostawać w ścisłym funkcjonalnym związku służąc prowadzeniu odrębnej działalności tego Pionu.

O wyodrębnieniu, funkcjonalnym i organizacyjnym Pionu Produkcyjnego świadczyć będą zarówno odrębne, realizowane zadania gospodarcze, jak i przypisanie wyłącznie do działalności tego Pionu opisane we wniosku składniki materialne i niematerialne, w tym aktywa i pasywa, umożliwiające realizację prowadzonej działalności. Do składników materialnych i niematerialnych należeć będą wskazane w opisie zdarzenia przyszłego powyżej aktywa (nieruchomości, w tym grunty, fabryki, biura, biura sprzedaży związane z procesem produkcyjnym; wyposażenie fabryki oraz biur, w tym m.in. maszyny i urządzenia, linie technologiczne; materiały do produkcji; towary handlowe, w tym taśmy przenośnikowe; środki pieniężne na odrębnych rachunkach bankowych, a także środki pieniężne znajdujące się w kasie przedsiębiorstwa Spółki przypisane wyłącznie do działalności Pionu Produkcyjnego; wyposażenie biurowe i techniczne, w tym m.in. meble, sprzęt komputerowy oraz licencje na oprogramowanie komputerowe wykorzystywane przez pracowników Pionu Produkcyjnego; umowy, w tym użytkowane na ich podstawie nieruchomości, rzeczy i prawa, np. umowy najmu biur sprzedaży, umowy leasingu samochodów użytkowanych przez pracowników Pionu Produkcyjnego; umowy oraz należności wobec odbiorców wyrobów gotowych wyprodukowanych przez Spółkę) oraz pasywa (w tym zobowiązania wynikające z umów związanych z realizowanymi zadaniami Pionu Produkcyjnego: zobowiązania wobec kontrahentów, zobowiązania wynikające z obsługi nieruchomości, włącznie ze zobowiązaniami m.in. z tytułu nabywania energii elektrycznej, gazu, wody, usług wywozu odpadów oraz usług ochrony; zobowiązania pracownicze, kredyty bankowe, inne zobowiązania o charakterze finansowym).

Pion Produkcyjny będzie prowadził swoją działalność poprzez pracowników i współpracowników zatrudnionych w Spółce i przypisanych do działalności Pionu, posiadających doświadczenie i wiedzę konieczną do realizacji jego zadań.

Ponadto Pion Produkcyjny będzie wyodrębniony także na płaszczyźnie organizacyjnej, o czym świadczyć będzie osobna struktura organizacyjna Pionu w ramach Spółki, podporządkowana realizowanym funkcjom.

Tym samym, mając na uwadze przedstawione powyżej cechy Pionu Produkcyjnego, jego wyodrębnienie funkcjonalne i organizacyjne nie powinno budzić wątpliwości, bowiem w ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy Pion Produkcyjny realizować będzie swoje (odrębnie przypisane) funkcje w oparciu o odrębne składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, przypisane do odrębnych działalności. Ponadto, realizacja zadań Pionu Produkcyjnego odbywać się będzie przy wykorzystaniu odrębnej kadry wyspecjalizowanych pracowników.

Stosownie do potrzeb wynikających z realizowanych przez Pion Produkcyjny zadań, oparte one będą o odrębne schematy organizacyjne, określające podział stanowisk pracy przypisanych do poszczególnych Pionów. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy warunek organizacyjnego wyodrębnienia podlegających wydzieleniu części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy należy uznać za spełniony.

W zakresie kryterium wyodrębnienia finansowego, Wnioskodawca podkreśla, że przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT nie przewiduje wymogu prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa w czasie, gdy wchodzi ono w skład przedsiębiorstwa podatnika. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 7 grudnia 2010 r. sygn. ITPP2/443-1006/10/PS, stwierdzając, iż wyodrębnienie finansowe: „wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać samodzielności finansowej, w szczególności wyodrębnienie finansowe nie oznacza konieczności prowadzenia odrębnej księgowości dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Niemniej, w świetle informacji zawartych w opisie zdarzenia przyszłego, ewidencja księgowa prowadzona dla Wnioskodawcy do celów zarządczych i kontrolingowych, będzie umożliwiać identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie Pionu Produkcyjnego, funkcjonujących jako wyodrębnione części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Koszty i przychody związane z działalnością poszczególnych Pionów przyporządkowane będą przez Wnioskodawcę na podstawie prowadzonych ewidencji. Ponadto, Wnioskodawca dokonywać będzie alokacji kosztów pośrednich, dotyczących działalności Pionu Produkcyjnego. Za wyodrębnieniem finansowym Pionu Produkcyjnego przemawiać będzie także korzystanie z odrębnego rachunku bankowego i przyporządkowanej temu Pionowi gotówki w kasie Spółki.

Tym samym, mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, opisywany powyżej Pion Produkcyjny będzie również spełniać kryterium wyodrębnienia finansowego.

W wydawanych interpretacjach indywidualnych Minister Finansów wielokrotnie potwierdzał, że definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa objęte są takie wyodrębnione zespoły składników majątkowych oraz zobowiązań, które wykonują określone funkcje na rzecz podatnika (w strukturze którego istnieją), jeżeli w oparciu o taki zespół składników majątkowych i zobowiązań możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej, np. interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 lipca 2015 r. sygn. IBPP3/4512-380/15/KG, z dnia 24 lipca 2015 r. sygn. IBPP3/4512-376/15/SR oraz wiele innych.

W ramach zespołu składników materialnych i niematerialnych podlegających wydzieleniu do Spółki przejmującej, przeniesione lub udostępnione zostaną także dokumenty (w tym umowy, porozumienia, regulaminy, wykazy itp.), związane z działalnością Pionu Produkcyjnego; zapisy ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy dotyczące tego zespołu (za wyjątkiem tych, które z uwagi na ciążące na Wnioskodawcy obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji księgowej i podatkowej Wnioskodawcy nie mogą zostać przekazane Spółce przejmującej w oryginale).

Ze względu na wskazane wyżej wyodrębnienie funkcjonalne, organizacyjne i finansowe (w tym także przypisanie odpowiednich do realizowanego celu składników majątki, umów, dokumentów oraz pracowników realizujących zadania i funkcje związanych ze świadczeniem usług), zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na Pion Produkcyjny, podlegający wydzieleniu do Spółki przejmującej, stanowić będzie wyodrębnioną, zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W konsekwencji, w wyniku podziału Spółki przez wydzielenie Pionu Produkcyjnego, powstanie wyodrębniona zorganizowana część przedsiębiorstwa, zdolna do samodzielnej realizacji powierzonych zadań.

Podsumowując, Pion Produkcyjny zostanie wyodrębniony na płaszczyźnie organizacyjnej, bowiem stanowić będzie wyodrębniony zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych. Jednocześnie, pomiędzy materialnymi i niematerialnymi składnikami majątku wykorzystywanymi przez Pion Produkcyjny zachodzić będą ścisłe powiązania o charakterze funkcjonalnym. Powyższe powiązania istniejące w ramach Pionu Produkcyjnego służyć będą faktycznemu wykonywaniu określonych, odrębnych od siebie zadań gospodarczych. W ocenie Wnioskodawcy, Pion Produkcyjny, w oparciu o przyporządkowane mu składniki materialne i niematerialne, mógłby zatem funkcjonować jako osobne przedsiębiorstwo realizujące przypisane mu zadania (funkcje). Ponadto, Pion Produkcyjny zostanie w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego wyodrębniony na płaszczyźnie finansowej, co będzie odzwierciedlać korzystanie z odrębnych środków pieniężnych, w tym rachunków bankowych oraz możliwość odrębnej alokacji przychodów i kosztów do działalności Pionu Produkcyjnego.

Jednocześnie, przedmiotem wydzielenia do Spółki przejmującej będą wszystkie składniki majątku przyporządkowane do Pionu Produkcyjnego zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego transferem do Spółki przejmującej objęte zostaną istotne i niezbędne z punktu widzenia prowadzonej działalności składniki majątku, pracownicy, współpracownicy oraz umowy a także należności i zobowiązania, które będą przypisane do Pionu Produkcyjnego, przy czym chodzi tu o wszystkie składniki majątku przypisane do tego Pionu na dzień wydzielenia zgodnie z metodyką opisaną we Wniosku stanowiące o wyodrębnieniu Pionu Produkcyjnego jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W szczególności zaś, Wnioskodawca pragnie podkreślić, że podjęcie działalności przez Pion Produkcyjny w ramach Spółki przejmującej powinno być możliwe zarówno pod względem formalno-prawnym, jak i operacyjnym, począwszy od dnia dokonania podziału.

W rezultacie, zdaniem Spółki analizowany Pion Produkcyjny spełnia powyższe przesłanki, tzn. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych pozostający w funkcjonalnym związku z prowadzoną działalnością i realizowanymi zadaniami gospodarczymi. Ponadto, jest on także wyodrębniony w strukturze Spółki w aspekcie funkcjonalnym (odrębne zadania), finansowym (przypisane aktywa, pasywa, w tym zobowiązania oraz wydzielenie rachunkowe dla potrzeb zarządczych) i organizacyjnym (odrębne regulaminy organizacyjne, wyspecjalizowane kadry pracowników, odrębne rachunki bankowe, itd.).

W ocenie Spółki, w analizowanych przypadkach warunek istnienia zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych będzie spełniony, ponieważ w skład Pionu Produkcyjnego wejdą wszystkie składniki majątkowe (aktywa i pasywa), w tym także zobowiązania pozwalające na realizację powierzonych funkcji. Będą to zarówno składniki materialne (m.in. nieruchomości, maszyny i urządzenia, linie technologiczne, materiały do produkcji, towary handlowe oraz środki pieniężne), jak i niematerialne. Ponadto, do zespołów składników majątkowych będą należeć istniejące na dzień wydzielenia zobowiązania funkcjonalnie związane z działalnością Pionu Produkcyjnego.

Podkreślenia wymaga, że składniki majątkowe i niemajątkowe przypisane do tego Pionu, będą tworzyć odrębny zespół umożliwiający kontynuację jego działalności w ramach struktury Spółki przejmującej a zatem kontynuację osiągania z tego tytułu korzyści (w tym przychodów podlegających opodatkowaniu).

W powyższym zakresie równie istotnym elementem zorganizowanej części przedsiębiorstwa będą pracownicy Spółki, którzy zostaną przeniesieni do Spółki Przejmującej w oparciu o art. 231 Kodeksu Pracy, tzw. przejście zakładu pracy. Dzięki powyższemu, Spółka przejmująca w realizacji zadań Pionu Produkcyjnego będzie mogła posługiwać się wykwalifikowaną, doświadczoną kadrą znającą specyfikę prowadzonej działalności oraz aktywa, pasywa i umowy podlegające przejęciu.

Tym samym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Pion Produkcyjny stanowiący zespół składników niematerialnych i materialnych, stanowić będzie odrębne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące przypisane temu Pionowi zadania gospodarcze.

Wskutek powyższego, Pion Produkcyjny przenoszony w wyniku podziału przez wydzielenie do Spółki przejmującej (w tym składniki majątkowe, niemajątkowe oraz pracownicy Pionu Produkcyjnego) będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

W konsekwencji, ponieważ w świetle przedstawionej argumentacji, rozważane przeniesienie w ramach podziału Pionu Produkcyjnego dotyczyć będzie w istocie powiązanego funkcjonalnie zespołu składników majątkowych i niemajątkowych oraz personelu Spółki, w ocenie Spółki w świetle art. 6 pkt 1 ustawy o VAT w związku z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, przeniesienie Pionu Produkcyjnego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa nie będzie stanowić transakcji podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – w myśl art. 2 pkt 6 ustawy – należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy – przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Przepisy regulujące prawną instytucję podziału spółek stanowią treść Tytułu IV, Działu II ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.).

W art. 529 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyróżniono cztery sposoby dokonania podziału spółek kapitałowych. Zgodnie z ww. przepisem, podział może być dokonany przez:

 1. przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie),
 2. zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek),
 3. przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki),
 4. przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Zatem należy stwierdzić, że przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych podział dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku. Złożoność procedur związanych z podziałem spółki nie ma przy tym znaczenia. Istotny jest efekt końcowy – przeniesienie własności.

W świetle powyższych regulacji dokonany, na podstawie Kodeksu spółek handlowych, podział przez wydzielenie i przeniesienie na nową spółkę części majątku spółki dzielonej jest, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, operacją obejmującą zdarzenia podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wyjaśnić jednak tutaj należy, że w sytuacji gdy w wyniku podziału spółki przez wydzielenie przedmiotem przeniesienia własności jest zorganizowana część przedsiębiorstwa to mamy do czynienia z transakcją zbycia w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, który to przepis wyłącza taką czynność z zakresu regulacji ustawy.

Przepis art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, które winno zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Organizacyjny aspekt wyodrębnienia oznacza, że składniki tworzące „część przedsiębiorstwa” powinny posiadać cechę zorganizowania. Cecha ta powinna występować w „istniejącym przedsiębiorstwie”, a więc w ramach prowadzonej działalności i dotyczyć określonego zespołu składników tworzących część tego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Oznacza to, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące w takich wzajemnych relacjach, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

O tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

W opisie sprawy Zainteresowany jednoznacznie wskazał, iż z uwagi na planowany rozwój działalności oraz potrzebę redukcji ryzyka gospodarczego, na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie), Spółka planuje wydzielić ze swojej struktury Pion Produkcyjny i przenieść go do spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce należącej do Grupy. Przedmiotem przeniesienia do Spółki przejmującej będą wszystkie składniki majątku związane z wyodrębnionym Pionem Produkcyjnym, w tym wszystkie zobowiązania i należności przypisane do tego Pionu, a także pracownicy oraz współpracownicy przypisani do tej części przedsiębiorstwa, oraz akty własności i umowy najmu nieruchomości Pionu Produkcyjnego. Jednym ze skutków podziału przez wydzielenie i przejęcia Pionu Produkcyjnego będzie także przeniesienie pracowników pomiędzy Spółką, a Spółką przejmującą, które nastąpi w trybie przejścia zakładu pracy zgodnie z art. 231 ustawy Kodeks pracy.

Wnioskodawca przekaże Spółce przejmującej dokumenty (umowy, porozumienia, regulaminy, wykazy itp.) związane z działalnością prowadzoną przez Pion Produkcyjny oraz udostępni zapisy ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy dotyczące wydzielanych zespołów składników majątkowych. Wnioskodawca umożliwi Spółce przejmującej również bieżący dostęp do dokumentów źródłowych stanowiących podstawę dokonywanych zapisów w księgach rachunkowych (faktury, rachunki itp.), które z uwagi na ciążące na Wnioskodawcy obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji księgowej i podatkowej Wnioskodawcy nie mogą zostać przekazane Spółce przejmującej w oryginale.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro - jak wskazał Wnioskodawca – Pion Produkcyjny będzie organizacyjnie i finansowo wyodrębnionym w istniejącym przedsiębiorstwie zespołem składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonym do realizacji określonych zadań gospodarczych, to będzie on spełniał definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy. W konsekwencji, czynność przeniesienia składników majątku, które spełniają definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, tj. nie będzie objęta zakresem przedmiotowym ustawy.

Reasumując, zespół składników materialnych i niematerialnych, składający się na Pion Produkcyjny będący przedmiotem planowanego przeniesienia, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy i w konsekwencji przeniesienie tego zespołu składników majątku nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

zbycie
IBPB-1-1/4510-133/15/BK | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IBPBI/1/415-1058/14/AB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.