IPTPP1/4512-473/15-2/RG | Interpretacja indywidualna

Uznanie przekazania, w formie aportu, zespołu składników stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT
IPTPP1/4512-473/15-2/RGinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2015 r. (data wpływu 21 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania przekazania, w formie aportu, zespołu składników stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania przekazania, w formie aportu, zespołu składników stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT,
 • zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT aportu sieci telekomunikacyjnej,
 • braku opodatkowania podatkiem VAT czynności nieodpłatnego udostępniania sieci telekomunikacyjnej.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dnia 26 marca 2010 r. pomiędzy ... (dalej jako „Partnerzy”) została zawarta umowa partnerstwa (dalej jako „Porozumienie”) dla realizacji wspólnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne.

Przedmiotem Porozumienia jest wspólna realizacja projektu „...” (dalej jako „Projekt”) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne, polegająca na jego przygotowaniu, uzyskaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz realizacji i utrzymaniu, co najmniej przez wymagany okres trwałości projektu. Celem Projektu jest zwiększenie dostępności do szerokopasmowego Internetu oraz wykorzystania technik informacyjnych na terenie jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w realizacji Projektu.

Projekt obejmuje:

 1. budowę regionalnej sieci szerokopasmowej współdziałającej ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi;
 2. budowę i wyposażenie inwestycyjne centrum zarządzania siecią regionalną;
 3. budowę, rozbudowę i zakup systemów wspierających zarządzanie realizacji zadań publicznych w zakresie administracji publicznej, edukacji, kultury i turystyki na poziomie regionalnym;
 4. przygotowanie instytucji publicznych do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów, rozwoju systemów baz danych oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego;
 5. tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu tj.: telecentra, hot spoty;
 6. opracowanie i utworzenie systemów informacji kulturalnej i turystycznej;
 7. budowę i rozbudowę systemów wspomagających/służących digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zasobów bibliotecznych i archiwalnych (w połączeniu z tworzeniem PIAP-ów).

Pierwotnie Partnerzy postanowili, że realizację wspólnego przedsięwzięcia będzie koordynować Lider, który będzie uprawniony do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań także w imieniu pozostałych Partnerów. Liderem wspólnego przedsięwzięcia jest Powiat .... Jednocześnie Partnerzy postanowili, że zobowiązują się utworzyć Stowarzyszenie „...”. Partnerzy mieli powierzyć Stowarzyszeniu, zarządzanie i utrzymanie zrealizowanej w ramach projektu regionalnej sieci szerokopasmowej, w tym świadczenie usług z jej wykorzystaniem. W tym celu Stowarzyszeniu miała zostać nieodpłatnie udostępniona regionalna sieć szerokopasmowa, jak również miały zostać na Stowarzyszenie przeniesione wszelkie uprawnienia wynikające z decyzji o rezerwacji częstotliwości. Majątek powstały w trakcie realizacji projektu miał należeć zgodnie z Porozumieniem wyłącznie do Partnerów w zakresie rzeczowym wskazanym w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Przekazanie poszczególnych składników majątkowych Stowarzyszeniu miało nastąpić nieodpłatnie na podstawie stosownych uchwał Zarządu Powiatu o przekazaniu majątku poszczególnym Partnerom. Nieodpłatne przekazanie majątku ma zostać dokonane na cel związany z realizacją projektu.

W trakcie wykonywania Porozumienia Partnerzy postanowili, że zostanie zawarty aneks zmieniający treść Porozumienia w ten sposób, iż zamiast Stowarzyszenia zostanie utworzona jednostka budżetowa (dalej jako Jednostka Budżetowa), o jakiej mowa w art. 9 ust. 3 i nast. ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) przy Powiecie ... – Liderze Projektu, co skutkować miało także zmianą innych postanowień Porozumienia rzutujących na sposób ulokowania majątku powstałego w trakcie realizacji projektu. Tym samym Partnerzy postanowili zmienić Porozumienie tak, aby w miejsce Stowarzyszenia wprowadzić Jednostkę Budżetową. Zgodnie z planowanymi zmianami Jednostce Budżetowej - powołanej przez Radę Powiatu w ..., powierzone miało być zarządzanie i utrzymanie zrealizowanej w ramach Projektu regionalnej sieci szerokopasmowej, w tym świadczenie usług z jej wykorzystaniem. W związku z tym cały majątek dotyczący realizacji zadania miałby być własnością Partnerów Projektu przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Partnerzy mieli się zobowiązać, iż majątek powstały w trakcie realizacji Projektu nie będzie podlegać znacznym modyfikacjom i będzie wykorzystywany w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia objętego Porozumieniem jedynie przez Jednostkę Budżetową.

Jednostka Budżetowa miała zarządzać i utrzymywać regionalną sieć szerokopasmową, w tym miała prowadzić działalność telekomunikacyjną w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. Dochody Jednostki Budżetowej miały być odprowadzane na rachunek budżetu Lidera Projektu i w tej samej wysokości przekazywane na wydatki Jednostki Budżetowej. W przypadku braku środków na sfinansowanie wydatków Partnerzy mieli zobowiązać się do udzielenia pomocy finansowej Liderowi Projektu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków Jednostki Budżetowej.

Ostatecznie nie doszło do wprowadzenia planowanych zmian, mimo iż w związku z planowaną ich realizacją Lider Projektu uzyskał dwie indywidualne interpretacje podatkowe w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania majątku Jednostce Budżetowej wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 22 lutego 2012 roku (nr IPTPP1/443-940/11-4/MW, IPTPP1/443-940/11-5/MW).

Obecnie w związku z możliwością prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez samorządy (zob. art. 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych), Partnerzy ustalili, iż optymalnym rozwiązaniem będzie powołanie spółki komunalnej (dalej jako Spółka Komunalna), której wyłącznymi udziałowcami będą Partnerzy.

Partnerzy doszli do wniosku, iż należy zmienić Porozumienie tak, aby w miejsce Stowarzyszenia wprowadzić Spółkę Komunalną (w formie spółki z o.o.).

Dlatego w dniu 15 kwietnia 2014 roku Partnerzy zawarli aneks zmieniający treść Porozumienia w ten sposób, iż zamiast Stowarzyszenia zostanie utworzony Podmiot Zarządzający, co skutkowało także zmianą innych postanowień Porozumienia rzutujących na sposób ulokowania majątku powstałego w trakcie realizacji Projektu. Podmiotem Zarządzającym w intencji Partnerów miałaby być Spółka Komunalna.

Tym samym zgodnie z Porozumieniem to Spółce Komunalnej - powołanej przez Partnerów - powierzone ma być zarządzanie i utrzymanie zrealizowanej w ramach Projektu regionalnej sieci szerokopasmowej, w tym świadczenie usług związanych z jej wykorzystaniem.

Spółka Komunalna powołana przez Partnerów zobowiąże się do zapewnienia utrzymania przekazanych przez Partnerów składników majątku Projektu przez wymagany okres co najmniej 5 lat licząc od daty zakończenia realizacji Projektu.

Spółka Komunalna będzie prowadzić działalność telekomunikacyjną w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. Przychody Spółki Komunalnej będą w pierwszym rzędzie przeznaczane na utrzymanie, modernizację i rozwój regionalnej sieci szerokopasmowej.

Spółka Komunalna, jako spółka użyteczności publicznej, będzie poprzez prowadzenie działalności telekomunikacyjnej wykonywać zadania publiczne Partnerów o charakterze użyteczności publicznej, których celem będzie bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług w zakresie dostępu do Internetu. Udziałowcami Spółki Komunalnej będą wyłącznie Partnerzy projektu, a zatem jednostki samorządu terytorialnego wskazane na wstępie stanu faktycznego. W przypadku braku środków na sfinansowanie wydatków Spółki Komunalnej, Partnerzy mogą zostać zobowiązani do udzielenia Spółce Komunalnej dopłat.

Należy także wskazać, iż w wyniku realizacji Projektu Partnerzy posiadają komplet urządzeń pozwalających na samodzielne funkcjonowanie sieci bezprzewodowej szerokopasmowej na obszarze Powiatów: .... Każdy z Partnerów posiada sieć oraz udziały we współwłasności sieci w zakresie w jakim jest ona zlokalizowana na jego obszarze działania.

Ze względu jednak na efektywność wykorzystania oraz względy ekonomiczne Partnerzy zdecydowali się na wspólną budowę sieci oraz na budowę wspólnego centrum zarządzania tą siecią. Dlatego też infrastruktura serwerowni centralnej oraz urządzeń sieciowych stanowi współwłasność Partnerów, a w przyszłości będzie wykorzystywana przez Spółkę komunalną.

Zatem po stronie Wnioskodawcy na majątek powstały w wyniku realizacji Projektu, który zostanie przekazany Spółce Komunalnej, składa się z nieruchomości - sieci telekomunikacyjnej wraz z wyposażeniem:

 1. stanowiącej wyłączną własność Wnioskodawcy, na którą składają się:
  • punkt dostępowy WiFi dwuzakresowy zewnętrzny - 14 szt.;
  • router dostępowy 13 szt.;
  • punkt dostępowy wewnętrzny 1 szt.;
  • radiolinia w paśmie licencjonowanym 2 szt.;
  • Stacja bazowa SB18 (maszt oraz sprzęt telekomunikacyjny);
  • sprzęt radioliniowy w paśmie nielicencjonowanym 5 GHz - 1 szt.
  • stacja abonencka 12 szt.
 1. stanowiącej udział we współwłasności wraz z innymi Partnerami, na którą składają się następujące składniki majątkowe tj. środki trwałe, w tym:
  • streamer
  • 1 szt. zestaw WS (router brzegowy, ściana ogniowa)
  • 2 szt. zestawów WS (router brzegowy, przełącznik sieciowy, ściana ogniowa)
  • 2 szt. serwera
  • 2 szt. ekranów elektrycznych (rozwijany - do projekcji)
  • projektor
  • uchwyt ścienny
  • zestaw mebli stanowiących wyposażenie pokoju w budynku Centrum Zarządzania Siecią - CZS (Biurko z przepustem na okablowanie i osłoną dolną - 2 szt., Dostawka do biurka-2 szt., Szafa aktowa zamknięta 2 szt., Szafa aktowa otwarta - 2 szt., Łącznik do szaf - 3 szt., Stolik płytowy okrągły -1 szt., Stolik kwadratowy - 1 szt., Fotel obrotowy 2 szt., Krzesło z podłokietnikami 4 szt., Szafa aktowa niska zamknięta -2 szt., Łącznik szaf niskich -1 szt.)
  • zestaw wyposażenia aneksu kuchennego (Zabudowa aneksu, Chłodziarko-zamrażarka pod zabudowę kuchenną, Expres ciśnieniowy do kawy pod zabudowę kuchenną, Kuchenka mikrofalowa pod zabudowę kuchenną, Zmywarka pod zabudowę kuchenną)
  • zestaw mebli stanowiących wyposażenie Sali konferencyjnej Centrum Zarządzania Siecią (Stół konferencyjny - 2 szt., Krzesła - 12 szt. Pomocnik mobilny -1 szt.)
  • zestaw do wyposażenia pokoju w budynku Centrum Zarzadzania Siecią (Biurko 15 szt., Pomocnik przybiurkowy 12 szt., Szafa aktowo-ubraniowa 5 szt., Szafa Aktowa zamknięta 6 szt., Kontener mobilny 2 szt., Ścianka płytowa/między biurkami / 3 szt., Krzesło obrotowe 15 szt., Kosz na śmieci 17 szt.)
  • światłowód łączący jednostki administracji publicznej na terenie miasta
  • 10 szt. przełączników
  • macierz dyskowa
  • 8 szt. kaset blade
  • zestaw do rozbudowy DELL ME (6 szt.)
  • urządzenie do bezprzewodowego backupu
  • 4 szt. routerów dostępowych
  • zestaw kratek wentylacyjnych do podłogi technicznej
  • maszt teleskopowy
  • 2 szt. mierników
  • 2 szt. kontrolerów WiFi
  • stacja czterosektorowa ze sprzętem dodatkowym
  • drzwi antywłamaniowe z montażem
  • KVM z konsolą LCD
  • 6 szt. szaf Rack 42U
  • Agregat

składniki majątkowej tj. wartości niematerialne i prawne, w tym:

 • 200 szt. licencji dostępu klienta do serwera
 • 12 szt. systemu operacyjnego serwerów
 • oprogramowania do wirtualizacji serwerów
 • oprogramowania do wirtualizacji desktopów
 • oprogramowanie do zarządzania punktami dostępowymi (zarządzanie WLAN)
 • 2 szt. systemów autentykacji Cisco
 • oprogramowanie do archiwizacji danych
 • system antywirusowy desktopów i serwerów
 • CMS
 • system zarządzania do systemu radiowego klasy WiMAX
 • 2 szt. oprogramowania serwera mediów strumieniowych
 • oprogramowanie do helpdesku
 • system gaszenia gazem
 • system pocztowy dla 3000 skrzynek
 • sieciowa pamięć masowa
 • system wspomagający zarzadzanie - CRM
 • 140 szt. systemów operacyjnych zwirtualizowanych desktopów.

Powyższe składniki majątkowe będą wykorzystane w celu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej. Zatem są to składniki przeznaczone do realizacji określonego zadania gospodarczego. Sieć nie była jeszcze wykorzystywana dla celów działalności zwolnionej jak i opodatkowanej podatkiem VAT. Do tej pory Wnioskodawca nie wykazał dostawy jako świadczenia usług.

Dostawa i świadczenie usług nie będą mieć miejsca aż do momentu wniesienia sieci do spółki komunalnej. Od momentu wniesienia sieci do spółki aportem będzie ona już wykorzystywana do celów działalności objętej zakresem podatku VAT. Nie będzie to działalność zwolniona z VAT. Przedmiotowa sieć nie była przedmiotem najmu dzierżawy itd. przez Wnioskodawcę.

Sieć telekomunikacyjna jako całość stanowi sieć techniczną, czyli budowlę w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

Wnioskodawca nie będzie przed dostawą ww. sieci ponosił wydatków na jej ulepszenie, w stosunku do których będzie mieć prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Powyższy zespół składników majątkowych może nie obejmować wszystkich składników zakupionych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją Projektu, gdyż niektóre z nich mogły zostać zakupione zgodnie z Projektem tylko na wewnętrzne potrzeby Wnioskodawcy (np. stanowiska komputerowe zakupione celem informatyzacji urzędu) i nie będą w żaden sposób udostępniane Spółce Komunalnej.

Do projektu przypisane są także prawa i obowiązki związane z następującymi decyzjami Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej jako UKE) dotyczącymi rezerwacji częstotliwości - Decyzje nr:

 1. ...(3) z dnia 12 marca 2013 r. - termin rezerwacji do dnia 1 lipca 2020 r.;
 2. .../13(3) z dnia 12 marca 2013 r. - termin rezerwacji do dnia 1 lipca 2020 r.;
 3. ...(3) z dnia 12 marca 2013 r. - termin rezerwacji do dnia 1 lipca 2020 r.;
 4. ...(08) z dnia 17 listopada 2008 r. - termin rezerwacji do dnia 31 grudnia 2022 r.;

Wyżej wymienione decyzje były uzyskiwane przez Lidera Projektu w imieniu Partnerów.

Ponadto do Projektu przypisane są także prawa i obowiązki Wnioskodawcy wynikające z Umowy na dostawę energii elektrycznej dla Stacji Bazowej w miejscowości ... (umowa nr .... z dnia 20 sierpnia 2013 r.) Wnioskodawca jest wpisany na listę operatorów telekomunikacyjnych prowadzoną przez UKE (Zaświadczenie nr ... (2) z dnia 15 lipca 2011 r., nr z rejestru JST, data dokonania wpisu 21 lipca 2011 r.). Wnioskodawca prowadzi działalność telekomunikacyjną w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa.

Przedmiotowe wskazane wyżej składniki majątkowe są zatem wykorzystywane jedynie do działalności telekomunikacyjnej Wnioskodawcy. Jednakże do tej pory Wnioskodawca nie wykazał dostawy, jak i świadczenia usług w ramach działalności telekomunikacyjnej. Faktyczne świadczenie usług telekomunikacyjnych w postaci usług zapewnienia dostępu do Internetu rozpocznie się po wniesieniu składników majątkowych do Spółki Komunalnej, czyli będą to już czynności wykonywane przez Spółkę Komunalną, a nie Wnioskodawcę.

Wskazać także należy, iż realizacja Projektu przebiegała w ramach wyodrębnionej grupy kont księgowych. Dla celów Projektu prowadzona była odrębna ewidencja środków trwałych. Pozwalało to na prawidłowe ujęcie i wykazanie wydatków, sporządzenie wymaganych sprawozdań, rozliczenie otrzymanych środków na dofinansowanie.

Ponadto zgodnie z przyjętymi u Wnioskodawcy zasadami polityki rachunkowości założony został odrębny dziennik pomocniczy celem wyodrębnienia ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu. Ponadto wydatki związane z Projektem dokonywane były z wyodrębnionego rachunku bankowego. Przy czym jedynymi wydatkami związanymi z realizacją projektu były dotacje celowe przekazywane z wyodrębnionego rachunku bankowego na wskazany przez Lidera Projektu rachunek bankowy. Realizacja projektu również przebiegała w ramach wyodrębnionej grupy kont księgowych. W ewidencji środków trwałych składniki majątkowe związane z Projektem są odrębnie oznaczone. Należy również zaznaczyć, iż Wnioskodawca nie otrzymywał środków na dofinansowanie na swój rachunek bankowy, środki takie otrzymywał Lider.

Projekt został wyodrębniony w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy, co wynika z zarządzenia nr ... Wójta Gminy ... z dnia 27 czerwca 2014 r.

Zgodnie z Porozumieniem, Wnioskodawca wyznaczył pracowników celem obsługi Projektu.

Mając na uwadze powyższe infrastruktura, która ma zostać udostępniona spółce będzie organizacyjne i finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie zespołem składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W związku z tym, rozważane są przez Wnioskodawcę następujące formy „udostępnienia” wskazanego wyżej majątku związanego z Projektem Spółce Komunalnej:

 1. założenie Spółki Komunalnej i wniesienie do niej wkładów pieniężnych przez Partnerów, po czym nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego spółki komunalnej, a nowe udziały powstałe w ramach podwyższenia kapitału zakładowego zostaną pokryte przez Partnerów do Spółki Komunalnej wkładem niepieniężnym - w zależności od sytuacji – w postaci:

-składników majątkowych stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu prawa podatkowego składającego się z:

 1. nieruchomości - sieci telekomunikacyjnej wraz z wyposażeniem stanowiącej wyłączną własność Wnioskodawcy, na którą składają się:
  • punkt dostępowy WiFi dwuzakresowy zewnętrzny - 14 szt.
  • router dostępowy 13 szt.
  • punkt dostępowy wewnętrzny 1 szt.
  • radiolinia w paśmie licencjonowanym 2 szt.
  • Stacja bazowa SB18 (maszt oraz sprzęt telekomunikacyjny)
  • sprzęt radioliniowy w paśmie nielicencjonowanym 5 GHz - 1 szt.
  • stacja abonencka 12 szt.

stanowiącej udział we współwłasności wraz z innymi Partnerami, na którą składają się następujące składniki majątkowe tj. środki trwałe, w tym:

 • streamer
 • zestaw WS (router brzegowy, ściana ogniowa)
 • 2 szt. zestawów WS (router brzegowy, przełącznik sieciowy, ściana ogniowa)
 • 2 szt. serwera
 • 2 szt. ekranów elektrycznych (rozwijany - do projekcji)
 • projektor
 • uchwyt ścienny do 100 kg
 • zestaw mebli stanowiących wyposażenie Pokoju typu 1 CZS (Biurko z przepustem na okablowanie i osłoną dolną-2 szt., Dostawka do biurka-2 szt., Szafa aktowa zamknięta 2 szt., Szafa aktowa otwarta -2 szt., Łącznik do szaf - 3 szt., Stolik płytowy okrągły – 1 szt., Stolik kwadratowy - 1 szt., Fotel obrotowy 2 szt., Krzesło z podłokietnikami 4 szt., Szafa aktowa niska zamknięta - 2 szt. , Łącznik szaf niskich -1 szt.)
 • zestaw wyposażenia aneksu kuchennego (Zabudowa aneksu, Chłodziarko-zamrażarka pod zabudowę kuchenną, Expres ciśnieniowy do kawy pod zabudowę kuchenną, Kuchenka mikrofalowa pod zabudowę kuchenną, Zmywarka pod zabudowę kuchenną)
 • zestaw mebli stanowiących wyposażenie Sali konferencyjnej CZS (Stół konferencyjny - 2 szt., Krzesła -12 szt., Pomocnik mobilny - 1 szt.)
 • zestaw do wyposażenia pokoju typu II CZS (Biurko 15 szt., Pomocnik przybiurkowy 12 szt., Szafa aktowo-ubraniowa 5 szt., Szafa Aktowa zamknięta 6 szt., Kontener mobilny 2 szt., Ścianka płytowa /między biurkami/3szt., Krzesło obrotowe 15 szt., Kosz na śmieci 17 szt.)
 • światłowód łączący jednostki administracji publicznej na terenie miasta
 • 10 szt. przełączników
 • macierz dyskowa
 • 8 szt. kaset blade
 • zestaw do rozbudowy DELL ME (6 szt.)
 • urządzenie do bezprzewodowego backupu
 • 6 szt. routerów dostępowych
 • zestaw kratek wentylacyjnych do podłogi technicznej
 • maszt teleskopowy
 • 2 szt. mierników
 • 2 szt. kontrolerów WiFi
 • stacja czterosektorowa ze sprzętem dodatkowym
 • drzwi antywłamaniowe z montażem
 • KVM z konsolą LCD
 • 6 szt. szaf Rack 42U
 • agregat

składniki majątkowe tj. wartości niematerialne i prawne, w tym:

 • 200 szt. licencji dostępu klienta do serwera
 • 12 szt. systemu operacyjnego serwerów
 • oprogramowania do wirtualizacji serwerów
 • oprogramowania do wirtualizacji desktopów
 • oprogramowanie do zarządzania punktami dostępowymi (zarządzanie WLAN)
 • 2 szt. systemów autentykacji Cisco
 • oprogramowanie do archiwizacji danych
 • system antywirusowy desktopów i serwerów
 • CMS
 • system zarządzania do systemu radiowego klasy WiMAX
 • 2 szt. oprogramowania serwera mediów strumieniowych
 • oprogramowanie do helpdesku
 • system gaszenia gazem
 • system pocztowy dla 3000 skrzynek
 • sieciowa pamięć masowa
 • system wspomagający zarzadzanie - CRM
 • 140 szt. systemów operacyjnych zwirtualizowanych desktopów
 1. praw i obowiązków
  • tj. praw związanych z następującymi decyzjami Urzędu Komunikacji elektronicznej (dalej jako UKE) dotyczącymi rezerwacji częstotliwości - Decyzje nr:
   • .../13(3) z dnia 12 marca 2013 r. - termin rezerwacji do dnia 1 lipca 2020 r.;
   • .../13(3) z dnia 12 marca 2013 r. - termin rezerwacji do dnia 1 lipca 2020r.;
   • .../13(3) z dnia 12 marca 2013 r. - termin rezerwacji do dnia 1 lipca 2020r.;
   • .../08(08) z dnia 17 listopada 2008 r. - termin rezerwacji do dnia 31 grudnia 2022r.;

Wyżej wymienione decyzje były uzyskiwane przez Lidera Projektu w imieniu Partnerów i uprawnienia z Decyzji o rezerwacji częstotliwości zostaną nieodpłatnie przeniesione przez Lidera Projektu na Spółkę Komunalną.

 • tj. prawa i obowiązków wynikających z Umowy na dostawę energii elektrycznej dla Stacji Bazowej w miejscowości ... (umowa nr .... z dnia 20 sierpnia 2013 r.).

- posiadanych poszczególnych składników majątkowych związanych z projektem nie mających jednak charakteru zorganizowanej części przedsiębiorstwa (np. sieć telekomunikacyjna, wybrane elementy sieci telekomunikacyjnej, udziały w majątku powstałym w związku z realizacją projektu)

Tym samym, to Spółka Komunalna będzie właścicielem części majątku powstałego w związku z realizacją Projektu, który jest obecnie własnością Partnerów.

Wniesienie wkładów na pokrycie nowo wyemitowanych udziałów w Spółce Komunalnej nastąpi na podstawie uchwały Wspólników w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany umowy Spółki Komunalnej.

Partnerzy obejmą udziały w Spółce Komunalnej w zamian za wniesienie tytułem aportu poszczególnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa, względnie poszczególnych składników majątku w zależności od danej sytuacji.

W wyniku wniesienia do Spółki Komunalnej składników majątkowych mających charakter zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu prawa podatkowego Wnioskodawca podpisze z podmiotami trzecimi umowy cesji – przejęcia długu w wyniku których na spółkę komunalną nastąpi przeniesienie wszelkich praw i obowiązków Wnioskodawcy w zakresie umów zawartych z podmiotami trzecimi przez Wnioskodawcę celem realizacji projektu.

Infrastruktura będąca przedmiotem planowanego aportu będzie na dzień wniesienia aportu organizacyjnie i finansowo wyodrębnionym w istniejącym przedsiębiorstwie zespołem składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zatem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Wnioskodawca jako udziałowiec Spółki Komunalnej dokona wydzielenia finansowego oraz organizacyjnego składników majątkowych wskazanych wyżej a przeznaczonych do świadczenia usług udostępniania Internetu na terenie Wnioskodawcy.

W wyniku wyodrębnienia nie zostaną przypisane wszystkie składniki majątkowe nabyte w ramach Projektu przez Wnioskodawcę, z tym że dotyczy to jedynie składników nie wykazywanych wyżej, które zostały zakupione zgodnie z Projektem, ale są przeznaczone tylko i wyłącznie dla celów wewnętrznych Wnioskodawcy (np. informatyzacja urzędu).

Wyodrębnienie finansowe składników majątku przekazywanych Spółce polegać będzie na rozliczaniu przeznaczonego do przekazania majątku w ramach wyodrębnionej grupy kont księgowych. Wydatki i ewentualne wpływy związane ze składnikami majątkowymi będzie odbywać się poprzez osobne konto bankowe. Prowadzona będzie także odrębna ewidencja środków i trwałych. Powyższe ma pozwolić na prawidłowe ujęcie i wykazanie wydatków, a tym samym wyniku finansowego związanego z udostępnianym majątkiem Spółce Komunalnej. Tym samym zespół składników majątkowych oraz niemajątkowych związanych z Projektem będzie wyodrębniony finansowo u Wnioskodawcy.

Dodatkowo Wnioskodawca dokona wyodrębnienia we własnej strukturze organizacyjnej przedmiotowych składników majątkowych, posiadanych udziałów wraz z uprawnieniami i zobowiązaniami wynikającymi z umów i innych aktów prawnych wskazanych wyżej i przypisując odpowiedzialność za poszczególne składniki majątkowe określonym pracownikom Wnioskodawcy.

 1. Założenie Spółki Komunalnej i wniesienie do Spółki wkładów pieniężnych przez Partnerów, po czym nastąpi wniesienie – w ramach podwyższenia kapitału zakładowego - przez Partnerów do Spółki Komunalnej wkładów niepieniężnych w postaci wybranych nieruchomości - składników posiadanego majątku (stanowiących sieć telekomunikacyjną), nie stanowiących zatem zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Tym samym, to Spółka Komunalna będzie właścicielem przeniesionego do niej majątku powstałego w związku z realizacją projektu. Dostawa (aport) będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług. Pierwsze zasiedlenie dopiero będzie mieć miejsce.

Wnioskodawca nie będzie przed dostawą wyżej wymienionej sieci ponosił wydatków na jej ulepszenie, w stosunku do których będzie mieć prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wniesienie wkładów na pokrycie nowo wyemitowanych udziałów w Spółce Komunalnej nastąpi na podstawie uchwały Wspólników w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany umowy Spółki Komunalnej.

Partnerzy obejmą udziały w Spółce Komunalnej w zamian za wniesienie tytułem aportu poszczególnych składników sieci szerokopasmowej lub udziałów w tych składnikach, które zostały wybudowane lub nabyte przez nich w ramach realizacji projektu.

W wyniku wniesienia do Spółki Komunalnej składników majątkowych Wnioskodawca oraz Partnerzy podpiszą w zakresie określonym przez nich z podmiotami trzecimi umowy cesji - przejęcia długu w wyniku których na Spółkę Komunalną nastąpi przeniesienie wszelkich praw i obowiązków Wnioskodawcy w zakresie umów zawartych z podmiotami trzecimi przez Wnioskodawcę celem realizacji projektu.

 1. Założenie Spółki Komunalnej i wniesienie do niej wkładów pieniężnych przez Partnerów, po czym powierzone zostanie Spółce Komunalnej zarządzanie oraz utrzymanie udostępnionej w tym celu sieci szerokopasmowej.

Wybrane składniki mienia nieruchomego stanowiącego sieć telekomunikacyjną, zostaną przekazane przez Wnioskodawcę i Partnerów do nieodpłatnego używania Spółce Komunalnej na podstawie umowy użyczenia - a zatem Spółka Komunalna będzie używać nieodpłatnie przekazanego majątku.

Wnioskodawca oraz Partnerzy podpiszą w zakresie określonym przez nich z podmiotami trzecimi umowy cesji – przejęcia długu w wyniku których na Spółkę Komunalną nastąpi przeniesienie wszelkich praw i obowiązków Wnioskodawcy w zakresie umów zawartych z podmiotami trzecimi przez Wnioskodawcę celem realizacji projektu.

Partnerzy rozważają także połączenie rozwiązań wskazanych wyżej w pkt 2 i 3 w zależności od Partnera poprzez aport wybranych składników majątkowych w rozumieniu prawa podatkowego zorganizowanej części przedsiębiorstwa albo wybranych składników majątkowych do Spółki Komunalnej oraz oddanie jej do nieodpłatnego używania innych składników majątkowych.

Bardzo możliwym jest także, iż w pierwszej fazie realizacji zakładanych scenariuszy postępowania składniki majątkowe zostaną oddane do nieodpłatnego używania Spółce Komunalnej (rozwiązanie nr 3) po czym zostaną one wniesione do Spółki Komunalnej w formie aportu (rozwiązanie nr 1 lub 2).

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, ale zakładał iż składniki majątkowe (w tym środki trwałe), które będą wnoszone do Spółki Komunalnej będą wykorzystywane do czynności nieobjętych zakresem podatku VAT (miały one być oddane do nieodpłatnego używania Stowarzyszeniu, jednostce budżetowej).

W związku z powyższym przy wytwarzaniu środka trwałego Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego w całości lub w części.

Wnioskodawcy jednak nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług ani w całości ani w części w związku z realizacją Projektu. Wnioskodawca nie dokonywał zakupu towarów, przekazywał jedynie dotację celową dla Lidera Projektu, który tych zakupów dokonywał.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

(nr 1 we wniosku) Czy na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług przedstawiony w stanie faktycznym zespół składników, który będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa i jego wniesienie do Spółki Komunalnej aportem będzie czynnością nieobjętą zakresem podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawiony w stanie faktycznym zespół składników stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.) - dalej jako ustawa o VAT.

Zgodnie z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej w art. 2 ust. 27e ustawy o VAT pod tym pojęciem rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Przedstawiony w stanie faktywnym zespół składników materialnych i niematerialnych spełnia powyższe kryteria.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) - jak wynika ze stanu faktycznego w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki Komunalnej wnoszony będzie zespół składników materialnych oraz niematerialnych, w tym zobowiązań.

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Jak wskazuje się w orzecznictwie wyodrębnienie (wydzielenie) musi istnieć już w ramach istniejącego przedsiębiorstwa, a nie dopiero kształtować się po "wyprowadzeniu" w jakikolwiek sposób zespołu składników materialnych i niematerialnych z tego przedsiębiorstwa do innego podmiotu. Takie stanowisko przedstawiły np. WSA w ...w wyroku z dnia 07 grudnia 2009 r., sygn. I SA/Op 325/09 czy WSA w ... w wyroku z dnia 21 września 2011 r., sygn. I SA/Bk 258/2011.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika. Podkreśla się, iż to wyodrębnienie musi mieć podstawę w aktach wewnętrznych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 r. Nr 16 poz. 95 ze zm.) Wnioskodawca wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3a) ustawy o samorządzie gminnym Wnioskodawca zaspokaja zbiorowe potrzeby wspólnoty poprzez realizację swoich zadań w zakresie działalności w przedmiocie telekomunikacji. Naturalnie w zakresie wskazanym w tych przepisach Wnioskodawca wykonuje także działalność o innym charakterze niż działalność telekomunikacyjna.

Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług l sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010, Nr 106, poz. 675 ze zm.) może w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej:

 1. budować lub eksploatować infrastrukturę telekomunikacyjną i sieci telekomunikacyjne oraz nabywać prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych;
 2. dostarczać sieci telekomunikacyjne lub zapewniać dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej;
 3. świadczyć, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, usługi na rzecz:
  1. przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
  2. podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
  3. użytkowników końcowych - w zakresie i na warunkach określonych w art. 6 i 7 tej ustawy.

Wnioskodawca jest wpisany na listę operatorów telekomunikacyjnych prowadzoną przez UKE (Zaświadczenie nr ...(2) z dnia 15 lipca 2011 r., nr z rejestru JST, data dokonania wpisu 21 lipca 2011 r.). Wnioskodawca jest zatem podmiotem prowadzącym działalność telekomunikacyjną

Zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z Projektem jest już wyodrębniony w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy, co wynika z Regulaminu Organizacyjnego Wnioskodawcy.

Ponadto, zgodnie z Porozumieniem, Wnioskodawca wyznaczył pracownika do obsługi projektu od strony merytorycznej na czas realizacji Projektu i w okresie jego trwałości.

Kolejną przesłanką jest wyodrębnienie finansowe zespołu składników materialnych i niematerialnych, co nie oznacza całkowitej samodzielności finansowej tego zespołu lecz sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Chodzi zatem o wewnętrzną samodzielność finansową wynikającą choćby z odrębnej ewidencji księgowej, posiadania własnych środków finansowych, aktywów.

Jak wskazano w stanie faktycznym, zgodnie z przyjętymi u Wnioskodawcy zasadami polityki rachunkowości, odnoszącymi się jednocześnie do projektów i programów realizowanych przez Wnioskodawcę wydatki ponoszone na realizację projektów i programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonywane są z wyodrębnionego rachunku bankowego. Realizacja Projektu również przebiega w ramach wyodrębnionej grupy kont księgowych.

Jest to niezbędne celem prawidłowego rozliczenia dotacji związanych z Projektem. Tym samym Wnioskodawca jest w stanie wykazać przychody i koszty związane z przedmiotowym zespołem składników, co jest konieczne celem sporządzenia wymaganych przepisami prawa sprawozdań i rozliczenie otrzymanych środków na dofinansowanie oraz ustalenia wyniku Projektu (a zatem przedmiotowego zespołu składników materialnych i niematerialnych).

Tym samym zespół składników majątkowych oraz niemajątkowych związanych z Projektem jest wyodrębniony finansowo w ramach majątku Wnioskodawcy.

Odnośnie wyodrębnienia funkcjonalnego stwierdzić należy, iż kryterium to sprowadza się do ustalenia czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stania przejąć powierzone zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku (pogląd taki wyraził m.in. WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 06 lipca 2010 r., sygn. I SA/Gl 112/10, a także WSA w Krakowie w wyroku z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt I SA/Kr 31/10). Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników (w postaci rzeczy, praw, zobowiązań, personelu itd.).

Jak wskazano w stanie faktycznym w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa przenoszony będzie zespół składników materialnych i niematerialnych służący prowadzeniu przez Wnioskodawcę działalności telekomunikacyjnej - składniki te były zatem nabywane/wytwarzane celem realizacji określonych zadań wynikających z Projektu w postaci bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług w zakresie dostępu do Internetu. Zatem przedmiotowe składniki materialne i niematerialne stanowią zespół przeznaczony do realizacji określonej działalności telekomunikacyjnej.

Co szczególnie istotne definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w wskazanych wyżej aktach prawnych wyraźnie wskazuje, że w jej skład wchodzą także zobowiązania. Jak wynika ze stanu faktycznego w opisanej sytuacji w ramach składników składających się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa wchodzą także zobowiązania związane ze stosunkami umownymi dotyczącymi Projektu.

Zatem zespół składników jakie miałyby być wnoszone przez Wnioskodawcę do Spółki Komunalnej aportem stanowi zorganizowana część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy stanowiącą zespół składników materialnych (rzeczy, budowle) oraz niematerialnych (licencje, prawa, udziały we współwłasności), w tym zobowiązań przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych (działalność telekomunikacyjna), który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania (co wynika m.in. z faktu, iż wniesienie składników związanych z Projektem spowoduje powierzenie Spółce Komunalnej działalność telekomunikacyjnej Wnioskodawcy).

Reasumując w ocenie Wnioskodawcy przedstawiony w stanie faktycznym zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na gruncie art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Zatem na gruncie ustawy o VAT wniesienie aportem do Spółki Komunalnej (spółki z o.o.) zorganizowanej części przedsiębiorstwa pozostaje poza zakresem podatku od towarów i usług, a tym samym nie skutkuje powstaniem obowiązku w podatku VAT po stronie Wnioskodawcy. Zgodnie bowiem z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Według art. 2 pkt 22 ustawy sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aport pieniężny), rzeczy lub prawa (aport rzeczowy) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe.

Pozostaje więc konieczność rozstrzygnięcia, czy wniesienie aportu do spółki stanowi transakcję odpłatną, czy nieodpłatną. Kwestia „odpłatności” była niejednokrotnie przedmiotem rozpatrzenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak zauważył Trybunał w wyroku 102/86 „czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub usługi, a ponadto odpłatność za otrzymane świadczenie (towar lub usługę) pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana tym podatkiem”. Należy też zwrócić uwagę na wyrok C-16/93 pomiędzy R. J. Tolsma a Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden, gdzie Trybunał zauważył, iż czynność „podlega opodatkowaniu wyłącznie wtedy, gdy istnieje związek prawny między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy”. W orzeczeniu z dnia 5 lutego 1981 r., C-154/80 Trybunał stwierdził, że świadczenie podlega opodatkowaniu jedynie w wypadku, gdy podstawę opodatkowania stanowi świadczenie wzajemne otrzymane przez świadczącego usługę. Musi również istnieć możliwość wyrażenia w pieniądzu wartości tego świadczenia wzajemnego.

Zatem z odpłatnością za dostawę towarów lub świadczenie usług mamy do czynienia w sytuacji, gdy pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usługi a zapłatą istnieje adekwatny związek.

Odpłatność może przybierać różne formy – nie jest warunkiem to, aby została ustalona lub dokonana w pieniądzu. Odpłatność jako świadczenie wzajemne może również przybrać postać rzeczową – zapłata w innym towarze lub usłudze albo mieszaną – zapłata w części pieniężna i w części rzeczowa. Innymi słowy, dla uznania czynności za odpłatną, wystarczające jest, by istniała możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego stanowiącego wynagrodzenie za tę czynność. Odpłatnością jest więc także np. otrzymanie akcji spółki, w związku z którym wnoszący aport uzyskuje pewną, wymierną korzyść.

O czynności dokonanej za wynagrodzeniem można mówić w sytuacji, gdy:

 • istnieje ścisły związek pomiędzy wykonanymi czynnościami i wysokością otrzymanego wynagrodzenia, oparty na relacjach cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami,
 • wynagrodzenie może być wyrażone w pieniądzu,
 • związek, o którym mowa powyżej ma charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można było powiedzieć, że odpłatność następuje za dane świadczenie.

Wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, ponieważ istnieje bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie udziałów, lub zwiększeniem zysków wspólników w związku z działalnością spółki. Zatem dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem, a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Zatem czynność wniesienia aportu (w zależności od jego przedmiotu) może spełniać przesłanki uznania jej za dostawę towarów w świetle art. 7 (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel) lub za świadczenie usług w świetle art. 8 (każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów, w szczególności przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych).

W świetle wskazanych wyżej przepisów, należy stwierdzić, że wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki prawa handlowego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, zawartej w art. 5 ust. 1 ustawy, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta (świadczenie usług) odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów (świadczeniem usług) a otrzymanym wynagrodzeniem w formie akcji).

Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawodawca w art. 6 pkt 1 ustawy wskazując, że jej przepisów nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji zbycia”. Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”, zatem dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy stosować definicję zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121, z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto art. 552 Kodeksu cywilnego stanowi, iż czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba, że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Natomiast z art. 2 pkt 27e ustawy wynika, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zatem, zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

W świetle powyższych rozważań należy uznać, że na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług okolicznością determinującą możliwość wyłączenia na mocy art. 6 ustawy stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług określonego zespołu składników niematerialnych i materialnych jest takie ich zorganizowanie, żeby wspomniany zespół mógł służyć do prowadzenia działalności gospodarczej. Zespół składników materialnych i niematerialnych obejmować powinien elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie miały zastosowania do zbywanego mienia musi ono – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w jego skład muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro - jak wskazał Wnioskodawca - wnoszona aportem infrastruktura będzie organizacyjnie i finansowo wyodrębnionym w istniejącym przedsiębiorstwie zespołem składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonym do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania, to będzie ona spełniała definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy.

W konsekwencji, czynność wniesienia zespołu składników materialnych i niematerialnych, który spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jako wkładu niepieniężnego (aport) do Spółki Komunalnej, będzie czynnością niepodlegającą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania przekazania, w formie aportu, zespołu składników stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Wniosek w pozostałym zakresie załatwiono odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

aport
IPPB1/4511-816/15-2/MM | Interpretacja indywidualna

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP3/4512-393/15-5/JM | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IPTPP1/4512-460/15-4/RG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.