IPTPP1/4512-460/15-4/RG | Interpretacja indywidualna

Uznanie wyodrębnionego ze Spółki działu za zorganizowaną część przedsiębiorstwa a w konsekwencji wyłączenia z opodatkowania transakcji aportu do Spółki Celowej zespołu składników majątkowych działu.
IPTPP1/4512-460/15-4/RGinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2015 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Łodzi 11 września 2015 r., data wpływu do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 14 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 września 2015 r. (data wpływu 1 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wyodrębnionego ze Spółki działu za zorganizowaną część przedsiębiorstwa a w konsekwencji wyłączenia z opodatkowania aportu zespołu składników majątkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2015 r. do Izby Skarbowej w Łodzi został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wyodrębnionego ze Spółki działu za zorganizowaną część przedsiębiorstwa a w konsekwencji wyłączenia z opodatkowania aportu zespołu składników majątkowych.

Wyżej wskazany wniosek został przesłany do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Tryb. celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością (data wpływu 14 września 2015 r.).

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 28 września 2015 r. w zakresie doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Spółka .... Sp. z o.o. zajmuje się badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w zakresie rozwoju umiejętności poznawczych osób dorosłych. Podstawą działalności jest oferowanie systemu testów i ćwiczeń rozwijających umiejętności w obszarach takich jak percepcja, koncentracja, pamięci, myślenie logiczne czy elastyczność poznawcza oraz popularyzacja wiedzy o podstawach produktywności i uczenia się.

Spółka dokonała reorganizacji wewnętrznej struktury organizacyjnej poprzez wyodrębnienie działu ..... - zajmującego się rozwojem umiejętności poznawczych dzieci i młodzieży - który w przyszłości zamierza przenieść do nowo utworzonej Spółki Celowej. Po przeniesieniu działalności zorientowanej na dzieci i młodzież, Wnioskodawca skupi się na wspieraniu osób dorosłych, pracujących w dużym przeciążeniu informacyjnym, pod presją czasu i w stresie, zainteresowanych ćwiczeniami mózgu w celu podniesienia własnej produktywności oraz zdolności do ciągłego uczenia się (menadżerowie, konsultanci, analitycy, ale też studenci, prawnicy czy lekarze).

Aktualnie działalność ...., czyli działu badań nad rozwojem umiejętności poznawczych dzieci i młodzieży stanowi w ramach struktury - Wnioskodawcy odrębną działalność. W szczególności, działalność działu .... jest wyodrębniona w strukturze w sposób organizacyjny, finansowy i funkcjonalny.

 1. Wyodrębnienie organizacyjne

Dział ..... jest zorganizowaną formą, posiadającą wszelkie niezbędne składniki materialne i niematerialne potrzebne do prowadzenia działalności tylko w zakresie rozwoju umiejętności poznawczych dzieci i młodzieży, tj.

 1. posiada wewnętrzny regulamin organizacyjny, w ramach działu ....;
 2. pracownika posiadającego specjalistyczną wiedzę skierowaną na badania naukowe prowadzone przez wyodrębniony dział ....;
 3. aktywa trwałe (m.in. portal internetowy, system zarządzania treścią, oprogramowanie analizujące aktywności użytkowników, aplikację mobilną i ćwiczenia umiejętności poznawczych) dedykowane wyłącznie dla dzieci i młodzieży;
 4. wartości niematerialne i prawne w postaci raportów dotyczących efektywność treningów umiejętności poznawczych dzieci i młodzieży;
 5. wartości niematerialne i prawne w postaci pomysłu i Know-How, czyli wiedzy o potencjale rynku i jego potrzebach, zapisany w strukturze Spółki;
 6. środki pieniężne - wyodrębniony rachunek bankowy;
 7. należności i zobowiązania - wyodrębnioną listę kontrahentów, ewidencję przychodów oraz kosztów działu .... związaną z jego funkcjonowaniem;
 8. umowy oraz listy intencyjne na badania naukowe w zakresie analiz efektywności treningów umiejętności poznawczych dzieci i młodzieży, z wyłączeniem badań nad osobami dorosłymi;
 9. szkolenia w neuropoznawczych podstaw uczenia się dzieci i młodzieży, zorganizowane w ramach działu .....
 1. Wyodrębnienie finansowe

Wyodrębnienie finansowe działu .... istnieje już obecnie poprzez możliwość alokowania do niej związanych z nią przychodów i kosztów, jak również aktywów i pasywów. Przychody i koszty, aktywa i pasywa działu .... są identyfikowane odrębnie od pozostałej działalności Spółki ...., poprzez stworzenie w Zakładowym Planie Kont odrębnej struktury subkont umożliwiającej sporządzenie odrębnego wyniku finansowego dla potrzeb informacyjnych Zarządu Spółki. Istniejąca struktura subkont pozwala zatem na ocenę efektywności działalności działu ...., jak również na wyodrębnienie jej środków trwałych.

 1. Wyodrębnienie funkcjonalne

Pracownik Spółki .... oddelegowany jest do działu ... i zajmuje się analizami w zakresie rozwoju umiejętności poznawczych dzieci i młodzieży, innych niż badania nad rozwojem osób dorosłych. Dział ... posiada również odrębną strukturę zarządczą w postaci Dyrektora posiadającego kompetencje w zakresie rozwoju umiejętności poznawczych dzieci. Dyrektor działu sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością działu i jego pracowników.

Aport.

Opisana powyżej działalność działu .... zostanie wniesiona przez Wnioskodawcę w drodze aportu do nowo utworzonej Spółki Celowej, w zamian za udziały w tej Spółce. W ramach aportu do Spółki Celowej zostanie wniesiona struktura organizacyjna obejmująca odpowiednią grupę składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia odrębnej działalności gospodarczej. W konsekwencji, w wyniku wniesienia działalności działu .... funkcjonowanie tego działu nadal będzie kontynuowane w ramach wniesionego aportu.

Do nowo utworzonej spółki celowej jako zespół składników materialnych Wnioskodawca planuje przenieść:

 1. nowoczesne wyposażenie 3 stanowisk pracy, w szczególności biurka, krzesła, lampki biurowe i szafki.
 2. Notebook multimedialny, umożliwiający prace administracyjne, produkcję ćwiczeń oraz prezentacje ich możliwości na konferencjach.

Kluczowymi aktywami niematerialnymi i prawnymi, które planuje przenieść do nowo utworzonej Spółki Celowej są w szczególności portal: ....., powiązany z nim system analityczny, zestaw ok. 30 gier, prototyp aplikacji mobilnej oraz analizy naukowe w zakresie rozwoju umiejętności poznawczych dzieci i młodzieży.

Na pytanie organu „Czy wyodrębniony ze Spółki dział ..... ma możliwość samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym...” Wnioskodawca odpowiedział: „Tak. W chwili obecnej zaksięgowaliśmy już pierwszy przychód na sub-konto ...., produkt zaczyna funkcjonować na rynku. Co więcej, jego dalszy rozwój wymaga promocji osobnej marki oraz wyodrębnionych zasobów organizacyjnych i ludzkich, w szczególności w obszarach rozwoju i sprzedaży.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wyodrębniona ze Spółki działalność działu .... stanowić będzie w dacie aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej „ZCP”) w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji czy planowana transakcja aportu do Spółki Celowej zespołu składników majątkowych - działu ...., nie podlega opodatkowaniu VAT, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, wyodrębniona ze Spółki działalność działu ... stanowić będzie w dacie aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji planowana transakcja wniesienia działalności działu .... (wraz z przypisanymi jej aktywami i zobowiązaniami) aportem do Spółki Celowej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, zorganizowana część przedsiębiorstwa jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zgodnie z przytoczoną powyżej definicją z ustawy podatkowej mamy do czynienia z „ZCP”, jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zdania gospodarcze.

W odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca stwierdza, iż:

Ad. 1

Istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych przypisanych do działalności działu ....., w szczególności:

 1. wewnętrzny regulamin organizacyjny tylko w ramach działu .....
 2. pracownika posiadającego specjalistyczną wiedzę skierowaną na badania naukowe prowadzone przez wyodrębniony dział .... wraz z nadzorującym pracę Dyrektorem posiadającym odpowiednie kompetencje i wiedzę,
 3. aktywa trwale (m.in. portal internetowy, system zarządzania treścią, oprogramowanie analizujące aktywności użytkowników, aplikację mobilną i ćwiczenia umiejętności poznawczych) dedykowane wyłącznie dla dzieci i młodzieży.
 4. aktywa obrotowe m.in. materiały biurowe, materiały reklamowe
 5. wartości niematerialne i prawne w postaci pomysłu i Know-How, czyli wiedzy o potencjale rynku i jego potrzebach, zapisany w strukturze Spółki
 6. środki pieniężne przypisane do wyodrębnionego rachunku bankowego,
 7. zobowiązania przypisane do działalności działu
 8. umowy o współpracy naukowo-badawczej w zakresie rozwoju umiejętności poznawczych dzieci i młodzieży wraz z listami intencyjnymi gwarantującymi współpracę w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca jest zdania, że przesłanka istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych będzie spełniona.

Ad. 2

Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, działalność działu .... cechuje się wyodrębnieniem organizacyjnym i finansowym. Co do zasady wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika, jako odrębny dział i tak jest w opisywanym przypadku. Dział posiada własną wewnętrzną strukturę organizacyjną, na której czele stoi Dyrektor, a pracę wykonuje odpowiednio przeszkolony pracownik.

Dodatkowo Wnioskodawca zaznacza, że wyodrębnienie organizacyjne znajdzie również odzwierciedlenie w odrębności przejawiającej się w przedmiocie działalności Spółki .... i Działu ...., których zakres będzie rozłączny. Dział .... zajmuje się rozwojem umiejętności poznawczych dzieci i młodzieży, podczas, gdy głównym profilem działalności samej Spółki .... jest wsparcie osób dorosłych pracujących zawodowo.

Mając powyższe na uwadze, w opinii Wnioskodawcy, przedstawiony Dział .... jako zespół składników wyodrębniony w strukturze Spółki w postaci działu, pozwala uznać, iż przesłanka wyodrębnienie organizacyjnego w świetle art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie spełniona.

Wyodrębnienie finansowe w przypadku działu .... zdaniem Wnioskodawcy również zostaje spełnione poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych, które pozwalają na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do działu .... Jednocześnie wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej jednostki od podmiotu, w ramach którego ta jednostka działa. W omawianej sytuacji Wnioskodawca stworzył w Zakładowym Planie Kont odpowiednie subkonta, dzięki którym możliwe jest odrębne opracowanie, chociażby dla potrzeb informacyjnych Zarządu, rachunku zysków i strat oraz bilansu.

Ad. 3

Wyodrębnienie funkcjonalne.

W ocenie Wnioskodawcy wyodrębnienie funkcjonalne związane jest z zadaniami gospodarczymi, do realizacji których powołany jest dział .... Dział zajmuje się rozwojem umiejętności poznawczych dzieci i młodzieży, podczas, gdy głównym profilem działalności samej Spółki .... jest wsparcie osób dorosłych pracujących zawodowo.

Psychologia rozwoju wskazuje na zasadnicze różnice pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się dziećmi a ukształtowanymi już dorosłymi, co istotnie wpływa na metody treningów, technologię ich wykonania, pozycjonowanie na rynku i marketing.

Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego czyli wprowadzenia w postaci aportu do nowo utworzonej Spółki Celowej ZCP (działu ....) podkreśla, iż dział ten będzie mieć możliwość samodzielnej realizacji ww. zadań gospodarczych i mógłby stanowić niezależne od Spółki przedsiębiorstwo.

Dział .... organizuje szkolenia dla firm z branży kształcenia pozaszkolnego i rozwoju dzieci, współpracuje też jednostkami badawczymi prowadzącymi badania w tym zakresie.

Jak Wnioskodawca wskazał, do Działu .... przypisane są Już w chwili obecnej niezbędne składniki pozwalające na realizowanie działalności przypisanej temu działowi samodzielnie w oderwaniu od pozostałej działalności Spółki. Co więcej, jak podkreśla Wnioskodawca, z uwagi na równy charakter działalności przypisany Spółce i działowi ... nie powinno być wątpliwości, iż dział .... jest funkcjonalnie wyodrębniony w ramach Spółki.

Ad. 4.

Zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

Ostatnim warunkiem do uznania działu .... za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność stanowienia przez niego niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany powyżej zespół składników zorganizowanych w ramach działu .... umożliwia prowadzenie samodzielnej działalności w zakresie rozwoju umiejętności poznawczych dzieci i młodzieży. Przemawia za tym fakt, iż Już w chwili obecnej wyodrębniona jest jej działalność, zanim w formie aportu zostanie przekazana do Spółki Celowej. Po dokonaniu aportu będzie w stanie samodzielnie kontynuować analizowaną działalność w oparciu o własną strukturę organizacyjną, która funkcjonuje już teraz w ramach całej Spółki .....

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, działalność działu .... jest zdolna do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych jak niezależne przedsiębiorstwo, w szczególności zaś:

 1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;
 2. posiada organizacyjne i finansowe wyodrębnienie;
 3. jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych
 4. posiada zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze

Okoliczności przedstawionego zdarzenia przyszłego wskazują zatem na to, iż wydzielony dział ... już posiada i w dacie aportu także będzie posiadał zdolność do samodzielnego, niezależnego funkcjonowania, a Spółka Celowa jako podmiot otrzymujący Aport będzie miała możliwość kontynuowania działalności w zakresie rozwoju umiejętności poznawczych dzieci i młodzieży w oparciu o otrzymane składniki majątku. Fakty te pozwalają zdaniem Wnioskodawcy na kwalifikację już istniejącego w strukturze Spółki ... działu ... jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu stawy o podatku od towarów i usług.

Na potwierdzenie powyższego stanowiska Wnioskodawca wskazuje interpretacje indywidualne wydane przez:

Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym zdarzeniu przyszłym, czyli wniesieniu w formie Aportu Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do nowo powstałej Spółki Celowej, transakcja ta nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z przepisem art . 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Należy zauważyć, że powyższa regulacja stanowi implementację art. 19 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347, poz. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 112.

W świetle art. 19 ust. 1 i 2 Dyrektywy 112, w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego. W przypadkach gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu.

Wobec tego, w niniejszej sprawie kwestią wymagającą interpretacji jest ustalenie istnienia lub nieistnienia podstaw do zastosowania przepisu art. 6 pkt 1 ustawy.

Ustawodawca w ww. przepisie nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji zbycia”. Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej, w tym także w formie umowy sprzedaży.

Jednakże o tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, powinien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”, zatem dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy stosować definicję zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W myśl art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, iż zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby obejmowała ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Zatem wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonywana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Przesłanki takiego wyodrębnienia są spełnione w sytuacji organizacyjnego wyodrębnienia w wewnętrznej strukturze przedsiębiorstwa oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w sposób pozwalający na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań związanych z tą częścią przedsiębiorstwa.

Jednocześnie zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być gospodarczo samodzielna, zanim dojdzie do transakcji zbycia. Zatem, wydzielona jednostka jeszcze przed jej zbyciem powinna uzyskać samodzielność gospodarczą i realizować ją w praktyce. Skutki prawne po stronie zbywcy nie powinny bowiem zależeć od zdarzeń przyszłych i niepewnych (samodzielne realizowanie zadań gospodarczych) powstałych już w innym podmiocie (u nabywcy).

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że nie wystarczy zatem zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. W przeciwnym razie nie można bowiem uznać, że dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Podkreślić należy, że interpretacji pojęcia „zorganizowana część przedsiębiorstwa”, określonego w art. 2 pkt 27e ustawy, należy dokonywać w ramach wykładni prowspólnotowej z uwzględnieniem cyt. normy art. 19 Dyrektywy 112. Regulacja ta natomiast była przedmiotem orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W wyroku z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie Zita-Modes (C-497/01) Trybunał stwierdził, że „(...) pojęcie zbycia, czy to za wynagrodzeniem, czy też bez lub w charakterze aportu wniesionego do spółki, całości aktywów lub jej części, należy interpretować tak, iż obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, włącznie z jego rzeczowymi składnikami oraz, w zależności od konkretnego przypadku, składnikami niematerialnymi, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej, natomiast nie obejmuje ono zwykłego zbycia aktywów, takiego jak sprzedaż zapasów produktów”. Z orzeczenia tego wynika ponadto, że – w świetle tej normy dyrektywy – nabywca całości lub części majątku podatnika powinien mieć zamiar prowadzenia działalności nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie działać tylko w celu niezwłocznego zlikwidowania danej działalności oraz sprzedaży ewentualnych zapasów.

Podobnie Trybunał wypowiedział się w wyroku z dnia 10 listopada 2011 r., w sprawie C-444/10 Finanzamt Ludenscheid przeciwko Christem Schriever, wskazując, że regulacja art. 5 (8) VI Dyrektywy Rady (obecnie art. 19 Dyrektywy 112) obejmuje przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części, w tym składników materialnych i ewentualnie niematerialnych, łącznie składających się na przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa zdolną prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, nie obejmuje zaś samego zbycia towarów, jak sprzedaż zapasu produktów. Jak wskazuje Trybunał, stwierdzenie, iż nastąpiło przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części w rozumieniu art. 19 Dyrektywy 112, wymaga, by całość przekazanych składników pozwalała na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. Kwestię, czy całość ta musi obejmować określone dobra, zarówno ruchome, jak nieruchome, należy rozpatrywać z punktu widzenia charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że Spółka dokonała reorganizacji wewnętrznej struktury organizacyjnej poprzez wyodrębnienie działu .... - zajmującego się rozwojem umiejętności poznawczych dzieci i młodzieży - który w przyszłości zamierza przenieść do nowo utworzonej Spółki Celowej. Jak wskazał Wnioskodawca aktualnie działalność ..., czyli działu badań nad rozwojem umiejętności poznawczych dzieci i młodzieży stanowi w ramach struktury - Wnioskodawcy odrębną działalność. W szczególności, działalność działu .... jest wyodrębniona w strukturze w sposób organizacyjny, finansowy i funkcjonalny. Dział .... jest zorganizowaną formą, posiadającą wszelkie niezbędne składniki materialne i niematerialne potrzebne do prowadzenia działalności tylko w zakresie rozwoju umiejętności poznawczych dzieci i młodzieży. Wyodrębnienie finansowe działu .... istnieje już obecnie poprzez możliwość alokowania do niej związanych z nią przychodów i kosztów, jak również aktywów i pasywów. Pracownik Spółki .... oddelegowany jest do działu .... i zajmuje się analizami w zakresie rozwoju umiejętności poznawczych dzieci i młodzieży, innych niż badania nad rozwojem osób dorosłych. Dział .... posiada również odrębną strukturę zarządczą w postaci Dyrektora posiadającego kompetencje w zakresie rozwoju umiejętności poznawczych dzieci. Opisana powyżej działalność działu .... zostanie wniesiona przez Wnioskodawcę w drodze aportu do nowo utworzonej Spółki Celowej, w zamian za udziały w tej Spółce. W ramach aportu do Spółki Celowej zostanie wniesiona struktura organizacyjna obejmująca odpowiednią grupę składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych doprowadzenia odrębnej działalności gospodarczej. W konsekwencji, w wyniku wniesienia działalności działu .... funkcjonowanie tego działu nadal będzie kontynuowane w ramach wniesionego aportu. Wyodrębniony ze Spółki dział .... ma możliwość samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Odnosząc wyżej przedstawiony opis sprawy do powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że zespół składników majątkowych i niemajątkowych Wnioskodawcy, tj. Dział .... będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa, gdyż jak wynika z treści wniosku, odznacza się odrębnością organizacyjną, funkcjonalną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stwierdzić należy, iż jeżeli warunki wynikające z przepisu art. 2 pkt 27e ustawy zostaną spełnione, planowana przez Wnioskodawcę czynność wniesienia aportem działu .... do spółki celowej stosowanie do art. 6 ust. 1 ustawy, będzie wyłączona spod działania ustawy o podatku od towarów i usług, tj. nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym transakcja wniesienia w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo powstałej Spółki Celowej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP3/4512-393/15-5/JM | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IPPP3/4512-502/15-3/IG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.