IPTPP1/4512-388/15-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

Uznanie składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenia jej z opodatkowania podatkiem VAT.
IPTPP1/4512-388/15-2/ŻRinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 08 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenia jej z opodatkowania podatkiem VAT –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenia jej z opodatkowania podatkiem VAT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Fundacja .... (dalej Fundacja) realizuje swoje główne cela statutowe przede wszystkim poprzez upowszechnianie działalności innowacyjnej w gospodarce i zarządzaniu oraz wspieraniu przedsiębiorczości i nauki.

Fundacja jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Fundacja prowadziła działalność pod nazwą Inkubator Technologiczny ..... Inkubator powstał przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez zrealizowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw; Priorytet 1; Działanie 1.3. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm. Instytucją wdrażającą była ....., co wiązało się w przeszłości z obowiązkiem sprawozdawczości w zakresie rozliczenia i spełnienia obowiązków wynikających z zawartej umowy.

Działalność ta prowadzona była w dwóch obiektach:

 1. wynajmowanej nieruchomości, która została zmodernizowana do potrzeb działalności biurowej (obiekt biurowy) itp. dla powyżej opisanych młodych firm,
 2. nieruchomości „produkcyjnej”- studia TV-.... .... (dalej studio), w którym działalność przede wszystkim skupia sie na promowaniu inicjatyw kulturalno-naukowych wśród przedsiębiorców, środowisk artystycznych i studentów.

W kwietniu 2013 r. na skutek zaległości w płatnościach przez Fundację rozwiązana została umowa najmu budynku biurowego i nastąpiła cesja umów młodych firm na prawnego właściciela nieruchomości. Działalność Fundacji w tym obiekcie ogranicza się aktualnie do najmu sprzętu (meble, komputery).

W ramach Studia TV ...., Fundacja współpracuje z lokalnymi artystami i agencjami reklamowymi, itp., a także prowadzi działalność związaną z udostępnianiem sal obiektu, okazjonalnie parkingu i promowaniem inicjatyw kulturalno - naukowych. Należy dodać, że opisane działalności prowadzone są niezależne od siebie.

W ramach prowadzonej restrukturyzacji finansowo - majątkowej Zarząd prowadzi szereg działań zmierzających do reorganizacji Fundacji i poprawy jej funkcjonowania. Dodać tutaj należy, że Fundacja nie zatrudnia na stałe personelu. W najbliższym czasie Fundacja ma zamiar wnieść aportem do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opisane powyżej Studio TV ..... (nieruchomość, prawo wieczystego użytkowania gruntu, ruchomości, umowy, należności, zobowiązania).

Planowany do przeniesienia na podstawie aportu majątek Studia TV można na podstawie ewidencji księgowej zidentyfikować, przyporządkować przychody i koszty oraz należności i zobowiązania do tak wyodrębnionej działalności operacyjnej.

Aktualnie nie stanowi także trudności przypisanie na potrzeby wewnętrzne Fundacji rachunków bankowych lub subkont bankowych, kosztów, przychodów oraz należności i zobowiązań związanych z działalnością w zakresie Studia TV oraz osobno dla najmu sprzętu z budynku biurowego, co Wnioskodawca już uczynił.

Zdaniem Wnioskodawcy - Studio TV jest wyodrębnione organizacyjnie. Studio TV posiada bowiem przypisane ruchomości, nieruchomości oraz należności i zobowiązania. Dodać należy, że zespół składników wchodzących w skład Studia TV ..... jest wystarczający do samodzielnego wykonywania zadań i jest wyodrębniony na płaszczyźnie funkcjonalnej. Może zatem stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące przypisane zadania gospodarcze i statutowe Fundacji.

Art. 2 pkt 27e ustawy VAT zawiera definicję „zorganizowanej części przedsiębiorstwa”, która obejmuje organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych w tym zobowiązań przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa, zgodnie z treścią tego przepisu, winna się zatem charakteryzować odpowiednim stopniem wyodrębnienia finansowego i organizacyjnego.

Przez wyodrębnienie organizacyjne należy rozumieć nie tylko umieszczenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w strukturze organizacyjnej przedsiębiorcy, przykładowo jako oddział, zakład lub dział spółki zajmujący się prowadzeniem określonego rodzaju działalności, ale także każdą inną formę wyodrębnienia organizacyjnego (nie musi ono mieć sformalizowanego charakteru).

Podstawowym wymogiem dla uznania definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań.

W przypadku objętym niniejszym wnioskiem przedmiotem aportu będzie zespół składników materialnych - ruchomości i nieruchomości, prawo wieczystego użytkowania gruntu, wartości niematerialne, umowy i zobowiązania przypisane do Studia TV .....

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika.

W ocenie Wnioskodawcy - Studio TV .... - ma niewątpliwie swoje miejsce w strukturze organizacyjnej Fundacji co wynika wprost z organizacji działania podmiotu. Posiada bowiem przypisane wyłącznie do niego – majątek oraz zobowiązania.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację w której poprzez odpowiednią ewidencje zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie ewentualnych przyszłych przychodowi kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca taką możliwość zapewnia poprzez takie prowadzenie ewidencji, w której możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do tak wyodrębnionej działalności. W ocenie Wnioskodawcy aktualnie przychody, koszty oraz należności i zobowiązania Studia TV ..... są przypisane osobnemu rachunkowi bankowemu, prowadzonemu wyłącznie dla celów tego obiektu.

W ocenie Wnioskodawcy ostatni z warunków jest również spełniony. Zgodnie z nim wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania. W konsekwencji określony zespół składników majątkowych Studia TV .... zdaniem Wnioskodawcy, może zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, ponieważ odznacza się odrębnością niezbędna do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Składniki wchodzące w skład Studia TV .... pozostają we wzajemnych relacjach, dlatego też można mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Ponadto wszystkie te składniki majątkowe postrzegane w ujęciu funkcjonalnym pozwalają na samodzielne prowadzenie działalności i tym samym - zdaniem Wnioskodawcy - powinny być uznane za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Dodać należy, że zespół składników majątkowych wchodzących w skład Studia TV .... jest wystarczający do samodzielnego wykonywania nałożonych zadań i jest wyodrębniony na płaszczyźnie funkcjonalnej, tj. stanowi potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze. Omawiany zespół składników majątkowych przeznaczony jest bowiem do realizacji określonego zadania, tj. odpłatnego świadczenia usług w ramach Studia TV.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Fundacja może uznać, że składniki majątkowe związane ze Studiem TV .... (ul. .... w ....) stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, a tym samym uznać aport jako czynność niepodlegającą VAT na mocy art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, Studio TV .... tworzy zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług („ustawa VAT”).

Studio TV ..... spełnia wszystkie przesłanki do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujący również zobowiązania (przedmiot aportu, stanowi zespół składników materialnych - ruchomości i nieruchomości, niematerialnych, prawo wieczystego użytkowania gruntu wartości niematerialne, umowy i zobowiązania),
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, (wyodrębnienie organizacyjne wynika wprost z organizacji działania podmiotu - posiada bowiem przypisane wyłącznie do niego – majątek oraz zobowiązania, natomiast wyodrębnienie finansowe jest spełnione poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie ewentualnych przyszłych przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa),
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, a ich zespół mógłby stanowić nienależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze.

Zgodnie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług przepisów ustawy nie stosuje się do:

 1. transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa; tym samym w ocenie Wnioskodawcy można uznać aport Studia TV .... jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlegającej ustawie o VAT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa wyżej, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 2 pkt 6 przez „towar” .rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „przedsiębiorstwa”. Przedmiotową definicję zawiera art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm), dalej zwany Kodeksem cywilnym, który stanowi, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zatem składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Jak już wskazano powyżej, przepis art. 6 pkt 1 ustawy ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Zgodnie treścią art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W świetle tej definicji zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest więc to, aby obejmowała ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Jednocześnie zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być gospodarczo samodzielna, zanim dojdzie do transakcji zbycia. Zatem, wydzielona jednostka jeszcze przed jej zbyciem powinna uzyskać samodzielność gospodarczą i realizować ją w praktyce. Skutki prawne po stronie zbywcy nie powinny bowiem zależeć od zdarzeń przyszłych i niepewnych (samodzielne realizowanie zadań gospodarczych) powstałych już w innym podmiocie (u nabywcy).

Należy zatem wskazać, że nie wystarczy zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

W przeciwnym razie nie można uznać, że dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Wskazany wyżej przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT powinien być interpretowany z uwzględnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-497/01 odnoszącego się do treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347, poz. 1 ze zm.)

W myśl tej regulacji prawa unijnego, w przypadku przekazania odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary będzie traktowana jako następca prawny przekazującego.

Zatem w ocenie tut. Organu, dla uznania, że zbywana jednostka organizacyjna stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w związku z czym nie znajdą do niej zastosowania przepisy ustawy, istotne znaczenie ma ocena, czy omawiana zbywana jednostka jest zdolna do prowadzenia niezależnej pod względem finansowym i organizacyjnym działalności gospodarczej. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż przedmiotem aportu będzie zespół składników materialnych - ruchomości i nieruchomości, prawo wieczystego użytkowania gruntu, wartości niematerialne, umowy i zobowiązania przypisane do Studia TV. W ocenie Wnioskodawcy Studio TV, ma niewątpliwie swoje miejsce w strukturze organizacyjnej Fundacji co wynika wprost z organizacji działania podmiotu. Posiada bowiem przypisane wyłącznie do niego – majątek oraz zobowiązania. Możliwe będzie także wydzielenie finansowe i księgowe poprzez takie prowadzenie ewidencji, w której możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do tak wyodrębnionej działalności. W ocenie Wnioskodawcy aktualnie przychody, koszty oraz należności i zobowiązania Studia TV są przypisane osobnemu rachunkowi bankowemu, prowadzonemu wyłącznie dla celów tego obiektu. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Zespół składników majątkowych będący przedmiotem aportu jest wystarczający do samodzielnego wykonywania nałożonych zadań i jest wyodrębniony na płaszczyźnie funkcjonalnej, tj. stanowi potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze. Omawiany zespół składników majątkowych przeznaczony jest do realizacji określonego zadania, tj. odpłatnego świadczenia usług w ramach Studia TV.

Odnosząc wyżej przedstawiony opis sprawy do powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, iż zbycie na rzecz innego podmiotu jednostki organizacyjnej, wyodrębnionej w ramach struktury Wnioskodawcy, w postaci części przedsiębiorstwa realizującego określone zadania gospodarcze będzie można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, gdyż będzie ona odznaczała się odrębnością organizacyjną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zatem stwierdzić należy, że zbycie innemu podmiotowi składników majątkowych w postaci części przedsiębiorstwa spełniającego wymogi zorganizowanej części przedsiębiorstwa określone w art. 2 pkt 27e ustawy, zgodnie z art. 6 ust. 1 nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stwierdzić należy, iż jeżeli warunki wynikające z przepisu art. 2 pkt 27e ustawy zostaną spełnione, zamierzona przez Wnioskodawcę czynność będzie nosiła znamiona zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do której zastosowanie będzie miał przepis art. 6 pkt 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie uznania składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz uznania przekazania ich w formie aportu za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w zdarzeniu przyszłym. Bowiem, czynność wniesienia aportem składników majątkowych związanych ze Studiem TV ... do spółki z ograniczona odpowiedzialnością nie jest czynnością ciągłą, więc nie może być przedmiotem zarówno zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, a z okoliczności sprawy wynika, iż wnioskodawca planuje do przeniesienia na podstawie aportu majątek Studia TV”. Wobec powyższego, kwota 40 zł, wniesiona na podstawie art. 14f § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, przez Wnioskodawcę w dniu 27 kwietnia 2015 r, dotycząca stanu faktycznego sprawy, stanowi nadpłatę i będzie zwrócona na rachunek bankowy Wnioskodawcy wskazany w części F. wniosku ORD-IN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

aport
IPPP3/4512-426/15-2/WH | Interpretacja indywidualna

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPPP1/4512-98/15-2/BS | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IPPP1/4512-331/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.