IPTPP1/4512-317/15-2/MSu | Interpretacja indywidualna

Czy transakcja sprzedaży przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa opisanego we Wniosku stanowi transakcję wyłączoną z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy VAT?
IPTPP1/4512-317/15-2/MSuinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2015 r. (data wpływu 02 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania transakcji zbycia przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania transakcji zbycia przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest krajową spółką prawa handlowego, utworzoną przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową (dalej: „Kasa”) jako jedynego wspólnika. Przedmiotem wkładu wniesionego do spółki Wnioskodawcy przez Kasę była zorganizowana część przedsiębiorstwa Kasy w postaci Oddziału Sprzedaży, w skład którego wchodziły składniki materialne i niematerialne, należności i zobowiązania oraz przychody i koszty dotyczące działalności Oddziału Sprzedaży. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając z upoważnienia Ministra Finansów wydał na wniosek Kasy interpretacje indywidualne nr IPTPB/423-497/13-2/GG potwierdzające kwalifikację Oddziału Sprzedaży jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa do celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

Zasadniczym przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę jest świadczenie usług agencyjnych (pośrednictwa), w zawieraniu i zmianie umów o wykonywanie czynności dotyczących gromadzenia środków pieniężnych członków Kasy, udzielania im pożyczek i kredytów, przeprowadzania na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia oraz wykonywanie czynności faktycznych związanych z wykonywaniem czynności określonych powyżej tj. czynności faktycznych związanych z gromadzeniem środków pieniężnych członków Kasy, udzielaniem im pożyczek i kredytów, przeprowadzaniem na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczeniem przy zawieraniu umów ubezpieczenia - tj. prowadzenie działalności, o której mowa w art. 9a i 9b ustawy z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 855 ze zm.; dalej: „Ustawa o SKOK”). Ponadto Wnioskodawca świadczy usługi agencyjne (pośrednictwa) na rzecz innych niż SKOKi instytucji finansowych (np. domów maklerskich), usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz ubezpieczycieli, usługi pośrednictwa finansowego przy realizacji przekazów pieniężnych.

W strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy wyodrębnione są wewnętrzne jednostki organizacyjne:

 • odpowiedzialny za realizowanie usług wchodzących w zakres działalności Wnioskodawcy Pion Sprzedaży, kierowany przez Dyrektora Sprzedaży, podległy bezpośrednio Prezesowi Zarządu Wnioskodawcy;
 • jednostki zajmujące się działalnością pomocniczą, w szczególności: Dział Finansowy, Dział Administracji, Dział IT, Dział Personalny oraz Biuro Zarządu.

Proces sprzedaży usług przez Wnioskodawcę kierowany jest przez Dyrektora Sprzedaży. Do podstawowych zadań Dyrektora Sprzedaży należy w szczególności: kierowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników oraz procesów i zadań realizowanych w Pionie Sprzedaży, kontrola wykonywanych czynności przez podległych pracowników, opracowywanie i realizowanie: strategii sprzedażowej, strategii marketingowej, realizacja krótko i długoterminowych planów sprzedaży, poszukiwanie nowych lokalizacji pod potrzeby Placówek, współpraca ze statutowymi organami spółki Wnioskodawcy, koordynowanie i nadzór nad procesem rekrutacji oraz szkoleń w Pionie Sprzedaży.

W ramach Wnioskodawcy funkcjonuje wewnętrzny podział organizacyjny na Regiony oraz Obszary (wyodrębnione pod względem geograficznym), a w ramach Regionów (Obszarów) podział na Placówki stanowiące podstawową komórkę organizacyjną Pionu Sprzedaży.

Placówki funkcjonujące w ramach Pionu Sprzedaży Wnioskodawcy odpowiedzialne są za:

 • bezpośrednią obsługę członków Kasy i klientów nabywających inne usługi,
 • oferowanie usług finansowych (w szczególności: pożyczek, lokat, rozliczeń pieniężnych oraz innych usług), pośredniczenie w zawieraniu umów oraz udzielanie informacji o produktach z oferty Kasy i innych współpracujących z Wnioskodawcą podmiotów.

Każda Placówka podporządkowana jest w strukturze organizacyjnej odpowiedniemu Dyrektorowi Regionu (Kierownikowi Obszaru), podległemu bezpośrednio Dyrektorowi Sprzedaży, do zadań którego należy sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad podległym Regionem (Obszarem) oraz Kierownikami Placówek, a w razie braku w placówce Kierownika, bezpośrednio nad pracownikami placówki. W ramach Placówek wchodzących w skład poszczególnych Regionów pracownicy zatrudniani są na stanowiskach odpowiadających wewnętrznej strukturze organizacyjnej Placówki, tj. pracą Placówki kieruje Kierownik Placówki zaś poszczególne zadania w ramach Placówki wykonywane są przez: Lidera Placówki, Konsultantów i Starszych Konsultantów, Opiekunów Klienta i Doradców Klienta.

Działalność Wnioskodawcy w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem działalności prowadzonego przedsiębiorstwa wykonywana jest przy wykorzystaniu składników majątku:

 1. stanowiących własność Wnioskodawcy, w szczególności jest to:
  • wyposażenie stanowisk pracy pracowników (meble biurowe, telefony, testery do banknotów, kasetki, dyktafony);
  • wyposażenie gospodarcze (np. czajniki, wentylatory, grzejnik, systemy klimatyzacji itp.);
  • adaptacje (inwestycje w obcych środkach trwałych),
  • zestawy komputerowe stacjonarne i przenośne;
 2. stanowiących własność podmiotów trzecich, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu itp.; w szczególności są to:
  • lokale użytkowe, budynki, budowle i pozostałe nieruchomości, w których prowadzona jest działalność Wnioskodawcy, w szczególności lokale i nieruchomości w których mieszczą się Placówki, w niektórych przypadkach są to nieruchomości podnajmowane (poddzierżawiane) od Kasy,
  • samochody osobowe podnajmowane od Kasy.

W bieżącej działalności przedsiębiorstwo Wnioskodawcy wykorzystuje usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne. W szczególności, oprócz wskazanych powyżej usług najmu i dzierżawy składników majątku w tym nieruchomości, wskazać należy tu w szczególności usługi w zakresie:

 • monitoringu i ochrony;
 • transportu wartości pieniężnych;
 • wysyłki dokumentów i korespondencji;
 • obsługi marketingowej;
 • usług teleinformatycznych (IT) i zapewnienia sprzętu informatycznego, oprogramowania itp.
 • usług telekomunikacyjnych;
 • usług szkoleniowych;
 • doradztwa prawnego i podatkowego.

Przedsiębiorstwo Wnioskodawcy w ramach prowadzonej działalności osiąga przychody z tytułu:

 • usług agencyjnych - pośrednictwa finansowego, świadczonych na rzecz Kasy;
 • usług pośrednictwa w realizacji przekazów pieniężnych;
 • usług pośrednictwa (agencyjnych) w oferowaniu produktów ubezpieczeniowych;
 • usług pośrednictwa w zakresie oferowania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Koszty związane z działalnością Wnioskodawcy ewidencjonowane są w systemie księgowym w sposób zapewniający ich przypisanie do poszczególnych obszarów prowadzonej działalności oraz realizujących tę działalność jednostek organizacyjnych. Cel powyższy osiągany jest poprzez układ kont kosztów rodzajowych dla celów sprawozdawczości zarządczej, odpowiadający strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy. Na tej podstawie Wnioskodawca ustalić może podstawowe parametry finansowe działalności prowadzonej przez poszczególne wewnętrzne jednostki organizacyjne, tj. związane z działalnością tych jednostek należności i zobowiązania oraz przychody i koszty oraz sporządzić bilans.

Wnioskodawca zatrudnia pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków związanych z realizacją zadań wchodzących w zakres działalności Wnioskodawcy stosownie do zajmowanego stanowiska. Struktura zatrudnienia obejmuje zarówno stanowiska kierownicze, tj. Dyrektora Sprzedaży, Dyrektorów Regionów, Kierowników Obszarów, Kierowników Placówek, jak i stanowiska pracownicze, np. Konsultant, Starszy Konsultant, Opiekun Klienta, Doradca Klienta.

Z działalnością przedsiębiorstwa Wnioskodawcy związane są zobowiązania, w szczególności wynikające z umów z kontrahentami zawartych przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej, jak również zobowiązania wynikające ze stosunku pracy pracowników zatrudnionych przez Wnioskodawcę (do wypłaty wynagrodzeń, premii itp. świadczeń przewidzianych w przepisach prawa pracy).

W związku z niezadowalającymi wynikami prowadzonej działalności udziałowiec Wnioskodawcy planuje poddanie spółki Wnioskodawcy działaniom restrukturyzacyjnym, w ramach których przedsiębiorstwo Wnioskodawcy zostanie przeniesione na Kasę na podstawie umowy sprzedaży.

Przedmiotem transakcji będzie cała struktura organizacyjna przedsiębiorstwa prowadzonego przez spółkę Wnioskodawcy, wraz z wszystkimi realizowanymi przez te przedsiębiorstwo funkcjami gospodarczymi, oraz wszystkimi zatrudnianymi pracownikami, w tym kierownictwem, włącznie z funkcją Dyrektora Sprzedaży oraz jednostkami realizującymi funkcje pomocnicze - Dział Finansowy, Dział Administracji, Dział IT, Dział Personalny (przejście pracowników nastąpi w trybie art. 231 Kodeksu pracy). Przedmiot sprzedaży obejmować będzie także składniki majątkowe stanowiące własność Wnioskodawcy wykorzystywane w działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo, tj. w szczególności wyposażenie stanowisk pracy pracowników, meble biurowe, telefony, testery do banknotów, kasetki, dyktafony, wyposażenie gospodarcze, zestawy komputerowe, komputery przenośne itp. Poprzez odpowiednią zmianę stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, Wnioskodawca zapewni, że Kasa po przejęciu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy kontynuować będzie działalność w tych samych lokalizacjach i w tych samych nieruchomościach co przed transakcją. Przedsiębiorstwo Wnioskodawcy począwszy od dnia jego przeniesienia na Kasę będzie korzystać z tych samych usług dotyczących prowadzonej działalności (wskazanych powyżej), które zapewniane są przez zewnętrznych dostawców lub przez Kasę we własnym zakresie. W zależności od przedmiotu usługi Wnioskodawca dokona odpowiednich zmian stosunków prawnych wynikających z umów, w celu zapewnienia, że po przeniesieniu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na Kasę, będzie ono miało zapewnioną możliwość korzystania z tych samych usług dotyczących działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Na Kasę przeniesione zostaną także prawa i obowiązki Wnioskodawcy wynikające z umów zawartych w ramach prowadzonej działalności oraz przychody i koszty osiągane z tej działalności, w tym umowy związane z pośrednictwem w zakresie sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W zakresie osiąganych przez Wnioskodawcę przychodów ze świadczenia usług pośrednictwa finansowego (agencyjnych) należy wskazać, że do dnia dokonania transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa, usługi te świadczone będą na rzecz Kasy zamierzającej nabyć przedsiębiorstwo Wnioskodawcy.

Po dokonaniu sprzedaży, przedsiębiorstwo Wnioskodawcy stanie się wewnętrzną jednostką organizacyjną Kasy, w związku z czym usługi pośrednictwa finansowego świadczone dotychczas odpłatnie na rzecz Kasy, staną się działalnością prowadzoną na wewnętrzne potrzeby Kasy. W takiej sytuacji istniejąca umowa pomiędzy Wnioskodawcą a Kasą w zakresie świadczenia usług agencyjnych (pośrednictwa finansowego), jako bezprzedmiotowa, wygaśnie z dniem przeniesienia na Kasę przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Tym niemniej wszystkie realizowane na podstawie tej umowy zadania i funkcje gospodarcze przedsiębiorstwa Wnioskodawcy będą nadal realizowane w ramach wewnętrznej działalności Kasy. Jest to zatem transakcja stanowiąca odwrotność tzw. Outsourcingu usług, tj.; Kasa nabędzie przedsiębiorstwo Wnioskodawcy świadczące usługi na rzecz Kasy, w celu włączenia go do własnej struktury organizacyjnej, z zachowaniem wszystkich realizowanych funkcji gospodarczych. Wnioskodawca nie może wykluczyć, że Kasa może nie być zainteresowana kontynuowaniem, po przejęciu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, świadczenia niektórych usług realizowanych obecnie przez Wnioskodawcę. W zakresie niektórych usług, kontynuowanie ich świadczenia będzie niedopuszczalne z uwagi na brzmienie przepisów odrębnych ustaw regulujących działalność spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Wnioskodawca wskazuje, że powyższe dotyczyć może wyłącznie usług mających uboczny charakter względem podstawowych usług pośrednictwa finansowego świadczonych przez przedsiębiorstwo Wnioskodawcy (zarówno pod względem angażowanych aktywów oraz osiąganych przychodów). Decyzja powyższa leży wyłącznie w gestii nabywcy, tj. Kasy i nie będzie miała żadnego wpływu na zakres przenoszonych w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy materialnych i niematerialnych składników majątku, zobowiązań oraz pracowników, ani na zdolność realizowania przez to przedsiębiorstwo określonych funkcji gospodarczych.

W ramach transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na Kasę przeniesione zostaną także dokumenty (umowy, porozumienia, regulaminy, wykazy itp.) związane z działalnością przedsiębiorstwa Wnioskodawcy; kopie zapisów ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy dotyczące działalności przedsiębiorstwa (za wyjątkiem tych, które z uwagi na ciążące na Wnioskodawcy obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji księgowej i podatkowej nie mogą zostać przekazane Kasie w oryginale) oraz inne dokumenty związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy (regulaminy organizacyjne, procedury wewnętrzne, korespondencja itp.).

Przedmiotem planowanej sprzedaży będzie całość przedsiębiorstwa prowadzonego przez spółkę Wnioskodawcy. Po dokonaniu transakcji w spółce Wnioskodawcy pozostaną wyłącznie zasoby (składniki majątku, usługi obce) niezbędne do obsługi zarządu spółki. Spółka Wnioskodawcy nie będzie prowadziła działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

(we wniosku sformułowane jako nr 1) Czy transakcja sprzedaży przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa opisanego we wniosku stanowi transakcję wyłączoną z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa prowadzonego przez spółkę Wnioskodawcy stanowi transakcję wyłączoną z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy VAT, wyłączeniu z opodatkowania VAT podlega transakcja dotycząca zbycia całości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Przepis ten stanowi implementację do krajowego porządku prawnego art. 19 Dyrektywy VAT, zgodnie z którym w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego.

Przepisy Ustawy VAT nie definiują pojęcia „przedsiębiorstwo”, dlatego też konieczne jest sięgnięcie do prawa cywilnego. Definicję przedsiębiorstwa zawiera art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), z którego wynika, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo obejmuje w szczególności (o ile składniki takie występują w danym przedsiębiorstwie):

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 5. koncesje, licencje i zezwolenia,
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 8. tajemnice przedsiębiorstwa,
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z kolei zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 27e Ustawy VAT, zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Definicję tę należy rozumieć przez pryzmat dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE). W orzecznictwie dotyczącym kwestii rozumienia pojęcia „części majątku” (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa - zgodnie z definicją zawartą w ustawie VAT), TSUE wskazuje, iż stwierdzenie, iż nastąpiło przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części w rozumieniu art. 19 Dyrektywy VAT, wymaga, aby po pierwsze całość przekazanych składników pozwalała na prowadzenie (kontynuowanie) samodzielnej działalności gospodarczej (orzeczenie w sprawie C-444/10). Po drugie zaś nabywca musi mieć zamiar prowadzić przekazane przedsiębiorstwo lub jego część, a nie natychmiast zlikwidować działalność i ewentualnie sprzedać zapasy (orzeczenie w sprawie C-497/01 Zita Modes).

Mając na uwadze brzmienie wskazanych wyżej przepisów ustawy VAT, a także wnioski płynące z wydawanych przez Ministra Finansów interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz orzecznictwa sądów administracyjnych można stwierdzić, że o zorganizowanej części przedsiębiorstwa mówić można w sytuacji, gdy zespół składników majątkowych posiada następujące cechy:

 • w skład zespołu wchodzą składniki materialne i niematerialne, które pozostają w funkcjonalnym związku i są przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej;
 • posiada określone, wydzielone miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika;
 • został organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w przedsiębiorstwie podatnika;
 • zespół składników niematerialnych i materialnych mógłby stanowić odrębne przedsiębiorstwo, w sposób samodzielny realizujące określone zdania gospodarcze.

Odnosząc się do wskazanych wyżej kryteriów pozwalających na stwierdzenie, iż przedmiotem transakcji sprzedaży jest przedsiębiorstwo (zorganizowana część przedsiębiorstwa) Wnioskodawca na podstawie przedstawionego stanu faktycznego sprawy wskazuje:

 1. W skład zbywanego przez Wnioskodawcę zespołu składników majątkowych wchodzą składniki materialne, tj.:
 • wyposażenie stanowisk pracy pracowników (telefony, krzesła, testery do banknotów, dyktafony, drobne wyposażenie biurowe itp.) oraz komputery,
 • wyposażenie gospodarcze (np. czajniki, wentylatory, grzejniki, odkurzacze itp.),
 • koszty adaptacji lokali w których prowadzona jest działalność stanowiące podlegające amortyzacji inwestycje w obcych środkach trwałych

jak również składniki niematerialne, tj. wynikające z umów zawartych przez Wnioskodawcę z dostawcami zewnętrznymi:

 • prawa do korzystania z lokali użytkowych, budynków, budowli i pozostałych nieruchomości, w których prowadzona jest działalność, np. biura placówek, regionów, obszarów;
 • prawa do korzystania ze służbowych samochodów osobowych;
 • prawa wynikające z umów o świadczenie usług wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo, szczegółowo opisanych we wniosku;
 • prawa wynikające z zawartych przez Wnioskodawcę w ramach działalności przedsiębiorstwa umów o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz związanego ze sprzedażą instrumentów finansowych.

W skład opisanego zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa Wnioskodawcy wchodzą także zobowiązania związane z jego działalnością, w szczególności wynikające z wyżej wskazanych umów oraz ze stosunków pracy z pracownikami zatrudnionymi przez Wnioskodawcę. Zakresem przedmiotu transakcji sprzedaży objęte będą także przychody i koszty wynikające z tych zobowiązań oraz należności. Wszystkie wskazane składniki majątku, materialne i niematerialne, a także zobowiązania, pozostają w ścisłym funkcjonalnym związku, służąc prowadzeniu przez przedsiębiorstwo Wnioskodawcy działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług. W konsekwencji stwierdzić można, że pomiędzy materialnymi i niematerialnymi składnikami majątku wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, jak również związanymi z jego działalnością SKOK zachodzą ścisłe powiązania o charakterze funkcjonalnym i służą one wykonywaniu określonych zadań gospodarczych (świadczeniu usług na rzecz podmiotów zewnętrznych), mieszczących się w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

 1. Przedmiotem sprzedaży przez Wnioskodawcę będzie cała struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Wnioskodawcy wraz ze wszystkim realizowanymi przez tę strukturę funkcjami i zadaniami oraz zatrudnionymi pracownikami. W Spółce wnioskodawcy po dokonaniu transakcji pozostanie jedynie zarząd, zaś sama spółka nie będzie prowadziła działalności gospodarczej.
 2. W ramach transakcji sprzedaży na nabywcę (Kasę) przeniesione zostaną także dokumenty (umowy, porozumienia, regulaminy, wykazy itp.) związane z działalnością przedsiębiorstwa Wnioskodawcy; kopie zapisów ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy dotyczące działalności KS SKOK (za wyjątkiem tych, które z uwagi na ciążące na Wnioskodawcy obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji księgowej i podatkowej nie mogą zostać przekazane w oryginale) oraz inne dokumenty związane z SKOK (regulaminy organizacyjne, procedury wewnętrzne, korespondencja tradycyjna oraz elektroniczna w formie zdalnego dostępu, dokumentacja pracownicza itp.). W ramach transakcji Wnioskodawca przekaże nabywcy całość ewidencji księgowej prowadzonej przez Wnioskodawcę do celów zarządczych i kontrolingowych na podstawie której w każdym czasie możliwa jest identyfikacja i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów, w tym składników majątku trwałego związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo Wnioskodawcy. Wnioskodawca podkreśla przy tym, ze zbywane przedsiębiorstwo, wobec wyposażenia go w odpowiedni do realizowanych zadań majątek, dokumenty oraz pracowników realizujących zadania i funkcje związane z działalnością przedsiębiorstwa zdolne będzie do samodzielnej realizacji powierzonych mu zadań w ramach struktury organizacyjnej nabywcy.

Podjęcie działalności polegającej na wykonywaniu wskazanych zadań, nie będzie wiązało się z koniecznością uzyskania jakichkolwiek zgód, koncesji czy zezwoleń. Dotychczasowe działania gospodarcze przedsiębiorstwa będą mogły być kontynuować zarówno pod względem formalno- prawnym jak i operacyjnym, począwszy od dnia sprzedaży przedsiębiorstwa.

W wyniku przeprowadzonej transakcji wszystkie składniki potrzebne do prowadzenia działalności zostaną przeniesione na nabywcę. Oczywiście, w zależności od statusu danego składnika majątkowego, zastosowane zostaną w tym zakresie różne konstrukcje prawne przenoszące prawo do korzystania z tych składników po zbyciu przedsiębiorstwa, jednakże okoliczność ta - w szczególności w świetle orzeczenie TSUE w sprawie C-444/10 (Cristel Schriever) - nie ma znaczenia z punktu oceny skutków na gruncie VAT transakcji. Istotne jest w tym przypadku stwierdzenie, że przenoszony majątek pozwala na prowadzenie (kontynuowanie) działalności gospodarczej i działalność ta nie zostanie natychmiast po transakcji zaprzestana.

Wnioskodawca podkreśla końcowo, że Minister Finansów w podobnych do opisanej w niniejszym Wniosku sprawach, dotyczących skutków podatkowych zbycia samodzielnych jednostek zajmujących się sprzedażą usług pośrednictwa finansowego, zajmował stanowisko pozytywne, potwierdzające brak opodatkowania transakcji podatkiem VAT, jak np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 stycznia 2013 r. nr ILPP1/443-933/12-4/AW oraz Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 października 2012r. nr ITPP1/443-930/12/AJ oraz z dnia 12 stycznia 2015 r. nr ITPP/443-1401/14/EB.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Według art. 2 pkt 22 ustawy sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Według art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Wyłączenie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług przewidziane w przepisie art. 6 pkt 1 tej ustawy obejmuje jednakże tylko te czynności zrównane z pojęciem dostawy towarów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują terminu „przedsiębiorstwo”. Zatem dla celów określenia zakresu pojęcia „przedsiębiorstwo” należy odwołać się do regulacji zawartej w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), który to przepis stanowi, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W powyższym przepisie ustawodawca wskazał, jakiego rodzaju elementy wchodzą w skład kompleksu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, czyli przedsiębiorstwa, które może być przedmiotem czynności prawnej.

Zatem składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby zbywana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej. Powyższa definicja opisuje przedsiębiorstwo w ujęciu przedmiotowym jako zespół niematerialnych i materialnych składników stanowiący przedmiot prawa w szerokim znaczeniu. Przedsiębiorstwo jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla analizowanego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Przepis ten odgrywa szczególnie istotną rolę, gdyż konstytuuje on zasadę, że przedsiębiorstwo może stanowić przedmiot obrotu prawnego jako jednolita całość.

Nie wszystkie jednak elementy tworzące pojęcie przedsiębiorstwa są na tyle istotne, aby bez ich zbycia nie można było mówić o zbyciu przedsiębiorstwa. W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, w których niektóre elementy przedsiębiorstwa podlegają wyłączeniu z transakcji sprzedaży. Jednak nawet w takim przypadku, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w taki sposób, by można było o nich mówić jako o zespole, a nie tylko zbiorze pewnych elementów. Decydujące zatem jest to, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w sposób umożliwiający kontynuowanie określonej działalności gospodarczej.

O tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

Stosownie do art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 str. 1, z późn. zm.), w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego. W przypadkach gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu.

Z powyższego przepisu wynika, że wprowadza on, tak samo jak ma to miejsce w ustawie o podatku od towarów i usług, możliwość wyłączenia z zakresu opodatkowania przekazania całości lub części majątku przedsiębiorstwa.

W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, w których niektóre elementy przedsiębiorstwa podlegają wyłączeniu z transakcji sprzedaży. Jednak nawet w takim przypadku, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w taki sposób, by można było o nich mówić jako o zespole, a nie tylko zbiorze pewnych elementów. Decydujące zatem jest to, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w sposób umożliwiający kontynuowanie określonej działalności gospodarczej.

W rozpatrywanej sprawie, jak wskazano we wniosku przedmiotem transakcji będzie cała struktura organizacyjna przedsiębiorstwa prowadzonego przez Spółkę Wnioskodawcy, wraz ze wszystkimi realizowanymi przez te przedsiębiorstwo funkcjami gospodarczymi, oraz wszystkimi zatrudnianymi pracownikami, w tym kierownictwem, włącznie z funkcją Dyrektora Sprzedaży oraz jednostkami realizującymi funkcje pomocnicze - Dział Finansowy, Dział Administracji, Dział IT, Dział Personalny (przejście pracowników nastąpi w trybie art. 231 Kodeksu pracy). Przedmiot sprzedaży obejmować będzie także składniki majątkowe stanowiące własność Wnioskodawcy wykorzystywane w działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo, tj. w szczególności wyposażenie stanowisk pracy pracowników, meble biurowe, telefony, testery do banknotów, kasetki, dyktafony, wyposażenie gospodarcze, zestawy komputerowe, komputery przenośne itp. Na Kasę przeniesione zostaną także prawa i obowiązki Wnioskodawcy wynikające z umów zawartych w ramach prowadzonej działalności oraz przychody i koszty osiągane z tej działalności, w tym umowy związane z pośrednictwem w zakresie sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W ramach transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na Kasę przeniesione zostaną także dokumenty (umowy, porozumienia, regulaminy, wykazy itp.) związane z działalnością przedsiębiorstwa Wnioskodawcy; kopie zapisów ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy dotyczące działalności przedsiębiorstwa (za wyjątkiem tych, które z uwagi na ciążące na Wnioskodawcy obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji księgowej i podatkowej nie mogą zostać przekazane Kasie w oryginale) oraz inne dokumenty związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy (regulaminy organizacyjne, procedury wewnętrzne, korespondencja itp.). Przedmiotem planowanej sprzedaży będzie całość przedsiębiorstwa prowadzonego przez Spółkę Wnioskodawcy. Po dokonaniu transakcji w spółce Wnioskodawcy pozostaną wyłącznie zasoby (składniki majątku, usługi obce) niezbędne do obsługi zarządu spółki. Spółka Wnioskodawcy nie będzie prowadziła działalności gospodarczej.

Zatem w sytuacji gdy wszystkie ww. elementy pozostają i będą pozostawać we wzajemnych relacjach (zachowane zostaną funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami) oraz pozwalają kontynuować działalność gospodarczą to taki zespół składników materialnych i niematerialnych, stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.

Tym samym, skoro przedmiotem dostawy będzie całe przedsiębiorstwo, to czynność ta – zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług – będzie wyłączona z opodatkowania, tj. nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. W konsekwencji sprzedaż całego przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę stanowi czynność wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy wskazać, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego i we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie podatku od towarów i usług dotyczący wyłączenia z opodatkowania transakcji zbycia przedsiębiorstwa. Natomiast wniosek w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
ILPP1/443-754/12/15-S/NS | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IPPB5/423-809/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.