IPTPP1/4512-296/15-4/MSu | Interpretacja indywidualna

Czy w drodze sprzedaży albo wniesienia aportu do innej spółki dojdzie do transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w związku z czym nie znajdą do niej zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku „o podatku od towarów i usług” zgodnie z art. 6 pkt 1 tej ustawy?
IPTPP1/4512-296/15-4/MSuinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r., w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 lipca 2015r. (data wpływu 20 lipca 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa za czynność niepodlegającą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa za czynność niepodlegającą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 14 lipca 2015r. (data wpływu 20 lipca 2015r.) w zakresie doprecyzowania zdarzenia przyszłego, sformułowania pytania przyporządkowanego do opisu zdarzenia przyszłego oraz przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą związaną głównie ze sprzedażą paliw płynnych.

Wnioskodawca planuje przeprowadzenie procesu restrukturyzacji. W wyniku reorganizacji Spółka (Wnioskodawca) - w pierwszej kolejności - zamierza dokonać wyodrębnienia - a następnie - przeniesienia części swojej działalności związanej z zarządzaniem prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami ochronnymi na zarejestrowany znak towarowy, na rzecz innego podmiotu (osoby trzeciej).

Działalność ta jeszcze przed przeniesieniem na rzecz innego podmiotu zostanie wyodrębniona w ten sposób, że będzie prowadzona w postaci odrębnej jednostki (działu) wydzielonej organizacyjnie w ramach struktury Spółki (Wnioskodawcy). Zbywana jednostka stanowić będzie zatem wyodrębniony organizacyjnie i finansowo zespół składników materialnych i niematerialnych w istniejącym przedsiębiorstwie. Przede wszystkim wyodrębnienie przedmiotu działalności nastąpi stosowną uchwałą wspólników Spółki (Wnioskodawcy). Omawiana wyodrębniona jednostka będzie obejmowała jednego pracownika podległego bezpośrednio wspólnikom Spółki (Wnioskodawcy). Możliwe będzie także wydzielenie finansowe i księgowe tej jednostki poprzez wyodrębnienie przychodów i kosztów (w tym rachunku zysków i strat) działalności związanej z zarządzaniem prawami własności intelektualnej, a także aktywów i pasywów przynależnych do tej jednostki organizacyjnej Spółki (Wnioskodawcy).

W skład jednostki organizacyjnej, którą Spółka (Wnioskodawca) planuje wyodrębnić a następnie przenieść wchodzić będzie zespół składników materialnych i niematerialnych związanych wyłącznie z prowadzeniem działalności polegającej na zarządzaniu prawami własności intelektualnej, w tym - w ramach składników materialnych - infrastrukturę biurową związaną z prowadzeniem działalności (komputer, sprzęt biurowy) oraz przypisane wyłącznie tej jednostce pomieszczenie w ramach budynku wynajmowane przez Spółkę (Wnioskodawcę), w którym działalność ta będzie prowadzona przez pracownika Spółki (Wnioskodawcy), o którym mowa była wyżej; w zakresie składników niematerialnych - prawa własności intelektualnej przysługujące Spółce (Wnioskodawca), w szczególności zaś prawa ochronne na zarejestrowany znak towarowy, na korzystanie z których Spółka (Wnioskodawca) udzielać będzie licencji innym podmiotom, należności wynikające z udzielanych licencji na korzystanie ze znaków towarowych oraz środki zgromadzone na osobnym dla tej jednostki organizacyjnej rachunku bankowym. Zespołowi składników, o których mowa przypisać będzie można także zobowiązania związane wyłącznie z działalnością opisywanej jednostki. Zespół ten przeznaczony będzie do realizacji zadań gospodarczych związanych wyłącznie z działalnością polegającą na zarządzaniu prawami własności intelektualnej Spółki (Wnioskodawcy) i mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Po wyodrębnieniu w ramach swojej struktury jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej, według powyższego opisu, Spółka (Wnioskodawca) zamierza przenieść tę jednostkę, jako całość, na rzecz innego podmiotu (osoby trzeciej będącej spółką prawa handlowego) poprzez sprzedaż, ewentualnie w wyniku wniesienia aportu w zamian za udziały/akcje tego podmiotu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Czy w wyniku przeniesienia opisanej wyżej jednostki organizacyjnej wyodrębnionej w ramach struktury Spółki (Wnioskodawcy), która prowadzić będzie część działalności Spółki (Wnioskodawcy) związaną wyłącznie z zarządzaniem prawami własności intelektualnej w drodze sprzedaży albo wniesienia aportu do innej spółki dojdzie do transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w związku z czym nie znajdą do niej zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku „o podatku od towarów i usług” zgodnie z art. 6 pkt 1 tej ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), w przypadku uprzedniego wyodrębnienia w ramach struktury Spółki jednostki organizacyjnej prowadzącej część jej działalności związanej z zarządzaniem prawami własności intelektualnej, w szczególności zaś zarejestrowanym na Spółkę znakiem towarowym, co do którego Spółka udzielać będzie licencji, a następnie jej przeniesienia, Spółka przeprowadzi transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy „o podatku od towarów i usług”. W związku z tym, przepisy tej ustawy nie będą znajdować do transakcji zastosowania.

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa „rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Mając powyższe na uwadze, aby mówić o zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi dojść do łącznego spełnienia trzech przesłanek:

 1. zespół składników materialnych i niematerialnych musi być finansowo i organizacyjnie wyodrębniony w ramach istniejącego przedsiębiorstwa;
 2. wyodrębnione składniki muszą być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 3. po wyodrębnieniu, część przedsiębiorstwa musi być niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym te zadania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie może być traktowana więc jako suma poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości możliwe będzie prowadzenie odrębnego zakładu, lecz musi być to zorganizowany zespół tych składników. Ma być to więc zespół, który mógłby samodzielnie realizować zadania gospodarcze jako odrębne przedsiębiorstwo. Wydzielenie zespołu składników powinno zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2012 roku, II FSK 1643/10; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2010 roku, I SA/Kr 31/10).

Gdy chodzi o wyodrębnienie organizacyjne to występuje ono wtedy, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze danego przedsiębiorstwa, a więc przykładowo stanowi osobny dział, wydział, czy też oddział. Powinno ono nastąpić na podstawie statutu, regulaminu lub innego podobnego aktu wewnętrznego przedsiębiorstwa. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w licznych rozstrzygnięciach organów podatkowych (przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2013 roku (IPPB5/423-180/13-6/MK); interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2012 roku (ILPB4/423-4/12-2/ŁM), czy Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 lutego 2015 roku (IPPP2/443-1170/14-2/DG)). W zaprezentowanym przyszłym stanie faktycznym dojdzie do takiego wyodrębnienia organizacyjnego jednostki prowadzącej działalność związaną z zarządzeniem prawami własności intelektualnej. Jak już sygnalizowano, wydzielenie tej jednostki nastąpi, od strony formalnej, uchwałą wspólników Spółki, natomiast sama ta jednostka będzie miała charakter samodzielnego działu, którego jedyny pracownik podlegać będzie wyłącznie wspólnikom Spółki. Działalność prowadzona przez ten dział nie będzie prowadzona równolegle przez inne części Spółki.

Wyodrębnienie finansowe dotyczy sytuacji, kiedy ewidencja rachunkowa przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a konkretnie – do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna charakteryzować się wewnętrzną samodzielnością finansową (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 lutego 2015 roku (IPPP2/443-1170/14-2/DG)). Nie musi to jednak oznaczać pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, która odnosi się do całego przedsiębiorstwa (tak m. in. w. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 10 lipca 2012 roku (IPTPP4/443-227/12-4/ALN). Wyodrębnienie jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność związaną z zarządzaniem prawami własności intelektualnej Spółki odpowiadać będzie powyższym kryteriom. Dla działu tego prowadzona będzie odrębna rachunkowość, która umożliwiać będzie identyfikację operacji gospodarczych, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań wynikających z działalności prowadzonej w ramach tej jednostki organizacyjnej. Możliwe będzie w związku z tym ustalenie wyniku finansowego osobno dla tej jednostki. Do działu tego przypisane zostaną odrębne wierzytelności i zobowiązania związane z jego działalnością. Rozliczenie tych należności oraz zobowiązań odbywać będzie się ponadto poprzez osobny, przypisany wyłącznie tej jednostce rachunek bankowy. W ramach tych rozliczeń dział ten z otrzymanych przychodów licencyjnych będzie pokrywał koszty utrzymania pomieszczenia, które przypisane będzie wyodrębnionej jednostce organizacyjnej oraz będzie ponosił koszty związane z dostarczaniem do niego mediów.

Przez wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć przeznaczenie do samodzielnej realizacji określonych zadań gospodarczych. By mówić o zorganizowanej części przedsiębiorstwa konieczne jest, by jednostka organizacyjna stanowiła odrębną całość gotową do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym ona służy w strukturze przedsiębiorstwa. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 12 grudnia 2011 roku (ILPB2/436-187/11-2/MK), „wyodrębnienie (...) funkcjonalne to kryterium sprowadzające się do ustalenia, czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielne funkcjonować na rynku jako niezależny podmiot gospodarczy”. Wyodrębnienie funkcjonalne opisywanego działu jest natomiast wynikiem przeznaczenia go do wykonywania zupełnie odrębnych od Spółki zadań gospodarczych, które mogłyby być wykonywane samodzielnie przez osobne od Spółki przedsiębiorstwo. Jak już wskazywano, zadania, które zostaną przypisane wyodrębnionej jednostce organizacyjnej nie będą jednocześnie realizowane przez jakiekolwiek inne działy Spółki.

Jednocześnie zespół składników majątkowych i niemajątkowych, w szczególności przypisane do wyodrębnianego działu prawa ochronne na zarejestrowany na Spółkę znak towarowy pozwalają bez udziału dodatkowych części Spółki na prawidłowe wykonywanie przypisanych mu zadań. Co więcej składniki te nie są związane z prowadzaniem innej działalności Spółki.

Podsumowując zatem należy wskazać, że mająca być wyodrębniona w ramach struktury organizacyjnej Spółki jednostka (dział), której przedmiotem działalności ma być zarządzanie prawami intelektualnymi stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy „o podatku od towarów i usług”. Wynikać będzie to z faktu jej organizacyjnego wyodrębnienia w ramach struktury organizacyjnej całej Spółki oraz podległości jej jedynego pracownika wyłącznie wspólnikom Spółki. Podobnie o charakterze mającej być wyodrębnioną jednostki organizacyjnej świadczyć będzie jej daleko idąca samodzielność finansowa. Dla powołanego działu prowadzona będzie osobna rachunkowość, możliwe będzie zidentyfikowanie jej własnego wyniku finansowego oraz dział ten będzie samodzielnie rozliczał się z przypisanych wyłącznie jemu zobowiązań.

Co jednak najistotniejsze, wyodrębniona jednostka organizacyjna stanowić będzie zorganizowany zespół składników materialnych (wynajmowane pomieszczenie, wyposażenie biura, sprzęt komputerowy) oraz niematerialnych (prawa własności intelektualnej, należności z tytułu udzielanych licencji, środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym), które w sposób samodzielny i całkowicie oderwany od Spółki będzie w stanie realizować postawione przed nim zadania gospodarcze, które polegać będą na zarządzaniu prawami własności intelektualnej, przy czym działalność ta nie będzie równolegle prowadzona przez jakikolwiek inny dział Spółki.

Mając powyższe na uwadze, w wyniku przeniesienia tak wyodrębnionej jednostki organizacyjnej na inny podmiot, czy to w drodze sprzedaży czy aportu, dojdzie do transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w wyniku czego ustawa „o podatku od towarów i usług” nie znajdzie do niej zastosowania zgodnie z art. 6 pkt 1 tej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa wyżej, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 2 pkt 6 przez „towar” .rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „przedsiębiorstwa”. Przedmiotową definicję zawiera art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm), dalej zwany Kodeksem cywilnym, który stanowi, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zatem składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Jak już wskazano powyżej, przepis art. 6 pkt 1 ustawy ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Zgodnie treścią art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W świetle tej definicji zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest więc to, aby obejmowała ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Jednocześnie zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być gospodarczo samodzielna, zanim dojdzie do transakcji zbycia. Zatem, wydzielona jednostka jeszcze przed jej zbyciem powinna uzyskać samodzielność gospodarczą i realizować ją w praktyce. Skutki prawne po stronie zbywcy nie powinny bowiem zależeć od zdarzeń przyszłych i niepewnych (samodzielne realizowanie zadań gospodarczych) powstałych już w innym podmiocie (u nabywcy).

Należy zatem wskazać, że nie wystarczy zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

W przeciwnym razie nie można uznać, że dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Wskazany wyżej przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT powinien być interpretowany z uwzględnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-497/01 odnoszącego się do treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347, poz. 1 ze zm.)

W myśl tej regulacji prawa unijnego, w przypadku przekazania odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary będzie traktowana jako następca prawny przekazującego.

Zatem w ocenie tut. Organu, dla uznania, że zbywana jednostka organizacyjna stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w związku z czym nie znajdą do niej zastosowania przepisy ustawy, istotne znaczenie ma ocena, czy omawiana zbywana jednostka jest zdolna do prowadzenia niezależnej pod względem finansowym i organizacyjnym działalności gospodarczej. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż w celu zbycia w ramach struktury działalności Wnioskodawcy zostanie wyodrębniona organizacyjnie jednostka (dział). Zbywana jednostka stanowić będzie wyodrębniony organizacyjnie i finansowo zespół składników materialnych i niematerialnych w istniejącym przedsiębiorstwie. Przede wszystkim wyodrębnienie przedmiotu działalności nastąpi stosowną uchwałą wspólników Spółki. Omawiana wyodrębniona jednostka będzie obejmowała jednego pracownika podległego bezpośrednio wspólnikom Spółki (Wnioskodawcy). Możliwe będzie także wydzielenie finansowe i księgowe tej jednostki poprzez wyodrębnienie przychodów i kosztów (w tym rachunku zysków i strat) działalności związanej z zarządzaniem prawami własności intelektualnej, a także aktywów i pasywów przynależnych do tej jednostki organizacyjnej Spółki. W skład jednostki organizacyjnej, którą Spółka planuje wyodrębnić a następnie przenieść wchodzić będzie zespół składników materialnych i niematerialnych związanych wyłącznie z prowadzeniem działalności polegającej na zarządzaniu prawami własności intelektualnej, w tym - w ramach składników materialnych - infrastrukturę biurową związaną z prowadzeniem działalności (komputer, sprzęt biurowy) oraz przypisane wyłącznie tej jednostce pomieszczenie w ramach budynku wynajmowane przez Spółkę. Zespołowi składników, o których mowa przypisać będzie można także zobowiązania związane wyłącznie z działalnością opisywanej jednostki. Zespół ten przeznaczony będzie do realizacji zadań gospodarczych związanych wyłącznie z działalnością polegającą na zarządzaniu prawami własności intelektualnej Spółki i mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Odnosząc wyżej przedstawiony opis sprawy do powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, iż zbycie na rzecz innego podmiotu jednostki organizacyjnej, wyodrębnionej w ramach struktury Wnioskodawcy, w postaci części przedsiębiorstwa realizującego określone zadania gospodarcze będzie można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, gdyż będzie on odznaczał się odrębnością organizacyjną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zatem stwierdzić należy, że zbycie innemu podmiotowi jednostki organizacyjnej w postaci części przedsiębiorstwa spełniającego wymogi zorganizowanej części przedsiębiorstwa określone w art. 2 pkt 27e ustawy, zgodnie z art. 6 ust. 1 nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stwierdzić należy, iż jeżeli warunki wynikające z przepisu art. 2 pkt 27e ustawy zostaną spełnione, zamierzona przez Wnioskodawcę czynność będzie nosiła znamiona zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do której zastosowanie będzie miał przepis art. 6 pkt 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.