IPTPP1/443-786/14-4/ŻR | Interpretacja indywidualna

Nieuznania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wraz z własnością budynku za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która podlega z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art.6 pkt 1 ustawy o VAT.
IPTPP1/443-786/14-4/ŻRinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. podatek od towarów i usług
 3. prawo do odliczenia
 4. składnik majątkowy
 5. sprzedaż nieruchomości
 6. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 03 listopada 2014 r. (data wpływu 03 listopada 2014 r.) uzupełniony pismem z dnia 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 28 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wraz z własnością budynku za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która podlega wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od towarów i usług w zakresie:

 • nieuznania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wraz z własnością budynku za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która podlega z wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT,
 • prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością budynku lub nabycia odrębnych własności lokali wraz z odpowiednimi udziałami w nieruchomości wspólnej.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 28 stycznia 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego, przeformułowania pytania wskazanego we wniosku jako nr 1 oraz przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego zdarzenia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

...... Spółka Akcyjna z siedzibą w ....... (dalej: Wnioskodawca) prowadzi działalność, której przedmiotem jest m.in. realizacja projektów budowlanych oraz kupno i sprzedaż nieruchomości. Wnioskodawca w dniu 17 października 2014 r. zawarł ze Spółdzielnią Mieszkaniową „......” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w ...... (dalej jako: Spółdzielnia, Upadły) reprezentowaną przez Syndyka Masy Upadłości umowę o realizację inwestycji na mocy której Wnioskodawca zobowiązał się do wybudowania w oparciu o pozwolenie na budowę, zgodnie z Projektem Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze, biurami z wielokondygnacyjnym garażem podziemnym wraz z infrastrukturą (dalej jako: Budynek) na nieruchomości, której użytkownikiem wieczystym jest Spółdzielnia, położonej w ......, Dzielnicy ......, przy ul. ...... stanowiącej działki gruntu nr ewidencyjne .... i ...., numer obrębu ....., o powierzchni 0,2959 ha, dla której Sąd Rejonowy dla ...... w ......, .... Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Kolejno, w tym samym dniu Wnioskodawca zawarł z Syndykiem Masy Upadłości działającym na rachunek Upadłego przedwstępną umowę sprzedaży, zgodnie z którą Syndyk działając na rachunek Upadłego oraz Wnioskodawca zobowiązali się zawrzeć umowę sprzedaży, na mocy której Syndyk działając na rachunek Spółdzielni sprzeda, a Wnioskodawca kupi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własność Budynku za określoną cenę. W niniejszej umowie zawarto również zastrzeżenie, zgodnie z którym na żądanie i koszt Wnioskodawcy wykonanie umowy będzie polegać na tym, że Syndyk i Wnioskodawca ustanowią odrębną własność wszystkich samodzielnych lokali znajdujących się w Budynku i Syndyk sprzeda Wnioskodawcy odrębną własność tych lokali wraz z odpowiednimi udziałami w nieruchomości wspólnej, których to udziałów suma będzie wnosić 100%.

Strony przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości są zarejestrowane jako podatnicy VAT.

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawo własności budynku nie stanowią zespołu składników majątkowych wyodrębnionych na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej i funkcjonalnej. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynku będące przedmiotem umowy sprzedaży nie jest wystarczające do prowadzenia działalności gospodarczej. Faktura dokumentująca nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności Budynku będzie wystawiona na Wnioskodawcę. Wnioskodawca nabyte na podstawie umowy sprzedaży nieruchomości będzie wykorzystywał do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).
 1. Czy sprzedaż w postępowaniu upadłościowym na rzecz Wnioskodawcy prawa użytkowania wieczystego wraz z własnością budynku będzie stanowić zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust 27e ustawy o podatku od towarów i usług, konsekwencją czego będzie – zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT – pozostawienie czynności, o której mowa w niniejszym pytaniu Wnioskodawcy poza zakresem przepisów ustawy o VAT...
 2. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego i wykazanego na fakturze wystawionej przez Syndyka dokumentującej sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością budynku...
 3. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego w sytuacji, gdy umowa zostanie wykonana w taki sposób, że Wnioskodawca wraz z Syndykiem ustanowią odrębną własność wszystkich lokali w Budynku, a następnie Syndyk sprzeda Wnioskodawcy odrębną własność tych lokali wraz z odpowiednimi udziałami w nieruchomości wspólnej...

Zdaniem Wnioskodawcy, (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku) brak jest przesłanek do wyłączenia sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością budynku z opodatkowania od towarów i usług.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) (dalej: ustawa o VAT) pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest więc to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

W interpretacjach indywidualnych organy administracji podatkowej wskazują, że o części przedsiębiorstwa można mówić tylko wtedy, gdy spełnione są łącznie wszystkie przesłanki wskazane w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, tj. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych oraz zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze. W większości przypadków wskazuje się, że w przypadku zbywania np. samych nieruchomości nie można uznać, że przedmiotem zbycia jest zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, gdyż musi ona obejmować również składniki niematerialne w tym zobowiązania, a nie wyłącznie zespół składników materialnych (podobnie m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 17 września 2014 r., nr IPPP1/443-918/14-2/JŻ).

Należy ponadto wskazać, że zgodnie z treścią art. 311 ust 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2012 r., poz. 1112 z późn. zm.) (dalej: u.p.u.n.) likwidacji masy upadłości dokonuje się przez sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości lub jego zorganizowanych części, sprzedaż nieruchomości i ruchomości, przez ściągnięcie wierzytelności od dłużników upadłego i wykonanie innych jego praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości albo ich zbycie. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Stosownie do art. 313 ust. 1 u.p.u.n. nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Mając na uwadze powyższe uregulowania należy stwierdzić, że sposób likwidacji masy zależy m.in. od tego, co wchodzi w jej skład. W zaistniałym stanie faktycznym Syndyk, działając na rachunek Upadłego dokona zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością budynku, jako składników materialnych, wchodzących w skład całego przedsiębiorstwa Upadłego celem spieniężenia masy upadłości. Powyższa transakcja nie będzie wobec tego zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która jako zespół składników mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące działania gospodarcze. Jak wskazano, transakcja sprzedaży dotyczy poszczególnych składników materialnych wchodzących w skład całego przedsiębiorstwa Upadłego, a nie jego zorganizowanej części.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością budynku nie jest sprzedażą przedsiębiorstwa, ani jego zorganizowanej części i nie podlega wyłączeniu z opodatkowania na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja dotyczy kwestii objętej zakresem pytania nr 1, tj. nieuznania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wraz z własnością budynku za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która podlega wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl postanowień art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Zaznaczyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”. Dlatego też, dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy posłużyć się definicją sformułowaną w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W myśl art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Zatem, składniki materialne i niematerialne, wchodzące w skład przedsiębiorstwa, powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

O tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

Stosownie natomiast do art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zawarł z Syndykiem Masy Upadłości działającym na rachunek Upadłego przedwstępną umowę sprzedaży zgodnie, z którą Syndyk oraz Wnioskodawca zobowiązali się zawrzeć umowę sprzedaży, na mocy której Syndyk sprzeda, a Wnioskodawca kupi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własność Budynku za określoną cenę. W niniejszej umowie zawarto również zastrzeżenie, zgodnie z którym na żądanie i koszt Wnioskodawcy wykonanie umowy będzie polegać na tym, że Syndyk i Wnioskodawca ustanowią odrębną własność wszystkich samodzielnych lokali znajdujących się w Budynku i Syndyk sprzeda Wnioskodawcy odrębną własność tych lokali wraz z odpowiednimi udziałami w nieruchomości wspólnej, których to udziałów suma będzie wnosić 100%. Strony przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości są zarejestrowane jako podatnicy VAT. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawo własności budynku nie stanowią zespołu składników majątkowych wyodrębnionych na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej i funkcjonalnej. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynku będące przedmiotem umowy sprzedaży nie jest wystarczające do prowadzenia działalności gospodarczej. Faktura dokumentująca nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności Budynku będzie wystawiona na Wnioskodawcę.

Mając na uwadze opisane zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy, w okolicznościach niniejszej sprawy, należy wskazać, że przedmiot nabycia nie spełni definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawo własności budynku nie stanowią zespołu składników majątkowych wyodrębnionych na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej i funkcjonalnej oraz nie są wystarczające do prowadzenia działalności gospodarczej. Tym samym, w przedmiotowej sytuacji nie znajdzie zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym, nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy, w którym jednoznacznie wskazano, iż prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawo własności budynku nie stanowią zespołu składników majątkowych wyodrębnionych na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej i funkcjonalnej oraz nie jest wystarczające do prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że udzielona interpretacja indywidualna stanowi ochronę prawno-podatkową tylko dla Wnioskodawcy, a nie dla kontrahenta (zbywcy nieruchomości).

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej nieuznania sprzedaż prawa użytkowania wieczystego wraz z własnością budynku za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która podlega wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Natomiast, Wnioskodawca nie uzupełnił braków formalnych wniosku ORD-IN w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością budynku lub nabycia odrębnych własności lokali wraz z odpowiednimi udziałami w nieruchomości wspólnej w sposób pozwalający na wydanie interpretacji i dlatego w tym zakresie pozostawiono wniosek bez rozpatrzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.