IPTPB3/4510-109/15-2/KC | Interpretacja indywidualna

Czy wyodrębniona ze Spółki działalność działu N... stanowić będzie w dacie Aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej ,,ZCP”) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji wniesienie działu N... (wraz z przypisanymi do niego aktywami oraz zobowiązaniami) aportem do Spółki Celowej nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
IPTPB3/4510-109/15-2/KCinterpretacja indywidualna
 1. przychód
 2. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o. o.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

X Sp. z o.o. zajmuje się badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w zakresie biotechnologii. Podstawą działalności jest odczytywanie i interpretacja informacji zawartych w ludzkim genomie oraz popularyzacja wiedzy i danych naukowych dotyczących predyspozycji zapisanych w genach. Spółka opracowuje również nowe technologie molekularne przydatne do analiz DNA mikroorganizmów, roślin i zwierząt.

Spółka dokonała reorganizacji wewnętrznej struktury organizacyjnej poprzez wyodrębnienie działu N.... - działu analiz i badań nad DNA mikroorganizmów, roślin i zwierząt, który w przyszłości zamierza przenieść do nowo utworzonej Spółki Celowej. Po przeniesieniu działalności w zakresie badań nad DNA mikroorganizmów, roślin i zwierząt, Wnioskodawca skupi się na badaniach w zakresie DNA człowieka.

Aktualnie działalność N...., czyli działu badań nad DNA mikroorganizmów, roślin i zwierząt stanowi w ramach struktury Wnioskodawcy odrębną działalność. W szczególności, działalność działu N.... jest wyodrębniona w strukturze w sposób organizacyjny, finansowy i funkcjonalny.

 1. Wyodrębnienie organizacyjne

Dział N... jest zorganizowaną formą, posiadającą wszelkie niezbędne składniki materialne i niematerialne potrzebne do prowadzenia działalności naukowej tylko w zakresie badań nad DNA mikroorganizmów, roślin i zwierząt, tj.:

 1. posiada wewnętrzny regulamin organizacyjny, w ramach działu N...,
 2. pracownika posiadającego specjalistyczną wiedzę skierowaną na badania naukowe prowadzone przez wyodrębniony dział N...,
 3. aktywa trwałe (m.in. maszyny i urządzenia oraz zespół aparatur specjalistycznych koniecznych do przeprowadzania analiz DNA mikroorganizmów, roślin i zwierząt, z wykluczeniem analiz DNA genomu człowieka),
 4. wartości niematerialne i prawne w postaci nowych technologii pozyskiwania materiałów genetycznych mikroorganizmów, technologii identyfikacji organizmów żywych, wytwarzania testów molekularnych, technologii identyfikacji grzybów, izolacji DNA zwierząt domowych,
 5. wartości niematerialne i prawne w postaci pomysłu i Know-How, czyli zasobu wiedzy w dziedzinie badań DNA mikroorganizmów, roślin i zwierząt, zapisany w strukturze Spółki,
 6. środki pieniężne - wyodrębniony rachunek bankowy,
 7. należności i zobowiązania - wyodrębnioną listę kontrahentów, ewidencję przychodów oraz kosztów działu N... związaną z jego funkcjonowaniem, w szczególności: wyodrębniony czynsz najmu, usługi telekomunikacyjne, księgowe, prawne,
 8. umowy oraz listy intencyjne na badania naukowe w zakresie analiz DNA mikroorganizmów, roślin i zwierząt z wyłączeniem badań nad DNA człowieka,
 9. szkolenia w zakresie analiz DNA mikroorganizmów, roślin i zwierząt, zorganizowane w ramach działu N....
 1. Wyodrębnienie finansowe

Wyodrębnienie finansowe działu N... istnieje już obecnie poprzez możliwość alokowania do niej związanych z nią przychodów i kosztów, jak również aktywów i pasywów. Przychody i koszty, aktywa i pasywa działu N... są identyfikowane odrębnie od pozostałej działalności Spółki X, poprzez stworzenie w Zakładowym Planie Kont odrębnej struktury subkont umożliwiającej sporządzenie odrębnego wyniku finansowego dla potrzeb informacyjnych Zarządu Spółki. Istniejąca struktura subkont pozwala zatem na ocenę efektywności działalności działu N..., jak również na wyodrębnienie jej środków trwałych.

 1. Wyodrębnienie funkcjonalne

Pracownik Spółki X oddelegowany jest do działu N... i zajmuje się analizami w zakresie DNA innymi niż analiza DNA człowieka. Dział N... posiada również odrębną strukturę zarządczą w postaci Dyrektora posiadającego kompetencje w zakresie analiz DNA na materiale innym niż ludzki. Dyrektor działu sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością działu i jego pracowników.

Opisana powyżej działalność działu N... zostanie wniesiona przez Wnioskodawcę w drodze aportu do nowo utworzonej Spółki Celowej, w zamian za udziały w tej Spółce. W ramach aportu do Spółki Celowej zostanie wniesiona struktura organizacyjna obejmująca odpowiednią grupę składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia odrębnej działalności gospodarczej. W konsekwencji, w wyniku wniesienia działalności działu N... funkcjonowanie tego działu nadal będzie kontynuowane w ramach wniesionego aportu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wyodrębniona ze Spółki działalność działu N... stanowić będzie w dacie Aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej „ZCP”) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji wniesienie działu N... (wraz z przypisanymi do niego aktywami oraz zobowiązaniami) aportem do Spółki Celowej nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wyodrębniona ze Spółki działalność działu N... stanowić będzie w dacie Aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), a w konsekwencji wniesienie działalności działu N... (wraz z przypisanymi jej aktywami i zobowiązaniami) aportem do Spółki Celowej nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zorganizowana część przedsiębiorstwa jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zgodnie z przytoczoną powyżej definicją z ustawy podatkowej mamy do czynienia z „ZCP”, jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zdania gospodarcze.

Ad. 1

Istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych przypisanych do działalności działu N...., w szczególności:

 1. wewnętrzny regulamin organizacyjny tylko w ramach działu N...,
 2. pracownika posiadającego specjalistyczną wiedzę skierowaną na badania naukowe prowadzone przez wyodrębniony dział N... wraz z nadzorującym pracę Dyrektorem posiadającym odpowiednie kompetencje i wiedzę,
 3. aktywa trwałe (m.in. maszyny i urządzenia oraz aparatura specjalistyczna konieczna dla przeprowadzania analiz DNA mikroorganizmów, roślin i zwierząt, z wykluczeniem analiz DNA genomu człowieka),
 4. aktywa obrotowe m.in. materiały biurowe, materiały reklamowe,
 5. wartości niematerialne i prawne w postaci nowych technologii pozyskiwania materiałów genetycznych mikroorganizmów, technologii identyfikacji organizmów żywych, wytwarzania testów molekularnych, technologii identyfikacji grzybów, izolacji DNA zwierząt domowych,
 6. środki pieniężne przypisane do wyodrębnionego rachunku bankowego,
 7. zobowiązania przypisane do działalności działu,
 8. umowy o współpracy naukowo-badawczej z zakresu analizy DNA mikroorganizmów, roślin i zwierząt wraz z listami intencyjnymi gwarantującymi współpracę w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca jest zdania, że przesłanka istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych będzie spełniona.

Ad. 2 Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, działalność działu N... cechuje się wyodrębnieniem organizacyjnym i finansowym. Co do zasady wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika, jako odrębny dział i tak jest w opisywanym przypadku. Dział posiada własną wewnętrzną strukturę organizacyjną, na której czele stoi Dyrektor, a pracę wykonuje odpowiednio przeszkolony pracownik. Dodatkowo Wnioskodawca zaznacza, że wyodrębnienie organizacyjne znajdzie również odzwierciedlenie w odrębności przejawiającej się w przedmiocie działalności Spółki X i Działu N..., których zakres będzie rozłączny. Dział N... przeprowadza analizy DNA mikroorganizmów, roślin i zwierząt, podczas, gdy głównym profilem działalności samej Spółki X jest analiza DNA genomu człowieka. Mając powyższe na uwadze, w opinii Wnioskodawcy, przedstawiony Dział N... jako zespół składników wyodrębniony w strukturze Spółki w postaci działu, pozwala uznać, iż przesłanka wyodrębnienie organizacyjnego w świetle art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie spełniona.

Wyodrębnienie finansowe w przypadku działu N..., zdaniem Wnioskodawcy, również zostaje spełnione poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych, które pozwalają na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do działu N.... Jednocześnie wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej jednostki od podmiotu, w ramach którego ta jednostka działa. W omawianej sytuacji Wnioskodawca stworzył w Zakładowym Planie Kont odpowiednie subkonta, dzięki którym możliwe jest odrębne opracowanie, chociażby dla potrzeb informacyjnych Zarządu, rachunku zysków i strat oraz bilansu.

Ad. 3 Wyodrębnienie funkcjonalne

W ocenie Wnioskodawcy wyodrębnienie funkcjonalne związane jest z zadaniami gospodarczymi, do realizacji których powołany jest dział N..... Dział skupia się wokół analiz nad DNA mikroorganizmów, roślin i zwierząt, podczas gdy głównym profilem działalności Spółki X jest analiza genotypu człowieka. Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego, czyli wprowadzenia w postaci aportu do nowo utworzonej Spółki Celowej ZCP (działu N...) podkreśla, że dział ten będzie mieć możliwość samodzielnej realizacji ww. zadań gospodarczych i mógłby stanowić niezależne od Spółki przedsiębiorstwo.

Dział N... organizuje szkolenia dla pracowników naukowych, biologów oraz medyków w zakresie analiz DNA mikroorganizmów, roślin i zwierząt.

Do Działu N... przypisane są już w chwili obecnej niezbędne składniki pozwalające na realizowanie działalności przypisanej temu działowi samodzielnie w oderwaniu od pozostałej działalności Spółki. Co więcej, jak podkreśla Wnioskodawca, z uwagi na równy charakter działalności przypisany Spółce i działowi N... nie powinno być wątpliwości, że dział N...jest funkcjonalnie wyodrębniony w ramach Spółki.

Ad. 4 Zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze

Ostatnim warunkiem do uznania działu N... za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność stanowienia przez niego niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany powyżej zespół składników zorganizowanych w ramach działu N... umożliwia prowadzenie samodzielnej działalności w zakresie badań nad DNA mikroorganizmów, roślin i zwierząt. Przemawia za tym fakt, że już w chwili obecnej wyodrębniona jest jej działalność, zanim w formie aportu zostanie przekazana do Spółki Celowej. Po dokonaniu aportu będzie w stanie samodzielnie kontynuować analizowaną działalność w oparciu o własną strukturę organizacyjną, która funkcjonuje już teraz w ramach całej Spółki X.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, działalność działu N... jest zdolna do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych jak niezależne przedsiębiorstwo, w szczególności zaś:

 1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;
 2. posiada organizacyjne i finansowe wyodrębnienie;
 3. jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 4. posiada zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

Okoliczności przedstawionego zdarzenia przyszłego wskazują zatem na to, że wydzielony dział N... już posiada i w dacie aportu także będzie posiadał zdolność do samodzielnego, niezależnego funkcjonowania, a Spółka Celowa jako podmiot otrzymujący Aport będzie miała możliwość kontynuowania działalności w zakresie analiz DNA mikroorganizmów, roślin i zwierząt w oparciu o otrzymane składniki majątku. Fakty te pozwalają, zdaniem Wnioskodawcy, na kwalifikację już istniejącego w strukturze Spółki X działu N...jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na potwierdzenie swego stanowiska Wnioskodawca wskazuje interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby skarbowej w Katowicach z dnia 24 stycznia 2014 r., znak IPPB5/423-910/13-2/MK oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 stycznia 2015 r., znak IBPBI/423-59/14/AB.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, czyli wniesieniu w formie Aportu Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do nowo powstałej Spółki Celowej nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości nominalnej wartości udziałów objętych w zamian za aport - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa – oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że jednym z podstawowych wymogów jest to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Innymi słowy, podatnik winien uwzględnić w tej transakcji wszystkie składniki majątkowe tej aportowanej części majątku, razem z jego aktywami i pasywami.

Konsekwencją finansowego wyodrębnienia majątku mającego stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest konieczność przypisania do tego majątku również wszelkich zobowiązań związanych ze składnikami tego majątku. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest zatem możliwe tylko w przypadku, gdy na nabywcę zostaną przeniesione także wszystkie zobowiązania wcześniej jej przypisane.

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza, co prawda pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest nie tylko wyodrębniona organizacyjnie, ale również posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Aby zatem określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 ww. ustawy), musi odznaczać się pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazał, że podstawą Jego działalności jest odczytywanie i interpretacja informacji zawartych w ludzkim genomie oraz popularyzacja wiedzy i danych naukowych dotyczących predyspozycji zapisanych w genach. Wnioskodawca opracowuje również nowe technologie molekularne przydatne do analiz DNA mikroorganizmów, roślin i zwierząt. Wnioskodawca dokonał reorganizacji wewnętrznej struktury organizacyjnej poprzez wyodrębnienie działu analiz i badań nad DNA mikroorganizmów, roślin i zwierząt, który w przyszłości zamierza przenieść do nowo utworzonej Spółki Celowej. Po przeniesieniu działalności w zakresie badań nad DNA mikroorganizmów, roślin i zwierząt, Wnioskodawca skupi się na badaniach w zakresie DNA człowieka. Na dzień złożenia wniosku działalność, czyli działu badań nad DNA mikroorganizmów, roślin i zwierząt stanowi w ramach struktury Wnioskodawcy odrębną działalność. W szczególności, działalność działu jest wyodrębniona w strukturze w sposób organizacyjny, finansowy i funkcjonalny.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca w art. 12 ust. 1 tej ustawy wskazał kategorie przykładowych przysporzeń stanowiących przychód podatkowy.

I tak zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności: nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

W związku z tym, że wskazany w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników majątkowych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ww. ustawy, w konsekwencji wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci tego zespołu składników majątkowych do Spółki nie będzie skutkowało po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy.

Podkreślić jednakże należy, że ostatecznie to właściwy organ podatkowy mający stosowne uprawnienia może dokonać oceny realnie wniesionego aportem zbioru składników majątkowych pod kątem spełniania kryteriów niezbędnych dla uznania go jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tut. organ w ramach procedury wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) jest związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym, nie może go zatem podważać, czy też kwestionować, gdyż byłoby to sprzeczne z istotą przedmiotowej instytucji (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 2471/10).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w.........., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

przychód
ILPB4/423-540/14-2/ŁM | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
ILPP2/443-1113/14-4/MR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.