IPTPB3/423-415/14-4/KJ | Interpretacja indywidualna

Czy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 4a pkt 4 tej ustawy, wniesienie do spółki powiązanej w ramach wkładu niepieniężnego przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego zespołu składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązań) wchodzącego w skład Działu Sprzedaży i Logistyki nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu podatkowego na gruncie ww. ustawy?
IPTPB3/423-415/14-4/KJinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. skutki podatkowe
 3. składnik majątkowy
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2014 r. (data wpływu 2 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 lutego 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci Jednostki do spółki kapitałowej.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 16 lutego 2015 r., nr IPTPB3/423-415/14-2/KJ (doręczonym w dniu 20 lutego 2015 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 3 marca 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 27 lutego 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

(...) sp. z o.o. (dalej: X lub Spółka), wchodząca w skład grupy kapitałowej C., jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie:

 1. organizacji obsługi sprzedaży i transportu produktów stalowych walcowanych oraz transportu złomu – aktualnie X świadczy przedmiotowe usługi na potrzeby podmiotu zależnego od Spółki, tj. spółki (...) Sp. z o.o. (dalej: B),
 2. działalności holdingowej, tj. nadzoru nad innymi podmiotami ze względu na zależności kapitałowe – aktualnie X posiada jedynie udziały w B, jednakże nie można wykluczyć, że będzie posiadała również akcje/udziały w innych spółkach.

Obecny podział działalności Spółki w powyższym zakresie Spółka zamierza również odzwierciedlić od strony formalnej w swojej strukturze organizacyjnej, m.in. w celu usystematyzowania oraz usprawnienia procesu zarządzania wskazanymi powyżej podstawowymi obszarami Jej działalności. W konsekwencji, działalnością w ramach funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu będzie zajmował się utworzony i dedykowany w tym celu dział sprzedaży i logistyki Spółki (dalej: „Dział Sprzedaży i Logistyki” albo „DSiL”), natomiast druga funkcja biznesowa Spółki (tj. działalność holdingowa) będzie nadal wykonywana przez X w ramach pozostałej części istniejącego przedsiębiorstwa (pozostającej poza zakresem funkcji przypisanych do Działu Sprzedaży i Logistyki).

Obecnie w ramach wykonywanej funkcji obsługi sprzedaży i transportu Spółka odpowiedzialna jest za organizację obsługi sprzedaży i transportu produktów stalowych walcowanych B (w zakresie organizacji obsługi sprzedaży i transportu produktów stalowych kutych, B korzysta z własnego, niezależnego zespołu pracowników) oraz organizację obsługi transportu złomu na potrzeby produkcyjne B. W szczególności, Jej rolą jest podejmowanie czynności zmierzających do „skojarzenia” zainteresowanych kontrahentów oraz potencjalnego nabywcy tych produktów, a także planowanie i koordynacja transportu produktów/surowców w celu zaspokojenia wymagań kontrahentów lub potrzeb produkcyjnych B.

W szczególności, w ramach wykonywanej funkcji obsługi sprzedaży i transportu, wykonywane są następujące grupy czynności:

 • w zakresie obsługi sprzedaży:
  • wyszukiwanie klientów dla produktów stalowych walcowanych B,
  • prowadzenie negocjacji z klientami,
  • przyjmowanie zamówień w imieniu B,
  • utrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi klientami,
  • prezentacja oferty na produkty stalowe walcowane B,
  • obsługa zapytań klientów odnośnie produktów stalowych walcowanych B,
  • sporządzanie analiz i przetwarzanie opinii klientów odnośnie ww. produktów B,
  • przygotowywanie analiz rynkowych,
  • inicjowanie oraz prowadzenie współpracy z obecnymi oraz potencjalnymi nabywcami produktów stalowych walcowanych (zgodnie z polityką handlową opracowaną wewnętrznie),
  • zlecanie w uzasadnionych przypadkach usług polegających na prowadzeniu czynności i działań marketingowych/promocyjnych podmiotom zewnętrznym,
 • w zakresie obsługi transportu:
   • planowanie, organizowanie i koordynowanie wysyłki krajowej i eksportowej produktów stalowych walcowanych B transportem drogowym, kolejowym lub morskim,
   • planowanie, organizowanie i koordynowanie transportu złomu na potrzeby produkcyjne B,
   • bieżące monitorowanie i informowanie klientów o statusie realizacji wysyłek i odbiorów;
   • planowanie i egzekwowanie procesu podstawiania pojazdów (zlecenia, wywołania, powiadomienia),
   • wystawianie dokumentów transportowych (zlecenia, wywołania, powiadomienia),
   • tworzenie dziennych raportów wysyłkowych.

  Wskazane wyżej czynności będą również wykonywane przez wyodrębniony Dział Sprzedaży i Logistyki.

  Dział Sprzedaży i Logistyki nie będzie posiadał wyodrębnionego zespołu wsparcia administracyjnego. Funkcje administracyjne/pomocnicze będą wykonywane przez poszczególnych pracowników Działu Sprzedaży i Logistyki we własnym zakresie (np. organizacja przepływu faktur, przygotowanie dokumentacji i korespondencji handlowej, aktualizacja baz danych, kierowanie zapytań klientów do odpowiednich osób). W razie potrzeby, odpowiednie usługi będą nabywane od wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych (np. usługi porządkowe, czy usługi nauki języków obcych – umowy na świadczenie przedmiotowych usług, dotyczące funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu, zostaną przypisane do DSiL). Należy jednocześnie podkreślić, że w analogiczny sposób Spółka działa także w chwili obecnej, tj. całość działań administracyjno-pomocniczych jest wykonywana we własnym zakresie bez wyodrębniania odpowiednich działów wewnętrznych w tym zakresie bądź jest zlecana wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym.

  Dział Sprzedaży i Logistyki będzie dysponował własną powierzchnią biurową – Spółka jest bowiem stroną umowy najmu powierzchni biurowej, w której prowadzona jest działalność w zakresie organizacji obsługi sprzedaży i transportu. Do Działu Sprzedaży i Logistyki zostaną przypisani wszyscy pracownicy Spółki bezpośrednio zaangażowani w wykonywanie czynności związanych z działalnością Działu Sprzedaży i Logistyki, tj. z funkcją organizacji obsługi sprzedaży i transportu produktów stalowych walcowanych oraz złomu na potrzeby produkcyjne B. Dział Sprzedaży i Logistyki będzie posiadał hierarchiczną strukturę organizacyjną. Przedmiotowa struktura organizacyjna oraz przypisanie pracowników do DSiL będą określone w odpowiednich dokumentach korporacyjnych.

  Spółka przyporządkuje do Działu Sprzedaży i Logistyki aktywa i pasywa oraz należności i zobowiązania związane z jego działalnością. Zostanie również przeprowadzone przypisanie/alokowanie do Działu Sprzedaży i Logistyki poszczególnych kosztów/wydatków oraz przychodów ponoszonych/generowanych specyficznie przez Dział Sprzedaży i Logistyki. W ramach wyodrębnienia Działu Sprzedaży i Logistyki, dla celów wewnętrznych sporządzany będzie w formie uproszczonej odrębny bilans oraz odrębny rachunek zysków i strat Działu Sprzedaży i Logistyki.

  Dla celów rachunkowości zarządczej, kontrolowane będą przychody i koszty realizowane przez Dział Sprzedaży i Logistyki. Dział Sprzedaży i Logistyki będzie ponadto posiadał odrębne rachunki bankowe przypisane do jego działalności.

  Do Działu Sprzedaży i Logistyki będzie przyporządkowany odrębny zespół materialnych i niematerialnych składników majątkowych, organizacyjnie i funkcjonalnie związany z zadaniami wykonywanymi w ramach funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu, tj.:

  • wszystkie aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące realizacji funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu, w tym: infrastruktura biurowa (m.in. biurka, krzesła, szafy, regały), sprzęt komputerowy, telefony oraz inne urządzenia elektroniczne (m.in. skaner, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, projektor);
  • zapasy aktywów obrotowych, np. artykuły biurowe lub materiały reklamowe;
  • prawa do samodzielnego korzystania z odpowiedniej powierzchni biurowej przez Dział Sprzedaży i Logistyki (tj. prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu tej powierzchni);
  • prawa i obowiązki wynikające z poszczególnych umów zawartych przez Spółkę oraz funkcjonalnie związanych z działalnością Działu Sprzedaży i Logistyki, w tym w szczególności wierzytelności (należności)/zobowiązania:
   • wynikające z umowy regulującej świadczenie na rzecz B usług dotyczących organizacji obsługi sprzedaży i transportu;
   • wynikające z umów regulujących wykonywanie zadań zleconych podmiotom zewnętrznym, w związku z realizacją funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu;
  • zobowiązania wynikające ze stosunku pracy wobec osób zatrudnionych w Spółce w ramach funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu;
  • prawa i obowiązki z umów rachunków bankowych wykorzystywanych w związku z funkcją organizacji obsługi sprzedaży i transportu (w tym środki zgromadzone na tych rachunkach);
  • księgi i dokumenty związane z działalnością związaną z usługami w zakresie organizacji obsługi sprzedaży i transportu.

  Ze względu na to, że Dział Sprzedaży i Logistyki będzie funkcjonował w ramach jednego podmiotu prawnego, nie można wykluczyć trudności w bezpośrednim przypisaniu – w całości lub w określonej części – praw i obowiązków wynikających z niektórych umów zawartych przez X do Działu Sprzedaży i Logistyki. W tego rodzaju przypadkach (w zależności od konkretnych okoliczności) w celu prawidłowego uregulowania sytuacji prawnej, mogą być zawierane umowy dodatkowe, albo stosowane aneksy do umów już obowiązujących. Pozostanie to jednak bez uszczerbku dla możliwości realizowania założonych funkcji przez Dział Sprzedaży i Logistyki.

  W dalszym etapie reorganizacji struktury działalności biznesowej Spółki i po przeprowadzeniu koniecznych działań mających na celu organizacyjne, funkcjonalne oraz finansowe wyodrębnienie Działu Sprzedaży i Logistyki, funkcjonujący już w strukturach Spółki Dział Sprzedaży i Logistyki zostanie wniesiony przez Spółkę w ramach wkładu niepieniężnego do spółki powiązanej w zamian za objęcie nowych udziałów albo podwyższenie wartości nominalnej udziałów już posiadanych przez Spółkę. Po zakończeniu procesu restrukturyzacji w Spółce nie będzie już prowadzona działalność operacyjna obecnie prowadzona w Spółce przez Dział Sprzedaży i Logistyki, tj. działalność związana z organizacją obsługi sprzedaży i transportu produktów stalowych walcowanych oraz złomu na potrzeby produkcyjne B.

  Spółka powiązana będzie w ramach swoich struktur kontynuowała dotychczasową działalność i wykonywała funkcje Działu Sprzedaży i Logistyki wykorzystując przejęty od Spółki (oraz przypisany uprzednio do działalności Działu Sprzedaży i Logistyki) zespół składników materialnych i niematerialnych, umowy oraz prawa i obowiązki z nich wynikające (w tym zobowiązania) oraz pracowników (którzy staną się pracownikami spółki powiązanej w ramach przejścia zakładu pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy). Zgodnie z obecnymi założeniami, kontynuacja działalności w powyższym zakresie będzie dotyczyła opisanej w niniejszym wniosku obsługi sprzedaży i transportu produktów stalowych walcowanych oraz złomu na potrzeby B.

  Do rozpoczęcia i prowadzenia działalności Działu Sprzedaży i Logistyki w ramach spółki powiązanej nie będzie konieczne nabycie dodatkowych aktywów.

  W piśmie z dnia 26 lutego 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że: przedmiotem wniesienia (w ramach wkładu niepieniężnego) przez Wnioskodawcę do spółki powiązanej będzie zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) wchodzących w skład Działu Sprzedaży i Logistyki, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych oraz wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki pod kątem organizacyjnym i finansowym w sposób opisany szczegółowo w poz. 68 formularza ORD-IN Wniosku złożonego przez Spółkę.

  Spółka jednocześnie podkreśliła, że w odniesieniu do kwestii, czy wskazany powyżej oraz opisany w poz. 68 formularza ORD-IN Wniosku przedmiot wkładu niepieniężnego stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.;) – Wnioskodawca wskazał, że zagadnienie to stanowi przedmiot rozstrzygnięcia Dyrektora w niniejszej sprawie. W związku z tym Wnioskodawca, dążąc do przedstawienia stanu faktycznego w sposób jak najbardziej prawidłowy, nie może podjąć się oceny powyższej kwestii w treści poz. 68 formularza ORD-IN Wniosku. Jest ona bowiem związana z przedmiotem wnioskowanej interpretacji przepisów prawa podatkowego, stanowiąc w istocie ocenę prawną opisanego we Wniosku zdarzenia przyszłego – Spółka natomiast przedstawiła własne stanowisko w tej sprawie w poz. 70 formularza ORD-IN Wniosku.

  W odpowiedzi na pytanie Organu o treści: „Jeżeli przedmiotem wniesienia przez Wnioskodawcę do spółki powiązanej zespołu składników materialnych oraz niematerialnych wchodzących w skład Działu Sprzedaży i Logistyki będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa w myśl ww. przepisu ustawy, to należy wskazać czy zespół składników materialnych i niematerialnych, będący przedmiotem wniesienia wkładu niepieniężnego będzie wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w istniejącym przedsiębiorstwie oraz opisać na czym będą polegać ww. poszczególne wyodrębnienia” Wnioskodawca wyjaśnił, że w poz. 68 formularza ORD-IN Wniosku Spółka wskazała, że w dalszym etapie reorganizacji struktury działalności biznesowej Spółki opisanej we Wniosku i po przeprowadzeniu koniecznych działań mających na celu organizacyjne, funkcjonalne oraz finansowe wyodrębnienie Działu Sprzedaży i Logistyki, funkcjonujący już w strukturach Spółki Dział Sprzedaży i Logistyki zostanie wniesiony przez Spółkę w ramach wkładu niepieniężnego do spółki powiązanej w zamian za objęcie nowych udziałów albo podwyższenie wartości nominalnej udziałów już posiadanych przez Spółkę. Ponadto, Spółka wskazała wyczerpująco, na czym będzie polegało przedmiotowe wyodrębnienie organizacyjne, finansowe i funkcjonalne Działu Sprzedaży i Logistyki. Szczegółowy opis wyodrębnienia w ww. obszarach został odpowiednio odzwierciedlony w poz. 70 formularza ORD-IN Wniosku, w którym Spółka przedstawiła własne stanowisko w zakresie oceny prawnej opisanego we Wniosku zdarzenia przyszłego (w tym również w zakresie wyodrębnienia organizacyjnego, finansowego i funkcjonalnego Działu Sprzedaży i Logistyki). Spółka przedstawia poniżej fragment poz. 70 formularza ORD-IN Wniosku, który bezpośrednio w oparciu o treść opisu zdarzenia przyszłego (poz. 68 formularza ORD-IN), przedstawia wyodrębnienie DSiL w ww. obszarach:

  Wyodrębnienie organizacyjne

  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji pojęcia wyodrębnienia organizacyjnego. W praktyce stosowania prawa, potwierdzonej dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych, przyjmuje się, że o spełnieniu tej przesłanki można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej danego przedsiębiorstwa. Ponadto, takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub innego aktu wewnętrznego o podobnym charakterze.

  Mając na uwadze powyższe, Spółka wskazała, że obecny, faktyczny podział Jej działalności w zakresie:

  1. organizacji obsługi sprzedaży i transportu produktów stalowych walcowanych i złomu, oraz
  2. działalności holdingowej,

  Spółka zamierza również odzwierciedlić od strony formalnej w swojej strukturze organizacyjnej, m.in. w celu usystematyzowania oraz usprawnienia procesu zarządzania wskazanymi powyżej podstawowymi obszarami Jej działalności. W konsekwencji, działalnością w ramach funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu będzie zajmował się utworzony i dedykowany w tym celu Dział Sprzedaży i Logistyki. DSiL będzie posiadał hierarchiczną strukturę organizacyjną, a ww. wyodrębnienie organizacyjne Działu Sprzedaży i Logistyki oraz przypisanie pracowników do Działu Sprzedaży i Logistyki zostanie odzwierciedlone w odpowiednich dokumentach korporacyjnych Spółki.

  W rezultacie powyższych działań, działalnością w ramach funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu będzie zajmował się wyodrębniony formalnie Dział Sprzedaży i Logistyki. W działalności operacyjnej pracownicy Działu Sprzedaży i Logistyki wykorzystywać będą zespół składników materialnych i niematerialnych uprzednio przypisany do jego działalności. Natomiast druga funkcja biznesowa Spółki (tj. działalność holdingowa) będzie nadal wykonywana przez X w ramach pozostałej części istniejącego przedsiębiorstwa (pozostającej poza zakresem funkcji przypisanych do Działu Sprzedaży i Logistyki).

  Z uwagi na powyższe, Dział Sprzedaży i Logistyki będzie faktycznie (z racji wykonywanych zadań oraz istniejącego podziału działalności Spółki) oraz formalnie (w sposób odzwierciedlony w odpowiednich dokumentach korporacyjnych Spółki) stanowił odrębną organizacyjnie całość.

  W konsekwencji, zdaniem Spółki, w momencie aportu DSiL przesłanka związana z wyodrębnieniem organizacyjnym Działu Sprzedaży i Logistyki w ramach Spółki będzie już spełniona.

  Wyodrębnienie finansowe

  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie precyzuje także, co należy rozumieć pod pojęciem wyodrębnienia finansowego. Niemniej jednak, w praktyce stosowania prawa, potwierdzonej dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych, uznaje się, że przesłanka wyodrębnienia finansowego oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej danego przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową. Ponadto, posiadanie odrębnego rachunku bankowego jest wskazywane jako dodatkowy element świadczący o wyodrębnieniu finansowym zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  Mając na uwadze powyższe, Spółka przyporządkuje do Działu Sprzedaży i Logistyki aktywa i pasywa oraz należności i zobowiązania związane z jego działalnością. Zostanie również przeprowadzone przypisanie/alokowanie do Działu Sprzedaży i Logistyki poszczególnych kosztów/wydatków oraz przychodów ponoszonych/generowanych specyficznie przez Dział Sprzedaży i Logistyki. W ramach wyodrębnienia Działu Sprzedaży i Logistyki, dla celów wewnętrznych sporządzany będzie także w formie uproszczonej odrębny bilans oraz odrębny rachunek zysków i strat.

  Dodatkowo, dla celów rachunkowości zarządczej, kontrolowane będą przychody i koszty realizowane przez Dział Sprzedaży i Logistyki. Dział Sprzedaży i Logistyki będzie ponadto posiadał odrębne rachunki bankowe przypisane do jego działalności.

  Jak wskazano powyżej, do Działu Sprzedaży i Logistyki będzie również przyporządkowany odrębny zespół materialnych i niematerialnych składników majątkowych, organizacyjnie i funkcjonalnie związany z zadaniami wykonywanymi w ramach funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu.

  W konsekwencji, zdaniem Spółki, w momencie aportu przesłanka związana z wyodrębnieniem finansowym Działu Sprzedaży i Logistyki w ramach Spółki będzie już spełniona.

  Wyodrębnienie funkcjonalne

  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji wyodrębnienia funkcjonalnego. Niemniej jednak przesłankę tę – w praktyce potwierdzonej interpretacjami prawa podatkowego i orzeczeniami sądowymi – należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. powinna obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

  Zdaniem Spółki, mając na uwadze opis Działu Sprzedaży i Logistyki przedstawiony w zdarzeniu przyszłym, nie ulega wątpliwości, że będzie on stanowił zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych Spółki. Spółka wskazuje, że działalność Działu Sprzedaży i Logistyki będzie polegała (tak jak obecnie) na organizacji obsługi sprzedaży i transportu produktów stalowych walcowanych B oraz organizacji obsługi transportu złomu na potrzeby produkcyjne B. Jego rolą będzie podejmowanie czynności zmierzających do „skojarzenia” zainteresowanych kontrahentów oraz potencjalnego nabywcy tych produktów, a także planowanie i koordynacja transportu produktów/surowców w celu zaspokojenia wymagań kontrahentów lub potrzeb produkcyjnych B.

  W szczególności, w ramach działalności Działu Sprzedaży i Logistyki wykonywane będą następujące grupy czynności:

  • w zakresie obsługi sprzedaży:
   • wyszukiwanie klientów dla produktów stalowych walcowanych B,
   • prowadzenie negocjacji z klientami,
   • przyjmowanie zamówień w imieniu B,
   • utrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi klientami,
   • prezentacja oferty na produkty stalowe walcowane B,
   • obsługa zapytań klientów odnośnie produktów stalowych walcowanych B,
   • sporządzanie analiz i przetwarzanie opinii klientów odnośnie ww. produktów B,
   • przygotowywanie analiz rynkowych,
   • inicjowanie oraz prowadzenie współpracy z obecnymi oraz potencjalnymi nabywcami produktów stalowych walcowanych (zgodnie z polityką handlową opracowaną wewnętrznie),
   • zlecanie w uzasadnionych przypadkach usług polegających na prowadzeniu czynności i działań marketingowych/promocyjnych podmiotom zewnętrznym;
  • w zakresie obsługi transportu:
   • planowanie, organizowanie i koordynowanie wysyłki krajowej i eksportowej produktów stalowych walcowanych B transportem drogowym, kolejowym lub morskim,
   • planowanie, organizowanie i koordynowanie transportu złomu na potrzeby produkcyjne B,
   • bieżące monitorowanie i informowanie klientów o statusie realizacji wysyłek i odbiorów;
   • planowanie i egzekwowanie procesu podstawiania pojazdów (zlecenia, wywołania, powiadomienia),
   • wystawianie dokumentów transportowych (zlecenia, wywołania, powiadomienia),
   • tworzenie dziennych raportów wysyłkowych.

  Należy jeszcze raz podkreślić, że do Działu Sprzedaży i Logistyki zostaną przypisane wszystkie składniki materialne i niematerialne, wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, umożliwiające samodzielne i należyte wykonywanie ww. funkcji oraz wszyscy pracownicy Spółki bezpośrednio zaangażowani w wykonywanie czynności związanych z działalnością Działu Sprzedaży i Logistyki, tj. z funkcją organizacji obsługi sprzedaży i transportu produktów stalowych walcowanych oraz złomu na potrzeby produkcyjne B.

  Dział Sprzedaży i Logistyki nie będzie posiadał wyodrębnionego zespołu wsparcia administracyjnego. Funkcje administracyjne/pomocnicze będą wykonywane przez poszczególnych pracowników Działu Sprzedaży i Logistyki we własnym zakresie (np. organizacja przepływu faktur, przygotowanie dokumentacji i korespondencji handlowej, aktualizacja baz danych, kierowanie zapytań klientów do odpowiednich osób). W razie potrzeby, odpowiednie usługi będą nabywane od wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych (np. usługi porządkowe, czy usługi nauki języków obcych – umowy na świadczenie przedmiotowych usług, dotyczące funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu, zostaną przypisane do DSiL). Należy jednocześnie podkreślić, że w analogiczny sposób Spółka działa także w chwili obecnej, tj. całość działań administracyjno-pomocniczych jest wykonywana we własnym zakresie bez wyodrębniania odpowiednich działów wewnętrznych w tym zakresie bądź jest zlecana wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym. Z uwagi na powyższe, w ocenie Spółki, Dział Sprzedaży i Logistyki w momencie aportu DSiL będzie stanowił funkcjonalnie wyodrębnioną całość, która będzie przeznaczona do samodzielnego prowadzenia powierzonych zadań gospodarczych, a zatem będzie spełniona przesłanka wyodrębnienia funkcjonalnego.

  Na zadane przez Organ pytanie o treści: „Czy całość wnoszonego przez Wnioskodawcę zespołu składników materialnych oraz niematerialnych wchodzących w skład Działu Sprzedaży i Logistyki pozwoli na prowadzenie przez spółkę powiązaną samodzielnej działalności gospodarczej” Wnioskodawca odpowiedział, że w poz. 68 formularza ORD-IN Wniosku Spółka wskazała wyczerpująco okoliczności przemawiające za tym, że zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Działu Sprzedaży i Logistyki pozwoli na prowadzenie przez spółkę powiązaną samodzielnej działalności gospodarczej. Szczegółowy opis w ww. zakresie został odpowiednio odzwierciedlony w poz. 70 formularza ORD-IN Wniosku, w którym Spółka przedstawiła własne stanowisko w zakresie oceny prawnej opisanego we Wniosku zdarzenia przyszłego (w tym również w zakresie kwestii możliwości prowadzenia przez spółkę powiązaną samodzielnej działalności gospodarczej w oparciu o zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Działu Sprzedaży i Logistyki). Spółka przedstawia poniżej fragment poz. 70 formularza ORD-IN Wniosku, który bezpośrednio w oparciu o treść opisu zdarzenia przyszłego (poz. 68 formularza ORD-IN) odnosi się do ww. kwestii:

  Zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem realizującym określone zadania gospodarcze.

  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji zdolności do bycia niezależnym przedsiębiorstwem. Zgodnie z praktyką stosowania prawa, potwierdzoną dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych, uznaje się jednak, że część składników materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa może być uznana za jego zorganizowaną część, gdy posiada ona potencjalną zdolność do funkcjonowania w obrocie gospodarczym jako samodzielny podmiot.

  Mając na uwadze powyższe, Spółka wskazała, że do DSiL, wyodrębnionego organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie, będzie przyporządkowany odrębny zespół materialnych i niematerialnych składników majątkowych, organizacyjnie i funkcjonalnie związany z zadaniami wykonywanymi w ramach funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu. Dział Sprzedaży i Logistyki będzie również dysponował własną powierzchnią biurową – Spółka jest bowiem stroną umowy najmu powierzchni biurowej, w której prowadzona jest działalność w zakresie organizacji obsługi sprzedaży i transportu. Do Działu Sprzedaży i Logistyki zostaną przypisani wszyscy pracownicy Spółki bezpośrednio zaangażowani w wykonywanie czynności związanych z działalnością Działu Sprzedaży i Logistyki, tj. z funkcją organizacji obsługi sprzedaży i transportu produktów stalowych walcowanych oraz złomu na potrzeby produkcyjne B.

  Ponadto, należy wskazać, że spółka powiązana, po wniesieniu do niej aportem Działu Sprzedaży i Logistyki, będzie kontynuowała dotychczasową działalność i wykonywała funkcje DSiL, wykorzystując przejęty od Spółki (oraz przypisany uprzednio do działalności Działu Sprzedaży i Logistyki) zespół składników materialnych i niematerialnych, umowy oraz prawa i obowiązki z nich wynikające (w tym zobowiązania) oraz pracowników (którzy staną się pracownikami spółki powiązanej w ramach przejścia zakładu pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy. Zgodnie z obecnymi założeniami, kontynuacja działalności w powyższym zakresie będzie dotyczyła opisanej we wniosku obsługi sprzedaży i transportu produktów stalowych walcowanych oraz złomu na potrzeby B.

  Do rozpoczęcia i prowadzenia działalności Działu Sprzedaży i Logistyki w ramach spółki powiązanej nie będzie konieczne nabycie dodatkowych aktywów.

  W konsekwencji, opisany zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Działu Sprzedaży i Logistyki posiada zdolność funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym. W ocenie Spółki, wypełnia to ostatnią ze wskazanych wyżej przesłanek definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. przesłankę zdolności do bycia niezależnym przedsiębiorstwem realizującym określone zadania gospodarcze.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

  Czy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 4a pkt 4 tej ustawy, wniesienie do spółki powiązanej w ramach wkładu niepieniężnego przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego zespołu składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązań) wchodzącego w skład Działu Sprzedaży i Logistyki nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu podatkowego na gruncie ww. ustawy...

  Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie do spółki powiązanej w ramach wkładu niepieniężnego przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego zespołu składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązań) wchodzącego w skład Działu Sprzedaży i Logistyki nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu podatkowego na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

  Zgodnie z treścią art. 4a pkt 4 ww. ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się „(...) organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania (...)”.

  Z powyższej definicji wynika, że status zorganizowanej części przedsiębiorstwa można przypisać tylko takiej części mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania),
  2. jest wyodrębniona organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie,
  3. jest wyodrębniona finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie,
  4. jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych (jest wyodrębniona funkcjonalnie),
  5. mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

  Zdaniem Spółki, opisany w zdarzeniu przyszłym Dział Sprzedaży i Logistyki, będzie spełniał wszystkie ww. przesłanki, tj. będzie zorganizowanym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), wyodrębnionym w strukturze Spółki pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym oraz będzie zdolny do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze – wobec czego będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ww. ustawy.

  Za prawidłowością powyższego stanowiska Spółki przemawiają następujące okoliczności.

  Ad a. Zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań)

  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji pojęcia zespołu składników materialnych i niematerialnych. Zgodnie jednak z praktyką stosowania prawa, potwierdzoną dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych, przyjmuje się, że o spełnieniu przesłanki istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) decyduje wyodrębnienie w ramach istniejącego przedsiębiorstwa majątku (praw i zobowiązań) związanego z podstawowymi funkcjami realizowanymi przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa, który ma dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości.

  Mając na uwadze powyższe, Spółka pragnie wskazać, że do Działu Sprzedaży i Logistyki będzie przyporządkowany odrębny zespół materialnych i niematerialnych składników majątkowych, organizacyjnie i funkcjonalnie związany z zadaniami wykonywanymi w ramach funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu, tj.:

  • wszystkie aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące realizacji funkcji organizacji sprzedaży i transportu, w tym: infrastruktura biurowa (m.in. biurka, krzesła, szafy, regały), sprzęt komputerowy, telefony oraz inne urządzenia elektroniczne (m.in. skaner, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, projektor);
  • zapasy aktywów obrotowych, np. artykuły biurowe lub materiały reklamowe;
  • prawa do samodzielnego korzystania z odpowiedniej powierzchni biurowej przez Dział Sprzedaży i Logistyki (tj. prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu tej powierzchni);
  • wszystkie prawa i obowiązki wynikające z poszczególnych umów zawartych przez Spółkę oraz funkcjonalnie związanych z działalnością Działu Sprzedaży i Logistyki, w tym w szczególności wierzytelności (należności)/zobowiązania:
   • wynikające z umowy regulującej świadczenie na rzecz B usług dotyczących organizacji obsługi sprzedaży i transportu;
   • wynikające z umów regulujących wykonywanie zadań zleconych podmiotom zewnętrznym, w związku z realizacją funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu;
  • zobowiązania wynikające ze stosunku pracy wobec osób zatrudnionych w Spółce w ramach funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu;
  • prawa i obowiązki z umów rachunków bankowych wykorzystywanych w związku z funkcją organizacji obsługi sprzedaży i transportu (w tym środki zgromadzone na tych rachunkach);
  • księgi i dokumenty związane z działalnością związaną z usługami w zakresie organizacji obsługi sprzedaży i transportu.

  Ze względu na to, że Dział Sprzedaży i Logistyki będzie funkcjonował w ramach jednego podmiotu prawnego, nie można wykluczyć trudności w bezpośrednim przypisaniu – w całości lub w określonej części – praw i obowiązków wynikających z niektórych umów zawartych przez X do Działu Sprzedaży i Logistyki. W tego rodzaju przypadkach (w zależności od konkretnych okoliczności) w celu prawidłowego uregulowania sytuacji prawnej, mogą być zawierane umowy dodatkowe, albo stosowane aneksy do umów już obowiązujących. Pozostanie to jednak bez uszczerbku dla możliwości realizowania założonych funkcji przez Dział Sprzedaży i Logistyki.

  W ocenie Spółki, wskazany wyżej wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych będzie pozwalał na samodzielną i efektywną realizację zadań powierzonych Działowi Sprzedaży i Logistyki. Spółka wskazuje, że Dział Sprzedaży i Logistyki będą tworzyć wszystkie składniki majątku Spółki, związane z wykonywaniem przez Spółkę funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu. Składniki te zostaną uprzednio przypisane do DSiL. W konsekwencji, wchodzące w skład Działu Sprzedaży i Logistyki składniki majątkowe będą tworzyły określoną całość/zespół majątku.

  Z uwagi na powyższe, w ocenie Spółki, w momencie aportu Działu Sprzedaży i Logistyki przesłanka istnienia organizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych będzie już w stosunku do DSiL spełniona.

  Ad b. Wyodrębnienie organizacyjne

  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji pojęcia wyodrębnienia organizacyjnego. W praktyce stosowania prawa, potwierdzonej dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych, przyjmuje się, że o spełnieniu tej przesłanki można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej danego przedsiębiorstwa. Ponadto, takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub innego aktu wewnętrznego o podobnym charakterze.

  Mając na uwadze powyższe, Spółka wskazuje, że obecny, faktyczny podział Jej działalności w zakresie:

  1. organizacji obsługi sprzedaży i transportu produktów stalowych walcowanych i złomu oraz
  2. działalności holdingowej

  Spółka zamierza również odzwierciedlić od strony formalnej w swojej strukturze organizacyjnej, m.in. w celu usystematyzowania oraz usprawnienia procesu zarządzania wskazanymi powyżej podstawowymi obszarami jej działalności. W konsekwencji, działalnością w ramach funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu będzie zajmował się utworzony i dedykowany w tym celu Dział Sprzedaży i Logistyki. DSiL będzie posiadał hierarchiczną strukturę organizacyjną, a ww. wyodrębnienie organizacyjne Działu Sprzedaży i Logistyki oraz przypisanie pracowników do Działu Sprzedaży i Logistyki zostanie odzwierciedlone w odpowiednich dokumentach korporacyjnych Spółki.

  W rezultacie powyższych działań, działalnością w ramach funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu będzie zajmował się wyodrębniony formalnie Dział Sprzedaży i Logistyki. W działalności operacyjnej pracownicy Działu Sprzedaży i Logistyki wykorzystywać będą zespół składników materialnych i niematerialnych uprzednio przypisany do jego działalności. Natomiast druga funkcja biznesowa Spółki (tj. działalność holdingowa) będzie nadal wykonywana przez X w ramach pozostałej części istniejącego przedsiębiorstwa (pozostającej poza zakresem funkcji przypisanych do Działu Sprzedaży i Logistyki).

  Z uwagi na powyższe, Dział Sprzedaży i Logistyki będzie faktycznie (z racji wykonywanych zadań oraz istniejącego podziału działalności Spółki) oraz formalnie (w sposób odzwierciedlony w odpowiednich dokumentach korporacyjnych Spółki) stanowił odrębną organizacyjnie całość.

  W konsekwencji, zdaniem Spółki, w momencie aportu DSiL przesłanka związana z wyodrębnieniem organizacyjnym Działu Sprzedaży i Logistyki w ramach Spółki będzie już spełniona.

  Ad c. Wyodrębnienie finansowe

  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie precyzuje także, co należy rozumieć pod pojęciem wyodrębnienia finansowego. Niemniej jednak, w praktyce stosowania prawa, potwierdzonej dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych, uznaje się, że przesłanka wyodrębnienia finansowego oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej danego przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową. Ponadto, posiadanie odrębnego rachunku bankowego jest wskazywane jako dodatkowy element świadczący o wyodrębnieniu finansowym zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  Mając na uwadze powyższe, Spółka przyporządkuje do Działu Sprzedaży i Logistyki aktywa i pasywa oraz należności i zobowiązania związane z jego działalnością. Zostanie również przeprowadzone przypisanie/alokowanie do Działu Sprzedaży i Logistyki poszczególnych kosztów/wydatków oraz przychodów ponoszonych/generowanych specyficznie przez Dział Sprzedaży i Logistyki. W ramach wyodrębnienia Działu Sprzedaży i Logistyki, dla celów wewnętrznych sporządzany będzie także w formie uproszczonej odrębny bilans oraz odrębny rachunek zysków i strat.

  Dodatkowo, dla celów rachunkowości zarządczej, kontrolowane będą przychody i koszty realizowane przez Dział Sprzedaży i Logistyki. Dział Sprzedaży i Logistyki będzie ponadto posiadał odrębne rachunki bankowe przypisane do jego działalności.

  Jak wskazano powyżej, do Działu Sprzedaży i Logistyki będzie również przyporządkowany odrębny zespół materialnych i niematerialnych składników majątkowych, organizacyjnie i funkcjonalnie związany z zadaniami wykonywanymi w ramach funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu.

  W konsekwencji, zdaniem Spółki, w momencie aportu przesłanka związana z wyodrębnieniem finansowym Działu Sprzedaży i Logistyki w ramach Spółki będzie już spełniona,

  Ad d. Wyodrębnienie funkcjonalne

  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji wyodrębnienia funkcjonalnego. Niemniej jednak przesłankę tę – w praktyce potwierdzonej interpretacjami prawa podatkowego i orzeczeniami sądowymi – należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. powinna obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

  Zdaniem Spółki, mając na uwadze opis Działu Sprzedaży i Logistyki przedstawiony w zdarzeniu przyszłym, nie ulega wątpliwości, że będzie on stanowił zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych Spółki. Spółka wskazuje, że działalność Działu Sprzedaży i Logistyki będzie polegała (tak jak obecnie) na organizacji obsługi sprzedaży i transportu produktów stalowych walcowanych B oraz organizacji obsługi transportu złomu na potrzeby produkcyjne B. Jego rolą będzie podejmowanie czynności zmierzających do „skojarzenia” zainteresowanych kontrahentów oraz potencjalnego nabywcy tych produktów, a także planowanie i koordynacja transportu produktów/surowców w celu zaspokojenia wymagań kontrahentów lub potrzeb produkcyjnych B.

  W szczególności, w ramach działalności Działu Sprzedaży i Logistyki wykonywane będą następujące grupy czynności:

  • w zakresie obsługi sprzedaży:
   • wyszukiwanie klientów dla produktów stalowych walcowanych B,
   • prowadzenie negocjacji z klientami,
   • przyjmowanie zamówień w imieniu B,
   • utrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi klientami,
   • prezentacja oferty na produkty stalowe walcowane B,
   • obsługa zapytań klientów odnośnie produktów stalowych walcowanych B,
   • sporządzanie analiz i przetwarzanie opinii klientów odnośnie ww. produktów B,
   • przygotowywanie analiz rynkowych,
   • inicjowanie oraz prowadzenie współpracy z obecnymi oraz potencjalnymi nabywcami produktów stalowych walcowanych (zgodnie z polityką handlową opracowaną wewnętrznie),
   • zlecanie w uzasadnionych przypadkach usług polegających na prowadzeniu czynności i działań marketingowych/promocyjnych podmiotom zewnętrznym;
  • w zakresie obsługi transportu:
   • planowanie, organizowanie i koordynowanie wysyłki krajowej i eksportowej produktów stalowych walcowanych B transportem drogowym, kolejowym lub morskim,
   • planowanie, organizowanie i koordynowanie transportu złomu na potrzeby produkcyjne B,
   • bieżące monitorowanie i informowanie klientów o statusie realizacji wysyłek i odbiorów;
   • planowanie i egzekwowanie procesu podstawiania pojazdów (zlecenia, wywołania, powiadomienia),
   • wystawianie dokumentów transportowych (zlecenia, wywołania, powiadomienia),
   • tworzenie dziennych raportów wysyłkowych.

  Należy jeszcze raz podkreślić, że do Działu Sprzedaży i Logistyki zostaną przypisane wszystkie składniki materialne i niematerialne, wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, umożliwiające samodzielne i należyte wykonywanie ww. funkcji oraz wszyscy pracownicy Spółki bezpośrednio zaangażowani w wykonywanie czynności związanych z działalnością Działu Sprzedaży i Logistyki, tj. z funkcją organizacji obsługi sprzedaży i transportu produktów stalowych walcowanych oraz złomu na potrzeby produkcyjne B.

  Dział Sprzedaży i Logistyki nie będzie posiadał wyodrębnionego zespołu wsparcia administracyjnego. Funkcje administracyjne/pomocnicze będą wykonywane przez poszczególnych pracowników Działu Sprzedaży i Logistyki we własnym zakresie (np. organizacja przepływu faktur, przygotowanie dokumentacji i korespondencji handlowej, aktualizacja baz danych, kierowanie zapytań klientów do odpowiednich osób). W razie potrzeby, odpowiednie usługi będą nabywane od wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych (np. usługi porządkowe, czy usługi nauki języków obcych – umowy na świadczenie przedmiotowych usług, dotyczące funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu, zostaną przypisane do DSiL). Należy jednocześnie podkreślić, że w analogiczny sposób Spółka działa także w chwili obecnej, tj. całość działań administracyjno-pomocniczych jest wykonywana we własnym zakresie bez wyodrębniania odpowiednich działów wewnętrznych w tym zakresie bądź jest zlecana wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym. Z uwagi na powyższe, w ocenie Spółki, Dział Sprzedaży i Logistyki w momencie aportu DSiL będzie stanowił funkcjonalnie wyodrębnioną całość, która będzie przeznaczona do samodzielnego prowadzenia powierzonych zadań gospodarczych, a zatem będzie spełniona przesłanka wyodrębnienia funkcjonalnego.

  Ad e. Zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem realizującym określone zadania gospodarcze

  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji zdolności do bycia niezależnym przedsiębiorstwem. Zgodnie z praktyką stosowania prawa, potwierdzoną dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych, uznaje się jednak, że część składników materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa może być uznana za jego zorganizowaną część, gdy posiada ona potencjalną zdolność do funkcjonowania w obrocie gospodarczym jako samodzielny podmiot.

  Mając na uwadze powyższe, Spółka wskazuje, że do DSiL, wyodrębnionego organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie, będzie przyporządkowany odrębny zespół materialnych i niematerialnych składników majątkowych, organizacyjnie i funkcjonalnie związany z zadaniami wykonywanymi w ramach funkcji organizacji obsługi sprzedaży i transportu. Dział Sprzedaży i Logistyki będzie również dysponował własną powierzchnią biurową – Spółka jest bowiem stroną umowy najmu powierzchni biurowej, w której prowadzona jest działalność w zakresie organizacji obsługi sprzedaży i transportu. Do Działu Sprzedaży i Logistyki zostaną przypisani wszyscy pracownicy Spółki bezpośrednio zaangażowani w wykonywanie czynności związanych z działalnością Działu Sprzedaży i Logistyki, tj. z funkcją organizacji obsługi sprzedaży i transportu produktów stalowych walcowanych oraz złomu na potrzeby produkcyjne B.

  Ponadto, należy wskazać, że spółka powiązana, po wniesieniu do niej aportem Działu Sprzedaży i Logistyki, będzie kontynuowała dotychczasową działalność i wykonywała funkcje DSiL, wykorzystując przejęty od Spółki (oraz przypisany uprzednio do działalności Działu Sprzedaży i Logistyki) zespół składników materialnych i niematerialnych, umowy oraz prawa i obowiązki z nich wynikające (w tym zobowiązań) oraz pracowników (którzy staną się pracownikami spółki powiązanej w ramach przejścia zakładu pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy).

  Zgodnie z obecnymi założeniami, kontynuacja działalności w powyższym zakresie będzie dotyczyła opisanej we wniosku obsługi sprzedaży i transportu produktów stalowych walcowanych oraz złomu na potrzeby B.

  Do rozpoczęcia i prowadzenia działalności Działu Sprzedaży i Logistyki w ramach spółki powiązanej nie będzie konieczne nabycie dodatkowych aktywów.

  W konsekwencji, opisany zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Działu Sprzedaży i Logistyki posiada zdolność funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym. W ocenie Spółki, wypełnia to ostatnią ze wskazanych wyżej przesłanek definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. przesłankę zdolności do bycia niezależnym przedsiębiorstwem realizującym określone zadania gospodarcze.

  Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego Dział Sprzedaży i Logistyki, jako wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), odpowiada ustawowo określonemu wzorcowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa z uwagi na jego:

  1. wyodrębnienie organizacyjne,
  2. wyodrębnienie finansowe,
  3. wyodrębnienie funkcjonalne, oraz
  4. zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem.

  Oznacza to, że spełnione będą wszystkie przesłanki warunkujące uznanie Działu Sprzedaży i Logistyki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Spółka wskazuje, że poprawność Jej stanowiska w zakresie przesłanek niezbędnych do uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa została potwierdzona w analogicznych stanach faktycznych m.in.:

  • przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 23 kwietnia 2014 r. (nr ILPB3/423-27/14-4/JG),
  • przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 26 maja 2014 r. (nr IBPBI/2/423-246/14/SD),
  • przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 maja 2011 r, (sygn. akt II FSK 2222/09).

  Zgodnie z normą art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem podatkowym w rozumieniu tej ustawy jest m.in.: „(...) nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio”.

  Analiza powyższego przepisu prowadzi zatem, w ocenie Spółki, do jednoznacznego wniosku, że objęcie udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny będzie skutkowało dla podmiotu obejmującego te udziały powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu w momencie objęcia udziałów jedynie w przypadku, gdy udziały te są obejmowane w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Wnioskując zatem a contrario na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, w przypadku, gdy przedmiotem wkładu wnoszonego do spółki jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatnik dokonujący aportu na moment dokonywania aportu i obejmowania udziałów nie uzyskuje przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy.

  Spółka wskazuje, że poprawność Jej stanowiska w zakresie braku uzyskania przychodu przez dokonującego aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa została potwierdzona w analogicznych stanach faktycznych m.in.:

  • przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 9 grudnia 2013 r. (nr IPPB5/423-763/13-2/MK),
  • przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 18 kwietnia 2014 r. (nr IPTPB3/423-41/14-4/PM),
  • przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 9 czerwca 2014 r. (nr IBPBI/2/423-247/14/MO).

  W świetle powyższego, oraz mając na uwadze argumentację przedstawioną w pkt 1 powyżej w zakresie spełnienia przesłanek dotyczących zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Spółka stoi na stanowisku, że z uwagi na fakt, że Dział Sprzedaży i Logistyki przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to w konsekwencji, wniesienie przez Spółkę ww. DSiL w ramach wkładu niepieniężnego do spółki powiązanej w zamian za objęcie nowych udziałów albo podwyższenie wartości nominalnej udziałów już posiadanych przez Spółkę, nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu podatkowego na gruncie ww. ustawy.

  Spółka ma przy tym świadomość, że przywołane przez Nią interpretacje indywidualne organów podatkowych oraz wyroki sądów administracyjnych nie stanowią źródła powszechnie obowiązującego prawa i nie są wiążące dla organu przy rozpatrywaniu niniejszej sprawy. Niemniej jednak, przywołane interpretacje oraz wyroki mogą stanowić dla organu pomocnicze źródło wykładni przepisów podatkowych, gdyż wskazują one na ukształtowaną linię interpretacyjną w omawianym zakresie.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej jest prawidłowe.

  Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.