IPTPB3/423-400/14-4/GG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedstawiony zespół składników stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa i jego wniesienie do Spółki Komunalnej aportem nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem (data wpływu 11 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wynikających z wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 30 stycznia 2015 r., nr IPTPP1/443-819/14-2/AK, IPTPB3/423-400/14-2/GG, (doręczonym w dniu 7 lutego 2015 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 11 lutego 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 9 lutego 2015 r.) oraz uzupełniono o brakującą opłatę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

W dniu 26 marca 2010 r. pomiędzy Powiatem Ł , Powiatem Ś Powiatem W , Gminą C , Gminą L , Gminą Ł , Gminą M , Gminą P , Gminą S , Gminą M , Gminą P , Gminą R , Gminą H , Gminą W , Gminą S , Gminą U , Gminą H , Gminą W , Gminą W (dalej jako „Partnerzy”) została zawarta umowa partnerstwa (dalej jako „Porozumienie”) dla realizacji wspólnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne. Przedmiotem Porozumienia jest wspólna realizacja projektu „...” (dalej jako „Projekt”) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne, polegająca na jego przygotowaniu, uzyskaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz realizacji i utrzymaniu, co najmniej przez wymagany okres trwałości projektu.

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności do szerokopasmowego Internetu oraz wykorzystania technik informacyjnych na terenie jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w realizacji Projektu. Projekt obejmuje:

 1. budowę regionalnej sieci szerokopasmowej współdziałającej ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi;
 2. budowę i wyposażenie inwestycyjne centrum zarządzania siecią regionalną;
 3. budowę, rozbudowę i zakup systemów wspierających zarządzanie realizacji zadań publicznych w zakresie administracji publicznej, edukacji, kultury i turystyki na poziomie regionalnym;
 4. przygotowanie instytucji publicznych do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów, rozwoju systemów baz danych oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego;
 5. tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu tj.: telecentra, hot spoty;
 6. opracowanie i utworzenie systemów informacji kulturalnej i turystycznej;
 7. budowę i rozbudowę systemów wspomagających/służących digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zasobów bibliotecznych i archiwalnych (w połączeniu z tworzeniem PIAP-ów).

Pierwotnie Partnerzy postanowili, że realizację wspólnego przedsięwzięcia będzie koordynować Lider, który będzie uprawniony do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań także w imieniu pozostałych Partnerów. Liderem wspólnego przedsięwzięcia jest Powiat.... Jednocześnie Partnerzy postanowili, że zobowiązują się utworzyć Stowarzyszenie „Wirtualne Powiaty na ....

Partnerzy mieli powierzyć Stowarzyszeniu, zarządzanie i utrzymanie zrealizowanej w ramach projektu regionalnej sieci szerokopasmowej, w tym świadczenie usług z jej wykorzystaniem. W tym celu Stowarzyszeniu miała zostać nieodpłatnie udostępniona regionalna sieć szerokopasmowa, jak również miały zostać na Stowarzyszenie przeniesione wszelkie uprawnienia wynikające z decyzji o rezerwacji częstotliwości. Zgodnie z pierwotną wersją Porozumienia, majątek powstały w trakcie realizacji projektu miał należeć zgodnie z Porozumieniem wyłącznie do Partnerów w zakresie rzeczowym wskazanym w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Przekazanie poszczególnych składników majątkowych Stowarzyszeniu miało nastąpić nieodpłatnie na podstawie stosownych, uchwał Zarządu Powiatu o przekazaniu majątku poszczególnym Partnerom. Nieodpłatne przekazanie majątku miało zostać dokonane na cel związany z realizacją projektu.

W trakcie wykonywania Porozumienia Partnerzy postanowili, że zostanie zawarty aneks zmieniający treść Porozumienia w ten sposób, że zamiast Stowarzyszenia zostanie utworzona jednostka budżetowa (dalej jako Jednostka Budżetowa), o jakiej mowa w art. 9 ust. 3 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) o finansach publicznych przy Wnioskodawcy, co skutkować miało także zmianą innych postanowień Porozumienia rzutujących na sposób ulokowania majątku powstałego w trakcie realizacji projektu. Tym samym Partnerzy postanowili zmienić Porozumienie tak, aby w miejsce Stowarzyszenia wprowadzić Jednostkę Budżetową. Zgodnie z planowanymi zmianami Jednostce Budżetowej – powołanej przez Radę Powiatu w ...., powierzone miało być zarządzanie i utrzymanie zrealizowanej w ramach Projektu regionalnej sieci szerokopasmowej, w tym świadczenie usług z jej wykorzystaniem. W związku z tym, cały majątek dotyczący realizacji zadania miałby być własnością Partnerów Projektu przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Partnerzy mieli się zobowiązać, że majątek powstały w trakcie realizacji Projektu nie będzie podlegać znacznym modyfikacjom i będzie wykorzystywany w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia objętego Porozumieniem jedynie przez Jednostkę Budżetową.

Jednostka Budżetowa miała zarządzać i utrzymywać regionalną sieć szerokopasmową, w tym miała prowadzić działalność telekomunikacyjną w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. Przychody Jednostki Budżetowej miały być odprowadzane na rachunek budżetu Wnioskodawcy i w tej samej wysokości przekazywane na wydatki Jednostki Budżetowej. W przypadku braku środków na sfinansowanie wydatków Partnerzy mieli zobowiązać się do udzielenia pomocy finansowej Wnioskodawcy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków Jednostki Budżetowej.

Ostatecznie nie doszło do wprowadzenia planowanych zmian, mimo iż w związku z planowaną ich realizacją Wnioskodawca uzyskał dwie indywidualne interpretacje podatkowe w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania majątku Jednostce Budżetowej wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 22 lutego 2012 r. (nr IPTPP1/443-940/11-4/MW, IPTPP1/443-940/11-5/MW).

Obecnie w związku z możliwością prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez samorządy (zob. art. 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych), Partnerzy ustalili, że optymalnym rozwiązaniem będzie powołanie spółki komunalnej (dalej jako Spółka Komunalna), której wyłącznymi udziałowcami będą Partnerzy. Partnerzy doszli do wniosku, że należy zmienić Porozumienie tak, aby w miejsce Stowarzyszenia wprowadzić Spółkę Komunalną (w formie spółki z o.o.).

Dlatego Partnerzy postanowili, że zostanie zawarty aneks zmieniający treść Porozumienia w ten sposób, że zamiast Stowarzyszenia zostanie utworzony Podmiot Zarządzający, co skutkować będzie także zmianą innych postanowień Porozumienia rzutujących na sposób ulokowania majątku powstałego w trakcie realizacji Projektu. Podmiotem Zarządzającym w intencji Partnerów miałaby być Spółka Komunalna. Zmiany te wprowadzono do Porozumienia aneksem nr 6 zawartym w dniu 15 kwietnia 2014 r.

Tym samym zgodnie z aneksem nr 6 do Porozumienia to Spółce Komunalnej – powołanej przez Partnerów – powierzone ma być zarządzanie i utrzymanie zrealizowanej w ramach Projektu regionalnej sieci szerokopasmowej, w tym świadczenie usług związanych z jej wykorzystaniem.

Spółka Komunalna powołana przez Partnerów zobowiąże się do zapewnienia utrzymania przekazanych przez Partnerów składników majątku Projektu przez wymagany okres co najmniej 5 lat licząc od daty zakończenia realizacji Projektu. Spółka Komunalna będzie prowadzić działalność telekomunikacyjną w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. Przychody Spółki Komunalnej będą w pierwszym rzędzie przeznaczane na utrzymanie, modernizację i rozwój regionalnej sieci szerokopasmowej.

Spółka Komunalna, jako spółka użyteczności publicznej, będzie poprzez prowadzenie działalności telekomunikacyjnej wykonywać zadania publiczne Partnerów o charakterze użyteczności publicznej, których celem będzie bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług w zakresie dostępu do Internetu. Udziałowcami Spółki Komunalnej będą wyłącznie Partnerzy projektu, a zatem jednostki samorządu terytorialnego wskazane na wstępie stanu faktycznego.

W przypadku braku środków na sfinansowanie wydatków Spółki Komunalnej, Partnerzy mogą zostać zobowiązani do udzielenia Spółce Komunalnej dopłat lub pożyczek.

Zatem po stronie Wnioskodawcy na majątek powstały w wyniku realizacji Projektu, składa się:

 • sieć telekomunikacyjna na którą składają się: wolnostojący maszt telekomunikacyjny (stacja bazowa SB 1) oraz światłowód stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami telekomunikacyjnymi (anteny, radiolinie) ewentualnie udziały w sieci telekomunikacyjnej będącej współwłasnością Wnioskodawcy i innych Partnerów.
 • wydzielona część budynku stanowiąca odrębną nieruchomość lokalową wraz z wyposażeniem pełniąca funkcję Centrum Zarządzania Siecią.

W wydzielonej części budynku znajduje się serwerownia (centrum techniczne) oraz centrum administracyjne zarządzania siecią i na ich wyposażenie składa się:

 • stanowiące wyłączną własność Wnioskodawcy: urządzenie wielofunkcyjne (ilość -1), kamera cyfrowa (1), projektor (1), zestaw komputerowy (78), laptop (10), program graficzny (3), macierz dyskowa (2), ekran plazmowy, komputer (4), urządzenie do bezprzewodowego przesyłania obrazu i dźwięku (3), stacja abonencka (6), szafka plastikowa (12), system faksowy, punkt dostępowy WiFi dwuzakresowy zewnętrzny (12), router dostępowy (22), punkt dostępowy wewnętrzny (17), Przełącznik (39), kasety blade (8), moduły do urządzeń DELL ME 1000e o (6), oprogramowanie do serwerów, oprogramowanie do desktopów, system operacyjny serwerów (8), oprogramowanie Cale Windows (200), system operacyjny zwirtualizowanych desktopów (140), brama głosowa, centrala abonencka, adapter analogowy (23), terminal dla użytkowników podstawowych (3), terminal IP zaawansowany (20), terminal sekretarski (2), terminal mobilny (5), terminal wideo (4), urządzenie i oprogramowanie WLAN, system autentyfikacji (2), urządzenie do bezprzewodowego backupu, tablet (3),
 • stanowiące współwłasność Wnioskodawcy wraz z innymi Partnerami: zestaw WS (5), serwer (2), system archiwizacji, system antywirusowy desktopów i serwerów, system hostingowy, CMS, system zarządzania do systemu radiowego WiMAX, oprogramowanie serwera mediów strumieniowych (2), drzwi antywłamaniowe, klatka wentylacyjna do podłogi technicznej (T 2), oprogramowanie do helpdesk, system gaszenia gazem, system pocztowy, sieciowa pamięć masowa, KVM, szafa Rack (6), system operacyjny serwerów, system wspomagający zarządzanie, agregat, maszt teleskopowy z przyczepką, miernik (2), dokumentacja projektowa, oprogramowanie do konwersji plików PDF do formatu FLASH, kontroler Wi-Fi (2), stacja czterosektorowa z montażem i instalacją i sprzętem dodatkowym, dokumentacja powykonawcza, punkt styku z Internetem. Wskazane wyżej obiekty – sieć telekomunikacyjna oraz wydzielona część budynku nie były dotąd przedmiotem oddania użytkowanie w wykonaniu czynności objętych zakresem podatku VAT podmiotowi zewnętrznemu względem Wnioskodawcy. Są to obiekty nowe stąd też nie przewiduje się ponoszenia nakładów na ich ulepszenie.
 • rzecz ruchoma w postaci samochodu osobowego. Samochód jest używany od prawie dwóch lat przez Wnioskodawcę cele realizacji projektu.
 • przypisane do Projektu prawa i obowiązki związane z następującymi decyzjami i umowami:
  1. rezerwacja częstotliwości: Decyzje Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej jako UKE)
   1. D z dnia 12 marca 2013 r. – termin rezerwacji do dnia r.);
   2. D z dnia z dnia 12 marca 2013 r. – termin rezerwacji do dnia r.);
   3. D z dnia 12 marca 2013 r. – termin rezerwacji do dnia
   4. D z dnia 17 listopada 2008 r.– termin rezerwacji do dnia r.);
  2. umowa na dostawę energii elektrycznej do budynku Centrum Zarządzania Siecią (umowa nr z dnia 8 lipca 2011 r.);
  3. umowa na dostawę energii cieplnej do budynku Centrum Zarządzania Siecią (umowa nr z dnia 14 lutego 2012 r.);
  4. umowa na konserwację dźwigu-windy w budynku Centrum Zarządzania Siecią (umowa nr z dnia 31 grudnia 2013 r.);
  5. Polisy ubezpieczeniowe samochodu zakupionego w ramach Projektu na potrzeby działania sieci szerokopasmowej WP3 (polisa nr z dnia 7 marca 2014 r. oraz z dnia 3 kwietnia 2014 r.)
  6. dzierżawa pasa drogowego za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej, linii światłowodowej wraz z przyłączami (Decyzja nr z dnia 30 listopada 2011 r.). Światłowód jako element sieci szerokopasmowej łączy 19 jednostek publicznych na terenie miasta ....
  7. umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych (umowy nr z dnia 30 maja 2012 r., z dnia 30 maja 2012 r.

Zespół przedmiotowych składników może zostać powiększony w najbliższym czasie o kolejne składniki nabyte celem realizacji Projektu.

Ze względu na efektywność wykorzystania oraz względy ekonomiczne Partnerzy zdecydowali o budowie wspólnego centrum zarządzania siecią. Dlatego też infrastruktura serwerowni centralnej oraz urządzeń sieciowych jest wykorzystywana wspólnie przez Partnerów.

Z powyższego względu Partnerzy posiadają komplet urządzeń pozwalających na samodzielne funkcjonowanie budowanej sieci bezprzewodowej szerokopasmowej na obszarze Powiatów: ..., ... oraz .... Taki model budowy sieci jest najbardziej funkcjonalnym i elastycznym rozwiązaniem mającym na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług w zakresie dostępu do Internetu na terytorium działania danego Partnera. Powyższe składniki majątkowe będą wykorzystane w celu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej. Zatem są to składniki przeznaczone do realizacji określonego zadania gospodarczego.

Zgodnie z przyjętymi u Wnioskodawcy zasadami polityki rachunkowości, odnoszącymi się jednocześnie do projektów i programów realizowanych przez Wnioskodawcę, wprowadzonymi w trybie przepisów Zarządzenia Nr 10 Starosty Ł z dnia 31 grudnia 2010 r., obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2011 r., wydatki ponoszone na realizację projektów i programów współfinansowanych ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej dokonywane są z wyodrębnionego rachunku bankowego. Realizacja Projektu również przebiega w ramach wyodrębnionej grupy kont księgowych oraz z wyodrębnionego rachunku bankowego. Prowadzona jest także odrębna ewidencja środków trwałych oraz wyposażenia związanych z Projektem. Pozwala to na prawidłowe ujęcie i wykazanie wydatków, sporządzenie wymaganych sprawozdań, rozliczenie otrzymanych środków na dofinansowanie oraz ustalenie wyniku Projektu. Tym samym zespół składników majątkowych oraz niemajątkowych związanych z Projektem jest wyodrębniony finansowo w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Wyodrębnienie finansowe składników finansowych związanych z Projektem będzie utrzymywane przez Wnioskodawcę w związku z planowanym przekazaniem tego majątku do Spółki Komunalnej. Majątek związany z Projektem jest wyodrębniony w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy (co wynika z Regulaminu Organizacyjnego) w ramach Wydziału Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu.

Ponadto, zgodnie z Porozumieniem Wnioskodawca powołał zespół zadaniowy na czas realizacji projektu składający się z: osoby odpowiedzialnej za informatyzację urzędu, osoby odpowiedzialnej za obsługę finansowo-księgową oraz osoby merytorycznej odpowiedzialnej za realizację projektu, w szczególności monitoring, promocje i sprawozdawczość. Zespół ds. Realizacji Projektu został powołany Zarządzeniem Starosty ... nr 10/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. W sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu „Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na ..... Etap III”. Zespół ten składa się z 6 osób, w tym 3 osób stanowiących personel techniczny posiadający odpowiednie przeszkolenie, które będą odpowiedzialne za nadzorowanie poprawnego działania sieci. Ponadto w skład zespołu wchodzą 3 osoby pełniące funkcje administracyjne.

Wnioskodawca jest wpisany na listę operatorów telekomunikacyjnych prowadzoną przez UKE (Zaświadczenie nr O z dnia 14 lipca 2011 r., nr z rejestru JST 55, data dokonania wpisu 7 lipca 2011 r.). Wnioskodawca prowadzi działalność telekomunikacyjną w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa.

W związku z tym, rozważane są przez Wnioskodawcę i Partnerów następujące formy „udostępnienia” wskazanego wyżej majątku związanego z Projektem Spółce Komunalnej:

 1. założenie Spółki Komunalnej i wniesienie do niej wkładów pieniężnych przez Partnerów, po czym nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalnej, a nowe udziały powstałe w ramach podwyższenia kapitału zostaną pokryte przez Partnerów wkładem niepieniężnym – w zależności od sytuacji – w postaci:
  1. składników majątkowych stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu prawa podatkowego od poszczególnych Partnerów składających się w zależności od sytuacji z posiadanego majątku, udziałów w majątku powstałym w związku z realizacją Projektu, praw i zobowiązań wynikających z umów dotyczących Projektu, personelu związanego z projektem, uprawnień z decyzji o rezerwacji częstotliwości.
  2. posiadanych poszczególnych składników majątkowych związanych z Projektem niemających jednak charakteru zorganizowanej części przedsiębiorstwa (np. sieć telekomunikacyjna, nieruchomości, wybrane elementy sieci, udziały w majątku powstałym w związku z realizacją Projektu).z

Tym samym, to Spółka Komunalna będzie właścicielem majątku powstałego w związku z realizacją Projektu będącego obecnie własnością Partnerów. Wniesienie wkładów na pokrycie nowo wyemitowanych udziałów w Spółce Komunalnej nastąp: na podstawie uchwały wspólników w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany umowy Spółki Komunalnej.

Partnerzy obejmą udziały w Spółce Komunalnej w zamian za wniesienie tytułem aportu poszczególnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa, względnie poszczególnych składników majątku w zależności od danej sytuacji. W związku z wniesieniem do Spółki Komunalnej składników majątkowych mających charakter zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu prawa podatkowego Wnioskodawca podpisze z podmiotami trzecimi umowy cesji - przejęcia długu, w wyniku których na Spółkę Komunalną zostaną przeniesione wszelkie prawa i obowiązki Wnioskodawcy w zakresie umów zawartych z podmiotami trzecimi przez Wnioskodawcę celem realizacji Projektu. Ponadto personel Wnioskodawcy, który odpowiada za realizację Projektu w zakresie zarządzania i utrzymania regionalnej siec: szerokopasmowej zostanie przeniesiony na Spółkę Komunalną. Na takich samych zasadach na Spółkę Komunalną zostaną przeniesione prawa i obowiązki Partnerów w zakresie umów zawartych z podmiotami trzecimi przez nich celem realizacji Projektu.

 1. założenie Spółki Komunalnej i wniesienie do niej wkładów pieniężnych przez Partnerów, po czym nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalnej, a nowe udziały powstałe w ramach podwyższenia kapitału zostaną pokryte przez Partnerów wkładem niepieniężnym w postaci posiadanych poszczególnych składników majątkowych związanych z Projektem niemających jednak charakteru zorganizowanej części przedsiębiorstwa (np. sieć telekomunikacyjna, nieruchomości, wybrane elementy sieci, udziały w majątku powstałym w związku z realizacją Projektu).Tym samym, to Spółka Komunalna będzie właścicielem przeniesionego do niej majątku powstałego w związku z realizacją Projektu. Wniesienie wkładów na pokrycie nowo wyemitowanych udziałów w Spółce Komunalnej nastąpi na podstawie uchwały wspólników w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany umowy Spółki Komunalnej. Partnerzy obejmą udziały w Spółce Komunalnej w zamian za wniesienie tytułem aportu poszczególnych składników regionalnej sieci szerokopasmowej lub udziałów w tych składnikach, które zostały wybudowane lub nabyte przez nich w ramach realizacji Projektu. Ponadto Wnioskodawca przeniesie na Spółkę Komunalną również uprawnienia z decyzji o rezerwacji częstotliwości.Wnioskodawca oraz Partnerzy podpiszą – w zakresie określonym przez nich – z podmiotami trzecimi umowy cesji – przejęcia długu, w wyniku których na Spółkę Komunalną zostaną przeniesione prawa i obowiązki Wnioskodawcy oraz Partnerów w zakresie umów zawartych z podmiotami trzecimi przez Wnioskodawcę czy Partnerów celem realizacji Projektu. Ponadto personel Wnioskodawcy, który odpowiada za realizację Projektu w zakresie zarządzania i utrzymania regionalnej sieci szerokopasmowej zostanie w przeniesiony na Spółkę Komunalną.
 2. założenie Spółki Komunalnej i wniesienie do niej wkładów pieniężnych przez Partnerów, po czym powierzone zostanie Spółce Komunalnej zarządzanie oraz utrzymanie udostępnionej w tym celu regionalnej sieci szerokopasmowej.Wybrane składniki mienia ruchomego, jak i nieruchomego powstałe w wyniku realizacji Projektu, zostaną przekazane przez Wnioskodawcę i Partnerów do nieodpłatnego używania Spółce Komunalnej na podstawie umowy użyczenia – a zatem Spółka Komunalna będzie używać nieodpłatnie przekazanego majątku. Ponadto Wnioskodawca nieodpłatnie przeniesie na Spółkę Komunalną również uprawnienia z Decyzji o rezerwacji częstotliwości.Wnioskodawca oraz Partnerzy podpiszą - w zakresie określonym przez nich –z podmiotami trzecimi umowy cesji – przejęcia długu, w wyniku których na Spółkę Komunalną zostaną przeniesione prawa i obowiązki Wnioskodawcy oraz Partnerów w zakresie umów zawartych z podmiotami trzecimi przez Wnioskodawcę czy Partnerów celem realizacji Projektu. Ponadto personel Wnioskodawcy, który odpowiada za realizację Projektu w za kresie zarządzania i utrzymania Regionalnej sieci szerokopasmowej zostanie przeniesiony na Spółkę Komunalną.Partnerzy rozważają także połączenie rozwiązań wskazanych wyżej – w zależności od Partnera – poprzez aport składników majątkowych stanowiących w rozumieniu prawa podatkowego zorganizowane części przedsiębiorstwa albo wybranych składników majątkowych do Spółki Komunalnej oraz oddanie jej do nieodpłatnego używania innych składników majątkowych.Bardzo możliwym jest także, iż w pierwszej fazie realizacji zakładanych scenariuszy postępowania składniki majątkowe zostaną oddane do nieodpłatnego używania Spółce Komunalnej (rozwiązanie nr 3) po czym zostaną one wniesione do Spółki Komunalnej w formie aportu (rozwiązanie nr 1 lub 2).

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług ani w całości ani w części w związku z realizacją Projektu. W związku z tym podatek ten stanowi dla Wnioskodawcy koszt kwalifikowany w rozumieniu regulacji dotyczących dotacji unijnych.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca stwierdził, że: w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzić będą następujące składniki:

 • Nieruchomości:
  • sieć telekomunikacyjna, na którą składają się wolnostojący maszt telekomunikacyjny (stacja bazowa SB 1) oraz światłowód stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami telekomunikacyjnymi (anteny, radiolinie), ewentualnie udziały w sieci telekomunikacyjnej będącej współwłasnością Wnioskodawcy i innych Partnerów.
  • wydzielona część budynku stanowiąca odrębną nieruchomość lokalową (Centrum Zarządzania Siecią) wraz z wyposażeniem opisanym we wniosku, które stanowi elementy sieci telekomunikacyjnej.
 • Ruchomości:
  • samochód osobowy.
 • Prawa, wartości niematerialne i prawne:
  1. Prawo do rezerwacji częstotliwości na podstawie Decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej jako UKE) nr:
   1. D z dnia 12 marca 2013 r. – termin rezerwacji do dnia r.);
   2. D z dnia z dnia 12 marca 2013r. – termin rezerwacji do dnia r.);
   3. D z dnia 12 marca 2013 r. – termin rezerwacji do dnia r.);
   4. D z dnia 17 listopada 2008 r. – termin rezerwacji do dnia r.);
  2. Prawa i obowiązki z umowy na dostawę energii elektrycznej do budynku Centrum Zarządzania Siecią (umowa nr z dnia 8 lipca 2011 r.);
  3. Prawa i obowiązki z umowy na dostawę energii cieplnej do budynku Centrum Zarządzania Siecią (umowa nr z dnia 14 lutego 2012 r.);
  4. Prawa i obowiązki z umowy na konserwację dźwigu-windy w budynku Centrum Zarządzania Siecią (umowa nr z dnia 31 grudnia 2013 r.);
  5. Prawa z polis ubezpieczeniowych dotyczące samochodu wskazanego wyżej;
  6. Prawo dzierżawy pasa drogowego dotyczące umieszczenia w pasie drogi wojewódzkiej, linii światłowodowej wraz z przyłączami (na podstawie Decyzji nr z dnia 30 listopada 2011 r.);
  7. Prawa i obowiązki z umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych (umowy nr z dnia 30 maja 2012 r., z dnia 30 maja 2012 r.

Ponadto w ramach składników wnoszone będzie także odpowiednie oprogramowanie komputerowe i związane z nim prawa i obowiązki. Dodatkowo personel techniczny Wnioskodawcy, który odpowiada za zarządzanie i utrzymanie regionalnej sieci szerokopasmowej zostanie przeniesiony na Spółkę Komunalną.

Infrastruktura ta jest organizacyjnie i finansowo wyodrębnionym w istniejącym przedsiębiorstwie zespołem składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonym do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowe niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Starostwo Powiatowe nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie dokonywało odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu.

Sieć telekomunikacyjna jako całość stanowi sieć techniczną, czyli budowlę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

Dostawa (aport) sieci telekomunikacyjnej będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a planowana dostawą ww. budowli nie upłynie okres krótszy niż 2 lata, ponieważ pierwsze zasiedlenie dopiero będzie mieć miejsce. Sieć jeszcze nie była wykorzystywana dla celów działalności zwolnionej, jak i opodatkowanej podatkiem VAT. Do tej pory Wnioskodawca nie wykazał dostawy, jak i świadczenia usług. Dostawa i świadczenie usług związanych z siecią nie będą mieć miejsca, aż do momentu wniesienia sieci do Spółki Komunalnej. Od momentu wniesienia sieci aportem do Spółki Komunalnej będzie ona już wykorzystywana dla celów działalności objętej zakresem podatku VAT, nie będzie to działalność zwolniona z VAT.

Wnioskodawcy w stosunku do przedmiotowej sieci nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części, gdyż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem VAT i zakładał, iż środek trwały zostanie wykorzystany do czynności nie objętych zakresem podatku VAT. Przedmiotowa sieć nie była przedmiotem najmu, dzierżawy, itp.

Wnioskodawca nie będzie przed dostawą ww. sieci ponosił wydatków na jej ulepszenie, w stosunku do których, będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego.

Dostaw (aport) części budynku stanowiącej odrębną nieruchomość lokalową będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a planowaną dostawą ww. budowli nie upłynie okres krótszy niż 2 lata, ponieważ pierwsze zasiedlenie dopiero będzie mieć miejsce.

Lokal jeszcze nie był wykorzystywany dla celów działalności zwolnionej, jak i opodatkowanej podatkiem VAT. Do tej pory Wnioskodawca nie wykazał dostawy, jak i świadczenia usług. Dostawa i świadczenie usług związanych z lokalem nie będą mieć miejsca, aż do momentu wniesienia lokalu do Spółki Komunalnej. Od momentu wniesienia lokalu aportem do Spółki Komunalnej będzie on już wykorzystywany dla celów działalności objętej zakresem podatku VAT, nie będzie to działalność zwolniona z VAT.

Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części, gdyż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem VAT i zakładał, iż środek trwały zostanie wykorzystany do czynności nie objętych, zakresem podatku VAT. Przedmiotowa część budynku nie była przedmiotem najmu, dzierżawy, itp.

Wnioskodawca nie będzie przed dostawą, ww. części budynku ponosił wydatków na jego ulepszenie, w stosunku do których będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego.

Samochód jeszcze nie byt wykorzystywany dla celów działalności zwolnionej, jak i opodatkowanej podatkiem VAT. Do tej pory Wnioskodawca nie wykazał dostawy, jak i świadczenia usług. Dostawa i świadczenie usług związanych z samochodem nie będą mieć miejsca, aż do momentu wniesienia samochodu do Spółki Komunalnej. Od momentu wniesienia samochodu aportem do Spółki Komunalnej będzie on już wykorzystywany dla celów działalności objętej zakresem podatku VAT, nie będzie to działalność zwolniona z VAT.

W stosunku do ww. samochodu, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem VAT i zakładał, iż samochód zostanie wykorzystany do czynności nie objętych zakresem podatku VAT. Przedmiotowe ruchomości i nieruchomości są wykorzystywane jedynie do działalności telekomunikacyjnej Wnioskodawcy. Jednakże do tej pory Wnioskodawca nie wykazał dostawy, jak i świadczenia usług. Faktyczne świadczenie usług telekomunikacyjnych w postaci usług zapewnienia dostępu do Internetu rozpocznie się po wniesieniu składników majątkowych do Spółki Komunalnej, czyli będą to już czynności wykonywane przez Spółkę Komunalną, a nie Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).
 1. Czy na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług przedstawiony w stanie faktycznym zespół składników stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa i jego wniesienie do Spółki Komunalnej aportem będzie czynnością nieobjętą zakresem podatku od towarów i usług...
 2. Czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedstawiony w stanie faktycznym zespół składników stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa i jego wniesienie do Spółki Komunalnej aportem nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy wniesienie do Spółki Komunalnej aportem sieci telekomunikacyjnej należącej do Wnioskodawcy jest czynnością zwolnioną z podatku VAT...
 4. Czy wniesienie do Spółki Komunalnej aportem wydzielonej części budynku stanowiącej odrębną nieruchomość lokalową, w której znajduje się Centrum Zarządzania Siecią jest czynnością zwolnioną z podatku VAT...
 5. Czy wniesienie do Spółki Komunalnej aportem jedynie sieci telekomunikacyjnej, wydzielonej części budynku stanowiącej odrębną nieruchomość lokalową, w której znajduje się Centrum Zarządzania Siecią, a także samochodu osobowego spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu zwolnionego od podatku na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 6. Czy wniesienie do Spółki Komunalnej aportem samochodu osobowego jest czynnością zwolnioną z podatku VAT...
 7. Czy oddanie do nieodpłatnego używania sieci telekomunikacyjnej, wydzielonej części budynku stanowiącej odrębną nieruchomość lokalową, w której znajduje się Centrum Zarządzania Siecią, a także samochodu osobowego będzie czynnością nieobjętą zakresem podatku od towarów i usług...

Niniejsza interpretacja stanowi udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 2 wniosku, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawiony w stanie faktycznym zespół składników stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o CIT).

Zgodnie z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zawartej w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod tym pojęciem rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Przedstawiony w stanie faktywnym zespół składników materialnych i niematerialnych spełnia powyższe kryteria.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) – jak wynika ze stanu faktycznego w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki Komunalnej wnoszony będzie zespół składników materialnych oraz niematerialnych, w tym zobowiązań (związanych z poszczególnymi umowami związanymi z Projektem).

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie.

Jak wskakuje się w orzecznictwie wyodrębnienie (wydzielenie) musi istnieć już w ramach istniejącego przedsiębiorstwa, a nie dopiero kształtować się po „wyprowadzeniu” w jakikolwiek sposób zespołu składników materialnych i niematerialnych z jego przedsiębiorstwa do innego podmiotu. Takie stanowisko przedstawiły np. WSA w Opolu w wyroku z dnia 7 grudnia 2009 r., sygn. akt I SA/Op 325/09, czy WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 21 września 2011 r., sygn. akt I SA/Bk 258/2011.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika. Podkreśla się, że to wyodrębnienie musi mieć podstawę w aktach wewnętrznych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 r. Nr 91, poz. 578, z późn. zm.) Wnioskodawca wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 23 ustawy o samorządzie powiatowym Wnioskodawca wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie działalności w przedmiocie telekomunikacji. Naturalnie w zakresie wskazanym w tych przepisach Wnioskodawca wykonuje także działalność o innym charakterze niż działalność telekomunikacyjna.

Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675, z późn. zm.) może w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej:

 1. budować lub eksploatować Infrastrukturę telekomunikacyjną i sieci telekomunikacyjne oraz nabywać prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych;
 2. dostarczać sieci Telekomunikacyjne lub zapewniać dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej;
 3. świadczyć, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, usługi na rzecz:
  1. przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
  2. podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
  3. użytkowników końcowych – w zakresie i na warunkach określonych w art. 5 i 7 tej ustawy.

Wnioskodawca jest wpisany na listę operatorów telekomunikacyjnych prowadzoną przez UKE (Zaświadczenie nr ....(2) z dnia 14 lipca 2011 r., nr z rejestru JST 55, data dokonania wpisu 7 lipca 2011 r.). Wnioskodawca jest zatem podmiotem prowadzącym działalność telekomunikacyjną.

Zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z Projektem jest już wyodrębniony w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy, co wynika z Regulaminu Organizacyjnego.

Ponadto, zgodnie z Porozumieniem Wnioskodawca powołał zespół zadaniowy na czas realizacji projektu, składający się z: osoby odpowiedzialnej za informatyzację urzędu, osoby odpowiedzialnej za obsługę finansowo-księgową oraz osoby merytorycznej odpowiedzialnej za realizację projektu, w szczególności monitoring, promocje i sprawozdawczość. Zespół ds. Realizacji Projektu został powołany Zarządzeniem Starosty ...nr 10/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. - W sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu „Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na .... Etap III.

Zatem do przedmiotowego zespołu składników materialnych i niematerialnych przydzielony jest odrębny personel. Fakt nabycia poszczególnych składników materialnych i niematerialnych oraz przydzielenia do nich określonego personelu i dokonany został w związku z realizacją konkretnego projektu mającego na celu realizację określonych zadań w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych. Personel techniczny został przeszkolony w ramach realizacji projektu celem profesjonalnej obsługi i utrzymania regionalnej sieci telekomunikacyjnej.

Kolejną przesłanką jest wyodrębnienie finansowe zespołu składników materialnych i niematerialnych, co nie oznacza całkowitej samodzielności finansowej tego zespołu lecz sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Chodzi zatem o wewnętrzną samodzielność finansową wynikającą choćby z odrębnej ewidencji księgowej, posiadania własnych środków finansowych, aktywów.

Jak wskazano w stanie faktycznym, zgodnie z przyjętymi u Wnioskodawcy zasadami polityki rachunkowości, odnoszącymi się jednocześnie do projektów i programów realizowanych przez Wnioskodawcę, wprowadzonymi w trybie przepisów Zarządzenia Nr 102/2010 Starosty... z dnia 31 grudnia 2010 r., obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2011 r., wydatki ponoszone na realizację projektów i programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonywane są z wyodrębnionego rachunku bankowego. Realizacja Projektu również przebiega w ramach wyodrębnionej grupy kont księgowych. Prowadzona jest także odrębna ewidencja środków trwałych i wyposażenia dla składników majątkowych związanych z Projektem. Jest to niezbędne celem prawidłowego rozliczenia dotacji związanych z Projektem. Tym samym Wnioskodawca jest w stanie wykazać przychody i koszty związane z przedmiotowym zespołem składników, co jest konieczne celem sporządzenia wymaganych przepisami prawa sprawozdań i rozliczenie otrzymanych środków na dofinansowanie oraz ustalenia wyniku Projektu (a zatem przedmiotowego zespołu składników materialnych i niematerialnych).

Tym samym zespół składników majątkowych oraz niemajątkowych związanych z Projektem jest wyodrębniony finansowo w ramach majątku Wnioskodawcy.

Odnośnie wyodrębnienia funkcjonalnego stwierdzić należy, że kryterium to sprowadza się do ustalenia, czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć powierzone zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku (pogląd taki wyraził m.in. WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 6 lipca 2010 r., sygn. akt I SA/Gl 112/10, a także WSA w Krakowie w wyroku z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt I SA/Kr 31/10).

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników (w postaci rzeczy, praw, zobowiązań, personelu itd.).

Jak wskazano w stanie faktycznym w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa przenoszony będzie zespół składników materialnych t niematerialnych służący prowadzeniu przez Wnioskodawcę działalności telekomunikacyjnej – składniki te były zatem nabywane/wytwarzane celem realizacji określonych zadań wynikających z Projektu w postaci bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług w zakresie dostępu do Internetu. Zatem przedmiotowe składniki materialne i niematerialne stanowią zespół przeznaczony do realizacji określonej działalności telekomunikacyjnej.

Co szczególnie istotne definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta we wskazanych wyżej aktach prawnych wyraźnie wskazuje, że w jej skład wchodzą także zobowiązania. Jak wynika ze stanu faktycznego w opisanej sytuacji w ramach składników składających się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyróżnić można także uprawnienia i zobowiązania związane ze stosunkami umownymi dotyczącymi Projektu (umowy przypisane do Projektu zostały wykazane w stanie faktycznym, a ich realizacja pozwala Wnioskodawcy na prowadzenie działalności telekomunikacyjnej). Wskazane wyżej zobowiązania oraz uprawnienia związane z Projektem składające się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu regulacji podatkowych zostaną przeniesione na Spółkę Komunalną w wyniku odrębnych umów cesji – przejęcia długu zawartych przez Wnioskodawcę z podmiotami trzecimi.

Ponadto składnikami składającymi się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa są także uprawnienia z decyzji dotyczących rezerwacji częstotliwości wydanych przez UKE, które także będą przenoszone na Spółkę Komunalną.

Zatem zespół składników jakie miałyby być wnoszone przez Wnioskodawcę do Spółki Komunalnej aportem stanowi zorganizowana część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy stanowiącą zespół składników materialnych (rzeczy, nieruchomości, budowle) oraz niematerialnych (prawa, udziały we współwłasności), w tym zobowiązań przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych (działalność telekomunikacyjna), który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania (co wynika m.in. z faktu, iż wniesienie składników związanych z Projektem spowoduje powierzenie Spółce Komunalnej działalności telekomunikacyjnej Wnioskodawcy).

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy przedstawiony w stanie faktycznym zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych wniesienie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie powoduje konsekwencji w postaci powstania przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy.

Wynika to z brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy, zgodnie z którym przychód wspólnika stanowi nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Zatem wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki Komunalnej nie powoduje po stronie Wnioskodawcy konsekwencji w postaci powstania przychodu podatkowego.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca powtórzył własne stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jakie uprzednio zawarł we wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z definicja, zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) zorganizowana część przedsiębiorstwa – oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z przytoczonej definicji wynika, że aby zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 • istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • organizacyjne i finansowe wyodrębnienie tego zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • przeznaczenie tych składników do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zdolność zespołu składników do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa, samodzielnie realizującego te zadania gospodarcze.

Zgodnie z pierwszym z ww. wymagań, dla istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa konieczne jest, by składały się nań składniki majątkowe, zarówno materialne jak i niematerialne; w tym zobowiązania.

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych brak jest definicji mówiącej, o jakie konkretnie składniki materialne i niematerialne chodzi. Wydaje się, że chodzi tu o środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, towary handlowe, wierzytelności, itp. Ponadto ustawodawca wprost określił, że w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą również zobowiązania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna stanowić część istniejącego przedsiębiorstwa. Zgodnie z omawianą definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa zespół składników materialnych i niematerialnych musi być wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie i przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych.

Istotą bowiem zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest to, że może ona funkcjonować zarówno w ramach już istniejącego przedsiębiorstwa jak i samodzielnie. Chodzi zatem o taką sytuację, aby zespół składników materialnych i niematerialnych był na tyle samodzielny, że może jako odrębne przedsiębiorstwo realizować zadania, do których został przeznaczony. Wnioskodawca jest zdania, że ten warunek również jest spełniony.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi charakteryzować się odpowiednim stopniem wyodrębnienia finansowego i organizacyjnego. W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma żadnej dodatkowej wskazówki interpretacyjnej, na czym wyodrębnienie to miałoby polegać.

Wydaje się, że wyodrębnienie organizacyjne ma miejsce wówczas, gdy zespół przedmiotowych składników w istniejącym przedsiębiorstwie ma swoją formę organizacyjną w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). Przykładowo, może to być oddział samodzielnie sporządzający bilans albo forma w mniejszym stopniu wyodrębniona. Na gruncie podatku dochodowego chodzi o takie wyodrębnienie organizacyjne, że zorganizowana część przedsiębiorstwa mogłaby funkcjonować jako samodzielne przedsiębiorstwo.

Podobnie jest w przypadku wyodrębnienia pod względem finansowym.

Wydaje się, że wystarczającą będzie sytuacja, w której określone przepływy finansowe można na podstawie prowadzonej przez podatnika ewidencji alokować do przedmiotowej części przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tak aby można było przejąć funkcje gospodarcze). Kryterium wyodrębnienia finansowego jest spełnione, jeśli podatnik prowadzi ewidencję zdarzeń gospodarczych w taki sposób, że możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Stanowisko takie zostało potwierdzone m.in. w wyroku WSA z dnia 9 października 2009 r. (sygn. III SA/Wa 674/09), a także w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2008 r., sygn. IPPB5/423-6/08-3/MB, w której organ uznał, że: „W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. (...) Ważne natomiast jest, aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (tak, aby można było przejąć funkcje gospodarcze)”.

Odnośnie wyodrębnienia funkcjonalnego – kryterium to sprowadza się do ustalenia czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Nie budzi bowiem wątpliwości to, że aby wydzielona część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, musi ona posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy.

Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zatem, przedmiot transakcji wniesienia aportu do Spółki Komunalnej będzie spełniał wszystkie przesłanki z definicji ustawowej do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, przychodem jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

W świetle powyżej przytoczonego przepisu wkład niepieniężny, co do zasady powoduje powstanie przychodu po stronie podmiotu wnoszącego aport w wysokości wartości nominalnej objętych przez niego udziałów. Jednak przychód nie powstaje w sytuacji, gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Z powyższego przepisu wynika, że wprowadza on możliwość wyłączenia z zakresu opodatkowania przekazania całości lub części majątku przedsiębiorstwa.

W związku z tym, że wskazany w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników majątkowych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4ww. ustawy, w konsekwencji wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci tego zespołu składników majątkowych do Spółki nie będzie skutkowało po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300