IPTPB3/423-137/12-4/MF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
1. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), art. 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawy o podatku od towarów i usług), (i) zespól składników majątkowych Wnioskodawcy - wydzielony z majątku Wnioskodawcy na skutek podziału Wnioskodawcy oraz przeniesiony na Sp. z o. o. na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. - niezbędny do prowadzenia działalności w zakresie obsługi rynku nieruchomości, a w szczególności wynajmu nieruchomości własnych i dzierżawionych, przez Sp. z o.o. oraz (ii) zespół składników majątkowych pozostałych u Wnioskodawcy niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami oraz hurtowej sprzedaży artykułów medycznych przez Wnioskodawcę, stanowią „zorganizowaną część przedsiębiorstwa”?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podział Wnioskodawcy nie będzie czynnością powodującą powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. Nr 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2012 r. (data wpływu 16 kwietnia 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 lipca 2012 r. (data wpływu 10 lipca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału Spółki przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. Nr 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), pismem z dnia 26 czerwca 2012 r., wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie, dnia 10 lipca 2012 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą trojakiego rodzaju. Pierwszym i przeważającym rodzajem działalności Wnioskodawcy jest działalność w zakresie gospodarki odpadami, co wynika choćby z przeważającej działalności zgłoszonej właściwym organom na formularzach NIP-2 oraz RG–1. Drugim obszarem działalności Wnioskodawcy jest hurtowa sprzedaż artykułów medycznych, natomiast trzecim obszarem działalności Wnioskodawcy jest obszar działalności związany z obsługą rynku nieruchomości, w głównej mierze polegający na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

W zakresie trzeciego obszaru działalności Wnioskodawca rozpoczął inwestycję na nieruchomości polegającą na budowie obiektu – budynku przeznaczonego pod wynajem powierzchni handlowych. W związku z powyżej wskazanym, rozpoczętym już procesem budowlanym Wnioskodawca uzyskał w stosunku do ww. nieruchomości decyzję o warunkach zabudowy, sporządzono koncepcję budynku i zagospodarowania terenu oraz uporządkowano teren pod budowę obiektu.

Spośród ogółu pracowników Wnioskodawcy czterech pracowników, w tym jedna osoba zatrudniona na stanowisku księgowej, będą zajmować się wyłącznie obsługą rynku nieruchomości, a na obecnym etapie prac prawidłowym przeprowadzeniem inwestycji na ww. nieruchomości Wnioskodawcy. W celu realizacji swoich zadań pracownicy ci korzystają ze sprzętu biurowego Wnioskodawcy.

W stosunku do ww. obszarów działalności Wnioskodawca prowadzi wewnętrzną dokumentację finansową wskazującą na rentowność poszczególnych obszarów działalności.

Zdarzenie przyszłe planowane przez Wnioskodawcę, polegające na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej, stanowiącej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, polegających na przygotowaniu oraz późniejszej obsłudze i prowadzeniu działalności w zakresie ww. trzeciego obszaru działalności Wnioskodawcy, na istniejącą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. Sp. z o.o., (podział przez wydzielenie; art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.), motywowane jest niską rentownością działalności prowadzonej dotychczas przez Wnioskodawcę w dwóch pierwszych obszarach działalności, co znacznie utrudnia, w porównaniu do sytuacji po planowanym podziale, pozyskanie przez inwestora zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji opisanej na wstępie, w postaci m.in. kredytów bankowych.

Powodem podziału przez wydzielenie jest także możliwość sprzedaży spółki pozostałej po wydzieleniu (spółki dzielonej), która kontynuowałaby działalność w dwóch pierwszych obszarach.

Przedmiotem wydzielenia z majątku Wnioskodawcy byłby zespół składników materialnych i niematerialnych, na który składałyby się następujące elementy:

 • prawo własności nieruchomości wraz z koncepcją obiektu handlowo - usługowego oraz ważną decyzją o warunkach zabudowy tejże nieruchomości;
 • sprzęt biurowy, w tym sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, warunkujący prawidłową pracę 4 pracowników zajmujących się obszarem działalności odnoszącym się do obsługi rynku nieruchomości, tj. notebook, zestaw komputerowy z drukarką, mobilny zestaw estradowy, nagrzewnice, ekran projekcyjny, telefon, słuchawki, aparat tel. bezprzew., krzesła, krzesło obrotowe, drukarka, bindownica, laminator, skaner, drukarka, biurko z kontenerem;
 • trzy samochody ciężarowe, obecnie leasingowane, służące jako samochody służbowe dla osób zajmujących się obsługą rynku nieruchomości.

W związku z wydzieleniem z majątku Wnioskodawcy zespołu składników materialnych i niematerialnych, Sp. z o.o. wstąpiłaby w miejsce Wnioskodawcy w czterech umowach o pracę, w których Wnioskodawca występuje obecnie jako Pracodawca, w odniesieniu do pracowników zajmujących się realizacją inwestycji na działce.

W wyniku przeprowadzenia podziału Wnioskodawca dalej będzie prowadził działalność w obszarze gospodarki odpadami i hurtowej sprzedaży artykułów medycznych, przy pomocy pracowników, składników materialnych i niematerialnych pozostałych u Wnioskodawcy po podziale.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że Sp. z o.o. nie jest udziałowcem Wnioskodawcy.

W piśmie z dnia 2 lipca 2012 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że kwalifikuje zespoły składników majątkowych powstałe w związku z podziałem przez wydzielenie dla celów podatku dochodowego od osób prawych oraz podatku od towarów i usług jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca zaznaczył, że obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie powstanie także, w sytuacji, gdy zarówno majątek przejmowany przez Sp. z o.o. oraz majątek pozostający u Wnioskodawcy, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W związku z tym nie będzie miał zastosowania przepis art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący, iż dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych (...) jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie, majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a jak wskazano majątek pozostający u Wnioskodawcy po podziale, jak i majątek przenoszony na Sp. z o.o. w wyniku podziału stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa (por. interpretacja indywidualna z dnia 21 października 201l r.).

Wnioskodawca wskazał, iż powoływanie się w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na pojęcie „zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wymaga wskazania czy prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (i) zespół składników majątkowych Wnioskodawcy - wydzielony z majątku Wnioskodawcy na skutek podziału Wnioskodawcy oraz przeniesiony na Sp. z o.o., na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. - niezbędny do prowadzenia działalności w zakresie obsługi rynku nieruchomości, a w szczególności wynajmu nieruchomości własnych i dzierżawionych, przez Sp. z o.o. oraz (ii) zespół składników majątkowych pozostałych u Wnioskodawcy niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami oraz hurtowej sprzedaży artykułów medycznych przez Wnioskodawcę, stanowią „zorganizowane części przedsiębiorstwa”.

Wnioskodawca wskazał, iż podmioty będące wspólnikami (udziałowcami) Wnioskodawcy są osobami fizycznymi.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (i) zespół składników majątkowych Wnioskodawcy - wydzielony z majątku Wnioskodawcy na skutek podziału Wnioskodawcy oraz przeniesiony na Sp. z o. o. na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. - niezbędny do prowadzenia działalności w zakresie obsługi rynku nieruchomości, a w szczególności wynajmu nieruchomości własnych i dzierżawionych, przez Sp. z o.o. oraz (ii) zespół składników majątkowych pozostałych u Wnioskodawcy niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami oraz hurtowej sprzedaży artykułów medycznych przez Wnioskodawcę, stanowią „zorganizowaną część przedsiębiorstwa”...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podział Wnioskodawcy nie będzie czynnością powodującą powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podział Wnioskodawcy nie będzie czynnością powodującą powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie . Sp. z o.o....
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle art. 24 ust. 5 pkt 4 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podział Wnioskodawcy nie jest czynnością powodującą powstanie obowiązku podatkowego po stronie udziałowców Wnioskodawcy w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych...
 5. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, podział Wnioskodawcy przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie objęty hipotezą przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i w związku z tym nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 6. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, podział Wnioskodawcy przez wydzielenie nie będzie rodził obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej są zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych wynikające z pytań oznaczonych nr 1 i 2.

Wniosek w zakresie pozostałych pytań zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytań nr 1 i 2, prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, (i) zespół składników majątkowych Wnioskodawcy - wydzielony z majątku Wnioskodawcy na skutek podziału Wnioskodawcy oraz przeniesiony na Sp. z o.o., na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. - niezbędny do prowadzenia działalności w zakresie obsługi rynku nieruchomości, tj. wynajmu własnych nieruchomości. przez Sp. z o. o. oraz (ii) zespół składników majątkowych pozostałych u Wnioskodawcy niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami oraz hurtowej sprzedaży artykułów medycznych przez Wnioskodawcę stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Klasyfikowanie zespołu składników materialnych i niematerialnych oraz pracowników pozostałych u Wnioskodawcy po planowanym podziale jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie powinno budzić zastrzeżeń, ze względu na fakt, że przeważająca działalność Wnioskodawcy, tj. gospodarka odpadami oraz drugi obszar działalności, tj. hurtowa sprzedaż artykułów medycznych wciąż będą przedmiotem działalności Wnioskodawcy (spółki dzielonej), a zespół składników materialnych i niematerialnych związany bezpośrednio z realizacją zadań gospodarczych w tychże obszarach działalności Wnioskodawcy nie ulegnie zmianie w wyniku podziału. Zatem planowany podział przez wydzielenie nie wpłynie na ciągłość działalności Wnioskodawcy na tychże obszarach. W związku z powyższym przedmiotem poniższej analizy jest wyłącznie prawidłowość traktowania zespołu składników materialnych, niematerialnych i pracowników przenoszonych do A. jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług definicja „zorganizowanej części przedsiębiorstwa” jest tożsama i wskazuje, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zgodnie z pismem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 25 września 2007 r. (Serwis Podatkowy 2008, nr 2, s. 3), omawiającym szeroko pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Ponadto, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2010 r., „w zakresie wydzielenia zespołu składników materialnych i niematerialnych w istniejącym przedsiębiorstwie istotne jest, aby zachodziło ono na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych)”.

Ad. a)

Przedmiotem wydzielenia z majątku Wnioskodawcy byłby zespół składników materialnych i niematerialnych, na który składałyby się następujące elementy:

 • prawo własności nieruchomości wraz z koncepcją obiektu handlowo - usługowego oraz ważną decyzją o warunkach zabudowy;
 • sprzęt biurowy, w tym sprzęt komputerowy wraz z licencjami i programami komputerowymi, warunkujący prawidłową pracę trzech pracowników zajmujących się obszarem działalności odnoszącym się do obsługi rynku nieruchomości, tj. notebook, zestaw komputerowy z drukarką, mobilny zestaw estradowy, nagrzewnice, ekran projekcyjny, telefax, słuchawki, aparat tel. bezprzew., krzesła, krzesło obrotowe, drukarka, bindownica, laminator, skaner, drukarka, biurko z kontenerem,
 • trzy samochody ciężarowe, obecnie leasingowane, służące jako samochody służbowe dla osób zajmujących się obsługą rynku nieruchomości.

W związku z wydzieleniem z majątku Wnioskodawcy zespołu składników materialnych i niematerialnych, Sp. z o.o. wstąpiłby w miejsce Wnioskodawcy w czterech stosunkach pracy, gdzie Wnioskodawca występuje obecnie jako pracodawca, w odniesieniu do pracowników zajmujących się realizacją inwestycji na działce docelowo mających zajmować się obsługą w zakresie wynajmu powierzchni handlowych w nieruchomości, która obecnie jest przedmiotem procesu budowlanego oraz obsługą księgową tego obszaru działalności Wnioskodawcy.

Ad. b)

Zespół składników opisanych powyżej wraz z pracownikami jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Jak wskazano w ramach opisu stanu faktycznego Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie trzech organizacyjnie i finansowo wyodrębnionych obszarów działalności.

Wyodrębnienie organizacyjne powinno polegać na tym, iż działalność zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy dotyczy jednej ze sfer działalności Wnioskodawcy, tj. działalności w zakresie gospodarki odpadami, hurtowej sprzedaży artykułów medycznych, czy też obsługi rynku nieruchomości, które są prowadzone odrębnie (niezależnie od siebie) oraz dla której działalności został przydzielony określony majątek Wnioskodawcy (zespół składników materialnych i niematerialnych) oraz określeni pracownicy.

Natomiast dla stwierdzenia, że dany zespół składników majątkowych charakteryzuje się wyodrębnieniem finansowym w strukturze danego przedsiębiorstwa, wystarczy możliwość odrębnego określenia podstawowych danych finansowych, takich jak: zaalokowane pasywa, aktywa, koszty czy przychody. Wyodrębnienie finansowe zachodzi już wtedy, gdy możliwe jest przyporządkowanie do zorganizowanej części przedsiębiorstwa pewnych elementarnych danych finansowych, takich jak: przychody, koszty, należności i zobowiązania. Ustawodawca nie wprowadza bowiem wymogu samodzielności finansowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zatem do uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za jednostkę wyodrębnioną finansowo wystarczy wskazanie istnienia jakichkolwiek przejawów odrębności finansowej od pozostałej części przedsiębiorstwa. Może to być posiadanie własnego rachunku bankowego (lub subkonta w ramach rachunku przedsiębiorstwa), alokowanie przychodów i kosztów do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tworzenie planu finansowego czy też sprawowanie okresowej kontroli sytuacji finansowej. (A. Mariański, Komentarz do art. 4(a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych <w:> A. Mariański, D. Strzelec, M. Wilk, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz, ABC, 2011), a w przedmiotowym stanie faktycznym, Wnioskodawca prowadzi wewnętrzną dokumentację finansową wskazującą na rentowność poszczególnych obszarów działalności, co już wskazuje na wyodrębnienie finansowe tej części przedsiębiorstwa.

Jednocześnie należy wskazać, że wyodrębnienia finansowego nie należy utożsamiać pełną samodzielnością finansową (zob. interpretacja indywidualna z dnia 11 czerwca 2010 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy).

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku podziału przez wydzielenie majątek przejmowany (w Sp. z o.o.), tj. zespół składników majątkowych Wnioskodawcy, a także określeni pracownicy - wykorzystywani przez Wnioskodawcę do prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie obsługi rynku nieruchomości - oraz zespół składników majątkowych pozostałych u Wnioskodawcy (po dokonaniu podziału przez wydzielenie) niezbędny do prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami czy hurtowej sprzedaży artykułów medycznych stanowią „zorganizowaną część przedsiębiorstwa”.

W ocenie Wnioskodawcy, za tym, iż majątek przejmowany (w Sp. z o.o.) oraz majątek pozostawiony (u Wnioskodawcy) stanowią „zorganizowaną część przedsiębiorstwa” przemawia również możliwość samodzielnego funkcjonowania Sp. z o.o. oraz Wnioskodawcy po dokonanym podziale przez wydzielenie, we wskazanych powyżej obszarach działalności.

Dla możliwości uznania, iż mamy do czynienia ze „zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa”, nie ma również znaczenia brak prawnego wyodrębnienia w postaci oddziału (zakładu) lub oddziałów (zakładów) samodzielnie sporządzających bilans. Istotne będzie to, iż w przypadku Wnioskodawcy można wydzielić (istniejące na trzech płaszczyznach - tj. organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej) trzy zorganizowane zespoły majątkowe - działalność w zakresie utylizacji odpadów, hurtowej sprzedaży artykułów medycznych oraz obsługi rynku nieruchomości, które przy podziale przez wydzielenie będą stanowiły odrębne zorganizowane części przedsiębiorstwa (por. interpretacja indywidualna z dnia 22 listopada 2010 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie,).

Ad. c)

Składniki materialne i niematerialne mające być przedmiotem wydzielenia, mają na celu osiągnięcie ściśle określonego zadania gospodarczego w postaci zakończenia inwestycji na nieruchomości oraz następnie jej bieżącą obsługę polegającą na jej utrzymaniu oraz wynajmowaniu powierzchni handlowych w niej się znajdujących.

Ad. d)

Choć składniki materialne i niematerialne mające być przedmiotem wydzielenia mają zostać przeniesione na istniejący podmiot, tj. Sp. z o.o., to nie stoi to na przeszkodzie żeby wskazać, że zespół tychże składników wraz z pracownikami zapewniającymi obsługę przedsiębiorstwa w zakresie działalności dotyczącej obsługi rynku nieruchomości mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, co pośrednio wynika także z pkt ad. a) i b).

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podział Wnioskodawcy nie będzie czynnością powodującą powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy.

Wnioskodawca wskazuje, iż w świetle art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami (...) są w szczególności (...) w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo związane ustalone na dzień podziału lub wydzielenia (...)”.

W ocenie Wnioskodawcy, a contrario wynika więc, iż podział Wnioskodawcy nie będzie czynnością powodującą powstanie obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawcy w podatku dochodowym od osób prawnych, gdy majątek pozostający u Wnioskodawcy i majątek przejmowany przez Sp. z o.o. będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa (por. interpretacja indywidualna z dnia 22 listopada 2010 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie,).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 12 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

A contrario, jeśli majątek przejmowany i pozostający w spółce na skutek podziału przez wydzielenie stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wówczas wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień wydzielenia nie będzie przychodem.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Jak wynika z cytowanego przepisu, status zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiada tylko taka część mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań),
 2. jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest zatem dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.

O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnych charakterze.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nie zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową.

Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy, których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).

Podział spółek handlowych regulowany jest przez ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).

Zgodnie z art. 529 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podział spółek kapitałowych może być dokonany przez:

 1. przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie),
 2. zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek),
 3. przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki),
 4. przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Nie budzi wątpliwości, że przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych podział dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą trojakiego rodzaju. Pierwszym i przeważającym rodzajem działalności Wnioskodawcy jest działalność w zakresie gospodarki odpadami, co wynika choćby z przeważającej działalności zgłoszonej właściwym organom na formularzach NIP-2 oraz RG-1. Drugim obszarem działalności Wnioskodawcy jest hurtowa sprzedaż artykułów medycznych, natomiast trzecim obszarem działalności Wnioskodawcy jest obszar działalności związany z obsługą rynku nieruchomości, w głównej mierze polegający na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

W zakresie trzeciego obszaru działalności, Wnioskodawca rozpoczął inwestycję na nieruchomości polegającą na budowie obiektu – budynku przeznaczonego pod wynajem powierzchni handlowych. W związku z powyżej wskazanym, rozpoczętym już procesem budowlanym Wnioskodawca uzyskał w stosunku do ww. nieruchomości decyzję o warunkach zabudowy, sporządzono koncepcję budynku i zagospodarowania terenu oraz uporządkowano teren pod budowę obiektu.

Spośród ogółu pracowników Wnioskodawcy czterech pracowników, w tym jedna osoba zatrudniona na stanowisku księgowej, będą zajmować się wyłącznie obsługą rynku nieruchomości, a na obecnym etapie prac prawidłowym przeprowadzeniem inwestycji na ww. nieruchomości Wnioskodawcy. W celu realizacji swoich zadań pracownicy ci korzystają ze sprzętu biurowego Wnioskodawcy.

W stosunku do ww. obszarów działalności Wnioskodawca prowadzi wewnętrzną dokumentację finansową wskazującą na rentowność poszczególnych obszarów działalności.

Zdarzenie przyszłe planowane przez Wnioskodawcę, polegające na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej, stanowiącej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, polegających na przygotowaniu oraz późniejszej obsłudze i prowadzeniu działalności w zakresie ww. trzeciego obszaru działalności Wnioskodawcy, na istniejącą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. Sp. z o.o., (podział przez wydzielenie; art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.), motywowane jest niską rentownością działalności prowadzonej dotychczas przez Wnioskodawcę w dwóch pierwszych obszarach działalności, co znacznie utrudnia, w porównaniu do sytuacji po planowanym podziale, pozyskanie przez inwestora zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji opisanej na wstępie, w postaci m.in. kredytów bankowych.

Powodem podziału przez wydzielenie jest także możliwość sprzedaży spółki pozostałej po wydzieleniu (spółki dzielonej), która kontynuowałaby działalność w dwóch pierwszych obszarach.

Przedmiotem wydzielenia z majątku Wnioskodawcy byłby zespół składników materialnych i niematerialnych, na który składałyby się następujące elementy:

 • prawo własności nieruchomości wraz z koncepcją obiektu handlowo - usługowego oraz ważną decyzją o warunkach zabudowy tejże nieruchomości;

  • sprzęt biurowy, w tym sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, warunkujący prawidłową pracę 4 pracowników zajmujących się obszarem działalności odnoszącym się do obsługi rynku nieruchomości, tj. notebook, zestaw komputerowy z drukarką, mobilny zestaw estradowy, nagrzewnice, ekran projekcyjny, telefon, słuchawki, aparat tel. bezprzew., krzesła, krzesło obrotowe, drukarka, bindownica, laminator, skaner, drukarka, biurko z kontenerem;
  • trzy samochody ciężarowe, obecnie leasingowane, służące jako samochody służbowe dla osób zajmujących się obsługą rynku nieruchomości.

  W związku z wydzieleniem z majątku Wnioskodawcy zespołu składników materialnych i niematerialnych, Sp. z o. o. wstąpiłby w miejsce Wnioskodawcy w czterech umowach o pracę, w których Wnioskodawca występuje obecnie jako Pracodawca, w odniesieniu do pracowników zajmujących się realizacją inwestycji na działce.

  W wyniku przeprowadzenia podziału Wnioskodawca dalej będzie prowadził działalność w obszarze gospodarki odpadami i hurtowej sprzedaży artykułów medycznych, przy pomocy pracowników, składników materialnych i niematerialnych pozostałych u Wnioskodawcy po podziale Sp. z o.o. nie jest udziałowcem Wnioskodawcy.

  Wnioskodawca wskazał, że kwalifikuje zespoły składników majątkowych powstałe w związku z podziałem przez wydzielenie dla celów podatku dochodowego od osób prawych oraz podatku od towarów i usług jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

  Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż w przypadku gdy, zespół składników materialnych i niematerialnych wydzielony z majątku Wnioskodawcy oraz zespół składników majątkowych pozostałych u Wnioskodawcy niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami oraz hurtowej sprzedaży artykułów medycznych, będzie posiadał cechy wymienione w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to będzie mieścił się w pojęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

  W konsekwencji czynność przekazania przez Wnioskodawcę do Sp. z o.o. w wyniku podziału przez wydzielenie składników z majątku Wnioskodawcy jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie spowoduje postania po stronie Wnioskodawcy, przychodu podatkowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Tut. Organ informuje, iż stosownie do przepisu art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego zdarzenia przyszłego, w szczególności na informacji, iż przedstawiony we wniosku zespół składników został wyodrębniony na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

  Ponadto podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.