IPPP3/4512-832/15-2/RM | Interpretacja indywidualna

Uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zbywanych składników materialnych i niematerialnych oraz wyłączenia z opodatkowania ww. transakcji
IPPP3/4512-832/15-2/RMinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie
 2. wyłączenie
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie

 • uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zbywanych składników materialnych i niematerialnych oraz wyłączenia z opodatkowania ww. transakcji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zbywanych składników materialnych i niematerialnych oraz wyłączenia z opodatkowania ww. transakcji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka S.A. (dalej: „Wnioskodawca”) prowadzi działalność inżynieryjno- budowlaną świadczoną na zasadach generalnego wykonawstwa dla branży chemicznej, rafineryjno-petrochemicznej, energetycznej i ochrony środowiska oraz budownictwa przemysłowego i ogólnego. Ponadto, Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na produkcji wyrobów stalowych i krat pomostowych oraz zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych, w tym zwłaszcza metodą cynkowania ogniowego dla energetyki konwencjonalnej i wiatrowej, petrochemii oraz przemysłu chemicznego (dalej: „Segment Produkcja”).

W praktyce działalność Segmentu Produkcji jest już od dawna działalnością wyodrębnioną z pozostałej działalności Wnioskodawcy. Segment Produkcji jest bowiem wyposażony w składniki niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w szczególności w odpowiednie zasoby ludzkie, nieruchomości gruntowe, budynki oraz inne składniki materialne i niematerialne (wartości niematerialne prawne), niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności.

Na Segment Produkcji Wnioskodawcy składają się dwie części opisane poniżej.

 1. Zakład Konstrukcji Stalowych.

Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na produkcji i eksporcie konstrukcji stalowych w ramach Zakładu Konstrukcji Stalowych . W dniu 12 listopada 2013 r. zarząd Wnioskodawcy podjął uchwałę, na mocy której Zakład Konstrukcji Stalowych stał się zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, wyodrębnioną w stosunku do pozostałej działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Wnioskodawca uzyskał interpretację indywidualną prawa podatkowego w dniu 26 marca 2014 r. (IPPP1/443-115/14-3/AS) potwierdzającą, iż Zakład Konstrukcji Stalowych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT.

Zakład Konstrukcji Stalowych przeznaczony jest na sprzedaż.

 1. Segment Produkcji.

W dniu 22 stycznia 2014 r. zarząd Wnioskodawcy podjął uchwałę, zgodnie z którą segment produkcji (dalej: „Segment Produkcji ”) stał się także formalnie zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa wyodrębnioną w stosunku do pozostałej działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Segment Produkcji posiada zakład produkcyjny wytwarzający szeroką gamę wyrobów stalowych dla klientów krajowych i zagranicznych. Oferta Segmentu Produkcji obejmuje szeroki asortyment konstrukcji nośnych i obudów dla budownictwa przemysłowego, jak również krat pomostowych, systemów regałowych oraz elementów szalunków i rusztowań budowlanych.

Zgodnie ze wspomnianą powyżej uchwałą, w skład Segmentu Produkcji wchodzą niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej m.in.:

 1. składniki materialne, w tym:
  1. maszyny,
  2. urządzenia,
  3. narzędzia,
  4. środki transportu,
  5. wyposażenie biura,
  6. zespoły komputerowe oraz
  7. zapasy (w tym np. materiały w magazynach technicznych, chemicznych i hutniczych);
 2. wartości niematerialne i prawne (w tym dokumentacja związana z działalnością Segmentu Produkcja , programy i licencje);
 3. prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z działalnością Segmentu Produkcja (w tym wynikające z umów o pracę zawartych przez Wnioskodawcę z pracownikami Segmentu Produkcja ) oraz pozostałe zobowiązania związane z działalnością gospodarczą Segmentu Produkcja;
 4. pracownicy Segmentu Produkcja (obecnie ponad 1500 osób);
 5. prawo własności i użytkowania wieczystego szeregu nieruchomości gruntowych ;
 6. prawo własności budynków wzniesionych na nieruchomościach, o których mowa powyżej;
 7. środki pieniężne na rachunku bankowym prowadzonym/wydzielonym dla Segmentu Produkcji oraz/lub zgromadzone w kasie Segmentu Produkcji , funkcjonalnie, organizacyjnie oraz finansowo związane z działalnością Segmentu Produkcja ;
 8. dokumentacja Segmentu Produkcji (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Segment Produkcji ).

Wnioskodawca jest w stanie wyodrębnić zobowiązania związane z prowadzoną przez Segment Produkcji działalnością (np. wynikające z umów cywilnoprawnych, umów kredytowych, stosunku pracy). Prowadzona przez Wnioskodawcę ewidencja księgowa umożliwia także wyodrębnienie zarówno przychodów, jak i kosztów działalności prowadzonej przez Segment Produkcji , a także określenie należności i zobowiązań związanych z produkcją oraz usługami realizowanymi przez Segment Produkcji .

Dla Segmentu Produkcji , dla potrzeb wewnętrznych, sporządzany jest także odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat. Należy przy tym zaznaczyć, że Segment Produkcji nie jest oddziałem samobilansującym.

Co więcej, Segment Produkcji posiada wyodrębnioną strukturę wewnętrzną z dyrektorem Segmentu Produkcji na czele oraz dyrektorami poszczególnych pionów w strukturze tego segmentu oraz personelem odpowiedzialnym za funkcjonowanie poszczególnych obszarów Segmentu Produkcji .

Dodatkowo, w ramach Segmentu Produkcji zostały wyodrębnione także poszczególne piony, wydziały i działy realizujące działania niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Segmentu Produkcji (np. Dział Akwizycji Konstrukcji Stalowych, Sekcja Palet, Sekcja Eksportu Krat Pomostowych, Sekcja Krajowa Krat Pomostowych, Dział Akwizycji Usług Cynkowniczych, Sekcja Ofertacji i Kalkulacji, Dział Zakupów, Sekcja Przygotowania i Gospodarki Materiałowej, Sekcja Magazynów Materiałowych, Bocznica Kolejowa, Dział Spedycji, Sekcja Magazynów Wyrobów Gotowych, Pion Produkcji, Wydział Produkcji Konstrukcji Stalowych, Dział Planowania Operacyjnego, Sekcja Kooperacji, Dział Technologiczny, Dział Produkcji Konstrukcji Stalowych, Wydział Produkcji Krat Pomostowych, Dział Planowania Operacyjnego, Dział Konstrukcyjny, Dział Produkcji Krat Pomostowych, Wydział Zabezpieczeń Antykorozyjnych, Dział Planowania Operacyjnego, Dział Techniczny, Dział Ocynkowni, Dział Malarni, Dział Utrzymania Ruchu i Inwestycji).

W związku z wdrażaną obecnie nową strategią biznesową Wnioskodawcy, planowane jest przeniesienie poszczególnych części działalności Wnioskodawcy do spółek zależnych, które będą wykonywały zadania Produkcji , aportem do spółki zależnej Wnioskodawcy (dalej: „Spółka Zależna”) i kontynuowanie działalności prowadzonej w ramach tego segmentu przez Spółkę Zależną.

Przedmiot transakcji.

W związku z powyższym, co do zasady, wymienione powyżej składniki majątku przypisane do Segmentu Produkcji zostaną wniesione w formie wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej (dalej: „Planowana Transakcja”). W ramach Planowanej Transakcji Spółka Zależna przejmie również w prawnie dopuszczalnym zakresie, prawa i obowiązki Wnioskodawcy, a w tym zobowiązania wynikające z umów zawartych z kontrahentami oraz z kredytów związanych z Segmentem Produkcji , przy czym odsetki od kredytów naliczone do dnia przeniesienia tego segmentu na rzecz Spółki Zależnej nie będą przedmiotem planowanej transakcji i pozostaną zobowiązaniem Wnioskodawcy wobec banków finansujących.

W związku z Planowaną Transakcją dojdzie także do przejścia pracowników Wnioskodawcy przypisanych do Segmentu Produkcji na Spółkę Zależną w ramach tzw. przejścia części zakładu pracy (art. 231 Kodeksu pracy).

W odniesieniu do powyższego Wnioskodawca pragnie wskazać, iż w ramach grupy kapitałowej działa obecnie spółka C. Sp. z o. o. (dalej: „C”). Spółka ta, na podstawie odpowiednich umów, świadczy usługi wsparcia (m.in. usługi księgowe, kadrowe, administracyjne) na rzecz podmiotów z grupy P, które to (jako usługi wsparcia) nie są kluczowe dla prowadzenia przez te podmioty podstawowej działalności gospodarczej.

Obecnie rozważana jest możliwość przejęcia przez C części pracowników alokowanych do Segmentu Produkcji , którzy nie są niezbędni do prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej przez Segment Produkcji , ale stanowią pracowników tzw. działów wsparcia - dotyczy to w szczególności osób zajmujących się kwestiami: kadrowo-płacowymi, księgowością, kontrolingiem, zarządzaniem gotówką i relacjami z bankami, IT czy administracją. Należy zwrócić uwagę, iż do Segmentu Produkcji alokowanych jest ok. 1500 pracowników, podczas gdy zakładane jest, iż ok. 30-60 (dokładna liczba nie jest w tej chwili jeszcze znana) pracowników tzw. działów wsparcia może zostać przeniesionych do C.

W związku z powyższym, możliwe jest, iż pracownicy z tzw. działów wsparcia, przypisani obecnie do Segmentu Produkcji zostaną przeniesieni do C przed dniem Planowanej Transakcji. W przypadku przeniesienia pracowników tzw. działów wsparcia przypisanych do Segmentu Produkcji do C Wnioskodawca podpisze odpowiednią umowę (lub umowy) z C, na podstawie których usługi w wyżej wymienionym zakresie będą nabywane dla celów Segmentu Produkcji od C.

W konsekwencji, przeniesienie pracowników tzw. działów wsparcia nie będzie miało wpływu na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez ten segment. W takiej sytuacji umowa (lub umowy), na podstawie których C będzie świadczyć usługi wsparcia, których beneficjentem będzie Segment Produkcji , zostanie przejęta w wyniku Planowanej Transakcji przez Spółkę Zależną (tj. Spółka Zależna jako usługobiorca zastąpi Wnioskodawcę i będzie nabywać usługi wsparcia od C).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), wchodzący w skład Segmentu Produkcji i obejmujący również pracowników tzw. działów wsparcia, który zostanie zbyty do Spółki Zależnej w ramach Planowanej Transakcji, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT i w konsekwencji, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy VAT, Planowana Transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT...
 2. Czy w przypadku, gdy pracownicy tzw. działów wsparcia zostaną przeniesieni przed Planowaną Transakcją do C, opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), wchodzący w skład Segmentu Produkcji , który zostanie zbyty do Spółki Zależnej w ramach Planowanej Transakcji, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT i w konsekwencji, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy VAT, Planowana Transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) wchodzący w skład Segmentu Produkcji i obejmujący również pracowników tzw. działów wsparcia, który zostanie zbyty do Spółki Zależnej w ramach Planowanej Transakcji, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT i w konsekwencji, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy VAT, Planowana Transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

W przypadku, gdy pracownicy tzw. działów wsparcia zostaną przeniesieni przed Planowaną Transakcją do C, opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), wchodzący w skład Segmentu Produkcji , który zostanie zbyty do Spółki Zależnej u ramach Planowanej Transakcji, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT i w konsekwencji, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy VAT, Planowana Transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), wchodzący w skład Segmentu Produkcji i obejmujący również pracowników tzw. działów wsparcia, który zostanie zbyty do Spółki Zależnej w ramach Planowanej transakcji, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT i w konsekwencji, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy VAT, planowana Transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jednakże, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Ustawodawca w ww. przepisie nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji zbycia”. Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o VAT pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aport), itp.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej także: ZCP) rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W oparciu o powyższą definicję, w interpretacjach organów podatkowych, w doktrynie prawa podatkowego oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się zespół przesłanek, których łączne spełnienie implikuje uznanie danego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Wymaganym i koniecznym do uznania składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest:

 1. istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, obejmującego również zobowiązania,
 2. wyodrębnienie organizacyjne zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. wyodrębnienie finansowe zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie, oraz
 4. wyodrębnienie funkcjonalne danego zespołu składników przeznaczonego do realizacji określonych zadań gospodarczych, mogącego stanowić oddzielne przedsiębiorstwo samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą.

Wobec powyższego, aby zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych (w tym zobowiązań) mógł zostać uznany - dla celów podatku VAT- za ZCP, konieczne jest wydzielenie zespołu składników majątkowych w istniejącym przedsiębiorstwie na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wnioskodawca uważa, że opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), wchodzący w skład Segmentu Produkcji i obejmujący również pracowników tzw. działów wsparcia, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT, gdyż spełnia wszystkie powyżej wymienione (to jest w punktach a, b, c, d) kryteria niezbędne do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Jak wskazano powyżej, Segment Produkcji realizuje swoją działalność poprzez zakład produkcyjny . Oferta Segmentu Produkcji obejmuje szeroki asortyment konstrukcji nośnych i obudów dla budownictwa przemysłowego, jak również krat pomostowych, systemów regałowych oraz elementów szalunków i rusztowań budowlanych. Przedmiotem Planowanej Transakcji będą wszelkie składniki niezbędne do prowadzenia działalności tego segmentu. Do tej pory, składniki materialne i niematerialne, które zostaną zbyte przez Wnioskodawcę w drodze aportu do Spółki Zależnej skutecznie służyły do prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w tym zakresie. Stanowią one zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, a pomiędzy poszczególnymi składnikami istnieją związki funkcjonalne. W rezultacie, zbywane składniki w pełni umożliwią podjęcie i prowadzenie przez Spółkę Zależną działalności gospodarczej odpowiadającej działalności gospodarczej Wnioskodawcy realizowanej w ramach Segmentu Produkcji sprzed dokonania transakcji, tj. w takim samym zakresie i charakterze.

Ad. a)

Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, obejmującego także zobowiązania.

Zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest zespół składników majątkowych, w skład którego wchodzą zarówno składniki materialne i niematerialne. Jak wskazuje się w literaturze, oznacza to, że aby uznać dany zespół składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa niezbędne jest, aby składał się on z co najmniej z jednego składnika materialnego i co najmniej z jednego składnika niematerialnego (zob. S. Kępa, Sprzedaż przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części - podatki dochodowe, Warszawa 2007).

Tożsame stanowisko prezentowane jest również przez organy podatkowe. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 6 czerwca 2013 r., sygn. IPTPP2/443-221/13-4/PR wskazał, że „podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań)”.

W skład Segmentu Produkcji , który zostanie wniesiony do Spółki Zależnej, wchodzą niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej m.in.:

 1. składniki materialne, w tym:
  1. maszyny,
  2. urządzenia,
  3. narzędzia,
  4. środki transportu,
  5. wyposażenie biura,
  6. zespoły komputerowe oraz
  7. zapasy (w tym np. materiały w magazynach technicznych, chemicznych i hutniczych);
 2. wartości niematerialne i prawne (w tym dokumentacja związana z działalnością Segmentu Produkcja , programy i licencje);
 3. prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z działalnością Segmentu Produkcja (w tym wynikające z umów o pracę zawartych przez Wnioskodawcę z pracownikami Segmentu Produkcja );
 4. pracownicy Segmentu Produkcja ;
 5. prawo własności i użytkowania wieczystego szeregu nieruchomości gruntowych ;
 6. prawo własności budynków wzniesionych na nieruchomościach, o których mowa powyżej;
 7. środki pieniężne na rachunku bankowym prowadzonym/wydzielonym dla Segmentu Produkcji oraz/lub zgromadzone w kasie Segmentu Produkcji , funkcjonalnie, organizacyjnie oraz finansowo związane z działalnością Segmentu Produkcja ;
 8. dokumentacja Segmentu Produkcji (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Segment Produkcji ).

W ramach Planowanej Transakcji Spółka Zależna przejmie również w prawnie dopuszczalnym zakresie, prawa i obowiązki Wnioskodawcy, a w tym zobowiązania wynikające z umów zawartych z kontrahentami oraz z kredytów bankowych związanych z Segmentem Produkcji .

W związku z Planowaną Transakcją dojdzie także do przejścia pracowników Wnioskodawcy przypisanych do Segmentu Produkcji na Spółkę Zależną w ramach tzw. przejścia części zakładu pracy (art. 231 Kodeksu pracy).

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotem Planowanej Transakcji jest zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujący również zobowiązania, które zgodnie z prawem mogą zostać przeniesione na inny podmiot. W konsekwencji należy uznać przesłankę wskazaną w punkcie a) za spełnioną.

Ad. b)

Wyodrębnienie organizacyjne zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie.

Niezbędne dla uznania określonych składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest ich wyodrębnienie organizacyjne w ramach istniejącego przedsiębiorstwa.

Zdaniem Wnioskodawcy, aby móc mówić o wyodrębnieniu organizacyjnym z przedsiębiorstwa danych składników majątku niezbędne jest, aby składniki te pozostawały we wzajemnych relacjach, pozwalających uznawać je za zespół składników, który może samodzielnie realizować określone zadania. Bezsprzecznie zatem niewystarczającym powodem do uznania danych składników majątku za wyodrębnione organizacyjnie z przedsiębiorstwa jest tworzenie przez nie zbioru przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest ich przynależność, pod względem własności, do jednego podmiotu gospodarczego.

Stanowisko organów podatkowych w analogiczny sposób odnosi się do kryterium wyodrębnienia organizacyjnego wskazując, że najistotniejszym elementem determinującym spełnienie tej przesłanki jest istnienie w obrębie przedsiębiorstwa zespołu składników, połączonych w jedną grupę ze względu na rolę, jaką odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Powyższe oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki te odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, tj. na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość.

Wnioskodawca zauważa, iż kryterium wyodrębnienia organizacyjnego jest spełnione w odniesieniu do Segmentu Produkcji , a tym samym wobec składników materialnych oraz niematerialnych, które mają zostać zbyte na rzecz Spółki Zależnej.

Zarząd Wnioskodawcy podjął bowiem w dniu 22 stycznia 2014 r. uchwałę w sprawie wyodrębnienia Segmentu Produkcji jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Co więcej, Segment Produkcji posiada wyodrębnioną strukturę wewnętrzną z dyrektorem Segmentu Produkcji na czele oraz dyrektorami poszczególnych pionów w strukturze tego segmentu oraz personelem odpowiedzialnym za funkcjonowanie poszczególnych obszarów Segmentu Produkcji . Dodatkowo, w ramach Segmentu Produkcji zostały wyodrębnione także poszczególne piony, wydziały i działy realizujące działania niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Segmentu Produkcji (np. Dział Akwizycji Konstrukcji Stalowych, Sekcja Palet, Sekcja Eksportu Krat Pomostowych, Sekcja Krajowa Krat Pomostowych, Dział Akwizycji Usług Cynkowniczych, Sekcja Ofertacji Kalkulacji, Dział Zakupów, Sekcja Przygotowania i Gospodarki Materiałowej, Sekcja Magazynów Materiałowych, Bocznica Kolejowa, Dział Spedycji, Sekcja Magazynów Wyrobów Gotowych, Pion Produkcji, Wydział Produkcji Konstrukcji Stalowych, Dział Planowania Operacyjnego, Sekcja Kooperacji, Dział Technologiczny, Dział Produkcji Konstrukcji Stalowych, Wydział Produkcji Krat Pomostowych, Dział Planowania Operacyjnego, Dział Konstrukcyjny, Dział Produkcji Krat Pomostowych, Wydział Zabezpieczeń Antykorozyjnych, Dział Planowania Operacyjnego, Dział Techniczny, Dział Ocynkowni, Dział Malarni, Dział Utrzymania Ruchu i Inwestycji). Segment ten prowadzi działalność polegającą na produkcji wyrobów stalowych i krat pomostowych oraz zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.

W świetle powyższego działalność Segmentu Produkcji jest formalnie i rzeczywiście wyodrębniona organizacyjnie z pozostałej działalności Wnioskodawcy.

Ad. c)

Wyodrębnienie finansowe zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie.

Przesłanką wymaganą do uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa danych składników majątku jest ich wyodrębnienie finansowe w istniejącym przedsiębiorstwie.

Jak wskazuje się zarówno w doktrynie, jak i praktyce organów podatkowych, wyodrębnienie finansowe nie musi być realizowane poprzez całkowitą samodzielność finansową zespołu składników majątkowych. Nie oznacza ono bowiem w szczególności konieczności prowadzenia odrębnej księgowości czy też konieczności sporządzania odrębnego bilansu dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, w interpretacji indywidualnej z dnia 1 lipca 2015 r., sygn. IPTPP3/4512-138/15-2/JM, „wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”. Zatem wystarczające dla uznania, że dane składniki majątku są wyodrębnione finansowo, jest prowadzenie takiej ewidencji zdarzeń gospodarczych, dzięki której możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów, a także należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 4 kwietnia 2011 r., sygn. IBPP3/443-23/11/IK wskazał, że „w sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca jest w stanie wyodrębnić zobowiązania związane z prowadzoną przez Segment Produkcji działalnością (np. wynikające z umów cywilnoprawnych, stosunku pracy). Prowadzona przez Wnioskodawcę ewidencja księgowa umożliwia wyodrębnienie zarówno przychodów, jak i kosztów działalności prowadzonej przez Segment Produkcji , a także określenie należności i zobowiązań związanych z Produkcją oraz usługami realizowanymi przez Segment Produkcji . Dla Segmentu Produkcji dla potrzeb wewnętrznych sporządzany jest także odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca uważa, iż na dzień wniesienia Segmentu Produkcji do Spółki Zależnej przesłanka wyodrębnienia finansowego tego segmentu będzie spełniona.

Ad. d)

Wyodrębnienie funkcjonalne danego zespołu składników przeznaczonego do realizacji określonych zadań gospodarczych, mogącego stanowić oddzielne przedsiębiorstwo samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą.

Mając na uwadze definicję legalną zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zespół składników majątkowych dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa powinien być także odrębny funkcjonalnie. Powyższe oznacza, że zespół składników wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi służyć realizacji określonego zadania lub zadań gospodarczych, a także potencjalnie mógłby stanowić odrębne i niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące swoje zadania.

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że mowa jest o rzeczywistej, a nie tylko potencjalnej zdolności do wykonywania działalności gospodarczej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (S. Kępa, tamże, s. 53). Powszechnie przyjmuje się, że zdolność ta wyraża się możliwością realizacji określonych zadań gospodarczych przez zespół składników majątkowych, który mógłby de facto stanowić oddzielne i niezależne przedsiębiorstwo realizujące dane zadania w sposób samodzielny, poczynając od momentu wyodrębnienia tego zespołu. Zatem istotą tego kryterium jest ustalenie, czy rozpatrywany zespół składników majątku, jako odrębna całość, byłby w stanie poczynając od momentu jego wydzielenia, w sposób samodzielny funkcjonować na rynku w formie odrębnego przedsiębiorstwa.

Powyższe rozumienie kryterium funkcjonalnego wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 10 kwietnia 2013 r., sygn. ILPP2/443-81/13-2/MR wskazał, że „wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa”.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład segmentu Produkcji służą w szczególności do prowadzenia działalności polegającej na produkcji wyrobów stalowych i krat pomostowych oraz zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych. Zespół tych składników, składających się na zbywany do Spółki Zależnej Segment Produkcji , nie stanowi zbioru przypadkowych elementów, lecz jest zespołem składników powiązanych ze sobą w sposób funkcjonalny i celowy. W związku z powyższym w odniesieniu do tych składników spełniony jest warunek przeznaczenia do realizacji określonych zadań gospodarczych. Dodatkowo, w ocenie Wnioskodawcy, Spółka Zależna w oparciu o nabyte w wyniku aportu składniki materialne i niematerialne będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą w takim samym zakresie i o takim samym charakterze jak obecnie realizowana przez Segment Produkcji .

W ocenie Wnioskodawcy, Segment Produkcji jest wyodrębniony funkcjonalnie, ponieważ składa się nie tylko z sumy składników, lecz stanowi ich zorganizowany zespół, który może samodzielnie funkcjonować. Segment Produkcji obejmuje elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych w istniejącej strukturze przedsiębiorstwa. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Segment ten realizuje odmienne zadania gospodarcze Spółki i zostały do niego przypisane składniki majątkowe i niemajątkowe, w tym zobowiązania oraz umowy odpowiednie do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, co oznacza, że Segment ten posiada niezależne źródło przychodów.

Ponadto Segment Produkcji jest w stanie, jako wyodrębniona organizacyjnie część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, samodzielnie planować, kontrolować i realizować założone działania gospodarcze przy wykorzystaniu alokowanych składników majątkowych oraz przy zaangażowaniu zatrudnionych pracowników. Powyższe pozwala Segmentowi Produkcji realizować jego zadania oraz prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, że kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego zostanie spełnione.

W związku z przytoczoną powyżej argumentacją, Spółka podkreśla, iż przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), który zostanie zbyty w ramach aportu do Spółki Zależnej, należy uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa z uwagi na:

 • wyodrębnienie organizacyjne,
 • wyodrębnienie finansowe,
 • wyodrębnienie funkcjonalne, oraz
 • zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem.

Tak jak wskazano powyżej, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Oznacza to, iż aport zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), wchodzących w skład Segmentu Produkcji obejmujący również pracowników tzw. działów wsparcia do Spółki Zależnej, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), wchodzący w skład Segmentu Produkcji obejmujący również pracowników tzw. działów wsparcia, który zostanie zbyty do Spółki Zależnej w ramach Planowanej transakcji, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT i w konsekwencji, zgodnie z art. 5 pkt 1 ustawy VAT, Planowana Transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy pracownicy tzw. działów wsparcia zostaną przeniesieni przed Planowaną Transakcją do C, opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), wchodzący w skład Segmentu Produkcji , który zostanie zbyty do Spółki Zależnej w ramach Planowanej Transakcji, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT i w konsekwencji, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy VAT, Planowana Transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Argumenty przemawiające za zaklasyfikowaniem zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) wchodzących w skład Segmentu Produkcji jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostały zaprezentowane w stanowisku Wnioskodawcy dotyczącym pytania nr 1.

Tak jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, możliwe jest, że pracownicy z tzw. działów wsparcia przypisani obecnie do Segmentu Produkcji zostaną przeniesieni do C przed dniem Planowanej Transakcji. W przypadku przeniesienia tych pracowników do C Wnioskodawca podpisze odpowiednią umowę (lub umowy) z C, na podstawie których usługi w wyżej wymienionym zakresie będą nabywane dla celów Segmentu Produkcji od C. W konsekwencji, przeniesienie pracowników tzw. działów wsparcia nie będzie miało wpływu na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez ten segment.

W takiej sytuacji umowa (lub umowy), na podstawie których C będzie świadczyć usługi wsparcia, których beneficjentem będzie Segment Produkcji , zostanie przejęta w wyniku Planowanej Transakcji przez Spółkę Zależną (tj. Spółka Zależna jako usługobiorca zastąpi Wnioskodawcę i będzie nabywać usługi wsparcia od C).

Korzystanie z usług wsparcia na podstawie umów, tj. od zewnętrznego podmiotu nie odbiera zespołowi składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), wchodzących w skład Segmentu Produkcji , przymiotu odpowiedniego wyodrębnienia, jak również możliwości samodzielnego prowadzenia działalności.

Przeniesienie pracowników tzw. działów wsparcia przed Planowaną Transakcją do C nie wpłynie na klasyfikację Segmentu Produkcji jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Usługi wsparcia nie są bowiem kluczowe dla prowadzenia przez Segment Produkcji podstawowej działalności gospodarczej. Tym bardziej, że pracownicy tzw. działów wsparcia nie są niezbędni do prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej Segmentu Produkcji . Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie zarówno w orzecznictwie sądów administracyjnych, jak również w interpretacjach organów podatkowych.

Jak zostało wykazane w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 października 2011 r. (sygn. akt FSK 1589/10) zorganizowana część przedsiębiorstwa „(...) nie musi obejmować działów obsługujących przedsiębiorstwo pod względem niematerialnym, w zakresie obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej, które nie są niezbędne do realizacji, przez zespół tak wyodrębnionych składników majątkowych, jego określonych zadań gospodarczych”. Powyższe stanowisko zostało zaprezentowane przez NSA m.in. w wyroku z dnia 27 września 2011 r. (sygn. akt I FSK 1383/10).

Stwierdzenie zachowujące swą aktualność dla Segmentu Produkcji (w przypadku, gdyby pracownicy tzw. działów wsparcia zostali przeniesieni przed Planowaną Transakcją do C) odnaleźć można również w wyroku NSA z dnia 23 marca 2012 r. (sygn. akt II FSK 1643/10), w którym sąd wskazał m.in.: „Ponadto trzeba wskazać, że istotą przedsiębiorstwa, jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, jest prowadzenie działalności gospodarczej poprzez realizację określonych zadań gospodarczych. Mogą być one wykonywane bez wewnętrznych działów obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej przedsiębiorstwa, które to zadania, jak trafnie podniósł sąd I instancji, mogą być przedmiotem obsługi dokonywanej przez firmy zewnętrzne (outsourcing). Usługi te, jako niematerialne, nie decydują o realizacji przez przedsiębiorstwo jego zadań gospodarczych, lecz wspomagają jedynie jego funkcjonowanie jako podmiotu gospodarczego. Przyjęcie stanowiska organu prowadziłoby do wniosku, że podmiot gospodarczy, który realizując swoje zadania gospodarcze korzysta z zewnętrznych usług niematerialnych, na przykład w zakresie obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej, nie stanowi przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) K.c. Praktyka gospodarcza pokazuje natomiast coś przeciwnego - wiele przedsiębiorstw realizujących zadania gospodarcze, dla których zostały powołane, korzysta w powyższych zakresach z usług outsourcingowych, co nie wyklucza uznawania ich za przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 (1) K.c.

Tym samym Naczelny Sąd Administracyjny w składzie orzekającym w niniejszej sprawie podziela pogląd Sądu wyrażony w wyrokach z dnia 27 września 2011r., sygn. akt I FSK 1383/10 oraz z dnia 4 października 2011 r., sygn. akt I FSK 1589/10 i I FSK 1590/10. Jakkolwiek wyroki te dotyczyły wykładni art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity – Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz.1054, ze zm.), to niemniej porównując treść tego przepisu z art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p. należy zauważyć, że przepisy te mają tożsamą treść.”

Również w innym wyroku NSA z dnia 23 marca 2012 r. (sygn. akt II FSK 2314/10) sąd podkreślił, że brak w przedsiębiorstwie wewnętrznych działów obsługujących jego zadania kadrowe, informatyczne i finansowe, nie pozbawia tegoż przedsiębiorstwa możliwości realizacji określonych zadań gospodarczych, gdyż: „istotą przedsiębiorstwa, jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, jest prowadzenie działalności gospodarczej poprzez realizację określonych zadań gospodarczych, które mogą być wykonywane bez wewnętrznych działów obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej przedsiębiorstwa, które to zadania mogą być przedmiotem obsługi dokonywanej przez firmy zewnętrzne (outsourcing)”.

Powyższe znajduje również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo wskazać można stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wyrażone w interpretacji z dnia 25 września 2014 r. nr IPPP1/443-990/14-3/AW, przyznające, że: „(...) z punktu widzenia oceny spełnienia przez dany zespół składników majątkowych przesłanek pozwalających za uznanie tego zespołu za ZCP, bez znaczenia pozostaje to, czy w skład ZCP wchodzą elementy przedsiębiorstwa służące do wykonywania funkcji administracyjnych ogólnego zarządu. Przedmiotowe funkcje mogą być wykonywane przez zewnętrznych usługodawców bez uszczerbku dla możliwości wykonywania przez ZCP zasadniczych zadań gospodarczych.

Mając na uwadze powyższe argumenty, zdaniem Wnioskodawcy, również w przypadku, gdy pracownicy tzw. działów wsparcia zostaną przeniesieni przed Planowaną Transakcją do C, opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), wchodzący w skład Segmentu Produkcji , który zostanie zbyty do Spółki Zależnej w ramach Planowanej Transakcji, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT i w konsekwencji, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy VAT, planowana Transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W związku z tym, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie zakresu podatku od towarów i usług, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.