IPPP3/4512-755/15-4/ISK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Uznanie zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i brak obowiązku opodatkowania podatkiem VAT przeniesienia niniejszej części majątku na nowo zawiązaną spółkę

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej w dniu 8 września 2015 r. (data wpływu 9 września 2015 r.), uzupełnionym w dniu 26 października 2015 r. poprzez wniesienie opłaty na wezwanie tut. Organu z dnia 19 października 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 22 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych związanego z wynajmem maszyn i urządzeń służących do prac remontowo-usługowych oraz wynajmem nieruchomości o charakterze usługowym za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i braku obowiązku opodatkowania podatkiem VAT przeniesienia niniejszej części majątku na nowo zawiązaną spółkę - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych związanego z wynajmem maszyn i urządzeń służących do prac remontowo-usługowych oraz wynajmem nieruchomości o charakterze usługowym za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i braku obowiązku opodatkowania podatkiem VAT przeniesienia niniejszej części majątku na nowo zawiązaną spółkę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca Sp. z o.o. (dalej Wnioskodawca lub Spółka) prowadzi działalność gospodarczą, której podstawowym przedmiotem działania jest handel artykułami elektrotechnicznymi i oświetleniowymi. Dodatkowo w przedsiębiorstwie prowadzona jest działalność w zakresie wynajmu maszyn i urządzeń służących do prac remontowo-usługowych oraz wynajmem nieruchomości o charakterze usługowym.

Z uwagi na specyficzny charakter prowadzonej działalności w zakresie wynajmu w/w maszyn i urządzeń, w strukturze organizacyjnej Spółki obowiązującej od 2008 r., działalność ta jest prowadzona w obrębie działu Wypożyczalnia. Od początku 2015 r. Spółka wynajmuje również podmiotowi trzeciemu nieruchomość na terenie której znajduje się Wypożyczalnia. Przychody z najmu nieruchomości również zostały przyporządkowane do działu Wypożyczalni.

W Spółce obowiązuje także regulamin organizacyjny, wprowadzony uchwałą zarządu podjętą w dniu 2 stycznia 2014r., zgodnie z którym Dział Wypożyczalnia realizuje zadania w zakresie:

 1. Wypożyczania narzędzi budowlanych,
 2. Wynajmu nieruchomości.

W Spółce funkcjonują trzy centra zysków, stanowiące dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa spółki, obejmujące:

Działalność Handlowa prowadzona w ramach :

 1. centrum zysku:

Oddział P. - poprzez które prowadzona jest podstawowa działalność E., tj. działalność w zakresie handlu artykułami elektrotechnicznymi i oświetleniowymi. Oddział P. jest wyposażony we własny majątek trwały. W oddziale tym zatrudnieni są również pracownicy zarządzani przez kadrę kierowniczą.

 1. centrum zysku:

Dział zamówień publicznych - poprzez, który prowadzona jest druga gałąź działalności podstawowej Spółki. Działalność w ramach tego Działu prowadzona jest w oparciu o majątek przydzielony do Oddziału Połczyńska. W Dziale tym jest zatrudniony odrębny zespół pracowników z Kierownikiem na czele.

Powyższe dwa centrum zysków stanowią Zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej ZCP1).

Działalność usługowa prowadzona w ramach:

 1. centrum zysku:

Dział Wypożyczalnia - poprzez, który prowadzona jest działalność usługowa w zakresie wynajmu maszyn i urządzeń służących do prac remontowo usługowych oraz wynajmem :nieruchomości o charakterze usługowym. Działalność w ramach tego Działu prowadzona jest w oparciu o własny, wyodrębniony i zorganizowany zespół składników majątkowych obejmujących poza majątkiem nieruchomym również środki trwałe w postaci m.in. sprzętu komputerowego, samochodów osobowych. W Dziale tym jest zatrudniony pracownik, a kieruje nim jeden z członków zarządu Spółki: Pan Janusz R.

Dział Wypożyczalnia stanowi również Zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP 2).

Wnioskodawca w związku z odrębną działalnością działu Wypożyczalnia na początku 2014 r. dokonał także pełnego wewnętrznego wyodrębnienia ZCP 2, poprzez dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej. Dodatkowo Wnioskodawca poprzez wprowadzenie zmian w planie kont dokonał wyodrębnienia w ewidencji rachunkowej zdarzeń i majątku dot. ZCP 2, przy czym kierował się wykonanymi analizami oraz okolicznościami ekonomicznymi, operacyjnymi, prawnymi oraz faktycznymi.

Dodatkowe wyodrębnienie funkcjonalne i finansowe wskazanych powyżej zorganizowanych części przedsiębiorstwa pozwoliły na:

 1. podniesienie efektywności funkcjonowania Spółki ze względu na bardziej efektywne wykorzystanie majątku Spółki przypisanych do poszczególnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa,
 2. uporządkowanie struktury organizacyjnej (modelu zarządzania) poprzez wyraźne wydzielenie poszczególnych rodzajów działalności,
 3. wyodrębnienie dodatkowej części aktywności Spółki w postaci ZCP 2, co z kolei pozwoliło na szczegółową analizę przychodów i kosztów z nią związanych, a tym samym daje Spółce informację o potencjale zyskowności tego rodzaju jej działalności oraz uzasadnienie ekonomiczne dla dalszego jej funkcjonowania,
 4. przygotowanie organizacyjne Spółki do ewentualnych decyzji zarządczych czy właścicielskich związanych np. ze zbyciem/wydzieleniem ZCP 2 do odrębnego, wyspecjalizowanego podmiotu, który kontynuowałby samodzielnie działalność gospodarczą w tym zakresie.

Należy wskazać, że ZCP 2 w strukturze Spółki realizuje własne, ściśle określone funkcje obejmujące prowadzenie Wypożyczalni oraz zarządzanie wynajmowaną nieruchomością.

Dział Wypożyczalnia (zwany dalej ZCP 2) - stanowi tę część poprzez, którą prowadzona jest działalność dodatkowa Spółki związana z osiąganiem przychodów z usług polegających na wynajmie maszyn i urządzeń służących do prac remontowo-usługowych oraz wynajmie nieruchomości o charakterze usługowym.

Działalność w ramach ZCP 2 prowadzona jest w oparciu o zorganizowany zespół składników majątkowych obejmujących poza majątkiem nieruchomym (grunt i budynki, w których prowadzona jest wypożyczalnia) również środki trwałe w postaci m.in. sprzętu komputerowego, samochodów osobowych. Dodatkowa działalność prowadzona jest więc w oparciu o majątek, na którym Wnioskodawca nie prowadzi swojej podstawowej działalności tj. handlu artykułami elektrotechnicznymi i oświetleniowymi.

Podkreślić należy, że Spółka dla celów obsługi Działu Wypożyczalnia, zatrudnia odrębnie pracownika, a działem tym kieruje Pan Janusz R, który jest Prezesem Zarządu Spółki.

Tym samym ZCP 2 prowadzi w ramach Spółki własną działalność, w zakresie wypożyczania maszyn i urządzeń służących do prac remontowo-budowlanych. Klientami wypożyczalni są firmy elektroinstalacyjne oraz remontowe działające głównie w branży, elektrotechnicznej i budowlanej. Wypożyczalnia posiada w swojej ofercie następujące maszyny i urządzenia: młoto-wiertarki, młoty wyburzeniowe, agregaty prądotwórcze, zagęszczarki, rusztowania, nagrzewnice, spawarki, szlifierki. Od roku 2015, dodatkową działalnością usługową nowo wydzielonego ZCP jest wynajem nieruchomości o charakterze usługowym. ZCP 2 charakteryzuje się więc również wyodrębnieniem funkcjonalnym w strukturze wewnętrznej Wnioskodawcy.

Dla Działu Wypożyczalnia (tj. ZCP 2) jest również prowadzona ewidencja rachunkowa częściowo zawierająca odrębną analitykę kont dotyczącą Wypożyczalni. Część kont dotyczących wyodrębnionej działalności zawierają w swoim opisie słowo „wypożyczalnia”. Pozostałe konta na których ewidencjonowane są zdarzenia księgowe związane z ZCP 2 Wnioskodawca, mimo braku oznaczenia ich słowem „wypożyczalnia”, jest wstanie przypisać do ZCP 2. Na podstawie tych danych Wnioskodawca ma więc możliwość sporządzenia wewnętrznego bilansu i rachunku zysków i strat dla ZCP 2.

Wspólnicy Spółki planują dokonanie podziału spółki poprzez wydzielenie i przeniesienie części majątku Spółki w postaci ZCP 2 na spółkę nowo zawiązaną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przedstawiony w stanie faktycznym zespół składników materialnych i niematerialnych, związany z wynajmem maszyn i urządzeń służących do prac remontowo-usługowych oraz wynajmem nieruchomości o charakterze usługowym tj. ZCP 2 stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT...
 2. Czy w przypadku decyzji wspólnika Spółki o dokonaniu podziału Spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH poprzez przeniesienie części majątku w postaci ZCP 2 na nowo zawiązaną spółkę, czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.1.

Zdaniem Wnioskodawcy opisany w stanie faktycznym ZCP 2 tj. Dział Wypożyczalnia stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu zarówno art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, jak i art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Przy tym podkreślić należy, że ustawowe definicje zorganizowanej części przedsiębiorstwa w obydwu ustawach są tożsame.

Zgodnie z tą definicją, zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Tym samym, zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.

Zespół składników będzie mógł być zatem uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne);
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W opinii Wnioskodawcy każdy z wyżej wymienionych warunków zostaje spełniony w odniesieniu do ZCP 2 ponieważ:

 • ZCP 2 - jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego - prowadzi swoją odrębną działalność gospodarczą w oparciu o przypisane do niego składniki majątku trwałego (m.in. nieruchomości, maszyny i urządzenia będące przedmiotem wynajmu) z działalnością tą są funkcjonalnie związane zobowiązania, w szczególności wynikające z zawartej umowy o pracę pracownika zatrudnionego w ramach ZCP 2, ale również wynikające z bieżącej działalności z zakresu wynajmu maszyn i urządzeń oraz umowy najmu z podmiotem zewnętrznym. Istotnym również jest to, że składniki te i prawa wynikające z zawartych w ramach ZCP 2 umów najmu oraz funkcjonalnie z nimi związane zobowiązania stanowią zorganizowaną i funkcjonalną całość, która jest w stanie realizować samodzielnie zadania gospodarcze w zakresie wynajmu maszyn i urządzeń, jak i samego najmu nieruchomości.
 • ZCP 2 jest również wyodrębnione organizacyjnie. Wyodrębnienie organizacyjne oznacza bowiem, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podmiotu jako dział, oddział, wydział, czy też zakład. W analizowanym stanie faktycznym ma to miejsce, ponieważ ZCP 2 stanowi odrębny Dział, a Regulamin Organizacyjny określa zakres jego działalności gospodarczej. ZCP 2 posiada również własnego pracownika, a Działem tym kieruje jeden z członków zarządu.
 • ZCP 2 spełnia również warunek wyodrębnienia finansowego. Wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać całkowitej samodzielności czy niezależności finansowej lub konieczności prowadzenia odrębnych ksiąg rachunkowych, lecz sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. To również ma miejsce w przypadku ZCP 2, ponieważ prowadzona ewidencja rachunkowa częściowo zawiera odrębną analitykę kont dotyczącą Wypożyczalni. Część kont dotycząca wyodrębnionej działalności zawiera w swoim opisie słowo „wypożyczalnia”. Pozostałe konta na których ewidencjonowane są zdarzenia księgowe związane z ZCP zostały wskazane przez Wnioskodawcę. Ma więc on możliwość sporządzenia wewnętrznego bilansu i rachunku zysków i strat dla ZCP 2.
 • ZCP 2 spełnia również warunek wyodrębnienia funkcjonalnego. ZCP 2 realizuje bowiem samodzielnie funkcje związane z prowadzeniem odrębnej, dodatkowej działalności Spółki polegającej na wynajmie maszyn i urządzeń służących do prac remontowo-usługowych oraz wynajmie nieruchomości o charakterze usługowym. Funkcje i zadania te realizuje przede wszystkim dla swoich kontrahentów zewnętrznych m.in. poprzez zawartą umowę najmu oraz krótkoterminowy wynajem maszyn i urządzeń na ich rzecz. Tym samym ZCP 2 prowadzi w ramach Spółki własną działalność. ZCP 2 charakteryzuje się więc również wyodrębnieniem funkcjonalnym w strukturze wewnętrznej Wnioskodawcy.

Powyższe wskazuje - zdaniem Wnioskodawcy - że ZCP 2 nie jest dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale jest wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.

Powyższą wykładnię określeń użytych w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, prezentują organy podatkowe. Dla przykładu Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 20 sierpnia 2013 r., sygn. IBPBI/2/423-557/13/PH, wskazał szczegółowo, że: „organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze. Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nie zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową.

Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jak o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).”

Analogicznie np. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 września 2011 r. Nr ITPB3/423-308/11/DK czy z 25 kwietnia 2014 r. Nr ITPP2/443-370/14/AP.

Tak więc dla określenia danego zespołu składników majątkowych jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wystarczy zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym w razie zaistnienia takiej potrzeby. Jednocześnie pomiędzy składnikami muszą istnieć zależności dowodzące, że dopiero ich wspólne działanie prowadzi do realizacji określonej kategorii zadań gospodarczych. Jednocześnie składniki tworzące zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zależą od charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez tę wyodrębnioną część przedsiębiorstwa, tak więc o tym, czy dany zespół składników tworzy zorganizowaną część każdorazowo niewątpliwie rozstrzygają zaistniałe okoliczności faktyczne. Zdaniem Wnioskodawcy, wyodrębniony ZCP 2 (tj. Dział Obsługi Technicznej i Zarządzania Nieruchomościami) może funkcjonować jako samodzielny podmiot, ponieważ możliwe jest jego „wyjęcie” ze struktury Spółki, wraz z całym majątkiem, pracownikami, dokumentami związanymi z prowadzoną działalnością, umowami i kontrahentami. ZCP 2 bowiem ze względu na posiadany majątek, wykwalifikowanych pracowników, zawarte umowy handlowe, samodzielność i doświadczenie w realizowanych usługach jest w stanie w pełni samodzielnie prowadzić swoją działalność gospodarczą również w ramach odrębnego podmiotu gospodarczego. Po „wydzieleniu” zatem ze struktury Spółki, ZCP 2 może funkcjonować jako samodzielny podmiot uzyskujący własne przychody z wynajmu maszyn i urządzeń służących do prac remontowo-usługowych oraz wynajmu nieruchomości o charakterze usługowym, a zatem zdolny jest do samodzielnego funkcjonowania.

Przywołać tutaj należy także fragment uzasadnienia wyroku NSA z dnia 15 listopada 2012 r. sygn. II FSK 692/11, w którym Sąd przedstawił stanowisko reprezentatywne dla całej linii orzeczniczej w kwestii spełnienia przesłanek dla istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Otóż Sąd wskazał, że: „Rozważając kwestię wyodrębnienia organizacyjnego należy mieć między innymi na uwadze, czy zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze podatnika w sposób, w który pozwoli samodzielnie realizować określone zadania gospodarcze. Wyodrębnienie finansowe oznacza natomiast możliwość prawidłowego przyporządkowania do tej zorganizowanej części przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań.

Podsumowując, analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że zespół składników majątku, przy pomocy których Spółka prowadzi obecnie działalność w zakresie wynajmu maszyn i urządzeń służących do prac remontowo-usługowych oraz wynajmem nieruchomości o charakterze usługowym. Dział Wypożyczalnia stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT.

Ad. 2

Zgodnie z art. 6. Ustawy o VAT przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W sytuacji zatem, gdy wspólnik Wnioskodawcy podjąłby uchwałę o dokonaniu podziału Spółki przez wydzielenie tj. poprzez przeniesienie części majątku w postaci ZCP 2 do nowo zawiązanej spółki - w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH - czynność ta nie stanowiłaby dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Fakt bowiem, iż wydzieleniu do nowego podmiotu podlegałaby część przedsiębiorstwa Spółki - w postaci ZCP 2 - stanowiąca jak wskazano powyżej zorganizowaną część przedsiębiorstwa przesądza o braku opodatkowania tej czynności podatkiem VAT na podstawie w/w art. 6 ustawy o VAT.

Takie też stanowisko potwierdził NSA w wyroku z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. akt I FSK 955/12, w którym czytamy: „Czynność podziału przez wydzielenie i przeniesienie na nowo powstałą spółkę części majątku spółki takich jak: prawo wieczystego użytkowania działki gruntu oraz własność posadowionego na tej działce budynku biurowego wraz z funkcjonalnie powiązanymi z tą nieruchomością środkami trwałymi, prawami wynikającymi z umów najmu powierzchni biurowych oraz księgami i dokumentami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym zakresie, jak również z częścią aktywów obrotowych, w tym, w szczególności, z należnościami krótkoterminowymi, środkami pieniężnymi, innymi aktywami pieniężnymi oraz zobowiązaniami funkcjonalnie związanymi z przenoszonymi składnikami majątku, to w tej sytuacji gdy całość przekazanych składników pozwalała nowo powstałej spółce na prowadzenie (w oparciu o te składniki) samodzielnej działalności gospodarczej, czynność taka objęta jest dyspozycją art. 6 pkt 1 u.p.t.u.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W związku z tym, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie zakresu podatku od towarów i usług, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.