IPPP3/4512-648/15-5/KP | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż opisanej Nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako zorganizowana część przedsiębiorstwa?
IPPP3/4512-648/15-5/KPinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. inwestycje
 3. nieruchomości
 4. opodatkowanie
 5. podział spółki przez wydzielenie
 6. składnik majątkowy
 7. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym w dniu 21 września 2015 r. (data wpływu 24 września 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/4512-648/15-3/KP z dnia 8 września 2015 r., skutecznie doręczone w dniu 14 września 2015 r. (data potwierdzenia odbioru), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 września 2015 r. (data wpływu 24 września 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 8 września 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

M jest spółką zarejestrowaną na Cyprze. Prowadzi ona działalność gospodarczą w zakresie działań agencyjnych, doradztwa gospodarczego oraz koordynacji projektów. Spółka zatrudnia pracowników. Powyższą działalność gospodarczą Spółka wykonuje na Cyprze i tam też rozlicza się z zobowiązań podatkowych. Dyrektorami w Spółce są rezydenci cypryjscy.

M jest również właścicielem nieruchomości położonej w Polsce , dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą . Powyższą nieruchomość M nabyła od osoby fizycznej, nie będącej płatnikiem VAT, w drodze umowy sprzedaży zawartej przed notariuszem Katarzyną w dniu 21 czerwca 2012 roku .

M na zarządzanie nieruchomością zawarła umowę ze spółką P sp. z o.o. z siedzibą w Polsce. Wszelkie umowy w imieniu M zawiera Zarządca nieruchomości P sp. z o. o. tj. wynajmuje lokale mieszkalne w powyższej nieruchomości osobom fizycznym, zawiera umowy z dostawcami mediów - wody i prądu, zawiera polisy ubezpieczeniowe, zajmuje się pobieraniem czynszów, zapłatą za dostarczone media oraz odpowiada za prowadzenie księgowości.

Nieruchomość ta jest w pełni wyodrębnioną w strukturze spółki jednostką gospodarczą posiadającą źródła przychodów oraz koszty. Przychody, które przynosi powyższa nieruchomość są inwestowane w remont nieruchomości. Wyodrębnione zostały składniki majątkowe dotyczące nieruchomości (w tym należności i zobowiązania), które zostały przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych. Jednocześnie zespół tych składników stanowi niezależną część przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego te zadania. Nieruchomość nie jest powiązana z pozostałymi działaniami M.

Spółka M zamierza zbyć wyżej opisaną nieruchomość wraz ze wszystkimi prawami z niej wynikającymi: zobowiązaniami i wierzytelnościami. Nieruchomość i prawa z nią związane stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W uzupełnieniu z dnia 21 września 2015 r. Wnioskodawca wskazał że:

 1. Nieruchomość nie funkcjonuje jako dział, wydział ani oddział. Nie jest także formalnie wyodrębniona regulaminem, statutem ani innym aktem. Jednakże jest ona wyodrębniona w strukturze działalności Wnioskodawcy, bowiem jest ona jedyną działalnością, jaką Wnioskodawca prowadzi w Polsce. Pozostałą działalność gospodarczą Wnioskodawca prowadzi na Cyprze. Są to przede wszystkim działania o charakterze doradczym, inwestycyjnym oraz agencyjnym. Przedmiot działalności, którą Wnioskodawca wykonuje na Cyprze nie pokrywa się z działalnością prowadzoną w Polsce. Jest ona odrębną i niezależną działalnością, bowiem działalność ta nie pokrywa się z innymi działaniami M.
 2. Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania pochodzące z przedmiotowej Nieruchomości rejestrowane są w odrębnej ewidencji. Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, iż Zarządca nieruchomości - P sp. z o. o. współpracuje z M wyłącznie w zakresie zarządzania powyższą nieruchomością. Zatem wszelkie czynności dokonywane przez Zarządcę oraz jego podwykonawców prowadzone są wyłącznie dla nieruchomości. Księgowość dla nieruchomości prowadzi O sp. z o. o. To ona rozlicza przychody oraz koszty, należności i zobowiązania.
 3. Po wyłączeniu przedmiotowej nieruchomości z majątki spółki M jest ona zdolna do samodzielnego funkcjonowania bez konieczności dokonywania jakichkolwiek modyfikacji w jej strukturze. Stanowi ona wyodrębnioną funkcjonalnie całość. Nie jest zależna od pozostałych części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Posiada własnego Zarządcę, księgowość, a także własne umowy o dostawę mediów: prądu, gazu, wody, a także umowy najmu przedmiotowej nieruchomości, które są zawierane przez P sp. z o. o. i dotyczą wyłącznie przedmiotowej nieruchomości.
 4. Nieruchomość ma zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Generuje ona przychody oraz koszty, wyróżnić można należności i zobowiązania wynikające z powyższej nieruchomości. W każdej chwili może ona rozpocząć niezależne od spółki M funkcjonowanie.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż opisanej Nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako zorganizowana część przedsiębiorstwa...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Na podstawie art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) Nieruchomość wraz z wszelkimi prawami z niej wynikającymi tj. zobowiązaniami oraz wierzytelnościami stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) sprzedaż tej Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę.

Ustawodawca, na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wyłączył z opodatkowania zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przepis art. 2 pkt 27e ustawy zawiera definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przez którą rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Przy czym, jak wynika z treści art. 2 pkt 27e ustawy, organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi istnieć w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Zbywane składniki majątkowe muszą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa u zbywcy. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą zatem składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, że na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług okolicznością determinującą możliwość wyłączenia, na mocy art. 6 pkt 1 ustawy, stosowania przepisów ustawy do czynności sprzedaży określonego zespołu składników niematerialnych i materialnych, jest takie ich zorganizowanie, żeby wspomniany zespół mógł służyć do prowadzenia działalności gospodarczej. Zespół składników materialnych i niematerialnych obejmować powinien elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie miały zastosowania do zbywanego mienia, musi ono obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w jego skład muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest Spółką zarejestrowaną na Cyprze, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działań agencyjnych, doradztwa gospodarczego oraz koordynacji projektów. Spółka zatrudnia pracowników. Powyższą działalność gospodarczą spółka wykonuje na Cyprze i tam też rozlicza się z zobowiązań podatkowych. Wnioskodawca jest również właścicielem Nieruchomości. Wnioskodawca na zarządzanie przedmiotową Nieruchomością zawarł umowę ze spółką P sp. z o.o. z siedzibą w Polsce. Wszelkie umowy w imieniu Wnioskodawcy zawiera Zarządca Nieruchomości P sp. z o. o. tj. wynajmuje lokale mieszkalne w powyższej nieruchomości osobom fizycznym, zawiera umowy z dostawcami mediów - wody i prądu, zawiera polisy ubezpieczeniowe, zajmuje się pobieraniem czynszów, zapłatą za dostarczone media oraz odpowiada za prowadzenie księgowości. Nieruchomość ta jest w pełni wyodrębnioną w strukturze Spółki jednostką gospodarczą posiadającą źródła przychodów oraz koszty. Wyodrębnione zostały składniki majątkowe dotyczące Nieruchomości (w tym należności i zobowiązania), które zostały przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych. Jednocześnie zespół tych składników stanowi niezależną część przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego te zadania. Nieruchomość nie jest powiązana z pozostałymi działaniami Wnioskodawcy. Spółka zamierza zbyć wyżej opisaną Nieruchomość wraz ze wszystkimi prawami z niej wynikającymi: zobowiązaniami i wierzytelnościami. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że przedmiotowa Nieruchomość nie funkcjonuje jako dział, wydział ani oddział. Nie jest także formalnie wyodrębniona regulaminem, statutem ani innym aktem. Jednakże jest ona wyodrębniona w strukturze działalności Wnioskodawcy, bowiem jest ona jedyną działalnością, jaką Wnioskodawca prowadzi w Polsce. Pozostałą działalność gospodarczą Wnioskodawca prowadzi na Cyprze. Przedmiot działalności, którą Wnioskodawca wykonuje na Cyprze nie pokrywa się z działalnością prowadzoną w Polsce. Jest ona odrębną i niezależną działalnością, która nie pokrywa się z innymi działaniami Wnioskodawcy. Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania pochodzące z przedmiotowej Nieruchomości rejestrowane są w odrębnej ewidencji. Jednocześnie Spółka wskazuje, że Zarządca Nieruchomości - P sp. z o. o. współpracuje z Wnioskodawcą wyłącznie w zakresie zarządzania powyższą Nieruchomością. Zatem wszelkie czynności dokonywane przez Zarządcę oraz jego podwykonawców prowadzone są wyłącznie dla przedmiotowej Nieruchomości. Księgowość dla nieruchomości prowadzi O sp. z o. o. To ona rozlicza przychody oraz koszty, należności i zobowiązania. Po wyłączeniu przedmiotowej Nieruchomości z majątki Spółki jest ona zdolna do samodzielnego funkcjonowania bez konieczności dokonywania jakichkolwiek modyfikacji w jej strukturze. Stanowi ona wyodrębnioną funkcjonalnie całość. Nie jest zależna od pozostałych części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Posiada własnego Zarządcę, księgowość, a także własne umowy o dostawę mediów: prądu, gazu, wody, a także umowy najmu przedmiotowej Nieruchomości, które są zawierane przez P sp. z o. o. i dotyczą wyłącznie przedmiotowej Nieruchomości, która ma zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Generuje ona przychody oraz koszty, wyróżnić można należności i zobowiązania wynikające z powyższej nieruchomości. W każdej chwili może ona rozpocząć niezależne od Spółki funkcjonowanie.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy sprzedaż ww. Nieruchomości będzie wyłączona z zakresu opodatkowania podatkiem VAT na mocy art. 6 pkt 1 ustawy i tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że Nieruchomość położona w Polsce w miejscowości Poznań przy ul Traugutta 32 posiada cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy tj. stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W konsekwencji, w analizowanej sprawie dojdzie do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa i czynność ta, na mocy art. 6 pkt 1 ustawy, będzie wyłączona z zakresu opodatkowania podatkiem VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.