IPPP3/4512-457/15-3/WH | Interpretacja indywidualna

Uznanie sprzedaży gospodarstwa rolnego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
IPPP3/4512-457/15-3/WHinterpretacja indywidualna
 1. gospodarstwo rolne
 2. korekta podatku
 3. zapasy
 4. zbycie
 5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Korekta kwoty podatku naliczonego
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zbycia gospodarstwa rolnego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i prawa do korekty podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zbycia gospodarstwa rolnego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i prawa do korekty podatku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Pan B., zwany dalej Stroną, Wnioskodawcą lub Podatnikiem, był do dnia 14 marca 2015 r. na prawach majątku osobistego właścicielem zabudowanej nieruchomości rolnej o powierzchni 31,6325 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 342/59. Głównym przedmiotem działalności gospodarstwa rolnego prowadzonego przez Podatnika była produkcja roślinna oraz hodowla trzody chlewnej. Własność opisanej powyżej nieruchomości Podatnik nabył na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 1 czerwca 2005 r. przysądzającego na jego rzecz własność nieruchomości nabytej w trakcie licytacji komorniczej. Strona w zakresie podatku od podatku od towarów i usług jest podatnikiem VAT czynnym, zobowiązanym do składania w zakresie podatku od towarów i usług deklaracji miesięcznych. W dniu 14 marca 2015 r. Wnioskodawca sprzedał opisaną powyżej nieruchomość spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej działalność pod nazwą: M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości N., zwanej dalej M. sp. z o.o. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej M. sp. z o.o. jest PKD: 0150Z uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana). W dniu sprzedaży w załączeniu do aktu notarialnego Wnioskodawca przedłożył wypis z rejestru gruntów zbywanej nieruchomości rolnej we wsi N., zwanej dalej w skrócie nieruchomością rolną lub działką rolną, w miejscowości N., wydany w dniu 13 marca 2015 r. przez Starostę, z którego wynikały następujące informacje, a mianowicie, że przedmiotowa działka rolna położona jest w obrębie, w gminie H., powiecie X, województwie Y, na terenie użytków oznaczonych między innymi symbolami: B - RIIIa (0,2970 ha), B - RIIIb (2,1534 ha), B - RIVa (0,0517 ha), RIIIa (1,59820 ha), RIIIb (12,1507 ha), RIVa (10,6611 ha), RIVb (4,5856 ha) i W-RIVa (0,1511 ha). Przedmiotowa działka rolna przed dniem 14 marca 2015 r. była zabudowana szeregiem budynków i budowli, które po ich nabyciu przez Stronę były modernizowane przez Wnioskodawcę i wykorzystywane przy produkcji rolnej, a Podatnik odliczył od podatku należnego, w związku z modernizacją ww. obiektów związanych z produkcją rolną na powyżej opisanej działce rolnej, następujące kwoty podatku naliczonego:

 1. rok 2008 r. - 4 400,00 zł.
 2. rok 2009

luty - 323,82 zł.

marzec – 286,80 zł.

lipiec - 353,80 zł.

grudzień - 290,40 zł.

razem: - 1 254,82 zł.

 1. rok 2010

marzec - 174,23 zł.

sierpień - 721,35 zł.

wrzesień – 1 248,99 zł.

październik - 753,41 zł.

listopad - 17,13 zł.

razem: - 2 915,11 zł.

 1. rok 2011

styczeń - 41,02 zł.

kwiecień – 1 682,97 zł.

czerwiec - 841,46 zł.

lipiec - 393,13 zł.

sierpień - 345,93 zł.

wrzesień - 613,33 zł.

grudzień - 183,18 zł.

razem: - 4 101,02 zł.

 1. rok 2012

styczeń - 15,02 zł.

luty – 1 221,48 zł.

marzec - 520,58 zł.

maj – 1 471,33 zł.

sierpień – 1 054,84 zł.

wrzesień – 10 814,00 zł.

październik - 10,94 zł.

razem: - 15 108,19 zł.

 1. rok 2013

styczeń - 100,60 zł.

listopad - 770,41 zł.

grudzień – 2 053,32 zł.

razem: - 2 924,33 zł.

 1. rok 2014

luty – 1 782,86 zł.

kwiecień – 1 054,97 zł.

maj – 1 015,14 zł.

lipiec – 4 157,03 zł.

sierpień – 2 485,49 zł.

październik – 1 023,64 zł.

grudzień - 483,00 zł.

razem: - 12 002,13 zł.

Podatnik posiada też gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 4 ha, którego to gospodarstwa Strona na dzień złożenia niniejszego wniosku jest nadal właścicielem.

W dniu 14 marca 2015 r. Wnioskodawca sprzedał ww. zabudowaną działkę rolną wraz z maszynami rolniczymi, urządzeniami i zapasami, zwaną dalej gospodarstwem rolnym w miejscowości N., dla M. sp. z o.o. za łączną kwotę 1 939 397,00 zł (jeden milion dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych), traktując niniejszą sprzedaż jako sprzedaż gospodarstwa rolnego (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) oraz wskazując w umowie sprzedaży z dnia 14 marca 2015 r., iż niniejsza czynność sprzedaży nie powoduje po stronie Podatnika powstania obowiązku w zakresie podatku od towarów i usług, gdyż M. sp. z o.o. kupuje powyższą nieruchomość rolną, maszyny urządzenia i zapasy na powiększenie gospodarstwa rolnego. Jednocześnie strony w umowie sprzedaży wskazały, iż sprzedaż części działki rolnej oznaczonej B, B-Ł, na którym zlokalizowane są zabudowania następuje za cenę w wysokości 68 049,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści dziewięć złotych), natomiast pozostałych gruntów za cenę 800 000,00 zł (osiemset tysięcy złotych). Nadto Podatnik sprzedał łącznie z działką rolną zapasy magazynowe zboża, tj. jęczmienia paszowego w ilości 190 ton, pszenicy paszowej w ilości 20 ton i pszenżyta paszowego w ilości 15 ton, na ogólną wartość 124 000,00 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące złotych).

Podatnik w dniu 14 marca 2015 r. łącznie z gospodarstwem sprzedał M. sp. z o.o., traktując powyższą sprzedaż jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa następujące maszyny i urządzenia rolnicze, nabyte miedzy innymi od podatników VAT czynnych, udokumentowane fakturami z wyszczególnionym podatkiem naliczonym, który to podatek Wnioskodawca odliczył od podatku należnego w poprzednich okresach rozliczeniowych, między innymi były to wymienione poniżej kwoty podatku naliczonego:

 1. ciągnik rolniczy, rok produkcji 2007, nabyty w dniu 30 maja 2007 r., nabyty od podatnika VAT czynnego za kwotę netto 265 229,51 zł, odliczono podatek naliczony w kwocie 58 350,49 zł,
 2. ciągnik rolniczy , rok produkcji 2012, nabyty w dniu 8 lutego 2013 r., nabyty od podatnika VAT czynnego za kwotę netto 275 492,68 zł, odliczono podatek naliczony w kwocie 63 363,32 zł,
 3. opryskiwacz polowy 24 m, rok produkcji 1992, cena: 10 00,00 zł, zakupiono bez odliczenia VAT,
 4. przenośnik ślimakowy z silnikiem elektrycznym, rok produkcji 1985, nabyty za kwotę 1 000,00 zł, zakupiono bez odliczenia VAT,
 5. pług 4 - skibowy obracalny, rok produkcji 1999, nabyty w dniu 3 stycznia 2007 r., nabyty za kwotę 4 000,00 zł, zakupiono bez odliczenia VAT,
 6. koparko-ładowarka, rok produkcji 2002, nabyty w dniu 5 marca 2008 r., nabyty za kwotę netto 129 161,40 zł, zakupiono bez odliczenia VAT,
 7. rozsiewacz do wapna , rok produkcji 1992, nabyty za kwotę 1 000,00 zł, zakupiono bez odliczenia VAT,
 8. mulczarka do trawy szer. 2,2 m, nabyta za 1 000,00 zł, zakupiono bez odliczenia VAT,
 9. agregat uprawowy 4 - metrowy bez numeru, rok produkcji 2002, nabyty za kwotę 20 000,00 zł. zakupiono bez odliczenia VAT,
 10. agregat uprawowy Kombi szer. 5,6 m. bez numeru, rok produkcji 1994, cena: 5 000,00 zł, zakupiono bez odliczenia VAT,
 11. brona talerzowa szer. 4 m bez numeru, rok produkcji 1999, cena: 4 000,00 zł, zakupiono bez odliczenia VAT,
 12. paszowóz, rok produkcji 2002, nabyty w dniu 19 września 2012 r., za kwotę 22 000,00 zł, zakupiono bez odliczenia VAT,
 13. rozsiewacz do nawozów, rok produkcji 2011, nabyty w dniu 27 stycznia 2012 r., nabyty za kwotę netto 44 700,00 zł, odliczono podatek naliczony w kwocie 5 681,00 zł,
 14. przenośnik ślimakowy do zboża, rok produkcji 2012, nabyty w dniu 5 września 2012 r., nabyty za kwotę 11 000,00 zł, odliczono podatek naliczony w kwocie 2 530,00 zł nabyty w dniu 26 września 2012., nabyty za kwotę 6 000,00 zł, odliczono podatek naliczony w kwocie 1 380,00 zł,
 15. kosiarka spalinowa, rok produkcji 2014, nabyta w dniu 26 czerwca 2014 r., nabyta za kwotę netto 1 219,51 zł, odliczono podatek naliczony w kwocie 280,49 zł.

Strona w dniu sprzedaży dla Q. sp. z o.o. opisanej powyżej nieruchomości rolnej prowadziła też samodzielną działalność gospodarczą będąc zobowiązana do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w tym też w roku 2015. Od uzyskiwanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w roku 2015 przychodów Wnioskodawca jest zobowiązany do opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy sprzedaż w dniu 14 marca 2015 r. przez Wnioskodawcę dla M. sp. z o.o. gospodarstwa rolnego w miejscowości N. (tj. zabudowanej nieruchomości rolnej, w tym części działki rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów oznaczonej B, B-Ł, na której są zlokalizowane zabudowania gospodarcze oraz sprzedaż jednocześnie wraz z działką rolną maszyn, urządzeń i zapasów, stanowi zespół składników materialnych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, co skutkuje, że Wnioskodawca miał prawo do uznania, że niniejsza sprzedaż gospodarstwa rolnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 2. Czy na podatniku w związku ze sprzedażą w dniu 14 marca 2015 r. dla M. sp. z o.o. gospodarstwa rolnego, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, spoczywa obowiązek korekty podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 91 ust. 1 - 9 ustawy o podatku od towarów i usług, w deklaracji dla podatku od towarów i usług za marzec 2015 r., odliczonego od podatku naliczonego, do dnia 14 marca 2015 r., z faktur dokumentujących nabycie materiałów budowlanych zużytych na modernizację budynków i budowli znajdujących się działce rolnej oraz z faktur dokumentujących nabycie przez Podatnika maszyn i urządzeń sprzedanych łącznie z działką rolną oraz podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie zapasów ...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. pkt 1

Zbycie przez Wnioskodawcę w dniu 14 marca 2015 r. powyżej opisanego gospodarstwa rolnego (tj zabudowanej nieruchomości rolnej, maszyn i urządzeń oraz zapasów znajdujących się na stanie gospodarstwa rolnego) w miejscowości N. należy uznać za sprzedaż części składników majątkowych funkcjonujących jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 6 pkt 1 p.t.u. przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji sprzedaży części zorganizowanej przedsiębiorstwa. Reasumując powyższe należy uznać, że sprzedaż w dniu 14 marca 2015 r. przez Wnioskodawcę jako podatnika VAT czynnego dla M. sp. z o.o. gospodarstwa rolnego w miejscowości N. (tj. zabudowanej nieruchomości rolnej, w tym części działki rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów B, B–Ł, na której są zlokalizowane zabudowania gospodarcze, maszyn i urządzeń oraz zapasów stanowi zespół składników materialnych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której to części mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, co skutkuje, że Wnioskodawca miał prawo do uznania, że niniejsza sprzedaż gospodarstwa rolnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast bez znaczenia w niniejszej sprawie jest fakt, iż podatnik po sprzedaży gospodarstwa rolnego w miejscowości N. jest nadal właścicielem niewielkiego gospodarstwa rolnego.

Ad. pkt 2.

Podatnik prowadząc gospodarstwo rolne we wsi N. w okresie od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 14 marca 2015 r. nie był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży produktów wyprodukowanych w niniejszym gospodarstwie, tj. np. zboża lub trzody chlewnej co stanowi, iż nie był zobowiązany do zaliczania wydatków poniesionych na modernizację budynków gospodarczych i budowli oraz wydatków na zakup maszyn i urządzeń do środków trwałych podlegającym odpisom amortyzacyjnym, o których to środkach mowa w art. 91 ust. 7 a ustawy o podatku od towarów i usług.

Reasumując powyższe należy uznać, iż na podatniku w związku ze sprzedażą w dniu 14 marca 2015 r. dla M. sp. z o.o. gospodarstwa rolnego, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie spoczywa obowiązek korekty podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 91 ust. 1 - 9 ustawy o podatku od towarów i usług, w deklaracji dla podatku od towarów i usług za marzec 2015 r., odliczonego od podatku naliczonego, do dnia 14 marca 2015 r., z faktur dokumentujących wydatki nabycia materiałów budowlanych zużytych przez Stronę na modernizację budynków i budowli znajdujących się w gospodarstwie oraz nie spoczywa obowiązek korekty podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie przez Podatnika przed dniem 14 marca 2105 r. maszyn i urządzeń.

Zdaniem Strony powyższa korekta podatku naliczonego dotyczyć jedynie powinna podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie zapasów sprzedanych przez stronę dla M. sp. z o.o. łącznie z działką rolną w dniu 14 marca 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm,), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy , przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT wynika, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zatem, sprzedaż gospodarstwa rolnego, tj. zabudowanej nieruchomości rolnej maszyn i urządzeń oraz zapasów stanowić będzie dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy.

Jednocześnie art. 6 ustawy wskazuje na wyłączenia określonych czynności spod zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W artykule tym wskazane są te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów, czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te nie podlegają opodatkowaniu.

I tak, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy – przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia”, należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów”, w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu).

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, powinien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest także wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują terminu „przedsiębiorstwo”. Z tej przyczyny, dla celów określenia zakresu tego pojęcia posiłkowo, w ramach wykładni systemowej, stosuje się regulację zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121), który to przepis stanowi, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie natomiast z art. 552 ww. ustawy Kodeks cywilny czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Przedsiębiorstwo, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym. Składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Decydujące jest to, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w sposób umożliwiający kontynuowanie określonej działalności gospodarczej.

W art. 553 Kodeksu cywilnego gospodarstwo rolne zostało zdefiniowane odrębnie od przedsiębiorstwa, jednak można przyjąć, że spełnia ono określone w Kodeksie cywilnym wymogi właściwe dla przedsiębiorstwa. Zgodnie z tym artykułem za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Biorąc pod uwagę powyższe należy przyjąć, iż gospodarstwo rolne (pomimo jego odrębnego zdefiniowania zarówno w ustawie o podatku od towarów i usług, jak i w Kodeksie cywilnym), stanowi podobną do przedsiębiorstwa jednostkę organizacyjną, w ramach której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca zbył w dniu 14 marca 2015 r. gospodarstwo rolne, tj. zabudowaną nieruchomość rolną, maszyny i urządzenia oraz zapasy znajdujące się na stanie gospodarstwa rolnego. Przedmiot sprzedaży ma służyć powiększeniu gospodarstwa rolnego nabywcy. Z przedmiotowego wniosku wynika, że M. sp. z o.o. będzie kontynuowała profil produkcji i wszystkie zakupione sprzęty będą wykorzystywane w dalszym ciągu dla potrzeb gospodarstwa.

Zatem, skoro Wnioskodawca zbył gospodarstwo rolne wraz z maszynami, urządzeniami i zapasami umożliwiające kontynuowanie dalszej działalności, to zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT oraz w nawiązaniu do art. 553 Kodeksu cywilnego można stwierdzić, że doszło do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwoty podatku naliczonego dającej podatnikowi prawo do odliczenia, podatnik może w celu ustalenia tej kwoty zastosować proporcję określoną zgodnie z ust. 2-10 powołanego artykułu (art. 90 ust. 2 ustawy o VAT).

Zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt podatku naliczonego oraz podmiotu zobowiązanego do ich dokonania zostały określone w art. 91 ustawy o VAT.

Według art. 91 ust. 1 ustawy o VAT, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Stosownie do zapisów art. 91 ust. 2, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym, są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Ponadto, zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

Szczegółowy sposób dokonywania korekt określa art. 91 ust. 3-9 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana odpowiednio przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, zobowiązanym do składania deklaracji miesięcznych. Wnioskodawca odliczał podatek VAT od zakupów, których dokonywał w związku z modernizacją obiektów związanych z produkcją rolną jak również od zakupów maszyn i urządzeń rolniczych.

Zatem, w zaistniałych okolicznościach zbycie przedmiotowego gospodarstwa rolnego nie będzie wiązało się dla Wnioskodawcy z obowiązkiem dokonania korekty w deklaracjach dla podatku od towarów i usług za marzec 2015 r., odliczonego od podatku naliczonego do dnia 14 marca 2015 r. z faktur dokumentujących nabycie materiałów budowlanych zużytych na modernizację budynków i budowli znajdujących się działce rolnej oraz z faktur dokumentujących nabycie przez Podatnika maszyn i urządzeń sprzedanych łącznie z działką rolną jak również, wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy, podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie zapasów. Ewentualny obowiązek korekty w zakresie podatku naliczonego związanego z nabytymi środkami trwałymi w celu prowadzenia gospodarstwa, będzie ciążyć na nabywcy, o czym stanowi ww. art. 91 ust. 9 ustawy o VAT. Zatem w rozpatrywanej sprawie ewentualna korekta podatku naliczonego od zakupionych składników majątkowych zostanie przeniesiona na kupującego.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym oceniając całościowo należało uznać za prawidłowe.

Tut. Organ wskazuje, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii skutków podatkowych nabycia gospodarstwa rolnego u kupującego, który chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie podatku od towarów i usług natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.