IPPP3/4512-453/16-2/RM | Interpretacja indywidualna

Uznanie wydzielonych składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia z opodatkowania czynności przeniesienia na nową spółkę wydzielonej części majątku.
IPPP3/4512-453/16-2/RMinterpretacja indywidualna
 1. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 czerwca 2016 r. (data wpływu 22 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wydzielonych składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia z opodatkowania czynności przeniesienia na nową spółkę wydzielonej części majątku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wydzielonych składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia z opodatkowania czynności przeniesienia na nową spółkę wydzielonej części majątku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka została powołana do realizacji inwestycji polegającej na budowie kompleksu biurowego (dalej: Inwestycja). Docelowo kompleks ma składać się z kilkunastu budynków o nadrzędnym przeznaczeniu biurowym. Budynki te oferują powierzchnie biurowe z funkcjami uzupełniającymi takimi jak: magazynowa (show room, archiwum), usługowa, gastronomiczna oraz handlowa. Realizacja Inwestycji rozpoczęła się w 2008 r. i przebiega etapami. Obecnie Spółka realizuje trzecią fazę Inwestycji polegającą na wybudowaniu dwóch kolejnych budynków (tj. piątego oraz szóstego) kompleksu biurowego o podstawowym przeznaczeniu biurowym. Na dzień złożenia niniejszego wniosku budynek (piąty z kolei) o nazwie komercyjnej „L.” (dalej: Budynek) został już ukończony, natomiast budynek (szósty z kolei), o roboczej nazwie B3, jest w trakcie budowy.

Działalność dotycząca zarządzania budynkami.

Zgodnie z przyjętą strategią gospodarczą, każdy budynek w ramach Inwestycji po jego ukończeniu jest wydzielany do odrębnego podmiotu (spółki z o.o.), który następnie prowadzi działalność gospodarczą polegającą na zarządzaniu tym budynkiem. Poszczególne budynki biurowe w ramach Inwestycji mogą bowiem funkcjonować niezależnie od siebie i stanowią w istocie odrębne od siebie przedmioty działalności. Takie rozwiązanie pozwala na oddzielenie działalności polegającej na zarządzaniu nieruchomościami od działalności deweloperskiej, zapewniające efektywne funkcjonowanie obu niezależnych działalności, ale również zapewnia większą elastyczność właścicielom odnośnie swobodnego dysponowania wynajętymi budynkami biurowymi w przyszłości. Każdy bowiem wynajęty budynek biurowy może stanowić niezależne przedsiębiorstwo zdolne do samodzielnego funkcjonowania. Dotychczas wybudowane w ramach Inwestycji (tj. w ramach I i II fazy realizacji Inwestycji) cztery budynki biurowe funkcjonują obecnie w ramach odrębnych spółek z o.o., tj. P. sp. z o.o. (budynek A...), V. sp. z o.o. (budynek V...), B. sp. z o.o. (budynek B...) oraz W. sp. z o.o. (budynek W...).

W dniu 25 września 2015 r. Spółka uzyskała pozwolenie na użytkowanie Budynku. Spółka zawarła już kilka umów najmu obejmujące ok. 30% powierzchni użytkowej Budynku, jednocześnie trwają też negocjacje w celu zawarcia kolejnych umów najmu na pozostałą powierzchnię Budynku.

Obecnie Spółka planuje wydzielenie funkcjonującego Budynku wraz z innymi składnikami majątkowymi przypisanymi do działalności zarządzania Budynkiem poprzez podział Spółki przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, dalej: KSH).

W praktyce Budynek stanowi już wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie jednostkę organizacyjną w ramach Spółki (dalej: jednostka L. O...). Jednakże, formalne wyodrębnienie jednostki organizacyjnej nastąpi w formie uchwały zarządu (dalej: Uchwała) Spółki (uchwała zostanie podjęta przed podziałem Spółki zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH), która będzie uwzględniała następujące aspekty wyodrębnienia jednostki zajmującej się zarządzaniem Budynkiem (tj. jednostki L. O...):

Wyodrębnienie organizacyjne.

Uchwała będzie zawierała oświadczenie zarządu Spółki o wyodrębnieniu jednostki organizacyjnej o nazwie „L. O...” oraz wskazanie osób kierujących jednostką, przy czym do jej zadań gospodarczych należy zarządzanie przypisanymi jednostce składnikami majątkowymi, w tym wynajem na własny rachunek powierzchni w Budynku. Do jednostki L. O... oprócz Budynku zostaną przyporządkowane w szczególności:

 • umowy najmu wraz ze wszelkimi wynikającymi z nich rozliczeniami (np. kaucje od najemców);
 • środki pieniężne na rachunku bankowym dedykowanym jednostce L. O... (jednostka posiada obecnie wyodrębniony rachunek bankowy);
 • przenaszalne majątkowe prawa do projektów architektonicznych dotyczących Budynku oraz jego infrastruktury towarzyszącej;
 • należności dotyczące funkcjonowania Budynku;
 • zobowiązania dotyczące kredytu zaciągniętego na zakup gruntu pod Budynkiem oraz wybudowania Budynku;
 • zobowiązania dotyczące pożyczki grupowej na realizację III fazy Inwestycji (tj. Budynku).

Wyodrębniona jednostka będzie posiadać własną nazwę, tj. L. O..., którą będzie mogła posługiwać się w obrocie gospodarczym. Jednocześnie Budynek przypisany do jednostki będzie stanowił jej siedzibę, w której będzie ona prowadziła swoją działalność gospodarczą.

Wyodrębnienie finansowe.

Uchwała będzie zawierała zestawienie kont, na których prowadzona jest ewidencja przychodów, kosztów, aktywów i zobowiązań dotyczących jednostki. Spółka już obecnie prowadzi ewidencję księgową umożliwiającą bezpośrednie przypisanie przychodów, kosztów, aktywów i zobowiązań Spółki, a dotyczące jednostki L. O...

Przykładowo, Spółka będzie w stanie w swojej ewidencji wyodrębnić przychody z wynajmu Budynku oraz koszty jego eksploatacji/zarządzania, które będą ewidencjonowane na odrębnych kontach rachunkowych, od przychodów i kosztów dotyczących budowy (przygotowania do budowy) pozostałych nieistniejących jeszcze budynków biurowych i infrastruktury towarzyszącej w przyszłości funkcjonowaniu całego parku biurowego. Spółka będzie również prowadziła na odrębnych kontach rachunkowych należności od najemców Budynku czy zobowiązania wobec dostawców mediów czy dostawców innych usług związanych z funkcjonowaniem Budynku (tj. usług zarządzania, sprzątania czy ochrony Budynku). Spółka prowadzi również odrębną ewidencję kredytu bankowego zaciągniętego na realizację Inwestycji w części dotyczącej budowy Budynku. W szczególności, Spółka jest w stanie wyodrębnić transze kredytu bankowego, które posłużyły zakupowi gruntu pod Budynkiem, finansowaniu budowy Budynku oraz odpowiednie spłaty kredytu dotyczące Budynku.

Również księgowania na kontach wspólnych są dokonywane w taki sposób, że możliwe jest natychmiastowe zidentyfikowanie, które z nich dotyczą Budynku, a które pozostałej działalności.

Prowadzona w powyższy sposób ewidencja księgowa Spółki ma odzwierciedlenie w istniejącej polityce rachunkowości Spółki.

Jednostka organizacyjna dotycząca zarządzania Budynkiem (jednostka L. O...) posiada również osobny rachunek bankowy.

Wyodrębnienie funkcjonalne.

Uchwała o wyodrębnieniu będzie zawierała opis działalności, jaką będzie prowadziła wyodrębniona jednostka, tj. działalność polegająca na zarządzaniu przypisanymi jej składnikami majątkowymi, w tym wynajem na własny rachunek powierzchni w Budynku. Ponadto do jednostki przypisane zostaną umowy najmu, co oznacza, że jednostka posiadać będzie niezależne źródło przychodów.

Należy podkreślić, że po wyodrębnieniu, dysponując własnymi składnikami majątkowymi, w tym nieruchomością, umowami, własnymi należnościami i zobowiązaniami, etc. jednostka będzie mogła samodzielnie realizować swe zadania. Nie będzie ona bowiem sumą składników, przy pomocy których prowadzona będzie działalność, lecz zorganizowanym zespołem tych składników przeznaczonym do realizacji określonych zadań.

Działalność deweloperska oraz zarządzanie infrastrukturą.

Po dokonaniu wyodrębnienia jednostki L. O..., w samej Spółce pozostanie również zespół składników przeznaczonych do realizacji dalszych zadań inwestycyjnych, tj. kolejnych faz budowy Inwestycji P. B....

W ramach inwestycji polegającej na budowie parku biurowego, Spółka realizuje również budowę infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie zespołu budynków biurowych. W skład infrastruktury wchodzą m.in.: parkingi, chodniki, infrastruktura drogowa, ogrodzenie, zbiorniki retencyjne wody deszczowej, instalacja hydrantowa, instalacja szlabanów, sieci energetyczne, cieplne i gazowe. Przedmiotowa infrastruktura jest przez Spółkę budowana równolegle z budynkami biurowymi i ma ona być wspólna dla wszystkich budynków parku biurowego. Z tego też względu, żadne elementy wspólnej infrastruktury nie są i nie będą wydzielane do podmiotów będących w przyszłości właścicielami budynków biurowych. Po zakończeniu budowy kompleksu biurowego, właściciele budynków biurowych będą korzystali z przedmiotowej infrastruktury odpłatnie na podstawie odpłatnej służebności ustanowionej przez Spółkę na rzecz każdego z nich.

Wyodrębnienie organizacyjne.

W skład jednostki organizacyjnej Spółki zajmującej się działalnością deweloperską oraz zarządzaniem infrastrukturą parku biurowego wchodzą w szczególności:

 • nieruchomości (niezabudowany grunt przeznaczony do realizacji kolejnych faz Inwestycji oraz wybudowana już infrastruktura wspólna dla parku biurowego, w tym garaże i parkingi);
 • umowy dotyczące budowy budynków (np. umowa z generalnym wykonawcą);
 • umowy związane z marketingiem oraz pozyskiwaniem najemców dla budynków;
 • umowy dotyczące zarządzania infrastrukturą wspólną dla całego parku biurowego oraz pobierania opłat;
 • środki pieniężne na rachunku bankowym dedykowanym działalności deweloperskiej;
 • należności i zobowiązania związane z kolejnymi fazami realizacji Inwestycji;
 • zobowiązania dotyczące kredytu zaciągniętego na zakup niezabudowanego gruntu;
 • zobowiązania dotyczące pożyczki grupowej na zakup niezabudowanego gruntu.

Spółka jest bowiem właścicielem lub użytkownikiem wieczystym niezabudowanego gruntu, na którym będą realizowane kolejne fazy Inwestycji. Spółka zawarła umowę z generalnym wykonawcą odpowiedzialnym za realizację budowy kolejnych budynków biurowych.

Wyodrębnienie finansowe.

Ewidencja księgowa Spółki umożliwia bezpośrednie przypisanie przychodów, kosztów, aktywów i zobowiązań Spółki, a dotyczące działalności deweloperskiej oraz zarządzania infrastrukturą parku biurowego.

Jak wskazano powyżej, Spółka jest w stanie w swojej ewidencji wyodrębnić przychody i koszty dotyczące budowy (przygotowania do budowy) nieistniejących jeszcze budynków biurowych i infrastruktury towarzyszącej w przyszłości funkcjonowaniu całego parku biurowego.

Wyodrębnienie funkcjonalne.

Jak wskazano powyżej, po wyodrębnieniu ze Spółki jednostki L. O..., Spółka dysponując własnymi składnikami majątkowymi, w tym nieruchomością, umowami, własnymi należnościami i zobowiązaniami, etc. będzie mogła samodzielnie realizować swe zadania składające się na działalność deweloperską oraz zarządzanie infrastrukturą parku biurowego. Nie będzie ona bowiem sumą składników, przy pomocy których prowadzona będzie działalność, lecz zorganizowanym zespołem tych składników przeznaczonym do realizacji określonych zadań.

W kolejnym etapie reorganizacji, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki nastąpi podział przez wydzielenie. W tym celu została utworzona nowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P. L. O... sp. z o.o., do której w ramach podziału zostanie przeniesiona wyodrębniona jednostka L. O..., której wydzielenie będzie uprzednio potwierdzone i udokumentowane uchwałą zarządu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wyodrębniona jednostka L. O..., do której przypisane zostaną składniki majątkowe wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT...
 2. Czy przeniesienie na nowo zawiązaną spółkę P. L. O... sp. z o.o. wyodrębnionej jednostki L. O... w ramach podziału przez wydzielenie, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, zatem Spółka nie będzie zobowiązana do naliczenia podatku należnego od wniesionych składników majątkowych wchodzących w skład jednostki...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Spółki, wyodrębniona jednostka L. O..., do której alokowane zostaną składniki majątkowe opisane w stanie faktycznym, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z powyższej definicji wynika, iż aby zespół składników majątkowych (wraz z zobowiązaniami) mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych;
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 • zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W związku z powyższym, dla uznania wyodrębnionej jednostki L. O... za zorganizowaną część przedsiębiorstwa konieczne jest wyodrębnienie składników majątkowych zarówno na płaszczyznach organizacyjnej, finansowej, jak i funkcjonalnej.

Wyodrębnienie organizacyjne.

Ustawa o VAT nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie organizacyjne. Jednakże zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 września 2014 r., sygn. IBPP4/443-259/14/EK).

Jak wskazano w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, wyodrębnienie jednostki L. O... nastąpi na podstawie uchwały zarządu. Uchwała będzie zawierać ponadto zestawienie materialnych i niematerialnych składników (w tym zobowiązań) przyporządkowanych do jednostki. Dodatkowo, jednostka będzie posiadać własną nazwę L. O.... Na czele jednostki będzie stał Zarząd Spółki jako organ odpowiedzialny za zarządzanie tą jednostką. W konsekwencji, jednostka L. O... zostanie formalnie wyodrębniona w strukturze Spółki. Ponadto, o organizacyjnym wyodrębnieniu w strukturze Spółki jednostki, która zostanie przeniesiona do spółki celowej w wyniku podziału przez wydzielenie przemawia fakt, że wyodrębniona jednostka prowadzić będzie w ramach Spółki ściśle określony rodzaj działalności polegający na zarządzaniu i administrowaniu powierzchnią biurową Budynku. Ponadto, od momentu dokonania wyodrębnienia, sama Spółka będzie koncentrować się na prowadzeniu kolejnych etapów Inwestycji. W konsekwencji dojdzie do wyraźnego oddzielenia wewnątrz struktury Spółki działalności związanej z zarządzaniem powierzchniami biurowymi od działalności deweloperskiej. Każdy budynek będzie zarządzany przez odrębną jednostkę. Działalność polegająca na zarządzaniu powierzchniami biurowymi będzie prowadzona w sposób samodzielny przez wyodrębnioną jednostkę L. O..., choć w ramach struktury prawnej Spółki. Jednostka L. O... posiadać będzie majątek (tj. aktywa i pasywa) niezbędny do samodzielnego prowadzenia działalności. Do jednostki tej przypisane zostaną przede wszystkim Budynek oraz związane z nim umowy najmu oraz umowy gospodarcze, a także wynikające z tych umów należności i zobowiązania oraz przychody i koszty. W związku z tym, jednostka L. O... będzie mogła realizować swoją działalność jako samodzielny podmiot gospodarczy.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, należy uznać, iż jednostka L. O... będzie spełniać wszelkie wymogi związane z wyodrębnieniem organizacyjnym w ramach Spółki dla uznania jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o VAT.

Wyodrębnienie finansowe.

Zdaniem Spółki, jednostka L. O... stanowić będzie także zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) wyodrębniony finansowo, o czym świadczyć będzie m.in. odpowiednia polityka rachunkowości Spółki. Do jednostki L. O... przypisane bowiem zostały konta bezpośrednio dotyczące jej działalności, natomiast dla kont wspólnych Spółka jest w stanie zidentyfikować zapisy dotyczące jednostki L. O.... Taki sposób ewidencji zapewni możliwość identyfikacji i przypisania przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do jednostki L. O....

Dodatkowo jednostka L. O... posiada własny rachunek bankowy oraz środki pieniężne pozwalające na finansowanie bieżącej działalności. Ponadto, przychody uzyskiwane z najmu powierzchni biurowych umożliwią regulowanie swoich zobowiązań.

Należy podkreślić, iż ustawa o VAT nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie finansowe w rozumieniu definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w szczególności, czy konieczne jest prowadzenie odrębnych ksiąg rachunkowych czy sporządzanie bilansów. W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, iż „wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa” (J. Marciniuk „Podatek dochodowy od osób prawnych. Rok 2008”, Komentarz; Wydawnictwo CH. Beck; Warszawa 2008; por. także interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 września 2009 roku, sygn. IPPB5/423-436/09-2/MB). Ponadto, jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji z dnia 9 czerwca 2009 roku, sygn. IPPP2/443-312/09-2/AS, „wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów, oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (tak aby można było przejąć funkcje gospodarcze)”.

Mając na uwadze opisane powyżej okoliczności, zdaniem Spółki, wyodrębniona ze Spółki jednostka L. O... będzie spełniać warunek wyodrębnienia finansowego, o którym mowa w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie funkcjonalne.

Zgodnie z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ustawie o VAT, wyodrębnienie funkcjonalne zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) oznacza przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych (także por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2010 r., sygn. IPPP2-443-630/10-4/IZ).

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, jednostka L. O... zostanie wydzielona w celu zarządzania powierzchniami biurowymi w Budynku. W tym celu do jednostki L. O... zostaną alokowane składniki majątkowe konieczne do kontynuacji działalności związanej z zarządzaniem powierzchniami biurowymi w zakresie prowadzonym wcześniej przez Spółkę, w szczególności Budynek, prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów z najemcami i dostawcami oraz pozostałych umów gospodarczych związanych z działalnością jednostki, jak również wierzytelności i zobowiązania.

Jednostka L. O... będzie także posiadać niezależne źródło przychodów z tytułu umów najmu. A zatem, zdaniem Spółki, należy uznać, że jednostka L. O... została wyodrębniona także pod względem funkcjonalnym ze struktury Spółki, co zostanie formalnie potwierdzone uchwałą zarządu.

Potwierdzeniem należytego funkcjonalnego wyodrębnienia jednostki ze struktury Spółki jest również fakt, iż kontynuowanie działalności przez jednostkę L. O... nie będzie wymagało od niej żadnych dodatkowych nakładów finansowych czy też przeprowadzenia restrukturyzacji organizacyjnej przejętych składników.

Ponadto, w opinii Spółki, jednostka L. O... będzie mogła również funkcjonować jako niezależny podmiot. Składniki przypisane do jednostki L. O... będą bowiem stanowiły odpowiednio powiązaną całość i będą przyczyniały się do osiągania przez nią przychodów niezależnie od pozostałej części Spółki. Dodatkowo, jednostka L. O... będzie w stanie sama prowadzić na bieżąco działalność w zakresie zarządzania powierzchniami biurowymi.

Podsumowując, zdaniem Spółki, organizacyjne, finansowe i funkcjonalne wyodrębnienie jednostki L. O... pozwala na uznanie jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT. W związku z powyższym, stanowisko Spółki, iż jednostka L. O... będzie stanowić samodzielnie zorganizowaną części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT należy uznać za prawidłowe.

Spółka jednocześnie zaznacza, iż Minister Finansów potwierdził w przeszłości dla spółki P. B... sp. z o.o. (tj. spółki realizującej I i II fazę Inwestycji), że jednostki organizacyjne A... O... oraz V... O... wyodrębnione z działalności deweloperskiej po wybudowaniu budynków biurowych A... i V... stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa spółki P. B... sp. z o.o. w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 czerwca 2011 r., sygn. IPPP1/423-678/11-2/IGo).

Ad 2.

Zdaniem Spółki, przeniesienie na nowo zawiązaną spółkę P. L. O... sp. z o.o. wyodrębnionej jednostki L. O... w ramach podziału przez wydzielenie, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, zatem Spółka nie będzie zobowiązana do naliczenia podatku należnego od wniesionych składników majątkowych wchodzących w skład jednostki.

Podział przez wydzielenie stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 KSH polega na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę, w wyniku czego nabywa ona prawa własności wydzielonej części majątku.

Główny zakres opodatkowania podatkiem VAT został określony w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jednocześnie art. 6 ustawy o VAT wprowadza wyłączenia określonych czynności spod zakresu przepisów ustawy o VAT.

W myśl art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Niemniej jednak przepisy ustawy o VAT nie regulują kwestii, co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji zbycia”. Uwzględniając interpretacje wydane przez organy podatkowe w tym zakresie, pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tzn. wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego. Zatem kluczowym wymogiem pozwalającym na skorzystanie z wyłączenia z opodatkowania VAT jest by przedmiot transakcji stanowił przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, w opinii Spółki, co prawda przeniesienie na nowo zawiązaną spółkę wyodrębnionej jednostki L. O... w ramach podziału przez wydzielenie będzie stanowiło transakcję zbycia na gruncie ustawy o VAT, to ponieważ przedmiotem aportu będzie jednostka spełniająca definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT (zgodnie z argumentacją przedstawioną w punkcie pierwszym niniejszego wniosku o interpretację), przedmiotowa transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Spółka pragnie zaznaczyć, iż art. 6 pkt 1 ustawy o VAT stanowi implementację art. 19 Dyrektywy 112, który pozwala na nieobejmowanie VAT, „przekazania całości lub części majątku” i dlatego powinien być interpretowany z uwzględnieniem jego celowości. Zgodnie z Dyrektywą, zasada braku opodatkowania dostawy ma zastosowanie do każdego przeniesienia przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części, obejmującej zarówno rzeczy ruchome, jak i wartości niematerialne, które łącznie stanowią podmiot zdolny do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, wszelkie czynności odnoszące się do przeniesienia własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez podział przez wydzielenie, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie zarówno w interpretacjach prawa podatkowego jak również w wyrokach sądów oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W wyroku z dnia 23 lutego 2010 r. (sygn. I FSK 37/09), Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się co do zakresu, który obejmuje art. 6 pkt 1 ustawy o VAT stwierdzając, iż „Przepis ten jest odpowiednikiem art. 5 (8) VI Dyrektywy. Na tle zaś tego właśnie przepisu prawa wspólnotowego wypowiadał się Europejski Trybunał Sprawiedliwości w powoływanym już w sprawie wyroku z dnia 27 listopada 2003 r., sygn. C-497/01 Zita Modes Sarl v. Administration de lenregistrement et des domains (ECR 2003/11B/I-14393; Lex 155324). Trybunał podkreślił, że artykuł 5(8) jest przepisem opcyjnym i państwa członkowskie nie mają obowiązku jego wprowadzenia do krajowej legislacji. Skorzystanie z tej opcji oznacza jednak, że przeniesienie zarówno całości, jak i części majątku przedsiębiorstwa, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, albo ich wniesienie w drodze aportu muszą zostać wyłączone z opodatkowania”.

Ponadto, organy podatkowe wielokrotnie podkreślały w wydanych interpretacjach podatkowych, iż podział przez wydzielenie jest transakcją neutralną z perspektywy VAT. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 18 sierpnia 2010 r. (sygn. IBPP3/443-349/10/PK) stwierdził, iż „stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przedmiotowa czynność podziału, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej do spółek nowo nawiązanych - nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż wyodrębniony zespół składników majątkowych wypełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zawartą w art. 2 pkt 27e ww. ustawy”.

Powyższe stanowisko zostało także potwierdzone m.in. w interpretacjach prawa podatkowego wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 22 lipca 2010 r. (sygn. IPPP1-443-450/10-2/MP) oraz w dniu 10 marca 2009 r. (sygn. IPPP3/443-3/09-4/MPe), jak również w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 14 lipca 2009 r. (sygn. IPPP1-443-407/09/BM).

W świetle powyższego, stanowisko Spółki, zgodnie z którym transakcja polegająca na przeniesieniu na nowo zawiązaną spółkę P. L. O... sp. z o.o., wyodrębnionej jednostki L. O... w ramach podziału przez wydzielenie, stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazać należy, że przez ustawę o VAT rozumie się ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcie naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.