IPPP3/4512-451/15-2/KP | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż przez Spółkę wskazanego w powyższym stanie faktycznym Działu Transportu Wartości Pieniężnych będzie zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
IPPP3/4512-451/15-2/KPinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. składnik majątkowy
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2015 r. (data wpływu 28 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT planowanej sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT planowanej sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce zajmuje się realizowaniem usług ochrony osób i mienia oraz usług zabezpieczenia technicznego.

Dla realizacji tych działań Spółka wykorzystuje główne działy, segmenty swej działalności tj:

 1. Dział Ochrony Zakładu Produkcyjnego,
 2. Dział Ochrony Krajowej,
 3. Dział Zabezpieczeń Technicznych,
 4. Dział Transportu Wartości Pieniężnych <dalej: DTWP>.

Transport wartości pieniężnych stanowi zasadniczy segment rynku logistyki gotówki. Usługi w segmencie Transportu Wartości Pieniężnych polegają na odbiorze od klienta, transporcie i dostarczeniu wartości pieniężnych do wyznaczonych miejsc. Przewóz specjalistycznymi bankowozami odbywa się z zastosowaniem specjalnych środków wymaganego zabezpieczenia technicznego i monitorowane są na całej trasie przejazdu. Usługi transportu wartości pieniężnych świadczone są na obszarze całej Polski w oparciu o 16 baz terenowych oraz 2 „podbazy”, z których wyjeżdżają Zespoły Transportowe. Lokalizacja tych baz to: S.. (w tym podbazy G. i P..), G., O., B., N., P., B., Ż., P., W., Ł., K., K., L., K. i W..

DTWP jest wyodrębniony w strukturze organizacyjnej Spółki jako zorganizowana część przedsiębiorstwa pod nazwą Dział Transportu Wartości Pieniężnych.

Wspomniane powyżej wyodrębnienie w ocenie Spółki ma miejsce na następujących płaszczyznach:

 • funkcjonalnej,
 • organizacyjnej,
 • finansowej.

W ramach wyodrębnienia funkcjonalnego do DTWP są przypisane następujące zasoby:

 1. składniki materialne, w tym specjalistyczna flota samochodowa (bankowozy typu C), sprzęt i wyposażenie zespołów transportowych oraz związanego z nimi zaplecza technicznego,
 2. wszelka dokumentacja specjalistyczna (branżowa) związana z działalnością transportu wartości pieniężnych,
 3. zasoby związane z systemem zarządzaniem jakością,
 4. ceduły konwojowe, przewozowe,
 5. utrzymanie floty samochodów specjalistycznych do przewozu wartości pieniężnych tj. bankowozów typu C,
 6. zespoły komputerowe wraz z oprogramowaniem,
 7. zasoby ludzkie (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i/lub umowy zlecenia),
 8. należności i zobowiązania (w tym wobec kontrahentów i pracowników),
 9. umowy związane z działalnością DTWP w tym: z odbiorcami usług, pracownikami, zleceniobiorcami, dostawcami towarów i usług,
 10. systemy IT służące monitorowaniu, lokalizacji bankowozów (GPS).

DTWP realizuje odrębne cele strategiczne w zakresie rozwoju usług transportu wartości pieniężnych. DTWP posiada własne zasoby majątkowe i odpowiednio wykwalifikowane zasoby kadrowe alokowane do poszczególnych procesów gospodarczych i administracyjnych wewnątrz Spółki. Przypisane są do niego także w strukturze Spółki źródła pozyskiwania czynników niezbędnych do realizacji usług, czyli posiada on zdolność funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy na rynku branży transportu wartości pieniężnych bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych.

W odniesieniu do wyodrębnienia organizacyjnego Wnioskodawca chciałby wskazać, iż DTWP jest wyodrębniony jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w Regulaminie Organizacyjnym Spółki, określone jest jego miejsce w hierarchicznej strukturze organizacyjnej ze wskazaniem, który z członków Zarządu Spółki jest za niego bezpośrednio odpowiedzialny. Osoby przypisane organizacyjnie do realizacji czynności na rzecz DTWP realizują je na podstawie umowy o pracę i/lub na podstawie umowy zlecenia. Przy czym:

 • część osób realizujących czynności w ramach DTWP na podstawie umowy o pracę realizuje także inne czynności w ramach odrębnej umowy zlecenia na rzecz innych komórek organizacyjnych Spółki;
 • część osób realizująca czynności w ramach DTWP na podstawie umowy zlecenia realizuje także inne czynności w ramach odrębnej umowy zlecenia na rzecz innych komórek organizacyjnych Spółki.

Wyodrębnienie finansowe DTWP w Spółce polega na możliwości wyodrębnienia w systemie księgowym Wnioskodawcy poszczególnych grup przychodów i kosztów ściśle powiązanych z tym działem. Dodatkowo koszty podlegają ewidencji w oparciu o MPK-i, tj. miejsca powstawania kosztu, w układzie funkcjonalnym zakładowego planu kont Spółki. W celu uzyskania precyzyjnego obrazu rentowności tej części Spółki, Wnioskodawca prowadzi oddzielne analizy kontrolingowe w tym zakresie.

Ponadto, Spółka jest w stanie wyodrębnić zapisy księgowe na potrzeby ewidencji należności i zobowiązań DTWP. W ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki wyodrębnione są środki trwałe wchodzące w skład DTWP. Spółka prowadzi też dla nich tabelę amortyzacyjną. Wnioskodawca sporządza dla DTWP plany budżetowe i analizy ekonomiczne opłacalności usługi. Dla DTWP istnieje możliwość sporządzania uproszczonego rachunku zysków i strat z własnej działalności oraz uproszczonego bilansu. Spółka posiada dla DTWP oddzielny budżet.

Spółka rozważa sprzedaż DTWP na rzecz podmiotu trzeciego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż przez Spółkę wskazanego w powyższym stanie faktycznym Działu Transportu Wartości Pieniężnych będzie zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr l77, poz, 1054 z późn. zm.) <dalej: „ustawa o VAT”>, a więc - tym samym - czy czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy wyodrębniony w Spółce Dział Transportu Wartości Pieniężnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, dlatego też jej sprzedaż na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W kontekście powyższego, aby mówić o zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa zbywana część tego przedsiębiorstwa powinna spełniać następujące przesłanki:

 1. musi istnieć zespół składników majątkowych obejmujący zarówno składniki o charakterze materialnym, jak i niematerialnym, w tym zobowiązania, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych - wyodrębnienie funkcjonalne,
 2. składniki te muszą być organizacyjnie wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te muszą być finansowo wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie,
 4. mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Ad 1.

Wyodrębnienie funkcjonalne: ustawa o VAT co do zasady nie definiuje pojęcia „zespołu składników majątkowych” tworzących zorganizowaną część przedsiębiorstwa można w tym zakresie posługiwać się stanowiskiem zawartym w doktrynie i orzecznictwie. I tak zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią: składniki materialne i niematerialne tworzą zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jeśli są one w takich wzajemnych relacjach, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest zatem sumą poszczególnych składników, przy pomocy których można byłoby prowadzić odrębne przedsiębiorstwo, lecz zorganizowanym, autonomicznym zespołem składników o charakterze materialnym i niematerialnym, które łącznie służą wykonywaniu ściśle określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

W przypadku Spółki DTWP stanowi samodzielnie funkcjonujący dział, przeznaczony do ściśle określonych zadań gospodarczych tj. transport wartości pieniężnych i funkcjonalnie wydzielony w strukturach Spółki. W jego skład wchodzi wymieniony w dziesięciu punktach w opisie zdarzenia przyszłego powyżej, zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, których przeznaczeniem jest odbiór, transport i dostarczenie wartości pieniężnych do wyznaczonych miejsc (m.in. specjalistyczne bankowozy, urządzenia, narzędzia i wyposażenie, zobowiązania, należności, zasoby kadrowe).

W tym miejscu należy zauważyć, iż specyfika branży oraz uwarunkowania prawne DTWP powodują, iż dział ten stanowi oddzielny segment działalności Spółki. Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu wartości pieniężnych określa przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2010 r., Nr 166, poz. 1128 z późn. zm.). Transport wartości pieniężnych musi być wykonywany przy użyciu pojazdów specjalnych lub przystosowanych do przewozu wartości pieniężnych. Pojazdy muszą spełniać warunki techniczne określone w załączniku 3 ww. Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 września 2010 r. Ochronę wartości pieniężnych transportowanych pojazdami mechanicznymi wykonywać mogą jedynie konwojenci wyposażeni w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1099) oraz w/w Rozporządzenia.

Pozostałe segmenty działalności Spółki mają niezależną od DTWP wyodrębnioną specyfikę działalności. Dział Transportu Wartości Pieniężnych zaopatruje się w materiały z rynku i sprzedaje swoje usługi na rynek poprzez umowy handlowe.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, pierwsze kryterium istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. odrębność funkcjonalną, w odniesieniu do Działu Transportu Wartości Pieniężnych, należy uznać za spełnione. Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, ten segment działalności Spółki stanowi już na chwilę obecną zespół składników materialnych i niematerialnych, wystarczający do prowadzenia odrębnej działalności gospodarczej. Wykorzystanie tych składników jako zespołu umożliwia temu działowi prawidłową realizację zadań gospodarczych. Innymi słowy, składniki te nie stanowią przypadkowego nagromadzenia elementów należących do Spółki, ale są zorganizowanym zespołem składników współistniejących we wzajemnych relacjach i używanych do realizowania określonych zadań biznesowych, który posiada potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy.

Ad 2.

Pojęcie „wyodrębnienia organizacyjnego” również nie zostało zdefiniowane w ustawie o VAT. Jednakże, zgodnie z praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części ze struktur przedsiębiorstw powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze. Dodatkowo, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział lub wydział.

Jak wspomniano powyżej, zespół składników majątku określony mianem DTWP został wyraźnie wyodrębniony jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w Regulaminie Organizacyjnym Spółki. W tym celu, jak wspomniano w stanie faktycznym zostały przypisane do zorganizowanej część przedsiębiorstwa składniki aktywów i pasywów oraz zasoby kadrowe, aby ciągłość spraw gospodarczych i administracyjnych wewnątrz segmentu transportu wartości pieniężnych została zabezpieczona i funkcjonowała niezależnie od pozostałej części przedsiębiorstwa. O wyodrębnieniu organizacyjnym świadczy też fakt, że DTWP prowadzi działalność z wykorzystaniem przypisanych służb logistycznych, finansowych, handlowych i personalnych.

W ocenie Spółki wymienione powyżej okoliczności świadczą zarówno o formalnym, jak i faktycznym wyodrębnieniu organizacyjnym DTWP wewnątrz struktury organizacyjnej Spółki.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, warunek wyodrębnienia organizacyjnego w odniesieniu do DTWP należy uznać za spełniony.

Ad 3.

Wyodrębnienie finansowe zorganizowanej części przedsiębiorstwa co do zasady nie musi oznaczać samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie do zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiednich strumieni przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań. W szczególności, tego typu wyodrębnienie, może polegać na odpowiednim prowadzeniu ksiąg handlowych, aby zapewnić grupowanie strumieni finansowych na te związane z DTWP oraz z pozostałą działalnością Spółki.

Jak wspomniano powyżej, wyodrębnienie finansowe DTWP w Spółce polega na wyodrębnieniu w systemie księgowym Wnioskodawcy poszczególnych grup przychodów i kosztów ściśle powiązanych z DTWP.

Dodatkowo koszty podlegają ewidencji w oparciu o MPK-i, tj. miejsca powstawania kosztu, w układzie funkcjonalnym zakładowego planu kont Spółki. W celu uzyskania precyzyjnego obrazu rentowności tej części Spółki, Wnioskodawca prowadzi oddzielne analizy kontrolingowe w tym zakresie. Ponadto, Spółka sporządza zapisy księgowe na potrzeby ewidencji w sposób pozwalający wyodrębnić należności i zobowiązania DTWP. W ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki wyodrębnione są środki wchodzące w skład DTWP. Spółka prowadzi też dla nich tabelę amortyzacyjną. Wnioskodawca sporządza dla tego działu odrębne plany budżetowe i analizy ekonomiczne opłacalności usługi. Dla DTWP istnieje możliwość sporządzania uproszczonego rachunku zysków i strat z własnej działalności oraz uproszczonego bilansu. Spółka dla tego działu posiada oddzielny budżet.

Dla DTWP utworzono odrębny rachunek bankowy dedykowany wyłącznie do przepływów finansowych komórki organizacyjnej - zorganizowanej część przedsiębiorstwa DTWP. Rejestrowany na nim jest wyłącznie obrót związany z działalnością tego działu.

Zdaniem Spółki wymienione powyżej okoliczności jednoznacznie świadczą o wyodrębnieniu finansowym Działu Transportu Wartości Pieniężnych wewnątrz struktury organizacyjnej Spółki.

W związku z powyższym, w ocenie Spółki, warunek wyodrębnienia finansowego w odniesieniu do Działu Transportu Wartości Pieniężnych należy uznać za spełniony.

Ad 4.

Zdaniem Spółki, zespół składników majątkowych stanowiący Dział Transportu Wartości Pieniężnych posiadać będzie także zdolność do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo zdolne do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych. Jako kryterium zdolności do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w praktyce wskazuje się możliwość samodzielnego działania na rynku jako odrębny podmiot prowadzący zadania gospodarcze realizowane w obecnym przedsiębiorstwie. Jak wskazano powyżej, DTWP stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników, stworzony i przygotowany do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, tj. działalności polegającej na odbiorze od klienta, transporcie i dostarczeniu wartości pieniężnych do wyznaczonego miejsca.

DTWP wyposażony jest we wszystkie składniki niezbędne do samodzielnego funkcjonowania, bez konieczności dokonywania dodatkowych nakładów inwestycyjnych ani zatrudniania nowych dodatkowych pracowników.

W konsekwencji, zespół składników majątkowych wchodzących w skład tego działu może stanowić niezależną część przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze. Powyższe, zdaniem Spółki, oznacza, że zespół składników przypisanych do niego może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Stąd również ostatni z czterech wspomnianych wyżej warunków należy uznać za spełniony.

Z uwagi na powyższe, zdaniem Spółki część jego przedsiębiorstwa w postaci Działu Transportu Wartości Pieniężnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w związku z tym jej sprzedaż na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Warto wskazać, iż stanowisko tożsame do stanowiska Wnioskodawcy wielokrotnie wyrażane było w odniesieniu do analogicznych stanów faktycznych w indywidualnych interpretacjach wydawanych w imieniu Ministra Finansów, jak choćby w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 września 2013 r. nr IPTPP4/443-420/13-2/UNR, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2013 r. nr IPPP2/443-1253/12-2/KOM, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 lutego 2014 r. nr IBPP1/443-126/14/BM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.