IPPP3/4512-287/16-2/ISK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Uznanie zespołu składników majątkowych i niemajątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenie z opodatkowania transakcji jego zbycia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2016 r. (data wpływu 18 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników majątkowych i niemajątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenia z opodatkowania transakcji jego zbycia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników majątkowych i niemajątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenia z opodatkowania transakcji jego zbycia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

P. S.A. (dalej: „P.”, lub „Wnioskodawca”) jest spółką prawa polskiego, domem maklerskim prowadzącym działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Akcjonariuszami P. są G. Sp. A. (51% głosów) oraz Bank S.A. (49% głosów). P. jest jedynym akcjonariuszem Fundusz S.A. (dalej: „F.” lub „Nabywca”).

Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”) zgłosiła zastrzeżenia co do poziomu bezpieczeństwa oraz stopnia przejrzystości rynku kapitałowego w kontekście możliwości wystąpienia konfliktu lub sprzeczności interesów. Związane jest to z łączeniem przez tzw. osoby zobowiązane funkcji/stanowisk w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (F.) oraz w podmiocie, któremu towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy (P.). Swoje zastrzeżenia KNF wyraził w publicznym piśmie z 17 marca 2014 r. oraz w dalszej korespondencji i dyskusji z P.. W konsekwencji, we wniosku złożonym w dniu 30 września 2015 r., F. zobowiązało się wobec KNF do dokonania zmian w strukturze organizacyjnej i technicznej umożliwiających samodzielne zarządzanie aktywami funduszy/portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez F.

W związku z powyższym, obecnie rozważany jest scenariusz restrukturyzacji polegający na przeniesieniu z P. do F. w formie sprzedaży (dalej: „Transakcja”), całej działalności w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych, tj. całej działalności operacyjnej P. (dalej: „Działalność”) obejmującej między innymi:

 • zarządzanie portfelami klientów instytucjonalnych i portfelami klientów indywidualnych;
 • zarządzanie portfelami funduszy inwestycyjnych i subfunduszy wydzielonych w ramach tych funduszy.

Zgodnie z intencją stron, po dacie Transakcji P. pozostanie spółką holdingową nieprowadzącą działalności operacyjnej.

W szczególności elementami przenoszonej Działalności będą:

 1. Umowy dotyczące działalności P.

Przedmiotem Transakcji będą wszelkie umowy (prawa i obowiązki wynikające z tych umów) związane z wykonywaniem Działalności w P., a w szczególności:

 • dotyczące zarządzania portfelami klientów instytucjonalnych i indywidualnych;
 • umowy wsparcia technicznego związanego z obsługą programów informatycznych wykorzystywanych w ramach Działalności;
 • inne umowy związane z Działalnością.

Ponieważ Działalność będzie przenoszona do F. i po dacie Transakcji to F. jako Nabywca, będzie prowadziło działalność w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych, dalsze obowiązywanie umów o zarządzanie portfelami funduszy inwestycyjnych zawartych z F. przez P. nie będzie uzasadnione z perspektywy działalności P. (P. po dacie Transakcji będzie prowadził wyłącznie działalność holdingową). Tym samym ww. umowy zostaną wypowiedziane przed dniem Transakcji lub wygasną z mocy prawa w wyniku Transakcji i w konsekwencji nie zostaną przeniesione w ramach Transakcji.

Umowy o pracę z pracownikami P.

Przedmiotem Transakcji będą umowy o pracę zawarte z pracownikami P. (prawną konsekwencją nabycia Działalności przez F., będzie przejście zakładu pracy w rozumieniu art. 231 § 1 ustawy Kodeks pracy).

Środki trwałe związane z prowadzeniem Działalności

Planuje się, iż środki trwałe przypisane do Działalności będą przedmiotem Transakcji tj. w szczególności:

 • sprzęt elektroniczny (np. komputery, drukarki, urządzenia elektroniczne);
 • wyposażenie biura (w tym meble biurowe itp.);
 • flota samochodowa;
 • inwestycje w obcym środku trwałym (inwestycje związane z dostosowaniem biura na potrzeby prowadzonej Działalności);
 • inne środki trwałe związane z prowadzoną Działalnością.

W związku z zapewnieniem P. środków niezbędnych dla podejmowania działań w zakresie utrzymania bieżącego funkcjonowania, w szczególności funkcji finansowo-księgowych, nieliczne środki trwałe, takie jak pojedyncze meble biurowe czy komputery, nie będą przedmiotem sprzedaży na rzecz F.

Wartości niematerialne i prawne związane z prowadzeniem Działalności

Planowane jest, iż wszystkie wartości niematerialne i prawne związane z Działalnością (tj. prowadzeniem działalności w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych) będą przedmiotem sprzedaży w ramach Transakcji, w tym w szczególności:

 • licencja na program R. zakupiony od firmy A., przeznaczony dla instytucji prowadzących działalność inwestycyjną w oparciu o aktywa własne bądź powierzone do zarządzania;
 • inne licencje oraz prawa autorskie związane z prowadzoną Działalnością.

Wnioskodawca pragnie wskazać, iż licencje na programy, które będą niezbędne dla bieżącego funkcjonowania P. jako spółki holdingowej po dacie Transakcji, takie jak program kadrowo - płacowy i księgowy nie będą przedmiotem Transakcji. Pozwoli to na niezakłócone działanie P. po dacie Transakcji. Jednocześnie, Nabywca posiada własne licencje na program kadrowo-płacowy i księgowy, które będą wykorzystywane na potrzeby Działalności po dacie Transakcji. Tym samym zachowanie pełnej funkcjonalności Działalności, nie wymaga przeniesienia ww. licencji w ramach Transakcji.

Wybrane księgi i dokumenty związane z Działalnością

Planowane jest, iż przedmiotem Transakcji będą wybrane księgi i dokumenty związane z prowadzeniem Działalności (w tym bazy danych związane z systemami informatycznymi). Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż na rzecz F. zostanie przeniesiona odpowiednia część danych księgowych, co umożliwi kontynuację prowadzenia ksiąg w obu podmiotach.

Tytuły prawne do korzystania z nieruchomości wykorzystywanych bezpośrednio na potrzeby Działalności

Obecnie Działalność jest prowadzona przy wykorzystaniu powierzchni biurowej wynajmowanej przez P. od podmiotu zewnętrznego. W ramach Transakcji umowa najmu powierzchni biurowej wykorzystywana w ramach Działalności zostanie przeniesiona na rzecz Nabywcy w odpowiedniej części.

Wierzytelności, związane z Działalnością

Intencją stron jest aby wszystkie wierzytelności związane z Działalnością były przedmiotem Transakcji.

Przedmiotem Transakcji nie będą jednak wzajemne rozrachunki P. z F. Powyższe wynika z faktu, iż ich przenoszenie jest bezcelowe ze względu na zamiar skupienia Działalności w jednym podmiocie tj. F. oraz związany z tym fakt wygaśnięcia ww. wierzytelności w wyniku Transakcji.

Zobowiązania związane z Działalnością

Planowane jest, iż co do zasady wszystkie zobowiązania związane z Działalnością będą przedmiotem Transakcji.

Przedmiotem Transakcji nie będą jednak wzajemne rozrachunki P. z F.. Powyższe wynika z faktu, iż ich przenoszenie jest bezcelowe ze względu na zamiar skupienia Działalności w jednym podmiocie tj. F. oraz związany z tym fakt wygaśnięcia ww. zobowiązań w wyniku Transakcji.

Tajemnice przedsiębiorstwa

Planowane jest, iż tajemnice przedsiębiorstwa związane z Działalnością będą przedmiotem Transakcji.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku P.

W ramach Transakcji część środków pieniężnych niezbędna do prowadzenia Działalności będzie przeniesiona na rzecz Nabywcy.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że środki pieniężne które będą przedmiotem Transakcji mają pozwolić na regulowanie bieżących zobowiązań związanych z przenoszoną Działalnością (przy uwzględnieniu przychodów z przenoszonych należności).

Formalne procedury wewnętrzne związane z Działalnością

Formalne procedury regulujące sposób funkcjonowania Działalności będą przedmiotem Transakcji.

Przedmiotem Transakcji nie będzie zezwolenie wydane przez KNF na prowadzenie działalności maklerskiej, a w szczególności na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Takie zezwolenie z mocy prawa nie może zostać bowiem przeniesione, w związku z czym Nabywca wystąpił o zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej i obecnie oczekuje na decyzję KNF w tym zakresie. Planowane jest, że na moment Transakcji, Nabywca będzie posiadał własne zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, w ramach którego prowadzona będzie także Działalność.

Wnioskodawca pragnie również wskazać, iż P. nie posługuje się specjalną nazwą handlową w kontaktach z klientami. W konsekwencji, ze względu na charakter Działalności oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo nie jest potrzebne i nie będzie przenoszone na rzecz Nabywcy w ramach Transakcji. Działalność będzie bowiem prowadzona przez Nabywcę pod jego nazwą.

Ponadto w skład przenoszonej Działalności nie będą wchodziły akcje w F. będące własnością P., ponieważ prowadziłoby to do objęcia przez F. akcji własnych.

Wnioskodawca wskazuje, że zakres Działalności po jej przeniesieniu do F. nie ulegnie zmianie, tj. F. będzie zarządzało portfelami klientów instytucjonalnych i portfelami klientów indywidualnych oraz będzie samodzielnie zarządzać portfelami funduszy inwestycyjnych i subfunduszy wydzielonych w ramach tych funduszy. Przedmiotem Transakcji będą bowiem objęte wszystkie składniki niematerialne i materialne (z nieistotnymi wyłączeniami wskazanymi powyżej) związane z obecną działalnością operacyjną P.. Składniki które będą przedmiotem sprzedaży nie stanowią przypadkowego zbioru rzeczy i praw, lecz pozostają ze sobą w relacjach funkcjonalnych i organizacyjnych, które czynią z nich spójną całość zdolną do prowadzenia działalności w powyższym zakresie.

Po przeniesieniu Działalności do F., P. będzie jedynie spółką holdingową oraz będzie zarządzać środkami pieniężnymi do czasu ich wypłaty akcjonariuszom. Planowane jest, że P. nie będzie prowadzić innej działalności operacyjnej.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że zgodnie z pierwotnymi założeniami, Działalność miała być przedmiotem aportu na rzecz F.. W tym zakresie, P. otrzymała interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 lutego 2016 r. sygn. IPPP2/4512-1247/15-2/MJ, w treści której organ podatkowy potwierdził, iż Działalność która miała być przedmiotem aportu do F. stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu z art. 6 ust. 1 Ustawy o VAT, a tym samym jej aport nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

W związku ze zmianą formy prawnej planowanej Transakcji oraz w związku z faktem ustalenia finalnego kształtu przedmiotu Transakcji (przy czym zmiany są nieznaczne), Wnioskodawca występuje z przedmiotowym wnioskiem w zakresie sprzedaży Działalności, w celu potwierdzenia konsekwencji podatkowych tej transakcji na gruncie Ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy całość Działalności oraz wszystkie składniki majątkowe z nią związane, które będą przedmiotem sprzedaży na rzecz Nabywcy, kwalifikować się będą jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT...
 2. Czy w związku z faktem, że całość Działalności oraz wszystkie składniki majątkowe z nią związane stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, ich sprzedaż nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

W ocenie Wnioskodawcy Działalność oraz wszystkie składniki majątkowe z nią związane, które będą przedmiotem sprzedaży na rzecz Nabywcy, kwalifikować się będą jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT zorganizowana część przedsiębiorstwa zdefiniowana jest jako: „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Na gruncie powyższych regulacji oraz w oparciu o dotychczasową praktykę organów podatkowych (np. interpretacje indywidualne: Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 maja 2014 r., sygn. ILPP2/443-228/14-2/AKr, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2014 r., sygn. ITPP2/443-1163/13/AK) oraz doktrynę prawa podatkowego (np. W. Dmoch, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2015, Warszawa 2015, www.Iegalis.pl), przesłankami uznania danego zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest, aby:

 1. istniał zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) powiązanych funkcjonalnie oraz przeznaczenie tych składników do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 2. zespół tych składników był wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. zespół tych składników był wyodrębniony finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie;
 4. zespół tych składników mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W konsekwencji aby uznać, iż Działalność stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przywołanego przepisu art. 2 pkt 27e ustawy VAT, konieczna jest weryfikacja powyższych przesłanek.

W ocenie Wnioskodawcy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, Działalność będąca zespołem składników majątkowych wyodrębnionych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo, która ma być przedmiotem sprzedaży na rzecz Nabywcy, stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca przedstawia poniżej następujące fakty i argumenty.

 1. Wyodrębnienie funkcjonalne

W zakresie wyodrębnienia funkcjonalnego dla uznania danego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, składniki te muszą pozostawać między sobą we wzajemnych interakcjach w taki sposób, że należy je traktować, jako zorganizowany, autonomiczny zespół składników powiązanych funkcjonalnie, nie zaś zespół przypadkowych elementów, których jedyną cechą jest własność jednego podmiotu.

Powyższe podejście znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych wydawanych w indywidualnych sprawach podatników. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 2 października 2012 r. (sygn. IBPB1/2/423-795/12/SD) wskazał, że: „(...) zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość)”.

Podobne stanowisko znaleźć można w innych interpretacjach prawa podatkowego (np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 15 grudnia 2011 r., sygn. IBPBI/2/423-1159/11/CzP) oraz wyrokach sądów administracyjnych wydanych na przestrzeni ostatnich lat (np. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2015 sygn. I FSK 572/14 czy też w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2836/11, orzeczenie prawomocne).

W tym kontekście wskazać należy, iż Działalność funkcjonuje w oparciu o posiadane składniki materialne i niematerialne, a pomiędzy tymi składnikami istnieje wyraźny związek funkcjonalny.

Wnioskodawca pragnie przy tym podkreślić, iż przedmiotem sprzedaży na rzecz Nabywcy będzie cała działalność operacyjna P., a po dacie Transakcji P. realizowała będzie jedynie funkcje spółki holdingowej. Możliwość dalszego prowadzenia Działalności w ramach F. zapewnia alokacja wszystkich składników majątku, w szczególności środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zapewniających zaplecze administracyjno-techniczne prowadzonej działalności, należności i zobowiązań (w szczególności wynikających z umów obsługi portfeli klientów instytucjonalnych i indywidualnych) związanych z prowadzeniem Działalności, jak też pracowników posiadających kwalifikacje w zakresie prowadzonej działalności. Tym samym, po dniu Transakcji, F. będzie mógł prowadzić samodzielnie Działalność w oparciu o nabyte składniki.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z opisem przedstawionym w ww. zdarzeniu przyszłym, Działalność która będzie przedmiotem sprzedaży na rzecz Nabywcy, nie stanowi zbioru niezależnych elementów, lecz jest zespołem składników (w tym zobowiązań), powiązanych ze sobą w sposób funkcjonalny i celowy.

W rezultacie, Działalność która będzie przedmiotem sprzedaży na rzecz Nabywcy w ramach Transakcji służy - jako całość - zarządzaniu portfelami instrumentów finansowych. Po dacie Transakcji, Działalność oraz wszystkie składniki majątkowe z nią związane, będzie należała do przedsiębiorstwa Nabywcy i będzie wystarczająca do prowadzenia przez Nabywcę działalności w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

Uwzględniając powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Działalność oraz całość składników majątkowych z nią związanych - które będą przedmiotem Transakcji, posiada przymiot odrębności funkcjonalnej wyrażający się zdolnością do samodzielnego kontynuowania realizowanych obecnie zadań gospodarczych, przy wykorzystaniu posiadanego zespołu składników majątkowych, relacji umownych oraz zespołów ludzkich.

 1. Wyodrębnienie organizacyjne

W odniesieniu do wyodrębnienia organizacyjnego wskazać należy, że ustawa o VAT nie określa wprost co należy rozumieć przez wyodrębnienie organizacyjne.

W praktyce organów podatkowych oraz sądów administracyjnych wyodrębnienie organizacyjne jest rozumiane jako odpowiednie umiejscowienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w strukturze organizacyjnej podatnika.

W szczególności, jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok z dnia 12 sierpnia 2008 r., sygn. III SA/Wa 666/08): „każdy zespół składników majątkowych, dający się wyodrębnić poprzez funkcjonalne powiązanie polegające na przydatności do realizacji określonego działania gospodarczego - bez względu na jego organizacyjne wyodrębnienie w postaci zakładu czy też oddziału - będzie przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 55(1) K.c. (...) użyte w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT pojęcie „przedsiębiorstwo” obejmuje każdy zespół składników materialnych i niematerialnych służących do realizacji określonych zadań gospodarczych, bez względu na to, czy obejmuje on całość, czy jedynie część majątku określonego podmiotu.” Powyższa argumentacja znalazła aprobatę NSA w wyroku z dnia 23 lutego 2010 r. sygn. I FSK 37/09, który potwierdził argumentację wskazaną w ww. wyroku.

Powyższe znajduje uzasadnienie w treści interpretacji indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe. W szczególności Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 6 września 2011 r., sygn. IBPP3/443-290/11/BWO, wskazał, iż za zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa może być uznana część działalności podatnika która: „jest prowadzona w sposób samodzielny, choć w ramach struktury prawnej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Wyodrębnienie organizacyjne ZCP zostało dokonane poprzez przypisanie do niego wszelkich składników materialnych i niematerialnych (w tym i zobowiązań) oraz personelu zajmującego się działalnością w zakresie przewiertów. Posiada ono ponadto własną, hierarchiczną strukturę organizacyjną z kierownikiem ZCP na czele i przypisanymi do niego zasobami ludzkimi (personel). Jednostka ta jest również wyposażona w odpowiednie składniki majątkowe i niemajątkowa, w oparciu o które realizuje działalność w zakresie przewiertów. Ponadto, będą do niego przypisane poszczególne umowy o świadczenie usług zawarte z zewnętrznymi podmiotami, a także wynikające z tych umów zobowiązania i koszty”.

Jak zostało wskazane w treści zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca planuje dokonać sprzedaży całości prowadzonej obecnie działalności operacyjnej tj. działalności w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych wraz z przypisanymi do niej składnikami, będąca organizacyjnie wyodrębnionym zespołem składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Przenoszona Działalność jako główna i jedyna działalność operacyjna Wnioskodawcy jest prowadzona w ramach struktury Wnioskodawcy w sposób samodzielny tj. do Działalności zostały przypisane składniki materialne i niematerialne niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, wszelkie umowy zawierane są w ramach tej Działalności. W konsekwencji, po dacie Transakcji, P. nie będzie miało zdolności kontynuowania dotychczasowej działalności operacyjnej, a pozostanie wyłącznie spółką holdingową.

W ocenie Wnioskodawcy, całokształt prowadzonej przez niego Działalności oraz związany z nią majątek, który będzie stanowił przedmiot Transakcji spełnia zatem niezbędne dla istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa kryterium wyodrębnienia organizacyjnego.

 1. Wyodrębnienie finansowe

Zdaniem Wnioskodawcy Działalność posiada cechy wyodrębnienia finansowego.

W doktrynie prawa podatkowego, przyjmuje się, iż wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać całkowitej samodzielności finansowej, w szczególności wyodrębnienie finansowe może, ale nie musi oznaczać konieczności prowadzenia odrębnej księgowości dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Takie stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 18 maja 2012 r. (sygn. ITPB3/423-120/12/DK) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdzono, iż wyodrębnienie finansowe: „nie oznacza, co prawda pełnej, całkowitej samodzielności finansowej ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

Jak zostało wskazane w treści zdarzenia przyszłego, w ramach Transakcji na rzecz F. zostanie przeniesiona odpowiednia część danych księgowych, co umożliwi kontynuację prowadzenia ksiąg w obu podmiotach. Powyższe jest uzasadnione faktem, iż system księgowy Wnioskodawcy pozwala na wydzielenie przychodów i kosztów związanych z Działalnością.

Tym samym w oparciu o dane uzyskane z systemu księgowego Wnioskodawcy, istnieje możliwość wygenerowania rachunku zysków i strat oraz bilansu. W oparciu o dane uzyskane z treści ww. dokumentów możliwe jest wyodrębnienie:

 1. należności i zobowiązań związanych z Działalnością;
 2. aktywów i pasywów związanych z Działalnością.

W konsekwencji w związku z faktem, iż P. posiada możliwość wydzielenia przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań związanych z Działalnością w ocenie Wnioskodawcy Działalność spełnia przesłanki uznania jej za wyodrębniony finansowo zespół składników majątkowych.

W rezultacie F. nabędzie w ramach Transakcji Działalność, która jest wydzielona finansowo.

 1. Możliwość funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwo

Zdaniem Wnioskodawcy, na dzień Transakcji Działalność będzie stanowiła zespół składników majątkowych wyodrębniony pod względem funkcjonalnym, organizacyjnym i finansowym, a tym samym będzie posiadała zdolność do funkcjonowania jak niezależne przedsiębiorstwo zdolne do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych (działalności w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych).

W zakresie kryterium zdolności do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w praktyce wskazuje się na możliwość samodzielnego działania na rynku jako odrębny podmiot prowadzący zadania gospodarcze realizowane w obecnym przedsiębiorstwie. Takie kryterium znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego oraz wyrokach sądów administracyjnych wydawanych na przestrzeni ostatnich lat, m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 18 maja 2012 r. (sygn. ITPB3/423-120/12/DK), Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 2 kwietnia 2012 r. (sygn. ILPB4/423-4/12-2/ŁM), Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 31 sierpnia 2011 r. (sygn. ITPB3/423-291/11/DK) oraz w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2014 r. (sygn. II FSK 2297/12) jak i wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 1998 r. (sygn. akt l SA/Gd 1097/96).

Jak zostało wskazane w treści zdarzenia przyszłego, w ramach Transakcji na Nabywcę przeniesiona zostanie Działalność, która na moment Transakcji (i po dniu Transakcji) będzie zdolna do wykonywania samodzielnej działalności w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. W szczególności na Nabywcę przeniesione zostaną następujące składniki majątku wchodzące w skład działalności (poza nielicznymi wyjątkami wynikającymi z natury biznesowej Transakcji wskazanymi w treści zdarzenia przyszłego):

 1. Umowy związane z Działalnością - tj. umowy zarządzania portfelami klientów instytucjonalnych i indywidualnych, umowy wsparcia technicznego związanego z obsługą programów informatycznych wykorzystywanych w ramach Działalności oraz inne umowy związane z Działalnością;
 2. Umowy z pracownikami P.;
 3. Środki trwałe związane z prowadzeniem Działalności;
 4. Wartości niematerialne i prawne związane z prowadzeniem Działalności;
 5. Wybrane księgi i dokumenty związane z Działalnością;
 6. Tytuły prawne do korzystania z nieruchomości wykorzystywanych bezpośrednio na potrzeby Działalności;
 7. Wierzytelności, związane z Działalnością;
 8. Zobowiązania związane z Działalnością;
 9. Tajemnice przedsiębiorstwa;
 10. Część środków pieniężnych niezbędnych do prowadzenia Działalności;
 11. Formalne procedury związane z prowadzeniem Działalności.

Ponadto po dacie Transakcji, P. nie będzie prowadziła działalności w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, a jedynie działalność holdingową.

W ocenie Wnioskodawcy na powyższe nie będzie miał wpływu fakt, iż: (i) umowy o zarządzanie zawarte z F. przez P., (ii) nieliczne środki trwałe takie jak pojedyncze meble biurowe lub komputery, (iii) licencje na programy, które będą niezbędne dla bieżącego funkcjonowania P. jako spółki holdingowej po dacie Transakcji, (iv) wierzytelności i zobowiązania wynikające z wzajemnych rozrachunków P. z F., (v) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo P., (vi) akcje w F. będące własnością P. oraz (vii) zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, nie będą przedmiotem transferu w ramach Transakcji.

Powyższe wynika z faktu, iż ww. umowy/aktywa/prawa:

 • nie są związane z Działalnością będącą przedmiotem Transakcji, oraz/lub
 • ich przeniesienie na rzecz Nabywcy nie jest możliwe (lub byłoby niecelowe w kontekście działalności jaka będzie prowadzona przez Nabywcę po Transakcji).

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że Działalność będąca przedmiotem Transakcji pozwoli Nabywcy na samodzielne prowadzenie (kontynuowanie) Działalności w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Działalność podlegająca sprzedaży w ramach Transakcji jest bowiem zdaniem Wnioskodawcy w stanie samodzielnie funkcjonować w obrocie gospodarczym.

Ad. 2

W ocenie Wnioskodawcy w związku z faktem, że Działalność oraz wszystkie składniki majątkowe z nią związane stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, ich sprzedaż nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o VAT.

Uzasadnienie

Zdaniem Wnioskodawcy, przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci całości Działalności oraz wszystkich składników majątkowych związanych z jej funkcjonowaniem w ramach Transakcji, nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy VAT przepisów tejże ustawy nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawodawca nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji zbycia”. Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy VAT pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób szeroki, tj. obejmujący swoim zakresem wszelkie czynności w ramach, których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę itp.

W konsekwencji zdaniem Wnioskodawcy, przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci całości Działalności (tj. działalności w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych) oraz wszystkich składników majątkowych związanych z jego działalnością na rzecz Nabywcy w drodze sprzedaży nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT.

Stanowisko takie jest również ugruntowane w interpretacjach organów podatkowych, np. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 14 września 2014 r. (sygn. ILPP1/443-526/14-3/MK) jak też Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 4 lipca 2013 r. (sygn. IPPP2/443 290/13-4/RR).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.