IPPP3/4512-216/16-3/JŻ | Interpretacja indywidualna

Uznanie zespołu składników majątkowych wydzielanego ze Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a w konsekwencji brak opodatkowania jego wydzielenia i przeniesienia do spółki przejmującej
IPPP3/4512-216/16-3/JŻinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. podatek od towarów i usług
 3. podział spółki przez wydzielenie
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2016 r. (data wpływu 16 marca 2016 r.), uzupełnionym w dniu 5 kwietnia 2016 r. (data wpływu 6 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników majątkowych wydzielanego ze Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a w konsekwencji braku opodatkowania jego wydzielenia i przeniesienia do spółki przejmującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników majątkowych wydzielanego ze Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a w konsekwencji braku opodatkowania jego wydzielenia i przeniesienia do spółki przejmującej. Wniosek został uzupełniony w dniu 5 kwietnia 2016 r. (data wpływu 6 kwietnia 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka M. Sp. z o.o. („Spółka”, „Wnioskodawca”) uzyskuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przychody z dwóch segmentów działalności - pośrednictwa i wsparcia pośrednictwa w obrocie energią oraz wsparcia usług sprzedażowych.

Prowadzona przez Wnioskodawcę ewidencja rachunkowa umożliwia identyfikację i przyporządkowanie aktywów, pasywów oraz przychodów i kosztów do wyodrębnionych segmentów działalności tak, by zapewnić im niezależność finansową. Na ten moment określone pozycje przypisywane są bezpośrednio poszczególnym działom, możliwe jest także ustalenie segmentu, z którego działalnością związana jest dana pozycja księgowa, np. przychód lub koszt. Koszty ogólne przypisywane są według klucza przychodowego.

Prowadzone w ramach segmentów działalności nie są ze sobą funkcjonalnie powiązane i zostały formalnie wyodrębnione na mocy uchwały, w której wskazano:

 • zakres działalności prowadzonej przez dany segment,
 • osoby kierujące danymi segmentami,
 • składniki materialne i niematerialne, przyporządkowane do każdego segmentu,
 • umowy funkcjonalnie związane z działalnością każdego segmentu.

Wskazaną uchwałą zarządu Spółki, dla obsługi poszczególnych linii biznesowych utworzono Dział Obsługi Segmentu Energetycznego („Dział Energetyki”) oraz Dział Obsługi Segmentu Wsparcia Sprzedaży („Dział Wsparcia”).

Główne zadania Działu Energetyki to:

 • Wykonywanie zawartych przez Spółkę umów dotyczących działalności branży energetycznej;
 • Prowadzenie pośrednictwa w sprzedaży energii elektrycznej do małych i średnich przedsiębiorstw;
 • Wsparcie sprzedaży oraz wsparcie obsługi sprzedaży u partnerów świadczących usługi na rzecz klientów z branży energetycznej;
 • Zarządzanie zespołem Call Center;
 • Wsparcie działań organizacyjno-administracyjnych w zakresie działalności Działu Energetyki;
 • Kompleksowe prowadzenie spraw kadrowo-personalnych Działu Energetyki oraz organizacja współpracy ze współpracownikami i zleceniobiorcami na potrzeby działu.

Główne zadania Działu Wsparcia to:

 • Wykonywanie zawartych przez Spółkę umów dotyczących zarządzania procesami sprzedaży i czynnościami wspierającymi przepływ towarów i usług;
 • Zarządzanie zespołami sprzedażowymi na zlecenie klientów Spółki;
 • Wykonywanie inwentaryzacji towarów oraz środków trwałych w lokalizacjach klientów Spółki;
 • Organizowanie usług wsparcia na zlecenie klientów Spółki;
 • Zbieranie, przetwarzanie i analiza informacji wspomagających sprzedaż;
 • Prowadzenie działań nakierowanych na poprawę widoczności towarów klientów Spółki w punktach sprzedaży;
 • Wykonywanie czynności „uszlachetniających” towar w procesie logistyki np. metkowanie, kompletowanie, obsługa zwrotów lub zatowarowywanie nowo otwieranych punktów sprzedaży;
 • Wsparcie działań organizacyjno-administracyjnych w zakresie działalności Działu Wsparcia;
 • Kompleksowe prowadzenie spraw kadrowo-personalnych Działu Wsparcia oraz organizacja współpracy ze współpracownikami i zleceniobiorcami na potrzeby działu.

Dział Energetyki obejmuje składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania związane z funkcjonowaniem Działu Energetyki, w szczególności:

 • Środki pieniężne;
 • Udziały w spółce powiązanej świadczącej usługi pośrednictwa sprzedaży energii elektrycznej;
 • Samochody związane funkcjonalnie z Działem Energetyki;
 • Serwer związany funkcjonalnie z Działem Energetyki;
 • Prawo do użytkowania oprogramowania związanego funkcjonalnie z Działem Energetyki;
 • Wyposażenie biurowe, sprzęt komputerowy, telefony stacjonarne i komórkowe związane funkcjonalnie z Działem Energetyki;
 • Dokumentację funkcjonalnie związaną z Działem Energetyki;
 • Należności funkcjonalnie związane z Działem Energetyki;
 • Inne aktywa funkcjonalnie związane z Działem Energetyki;
 • Część kapitałów zapasowych Spółki;
 • Zobowiązania funkcjonalnie związane z Działem Energetyki.

W skład Działu Energetyki wchodzi również zespół pracowników Spółki zapewniających bieżącą oraz stałą obsługę Działu Energetyki, kierowanych przez dyrektorów podlegających Zarządowi.

Dział Wsparcia obejmuje składniki majątkowe i niemajątkowe oraz zobowiązania związane z funkcjonowaniem Działu Wsparcia, w szczególności:

 • Środki pieniężne;
 • Samochody związane funkcjonalnie z Działem Wsparcia;
 • Prawo do użytkowania oprogramowania związanego funkcjonalnie z Działem Wsparcia;
 • Wyposażenie biurowe, sprzęt komputerowy, telefony stacjonarne i komórkowe związane funkcjonalnie z Działem Wsparcia;
 • Dokumentację funkcjonalnie związaną z Działem Wsparcia;
 • Należności funkcjonalnie związane z Działem Wsparcia;
 • Inne aktywa funkcjonalnie związane z Działem Wsparcia;
 • Kapitały własne nie przypisane do Działu Energetyki;
 • Zobowiązania funkcjonalnie związane z Działem Wsparcia, w tym wynikające z umów kredytowych.

W skład Działu Wsparcia wchodzi również zespół pracowników Spółki zapewniających dotychczas bieżącą oraz stałą obsługę Działu Wsparcia, kierowany przez dyrektorów podlegających Zarządowi.

Dział Wsparcia i Dział Energetyki funkcjonują obecnie samodzielnie i odrębnie w ramach Spółki.

Spółka zamierza dokonać rozdzielenia prowadzonych obecnie działalności gospodarczych w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie do nowo zawiązanej spółki). Podział dokonany będzie bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki i rozliczony zostanie poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki. Nowo zawiązana spółka będzie kontynuowała dotychczasową działalność w zakresie usług pośrednictwa i wsparcia pośrednictwa w obrocie energią elektryczną, a Spółka będzie nadal świadczyła usługi wsparcia procesów sprzedaży na zlecenie klientów.

W związku z tym planowane jest, by Dział Energetyki został w ramach podziału w całości wydzielony do nowo zawiązanej spółki - przeniesieniu podlegać mają: umowy związane z działalnością Działu Energetyki, składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania związane z funkcjonowaniem Działu Energetyki, jak również, na mocy art. 23(1) Kodeksu pracy, zespół pracowników Spółki zapewniających dotychczas bieżącą oraz stałą obsługę Działu Energetyki.

Planowane jest także, by Dział Wsparcia pozostał w całości w ramach spółki dzielonej - w spółce pozostać mają: umowy związane z działalnością Działu Wsparcia, składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania związane z funkcjonowaniem Działu Wsparcia jak również zespół pracowników Spółki zapewniających dotychczas bieżącą oraz stałą obsługę Działu Wsparcia.

Po wydzieleniu, zarówno Spółka jak i nowoutworzona spółką, będą mogły prowadzić działalność na zasadach na jakich była ona dotychczas prowadzona przez - odpowiednio - Dział Wsparcia i Dział Energetyki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy opisany zespół składników majątkowych obejmujący Dział Energetyki oraz część działalności Wnioskodawcy związaną z wykonywaniem usług pośrednictwa w sprzedaży energii elektrycznej, mający być przedmiotem przeniesienia do spółki przejmującej w ramach podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT...
 2. Czy do przedmiotowej transakcji podziału przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 K.s.h., będzie miało zastosowanie wyłączenie z art. 6 pkt 1 ustawy VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

1.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany zespół składników majątkowych obejmujący Dział Energetyki oraz część działalności Wnioskodawcy związaną z wykonywaniem usług pośrednictwa w sprzedaży energii elektrycznej, mający być przedmiotem przeniesienia do spółki przejmującej w ramach podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie, stanowi zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT.

Na podstawie art. 2 pkt 27e ustawy VAT przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumieć należy organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Mając na uwadze brzmienie wskazanych wyżej przepisów ustawy VAT należy zauważyć, że definicja ta jest tożsama z definicją zawartą w art. 4a ust. 4 PDOP. Uwzględniając wnioski płynące z wydawanych przez Ministra Finansów interpretacji indywidualnych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych, można stwierdzić, że zorganizowana część przedsiębiorstwa to zespół składników majątkowych i niemajątkowych, będących przedmiotem określonej w cytowanej ustawie czynności prawnej posiadający następujące cechy:

 • posiada określone, wydzielone miejsce w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podatnika, np. jako dział, wydział, oddział itp.,
 • został organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w przedsiębiorstwie podatnika, co nie oznacza pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przy czym nie ma wymogu prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa w czasie gdy wchodzi ono w skład przedsiębiorstwa podatnika,
 • w skład zespołu wchodzą składniki materialne i niematerialne, które pozostają w funkcjonalnym związku i są przeznaczone do wykonywania określonych zadań gospodarczych,
 • mógłby stanowić odrębne przedsiębiorstwo, w sposób samodzielny realizujące określone zdania gospodarcze.

W związku z tym, Wnioskodawca wskazuje że przeniesienie na nowoutworzoną spółkę dotyczy zespołu składników majątkowych i niemajątkowych, które są ze sobą funkcjonalnie powiązane, gdyż umożliwiają prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w sprzedaży energii.

Odnosząc się do wskazanych wyżej kryteriów, Wnioskodawca zauważa także, że:

 • podlegająca przeniesieniu na nowoutworzoną spółkę część przedsiębiorstwa obejmuje Dział Energetyki, formalnie i organizacyjnie wyodrębniony uchwałą zarządu Spółki w przedsiębiorstwie, kierowany przez dyrektorów podlegających bezpośrednio zarządowi, z przypisanymi im pracownikami oraz możliwymi do identyfikacji aktywami i pasywami;
 • wyodrębnienie finansowe segmentów działalności powoduje, że ewidencja rachunkowa prowadzona przez Wnioskodawcę umożliwia identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów do części przedsiębiorstwa podlegającej przeniesieniu na nowoutworzoną spółkę (określone pozycje są przypisywane bezpośrednio poszczególnym działom, albo też możliwe jest ustalenie działu, z którego działalnością związana jest dana pozycja księgowa, np. przychód lub koszt, koszty ogólne przypisywane są według klucza przychodowego);
 • podlegająca przeniesieniu na nowoutworzoną spółkę część przedsiębiorstwa obejmuje składniki materialne w postaci środków pieniężnych, udziałów, licencji i oprogramowania, sprzętu, samochodów i wyposażenia stanowisk pracy pracowników tego działu wykonujących zawarte przez Spółkę umowy w zakresie pośrednictwa w sprzedaży energii elektrycznej oraz dokumentację związaną z wykonywaniem tych umów;
 • przeniesieniu na nowoutworzoną spółkę podlegać będą także umowy przyporządkowane do Działu Energetyki oraz wynikające z nich wierzytelności i zobowiązania, funkcjonalnie związane z działalnością Działu Energetyki w zakresie pośrednictwa w sprzedaży energii elektrycznej;
 • wskazane wyżej składniki majątku o charakterze materialnym i niematerialnym, wyodrębnione i przypisane do Działu Energetyki, pozostają w ścisłym związku funkcjonalnym, tj. służą one realizacji wspólnego celu gospodarczego, polegającego na wykonywaniu umów dotyczących pośrednictwa w sprzedaży energii elektrycznej;
 • przeniesieniu na nowoutworzoną spółkę, w trybie art. 23(1) Kodeksu pracy, podlegają także zatrudnieni w Dziale Energetyki pracownicy;
 • przenoszone składniki umożliwią nowoutworzonej spółce podjęcie działalności gospodarczej w zakresie dotychczas prowadzonym przez Dział Energetyki.

Ze względu na wskazane wyżej wyodrębnienie majątkowe, organizacyjne i finansowe, a także wyposażenie w odpowiedni do realizowanego celu majątek, dokumenty oraz pracowników wykonujących zadania Działu Energetyki, w ocenie Wnioskodawcy zespół składników majątkowych przeznaczony do wykonywania umów w zakresie pośrednictwa w sprzedaży energii podlegający przeniesieniu do spółki przejmującej, mógłby stanowić odrębne przedsiębiorstwo, zdolne do samodzielnej realizacji powierzonych mu zadań i celów i spełniające łącznie warunki określone w art. 2 pkt 27e ustawy VAT.

W ocenie Spółki, przenoszony na nowoutworzoną Spółkę zespół składników majątkowych i niemajątkowych stanowi zatem zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT.

2.

W ocenie Spółki, do planowanej transakcji podziału przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 K.s.h., będzie miało zastosowanie wyłączenie z art. 6 pkt 1 ustawy VAT.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy VAT, przepisów ustawy nie stosuje sę do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zatem w związku z przyjęciem, że na nowoutworzoną spółkę zostanie przeniesiona zorganizowana część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, do planowanej transakcji podziału przez wydzielenie będzie miało zastosowanie wyłączenie z podatku od towarów i usług przewidziane w art. 6 pkt 1 ustawy VAT.

Należy przy tym wskazać, że cytowany przepis bazuje na art. 19 Dyrektywy 2006/112, a więc jego wykładnia nie może zależeć wyłącznie od treści krajowej definicji lecz powinna uwzględniać orzecznictwo unijne, m.in. w sprawie C-497/01 Zita Modes. W tym kontekście należy wskazać, że nawet gdyby przeniesieniu nie podlegała „zorganizowana część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy”, to stanowisko Wnioskodawcy nadal znajdować będzie potwierdzenie, w związku z treścią orzeczenia w sprawie C-497/01 Zita Modes, zgodnie z którym wyłączeniem z zakresu VAT objęte jest każde przeniesienie części przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą składniki materialne, wraz z ewentualnymi składnikami niematerialnymi, które wspólnie umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej w sposób niezależny, o ile składniki te mają być dalej wykorzystywane w działalności podmiotu, na który zostało przeniesione prawo do rozporządzania nimi jak właściciel.

Zdaniem Spółki, w analizowanym przypadku przenoszone składniki majątkowe umożliwiają prowadzenie za ich pośrednictwem działalności gospodarczej bez potrzeby dokonywania dodatkowych inwestycji i będą do prowadzenia takiej działalności wykorzystywane, zatem ich przeniesienie kwalifikuje się jako przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Natomiast przez świadczenie usług – w świetle art. 8 ust. 1 ww. ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – art. 6 pkt 1 ustawy.

Pojęcie „transakcji zbycia”, należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowizna, podział przedsiębiorcy, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Przepisy regulujące prawną instytucję podziału spółek stanowią treść tytułu IV działu II ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.).

Przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych podział dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku. Złożoność procedur związanych z podziałem spółki nie ma przy tym znaczenia. Istotny jest efekt końcowy – przeniesienie własności.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Zatem przeniesienie prawa do rozporządzania w wyniku podziału spółki przez wydzielenie jest transakcją zbycia w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy, o ile przedmiotem dostawy jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa – zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy – rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Istotne znaczenie w powyższej definicji ma końcowy jej fragment. W celu ustalenia zatem, czy mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, zbadać należy, czy wydzielony zespół składników majątkowych stanowić mógłby samodzielnie działające przedsiębiorstwo. Wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Ponadto wymogiem do uznania, aby zespół składników stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jest to by stanowił on zespół składników materialnych i niematerialnych – w tym zobowiązań. Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie.

Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. To oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie może obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, lecz tylko tę część, która spełnia wszystkie kryteria wskazane w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług. O tym, czy doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres przenoszonego majątku, praw i zobowiązań. Wyodrębnienie to musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 27 listopada 2003 r. sprawa C-497/01, Zita Modes Sarl stwierdził, że celem ww. opcji jest uproszczenie rozliczeń związanych z przeniesieniem majątku przedsiębiorstwa lub jego części, bądź wniesieniem ich aportem. W wyroku tym przyjęto, że jeżeli państwo członkowskie wprowadziło do swojego systemu VAT opcję zawartą w pierwszym zdaniu art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy uznając, że w przypadku wydania całości majątku nie ma miejsca dostawa towarów w rozumieniu regulacji VAT, to zasada ta ma zastosowanie – nie wyłączając możliwości ograniczenia jej stosowania do okoliczności zawartych w zdaniu drugim tego samego paragrafu – do każdego wydania przedsiębiorstwa lub samodzielnej części przedsiębiorstwa, włączając składniki materialne i niematerialne, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa, mogącego samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Nabywca musi jednak wyrazić zamiar dalszego prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie jego bezpośredniej likwidacji i sprzedaży zapasów.

Mając na uwadze powyższe orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości należy stwierdzić, że zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy definicja legalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi być interpretowana przez pryzmat treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE i w powiązaniu z rozumieniem pojęcia „przekazania całości lub części majątku”, wyłożonym przez Trybunał w ww. orzeczeniu. Trybunał Sprawiedliwości główny nacisk kładzie na badanie konkretnego przypadku, dopuszczając w pewnych przypadkach zbycie samych składników rzeczowych. Tym samym, w myśl orzecznictwa Trybunału, składniki niematerialne nie stanowią konstytutywnego elementu uznania części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w każdym przypadku. Trybunał uznał, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca w opisie sprawy wskazał, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskuje przychody z dwóch segmentów działalności - pośrednictwa i wsparcia pośrednictwa w obrocie energią oraz wsparcia usług sprzedażowych.

Prowadzona przez Wnioskodawcę ewidencja rachunkowa umożliwia identyfikację i przyporządkowanie aktywów pasywów oraz przychodów i kosztów do wyodrębnionych segmentów działalności tak, by zapewnić im niezależność finansową. Na ten moment określone pozycje przypisywane są bezpośrednio poszczególnym działom, możliwe jest także ustalenie segmentu, z którego działalnością związana jest dana pozycja księgowa, np. przychód lub koszt. Koszty ogólne przypisywane są według klucza przychodowego.

Prowadzone w ramach segmentów działalności nie są ze sobą funkcjonalnie powiązane i zostały formalnie wyodrębnione na mocy uchwały, w której wskazano:

 • zakres działalności prowadzonej przez dany segment,
 • osoby kierujące danymi segmentami,
 • składniki materialne i niematerialne, przyporządkowane do każdego segmentu,
 • umowy funkcjonalnie związane z działalnością każdego segmentu.

Wskazaną uchwałą zarządu Spółki, dla obsługi poszczególnych linii biznesowych utworzono Dział Obsługi Segmentu Energetycznego oraz Dział Obsługi Segmentu Wsparcia Sprzedaży.

Dział Energetyki obejmuje składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania związane z funkcjonowaniem Działu Energetyki, w szczególności środki pieniężne, udziały w spółce powiązanej świadczącej usługi pośrednictwa sprzedaży energii elektrycznej, samochody związane funkcjonalnie z Działem Energetyki, serwer związany funkcjonalnie z Działem Energetyki, prawo do użytkowania oprogramowania związanego funkcjonalnie z Działem Energetyki, wyposażenie biurowe, sprzęt komputerowy, telefony stacjonarne i komórkowe związane funkcjonalnie z Działem Energetyki, dokumentację funkcjonalnie związaną z Działem Energetyki, należności funkcjonalnie związane z Działem Energetyki, inne aktywa funkcjonalnie związane z Działem Energetyki, część kapitałów zapasowych Spółki, zobowiązania funkcjonalnie związane z Działem Energetyki.

W skład Działu Energetyki wchodzi również zespół pracowników Spółki zapewniających bieżącą oraz stałą obsługę Działu Energetyki, kierowanych przez dyrektorów podlegających Zarządowi.

Dział Wsparcia obejmuje składniki majątkowe i niemajątkowe oraz zobowiązania związane z funkcjonowaniem Działu Wsparcia, w szczególności środki pieniężne, samochody związane funkcjonalnie z Działem Wsparcia, prawo do użytkowania oprogramowania związanego funkcjonalnie z Działem Wsparcia, wyposażenie biurowe, sprzęt komputerowy, telefony stacjonarne i komórkowe związane funkcjonalnie z Działem Wsparcia, dokumentację funkcjonalnie związaną z Działem Wsparcia, należności funkcjonalnie związane z Działem Wsparcia, inne aktywa funkcjonalnie związane z Działem Wsparcia; kapitały własne nie przypisane do Działu Energetyki, zobowiązania funkcjonalnie związane z Działem Wsparcia, w tym wynikające z umów kredytowych.

W skład Działu Wsparcia wchodzi również zespół pracowników Spółki zapewniających dotychczas bieżącą oraz stałą obsługę Działu Wsparcia, kierowany przez dyrektorów podlegających Zarządowi.

Dział Wsparcia i Dział Energetyki funkcjonują obecnie samodzielnie i odrębnie w ramach Spółki.

Spółka zamierza dokonać rozdzielenia prowadzonych obecnie działalności gospodarczych w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie do nowo zawiązanej spółki). Podział dokonany będzie bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki i rozliczony zostanie poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki. Nowo zawiązana spółka będzie kontynuowała dotychczasową działalność w zakresie usług pośrednictwa i wsparcia pośrednictwa w obrocie energią elektryczną, a Spółka będzie nadal świadczyła usługi wsparcia procesów sprzedaży na zlecenie klientów.

W związku z tym planowane jest, by Dział Energetyki został w ramach podziału w całości wydzielony do nowo zawiązanej spółki - przeniesieniu podlegać mają: umowy związane z działalnością Działu Energetyki, składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania związane z funkcjonowaniem Działu Energetyki, jak również, na mocy art. 23(1) Kodeksu pracy, zespół pracowników Spółki zapewniających dotychczas bieżącą oraz stałą obsługę Działu Energetyki.

Planowane jest także, by Dział Wsparcia pozostał w całości w ramach spółki dzielonej - w spółce pozostać mają: umowy związane z działalnością Działu Wsparcia, składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania związane z funkcjonowaniem Działu Wsparcia jak również zespół pracowników Spółki zapewniających dotychczas bieżącą oraz stałą obsługę Działu Wsparcia.

Po wydzieleniu, zarówno Spółka jak i nowoutworzona spółka, będą mogły prowadzić działalność na zasadach na jakich była ona dotychczas prowadzona przez - odpowiednio - Dział Wsparcia i Dział Energetyki.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy opisany zespół składników majątkowych obejmujący Dział Energetyki oraz część działalności Wnioskodawcy związaną z wykonywaniem usług pośrednictwa w sprzedaży energii elektrycznej, mający być przedmiotem przeniesienia do spółki przejmującej w ramach podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy oraz do przedmiotowej transakcji podziału przez wydzielenie będzie miało zastosowanie wyłączenie z art. 6 pkt 1 ustawy.

Biorąc pod uwagę zaprezentowany opis sprawy oraz powołane regulacje prawne, należy stwierdzić, że zespół składników majątkowych obejmujący Dział Energetyki oraz część działalności Wnioskodawcy związaną z wykonywaniem usług pośrednictwa w sprzedaży energii elektrycznej, będące przedmiotem przeniesienia do spółki przejmującej w ramach podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy. Ww. zespół składników majątkowych jest bowiem wyodrębniony w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej oraz funkcjonalnej. Jest to wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) przeznaczony do realizacji usług pośrednictwa w sprzedaży energii elektrycznej. Jak wskazał Wnioskodawca, podlegająca przeniesieniu na przejmującą spółkę część przedsiębiorstwa obejmuje Dział Energetyki, formalnie i organizacyjnie wyodrębniony uchwałą zarządu Spółki w przedsiębiorstwie, kierowany przez dyrektorów podlegających bezpośrednio zarządowi, z przypisanymi im pracownikami oraz możliwymi do identyfikacji aktywami i pasywami. Wyodrębnienie finansowe segmentów działalności powoduje, że ewidencja rachunkowa prowadzona przez Wnioskodawcę umożliwia identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów do części przedsiębiorstwa podlegającej przeniesieniu na spółkę przejmującą. Składniki materialne części przedsiębiorstwa obejmują środki pieniężne, udziały, licencje i oprogramowanie, sprzęt, samochody i wyposażenie stanowisk pracy pracowników tego działu wykonujących zawarte przez Spółkę umowy w zakresie pośrednictwa w sprzedaży energii elektrycznej oraz dokumentację związaną z wykonywaniem tych umów. Przeniesieniu na nowoutworzoną spółkę podlegać będą także umowy przyporządkowane do Działu Energetyki oraz wynikające z nich wierzytelności i zobowiązania, funkcjonalnie związane z działalnością Działu Energetyki w zakresie pośrednictwa w sprzedaży energii elektrycznej. Ponadto, wskazane wyżej składniki majątku o charakterze materialnym i niematerialnym, wyodrębnione i przypisane do Działu Energetyki, pozostają w ścisłym związku funkcjonalnym, tj. służą one realizacji wspólnego celu gospodarczego, polegającego na wykonywaniu umów dotyczących pośrednictwa w sprzedaży energii elektrycznej. Jednocześnie, przenoszone składniki umożliwią spółce przejmującej podjęcie działalności gospodarczej w zakresie dotychczas prowadzonym przez Dział Energetyki. Tym samym, należy stwierdzić, że zespół ww. składników materialnych i niematerialnych stanowi potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące cele gospodarcze.

Zatem, analiza zaprezentowanego opisu sprawy w kontekście przytoczonych regulacji prawnych oraz orzecznictwa TSUE, prowadzi do wniosku, że zostaną spełnione wszystkie wskazane wcześniej przesłanki do uznania przedmiotowego zespołu składników obejmujących Dział Energetyki oraz część działalności Wnioskodawcy związaną z wykonywaniem usług pośrednictwa w sprzedaży energii elektrycznej, za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy.

W konsekwencji, czynność podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie będzie wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z poźn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
ITPP2/4512-1111/15/EB | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP1/4512-1-148/16-3/AP | Interpretacja indywidualna

podział spółki przez wydzielenie
IBPB-2-1/4514-455/15/BD | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IBPB-1-2/4510-370/16/MM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.