IPPP3/4512-146/16-4/IG | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle obowiązujących przepisów Ustawy o VAT, Przedmiot Transakcji będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT i czy w związku z powyższym, w świetle art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, odpłatne zbycie Przedmiotu Transakcji przez Spółkę na rzecz Nabywcy nie będzie podlegało podatkowi VAT?
IPPP3/4512-146/16-4/IGinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. wyłączenie
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2016 r. (data wpływu 23 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zbycia składników majątkowych związanych z działalnością Oddziału – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zbycia składników majątkowych związanych z działalnością Oddziału.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką akcyjną z siedzibą we Francji („Wnioskodawca” lub „Spółka”) posiadającą w Polsce oddział przedsiębiorcy zagranicznego stanowiący zakład w rozumieniu art. 5 Umowy z Francją, poprzez który Spółka prowadzi w Polsce działalność ubezpieczeniową („Oddział”). Spółka zamierza zawrzeć z A. S.A. z siedzibą w Polsce („Nabywca”) umowę zbycia zespołu materialnych i niematerialnych składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki stanowiącej Oddział („Przedmiot Transakcji”).

Zbycie Przedmiotu Transakcji ma na celu konsolidację polskiej części działalności grupy, w skład której wchodzą Wnioskodawca i Nabywca. Powyższe jest podyktowane w głównej mierze zobowiązaniami wobec Komisji Nadzoru Finansowego nałożonymi na grupę w związku z wcześniejszym nabyciem Nabywcy przez Wnioskodawcę.

Przedmiot Transakcji będzie obejmować całość aktywów i zobowiązań wchodzących w skład Oddziału.

Umowa zbycia Przedmiotu Transakcji będzie obejmowała przeniesienie portfela ubezpieczeń zawartych przez Spółkę za pośrednictwem Oddziału („Portfel Ubezpieczeń”), które nastąpi w trybie stosowanych przepisów prawa francuskiego w związku z art. 218-219 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844) obowiązującej od 1 stycznia 2016 r. („Ustawa o Działalności Ubezpieczeniowej”). Z chwilą przeniesienia Portfela Ubezpieczeń rozwiązaniu ulegną rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, związane z przenoszonym Portfelem Ubezpieczeń.

Jednocześnie z przeniesieniem umów ubezpieczenia wchodzących w skład przenoszonego Portfela Ubezpieczeń nastąpi przeniesienie wszystkich aktywów w wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności, ustalonej dla przenoszonego Portfela Ubezpieczeń. Powyższe aktywa będą aktywami lokowanymi stosowanie do zasad określonych w art. 276 Ustawy o Działalności Ubezpieczeniowej i obejmować będą papiery wartościowe, w tym głównie obligacje, a ponadto mogą obejmować instrumenty pochodne, udziały, wierzytelności, w tym wierzytelności zarachowane jako przychody należne oraz środki trwałe.

Przedmiot Transakcji będzie również obejmować aktywa inne niż aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ustalonych dla przenoszonego Portfela Ubezpieczeń, w tym między innymi umowy, wierzytelności z działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w tym wierzytelności zarachowane jako przychody należne, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, prawa własności intelektualnej, wyposażenie, należności, instrumenty finansowe takie jak obligacje, akcje, instrumenty pochodne itp., środki pieniężne i inne aktywa związane z bieżącą działalnością Oddziału jak również wykazane w zapisach księgowych bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazywane w bilansie jako rezerwy na przyszłe zobowiązania. Spółka przeniesie także zobowiązania funkcjonalnie związane z działalnością Oddziału. W ramach transakcji na Nabywcę zostaną również przeniesieni pracownicy Oddziału. Założeniem jest, że w skład Przedmiotu Transakcji wejdą również środki pieniężne. Mogą one jednak zostać (ale niekoniecznie zostaną) wyłączone z Przedmiotu Transakcji w zakresie, w jakim nie będą miały znaczenia z punktu widzenia funkcjonowania Oddziału oraz kontynuowania przez Nabywcę działalności ubezpieczeniowej prowadzonej obecnie przez Spółkę za pośrednictwem Oddziału.

Przedmiot Transakcji jest organizacyjnie wyodrębniony w przedsiębiorstwie Spółki w formie Oddziału. Do Oddziału są alokowane materialne i niematerialne składniki majątkowe niezbędne do świadczenia usług ubezpieczeniowych, przy czym niektóre czynności związane z obsługą Oddziału są zlecone podmiotom trzecim.

Oddział jest również wyodrębniony finansowo, tzn. możliwe jest oddzielne prezentowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów Oddziału. Możliwe jest również przygotowanie bilansu Oddziału na potrzeby wewnętrzne.

Oddział posiada zdolność do funkcjonowania jako wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie podmiot, i jako taki funkcjonuje od momentu jego założenia przez Spółkę.

Ekonomiczny charakter planowanej transakcji i jej zakres.

Planowana transakcja obejmie zbycie przez Spółkę na rzecz Nabywcy Portfela Ubezpieczeń wraz z zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) przeznaczonym do kontynuowania działalności gospodarczej w identycznym jak obecnie zakresie. W następstwie planowanej transakcji, całość zadań gospodarczych prowadzonych dotychczas przez Spółkę poprzez Oddział zostanie przejęta przez Nabywcę. Należy bowiem podkreślić, że po nabyciu Przedmiotu Transakcji, Nabywca będzie kontynuować działalność w zakresie prowadzonym dotychczas poprzez Oddział w sposób ciągły i nieprzerwany, przy wykorzystaniu nabytego zespołu składników materialnych i niematerialnych, jak również (zgodnie z przyjętymi założeniami) tego samego zespołu pracowników.

Umowa zawarta pomiędzy Spółką a Nabywcą będzie miała charakter odpłatny. Cena sprzedaży Przedmiotu Transakcji będzie ustalona na podstawie wyceny sporządzonej przez niezależnego rzeczoznawcę. Cena sprzedaży Przedmiotu Transakcji będzie odzwierciedlać wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ustalonych dla przenoszonego Portfela Ubezpieczeń, wartość rezerw na przyszłe zobowiązania oraz wartość przenoszonych innych zobowiązań, a umowa sprzedaży nie będzie przewidywać odrębnego wynagrodzenia z tytułu przejęcia przez, Nabywcę tych rezerw i zobowiązań. Oznacza to, że kalkulacja ceny będzie uwzględniać wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, innych rezerw i zobowiązań.

Możliwe jest również, iż w wyniku zbycia Przedmiotu Transakcji stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Zbywcy wykreowana zostanie dodatnia wartość firmy (goodwill).

Reasumując w ramach Przedmiotu Transakcji:

 • Spółka zbędzie na rzecz Nabywcy wszystkie zawarte dotychczas za pośrednictwem Oddziału umowy ubezpieczenia, tj. umowa zawarta przez Spółkę i Nabywcę jako nowego ubezpieczyciela, ogół praw i obowiązków wynikających z umów wchodzących w skład Portfela Ubezpieczeń.
 • W uzgodnionym przez Spółkę oraz Nabywcę terminie, Spółka przekaże Nabywcy pełną dokumentację dotyczącą Portfela Ubezpieczeń.
 • Wraz z przeniesieniem Portfela Ubezpieczeń nastąpi przeniesienie aktywów zakładu ubezpieczeń przekazującego (Spółki) do zakładu ubezpieczeń przyjmującego (Nabywcy), w wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ustalonej dla celów wypłacalności dla przenoszonego Portfela Ubezpieczeń. W konsekwencji przeprowadzonej transakcji, Nabywca utworzy odpowiednie rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na pokrycie nabytego Portfela Ubezpieczeń, zaś Spółka dokona rozwiązania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych utworzonych uprzednio w odniesieniu do przenoszonego Portfela Ubezpieczeń.
 • Na Nabywcę przejdą należności Spółki pozostające w związku z Portfelem Ubezpieczeń, powstałe przed dniem zawarcia Umowy.
 • Na Nabywcę przejdą zobowiązania Spółki pozostające w związku z Portfelem Ubezpieczeń, powstałe przed dniem zawarcia Umowy.
 • Niezależnie od powyższych wymogów ustawowych, na Nabywcę przejdą także pozostałe aktywa aktualnie wykorzystywane przez Oddział dla realizacji zadań gospodarczych oraz zobowiązania funkcjonalnie związane z działalnością Oddziału, stanowiące zorganizowany zespół materialnych i niematerialnych składników przedsiębiorstwa Spółki, w tym zobowiązania.
 • Przejście personelu Oddziału na Nabywcę nastąpi w trybie art. 23 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle obowiązujących przepisów Ustawy o VAT, Przedmiot Transakcji będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT i czy w związku z powyższym, w świetle art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, odpłatne zbycie Przedmiotu Transakcji przez Spółkę na rzecz Nabywcy nie będzie podlegało podatkowi VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W świetle obowiązujących przepisów Ustawy o VAT Przedmiot Transakcji opisany w niniejszym wniosku będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT. W związku z tym, planowane zbycie Przedmiotu Transakcji na rzecz Nabywcy nie będzie podlegało podatkowi VAT na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, zgodnie z którym przepisów tej ustawy nie stosuje się do „transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Oznacza to, iż transakcja mająca za przedmiot przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część nie podlega opodatkowaniu VAT.

W świetle brzmienia przepisów art. 5 ust. 1 oraz art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT kluczowe znaczenie ma zatem ustalenie, czy przedmiotem planowanego zbycia przez Spółkę na rzecz Nabywcy Przedmiotu Transakcji będzie przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa. W związku z tym, że Oddział stanowi wyodrębniony w przedsiębiorstwie Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych zasadne jest zdaniem Wnioskodawcy ustalenie czy zespół ten stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o VAT.

 1. Regulacje Unii Europejskiej

Przepis art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT wyłączający z zakresu tej ustawy opodatkowanie transakcji zbycia przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa został wprowadzony do Ustawy o VAT w celu implementacji art. 5 ust. 8 i art. 6 ust. 5 VI Dyrektywy VAT Rady UE (77/388/EEC) („VI Dyrektywa”).

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 8 VI Dyrektywy, w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako wkładu do spółki całości lub części aktywów, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku odbiorca będzie traktowany jako prawny następca przekazującego. W określonych przypadkach państwa członkowskie mogą podjąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłócania konkurencji, zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie niniejszego przepisu.

Powyższy przepis VI Dyrektywy zastąpiony został przez art. 19 Dyrektywa 2006/112/WE Rady UE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej („Dyrektywa VAT”) w następującym brzmieniu: „W przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego. W przypadkach gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu”.

W wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 27 listopada 2003 r., sygn. C-497/01 Zita Modes Sarl v. Administration de Tenregistrement et des domains, zakres czynności, które mogą być przez państwo członkowskie uznane za niebędące dostawą towarów, został zakreślony w sposób szeroki: Trybunał przyjął, że: „Jeżeli państwo członkowskie wprowadziło do swojego systemu VAT opcję zawartą w pierwszym zdaniu art. 5(8) VI Dyrektywy VAT uznając, iż w przypadku wydania całości majątku nie ma miejsca dostawa towarów w rozumieniu regulacji VAT, to zasada ta ma zastosowanie (...) do każdego wydania przedsiębiorstwa lub samodzielnej części przedsiębiorstwa, włączając składniki materialne i niematerialne, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa mogącego samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Nabywca musi jednak posiadać zamiar dalszego prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa lub jego części a nie jego bezpośredniej likwidacji i sprzedaży zapasów.

Określony w ww. Dyrektywach zakres przedmiotowy dopuszczalnego wyłączenia z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług obejmuje całość lub część przenoszonego majątku, służącego działalności gospodarczej. Potwierdził to ETS w powołanym wyroku zaznaczając, iż przeniesienie, o jakim mowa w art. 5 ust. 8 VI Dyrektywy dotyczy m.in. części przedsiębiorstwa umożliwiającej prowadzenie niezależnej działalności gospodarczej, o ile nabywca ma zamiar kontynuowania działalności nabytego przedsiębiorstwa.

 1. Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w świetle ustawodawstwa polskiego

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa została zawarta w art. 2pkt 27e) Ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest zatem, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym, zobowiązań).

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (rozumianej jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

2.1. Wyodrębnienie organizacyjne

Wyodrębnienie organizacyjne jest rozumiane jako odpowiednie umiejscowienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w strukturze organizacyjnej podatnika - w szczególności, jako pionu, działu, wydziału, oddziału. W odniesieniu do powyższego Spółka podkreśla, że Przedmiot Transakcji stanowi wyodrębnioną organizacyjnie w formie Oddziału część aktywności gospodarczej Spółki, która prowadzi i będzie prowadzić (po przeniesieniu na Nabywcę) działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń. Działalność ta jest i będzie prowadzona przy wykorzystaniu zespołu składników materialnych i niematerialnych objętych Przedmiotem Transakcji.

Składniki Przedmiotu Transakcji są ze sobą powiązane i wzajemnie się uzupełniają, w sensie organizacyjnym oraz funkcjonalnym, co umożliwia realizację celu gospodarczego, jakim jest działalność ubezpieczeniowa. W związku z powyższym, w opinii Spółki należy uznać, że Przedmiot Transakcji spełnia przesłankę wyodrębnienia o charakterze organizacyjnym, a więc spełnia pierwszy z wymogów określonych w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zawartej w art. 2 pkt 27e) Ustawy o VAT.

2.2. Wyodrębnienie finansowe

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów, oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Innymi słowy, wyodrębnienie finansowe powinno zapewniać możliwość wydzielenia z finansów całego przedsiębiorstwa Spółki rozliczeń finansowych dotyczących jego zorganizowanej części, tj. Przedmiotu Transakcji.

Celem tego warunku jest zapewnienie, że zorganizowana część przedsiębiorstwa będzie w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego, w tym -funkcjonować w sposób niezależny finansowo. Należy przy tym podkreślić, że dla identyfikacji wyodrębnionej części przedsiębiorstwa nie jest wymagane, aby miało ono postać samodzielnie rozliczającego się oddziału. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza także samodzielności finansowej danej jednostki, ale samą możliwość przyporządkowania przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa - poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych. Takie przyporządkowanie służy możliwości przejęcia przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa i samodzielnego pełnienia określonych funkcji gospodarczych.

Powyższe stanowisko potwierdza praktyka podatkowa. Przykładowo, w interpretacji z dnia 16 czerwca 2009 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygn. ITPB3/423-154/09/AW) czytamy: „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.” (podobnie np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 16 lipca 2009 r., sygn. ILPP2/443-543/09-4/GZ).

Spółka podkreśla, że Przedmiot Transakcji spełnia warunek wyodrębnienia finansowego. Przedmiot Transakcji generuje bowiem jasno określone strumienie przychodów i kosztów związanych z jego funkcjonowaniem, tzn. możliwe jest oddzielne prezentowanie jego przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów. Można również w sposób jednoznaczny wyodrębnić należności i zobowiązania dotyczące Przedmiotu Transakcji, należy podkreślić, że te ostatnie zostaną przeniesione na Nabywcę w ramach Przedmiotu Transakcji.

W związku z powyższym, Spółka stwierdza, że Przedmiot Transakcji posiada przymiot samodzielności finansowej: może i będzie prowadzić działalność gospodarczą ponosząc określone koszty, ale również osiągając przychody. Tym samym, spełniony jest kolejny z warunków określonych w art. 2 pkt 27e) Ustawy o VAT, decydujących o kwalifikacji Przedmiotu Transakcji jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2.3. Wyodrębnienie funkcjonalne (możliwość stanowienia samodzielnego przedsiębiorstwa)

Z wyodrębnieniem funkcjonalnym danej jednostki mamy do czynienia, gdy jest ona w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Oznacza to, iż aby wydzielona część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, musi ona posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego, jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe, materialne i niematerialne, wchodzące w skład danej jednostki (tj. Przedmiot Transakcji) muszą zatem umożliwić Nabywcy prowadzenie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa (tak m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 marca 2009 r., sygn. ILPP2/443-68/09-2/AD).

Zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna więc stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym, zobowiązań), który zarazem mógłby funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze. Oznacza to, że nie jest wystarczające jakiekolwiek zaistnienie lub zorganizowanie masy majątkowej, ale musi ona odznaczać się odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Stanowisko takie prezentuje m.in. interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 23 lipca 2009 r., sygn. ITPP1/443-396/09/BK oraz interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2009 r., sygn. ILPPP2/443-720/09-2/EN.

Spółka potwierdza, że Przedmiot Transakcji będzie stanowił funkcjonalnie wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych służących prowadzonej działalności, którym towarzyszy zespół pracowników, nieprzerwanie realizujących przypisane im zadania gospodarcze w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nie ulega wątpliwości, że składniki objęte Przedmiotem Transakcji pozwolą Nabywcy na samodzielne prowadzenie (kontynuowanie) działalności ubezpieczeniowej prowadzonej do tej pory przez Spółkę w formie Oddziału. Przedmiot Transakcji będzie w stanie samodzielne funkcjonować w obrocie gospodarczym.

Uwzględniając powyższe, Spółka stoi na stanowisku, że Przedmiot Transakcji posiada przymiot odrębności funkcjonalnej wyrażający się zdolnością do samodzielnego kontynuowania realizowanych obecnie zadań gospodarczych, przy wykorzystaniu składników majątkowych objętych Przedmiotem Transakcji, relacji umownych oraz zespołu ludzkiego. Tym samym, Przedmiot Transakcji spełnia ostatni z warunków określonych w art. 2 pkt 27e) Ustawy o VAT dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

 1. Podsumowanie

Na podstawie powyższej analizy należy podsumować, że na gruncie Ustawy o VAT, z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa mamy do czynienia, o ile spełnione są następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze,

Odnosząc powyższe przesłanki do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego oraz szczegółowego uzasadnienia swojego stanowiska Spółka podkreśla, że składniki materialne i niematerialne, w tym relacje umowne, oraz zespół ludzki, składające się na Przedmiot Transakcji stanowią organizacyjnie i finansowo wyodrębnioną część przedsiębiorstwa Spółki, przeznaczoną i zdolną do realizacji zdefiniowanego i samodzielnego zadania gospodarczego jakim jest prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń. Spółka podkreśla, że podstawowym założeniem oraz niezbędnym warunkiem planowanej transakcji przeniesienia na Nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki (w postaci Przedmiotu Transakcji) jest kontynuacja dotychczasowej działalność Spółki prowadzonej poprzez Oddział w sposób ciągły i nieprzerwany, przy wykorzystaniu nabytego zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań i zespołu pracowników.

Podsumowując, przedmiotem zamierzonej transakcji będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 2 pkt 27e) Ustawy o VAT, do której nie stosuje się przepisów tej ustawy na podstawie art. 6 pkt l. W konsekwencji, w opinii Spółki, dostawa (sprzedaż) Przedmiotu Transakcji nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.