IPPP3/4512-1035/15-2/KP | Interpretacja indywidualna

Uznanie przedmiotu transakcji za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz braku prawa do odliczenia podatku naliczonego.
IPPP3/4512-1035/15-2/KPinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2015 r. (data wpływu 16 grudnia 2015 r. ), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania przedmiotu transakcji za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz braku prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania przedmiotu transakcji za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz braku prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza nabyć od E. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością <dalej: „E.” lub „Zbywca”> Obszar Usług Kolejowych, który jest wyodrębniony w strukturze E. i który zajmuje się przewozami kolejowymi, usługami spedycyjnymi, obsługą bocznic kolejowych oraz pracami torowymi i naprawą taboru szynowego <dalej: „Obszar Usług Kolejowych”>.

E. zajmuje się świadczeniem usług związanych z transportem kolejowym oraz usług remontowych. Dla realizacji tych działań E. wykorzystuje dwa obszary wyodrębnione w strukturze organizacyjnej E. pod nazwą:

 1. Obszar Usług Kolejowych (usługi świadczone przez Pion Kolejowy (PK), Dział Obsługi Handlowej (POH) i Dział Bezpieczeństwa (PB)) - zajmujący się przewozami kolejowymi, usługami spedycyjnymi, obsługą bocznic kolejowych oraz pracami torowymi i naprawą taboru szynowego;
 2. Obszar Usług Technicznych (usługi świadczone przez Pion Techniczny (PT)) zajmujący się specjalistycznymi usługami mechanicznymi w zakresie budowy oraz remontów obiektów i urządzeń („Obszar Usług Technicznych”).

Wspomniane powyżej wyodrębnienie wskazanych obszarów ma miejsce na następujących płaszczyznach:

 • funkcjonalnej,
 • organizacyjnej,
 • finansowej.

W ramach wyodrębnienia funkcjonalnego do Obszaru Usług Kolejowych są przypisane następujące elementy:

 1. prawo własności ruchomości przynależnych i niezbędnych do prowadzenia działalności Obszaru Usług Kolejowych, w tym środki trwałe wysokiej wartości, środki trwałe niskiej wartości - elementy wyposażenia oraz zapasy,
 2. prawa z umów handlowych dotyczących działalności Obszaru Usług Kolejowych,
 3. prawa z umów dotyczących działalności Obszaru Usług Kolejowych, innych niż umowy handlowe (w tym prawa z umów najmu, dzierżawy, kredytu, pożyczki, licencji, zlecenia, leasingu, ubezpieczenia) oraz prawa z wszelkich umów licencyjnych do oprogramowania związanego ze sprzętem elektronicznym, na którym jest ono zainstalowane lub wykorzystywane,
 4. prawa własności intelektualnej w stosunku do wszelkich przedmiotów tych praw (w tym utworów) opracowanych lub używanych przez E. wyłącznie w zakresie działalności Obszaru Usług Kolejowych,
 5. prawa wynikające z koncesji, pozwoleń, licencji i innych decyzji związane z działalnością Obszaru Usług Kolejowych,
 6. prawa do bazy danych zawierającej dane klientów Obszaru Usług Kolejowych wraz z informacjami i ewentualnymi dokumentami z nimi,
 7. dokumenty (w tym archiwalne) związane wyłącznie z składnikami Obszaru Usług Kolejowych oraz dokumenty opracowane lub zgromadzone w toku działalności biznesowej dotyczące wyłącznie Obszaru Usług Kolejowych,
 8. tajemnice przedsiębiorstwa dotyczące wyłącznie Obszaru Usług Kolejowych (w szczególności know-how),
 9. wszelkie roszczenia do aktywów i praw wymienionych powyżej, jakie przysługują, lub mogą przysługiwać E. wobec jakiejkolwiek osoby trzeciej, włączając prawa w ramach gwarancji i rękojmi w zakresie, w jakim to jest dozwolone na mocy przepisów prawa,
 10. wierzytelności związane z działalnością Obszaru Usług Kolejowych,
 11. zobowiązania związane funkcjonalnie z działalnością Obszaru Usług Kolejowych,
 12. polisy ubezpieczeniowe dotyczące OC przewoźnika kolejowego i ubezpieczenia casco lokomotyw,
 13. zasoby kadrowe przypisane do Obszaru Usług Kolejowych.

Dla Obszaru Usług Kolejowych zostały opracowane specjalne cele strategiczne. Ponieważ posiada on własne zasoby majątkowe i odpowiednio wykwalifikowane zasoby kadrowe, posiada tym samym zdolność funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy na rynku usług transportu kolejowego.

W odniesieniu do wyodrębnienia organizacyjnego, Wnioskodawca chciałby wskazać, iż Obszar Usług Kolejowych jest wyodrębniony jako niezależna jednostka organizacyjna w Regulaminie Organizacyjnym E., wprowadzonym Zarządzeniem Wewnętrznym Prezesa E. Sp. z o.o. z dnia 23 czerwca 2015 r. („Regulamin Organizacyjny”).

W Regulaminie Organizacyjnym wskazane są konkretne jednostki organizacyjne wchodzące w skład Obszaru Usług Kolejowych (tj. Pion Kolejowy (PK), Dział Obsługi Handlowej (POH) i Dział Bezpieczeństwa (PB)), przy czym Pion Kolejowy dzieli się jeszcze na dwie jednostki tj. Dział Eksploatacji Logistyki (KEL) oraz Dział Eksploatacji Technicznej (KET); określone jest miejsce Obszaru Usług Kolejowych w hierarchicznej strukturze organizacyjnej.

Nadzór nad funkcjonowaniem Obszaru Usług Kolejowych sprawują wspólnie członkowie Zarządu, natomiast za poszczególne piony i działy odpowiada dyrektor lub kierownik, który jest za daną jednostkę organizacyjną bezpośrednio odpowiedzialny.

Fakt wyodrębnienia organizacyjnego Obszaru Usług Kolejowych znajduje swoje odzwierciedlenie również w materiałach E. zamieszczonych na jego stronie internetowej.

Wyodrębnienie finansowe Obszaru Usług Kolejowych w E., przeprowadzone zgodnie z Aneksem nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego Prezesa E. Sp. z o.o. z dnia 24 czerwca 2015 r. („Zarządzenie”) polega na tym, iż system księgowy E. pozwala generować odpowiednio następujące raporty i zestawienia: rachunki wyników, ewidencję środków trwałych (tabele amortyzacyjne), koszty osobowe. Dodatkowo system księgowy umożliwia przypisanie do Obszaru Usług Kolejowych kosztów i przychodów. Koszty podlegają ewidencji w oparciu o tzw. MPK-i, tj. miejsca powstawania kosztu w układzie funkcjonalnym zakładowego planu kont E. Sposób ewidencji kosztów pozwala na przyporządkowanie do Obszaru Usług Kolejowych kosztów bezpośrednich i części kosztów pośrednich. Natomiast koszty amortyzacji, koszty ogólne zarządu oraz koszty sprzedaży rozliczane są przy zastosowaniu ustalonych kluczy podziału. Ponadto E. jest w stanie wyodrębnić zapisy księgowe na potrzeby ewidencji należności i zobowiązań.

E. sporządza dla Obszaru Usług Kolejowych specjalne plany budżetowe i analizy ekonomiczne opłacalności świadczonych usług. Dla Obszaru Usług Kolejowych istnieje możliwość sporządzania uproszczonego rachunku zysków i strat z własnej działalności oraz uproszczonego bilansu (rozdzielenie środków trwałych, zapasów, należności, zobowiązań i rezerw).

Przedmiotem planowanej transakcji nabycia przez Wnioskodawcę Obszaru Usług Kolejowych nie będą:

 1. środki pieniężne w walucie polskiej lub obcej;
 2. pozwolenia wodnoprawne, z uwagi na fakt, iż pozwolenia te dotyczą ogółu działalności E., a nie tylko Obszaru Usług Kolejowych (wszelkie prawa wynikające z koncesji, pozwoleń, licencji i innych decyzji, związane z działalnością Obszaru Usług Kolejowych przejdą na Wnioskodawcę);
 3. prawa na mocy umów ubezpieczenia lub polis ubezpieczeniowych zawartych i wykupionych przez E. lub na rzecz E., z uwagi na fakt, iż takie umowy ubezpieczenia lub polisy zostały zawarte odnośnie całej działalności E., a nie tylko Obszaru Usług Kolejowych (z wyłączeniem polis ubezpieczeniowych związanych ściśle z Obszarem Usług Kolejowych, takich jak polisy dotyczące OC przewoźnika kolejowego i ubezpieczenie casco lokomotyw).

Wnioskodawca nie może przy tym wykluczyć, że część zobowiązań, które są związane z Obszarem Usług Kolejowych, nie zostanie przeniesiona w ramach planowanej transakcji w przypadku nieuzyskania wymaganej przepisami prawa zgody wierzycieli E. na takie przeniesienie. W razie wystąpienia takiej sytuacji, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zwolnienia Zbywcy z takich zobowiązań związanych z Obszarem Usług Kolejowych.

Wnioskodawca, na bazie nabytego majątku, w ramach planowanej transakcji, będzie kontynuować dotychczasową działalność, realizowaną przez zbywaną część przedsiębiorstwa - Obszar Usług Kolejowych. Wskazane powyżej elementy, niebędące przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży, nie wpływają na możliwość kontynuowania działalności gospodarczej przez Obszar Usług Kolejowych.

W ramach transakcji sprzedaży Obszaru Usług Kolejowych, pracownicy przypisani do tej jednostki organizacyjnej, zostaną przejęci przez Wnioskodawcę w trybie art. 231 Kodeksu pracy (przejście zakładu pracy na innego pracodawcę).

Obszar Usług Kolejowych, jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, posiada zdolność do działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy w ramach istniejącego przedsiębiorstwa i nie wymaga udziału innych struktur E.

Oba podmioty tj. Wnioskodawca i Zbywca Obszaru Usług Kolejowych po przeprowadzeniu planowanej transakcji, będą posiadały pełną zdolność do działania jako samodzielne podmioty gospodarcze.

Wnioskodawca zaznacza, że z analogicznym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił Zbywca Obszaru Usług Kolejowych - E. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż przez Zbywcę, na rzecz Wnioskodawcy, wskazanego w powyższym stanie faktycznym, Obszaru Usług Kolejowych stanowić będzie zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) <dalej: „ustawa o VAT”>, a więc - tym samym - czy czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i w związku z tym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT od tej czynności...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Sprzedaż przez Zbywcę, na rzecz Wnioskodawcy, wskazanego w powyższym stanie faktycznym, Obszaru Usług Kolejowych stanowić będzie zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a więc - tym samym - czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i w związku z tym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT od tej czynności zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W kontekście powyższego, aby mówić o zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa <dalej: „ZCP”>, zbywana część tego przedsiębiorstwa powinna wypełniać następujące przesłanki:

 1. musi istnieć zespół składników majątkowych, obejmujący zarówno składniki o charakterze materialnym jak i niematerialnym, w tym zobowiązania, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych - wyodrębnienie funkcjonalne,
 2. składniki te muszą być organizacyjnie wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te muszą być finansowo wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie,
 4. ZCP mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Ad 1.

Ustawa o VAT, co do zasady, nie definiuje pojęcia „zespołu składników majątkowych” tworzących ZCP, można w tym zakresie posługiwać się stanowiskiem zawartym w doktrynie i orzecznictwie. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią: składniki materialne i niematerialne tworzą ZCP, jeśli są one w takich wzajemnych relacjach, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. ZCP nie jest zatem sumą poszczególnych składników, przy pomocy których można byłoby prowadzić odrębne przedsiębiorstwo, lecz zorganizowanym, autonomicznym zespołem składników o charakterze materialnym i niematerialnym, które łącznie służą wykonywaniu ściśle określonych zadań gospodarczych.

ZCP musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, realizowanych w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne, wchodzące w skład ZCP, muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako ZCP, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

W analizowanym przypadku Obszar Usług Kolejowych stanowi samodzielnie funkcjonujący obszar usług transportu kolejowego, przeznaczony do ściśle określonych zadań i funkcjonalnie wydzielony w strukturach E.. W jego skład wchodzi wymieniony w opisie zdarzenia przyszłego powyżej zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, pierwsze kryterium istnienia ZCP, w odniesieniu do Obszaru Usług Kolejowych, należy uznać za spełnione. Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, Obszar Transportu Kolejowego stanowi już na chwilę obecną zespół składników materialnych i niematerialnych, wystarczający do prowadzenia odrębnej działalności gospodarczej. Wykorzystanie tych składników jako zespołu umożliwia Obszarowi Usług Kolejowych prawidłową realizację zadań gospodarczych. Innymi słowy, składniki te nie stanowią przypadkowego nagromadzenia elementów należących do E., ale są zorganizowanym zespołem składników współistniejących we wzajemnych relacjach i używanych do realizowania określonych zadań biznesowych, który posiada potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy.

Ad 2.

Pojęcie „wyodrębnienia organizacyjnego” również nie zostało zdefiniowane w ustawie o VAT. Jednakże, zgodnie z praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części ze struktur przedsiębiorstw powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze. Dodatkowo, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział lub wydział. Jak wskazano powyżej, zespół składników majątku określony mianem Obszaru Usług Kolejowych został wyraźnie wyodrębniony w Regulaminie Organizacyjnym E. Wyodrębnienie to ma charakter formalny i faktyczny. W tym celu, jak wspomniano w opisie stanu faktycznego, zostały zaalokowane do tej jednostki składniki aktywów (środki trwałe, zapasy, należności) i pasywów (zobowiązania i rezerwy) oraz zasoby kadrowe. W ocenie Wnioskodawcy wymienione powyżej okoliczności oraz treść Regulaminu Organizacyjnego świadczą zarówno o formalnym, jak i faktycznym wyodrębnieniu organizacyjnym Obszaru Usług Kolejowych wewnątrz struktury organizacyjnej E.

W związku z powyższym zdaniem Wnioskodawcy, warunek wyodrębnienia organizacyjnego w odniesieniu do Obszaru Usług Kolejowych należy uznać za spełniony.

Ad 3.

Wyodrębnienie finansowe ZCP, co do zasady nie musi oznaczać samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie do ZCP odpowiednich strumieni przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań. W szczególności tego typu wyodrębnienie może polegać na odpowiednim prowadzeniu ksiąg rachunkowych, aby zapewnić grupowanie strumieni finansowych na te związane z Obszarem Usług Kolejowych oraz z pozostałą działalnością E..

Jak wspomniano powyżej, wyodrębnienie finansowe Obszaru Usług Kolejowych w E., zgodnie z treścią Zarządzenia, polega na możliwości wygenerowania z systemu księgowego E. poszczególnych grup przychodów i kosztów ściśle powiązanych z Obszarem Usług Kolejowych. Dodatkowo koszty podlegają ewidencji w oparciu o tzw. MPK-i, tj. miejsca powstawania kosztu w układzie funkcjonalnym zakładowego planu kont E.. Ponadto E. ma możliwość wyodrębnić zapisy księgowe na potrzeby ewidencji należności i zobowiązań Obszaru Usług Kolejowych. W ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych E. wyodrębnione są środki trwałe przypisane Obszarowi Usług Kolejowych. E. prowadzi też dla nich tabelę amortyzacyjną. Dla Obszaru Usług Kolejowych ponadto są sporządzane: uproszczony rachunek zysków i strat z własnej działalności oraz uproszczony bilans (rozdzielenie środków trwałych, zapasów, należności, rozliczeń międzyokresowych czynnych oraz zobowiązań, rozliczeń międzyokresowych biernych i rezerw). W ocenie Wnioskodawcy, wymienione powyżej okoliczności jednoznacznie świadczą o wyodrębnieniu finansowym Obszaru Usług Kolejowych wewnątrz struktury organizacyjnej E.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, warunek wyodrębnienia finansowego w odniesieniu do Obszaru Usług Kolejowych należy uznać za spełniony.

Ad 4.

Zdaniem Wnioskodawcy, wyodrębniony funkcjonalnie, organizacyjnie oraz finansowo Obszar Usług Kolejowych posiadać będzie także zdolność do funkcjonowania jak niezależne przedsiębiorstwo, zdolne do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych. Zgodnie z treścią Regulaminu Organizacyjnego, Obszar Usług Kolejowych realizuje następujące usługi:

 • organizacja przewozów kolejowych rzeczy na terenie kraju oraz obsługa trakcyjna przewozów kolejowych poprzez udostępnienie licencjonowanym przewoźnikom pojazdów trakcyjnych wraz z obsługą,
 • usługi spedycyjne,
 • wykonywanie wszelkich prac na bocznicach, na które składają się: kompleksowa obsługa bocznic kolejowych wraz z przyjęciem i nadaniem przesyłek, przygotowaniem dokumentacji przewozowej, rozliczaniem kosztów transportu z przewoźnikami i spedytorami, wykonywanie prac manewrowych na terenie bocznic, formowanie pociągów (składów pociągowych), wynajem lokomotyw manewrowych wraz z drużyną manewrową oraz szereg innych prac związanych ze specyfiką danej bocznicy,
 • usługi w zakresie bieżącego utrzymania i remontów torów, rozjazdów oraz taboru szynowego, na które składają się: konserwacje, remonty torów i rozjazdów kolejowych, badania techniczne torów i rozjazdów - sporządzanie i prowadzenie kompletnej dokumentacji, usługi projektowo-geodezyjne układów torowych, prowadzenie niezbędnych przy pracach remontowych, modernizacyjnych, czy przebudowach uzgodnień z właściwymi inspektoratami kolejnictwa, przeglądy i naprawy bieżące cystern kolejowych w zakresie części biegowych, urządzeń cięgłowo zderzakowych, układów hamulcowych, przeglądy i naprawy bieżące lokomotyw spalinowych typu T448 p oraz ST43.

Jako kryterium zdolności funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w praktyce wskazuje się możliwość samodzielnego działania na rynku, jako odrębny podmiot prowadzący zadania gospodarcze, realizowane w obecnym przedsiębiorstwie. Jak wskazano powyżej, Obszar Usług Kolejowych stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników, stworzony i przygotowany do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, tj. działalności polegającej na świadczeniu usług transportu kolejowego.

Obszar Usług Kolejowych wyposażony jest we wszystkie składniki niezbędne do samodzielnego funkcjonowania bez konieczności dokonywania dodatkowych nakładów inwestycyjnych, czy zatrudniania nowych dodatkowych pracowników. W konsekwencji, zespół składników materialnych, niematerialnych, zobowiązania oraz kadra stanowiący Obszar Usług Kolejowych może stanowić niezależną część przedsiębiorstwa, samodzielnie realizującego zadania gospodarcze. Powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, oznacza, że zespół składników przypisanych do Obszaru Usług Kolejowych może stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Stąd również ostatni z czterech wspomnianych wyżej warunków należy uznać za spełniony.

Wnioskodawca pragnie również wskazać, że zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega albo jest zwolniona od podatku.

W związku z faktem, że w świetle przedstawionej powyżej argumentacji przedmiotem ww. transakcji będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa i zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT ww. transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdyby Zbywca udokumentował sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa fakturą VAT, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na takiej fakturze.

Z uwagi na powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż przez Zbywcę, na rzecz Wnioskodawcy, wskazanego w powyższym stanie faktycznym, Obszaru Usług Kolejowych stanowić będzie zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a więc - tym samym - czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i w związku z tym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT od tej czynności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
ITPP2/4512-1187/15/AK | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
ITPP2/4512-833/15/AGW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.