IPPP3/443-925/12-4/RD | Interpretacja indywidualna

Zespół składników materialnych i niematerialnych, tworzących oddział prowadzący własne księgi i posiadający odrębne rachunki bankowe posiada cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, tym samym spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z tym transakcję sprzedaży wyżej wymienionych składników w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy uznać za czynność niepodlegającą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.
IPPP3/443-925/12-4/RDinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 749) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 04.09.2012 r. (data wpływu 10.09.2012 r.), uzupełnionym w dniu 07.12.2012 r. (data wpływu 11.12.2012 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 29.11.2012 r. (skutecznie doręczone w dniu 03.12.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania sprzedaży wszystkich składników materialnych i niematerialnych będących w posiadaniu Oddziału Wnioskodawcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10.09.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania sprzedaży wszystkich składników materialnych i niematerialnych będących w posiadaniu Oddziału Wnioskodawcy.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 07.12.2012 r., złożonym w dniu 07.12.2012 r. (data wpływu 11.12.2012 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 29.11.2012 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową wpisaną do rejestru handlowego Luksemburga (dalej: Spółka lub Wnioskodawca). Wnioskodawca występuje w Polsce poprzez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną, którą jest oddział w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Oddział dysponuje następującymi składnikami materialnymi i niematerialnymi:

 • środkami trwałymi, tj. jednym komputerem i dwoma samochodami osobowymi,
 • trzema samochodami osobowymi będącymi przedmiotem umów leasingu operacyjnego,
 • tytułem prawnym do lokalu biurowego,
 • zobowiązaniami finansowymi wobec spółki,
 • środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym,
 • oznaczeniem indywidualizującym.

Oddział jest wyodrębniony również finansowo, w szczególności prowadzi własne księgi rachunkowe i ma odrębne od Spółki rachunki bankowe, jak również jest w Polsce zarejestrowany na potrzeby VAT.

Oddział został utworzony w celu realizacji w Polsce zadań gospodarczych Spółki takich jak m. in. promocja, reklama, pozyskiwanie klienta (w tym inwestora). Natomiast do dnia złożenia wniosku Oddział nie rozpoczął jeszcze prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie o VAT. Działalności gospodarczej nie rozpoczęła również spółka. Oddział realizuje zadania gospodarcze samodzielnie, bez udziału spółki, tj. bez zaangażowania jest składników materialnych i niematerialnych.

Spółka w drodze umowy sprzedaży zamierza przenieść na rzecz podmiotu trzeciego wszelkie składniki materialne i niematerialne, co będzie wiązało się również z przeniesieniem wszelkich praw i obowiązków dotyczących wspomnianych składników materialnych i niematerialnych (sukcesja generalna).

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazuje, iż odnośnie kwestii działalności gospodarczej zobowiązania między Spółką a Oddziałem wynikają z przesunięć środków pieniężnych wewnątrz przedsiębiorstwa między Spółką a jej Oddziałem (przesunięcia z rachunku bankowego Spółki na rachunek bankowy Oddziału). Odnośnie sukcesji generalnej, w wyniku umowy cywilnoprawnej między Spółką a nabywcą zorganizowanej części przedsiębiorstwa wykreowany zostanie stosunek prawny, na podstawie którego nabywca odpłatnie nabędzie wszelkie prawa i obowiązki wynikające ze wszelkich umów na podstawie których Oddział użytkuje składniki majątkowe – jak umowa leasingu, najmu, jak również nabędzie wszelkie inne składniki majątkowe; w wykonaniu ww. umowy przeprowadzone zostaną konieczne cesje umów zawartych z podmiotami trzecimi np. z firmą leasingową; cesje zostaną przeprowadzone, gdy okaże się to konieczne z uwagi na wewnętrzne procedury w podmiotach trzecich.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy wzmiankowana transakcja sprzedaży zespołu składników materialnych i niematerialnych będzie wyłączona z opodatkowania VAT - zgodnie z dyspozycją art. 6 pkt 1, w zw. z art. 2 pkt 27e) ustawy o podatku od towarów i usług...
 2. Czy w związku ze sprzedażą zespołu składników materialnych i niematerialnych dojdzie do sukcesji prawnopodatkowej, tj. przejdą ze zbywcy na nabywcę prawa i obowiązki przewidziane ustawą o VAT, a w szczególności prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej są zagadnienia dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie pytania oznaczonego numerem 1.

W części dotyczącym podatku od towarów i usług w zakresie pytania oznaczonego numerem 2 wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w tekście również jako ZPC), zawiera art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Przepis stanowi co następuje:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa - rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Cytowana definicja jest definicją o charakterze przedmiotowym. Zgodnie bowiem z dosłownym brzmieniem przepisu ZPC jest pewnym zespołem składników materialnych i niematerialnych (dalej: składniki lub składniki majątkowe). Tym samym dla identyfikacji ZPC czynnik osobowy nie ma znaczenia, w szczególności bez znaczenia są takie okoliczności jak zatrudnienie osób, ilość zatrudnionych osób, forma prawna zatrudnienia.

W świetle utrwalonego orzecznictwa polskich sądów administracyjnych między składnikami ZPC musi zachodzić związek funkcjonalny, tak aby za ich pomocą możliwa była realizacja zadań gospodarczych. Z tym, że samą przydatność składników do realizacji zadań gospodarczych należy oceniać nie ze względu na ich rodzaj, ale ze względu na ich organizacyjne i finansowe wyodrębnienie w istniejącym przedsiębiorstwie.

Stanowisko jak wyżej zaprezentował m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 lutego 2012 r. (I FSK 810/11). Biorąc pod uwagę dosłowne brzmienie omawianego przepisu (art. 2 pkt 27e ustawy o VAT), należy zauważyć, że ZPC nie musi prowadzić działalności gospodarczej. W sensie funkcjonalnym przesłanką wystarczającą do identyfikacji ZPC jest realizacja pewnych zadań gospodarczych.

Ponadto dosłowne brzmienie przepisu wskazuje, że dla identyfikacji ZPC istotne znacznie ma nie faktyczne wykonie zadań gospodarczych, lecz już samo przeznaczenie składników do wykonywania zadań gospodarczych. W tym kontekście o istnieniu ZPC można mówić także, gdy podejmowane są czynności przygotowawcze lub pomocnicze względem zadań gospodarczych.

ZPC powinien realizować zadania gospodarcze samodzielnie, a więc bez istotnego angażowania składników pozostałej części przedsiębiorstwa.

Wzorzec normatywny, który wynika z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, w pełni pokrywa się z prezentowanym przez wnioskodawcę. Oddział samodzielnie wykonuje działania gospodarcze za pomocą wyżej wymienionych składników. Wobec tego planowana przez wnioskodawcę sprzedaż wszystkich składników materialnych i niematerialnych będących w posiadaniu oddziału, powinna być traktowana jako sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamiana, darowizna, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aport.

Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej, w tym także w formie aportu.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem, podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką kapitałową wpisaną do rejestru handlowego Luksemburga i występuje w Polsce poprzez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną, którą jest oddział w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Oddział został utworzony w celu realizacji w Polsce zadań gospodarczych takich jak m.in. promocja, reklama, pozyskiwanie inwestora. Oddział do dnia złożenia wniosku nie rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie o VAT, jak również spółka nie rozpoczęła działalności. Oddział dysponuje następującymi składnikami materialnymi i niematerialnymi: środkami trwałymi, tj. jednym komputerem i dwoma samochodami osobowymi, trzema samochodami osobowymi będącymi przedmiotem umów leasingu operacyjnego, tytułem prawnym do lokalu biurowego, zobowiązaniami finansowymi wobec spółki, środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym, oznaczeniem indywidualizującym. Wnioskodawca również wskazuje, iż zobowiązania między Spółką a Oddziałem wynikają z przesunięć środków pieniężnych wewnątrz przedsiębiorstwa między Spółką a jej Oddziałem (przesunięcia z rachunku bankowego Spółki na rachunek bankowy Oddziału). Oddział realizuje zadania gospodarcze samodzielnie, bez udziału spółki, za pomocą wyżej wymienionych składników.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że zespól składników materialnych i niematerialnych, tworzących oddział występujący w Polsce poprzez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną należy uznać za wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, gdyż będzie majątkiem umożliwiającym samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej, będzie posiadać zarówno składniki materialne jak i niematerialne służące wykonywaniu działalności w zakresie promocji, reklamy czy też pozyskiwaniu klientów. Składniki te w sensie funkcjonalnym, finansowym oraz organizacyjnym stanowią pewien zespół służący realizacji określonych zadań gospodarczych.

W konsekwencji powyższego zespół składników materialnych i niematerialnych, tworzących oddział prowadzący własne księgi i posiadający odrębne rachunki bankowe posiada cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, tym samym spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z tym transakcję sprzedaży wyżej wymienionych składników w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy uznać za czynność niepodlegającą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

aport
IBPP1/443-878/14/BM | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IBPP3/443-1242/14/EJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.