IPPP3/443-1125/14-2/KT | Interpretacja indywidualna

Wyłączenie z opodatkowania planowanej przez Spółkę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Spółki celowej
IPPP3/443-1125/14-2/KTinterpretacja indywidualna
 1. podatek od towarów i usług
 2. składnik majątkowy
 3. sprzedaż nieruchomości
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania planowanej przez Spółkę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Spółki celowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania planowanej przez Spółkę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Spółki celowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest podmiotem zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług. Przedmiot działalności Spółki, zgodnie z PKD przyjętym w statucie, obejmuje w szczególności kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek jak również wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

W przyszłości, na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie wynajmu nieruchomości, Wnioskodawca otrzyma w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) budynki biurowe, budynki administracyjno-biurowe oraz parkingi („Nieruchomości”). Niewykluczone jednak, że w związku z zamiarem usprawnienia funkcjonowania struktury, w której działa Spółka, poprzez skoncentrowanie działalności związanej właśnie z wynajmem nieruchomości w podmiotach odrębnych prawnie i organizacyjnie lecz powiązanych ze Spółką, Wnioskodawca przeprowadzi restrukturyzację wewnętrzną.

W tym celu, Spółka sprzeda na rzecz spółki nieruchomościowej działającej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka celowa”) wyodrębnioną i zorganizowaną część przedsiębiorstwa skoncentrowaną na działalności związanej z wynajmem Nieruchomości („ZCP”).

W efekcie, Spółka będzie mogła skupić swe działania na działalności holdingowej związanej z utrzymaniem udziałów w zależnych podmiotach powiązanych ze Spółką, a całość działań realizowanych w sektorze związanym z wynajmem Nieruchomości zostanie przekazana na wyłączność funkcjonującej w obrębie struktury Spółce celowej.

Na moment sprzedaży, ZCP będzie formalnie wyodrębnione w strukturach Wnioskodawcy na podstawie stosownej uchwały podjętej przez zarząd komplementariusza Spółki, która co do zasady określać będzie przedmiot działalności ZCP, formalne przypisanie aktywów materialnych i niematerialnych do ZCP służących wykonywaniu działalności związanej z wynajmem Nieruchomości, przypisanie pracowników oraz potwierdzenie odrębności finansowej (własny majątek, rachunek bankowy, oddzielne konta księgowe, wykaz umów gospodarczych związanych z najmem Nieruchomości itp.).

W konsekwencji, w skład ZCP będą wchodzić w szczególności:

 • prawo wieczystego użytkowania Nieruchomości gruntowej położonej w W. przy ul. D., na którą składa się działka oznaczona nr ewidencyjnym 47 o powierzchni 402 m2 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku administracyjno-biurowego oraz niezbędną infrastrukturą techniczną;
 • prawo wieczystego użytkowania Nieruchomości gruntowej położonej w W. przy ul. D., na którą składa się działka oznaczona nr ewidencyjnym 46 o powierzchni 425 m2 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku biurowego oraz niezbędną infrastrukturą techniczną;
 • prawo wieczystego użytkowania Nieruchomości gruntowej położonej w W. przy ul. P. i ul. D., na którą składają się działki oznaczone nr ewidencyjnym 44/1, 44/2, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8 oraz 45;
 • prawo własności budynków, tj. budynku nr 1, nr 2 oraz nr 6 o przeznaczeniu biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na Nieruchomości gruntowej położonej w W. przy ul. P. oznaczonej nr ewidencyjnym 44/5 o powierzchni 4.472 m2 oraz 44/6 o powierzchni 709 m2;
 • prawo własności środków trwałych w postaci parkingów, zlokalizowanych na Nieruchomości gruntowej położonej w W. przy ul. P., oznaczonej nr ewidencyjnym 44/1,44/2 oraz 45 o łącznej powierzchni 4.459 m2 wraz z drogą i drogą pożarową;
 • prawo własności innych składników majątku Spółki związanych z prowadzoną działalnością w zakresie najmu Nieruchomości, takich jak np. wyposażenie biurowe, urządzenia i inne ruchomości;
 • wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów najmu związanych z Nieruchomością (z tytułu umów najmu powierzchni biurowych oraz miejsc parkingowych zawartych z najemcami) oraz wszelkie należności i zobowiązania z tytułu tychże umów; prawa z umów ubezpieczenia Nieruchomości;
 • prawa i obowiązki z umów zawartych z Zarządcą Nieruchomości, umów w zakresie ochrony Nieruchomości oraz umów z podmiotem prowadzącym księgowość oraz podmiotem świadczącym usługi obsługi sekretariatu;
 • prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z podmiotami świadczącymi usługi pośrednictwa w zakresie poszukiwania najemców;
 • umowa zawarta z podmiotem świadczącym usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków, jak również umowy o dostawę energii elektrycznej oraz dostawę ciepła;
 • prawa i obowiązki z umów na wykonanie prac projektowych, robót budowlanych, robót w zakresie modernizacji lub remontu instalacji budynków w tym w zakresie gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz prawa i obowiązki z umów inwestycyjnych związanych z Nieruchomością;
 • pożyczki i/lub kredyty hipoteczne;
 • środki pieniężne w kasie oraz na wyodrębnionym rachunku bankowym;
 • co najmniej jeden pracownik zajmujący się prowadzeniem działalności opartej na najmie Nieruchomości w ramach ZCP;
 • dokumentacja związana z prowadzoną działalnością;
 • wszelkie prawa majątkowe i niemajątkowe wytworzone i nabyte w toku prowadzenia działalności związanej z najmem Nieruchomości.

Spółka podkreśliła, że ZCP będzie wyodrębnione zarówno pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym jak i finansowym. ZCP będzie posiadał autonomię i niezależność w realizacji swoich zadań polegających na wynajmie Nieruchomości zaś Spółka celowa, na rzecz której zostanie sprzedany ZCP, będzie kontynuowała działalność w pełnym zakresie dotyczącym tej wyodrębnionej części.

Wnioskodawca również zaznaczył, że w zakładowym planie kont wyodrębnione będą konta księgowe właściwe wyłącznie do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dotyczących ZCP. W konsekwencji, dla ZCP będzie prowadzona odrębna ewidencja, poprzez którą będzie można przyporządkować przychody i koszty oraz należności i zobowiązania do ZCP zarówno w momencie jego funkcjonowania w Spółce jak również po jego sprzedaży do Spółki celowej.

Pracownicy Spółki przypisani do ZCP, których zakres obowiązków obejmuje czynności wykonywane w ramach działalności związanej z najmem Nieruchomości, staną się na mocy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 208, z późn. zm., dalej: „Kodeks pracy”) pracownikami Spółki celowej.

Wnioskodawca wskazał, że Jego intencją jest, aby w ramach ZCP przeszły wszystkie zobowiązania związane z Nieruchomością, w tym pożyczka hipoteczna i kredyt hipoteczny, jednakże decyzja ostateczna w tym zakresie należy do banków.

Dodatkowo Spółka zaznaczyła, że ze względu na specyfikę zawierania umów z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków jak również umów o dostawę energii elektrycznej oraz dostawę ciepła, w wyniku sprzedaży dojdzie do spisania protokołów z udziałem Spółki i Spółki celowej, na podstawie których zostaną zawarte nowe umowy w tym przedmiocie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle art. 6 pkt 1 Ustawy VAT <ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)>, sprzedaż w postaci wskazanej w zdarzeniu przyszłym na rzecz Spółki celowej będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Spółki, sprzedaż w postaci wskazanej w zdarzeniu przyszłym na rzecz Spółki celowej nie będzie stanowić w świetle art. 6 pkt 1 Ustawy VAT czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy VAT, opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie jednak do art. 6 pkt 1 Ustawy VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W świetle powyższego uregulowania zatem zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega wyłączeniu od opodatkowania podatkiem VAT.

Zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest, w myśl definicji legalnej zawartej w art. 2 pkt 27e Ustawy VAT, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Ministra Finansów, aby zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) mógł zostać uznany za ZCP w rozumieniu tak sformułowanej powyżej definicji legalnej, muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 1. musi istnieć zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujący także zobowiązania, powiązane ze sobą w sposób funkcjonalny;
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Wobec powyższego, aby zorganizowany zespół składników niematerialnych (w tym zobowiązań) i materialnych mógł zostać uznany - dla celów podatku VAT - za ZCP, konieczne jest wydzielenie zespołu składników majątkowych w istniejącym przedsiębiorstwie na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Stanowisko takie jest powszechnie akceptowane przez organy podatkowe, sądy administracyjne oraz przedstawicieli doktryny prawa podatkowego i w praktyce nie rodzi żadnych wątpliwości.

 1. Wyodrębnienie funkcjonalne

Dla istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa konieczne jest, by składały się nań zarówno składniki materialne, jak i niematerialne, w tym zobowiązania.

Zgodnie z jednolitym stanowiskiem organów podatkowych, elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących ZCP, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza (tak m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 października 2008 r., sygn. ILPB3/423-446/08-2/HS). Katalog składników musi zawierać również niemajątkowe składniki w postaci zobowiązań z np. dotychczas zawartych kontraktów.

Należy jednak zaznaczyć, że składniki muszą pozostawać między sobą we wzajemnych interakcjach w taki sposób, że należy je traktować jako zorganizowany, autonomiczny zespół składników powiązanych funkcjonalnie i przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie mogą zaś stanowić zespołu przypadkowych elementów, których jedyną cechą jest to, że stanowią własność jednego podmiotu. Zatem, aby w rozumieniu przepisów Ustawy VAT określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za ZCP, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością składników pozostających we wzajemnych relacjach niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Wnioskodawca zaznacza, że w skład ZCP przeznaczonego do sprzedaży na rzecz Spółki celowej będą wchodzić zarówno składniki materialne w postaci m.in. samej Nieruchomości, własności budynków o przeznaczeniu biurowym, parkingów, składników majątku Spółki związanych z prowadzoną działalnością w zakresie najmu Nieruchomości, takich jak wyposażenie biurowe, urządzenia i inne ruchomości, środki pieniężnych, jak i niematerialne w postaci praw i obowiązków wynikających z umów najmu Nieruchomości, umów ubezpieczenia, umów o zarządzanie Nieruchomością, umów z podmiotami świadczącymi usługi pośrednictwa w zakresie poszukiwania najemców, umów w zakresie prowadzenia księgowości itp., praw majątkowych i niemajątkowych wytworzonych i nabytych w toku prowadzenia działalności związanej z najmem Nieruchomości. Ponadto w związku ze sprzedażą Spółka przeniesie także na Spółkę celową zobowiązania związane z działalnością w zakresie najmu Nieruchomości, a pracownicy Spółki, których zakres obowiązków obejmuje czynności wykonywane w ramach działalności związanej z najmem Nieruchomości, staną się na mocy art. 231 Kodeksu pracy pracownikami Spółki celowej.

Wymienione powyżej składniki wyczerpują zatem katalog niezbędny do uznania ich za ZCP, a co więcej pozostają ze sobą w funkcjonalnym związku - przeznaczone są bowiem łącznie do prowadzenia działalności w zakresie wynajmu Nieruchomości. W opinii Spółki, spełniony jest zatem wymóg istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, powiązanych ze sobą funkcjonalnie i przeznaczonych do wykonywania określonych zadań gospodarczych. W przedmiotowym przypadku w wyniku sprzedaży funkcję wynajmującego powierzchnię Nieruchomości przejmie Spółka celowa, a zatem nie powinno budzić wątpliwości, że w tym zakresie przejmie ona funkcję gospodarczą Spółki - w oparciu bowiem o przeniesione składniki będzie mogła prowadzić działalność w zakresie wynajmu Nieruchomości. Innymi słowy, celem wniesienia ZCP do Spółki celowej jest kontynuacja przez nią działalności związanej z najmem dotychczas prowadzonej przez Spółkę.

Podsumowując, w ocenie Spółki, zgodnie z opisem przedstawionym w zdarzeniu przyszłym, zespół składników składających się na ZCP nie będzie stanowił zbioru przypadkowych elementów, lecz będzie zespołem składników materialnych, niematerialnych i zobowiązań powiązanych ze sobą w sposób funkcjonalny i celowy. Składniki te będą wyodrębnione jako odrębna jednostka w ramach Spółki i tworzyć będą zorganizowaną całość, za pomocą której będzie możliwe samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na najmie Nieruchomości zarówno już w momencie wyodrębnienia ZCP jak i w momencie jej sprzedaży do Spółki celowej.

 1. Wyodrębnienie organizacyjne

Kolejnym warunkiem uznania zespołu składników majątkowych za ZCP jest jego organizacyjne wyodrębnienie w istniejącym przedsiębiorstwie.

Zgodnie z literaturą przedmiotu, wyodrębnienie organizacyjne powinno być dokonane w różnoraki sposób: terytorialnie, na podstawie statutu, regulaminu, zarządzenia lub w jeszcze inny sposób. Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma określone miejsce w strukturze organizacyjnej jako wydział, oddział, biuro, sklep itp. (por. Małecki Paweł, Mazurkiewicz Małgorzata, CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, LEX, 2013).

Zgodnie również z przeważającym obecnie stanowiskiem organów podatkowych, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, iż ZCP stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział oraz że takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na postawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze (tak m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 października 2012 r., sygn. IPPP2/443-879/12-4/BH lub z dnia 18 sierpnia 2012 r., sygn. IPPP2/443-284/12-3/RR).

W ocenie Spółki, mając na uwadze powyższe stanowisko organów podatkowych, kryteria wyodrębnienia organizacyjnego zostaną spełnione. Jak Wnioskodawca bowiem wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, struktura organizacyjna Spółki, uwzględniająca wyodrębnioną ZCP, zostanie potwierdzona w regulacjach wewnętrznych Spółki na podstawie stosownej uchwały podjętej przez jej zarząd. Zatem w świetle powyższego, zdaniem Spółki, zespół składników stanowiących ZCP będzie wyodrębniony organizacyjnie w ramach Spółki.

 1. Wyodrębnienie finansowe

Jednym z warunków uznania zespołu składników majątkowych za ZCP jest ich wyodrębnienie na płaszczyźnie finansowej. Wyodrębnienie finansowe oznacza możliwość przypisania ZCP określonych wskaźników finansowych.

Jak zostało przytoczone w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 15 października 2012 r. (sygn. ILPB3/423-263/12-2/EK): „(...) wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa” (podobnie WSA w Krakowie w wyroku z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. I SA/Kr 29/10 lub Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 9 lipca 2013 r., sygn. ILPP1/443-292/13-4/MD). O wyodrębnieniu finansowym można zatem już mówić w przypadku istnienia samej możliwości wyodrębnienia podstawowych informacji o sytuacji finansowej i majątkowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie finansowe nie należy utożsamiać zatem, w ocenie Spółki, z pełną samodzielnością finansową.

W orzecznictwie organów podatkowych wskazuje się również na celowość posiadania przez ZCP rachunku bankowego obsługującego działalność prowadzoną przez ZCP. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 11 lutego 2008 r. nr IP-PB3-423-418/07-2/MB, wskazał, że: „(...) odrębność finansowa wymaga posiadania rachunku bankowego, na który wpływać będą środki generowane przez danego rodzaju działalność gospodarczą oraz z którego regulowane będą zobowiązania związane z tą działalnością”.

W przedstawionym przez Spółkę zdarzeniu przyszłym, Spółka będzie posiadała dla wyodrębnionych składników majątkowych oddzielny rachunek bankowy. Co więcej, niezależny od Spółki podmiot, który będzie prowadził na rzecz Spółki księgowość, dokona wyodrębnienia kont księgowych właściwych wyłącznie do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dotyczących ZCP w zakładowym planie kont. W konsekwencji, podmiot prowadzący dla Spółki księgowość poprzez wyodrębnienie kont księgowych będzie w stanie przyporządkować przychody i koszty oraz należności i zobowiązania do ZCP zarówno w momencie jego funkcjonowania w Spółce jak również po sprzedaży do Spółki celowej.

Opisany sposób ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych oraz prowadzenia rozliczeń finansowych spełniać będzie, w ocenie Spółki, wymóg finansowego wyodrębnienia zespołu składników majątkowych, będących przedmiotem sprzedaży, o której mowa w pytaniu stanowiącym przedmiot niniejszego wniosku. W związku z powyższym, w ocenie Spółki, ZCP należy traktować jako wyodrębniony finansowo zespół składników majątkowych.

 1. Możliwość funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwo

Jako kryterium zdolności do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w praktyce wskazuje się możliwość samodzielnego działania na rynku jako odrębny podmiot prowadzący zadania gospodarcze realizowane w obecnym przedsiębiorstwie. Takie kryterium znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego oraz wyrokach sądów administracyjnych wydawanych na przestrzeni ostatnich lat.

Jak wskazano w zdarzeniu przyszłym, ZCP stanowić będzie organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników majątkowych, przeznaczonych do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, tj. działalności polegającej na najmie Nieruchomości. ZCP wyposażony będzie zatem we wszystkie składniki niezbędne do samodzielnego funkcjonowania.

Powyższe, zdaniem Spółki, oznacza, że zespół składników przypisanych do ZCP będzie stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze. Należy bowiem podkreślić, że ZCP będzie miał zapewnione wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe, jakie potrzebne są do prowadzenia działalności polegającej na najmie Nieruchomości (tj. wszelkie aktywa, pracowników, tytuł prawny do Nieruchomości itp.), jak również ZCP będzie funkcjonował jako niezależne przedsiębiorstwo poprzez możliwość kreowania przychodów ze swojej działalności.

 1. Brak opodatkowania sprzedaży ZCP w świetle art. 6 pkt 1 Ustawy VAT

Reasumując, zdaniem Spółki, Nieruchomość wraz z pozostałymi wnoszonymi składnikami majątkowymi już przed dokonaniem sprzedaży jest zorganizowanym i wyodrębnionym zespołem składników majątkowych Spółki działającym jak niezależne przedsiębiorstwo, bowiem już przed dniem sprzedaży będzie posiadać swoją wewnętrzną strukturę oraz odrębną działalność gospodarczą polegającą na najmie Nieruchomości. Skoro zatem przedmiotem sprzedaży, o której mowa w stanowiącym przedmiot niniejszego wniosku pytaniu, mają być składniki materialne i niematerialne wyodrębnione w powyższy sposób, to odpowiadają one definicji ZCP Spółki. W ocenie Spółki, zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy VAT, sprzedaż ZCP zatem nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

W związku z powyższym, Spółka wnosi o potwierdzenie, że sprzedaż w postaci wskazanej w zdarzeniu przyszłym na rzecz Spółki celowej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.