IPPP2/4512-833/15-2/MMa | Interpretacja indywidualna

Uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych wnoszonych aportem przez Wnioskodawcę do Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
IPPP2/4512-833/15-2/MMainterpretacja indywidualna
 1. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643). Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2015 r. (data wpływu 27 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych wnoszonych aportem przez Wnioskodawcę do Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych wnoszonych aportem przez Wnioskodawcę do Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą m.in. w zakresie realizacji inwestycji deweloperskich oraz zarządzania nieruchomościami na zlecenie. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym. W związku z planowaną zmianą struktury i profilu działalności Wnioskodawcy, Wnioskodawca planuje dokonać wniesienia aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) zespół składników materialnych oraz niematerialnych składający się na działalność związaną z realizowaną przez Wnioskodawcę od kilku lat inwestycją deweloperską.

W ramach prowadzonej inwestycji deweloperskiej Wnioskodawca zawarł szereg umów o współpracę m.in. z agencjami nieruchomości oraz kancelariami prawnymi. Ponadto, Wnioskodawca posiada umowę kredytową zawartą z bankiem w celu spłaty kredytu na wzniesienie nieruchomości. Wszystkie zasoby wykorzystywane przez Wnioskodawcę w związku z prowadzoną przez niego inwestycją deweloperską zostaną wniesione do Spółki. Spółka planuje kontynuować prowadzoną przez Wnioskodawcę działalność gospodarczą związaną z realizacją inwestycji deweloperskiej.

W ramach planowanego aportu Wnioskodawca planuje wnieść do Spółki w szczególności następujące składniki materialne i niematerialne:

 1. udziały we wzniesionej przez Wnioskodawcę nieruchomości;
 2. umowy najmu biura;
 3. umowy z agencjami pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości;
 4. umowy na obsługę prawną związane z inwestycją deweloperską;
 5. zobowiązanie kredytowe w postaci kredytu udzielonego Wnioskodawcy przez bank na wzniesienie nieruchomości w ramach prowadzonej inwestycji;
 6. należności z tytułu wykonanych prac budowlano-montażowych;
 7. wartości niematerialne i prawne;
 8. prawa do projektu architektoniczno-budowlanego;
 9. bazę klientów Wnioskodawcy;
 10. stronę internetową powstałą w celu promocji sprzedaży lokali mieszkalnych w ramach przedmiotowej inwestycji
 11. pozwolenie na użytkowanie wzniesionego przez Wnioskodawcę obiektu.

W ramach planowanej transakcji wniesienia inwestycji deweloperskiej aportem do Spółki nie dojdzie do przejęcia przez Spółkę pracowników Wnioskodawcy, tym niemniej, nie pozbawi to przenoszonego zespołu składników materialnych i niematerialnych zdolności do realizacji dotychczas spełnianych zadań gospodarczych.

Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, że w księgach Wnioskodawcy inwestycji deweloperskiej można w sposób jednoznaczny przypisać odpowiadające jej przychody i z koszty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy opisany powyżej zespół składników materialnych i niematerialnych, który Wnioskodawca planuje wnieść aportem do Spółki stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i w konsekwencji planowana transakcja wniesienia zespołu składników materialnych i niematerialnych do Spółki pozostanie poza zakresem ustawy o VAT ...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy opisany powyżej zespół składników materialnych i niematerialnych, który Wnioskodawca planuje wnieść aportem do Spółki stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i w konsekwencji planowana transakcja wniesienia zespołu składników materialnych i niematerialnych do Spółki pozostanie poza zakresem ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęcia „przedsiębiorstwo”, należy więc odwołać się odpowiednio do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 93 ze zm.).

Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo stanowi zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z kolei zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, ilekroć w przepisach ustawy o VAT jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że aby dany zespół składników materialnych i niematerialnych stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o VAT kluczowym jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne),
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze.

Ad 1. Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań

Jak wskazał Wnioskodawca w opisie zdarzenie przyszłego, przedmiotem aportu będzie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania.

Co istotne, przenoszona w drodze aportu masa majątkowa nie składa się z przypadkowych składników majątkowych, a stanowi zespół powiązanych ze sobą elementów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z inwestycją deweloperską.

Oprócz wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego aktywów stanowiących inwestycję deweloperską, wszelkich umów z nią związanych, Wnioskodawca planuje wnieść w drodze aportu również zobowiązania dotyczące tej działalności, w tym kredyt bankowy, który został zaciągnięty w celu wzniesienia budynku.

Ad 2. Organizacyjne i finansowe wyodrębnienie w istniejącym przedsiębiorstwie

Działalność deweloperska, przypisane do niej umowy oraz zobowiązania są w sposób jednoznaczny powiązane oraz organizacyjnie wyodrębnione. Działalność ta ma swoje oznaczenie indywidualizujące (nazwa inwestycji deweloperskiej prowadzonej przez Wnioskodawcę) rozpoznawalne na rynku nieruchomości w miejscowości działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Wyodrębnienie organizacyjne zostało przeprowadzone na bazie regulaminu organizacyjnego sporządzonego przez Wnioskodawcę.

Ewidencja rachunkowa prowadzona przez Wnioskodawcę umożliwia identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów wyodrębnionej masy majątkowej będącej przedmiotem aportu.

Ad 3. Wyodrębnienie funkcjonalne

Przez wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w obecnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, to jest na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość.

Kluczowa w kontekście analizy, czy przesłanki dotyczące wyodrębnienia funkcjonalnego zostały spełnione jest ocena, czy przy pomocy wnoszonej w drodze aportu masy majątkowej Wnioskodawca dotychczas prowadził działalność gospodarczą.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, przez ostatnie kilka lat Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą z wykorzystaniem tych składników materialnych i niematerialnych, które będą stanowiły przedmiot aportu do Spółki.

Tym samym należy uznać, że składniki materialne i niematerialne stanowiące przedmiot aportu były oraz są przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych.

Ad 4 Zdolność do realizacji określonych zadań gospodarczych

Zorganizowana część przedsiębiorstwa jako przedmiot aportu powinna stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że kluczowym zagadnieniem jest ustalenie, czy zbywana masa majątkowa stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że jest zdolna do realizacji określonych zadań gospodarczych.

Co istotne, analiza przedmiotowej zdolności powinna zostać przeprowadzona na gruncie obecnej działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa w istniejącym przedsiębiorstwie.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, przedmiotem aportu będą wszystkie składniki majątkowe związane z istniejącą inwestycją deweloperską, w tym wszelkie umowy, zobowiązania, definiujące obecnie prowadzoną działalność gospodarczą związaną z inwestycją będącą przedmiotem aportu. Spółka przejmująca inwestycję deweloperską będzie kontynuowała jej prowadzenie oraz posiadała wszelkie niezbędne składniki majątkowe umożliwiające jej prowadzenie działalności tożsamej z prowadzoną przez Wnioskodawcę.

Dzięki przeniesieniu wszelkich składników związanych z inwestycją deweloperską do nowego podmiotu prawnego, podstawowe zadanie gospodarcze polegające na sprzedaży lokali mieszkalnych oraz potencjalnej budowie nowych inwestycji mieszkaniowych będzie mogło być realizowane przez otrzymującego aport.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca jest zdania, że zespół składników materialnych i niematerialnych, mający stanowić przedmiot aportu do Spółki stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT i w konsekwencji transakcja wniesienia aportem przedmiotowego zespołu składników materialnych i niematerialnych będzie pozostawała poza przepisami ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa wyżej, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 2 pkt 6 przez „towar” rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „przedsiębiorstwa”. Przedmiotową definicję zawiera art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny dalej zwany Kodeksem cywilnym, który stanowi, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zatem składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Jak już wskazano powyżej, przepis art. 6 pkt 1 ustawy ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Zgodnie treścią art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W świetle tej definicji zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest więc to, aby obejmowała ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Jednocześnie zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być gospodarczo samodzielna, zanim dojdzie do transakcji zbycia. Zatem, wydzielona jednostka jeszcze przed jej zbyciem powinna uzyskać samodzielność gospodarczą i realizować ją w praktyce. Skutki prawne po stronie zbywcy nie powinny bowiem zależeć od zdarzeń przyszłych i niepewnych (samodzielne realizowanie zadań gospodarczych) powstałych już w innym podmiocie (u nabywcy).

Należy zatem wskazać, że nie wystarczy zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

W przeciwnym razie nie można uznać, że dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Wskazany wyżej przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT powinien być interpretowany z uwzględnieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-497/01 odnoszącego się do treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347, poz. 1 ze zm.)

W myśl tej regulacji prawa unijnego, w przypadku przekazania odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary będzie traktowana jako następca prawny przekazującego.

Zatem dla uznania, że zbywana jednostka organizacyjna stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w związku z czym nie znajdą do niej zastosowania przepisy ustawy, istotne znaczenie ma ocena, czy omawiana zbywana jednostka jest zdolna do prowadzenia niezależnej pod względem finansowym i organizacyjnym działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą m.in. w zakresie realizacji inwestycji deweloperskich oraz zarządzania nieruchomościami na zlecenie. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym. W związku z planowaną zmianą struktury i profilu działalności, Zainteresowany planuje dokonać wniesienia aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zespół składników materialnych oraz niematerialnych składający się na działalność związaną z realizowaną przez Wnioskodawcę od kilku lat inwestycją deweloperską.

W ramach prowadzonej inwestycji deweloperskiej Wnioskodawca zawarł szereg umów o współpracę m.in. z agencjami nieruchomości oraz kancelariami prawnymi. Ponadto, Wnioskodawca posiada umowę kredytową zawartą z bankiem w celu spłaty kredytu na wzniesienie nieruchomości. Wszystkie zasoby wykorzystywane przez Wnioskodawcę w związku z prowadzoną przez niego inwestycją deweloperską zostaną wniesione do Spółki. Spółka planuje kontynuować prowadzoną przez Wnioskodawcę działalność gospodarczą związaną z realizacją inwestycji deweloperskiej.

W ramach planowanego aportu Wnioskodawca planuje wnieść do Spółki w szczególności następujące składniki materialne i niematerialne: udziały we wzniesionej przez Wnioskodawcę nieruchomości; umowy najmu biura; umowy z agencjami pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości; umowy na obsługę prawną związane z inwestycją deweloperską; zobowiązanie kredytowe w postaci kredytu udzielonego Wnioskodawcy przez bank na wzniesienie nieruchomości w ramach prowadzonej inwestycji; należności z tytułu wykonanych prac budowlano-montażowych; wartości niematerialne i prawne; prawa do projektu architektoniczno-budowlanego; bazę klientów Wnioskodawcy; stronę internetową powstałą w celu promocji sprzedaży lokali mieszkalnych w ramach przedmiotowej inwestycji deweloperskiej; pozwolenie na użytkowanie wzniesionego przez Wnioskodawcę obiektu.

W ramach planowanej transakcji nie dojdzie do przejęcia przez Spółkę pracowników Wnioskodawcy. Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, że w księgach inwestycji deweloperskiej można w sposób jednoznaczny przypisać odpowiadające jej przychody i koszty. Oprócz wskazanych aktywów stanowiących inwestycję deweloperską, wszelkich umów z nią związanych, Wnioskodawca planuje wnieść w drodze aportu również zobowiązania dotyczące tej działalności, w tym kredyt bankowy, który został zaciągnięty w celu wzniesienia budynku.

Ponadto jak wynika z informacji zawartych we własnym stanowisku Wnioskodawcy, wyodrębnienie organizacyjne zostało przeprowadzone na bazie regulaminu organizacyjnego sporządzonego przez Wnioskodawcę. Ewidencja rachunkowa prowadzona przez Wnioskodawcę umożliwia identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów wyodrębnionej masy majątkowej będącej przedmiotem aportu. Przedmiotem aportu będą wszystkie składniki majątkowe związane z istniejącą inwestycją deweloperską, w tym wszelkie umowy, zobowiązania, definiujące obecnie prowadzoną działalność gospodarczą związaną z inwestycją będącą przedmiotem aportu. Spółka przejmująca inwestycję deweloperską będzie kontynuowała jej prowadzenie oraz posiadała wszelkie niezbędne składniki majątkowe umożliwiające jej prowadzenie działalności tożsamej z prowadzoną przez Wnioskodawcę. Dzięki przeniesieniu wszelkich składników związanych z inwestycją deweloperską do nowego podmiotu prawnego, podstawowe zadanie gospodarcze polegające na sprzedaży lokali mieszkalnych oraz potencjalnej budowie nowych inwestycji mieszkaniowych będzie mogło być realizowane przez otrzymującego aport.

Odnosząc wyżej przedstawiony opis sprawy do powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na działalność związaną z realizowaną przez Wnioskodawcę inwestycją deweloperską, w tym zobowiązania będący przedmiotem aportu, odznaczający się odrębnością organizacyjną, funkcjonalną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa stosownie do art. 2 pkt 27e ustawy.

W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że czynność wniesienia do Spółki aportu w postaci ww. zespołu składników materialnych i niematerialnych w tym zobowiązań, będzie podlegała wyłączeniuz opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zespołu składników materialnych i niematerialnych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Natomiast kwestie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych zostaną załatwione w odrębnym piśmie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IPPP2/4512-675/15-3/MT | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.