IPPP2/4512-38/16-3/AO | Interpretacja indywidualna

Działy będą posiadały cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem rozważane wydzielenie Działalności poprzez podział polegający na przeniesieniu na nowo zawiązaną spółkę Działu, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, będzie podlegał wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
IPPP2/4512-38/16-3/AOinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. podział
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 15 stycznia 2016 r. (data wpływu 18 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie

 • uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa
 • wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług podziału polegającego na przeniesieniu Działu Inwestycyjnego do nowo zawiązanej spółki

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych w związku z podziałem polegającym na przeniesieniu Działu Inwestycyjnego do nowo zawiązanej spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką akcyjną (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”), polskim rezydentem podatkowym. Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy, co do zasady, jest:

 1. działalność inwestycyjna i holdingowa - polegająca na nabywaniu oraz trzymaniu krótkoterminowo lub długoterminowo i sprzedawaniu aktywów finansowych takich jak akcje, obligacje i inne papiery wartościowe (dalej: „Działalność Inwestycyjna”), która stanowi główną cześć działalności Spółki oraz
 2. działalność handlowa - obejmująca obrót towarami handlowymi takimi jak: materiały budowlane, żywność, produkty rolne i inne (dalej: „Działalność Handlowa”).

Obecnie Spółka planuje oddzielenie Działalności Inwestycyjnej od Działalności Handlowej, celem zwiększenia efektywności zarządzania wskazanymi powyżej działalnościami, a także celem zwiększenia nadzoru nad ich efektywnością ekonomiczną oraz osiąganymi wynikami. Spowodowane jest to zupełnie odmiennym charakterem Działalności Handlowej od Działalności Inwestycyjnej. Mocą Uchwały Zarządu Spółki z dnia 1 grudnia 2015 r., odrębność Działalności Inwestycyjnej od Działalności Handlowej w ramach Spółki została wewnętrznie sformalizowana poprzez przyporządkowanie zasobów ludzkich i technicznych, zadań oraz celów biznesowych do dwóch różnych działów. W związku z tym, utworzone zostały dwa niezależnie od siebie funkcjonujące działy. Działalność Inwestycyjna jest realizowana w ramach działu inwestycyjnego (dalej: „Dział Inwestycyjny”), natomiast Działalność Handlowa realizowana jest w ramach działu handlowego (dalej: „Dział Handlowy”, dalej łącznie jako: „Działy”).

Wnioskodawca rozważa wydzielenie Działalności Inwestycyjnej, opisanej w punkcie 1 powyżej do innego podmiotu (nowo zawiązanej spółki kapitałowej prawa handlowego będącej polskim rezydentem podatkowym). Działanie to ma zostać zrealizowane w ramach podziału Spółki przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. Nr 1030 ze zm.; dalej jako: „Kodeks spółek handlowych”).

 1. Wyodrębnienie organizacyjne, majątkowe i zadaniowe Działu Handlowego

W ramach przedsiębiorstwa Spółki funkcjonują dwa wyodrębnione Działy. Zostały one formalnie wyodrębnione w Regulaminie Organizacyjnym Spółki, który określa schemat organizacyjny Działu Handlowego i Działu Inwestycyjnego oraz podział funkcji realizowanych przez Działy.

Zadania Działu Handlowego obejmują wszelkie czynności związane z:

 • badaniem rynku w zakresie dokonywania potencjalnych zakupów towarów,
 • nabywaniem towarów handlowych celem ich dalszej sprzedaży,
 • kontrolą jakości nabywanych towarów handlowych,
 • poszukiwaniem potencjalnych kontrahentów,
 • nawiązywaniem kontaktów z potencjalnymi kontrahentami,
 • świadczeniem usług związanych ze sprzedawanym asortymentem.

Zadaniami Działu Handlowego kieruje jego kierownik (dalej: „Kierownik Działu Handlowego”), który posiada uprawnienia do podejmowania decyzji biznesowych związanych z działalnością Działu Handlowego. Kierownik Działu Handlowego ponosi odpowiedzialność za działalność Działu Handlowego przed Zarządem Spółki.

Kierownik Działu Handlowego w realizacji zadań korzysta z pomocy podległego mu pracownika/pracowników (dalej: „Pracownicy Działu Handlowego”). Należy podkreślić, że Pracownicy Działu Handlowego przypisani do Działu Handlowego podlegają kierownictwu odrębnemu od kierownictwa Działu Inwestycyjnego. Pracownicy Działu Handlowego są zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę.

Do Działu Handlowego są lub będą przypisane w szczególności następujące podstawowe składniki materialne i niematerialne:

 1. towary handlowe;
 2. wierzytelności wynikające z umów sprzedaży towarów handlowych;
 3. zobowiązania wynikające z umów nabycia towarów handlowych;
 4. prawa i obowiązki wynikające z:
  1. umowy najmu lokalu biurowego,
  2. umów dotyczących usług telekomunikacyjnych,
 5. środki pieniężne na osobnym rachunku bankowym w PLN i w EUR przypisanym wyłącznie do Działu Handlowego;
 6. wyposażenie biurowe (meble, w tym lampka biurowa, segregatory i inne materiały biurowe) oraz środki trwałe (komputery z wyposażeniem, telefony i inny sprzęt elektroniczny), przypisane do stanowisk pracy;
 7. licencje na oprogramowanie komputerowe;
 8. dokumenty związane z prowadzeniem działalności w ramach Działu Handlowego, włącznie z materiałami archiwalnymi i wszelkimi innymi informacjami, które mogłyby zostać uznane, jako istotne dla prowadzonej przez Dział Handlowy działalności.

Wyodrębnione w ten sposób składniki materialne i niematerialne Działu Handlowego stanowią zespół składników zdolny do realizacji stawianych mu zadań.

 1. Wyodrębnienie finansowe Działu Handlowego

Działy przy prowadzeniu działalności gospodarczej wykorzystują oddzielne rachunki bankowe, na które wpływają należności i są spłacane zobowiązania związane z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Prowadzona przez Spółkę ewidencja księgowa pozwala na wyodrębnienie kosztów i przychodów w odniesieniu do każdego z Działów. Możliwe więc będzie ustalenie wyniku finansowego dla każdego z Działów osobno.

Główne elementy rachunku zysków i strat Działu Handlowego obejmują:

 1. przychody z tytułu sprzedaży towarów handlowych;
 2. przychody z tytułu odsetek;
 3. koszty, które stanowią głównie:
  • koszty nabycia towarów handlowych,
  • koszty wynagrodzeń personelu,
  • koszty usług telekomunikacyjnych,
  • koszty najmu lokalu biurowego,
  • koszty licencji na oprogramowanie.

Możliwe jest także wyodrębnienie aktywów i pasywów, przypisanych do Działu Handlowego.

Jednocześnie Wnioskodawca zaznacza, że Dział Handlowy nie jest oddziałem podlegającym wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wnioskodawca podkreśla, iż Dział Handlowy, który pozostanie w Spółce będzie obejmował składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania Działu Handlowego, wymienione wyżej.

 1. Wyodrębnienie organizacyjne, majątkowe i zadaniowe Działu Inwestycyjnego

Zadania Działu Inwestycyjnego obejmują wszelkie czynności związane z:

 • pozyskiwaniem, obróbką i analizą danych w celu stałego monitorowania sytuacji na rynkach finansowych,
 • analizą i weryfikacją możliwości (okazji) inwestycyjnych,
 • przygotowywaniem strategii inwestycyjnej Działu Inwestycyjnego,
 • nabywaniem papierów wartościowych (krótkoterminowych oraz długoterminowych).

Zadaniami Działu Inwestycyjnego kieruje jego kierownik (dalej: „Kierownik Działu Inwestycyjnego”), który posiada uprawnienia do podejmowania decyzji biznesowych związanych z działalnością Działu Inwestycyjnego. Kierownik Działu Inwestycyjnego ponosi odpowiedzialność za działalność Działu Inwestycyjnego przed Zarządem Spółki.

Kierownik Działu Inwestycyjnego w realizacji zadań korzysta z pomocy podległego mu pracownika/pracowników (dalej: „Pracownicy Działu Inwestycyjnego”). Należy podkreślić, że Pracownicy Działu Inwestycyjnego przypisani do Działu Inwestycyjnego będą podlegać kierownictwu odrębnemu od kierownictwa Działu Handlowego. Pracownicy Działu Inwestycyjnego są zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę.

Do Działu Inwestycyjnego są lub będą przypisane w szczególności następujące podstawowe składniki materialne i niematerialne:

 1. papiery wartościowe nabywane z krótkoterminowym i długoterminowym horyzontem inwestycyjnym (w tym, w szczególności długoterminowa inwestycja w akcje spółki V. S.A.);
 2. prawa i obowiązki wynikające z:
  1. umowy najmu lokalu biurowego,
  2. umów dotyczących usług telekomunikacyjnych,
  3. umowy rachunku inwestycyjnego,
 3. środki pieniężne na osobnym rachunku bankowym w PLN i w EUR przypisanym wyłącznie do Działu Inwestycyjnego;
 4. wyposażenie biurowe (meble, w tym lampka biurowa, segregatory i inne materiały biurowe) oraz środki trwałe (komputery z wyposażeniem, telefony i inny sprzęt elektroniczny), przypisane do stanowisk pracy;
 5. licencje na oprogramowanie komputerowe;
 6. dokumenty związane z prowadzeniem działalności w ramach Działu Inwestycyjnego, włącznie z materiałami archiwalnymi i wszelkimi innymi informacjami, które mogłyby zostać uznane, jako istotne dla prowadzonej przez Dział Inwestycyjny działalności.

Wyodrębnione w ten sposób składniki materialne i niematerialne Działu Inwestycyjnego stanowią zespół składników zdolny do realizacji stawianych mu zadań.

 1. Wyodrębnienie finansowe Działu Inwestycyjnego

Główne elementy rachunku zysków i strat Działu Inwestycyjnego obejmują:

 1. przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych;
 2. przychody z tytułu odsetek;
 3. koszty, które stanowią głównie:
  • koszty nabycia papierów wartościowych rozpoznawane w momencie ich odsprzedaży,
  • koszty wynagrodzeń personelu,
  • koszty usług telekomunikacyjnych,
  • koszty najmu lokalu biurowego,
  • koszty licencji na oprogramowanie.

Możliwe jest także wyodrębnienie aktywów i pasywów, przypisanych do Działu Inwestycyjnego.

Jednocześnie Wnioskodawca zaznacza, że Dział Inwestycyjny nie jest oddziałem podlegającym wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wnioskodawca podkreśla, iż przenoszony do innego podmiotu Dział Inwestycyjny będzie obejmował składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania Działu Inwestycyjnego, wymienione wyżej.

Wnioskodawca podkreśla, iż po dokonaniu podziału przez wydzielenie, Dział Inwestycyjny, jak i Dział Handlowy będą gotowe do funkcjonowania w oparciu o własne zasoby, w tym aktywa i pasywa oraz personel.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy zespoły składników materialnych i niematerialnych tworzące Dział Handlowy oraz Dział Inwestycyjny stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT...
 2. Czy podział polegający na przeniesieniu Działu Inwestycyjnego Spółki na nowo zawiązaną spółkę (podział przez wydzielenie) zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów... (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Stanowisko Wnioskodawcy,

 1. Zespoły składników materialnych i niematerialnych tworzące Dział Handlowy oraz Dział Inwestycyjny stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT.
 2. Podział polegający na przeniesieniu Działu Inwestycyjnego Spółki na nowo zawiązaną spółkę (podział przez wydzielenie) zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów.

Ad. 1)

Definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dla celów Ustawy o VAT zawiera art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT. Zgodnie z przywołanym przepisem przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W związku z powyższym, w dalszej części uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego zakwalifikowania zespołów składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Handlowy oraz Dział Inwestycyjny jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa będzie rozpatrywane łącznie. W świetle wyżej wymienionej definicji należy uznać, że aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki przedsiębiorstwa muszą być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Warunek 1

Dział Handlowy, jak i Dział Inwestycyjny funkcjonują w strukturze Spółki jako formalnie oraz faktycznie wyodrębnione w ramach istniejącego przedsiębiorstwa zespoły składników majątku obejmujące zarówno składniki materialne, jak również niematerialne, a także zobowiązania.

Dodatkowo, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie wystarczające jest jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Dział Handlowy stanowi lub będzie stanowił następujący zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań:

 1. towary handlowe;
 2. wierzytelności wynikające z umów sprzedaży towarów handlowych;
 3. zobowiązania wynikające z umów nabycia towarów handlowych;
 4. prawa i obowiązki, w tym zobowiązania wynikające z:
  1. umowy najmu lokalu biurowego,
  2. umów dotyczących usług telekomunikacyjnych,
 5. środki pieniężne na osobnym rachunku bankowym w PLN i w EUR przypisanym wyłącznie do Działu Handlowego;
 6. wyposażenie biurowe (meble, w tym lampka biurowa, segregatory i inne materiały biurowe) oraz środki trwałe (komputery z wyposażeniem, telefony i inny sprzęt elektroniczny), przypisane do stanowisk pracy;
 7. licencje na oprogramowanie komputerowe;
 8. dokumenty związane z prowadzeniem działalności w ramach Działu Handlowego, włącznie z materiałami archiwalnymi i wszelkimi innymi informacjami, które mogłyby zostać uznane, jako istotne dla prowadzonej przez Dział Handlowy działalności.

Wyodrębnione w ten sposób składniki materialne i niematerialne Działu Handlowego stanowią zespół składników zdolny do realizacji zadań z zakresu Działalności Handlowej.

Dział Inwestycyjny stanowi lub będzie stanowił następujący zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań:

 1. papiery wartościowe nabywane z krótkoterminowym i długoterminowym horyzontem inwestycyjnym (w tym, w szczególności długoterminowa inwestycja w akcje spółki V. S.A.);
 2. prawa i obowiązki, w tym zobowiązania wynikające z:
  1. umowy najmu lokalu biurowego,
  2. umów dotyczących usług telekomunikacyjnych,
  3. umowy rachunku inwestycyjnego,
 3. środki pieniężne na osobnym rachunku bankowym w PLN i w EUR przypisanym wyłącznie do Działu Inwestycyjnego;
 4. wyposażenie biurowe (meble, w tym lampka biurowa, segregatory i inne materiały biurowe) oraz środki trwałe (komputery z wyposażeniem, telefony i inny sprzęt elektroniczny), przypisane do stanowisk pracy;
 5. licencje na oprogramowanie komputerowe;
 6. dokumenty związane z prowadzeniem działalności w ramach Działu Inwestycyjnego, włącznie z materiałami archiwalnymi i wszelkimi innymi informacjami, które mogłyby zostać uznane, jako istotne dla prowadzonej przez Dział Inwestycyjny działalności.

Wyodrębnione w ten sposób składniki materialne i niematerialne Działu Inwestycyjnego stanowią zespół składników zdolny do realizacji zadań z zakresu Działalności Inwestycyjnej.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, pierwszy warunek jest spełniony.

Warunek 2

Odnosząc się do warunku wyodrębnienia organizacyjnego, wskazać należy na stanowisko Ministra Finansów zaprezentowane w interpretacjach indywidualnych: z dnia 2 czerwca 2014 r. wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, sygn. IPTPP2/443-216/14-4/IR, z dnia 26 kwietnia 2012 r. wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPP2/443-119/12-2/IG, z dnia 3 marca 2008 r. wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IP-PB3-423-524/07-2/MB, w którym stwierdza się, iż „wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.”. Wnioskodawca podkreśla, iż funkcjonujący w jego strukturze Dział Handlowy oraz Dział Inwestycyjny zostały formalnie wyodrębnione mocą Uchwały Zarządu Spółki z dnia 1 grudnia 2015 r.

Należy podkreślić, że w doktrynie zwraca się uwagę na to, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

W Spółce funkcjonują dwa działy, które zostały formalnie wyodrębnione w Regulaminie Organizacyjnym Spółki, który określa schemat organizacyjny Działu Handlowego i Działu Inwestycyjnego oraz podział funkcji realizowanych przez Działy.

W zakresie wyodrębnienia finansowego, należy wskazać, iż oznacza ono odrębność majątkową oraz organizacyjną, natomiast nie musi oznaczać samodzielności finansowej. W szczególności, wyodrębnienie finansowe nie oznacza konieczności prowadzenia odrębnej księgowości dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 27 czerwca 2013 r. wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, sygn. IPTPP1/443-329/13-2/MW, czy interpretacji z dnia 18 marca 2008 r. wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPB3/423-100/08/MS Minister Finansów stwierdził, że: „nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

Należy przy tym zauważyć, że dla spełnienia przesłanki wyodrębnienia finansowego nie jest jednak konieczne spełnienie formalnego wymogu wyodrębnienia finansowego występującego np. w przypadku zakładów (oddziałów) samodzielnie sporządzających bilans. Przyjęcie przeciwnej tezy oznaczałoby, że zorganizowana część przedsiębiorstwa mogłaby być utożsamiana wyłącznie z zakładem lub oddziałem samodzielnie sporządzającym bilans.

Rozwiązanie to jednak nie znalazło akceptacji ustawodawcy, gdyż w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustawodawca nie posłużył się pojęciem zakładu lub oddziału samodzielnie sporządzającego bilans.

Zdaniem Spółki, wyodrębnienie w systemie rachunkowości zarządczej Spółki przychodów i kosztów związanych z działalnością Działu Inwestycyjnego i Działu Handlowego oraz przyporządkowania aktywów (wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych) i pasywów (zobowiązań związanych funkcjonalnie z działem) do działów, spełnia warunki wyodrębnienia finansowego.

Stanowisko to znajduje również potwierdzenie w interpretacji Ministra Finansów wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21 lutego 2014 r. (sygn. IPTPP2/443-932/13- 4/IR).

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, warunek drugi jest spełniony.

Warunek 3

Odnosząc się do warunku trzeciego, istotne jest, aby suma poszczególnych składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa była zorganizowanym i autonomicznym zespołem tych składników.

Kryterium pozwalającym na ocenę, czy doszło do wyodrębnienia organizacyjnego jest ustalenie roli, jaką pełniły składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa - to znaczy na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość.

Istotne jest, aby pomiędzy składnikami majątku wchodzącymi w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa istniał związek, na jaki wskazał Minister Finansów w indywidualnej interpretacji z dnia 11 lutego 2014 r., wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, sygn. IPTPP2/443-939/13-2/AW: „zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego”.

Odnosząc się do warunku niezależnego (samodzielnego) funkcjonowania wskazać należy, iż Dział Handlowy jak i Dział Inwestycyjny ma możliwość samodzielnego działania. Są one bowiem wyodrębnione organizacyjnie i majątkowo oraz mogą realizować samodzielnie powierzone im zadania.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, warunek trzeci jest spełniony.

Warunek 4

Ostatnią analizowaną cechą jest możliwość stanowienia przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego określone zadania gospodarcze. Ustawodawca posługuje się tutaj trybem przypuszczającym: „zespół składników (...) mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”. Takie brzmienie analizowanego przepisu wskazuje na konieczność przeprowadzenia hipotetycznej analizy, czy istniałaby możliwość samodzielnego działania (funkcjonowania) zorganizowanych części przedsiębiorstwa. W przedmiotowym stanie faktycznym należałoby zatem ustalić, poprzez hipotetyczną symulację, czy zarówno Dział Handlowy pozostający w Spółce jak i Dział Inwestycyjny przenoszony do nowo powstałej spółki zdolne byłyby do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

W związku z tym, że działy będą w stanie kontynuować, bez zakłóceń swoją działalność, zdaniem Wnioskodawcy stanowią one zespoły składników, które mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące te zadania.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, warunek czwarty jest spełniony.

Ponadto Spółka wskazuje, iż stanowisko takie potwierdza m.in. indywidualna interpretacja Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 grudnia 2013 r. (sygn. ILPB1/415-1100/13-4/AMN).

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że opisane w stanie faktycznym: wydzielany do nowo zawiązanej spółki zespół składników materialnych i niematerialnych tworzący Dział Inwestycyjny oraz (ii) pozostający w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych tworzący Dział Handlowy stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT oraz art. 2 ust. 27e Ustawy o VAT, ponieważ spełniać będą wszystkie warunki opisane w tym przepisie.

Ad. 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego zespoły składników materialnych i niematerialnych tworzące Dział Handlowy oraz Dział Inwestycyjny stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT.

W świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Jednakże, zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Dla uznania wyłączenia transakcji podziału przez wydzielenie Spółki z opodatkowania podatkiem od towarów i usług kluczowe są zatem dwie kwestie. Pierwsza z nich to uznanie zespołów składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Inwestycyjny za stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT. Druga natomiast to uznanie, iż podział Spółki przez wydzielenie stanowi formę transakcji zbycia w rozumieniu art. 6 ust. 1 Ustawy o VAT.

Zgodnie z analizą przeprowadzoną w zakresie pytania pierwszego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Dział Handlowy, jak i Dział Inwestycyjny stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Ustawodawca w art. 6 ust, 1 Ustawy o VAT nie zdefiniował pojęcia „transakcji zbycia” przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zdaniem Wnioskodawcy, uwzględniając zakres przedmiotowy Ustawy o VAT pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT. Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czy przeniesienie praw do rozporządzania składnikami majątkowymi w związku z podziałem spółek, o którym mowa w Kodeksie spółek handlowych.

W konsekwencji, planowana transakcja podziału przez wydzielenie Wnioskodawcy zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT nie będzie podlegała podatkowi od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca wnosi jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Przepisy regulujące prawną instytucję podziału spółek stanowi treść tytułu IV działu II ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 z poźn. zm.). W art. 529 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyróżniono cztery sposoby dokonania podziału spółek kapitałowych.

Na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Do podziału przez wydzielenie stosuje się przepisy o podziale spółek dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej (art. 529 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych).

Stosownie do art. 529 § 3 ww. Kodeksu wspólnicy spółki dzielonej mogą otrzymać obok udziałów lub akcji spółek przejmujących bądź spółek nowo zawiązanych dopłaty w gotówce nieprzekraczające łącznie 10% wartości bilansowej przyznanych udziałów lub akcji właściwej spółki przejmującej, określonej według oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4, bądź 10% wartości nominalnej przyznanych udziałów lub akcji właściwej spółki nowo zawiązanej. Dopłaty spółki przejmującej są dokonywane z zysku bądź z kapitału zapasowego tej spółki.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Towarami, w myśl art. 2 pkt 6 ww. ustawy są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 6 pkt 1 ww. ustawy przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

A zatem, w przypadku, gdy przedmiotem transakcji jest zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czynność ta nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

Nie budzi wątpliwości, że przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych podział dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie) powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku. Złożoność procedur związanych z podziałem spółki nie ma przy tym znaczenia. Istotny jest efekt końcowy – przeniesienie własności. Tym samym, podział spółki przez wydzielenie jest transakcją zbycia w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, o ile przedmiotem dostawy jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Na mocy art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca wyłączył z opodatkowania podatkiem od towarów i usług m.in. zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynika z art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług przez którą rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Tak więc na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, w świetle przywołanego przepisu, mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zatem dla uznania przenoszonego mienia za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT podstawowym wymogiem jest to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą zatem składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

W świetle powyższych rozważań należy uznać, że na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług okolicznością determinującą możliwość wyłączenia na mocy art. 6 ustawy o VAT stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług określonego zespołu składników niematerialnych i materialnych jest takie ich zorganizowanie, żeby wspomniany zespół mógł służyć do prowadzenia działalności gospodarczej. Zespół składników materialnych i niematerialnych obejmować powinien elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie miały zastosowania do zbywanego mienia musi ono – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w jego skład muszą umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy, co do zasady, jest: działalność inwestycyjna i holdingowa - polegająca na nabywaniu oraz trzymaniu krótkoterminowo lub długoterminowo i sprzedawaniu aktywów finansowych takich jak akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, która stanowi główną cześć działalności Spółki oraz działalność handlowa - obejmująca obrót towarami handlowymi takimi jak: materiały budowlane, żywność, produkty rolne i inne. Obecnie Spółka planuje oddzielenie Działalności Inwestycyjnej od Działalności Handlowej celem zwiększenia efektywności zarządzania wskazanymi powyżej działalnościami, a także celem zwiększenia nadzoru nad ich efektywnością ekonomiczną oraz osiąganymi wynikami. Mocą Uchwały Zarządu Spółki nr 1/10/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. odrębność Działalności Inwestycyjnej od Działalności Handlowej w ramach Spółki została wewnętrznie sformalizowana poprzez przyporządkowanie zasobów ludzkich i technicznych, zadań oraz celów biznesowych do dwóch różnych działów. W związku z tym, utworzone zostały dwa niezależnie od siebie funkcjonujące działy. Działalność Inwestycyjna jest realizowana w ramach działu inwestycyjnego, natomiast Działalność Handlowa realizowana jest w ramach działu handlowego. Wnioskodawca rozważa wydzielenie Działalności Inwestycyjnej do innego podmiotu (nowo zawiązanej spółki kapitałowej prawa handlowego będącej polskim rezydentem podatkowym). Działanie to ma zostać zrealizowane w ramach podziału Spółki przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych.

Z wniosku wynika, że w ramach przedsiębiorstwa Spółki funkcjonują dwa wyodrębnione Działy. Zostały one formalnie wyodrębnione w Regulaminie Organizacyjnym Spółki, który określa schemat organizacyjny Działu Handlowego i Działu Inwestycyjnego oraz podział funkcji realizowanych przez Działy. Zadania Działu Handlowego obejmują wszelkie czynności związane z badaniem rynku w zakresie dokonywania potencjalnych zakupów towarów, nabywaniem towarów handlowych celem ich dalszej sprzedaży, kontrolą jakości nabywanych towarów handlowych, poszukiwaniem potencjalnych kontrahentów, nawiązywaniem kontaktów z potencjalnymi kontrahentami i świadczeniem usług związanych ze sprzedawanym asortymentem. Zadaniami Działu Handlowego kieruje jego kierownik, który posiada uprawnienia do podejmowania decyzji biznesowych związanych z działalnością Działu Handlowego i ponosi odpowiedzialność za działalność Działu Handlowego przed Zarządem Spółki. Kierownik Działu Handlowego w realizacji zadań korzysta z pomocy podległego mu pracownika/pracowników. Pracownicy Działu Handlowego są zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę i pracownicy ci podlegają kierownictwu odrębnemu od kierownictwa Działu Inwestycyjnego. Do Działu Handlowego są lub będą przypisane w szczególności następujące podstawowe składniki materialne i niematerialne: towary handlowe; wierzytelności wynikające z umów sprzedaży towarów handlowych; zobowiązania wynikające z umów nabycia towarów handlowych; prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu lokalu biurowego, umów dotyczących usług telekomunikacyjnych, środki pieniężne na osobnym rachunku bankowym w PLN i w EUR przypisanym wyłącznie do Działu Handlowego; wyposażenie biurowe (meble, w tym lampka biurowa, segregatory i inne materiały biurowe) oraz środki trwałe (komputery z wyposażeniem, telefony i inny sprzęt elektroniczny) przypisane do stanowisk pracy; licencje na oprogramowanie komputerowe; dokumenty związane z prowadzeniem działalności w ramach Działu Handlowego, włącznie z materiałami archiwalnymi i wszelkimi innymi informacjami, które mogłyby zostać uznane, jako istotne dla prowadzonej przez Dział Handlowy działalności. Wyodrębnione w ten sposób składniki materialne i niematerialne Działu Handlowego stanowią zespół składników zdolny do realizacji stawianych mu zadań.

Działy przy prowadzeniu działalności gospodarczej wykorzystują oddzielne rachunki bankowe, na które wpływają należności i są spłacane zobowiązania związane z wykonywaniem działalności gospodarczej. Prowadzona przez Spółkę ewidencja księgowa pozwala na wyodrębnienie kosztów i przychodów w odniesieniu do każdego z Działów. Możliwe więc będzie ustalenie wyniku finansowego dla każdego z Działów osobno. Główne elementy rachunku zysków i strat Działu Handlowego obejmują: przychody z tytułu sprzedaży towarów handlowych; przychody z tytułu odsetek; koszty, które stanowią głównie: koszty nabycia towarów handlowych, koszty wynagrodzeń personelu, koszty usług telekomunikacyjnych, koszty najmu lokalu biurowego i koszty licencji na oprogramowanie. Możliwe jest także wyodrębnienie aktywów i pasywów przypisanych do Działu Handlowego. Dział Handlowy nie jest jednak oddziałem podlegającym wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zadania Działu Inwestycyjnego obejmują natomiast wszelkie czynności związane z pozyskiwaniem, obróbką i analizą danych w celu stałego monitorowania sytuacji na rynkach finansowych, analizą i weryfikacją możliwości (okazji) inwestycyjnych, przygotowywaniem strategii inwestycyjnej Działu Inwestycyjnego, nabywaniem papierów wartościowych (krótkoterminowych oraz długoterminowych). Zadaniami Działu Inwestycyjnego kieruje jego kierownik, który posiada uprawnienia do podejmowania decyzji biznesowych związanych z działalnością Działu Inwestycyjnego i ponosi odpowiedzialność za działalność Działu Inwestycyjnego przed Zarządem Spółki. Kierownik Działu Inwestycyjnego w realizacji zadań korzysta z pomocy podległego mu pracownika/pracowników. Pracownicy Działu Inwestycyjnego są zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę i pracownicy ci będą podlegać kierownictwu odrębnemu od kierownictwa Działu Handlowego. Do Działu Inwestycyjnego są lub będą przypisane w szczególności następujące podstawowe składniki materialne i niematerialne: papiery wartościowe nabywane z krótkoterminowym i długoterminowym horyzontem inwestycyjnym (w tym, w szczególności długoterminowa inwestycja w akcje spółki V. S.A.); prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu lokalu biurowego, umów dotyczących usług telekomunikacyjnych, umowy rachunku inwestycyjnego, środki pieniężne na osobnym rachunku bankowym w PLN i w EUR przypisanym wyłącznie do Działu Inwestycyjnego; wyposażenie biurowe (meble, w tym lampka biurowa, segregatory i inne materiały biurowe) oraz środki trwałe (komputery z wyposażeniem, telefony i inny sprzęt elektroniczny) przypisane do stanowisk pracy; licencje na oprogramowanie komputerowe; dokumenty związane z prowadzeniem działalności w ramach Działu Inwestycyjnego, włącznie z materiałami archiwalnymi i wszelkimi innymi informacjami, które mogłyby zostać uznane, jako istotne dla prowadzonej przez Dział Inwestycyjny działalności. Wyodrębnione w ten sposób składniki materialne i niematerialne Działu Inwestycyjnego stanowią zespół składników zdolny do realizacji stawianych mu zadań.

W kontekście wyodrębnienia finansowego Działu Inwestycyjnego Wnioskodawca wskazał, że główne elementy rachunku zysków i strat Działu Inwestycyjnego obejmują: przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych; przychody z tytułu odsetek; koszty, które stanowią głównie: koszty nabycia papierów wartościowych rozpoznawane w momencie ich odsprzedaży, koszty wynagrodzeń personelu, koszty usług telekomunikacyjnych, koszty najmu lokalu biurowego i koszty licencji na oprogramowanie. Możliwe jest także wyodrębnienie aktywów i pasywów, przypisanych do Działu Inwestycyjnego. Jednocześnie Wnioskodawca zaznacza, że Dział Inwestycyjny nie jest oddziałem podlegającym wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wnioskodawca podkreśla, że przenoszony do innego podmiotu Dział Inwestycyjny będzie obejmował składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania Działu Inwestycyjnego, wymienione wyżej. Po dokonaniu podziału przez wydzielenie, Dział Inwestycyjny, jak i Dział Handlowy będą gotowe do funkcjonowania w oparciu o własne zasoby, w tym aktywa i pasywa oraz personel.

W świetle przywołanych uregulowań i przedstawionych okoliczności należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że wydzielany do nowo zawiązanej spółki zespół składników materialnych i niematerialnych tworzący Dział Inwestycyjny oraz (ii) pozostający w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych tworzący Dział Handlowy stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust. 27e ustawy o VAT. Z wniosku wynika, że Dział Handlowy, jak i Dział Inwestycyjny funkcjonują w strukturze Spółki jako formalnie oraz faktycznie wyodrębnione w ramach istniejącego przedsiębiorstwa zespoły składników majątku obejmujące zarówno składniki materialne, niematerialne oraz zobowiązania. Wnioskodawca wskazał, że w ramach przedsiębiorstwa Spółki funkcjonują dwa formalnie wyodrębnione w Regulaminie Organizacyjnym Spółki Działy. Regulamin określa schemat organizacyjny Działów oraz podział funkcji realizowanych przez Działy. Działy przy prowadzeniu działalności gospodarczej wykorzystują oddzielne rachunki bankowe, na które wpływają należności i są spłacane zobowiązania związane z wykonywaniem działalności gospodarczej, a prowadzona przez Spółkę ewidencja księgowa pozwala na wyodrębnienie kosztów i przychodów w odniesieniu do każdego z Działów. Możliwe więc będzie ustalenie wyniku finansowego dla każdego z Działów osobno. Wyodrębnione w ten sposób składniki materialne i niematerialne Działu Inwestycyjnego i Działu Handlowego stanowią zespół składników zdolny do realizacji stawianych im zadań. Jak wskazał Wnioskodawca, po dokonaniu podziału przez wydzielenie, Dział Inwestycyjny jak i Dział Handlowy będą gotowe do funkcjonowania na podstawie własnych zasobów.

W konsekwencji, Działy będą posiadały cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem rozważane wydzielenie Działalności Inwestycyjnej poprzez podział polegający na przeniesieniu na nowo zawiązaną spółkę Działu Inwestycyjnego, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, będzie podlegał wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że transakcja przeniesienia Działu Inwestycyjnego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.