IPPP2/4512-377/15-2/MMa | Interpretacja indywidualna

Czy wyodrębniony Pion będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a zatem jego przeniesienie w związku z planowanym podziałem Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT
IPPP2/4512-377/15-2/MMainterpretacja indywidualna
 1. podział spółki
 2. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych planowej transakcji podziału spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych planowej transakcji podziału spółki przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca należy do grupy spółek w Polsce (dalej: „Grupa”), której główna działalność polega na prowadzeniu sprzedaży detalicznej materiałów budowlanych, narzędzi oraz artykułów dekoracyjnych, wyposażenia wnętrz i ogrodów oraz świadczeniu usług związanych ze wskazanym asortymentem.

Działalność Spółki prowadzona jest na podstawie umów franczyzy zawartych ze spółką powiązaną z siedzibą w Polsce („Franczyzodawca”), w formie sieci wyspecjalizowanych sklepów (marketów budowlanych). Franczyzodawca, w oparciu o wskazane umowy, poza licencjami oraz wytycznymi w zakresie sposobu prowadzenia działalności pod marką O, świadczy na rzecz Wnioskodawcy także szeroko pojęte usługi zarządcze, administracyjne i z zakresu obsługi księgowej i kadrowej.

Aktualnie, rozważane są możliwości rozwoju działalności spółek z Grupy, w tym Wnioskodawcy. Jednocześnie, planowane jest uproszenie aktualnej struktury Grupy.

Jednym z analizowanych rozwiązań jest podział Spółki przez wydzielenie w oparciu o art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), w wyniku którego część funkcji i składników przedsiębiorstwa Spółki zostanie przeniesionych do spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce, która również prowadzi na zasadzie franczyzy działalność operacyjną o podobnym charakterze.

Przed dniem podziału przychody Spółki pochodzić będą z działalności dwóch pionów: Pionu C i Pionu O, które realizować będą swoje funkcje w oparciu o przypisane do ich odrębnych działalności składniki materialne i niematerialne, w tym aktywa i pasywa oraz wyspecjalizowany personel.

Pion O

Pion O zajmować się będzie przede wszystkim prowadzeniem głównej działalności Grupy, tj. sprzedażą detaliczną materiałów budowlanych i ogrodniczych, narzędzi oraz świadczeniem usług związanych ze sprzedawanymi towarami.

Do zadań Pionu O należeć będą m.in. nabywanie towarów celem ich dalszej sprzedaży, świadczenie usług związanych ze sprzedawanym asortymentem oraz najem powierzchni handlowych.

W celu realizacji założonych zadań, do Pionu O przypisana będzie część aktywów i pasywów Spółki, związanych z opisaną powyżej działalnością.

Do składników Pionu O należeć będą m.in.:

 • towary handlowe,
 • zobowiązania i należności handlowe wobec kontrahentów,
 • umowy z dostawcami towarów sprzedawanych przez Spółkę,
 • umowy franczyzy w zakresie działalności Pionu,
 • umowy najmu i obsługi nieruchomości w postaci marketów budowlanych,
 • wyposażenie marketów budowlanych, w tym m.in. meble i sprzęt komputerowy (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne), służące sprzedaży detalicznej materiałów budowlanych i ogrodniczych,
 • środki pieniężne na osobnych rachunkach bankowych przypisanych wyłącznie do tego Pionu, w tym także przypisane do tego Pionu środki pieniężne w kasie Spółki,
 • umowy leasingu samochodów użytkowanych przez pracowników Pionu.

Do zobowiązań opisywanego Pionu należeć będą w szczególności zobowiązania wynikające z realizowanych przez Pion O zadań w zakresie prowadzenia sprzedaży detalicznej towarów (materiałów budowlanych, narzędzi, artykułów dekoracyjnych) i usług, w tym zobowiązania handlowe, kredyty bankowe, inne zobowiązania z o charakterze finansowym, zobowiązania wynikające z umów najmu oraz obsługi nieruchomości, włącznie ze zobowiązaniami m.in. z tytułu nabywania energii elektrycznej, gazu, wody, usług wywozu odpadów oraz usług ochrony, a także zobowiązania wynikające z umów franczyzy.

Podstawowym przychodem Pionu O będzie przychód z działalności operacyjnej prowadzonej przez sieć wyspecjalizowanych sklepów (marketów budowlanych), natomiast do kosztów należeć będą m.in. następujące rodzaje wydatków:

 • koszty nabywania i sprzedaży towarów,
 • koszty najmu nieruchomości,
 • koszty utrzymania nieruchomości,
 • koszty usług nabywanych na podstawie umów franczyzy,
 • koszty pracowników przypisanych do Pionu O (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, świadczenia pozapłacowe),
 • koszty reklamy,
 • koszty amortyzacji i eksploatacji majątku,
 • koszty doradztwa zewnętrznego,
 • koszty licencji na oprogramowanie,
 • koszty finansowania zewnętrznego i ubezpieczeń,
 • koszty podatków i opłat.

Pion będzie prowadził swoją działalność poprzez pracowników zatrudnionych w Spółce, posiadających doświadczenie i wiedzę konieczną do realizacji zadań Pionu. Z perspektywy organizacyjnej, Pion Operacyjny zostanie formalnie wyodrębniony w regulaminie organizacyjnym Spółki, który określi schemat organizacyjny Pionu oraz podział stanowisk przypisanych do funkcji realizowanych przez ten Pion. Należy podkreślić, że pracownicy przypisani do Pionu Operacyjnego podlegać będą odrębnemu kierownictwu od Pionu C.

Ewidencja księgowa, prowadzona dla Wnioskodawcy do celów zarządczych i kontrolingowych będzie umożliwiać identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów związanych z prowadzeniem działalności w ramach Pionu O. Koszty i przychody związane z działalnością Pionu O wynikające ze sprzedaży towarów i usług poprzez sieć wyspecjalizowanych sklepów (marketów budowlanych) przyporządkowane będą przez Wnioskodawcę na podstawie prowadzonych ewidencji. Ponadto, Wnioskodawca dokonywać będzie alokacji kosztów pośrednich, dotyczących działalności obu pionów, tj. Pionu O i C

Na podstawie prowadzonych dla Spółki ksiąg i ewidencji możliwe więc będzie ustalenie wyniku finansowego (określenie kosztów i przychodów) dla każdego Pionu osobno.

Pion C

Drugi element działalności Spółki oparty będzie o Pion C, który stanowi przede wszystkim wsparcie sprzedaży w postaci centrum telefonicznego (call center), w którym odbywać się będzie kontakt z obecnymi i potencjalnymi klientami Wnioskodawcy. Działalność ta będzie miała charakter pomocniczy w stosunku do działalności operacyjnej Spółki i w zamierzeniu ma ułatwić klientom uzyskiwanie informacji o ofercie Spółki, oraz spółki powiązanej prowadzącej analogiczną działalność, a także przejąć część obowiązków punktów informacyjnych zlokalizowanych w sklepach, np. w zakresie przyjmowanych reklamacji.

Pion C realizować będzie m.in. następujące zadania:

 • przyjmowanie zapytań od klientów otrzymywanych drogą telefoniczną oraz mailową,
 • analiza zapytań klientów z wykorzystaniem dostępnych narzędzi IT,
 • identyfikacja problemów oraz ich dokumentowanie,
 • przekazywanie zapytań klientów do odpowiednich działów prowadzących działalność operacyjną,
 • bieżący kontakt z klientem w celu informowania go o podjętych działaniach,
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania klientów,
 • obsługa reklamacji od klientów,
 • obsługa strony internetowej Spółki,
 • wsparcie klientów przy dokonywaniu rezerwacji towarów Spółki poprzez stronę internetową oraz obsługa rezerwacji.

W celu realizacji założonych zadań, do Pionu C przypisana będzie część aktywów i pasywów przedsiębiorstwa Spółki, związanych z opisaną powyżej działalnością.

Na składniki Pionu C się będą między innymi:

 1. wyposażenie biurowe, w tym m.in. meble (biurka, krzesła, szafy) i różnego rodzaju akcesoria biurowe,
 2. wyposażenie techniczne, na które składają się m.in.: zestawy komputerowe, telefony, słuchawki,
 3. licencje na system informatyczny do obsługi Pionu C
 4. umowa najmu nieruchomości biurowej,
 5. umowa franczyzy w części dotyczącej działalności Pionu C

Do zobowiązań Pionu C należeć będą w szczególności zobowiązania wynikające z realizacji zadań opisywanego Pionu, w tym zobowiązania z tytułu wynagrodzeń należnych pracownikom Pionu C, a także utrzymania nieruchomości biurowej, jej wyposażenia oraz infrastruktury informatycznej.

Do innych szczególnie istotnych elementów Pionu C należeć będą m.in. prawa i zobowiązania wynikające z umowy najmu położonego w V. lokalu, przystosowanego do działalności biurowej i świadczenia usług typu „call center”.

Wynagrodzenie otrzymywane za świadczone usługi stanowić będzie główne źródło przychodów Pionu C.

Natomiast do kosztów należą obecnie i będą należeć m.in. następujące rodzaje wydatków:

 • koszty pracowników Pionu (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne),
 • koszty najmu lokalu biurowego,
 • koszty użytkowania linii telefonicznych,
 • koszty dysponowania numerem telefonicznym,
 • koszty obsługi serwisowej,
 • koszty nabywania usług w ramach umów franczyzy,
 • koszty amortyzacji i eksploatacji majątku,
 • koszty licencji na oprogramowanie,
 • koszty podatków i opłat.

Pion C prowadził będzie swoją działalność zarówno poprzez pracowników zatrudnionych obecnie w Spółce, posiadających doświadczenie i specjalistyczną wiedzę konieczną do realizacji zadań Pionu, jak i konsultantów zatrudnionych z wykorzystaniem wsparcia powiatowego urzędu pracy. Konsultanci posiadać będą odpowiednie kwalifikacje tj. umiejętność płynnego wysławiania się, obsługi komputera, a także wiedzę dotyczącą oferowanych towarów oraz w zakresie świadczonych przez Spółkę usług.

Z perspektywy organizacyjnej, Pion C zostanie formalnie wyodrębniony w regulaminie organizacyjnym Spółki, który określi schemat organizacyjny Pionu i podział stanowisk przypisanych do funkcji realizowanych przez ten Pion.

Ponadto, Pion C podlegać będzie osobnemu kierownictwu.

Pion O posiadać będzie przypisane wyłącznie do swojej działalności rachunki bankowe, a ewidencja księgowa prowadzona przez Wnioskodawcę do celów zarządczych i controlingowych, będzie umożliwiać w każdym czasie identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie Pionu C.

Koszty i przychody związane z działalnością Pionu C przyporządkowane będą przez Wnioskodawcę na podstawie prowadzonych ewidencji. Ponadto, Wnioskodawca będzie dokonywać alokacji kosztów pośrednich, dotyczących działalności obu pionów, tj. Pionu C i Pionu O.

Uwzględniając odmienną specyfikę działalności, oba Piony Spółki, tj. O oraz C, będą wyodrębnione w regulaminie organizacyjnym Spółki oraz będą posiadać odrębne rachunki bankowe. W szczególności, podkreślenia wymaga, że w oparciu o dane wynikające z ewidencji księgowej Wnioskodawcy dla potrzeb wewnętrznych będą mogły być sporządzane odrębne bilanse i rachunki zysków i strat dla obu Pionów.

Rozwój działalności

Z uwagi na planowany rozwój działalności oraz potrzebę redukcji ryzyk gospodarczych, na podstawie art. 529 § 1 pkt 4) KSH (podział przez wydzielenie), Spółka planuje wydzielić ze swojej struktury Pion Operacyjny i przenieść go do spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce należącej do Grupy (dalej: „Spółka przejmująca”), także prowadzącej w Polsce działalność w zakresie sprzedaży detalicznej analogicznej do Pionu O.

Przedmiotem przeniesienia do Spółki przejmującej będą wszystkie składniki majątku związane z wyodrębnionym Pionem O, w tym wszystkie zobowiązania i należności przypisane do tego Pionu zgodnie z informacjami przedstawionymi powyżej, także pracownicy oraz współpracownicy przypisani do tej części przedsiębiorstwa, oraz umowy najmu nieruchomości Pionu O. Jednym ze skutków podziału przez wydzielenie i przejęcia Pionu O będzie także przeniesienie pracowników pomiędzy Spółką, a Spółką przejmującą, które nastąpi w trybie przejścia zakładu pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy.

Wnioskodawca przekaże Spółce przejmującej dokumenty (umowy, porozumienia, regulaminy, wykazy itp.) związane z działalnością prowadzoną przez Pion O oraz udostępni zapisy ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy dotyczące wydzielanych zespołów składników majątkowych. Wnioskodawca umożliwi Spółce przejmującej również bieżący dostęp do dokumentów źródłowych stanowiących podstawę dokonywanych zapisów w księgach rachunkowych (faktury, rachunki itp.), które z uwagi na ciążące na Wnioskodawcy obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji księgowej i podatkowej Wnioskodawcy, nie mogą zostać przekazane Spółce przejmującej w oryginale.

Wnioskodawcy po dniu wydzielenia pozostanie natomiast Pion C, stanowiący odrębny (od Pionu O) Pion działalności Spółki. Wskutek podziału, Spółka przejmująca, do której przeniesiony zostanie Pion O, będzie prowadzić działalność w zakresie sprzedaży detalicznej materiałów budowlanych, narzędzi, artykułów dekoracyjnych i wyposażenia ogrodów oraz sprzedaży związanych z tym asortymentem usług, na bazie posiadanych i przejętych składników majątku oraz kadry pracowniczej, a także na podstawie umów zawartych z kontrahentami i klientami Pionu O, poprzez sieć własnych wyspecjalizowanych sklepów, a także tych przejętych od Spółki, stanowiących element Pionu O.

Natomiast, od dnia wydzielenia przedsiębiorstwo Spółki stanowić będzie Pion C świadczący usługi typu „call center” na rzecz pozostałych spółek z Grupy.

W wyniku wyodrębnienia spodziewaną korzyścią dla działalności Grupy w Polsce będzie obniżenie kosztów działalności podstawowej (tj. prowadzenia sprzedaży detalicznej towarów i usług przez jedną, wyspecjalizowaną spółkę w Grupie). W szczególności, za wykonywaniem ich przez jeden, wyspecjalizowany podmiot w ramach Grupy, do której należy Wnioskodawca przemawiają argumenty wynikające z rachunku ekonomicznego (zwiększenie efektywności) oraz względów gospodarczych i praktycznych (optymalizacja i standaryzacja procesów, dopasowanie struktur organizacyjnych do aktualnych wymogów rynkowych outsourcing procesów). Z kolei, po wydzieleniu Spółka będzie mogła rozwijać działalność w ramach Pionu C.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku od towarów i usług oznaczone we wniosku nr 3:

Czy wyodrębniony w Spółce Pion O będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a zatem jego przeniesienie w związku z planowanym podziałem Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, Pion O wnoszony w wyniku podziału przez wydzielenie do Spółki przejmującej (w tym składniki majątkowe oraz niemajątkowe oraz pracownicy i współpracownicy Pionu O), będzie, na dzień wydzielenia, stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a zatem jego przeniesienie w związku z planowanym podziałem Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

O wyodrębnieniu funkcjonalnym i organizacyjnym Pionu O świadczyć będą zarówno odrębne, realizowane zadania gospodarcze, jak i przypisanie wyłącznie do działalności tego Pionu opisane we wniosku składniki materialne i niematerialne, w tym aktywa i pasywa, umożliwiające realizację prowadzonej działalności. Do składników materialnych należeć będą wskazane w opisie zdarzenia przyszłego powyżej składniki majątku (w tym towary handlowe, środki pieniężne na odrębnych rachunkach bankowych, a także środki pieniężne znajdujące się w kasie przedsiębiorstwa Spółki przypisane wyłącznie do działalności Pionu O, umowy, w tym użytkowane na ich podstawie rzeczy i prawa, wyposażenie biurowe i techniczne, w tym m.in. meble i sprzęt komputerowy (środki trwałe), służące do działalności Pionu O, licencje na oprogramowanie komputerowe wykorzystywane przez pracowników Pionu O), w tym zobowiązania wynikające z umów związanych z realizowanymi zadaniami Pionu O.

Pion O będzie prowadził swoją działalność poprzez pracowników i współpracowników zatrudnionych w Spółce i przypisanych do działalności Pionu, posiadających doświadczenie i wiedzę konieczną do realizacji jego zadań.

Ponadto, Pion O będzie wyodrębniony także na płaszczyźnie organizacyjnej, o czym świadczyć będzie osobna struktura organizacyjna Pionu w ramach Spółki, podporządkowana realizowanym funkcjom.

Natomiast, w przypadku Pionu C o wyodrębnieniu funkcjonalnym i organizacyjnym tego Pionu świadczyć będą składniki materialne i niematerialne, w tym m.in. w szczególności:

 • umowy w zakresie działalności Pionu, wyposażenie biurowe, w tym m.in. meble i różnego rodzaju akcesoria biurowe, wyposażenie techniczne, na które składają się m.in.: zestawy komputerowe, telefony, słuchawki, licencje na system informatyczny do obsługi Pionu oraz zobowiązania z tytułu umów,
 • zobowiązania pracownicze oraz zobowiązania związane z utrzymaniem nieruchomości biurowej, jej wyposażenia oraz infrastruktury informatycznej, przypisane do przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego działalności.

Pion C prowadzić będzie swoją działalność poprzez pracowników dotychczas zatrudnionych w Spółce, jak i nowych, przyjętych do pracy dzięki wykorzystaniu wsparcia powiatowego urzędu pracy. Pracownicy posiadać będą odpowiednie dla konkretnego stanowiska kwalifikacje, w tym wiedzę techniczną w zakresie asortymentu i usług sprzedawanych przez Spółkę oraz Spółkę przejmującą.

Tym samym, mając na uwadze przedstawione powyżej cechy obu Pionów, ich wyodrębnienie funkcjonalne i organizacyjne nie powinno budzić wątpliwości, bowiem w ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy Pion O i C realizować będą swoje (odrębnie przypisane) funkcje w oparciu o odrębne składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania przypisane do odrębnych działalności.

Ponadto, realizacja zadań poszczególnych Pionów odbywać się będzie przy wykorzystaniu odrębnych kadr wyspecjalizowanych pracowników.

Stosownie do potrzeb wynikających z realizowanych przez Piony zadań, oparte one będą o odrębne regulaminy organizacyjne, określające podział stanowisk pracy przypisanych do poszczególnych Pionów. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy warunek organizacyjnego wyodrębnienia podlegających wydzieleniu części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy należy uznać za spełniony.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle art. 6 ustawy o VAT, nie podlegają podatkowi od towarów i usług transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów”, w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w innej formie, np. tytułem podziału przez wydzielenie.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W świetle powyższego, należy uznać, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa dla potrzeb podatku VAT ma charakter analogiczny do definicji określonej w przepisach (art. 4a pkt 4) ustawy o CIT.

Tym samym, w celu określenia, czy dany zespół składników przedsiębiorstwa może stanowić jego zorganizowaną część należy zbadać, czy charakteryzuje się on takimi samymi cechami, jak dla potrzeb CIT, tj. czy:

 • w skład zespołu wchodzą składniki materialne i niematerialne, które pozostają w funkcjonalnym związku i są przeznaczone do wykonywania określonych zadań gospodarczych;
 • posiada określone, wydzielone miejsce w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podatnika;
 • został organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w przedsiębiorstwie podatnika;
 • zespół składników niematerialnych i materialnych mógłby stanowić odrębne przedsiębiorstwo;
 • w sposób samodzielny realizujące określone zdania gospodarcze.

Koszty i przychody związane z działalnością poszczególnych Pionów przyporządkowane będą przez Wnioskodawcę na podstawie prowadzonych ewidencji. Ponadto, Wnioskodawca dokonywać będzie alokacji kosztów pośrednich, dotyczących działalności Pionu O i C. Za wyodrębnieniem finansowym Pionów przemawiać będzie także korzystanie z odrębnych rachunków bankowych i przyporządkowanej tym Pionom gotówki w kasie Wnioskodawcy.

Tym samym, mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy opisywane powyżej, Pion O i Pion C będą również spełniać kryterium wyodrębnienia finansowego.

W wydawanych interpretacjach indywidualnych Minister Finansów wielokrotnie potwierdzał, że definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa objęte są takie wyodrębnione zespoły składników majątkowych oraz zobowiązań, które wykonują określone funkcje na rzecz podatnika (w strukturze którego istnieją), jeżeli w oparciu o taki zespół składników majątkowych i zobowiązań możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej, np. interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 grudnia 2010 r. sygn. IPPB5/423-621/10-3/MB, z 25 listopada 2010 r. sygn. IPPB5/423-553/10-4/DG, z 18 listopada 2010 r. sygn. IPPB5/423-550/10-4/DG oraz wiele innych.

W ramach zespołu składników materialnych i niematerialnych podlegających wydzieleniu do Spółki przejmującej, przeniesione lub udostępnione zostaną także dokumenty (w tym umowy, porozumienia, regulaminy, wykazy itp.) związane z działalnością Pionu O, zapisy ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy dotyczące tego zespołu (za wyjątkiem tych, które z uwagi na ciążące na Wnioskodawcy obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji księgowej i podatkowej Wnioskodawcy nie mogą zostać przekazane Spółce przejmującej w oryginale).

Ze względu na wskazane wyżej wyodrębnienie funkcjonalne, organizacyjne i finansowe (w tym także przypisanie odpowiednich do realizowanego celu składników majątku, umów, dokumentów oraz pracowników realizujących zadania i funkcje związanych ze świadczeniem usług), zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na Pion O, podlegający wydzieleniu do Spółki przejmującej, stanowić będzie wyodrębnioną, zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Taki sam charakter będzie posiadać zespół składników materialnych i niematerialnych stanowiący Pion C, mający pozostać w spółce Wnioskodawcy po dniu wydzielenia. W konsekwencji, w wyniku podziału spółki Wnioskodawcy przez wydzielenie ze Spółki Pionu O i pozostawienie w niej C, powstaną dwie wyodrębnione zorganizowane części przedsiębiorstwa, zdolne do samodzielnej realizacji powierzonych zadań.

Podsumowując, Pion O i Pion C zostaną wyodrębnione na płaszczyźnie organizacyjnej, bowiem stanowić będą wyodrębnione zorganizowane zespoły składników materialnych i niematerialnych. Jednocześnie, pomiędzy materialnymi i niematerialnymi składnikami majątku wykorzystywanymi przez Piony, zachodzić będą ścisłe powiązania o charakterze funkcjonalnym. Powyższe powiązania istniejące w ramach poszczególnych Pionów służyć będą faktycznemu wykonywaniu określonych, odrębnych od siebie zadań gospodarczych. W ocenie Wnioskodawcy, zarówno Pion O, jak i Pion C, w oparciu o przyporządkowane im składniki materialne i niematerialne, mogłyby zatem funkcjonować jako osobne przedsiębiorstwa realizujące przypisane im zadania (funkcje). Ponadto, oba Piony zostaną w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego wyodrębnione na płaszczyźnie finansowej, co będzie odzwierciedlać korzystanie z odrębnych środków pieniężnych, w tym rachunków bankowych oraz możliwość odrębnej alokacji przychodów i kosztów do działalności obu Pionów.

Jednocześnie, należy zauważyć, że przedmiotem wydzielenia do Spółki przejmującej będą wszystkie składniki majątku przyporządkowane do Pionu O zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego transferem do Spółki przejmującej objęte zostaną istotne i niezbędne z punktu widzenia prowadzonej działalności składniki majątku, pracownicy, współpracownicy oraz umowy, a także należności i zobowiązania, które będą przypisane do Pionu O, przy czym chodzi tu o wszystkie składniki majątku przypisane do tego Pionu na dzień wydzielenia zgodnie z metodyką opisaną we Wniosku i stanowiące o wyodrębnieniu Pionu O jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W szczególności zaś, Wnioskodawca pragnie podkreślić, że podjęcie działalności przez Pion O w ramach Spółki przejmującej powinno być możliwe zarówno pod względem formalno-prawnym, jak i operacyjnym, począwszy od dnia dokonania podziału.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy zespoły składników majątkowych, materialnych i niematerialnych oraz zobowiązania związane z działalnością prowadzoną przez wyodrębniony Pion O mający podlegać wydzieleniu do Spółki przejmującej w drodze podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie, jak również mający pozostać w spółce Wnioskodawcy po dniu wydzielenia Pion C, będą stanowić (każdy z osobna) zorganizowane części przedsiębiorstwa

Zdaniem Wnioskodawcy analizowany Pion O spełnia powyższe przesłanki, tzn. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych pozostający w funkcjonalnym związku z prowadzoną działalnością i realizowanymi zadaniami gospodarczymi. Ponadto, jest on także wyodrębniony w strukturze Spółki w aspekcie funkcjonalnym (odrębne zadania), finansowym (przypisane aktywa, pasywa, w tym zobowiązania oraz wydzielenie dla rachunkowe dla potrzeb zarządczych) i organizacyjnym (odrębne regulaminy organizacyjne, wyspecjalizowane kadry pracowników, odrębne rachunki bankowe, itd.).

W ocenie Spółki, w analizowanym przypadku warunek istnienia zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych będzie spełniony, ponieważ w skład Pionu O wejdą wszystkie składniki majątkowe (aktywa i pasywa), w tym także zobowiązania pozwalające na realizację powierzonych funkcji. Będą to zarówno składniki materialne (m.in. towary handlowe, środki pieniężne oraz środki trwałe), jak i niematerialne.

Ponadto, do zespołów składników majątkowych będą należeć istniejące na dzień wydzielenia zobowiązania funkcjonalnie związane z działalnością Pionu O.

Podkreślenia wymaga, że składniki majątkowe i niemajątkowe przypisane do Pionu O, będą tworzyć odrębny zespół umożliwiający kontynuację działalności tego Pionu w ramach struktury Spółki przejmującej, a zatem kontynuację osiągania z tego tytułu korzyści (w tym przychodów podlegających opodatkowaniu).

W powyższym zakresie równie istotnym elementem zorganizowanej części przedsiębiorstwa będą pracownicy Spółki, którzy zostaną przeniesieni do Spółki Przejmującej w oparciu o art. 231 Kodeksu Pracy, tzw. przejście zakładu pracy. Dzięki powyższemu, Spółka przejmująca w realizacji zadań Pionu O będzie mogła posługiwać się wykwalifikowaną, doświadczoną kadrą znającą specyfikę prowadzonej działalności oraz aktywa, pasywa i umowy podlegające przejęciu.

Tym samym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Pion O stanowiący zespół składników niematerialnych i materialnych, stanowić będzie odrębne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące przypisane temu Pionowi zadania gospodarcze.

Wskutek powyższego, Pion O przenoszony w wyniku podziału przez wydzielenie do Spółki przejmującej (w tym składniki majątkowe oraz niemajątkowe oraz pracownicy Pionu O), będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

W konsekwencji, ponieważ w świetle przedstawionej argumentacji, rozważane przeniesienie w ramach podziału Pionu O dotyczyć będzie w istocie powiązanego funkcjonalnie zespołu składników majątkowych i niemajątkowych oraz personelu Spółki, Spółka stoi na stanowisku, że w świetle art. 6 pkt 1 ustawy o VAT w związku z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, przeniesienie Pionu O stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa nie będzie stanowić transakcji podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Przepisy regulujące prawną instytucję podziału spółek stanowią treść tytułu IV działu II ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.).

W art. 529 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyróżniono cztery sposoby dokonania podziału spółek kapitałowych. Zgodnie z ww. przepisem, podział może być dokonany przez:

 1. przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie),
 2. zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek),
 3. przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki),
 4. przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych podział dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku. Złożoność procedur związanych z podziałem spółki nie ma przy tym znaczenia. Istotny jest efekt końcowy – przeniesienie własności.

Zatem podział spółki przez wydzielenie jest transakcją zbycia w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy, o ile przedmiotem dostawy jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, powinien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”, zatem dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy stosować definicję zawartą w art. 55(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

Zgodnie z tym przepisem, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 • koncesje, licencje i zezwolenia;
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 • tajemnice przedsiębiorstwa;
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W myśl art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako: dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. To oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie może obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, lecz tylko tę część, która spełnia wszystkie kryteria wskazane w art. 2 pkt 27 e ustawy o podatku od towarów i usług. O tym, czy doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres przenoszonego majątku, praw i zobowiązań. Wyodrębnienie to musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej materiałów budowlanych, narzędzi oraz artykułów dekoracyjnych, wyposażenia wnętrz i ogrodów oraz świadczeniu usług związanych ze wskazanym asortymentem. Działalność Spółki jest prowadzona na podstawie umów franczyzy zawartych ze spółką powiązaną z siedzibą w Polsce, w formie sieci wyspecjalizowanych sklepów (marketów budowlanych). Franczyzodawca, w oparciu o wskazane umowy, poza licencjami oraz wytycznymi w zakresie sposobu prowadzenia działalności pod marką O, świadczy na rzecz Wnioskodawcy także szeroko pojęte usługi zarządcze, administracyjne i z zakresu obsługi księgowej i kadrowej.

Z uwagi na planowany rozwój działalności oraz potrzebę redukcji ryzyk gospodarczych, Spółka planuje wydzielić ze swojej struktury Pion O i przenieść go do spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce należącej do Grupy, także prowadzącej w Polsce działalność w zakresie sprzedaży detalicznej analogicznej do Pionu O.

Przedmiotem przeniesienia do Spółki przejmującej będą wszystkie składniki majątku związane z wyodrębnionym Pionem O, w tym wszystkie zobowiązania i należności przypisane do tego Pionu zgodnie z informacjami przedstawionymi powyżej, także pracownicy oraz współpracownicy przypisani do tej części przedsiębiorstwa, oraz umowy najmu nieruchomości Pionu O. Jednym ze skutków podziału przez wydzielenie i przejęcia Pionu O będzie także przeniesienie pracowników pomiędzy Spółką, a Spółką przejmującą, które nastąpi w trybie przejścia zakładu pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest czy wyodrębniony w Spółce Pion O będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa a zatem czy jego przeniesienie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Analiza opisu zdarzenia przyszłego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzą do wniosku, że składniki majątkowe przyporządkowane do Pionu O, stanowią zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż jak wynika z okoliczności sprawy są wyodrębnione organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie.

O wyodrębnieniu organizacyjnym Pionu O świadczy to, że Pion ten będzie prowadził swoją działalność poprzez pracowników zatrudnionych w Spółce, posiadających doświadczenie i wiedzę konieczna do realizacji zadań Pionu. Z perspektywy organizacyjne, Pion O zostanie formalnie wyodrębniony w regulaminie organizacyjnym Spółki, który określi schemat organizacyjny Pionu oraz podział stanowisk przypisanych do funkcji realizowanych przez ten Pion. Pracownicy przypisani do Pionu O podlegać będą odrębnemu kierownictwu od Pionu C.

Oprócz wyodrębnienia organizacyjnego Pion O jest również wyodrębniony finansowo. W szczególności o wyodrębnieniu finansowym świadczy to, że Pion O będzie posiadać przypisane wyłącznie do swojej działalności rachunki bankowe, a ewidencja księgowa prowadzona przez Wnioskodawcę do celów zarządczych i kontrolingowych, będzie umożliwiać w każdym czasie identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów związanych z prowadzeniem działalności w ramach Pionu O. Koszty i przychody związane z działalnością pionu O wynikające ze sprzedaży towarów i usług poprzez sieć wyspecjalizowanych sklepów przyporządkowane będą przez Wnioskodawcę na podstawie prowadzonych ewidencji. Ponadto, Wnioskodawca dokonywać będzie alokacji kosztów pośrednich, dotyczących działalności obu pionów.

Natomiast o wyodrębnieniu funkcjonalnym świadczyć będą zarówno odrębne, realizowane zadania gospodarcze, jak i przypisane wyłącznie do działalności tego Pionu opisane we wniosku składniki materialne i niematerialne, w tym aktywa i pasywa, umożliwiające realizację prowadzonej działalności. Do składników materialnych należeć będą wskazane w opisie zdarzenia przyszłego powyżej składniki majątku (w tym towary handlowe, środki pieniężne na odrębnych rachunkach bankowych, a także środki pieniężne znajdujące się w kasie przedsiębiorstwa Spółki przypisane wyłącznie do działalności Pionu O, umowy, w tym użytkowane na ich podstawie rzeczy i prawa, wyposażenie biurowe i techniczne, w tym m.in. meble i sprzęt komputerowy (środki trwałe), służące do działalności Pionu O, licencje na oprogramowanie komputerowe wykorzystywane przez pracowników Pionu O), w tym zobowiązania wynikające z umów związanych z realizowanymi zadaniami Pionu O.

W konsekwencji, Pion O będzie posiadał cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy tj. będzie stanowił organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Zatem planowana czynność przeniesienia w wyniku podziału przez wydzielenie Pionu O, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, na rzecz Spółki Przejmującej będzie podlegała wyłączeniu z opodatkowania na postawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie należy wskazać, że w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podział spółki
IPPB5/423-812/14-5/MK | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IPTPP1/4512-388/15-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.