IPPP2/4512-256/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie dostawy części lub całości zapasów magazynowych, dostawy aktywów oraz praw z umów najmu
IPPP2/4512-256/15-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. czynności podlegające opodatkowaniu
 2. dostawa
 3. nieruchomości
 4. zbycie
 5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z 11 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy części lub całości zapasów magazynowych, dostawy aktywów oraz praw z umów najmu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy części lub całości zapasów magazynowych, dostawy aktywów oraz praw z umów najmu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka”, „Wnioskodawca”), zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług zajmuje się sprzedażą detaliczną odzieży, obuwia i akcesoriów pod różnymi markami.W ramach swojej działalności Spółka prowadzi m.in. 15 sklepów w Polsce, w których sprzedawane są towary pod marką ... („Sklepy ... ”). Dystrybucja towarów sprzedawanych pod marką ... odbywała się na podstawie dwóch umów z 2005 r.: umowy licencyjnej oraz umowy w zakresie dostaw („Umowy ... ”) - obie umowy wygasły, jednakże Spółka ma prawo prowadzić sprzedaż towarów pod marką X. do 30 września 2015 roku. Usługodawcą w ramach obu Umów ... była spółka szwajcarska posiadająca prawa do marki ... i sprzedaży rzeczy nią oznaczonych.

Sklepy ... są prowadzone w lokalach, z których Spółka korzysta na podstawie umów najmu zawartych z właścicielami centrów handlowych. Spółka dokonała w pomieszczeniach, w których prowadzone są Sklepy ... , inwestycji kwalifikowanych jako inwestycje w obcych środkach trwałych (np. adaptacje/przystosowanie powierzchni sklepowych) oraz w środki trwałe i wyposażenie stanowiące własność Spółki (np. meble, komputery, kasy fiskalne).

W Sklepach ... są zatrudnieni pracownicy oraz zleceniobiorcy, świadczący pracę na podstawie umów zawartych ze Spółką.

Sklepy ... nie zostały wyodrębnione w ramach Spółki w formie oddziałów.

Dla celów zarządczych, głównie w celu określenia rentowności poszczególnych Sklepów ... , Spółka ewidencjonuje realizowaną przez nie sprzedaż oraz koszty bezpośrednie (np. wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w sklepach i pochodnych, wartości sprzedawanych towarów, koszty najmu) na odrębnych kontach księgowych (centra przychodowo-kosztowe). Na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej możliwe jest również wskazanie określonych aktywów (np. środków trwałych) znajdujących się w danej lokalizacji (w konkretnym Sklepie ... ).

Ewidencja analityczna prowadzona dla celów zarządczych nie uwzględnia jednak wszystkich kosztów prowadzenia sklepów, np. brak w niej kosztów ogólnych, takich jak koszty administracyjne, koszty zarządzania dystrybucją towarów sprzedawanych pod marką ... , koszty księgowe, koszty informatyczne, koszty obsługi płacowej. Spółka nie sporządza, sprawozdań finansowych dotyczących poszczególnych lub wszystkich Sklepów ... ; na podstawie ewidencji księgowej nie jest możliwe sporządzenie pełnego rachunku wyników oraz bilansu.

Przychody (kwoty) wygenerowane w związku ze sprzedażą w Sklepach ... trafiają na zbiorczy rachunek bankowy Spółki. Z tego rachunku są wypełniane różne zobowiązania, w tym, związane z funkcjonowaniem innych sklepów Spółki (nie tylko Sklepów ... ).

W ostatnim czasie, Spółka podjęła decyzję o wycofaniu się z działalności związanej z dystrybucją towarów sprzedawanych pod marką ... .

Jednocześnie, Spółka rozpoczęła negocjacje z podmiotem zagranicznym („Podmiot Zagraniczny”), który jest zainteresowany nabyciem posiadanych przez Spółkę (i) aktywów (środków trwałych stanowiących wyposażanie niektórych Sklepów ... ), (ii) części zapasów magazynowych towarów posiadanych przez Spółkę (zakres tego nabycia pozostaje do dalszych uzgodnień pomiędzy stronami), (iii) praw z umów najmu dotyczących Sklepów ... - w takim zakresie, w jakim cesja praw i obowiązków z umów najmu będzie możliwa w świetle postanowień tych umów oraz rozmów z wynajmującymi (dalej łącznie jako „Przedmiot Transakcji”).

Ponieważ Podmiot Zagraniczny nie posiada w Polsce żadnego podmiotu zależnego, za pośrednictwem którego mógłby dokonać nabycia Przedmiotu Transakcji, Spółka oraz Podmiot Zagraniczny dokonały wstępnych uzgodnień co do następującego sposobu przeprowadzenia planowanej transakcji („Transakcja”):

 1. Transakcja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem istniejącej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem jest Spółka („Spółka Zależna”).
 2. Spółka Zależna nie prowadzi aktualnie żadnej działalności gospodarczej, a zatem wykorzystanie Spółki Zależnej do przeprowadzenia Transakcji nie spowoduje żadnych komplikacji natury gospodarczej, czy administracyjnej.
 3. W ramach Transakcji Spółka podwyższy kapitał zakładowy Spółki Zależnej, a nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Zależnej pokryje w następujący sposób:
  • w części, wkładem pieniężnym, co umożliwi Spółce Zależnej nabycie praw z umów najmu w zakresie wybranych lokalizacji Sklepów ... na kolejnych etapach Transakcji, pokrycie kosztów operacyjnych związanych z rozpoczęciem działalności oraz wpłacenie depozytów celem zabezpieczenia zobowiązań wynikających z umów najmu,
  • w części, wkładem niepieniężnym poprzez wniesienie do Spółki Zależnej, w formie aportu, aktywów (środków trwałych Spółki), związanych z prowadzeniem ww. Sklepów ... .
 4. Spółka dokona odpłatnego zbycia na rzecz Spółki Zależnej części lub całości zapasów magazynowych towarów sprzedawanych pod marką ... i posiadanych przez Spółkę.
 5. Spółka dokona odpłatnego zbycia na rzecz Spółki Zależnej praw z umów najmu w zakresie wybranych lokalizacji Sklepów ... (maksimum 13).
 6. Następnie, Spółka dokona zbycia wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zależnej na rzecz Podmiotu Zagranicznego, dzięki czemu Podmiot Zagraniczny, zgodnie ze swoimi intencjami, wejdzie w posiadanie podmiotu gospodarczego z siedzibą w Polsce jako jego jedyny wspólnik.

W ramach Transakcji Spółka nie przeniesie na Spółkę Zależną żadnych istniejących zobowiązań Spółki, w szczególności wynikających z Umów ... (w tym umowy licencyjnej) ani też żadnych istniejących zobowiązań z tytułu przenoszonych na Spółkę Zależną umów najmu; za zobowiązania powstałe w okresie do dnia przejęcia przez Spółkę Zależną określonych aktywów oraz praw i obowiązków Spółki wynikających z umów najmu dotyczących danego Sklepu ... będzie odpowiadać Spółka. Za zobowiązania powstałe po ww. dniu przejęcia odpowiadać będzie Spółka Zależna (choć nie można wykluczyć, że wynajmujący w umowach cesji mogą wprowadzić odpowiedzialność Spółki Zależnej za zobowiązania Spółki).

W konsekwencji Transakcji i przejęcia przez Spółkę Zależną części aktywów oraz praw i obowiązków Spółki, Spółka Zależna, zgodnie z art. 23(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), przejmie większość pracowników Spółki zatrudnionych na podstawie umów o pracę w Sklepach ... .

Z Transakcji pomiędzy Spółką i Spółką Zależną zostaną wyłączone:

 1. Prawa i obowiązki z Umów ... ,
 2. Prawa i obowiązki z umów najmu dotyczących Sklepów ... w tych lokalizacjach, które nie zostaną „przeniesione” na Spółkę Zależną,
 3. Aktywa (środki trwałe, wyposażenie) znajdujące się w tych sklepach, o których mowa w pkt (b) powyżej,
 4. Umowy usługowe związane z prowadzeniem Sklepów ... , np. umowy na dostawę mediów, usług telekomunikacyjnych, sprzątanie, emisję muzyki,
 5. Zobowiązania Spółki powstałe do daty przeniesienia umowy najmu na Spółkę Zależną w zakresie danego Sklepu ... , np. zobowiązania wobec licencjodawcy, wynajmujących, pracowników (z wyjątkiem zobowiązań dotyczących np. niewykorzystanych urlopów),
 6. Gotówka w kasie lub na rachunku bankowym wygenerowana w wyniku sprzedaży przez Spółkę towarów oznaczonych marką ... ,
 7. Należności od firm obsługujących karty płatnicze związane z realizacją przez Spółkę sprzedaży towarów pod marką ... dokonanej za pomocą kart płatniczych,
 8. Prawa i obowiązki z umów zlecenia ze zleceniobiorcami wykonującymi swoje czynności w Sklepach ... ,
 9. Jakiekolwiek oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorstwo Spółki lub jego wyodrębnione części,
 10. Jakiekolwiek koncesje, licencje lub zezwolenia wydane na rzecz Spółki,
 11. Jakiekolwiek majątkowe prawa autorskie lub majątkowe prawa pokrewne,
 12. Tajemnice przedsiębiorstwa Spółki,
 13. Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Spółki.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, do Spółki Zależnej nie przejdą również ci pracownicy Spółki, którzy związani są z prowadzeniem Sklepów ... w lokalizacjach, które nie zostaną „przeniesione” na Spółkę Zależną.

Spółka pragnie wskazać, że zgodnie z jej wiedzą, analogiczny wniosek o wydanie interpretacji prawa podatkowego w przedmiocie zakwalifikowania dla celów podatku VAT opisanego w niniejszym wniosku Przedmiotu Transakcji składa również nabywca (tj. Spółka Zależna).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Spółka zwraca się z pytaniem: czy w okolicznościach opisanego w niniejszym wniosku zdarzenia przyszłego:

 • dostawa towarów w postaci odpłatnego zbycia (sprzedaży) przez Spółkę na rzecz Spółki Zależnej części lub całości zapasów magazynowych towarów sprzedawanych pod marką ... ,
 • dostawa towarów w postaci wniesienia przez Spółkę do Spółki Zależnej wkładu niepieniężnego obejmującego aktywa (środki trwałe Spółki), związane z prowadzeniem Sklepów ... ,
 • świadczenie usług w postaci odpłatnego zbycia przez Spółkę na rzecz Spółki Zależnej praw z umów najmu w zakresie wybranych lokalizacji Sklepów ...

będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w zakresie wskazanym w art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT i nie będą wyłączone z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W opinii Spółki, opodatkowaniu podatkiem VAT w zakresie wskazanym w art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT podlegać będą następujące czynności realizowane w ramach planowanej Transakcji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT:

 • dostawa towarów w postaci odpłatnego zbycia (sprzedaży) przez Spółkę na rzecz Spółki Zależnej części lub całości zapasów magazynowych towarów sprzedawanych pod marką ... ,
 • dostawa towarów w postaci wniesienia przez Spółkę do Spółki Zależnej wkładu niepieniężnego obejmującego aktywa (środki trwałe Spółki), związane z prowadzeniem Sklepów ... ,
 • świadczenie usług w postaci odpłatnego zbycia przez Spółkę na rzecz Spółki Zależnej praw z umów najmu w zakresie wybranych lokalizacji Sklepów ... .

W opinii Spółki, Przedmiot Transakcji opisany we wniosku nie będzie wyłączony z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, ponieważ nie będzie stanowił przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT.

UZASADNIENIE WNIOSKODAWCY

 1. ZAKRES OPODATKOWANIA PODATKIEM VAT NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT, towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z kolei art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT stanowi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Jednakże, na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W kontekście cytowanych przepisów kluczowe znaczenie dla opodatkowania Przedmiotu Transakcji ma ustalenie, że Przedmiot Transakcji nie ma charakteru przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa - w takich okolicznościach odpłatne przeniesienie Przedmiotu Transakcji będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT w zakresie wskazanym w art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT.

 1. POJĘCIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Przepisy Ustawy o VAT nie definiują terminu „przedsiębiorstwo”. Z tej przyczyny, dla celów określenia zakresu pojęcia „przedsiębiorstwo”, wykorzystuje się regulację zawartą w art. 551 Kodeksu cywilnego, który to przepis stanowi, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 • koncesje, licencje i zezwolenia;
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 • tajemnice przedsiębiorstwa;
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z perspektywy prawnej wyróżnia się na ogół trzy znaczenia pojęcia „przedsiębiorstwo”: podmiotowe, funkcjonalne i przedmiotowe. W ujęciu przedmiotowym przedsiębiorstwo stanowi kompleks majątkowy zdefiniowany w art. 551 Kodeksu cywilnego. W takim też znaczeniu przedsiębiorstwo występuje jako przedmiot stosunku cywilnoprawnego.

W świetle wyroku SN z 3 grudnia 2009 r., sygn. II CSK 215/09, „Czynnikiem „konstytuującym” przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym (art. 551 k.c.) jest występowanie elementu organizacji oraz funkcjonalnego powiązania różnorodnych jego składników umożliwiających traktowanie przedsiębiorstwa jako pewną całość (zespół). Występowanie elementu organizacji pozwala odróżnić przedsiębiorstwo od majątku, gdyż ten ostatni jest przedmiotem organizacji i stanowi jedynie zbiór elementów wchodzących w skład zorganizowanej całości jaką jest przedsiębiorstwo.”

Zatem okolicznością determinującą możliwość uznania określonego zespołu składników niematerialnych i materialnych za przedsiębiorstwo jest takie ich zorganizowanie, aby wspomniany zespół mógł służyć do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto wskazuje się, że zespół składników tworzących przedsiębiorstwo musi funkcjonować w określonym otoczeniu i musi być naznaczony pewnymi elementami, które zadecydują o tym, że będziemy mieli do czynienia z przedsiębiorstwem, a nie luźnym zbiorem składników niematerialnych i materialnych. Samo zebranie czy przestrzenne usytuowanie pewnych składników nie tworzy jeszcze przedsiębiorstwa: dopiero czynnik organizacyjny oparty na kryterium funkcjonalności i celowości zestawienia składników materialnych i niematerialnych pozwala uznać ten zespół za przedsiębiorstwo.

 1. POJĘCIE ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Kodeks cywilny nie definiuje pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jakkolwiek w literaturze wskazuje się, że pojęcie to należy rozumieć w podobnym kontekście, jak przedsiębiorstwo zdefiniowane w art. 551 Kodeksu cywilnego. Istotą powyższej definicji jest bowiem występowanie elementu organizacji oraz funkcjonalnego powiązania różnorodnych składników umożliwiających ich traktowanie jako pewnej całości, zdolnej do prowadzenia działalności gospodarczej.

Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostało natomiast zdefiniowane w art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, w świetle którego jest to „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym, zobowiązań. Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie; wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (rozumianej jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Wreszcie, wymagane jest, aby tak wydzielony zespół składników miał zdolność działania jako niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące przypisane mu zadania.

Jak wskazuje Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 31 marca 2010 r., sygn. ITPP2/443-108/10/EŁ), „przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.” „Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

 1. GRANICE WYŁĄCZENIA NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD PRZEDSIĘBIORSTWA

4.1 Perspektywa cywilnoprawna

Zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Powyższy przepis ma charakter dyspozytywny, stwarzając stronom możliwość wyłączenia niektórych składników wchodzących w skład przedsiębiorstwa. W doktrynie wskazuje się jednak, że strony nie korzystają w tym zakresie z niczym niekrępowanej swobody. Aby można było mówić o czynności, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, przedmiotem czynności muszą być objęte bezwzględnie te elementy, które umożliwią kontynuowanie działalności gospodarczej.

Zatem swoboda w wyłączeniu poszczególnych składników przedsiębiorstwa nie może przekreślać istoty przedsiębiorstwa. Jak wskazuje SN w wyroku z 29 stycznia 2009 r., sygn. V CSK 294/08, „Co prawda z przepisu art. 552 k.c. można a contrario wywodzić, że m.in. z treści czynności prawnej może wynikać, iż czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo nie obejmuje wszystkiego co wchodzi w jego skład, tym niemniej swoboda w wyłączeniu poszczególnych składników nie może iść tak daleko, aby zakres wyłączeń przekreślił istotę przedsiębiorstwa (art. 551 k.c.). Dlatego też zbycie przedsiębiorstwa powinno obejmować co najmniej te składniki, które determinują funkcje spełniane przez przedsiębiorstwo” (podobne tezy zawarto m.in. w wyrokach: SN z 15 listopada 2010 r., sygn. I CSK 703/09, SN z 17 października 2000 r., I CKN 850/98).

Co istotne, ocena, czy przedmiot czynności jest przedsiębiorstwem, powinna być formułowana w sposób obiektywny na chwilę dokonywania czynności, a nie wedle tego, jakie są zamiary nabywcy co do możliwego zorganizowania w przyszłości danego zespołu aktywów, tak aby mogły być one uznane za przedsiębiorstwo. Kwalifikacja przedmiotu sprzedaży jako przedsiębiorstwa jest uzasadniona tylko wtedy, gdy w skład zbywanego zorganizowanego kompleksu wejdą te elementy, od których uzależnione jest prowadzenie działalności gospodarczej konkretnego, a nie abstrakcyjnego przedsiębiorstwa, czyli tego, które jest, a nie tego, które mogłoby być.

Również w literaturze zwraca się uwagę (tak m.in. Kidyba Andrzej (red.), Gawlik Zdzisław, Janiak Andrzej, Jedliński Adam, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna, Niezbecka Elżbieta, Sokołowski Tomasz, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna., opubl.: WKP 2012, wydanie II), że „Okolicznością determinującą możliwość uznania określonego zespołu składników niematerialnych i materialnych za przedsiębiorstwo jest takie ich zorganizowanie, żeby wspomniany zespół mógł służyć do prowadzenia działalności gospodarczej. (...) Zespół składników tworzących przedsiębiorstwo musi być swoiście zorganizowany, musi funkcjonować w określonym otoczeniu i musi być naznaczony pewnymi elementami, które zadecydują o tym, że będziemy mieli do czynienia z przedsiębiorstwem, a nie luźnym zbiorem składników niematerialnych i materialnych. Samo zebranie czy przestrzenne usytuowanie pewnych składników z reguły nie tworzy jeszcze przedsiębiorstwa. (...) Występowanie wspomnianego elementu organizacji pozwala odróżnić przedsiębiorstwo od majątku, gdyż ten jest przedmiotem organizacji i stanowi jedynie zbiór elementów wchodzących w skład zorganizowanej całości, jaką jest przedsiębiorstwo (wyr. SN z dnia 3 grudnia 2009 r., II CSK 215/09)”.

4.2 Perspektywa podatkowa

Zakres pojęcia przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) oraz granic tego pojęcia (granic dopuszczalnego wyłączenia składników przedsiębiorstwa) był również wielokrotnie przedmiotem rozważań w aspekcie podatkowym. Jak zauważa Adam Bartosiewicz (VAT. Komentarz., opubl.: LEX, 2013) „W praktyce obrotu gospodarczego jednakże zdarzają się sytuacje, w których pewne elementy przedsiębiorstwa podlegają wyłączeniu z transakcji sprzedaży. Powstaje pytanie, czy tego rodzaju transakcje należy uznać za zbycie przedsiębiorstwa, które nie jest objęte zakresem przedmiotowym VAT, czy też za dostawę odrębnych towarów. Wydaje się, że w tym przypadku należy wziąć pod uwagę, czy sprzedawany agregat składników majątkowych - spośród których wyłączono pewne elementy - mógł samodzielnie funkcjonować jako przedsiębiorstwo. I tak, uznać należy, że wyłączenie od zbycia istotnych elementów przedsiębiorstwa, jak np. firma, patenty, prawa autorskie, powoduje, że mamy do czynienia ze sprzedażą sumy składników majątkowych, a nie ze sprzedażą przedsiębiorstwa.(...).

Czynnością zbycia przedsiębiorstwa nie jest natomiast sprzedaż pewnych jego składników majątkowych, nawet jeśli stanowiły one znaczącą część wartości przedsiębiorstwa. W tym przypadku bowiem zbywca nie pozbywa się przedsiębiorstwa, lecz części swojego majątku - stanowiącego towar - który wchodzi w skład przedsiębiorstwa. Zachowuje więc aktualność wyrok NSA z dnia 6 października 1995 r. (SA/Gd 1959/94, Pr. Gosp. 1996, nr 3, s. 30), w którym stwierdzono: „Sprzedaż poszczególnych elementów przedsiębiorstwa, choćby nawet przedstawiały one znaczną wartość w porównaniu zwartością całego przedsiębiorstwa, nie stanowi podstawy do uznania, iż faktycznie nastąpiła jego sprzedaż”. Podobnie, jeżeli z przedmiotu zbycia wyłączone są istotne elementy przedsiębiorstwa, jak np. firma, patenty, prawa autorskie, to mamy do czynienia ze sprzedażą składników majątkowych, a nie ze sprzedażą przedsiębiorstwa”.

Trzeba ponadto wskazać, że przepis art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT wprowadzono w ramach implementacji art. 5 ust. 8 VI Dyrektywy Rady z 17 maja 1977 r. (Dz.U.UE L z 13 czerwca 1977 r.). O wprowadzeniu wymienionego wyżej przepisu Dyrektywy zadecydowały względy praktyczne. Opodatkowanie zbycia przedsiębiorstwa na zasadach ogólnych może bowiem rodzić problemy związane z ustaleniem podstawy opodatkowania, właściwych stawek podatkowych itp. - w przypadku przeniesienia majątku przedsiębiorstwa cena transakcyjna odzwierciedla bowiem zarówno wartość aktywów (majątku rzeczowego, wartości materialnych i prawnych, należności, środków pieniężnych oraz wartość firmy), jak i pasywów (tak: VI Dyrektywa VAT pod redakcją K. Sachsa, Podatkowe Komentarze Becka Warszawa 2004). W orzecznictwie utrwalone jest stanowisko, że jeżeli z przedmiotu zbycia wyłączone są istotne elementy przedsiębiorstwa, jak np. firma, patenty, prawa autorskie, to mamy do czynienia ze sprzedażą składników majątkowych, a nie ze sprzedażą przedsiębiorstwa (zob. wyroki NSA z 26 czerwca 2008 r., sygn. I FSK 688/07, NSA z 6 października 1995 r., sygn. akt SA/Gd 1959/94, NSA z 26 lutego 2010 r., sygn. I FSK 150/09). Jak czytamy w tym ostatnim orzeczeniu, „Trudno bowiem mówić o sprzedaży przedsiębiorstwa, gdy przedmiotem takiej sprzedaży nie są jej istotne elementy takie jak chociażby firma”. Podobne stanowiska są prezentowane w ramach praktyki interpretacyjnej organów podatkowych, przykładowo, w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 lutego 2011 r. nr IPPP1-443-1318/10-2/JL (w odniesieniu do nieruchomości, w której zlokalizowany był zakład produkcyjny): „Na potrzeby (...) działalności Wnioskodawca wykorzystuje budynek, w którym odbywa się produkcja kosmetyków oraz zarządzanie całym przedsiębiorstwem. Należy zatem stwierdzić, iż nieruchomość ta jest nieodzownym i istotnym elementem przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, bez którego jego działalność w zakresie produkcji i dystrybucji kosmetyków nie mogłaby być wykonywana. Wyłączenie tego składnika powoduje pozbawienie aportowanego majątku cech przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. art. 551 kc oraz pozbawienie strony nabywającej aport możliwości prowadzenia działalności Wnioskodawcy w niezmienionej formie.” Zdaniem Organu, nabywca „przedsiębiorstwa” powinien móc kontynuować działalność prowadzoną przez zbywcę w niezmienionej formie tylko w oparciu o składniki majątkowe i niemajątkowe otrzymane od zbywcy. Tak uznał również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 27 grudnia 2010 r. nr ITPP1/443-969/10/AJ. W przypadku planowanej przez Spółkę Transakcji obejmującej zbycie Przedmiotu Transakcji na rzecz Spółki Zależnej, nabywca nie nabędzie praw i obowiązków związanych z Umowami X., a zatem z oczywistych względów nie będzie mógł kontynuować w niezmienionej formie działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę. Przedmiot Transakcji nie stanowi również zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, działającego pod wspólnym oznaczeniem indywidualizującym przedsiębiorstwo, o jakim mowa w art. 551 Kodeksu cywilnego.

Na Spółkę Zależną nie zostanie przeniesione jakiekolwiek oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa), Spółka zależna nie nabędzie również tajemnic przedsiębiorstwa, ani ksiąg i dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Spółki. W tych okolicznościach, Przedmiot Transakcji nie może zostać uznany za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego (w dalszej części wniosku, Wnioskodawca omawia tę kwestię szczegółowo w aspekcie podatkowym).

 1. CZYNNIKI WARUNKUJĄCE MOŻLIWOŚĆ KWALIFIKACJI PRZEDMIOTU TRANSAKCJI JAKO ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Jak wskazano powyżej, zgodnie z art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jest jako „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

 1. Wyodrębnienie organizacyjne

Wyodrębnienie organizacyjne, o którym mowa w definicji z art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT rozumiane jest jako odpowiednie umiejscowienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w strukturze organizacyjnej podatnika - jako działu, wydziału, oddziału. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze (tak np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 lutego 2011 r., nr IPPB5/423-811/10-4/MB).

Z punktu widzenia ww. definicji, dla uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, kluczowe znaczenie ma z jednej strony wzajemne powiązanie składników wchodzących w skład części przedsiębiorstwa, z drugiej zaś - ich przeznaczenie do pełnienia określonych zadań gospodarczych.

Zdaniem Spółki, powyższy warunek nie zostanie spełniony w przypadku opisanego w niniejszym wniosku odpłatnego przeniesienia Przedmiotu Transakcji.

Jak Spółka wskazała w opisie zdarzenia przyszłego. Sklepy ... nie zostały wyodrębnione w ramach Spółki w formie oddziału lub oddziałów (w szczególności jako oddziały zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego), brak jest także regulaminu wewnętrznego, który związany byłby z funkcjonowaniem tego „fragmentu” działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę. Również pracownicy zajmujący się sprzedażą towarów oznaczonych marką ... nie są wyodrębnieni w strukturze organizacyjnej Spółki; każdy Sklep ... ma swojego kierownika, a sprzedaż prowadzona jest przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub zleceniobiorców.

Przedmiot Transakcji nie stanowi także innego rodzaju „odrębnej jednostki” w strukturze przedsiębiorstwa Spółki - w sensie jego pełnego zorganizowania czy struktury spełniającej przesłanki odrębnej jednostki gospodarczej. Jakkolwiek elementy składające się na Przedmiot Transakcji są istotne dla prowadzenia przedsięwzięcia gospodarczego w zakresie dystrybucji towarów sprzedawanych pod marką ... , to z pewnością stopień ich zorganizowania nie może zostać uznany za „wystarczający dla samodzielnej realizacji zadań gospodarczych”.

Tym samym, w opinii Spółki, Przedmiot Transakcji nie spełnia przesłanki wyodrębnienia o charakterze organizacyjnym, określonej w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zawartej w art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, ani też nie stanowi zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych.

 1. Wyodrębnienie finansowe

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Celem tego warunku jest zapewnienie, że zorganizowana część przedsiębiorstwa będzie w stanie prowadzić działalność gospodarczą w sposób samodzielny, niezależny od całości przedsiębiorstwa, w ramach którego funkcjonuje. W świetle praktyki interpretacyjnej organów podatkowych „wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nie zadań gospodarczych” (np. interpretacja Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z 2 lutego 2011 r., nr IPPB5/423-811/10-4/MB).

Najpełniej samodzielność finansowa realizowana jest w przypadku zakładu lub oddziału spółki, który prowadzi własne księgi rachunkowe i sporządza sprawozdanie finansowe niezależne od sprawozdania jednostki (tak np. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie w interpretacji z 25 września 2007 r,, nr 1471/DPR1/423-109/07/MK).

Jak Spółka wskazuje w opisie zdarzenia przyszłego, dla celów zarządczych, głównie w celu określenia rentowności poszczególnych Sklepów ... , Spółka ewidencjonuje realizowaną przez nie sprzedaż oraz koszty bezpośrednie (np. wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w sklepach i pochodnych, wartości sprzedawanych towarów, koszty najmu) na odrębnych kontach księgowych (centra przychódowo-kosztowe). Na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej Spółka ma również możliwość przypisania określonych aktywów (np. środków trwałych) do konkretnej lokalizacji (konkretnego Sklepu ...).

Ewidencja analityczna prowadzona przez Spółkę dla celów zarządczych nie uwzględnia jednak wszystkich kosztów prowadzenia Sklepów ... , np. brak jest w niej kosztów ogólnych, takich jak koszty administracyjne, koszty zarządzania dystrybucją towarów sprzedawanych pod marką ... , koszty księgowe, koszty informatyczne, koszty obsługi płacowej; w związku z powyższym nie można również wyodrębnić wszystkich zobowiązań związanych z prowadzeniem Sklepów ... . Na podstawie ewidencji księgowej nie jest zatem możliwe sporządzenie pełnego rachunku wyników oraz bilansu (Spółka nie sporządza sprawozdań finansowych dotyczących poszczególnych lub wszystkich Sklepów ... ).

O braku wyodrębnienia finansowego świadczy również fakt, że przychody (środki pieniężne) generowane przez tę część działalności gospodarczej Spółki trafiają na zbiorczy rachunek bankowy Spółki. Z tego rachunku wypełniane są zobowiązania związane z funkcjonowaniem wszystkich sklepów Spółki, a nie tylko Sklepów ... .

 1. Wyodrębnienie funkcjonalne (możliwość stanowienia samodzielnego przedsiębiorstwa)

Z wyodrębnieniem funkcjonalnym danej jednostki mamy do czynienia, gdy jest ona w stanie przejąć określone zadania gospodarcze oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Oznacza to, iż aby wydzielona część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, musi ona posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego, jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe, materialne i niematerialne, wchodzące w skład danej jednostki (tu: Przedmiotu Transakcji) muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego, niezależnego przedsiębiorstwa (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 27 marca 2009 r., sygn. ILPP2/443-68/09-2/AD, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 22 marca 2010 r., nr IPPBS/423-810/09-4/MB).

Oceniając kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 20 kwietnia 2011 r. nr IPPP1-443-142/11-4/JL zauważył: „Zakres sprzedawanej masy majątkowej (wyłączenie ze sprzedaży części zobowiązań oraz nieruchomości) nie wskazuje zatem na umożliwienie nabywcy podjęcia działalności gospodarczej tylko w oparciu o nabyte składniki. Zespół składników majątkowych przedsiębiorstwa Wnioskodawcy pozbawiony części zobowiązań oraz budynków, w których wykonywana jest działalność produkcyjno-handlowa nie posiada zdolności funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo i nie spełnia definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT”.

Podobne stanowisko prezentuje Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 15 lutego 2011 r. nr IPPP1-443-1307/10-2/EK: „Odnośnie wyodrębnienia funkcjonalnego to kryterium to sprowadza się do ustalenia, czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. (...) Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa”.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna więc stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych, który zarazem (już w momencie transakcji) mógłby funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze. Oznacza to, że nie jest wystarczające jakiekolwiek zaistnienie lub zorganizowanie masy majątkowej, ale musi ona odznaczać się odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Powyższy wniosek potwierdzają m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 23 lipca 2009 r., ITPP1/443-396/09/BK, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 27 sierpnia 2009 r., ILPP2/443-720/09-2/EN. W opinii m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja z 17 marca 2010 r., sygn. IPPP1/443-134/10-2/AW): „z punktu widzenia przepisów podatkowych istotne jest czy dany zbiór składników majątkowych ma charakter przedsiębiorstwa z punktu widzenia zbywcy na moment dokonania transakcji.

Kierując się powyższym tokiem rozumowania trzeba uznać, że dla stwierdzenia, że Przedmiot Transakcji stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nabywca (Spółka Zależna) powinien być w stanie tylko w oparciu o nabywane składniki (tj. nabywane prawa z wybranych umów najmu, wybrane aktywa - środki trwałe, zapasy magazynowe towarów sprzedawanych pod marką ... ) kontynuować działalność gospodarczą prowadzoną w Sklepach ... do dnia Transakcji. Odnosząc ten warunek do Przedmiotu Transakcji należy jednak wskazać, że niewątpliwie sam Przedmiot Transakcji nie będzie zdolny do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Nie będzie on posiadał przymiotu samodzielności organizacyjnej i finansowej: nie będzie w stanie prowadzić działalności gospodarczej oraz rozliczeń finansowych w sposób niezależny, zaplanowany i zorganizowany, przy uwzględnieniu uwarunkowań ekonomicznych i rynkowych.. Przedmiot Transakcji będzie bowiem pozbawiony takich kluczowych elementów umożliwiających jego samodzielne funkcjonowanie, jak:

 • niezbędne „umocowanie prawne” dla prowadzenia działalności w zakresie dystrybucji towarów sprzedawanych pod marką ... - w tym wypadku, w postaci Umów ... , które nie zostaną objęte Przedmiotem Transakcji; bez tych umów, nabywca Przedmiotu Transakcji (Spółka Zależna) nie będzie uprawniony korzystania z marki ... , a zatem również do prowadzenia działalności gospodarczej w postaci dystrybucji towarów pod marką ...,
 • relacje z dostawcą towarów pod marka ... - jak wskazano powyżej, z Przedmiotu Transakcji zostanie wyłączona umowa w zakresie dostaw tych towarów,
 • know-how w zakresie organizacji procesu i prowadzenia dystrybucji towarów sprzedawanych pod marką ... ,
 • środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym;
 • osoby zajmujące się obsługą administracyjno-księgową;
 • umowy z podmiotami obsługującymi karty płatnicze oraz należności w stosunku do tych podmiotów;
 • umowy usługowe związane z prowadzeniem Sklepów ... (tj. na dostawę mediów, sprzątanie, emisję muzyki w Sklepach ...).

Uwzględniając powyższe, należy podsumować, że Przedmiot Transakcji nie spełni również warunku wyodrębnienia w sensie funkcjonalnym i nie będzie zdolny do samodzielnego realizowania celowych zadań gospodarczych.

 1. Wyłączenie zobowiązań

Wreszcie, Wnioskodawca podkreśla, że w ramach Przedmiotu Transakcji, na Spółkę Zależną nie przejdą co do zasady żadne istniejące zobowiązania gospodarcze Spółki, w szczególności wynikające z Umów ... (w tym, umowy licencyjnej) ani też żadne istniejące zobowiązania z tytułu przenoszonych na Spółkę Zależną umów najmu (co wyklucza spełnienie kolejnego warunku wskazanego w definicji zorganizowanej część przedsiębiorstwa z art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT) Jak zaś podkreśla WSA w Warszawie w wyroku z 28 kwietnia 2011 r., sygn. III SA/Wa 1766/10, „wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, do realizacji których służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Mając powyższe na uwadze, w pierwszej kolejności należy wskazać, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w art. 4a ust. 4 updop (definicja ta jest identyczna jak definicja z Ustawy o VAT - przyp. Spółki) niewątpliwie wskazuje, że zespół składników majątkowych wchodzących w jej skład powinien zawierać także zobowiązania.

Także w świetle praktyki interpretacyjnej organów podatkowych, wyłączenie zobowiązań z określonego zespołu składników uniemożliwia zakwalifikowanie tego zespołu jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 27 kwietnia 2011 r. nr ILPP1/443-173/11-3/AK: „Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, iż przeznaczony do sprzedaży przez Wnioskodawcę majątek nie spełnia definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wynikającej z art. 2 pkt 27e ustawy, ponieważ nie obejmuje całości zobowiązań. Tym samym nie spełnia wszystkich kryteriów wymienionych w tym przepisie.

W związku z powyższym ww. transakcja będzie czynnością podlegającą przepisom ustawy (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy) i opodatkowaną na zasadach ogólnych, tj. według właściwych stawek podatkowych lub z zastosowaniem zwolnienia, o ile takie będzie wynikało z przepisów”.

Podobnie stanowi również interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31 maja 2010 r. nr IPPB5/423-114/10-4/MB: „W sytuacji wnioskodawcy wykluczenie części zobowiązań wygenerowanych przez zbywaną część majątku jak również praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy przedwstępnej na nabycie nieruchomości ze sprzedawanego majątku, łamie zasadę przeniesienia agregatu składników należącego do jednego podmiotu na inny podmiot”.

 1. PODSUMOWANIE

Jak wynika z przedstawionej w niniejszym wniosku analizy, planowana przez Spółkę Transakcja będzie dotyczyła dostawy towarów oraz świadczenia usług w zakresie odpowiednich składników objętych Przedmiotem Transakcji. Na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT, w ramach tej Transakcji, opodatkowaniu podatkiem VAT będą podlegać:

 • dostawa towarów w postaci odpłatnego zbycia (sprzedaży) przez Spółkę na rzecz Spółki Zależnej części lub całości zapasów magazynowych towarów sprzedawanych pod marką ...,
 • dostawa towarów w postaci wniesienia przez Spółkę do Spółki Zależnej wkładu niepieniężnego obejmującego aktywa (środki trwałe Spółki), związane z prowadzeniem Sklepów ...,
 • świadczenie usług w postaci odpłatnego zbycia przez Spółkę na rzecz Spółki Zależnej praw z umów najmu w zakresie wybranych lokalizacji Sklepów ....

Przedmiot Transakcji nie spełni żadnej z przesłanek określonych w art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, a tym samym, nie może zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Przedmiot Transakcji nie będzie także stanowić przedsiębiorstwa z art. 551 Kodeksu cywilnego, od którego oczekuje się w szczególności zorganizowania w stopniu umożliwiającym samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej, co w przypadku Przedmiotu Transakcji nie będzie miało miejsca. Tym samym, Transakcja nie będzie dotyczyła zbycia przedsiębiorstwa ani zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT.

Spółka chciałaby podnieść również, że w przypadku poprzednich podobnych transakcji występowała o interpretacje podatkowe, które potwierdzały że transakcje podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT, np. interpretacja Ministra Finansów z 28 sierpnia 2013 roku, sygn. IPPP2/443-635/13-2/KG.

Mając na uwadze przedstawione uzasadnienie, Spółka wnosi o potwierdzenie stanowiska przedstawionego w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Natomiast, w świetle art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, powinien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”, zatem dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy stosować definicję zawartą w art. 551 ustawy Kodeks cywilny.

Zgodnie z ww. art. 551 ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2012 r., poz. 121), przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Definicja ta określa przedsiębiorstwo w sensie przedmiotowym. Przy czym, powyższe wyliczenie jest katalogiem otwartym, więc wymienione elementy składowe przedsiębiorstwa mają jedynie charakter przykładowy. Jednakże sformułowanie przepisu tworzy domniemanie prawne, w myśl którego przedsiębiorstwo obejmuje każdy składnik zespołu, a zatem wszelkie dobra materialne i niematerialne podlegające ochronie prawnej i służące wykonywaniu celów gospodarczych.

Należy tu wskazać również art. 552 Kodeksu cywilnego, którym ustawodawca wprowadza zasadę, że czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Podsumowując, zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Z opisu sprawy wynika, że Wniokodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług zajmuje się sprzedażą detaliczną odzieży, obuwia i akcesoriów pod różnymi markami. W ramach swojej działalności Wnioskodawca prowadzi m.in. 15 sklepów w Polsce, w których sprzedawane są towary pod marką ... („Sklepy ...”). Dystrybucja towarów sprzedawanych pod marką ... odbywała się na podstawie dwóch umów z 2005 r.: umowy licencyjnej oraz umowy w zakresie dostaw („Umowy ...”) - obie umowy wygasły, jednakże Spółka ma prawo prowadzić sprzedaż towarów pod marką ... do 30 września 2015 roku. Usługodawcą w ramach obu Umów ... była spółka szwajcarska posiadająca prawa do marki ... i sprzedaży rzeczy nią oznaczonych. Sklepy ... są prowadzone w lokalach, z których Spółka korzysta na podstawie umów najmu zawartych z właścicielami centrów handlowych. Spółka dokonała w pomieszczeniach, w których prowadzone są Sklepy ... , inwestycji kwalifikowanych jako inwestycje w obcych środkach trwałych (np. adaptacje/przystosowanie powierzchni sklepowych) oraz w środki trwałe i wyposażenie stanowiące własność Spółki (np. meble, komputery, kasy fiskalne). W Sklepach ... są zatrudnieni pracownicy oraz zleceniobiorcy, świadczący pracę na podstawie umów zawartych ze Spółką. Sklepy ... nie zostały wyodrębnione w ramach Spółki w formie oddziałów. Dla celów zarządczych, głównie w celu określenia rentowności poszczególnych Sklepów ... , Spółka ewidencjonuje realizowaną przez nie sprzedaż oraz koszty bezpośrednie (np. wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w sklepach i pochodnych, wartości sprzedawanych towarów, koszty najmu) na odrębnych kontach księgowych (centra przychodowo-kosztowe). Na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej możliwe jest również wskazanie określonych aktywów (np. środków trwałych) znajdujących się w danej lokalizacji (w konkretnym Sklepie ... ). Ewidencja analityczna prowadzona dla celów zarządczych nie uwzględnia jednak wszystkich kosztów prowadzenia sklepów, np. brak w niej kosztów ogólnych, takich jak koszty administracyjne, koszty zarządzania dystrybucją towarów sprzedawanych pod marką ... , koszty księgowe, koszty informatyczne, koszty obsługi płacowej. Spółka nie sporządza, sprawozdań finansowych dotyczących poszczególnych lub wszystkich Sklepów ... ; na podstawie ewidencji księgowej nie jest możliwe sporządzenie pełnego rachunku wyników oraz bilansu. Przychody (kwoty) wygenerowane w związku ze sprzedażą w Sklepach ... trafiają na zbiorczy rachunek bankowy Spółki. Z tego rachunku są wypełniane różne zobowiązania, w tym, związane z funkcjonowaniem innych sklepów Spółki (nie tylko Sklepów ...). Spółka podjęła decyzję o wycofaniu się z działalności związanej z dystrybucją towarów sprzedawanych pod marką .... Jednocześnie, Spółka rozpoczęła negocjacje z Podmiotem Zagranicznym, który jest zainteresowany nabyciem posiadanych przez Spółkę aktywów (środków trwałych stanowiących wyposażanie niektórych Sklepów ...), części zapasów magazynowych towarów posiadanych przez Spółkę (zakres tego nabycia pozostaje do dalszych uzgodnień pomiędzy stronami), praw z umów najmu dotyczących Sklepów ... - w takim zakresie, w jakim cesja praw i obowiązków z umów najmu będzie możliwa w świetle postanowień tych umów oraz rozmów z wynajmującymi.

Transakcja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem istniejącej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem jest Spółka Zależna. Spółka Zależna nie prowadzi aktualnie żadnej działalności gospodarczej, a zatem wykorzystanie Spółki Zależnej do przeprowadzenia Transakcji nie spowoduje żadnych komplikacji natury gospodarczej, czy administracyjnej. W ramach Transakcji Spółka podwyższy kapitał zakładowy Spółki Zależnej, a nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Zależnej pokryje w następujący sposób:

 • w części, wkładem pieniężnym, co umożliwi Spółce Zależnej nabycie praw z umów najmu w zakresie wybranych lokalizacji Sklepów ... na kolejnych etapach Transakcji, pokrycie kosztów operacyjnych związanych z rozpoczęciem działalności oraz wpłacenie depozytów celem zabezpieczenia zobowiązań wynikających z umów najmu,
 • w części, wkładem niepieniężnym poprzez wniesienie do Spółki Zależnej, w formie aportu, aktywów (środków trwałych Spółki), związanych z prowadzeniem ww. Sklepów ....

Spółka dokona odpłatnego zbycia na rzecz Spółki Zależnej części lub całości zapasów magazynowych towarów sprzedawanych pod marką ... i posiadanych przez Spółkę. Spółka dokona odpłatnego zbycia na rzecz Spółki Zależnej praw z umów najmu w zakresie wybranych lokalizacji Sklepów ... (maksimum 13). Następnie, Spółka dokona zbycia wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zależnej na rzecz Podmiotu Zagranicznego, dzięki czemu Podmiot Zagraniczny, zgodnie ze swoimi intencjami, wejdzie w posiadanie podmiotu gospodarczego z siedzibą w Polsce jako jego jedyny wspólnik.

W ramach Transakcji Spółka nie przeniesie na Spółkę Zależną żadnych istniejących zobowiązań Spółki, w szczególności wynikających z Umów ... (w tym, umowy licencyjnej) ani też żadnych istniejących zobowiązań z tytułu przenoszonych na Spółkę Zależną umów najmu; za zobowiązania powstałe w okresie do dnia przejęcia przez Spółkę Zależną określonych aktywów oraz praw i obowiązków Spółki wynikających z umów najmu dotyczących danego Sklepu ... będzie odpowiadać Spółka. Za zobowiązania powstałe po w/w dniu przejęcia odpowiadać będzie Spółka Zależna (choć nie można wykluczyć, że wynajmujący w umowach cesji mogą wprowadzić odpowiedzialność Spółki Zależnej za zobowiązania Spółki). W konsekwencji Transakcji i przejęcia przez Spółkę Zależną części aktywów oraz praw i obowiązków Spółki przejmie większość pracowników Spółki zatrudnionych na podstawie umów o pracę w Sklepach .... Z Transakcji pomiędzy Spółką i Spółką Zależną zostaną wyłączone prawa i obowiązki

z Umów ... ; prawa i obowiązki z umów najmu dotyczących Sklepów ... w tych lokalizacjach, które nie zostaną „przeniesione” na Spółkę Zależną; aktywa (środki trwałe, wyposażenie) znajdujące się w tych sklepach; umowy usługowe związane z prowadzeniem Sklepów ... , np. umowy na dostawę mediów, usług telekomunikacyjnych, sprzątanie, emisję muzyki; zobowiązania Spółki powstałe do daty przeniesienia umowy najmu na Spółkę Zależną w zakresie danego Sklepu ... np. zobowiązania wobec licencjodawcy, wynajmujących, pracowników (z wyjątkiem zobowiązań dotyczących np. niewykorzystanych urlopów); gotówka w kasie lub na rachunku bankowym wygenerowana w wyniku sprzedaży przez Spółkę towarów oznaczonych marką ... ; należności od firm obsługujących karty płatnicze związane z realizacją przez Spółkę sprzedaży towarów pod marką ... dokonanej za pomocą kart płatniczych; prawa i obowiązki z umów zlecenia ze zleceniobiorcami wykonującymi swoje czynności w Sklepach ... ; jakiekolwiek oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorstwo Spółki lub jego wyodrębnione części; jakiekolwiek koncesje, licencje lub zezwolenia wydane na rzecz Spółki, jakiekolwiek majątkowe prawa autorskie lub majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa Spółki: księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Spółki. Zgodnie z przyjętymi założeniami, do Spółki Zależnej nie przejdą również pracownicy Spółki, którzy związani są z prowadzeniem Sklepów ... o w lokalizacjach, które nie zostaną „przeniesione” na Spółkę Zależną.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług nabycia Przedmiotu Transakcji.

W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności sprawy należy stwierdzić, że transakcja dostawy części lub całości zapasów magazynowych, środków trwałych związanych z prowadzeniem Sklepów ... oraz praw z umów najmu w zakresie wybranych lokalizacji ww. sklepów nie będzie sprzedażą przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nie dojdzie więc do zastosowania wyłączenia spod przedmiotowego zakresu opodatkowania VAT przewidzianego w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Należy stwierdzić, że przedmiot planowanej transakcji nie wyczerpuje przytoczonej wyżej definicji przedsiębiorstwa. W szczególności, transakcji nie będzie towarzyszył transfer szeregu kluczowych składników, wchodzących w skład definicji i determinujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. W ramach przedmiotowej transakcji Spółka Zależna nabędzie jedynie niektóre aktywa wymienione w opisie zdarzenia przyszłego. W konsekwencji, po dacie przedmiotowej transakcji w rękach Wnioskodawcy pozostanie szereg aktywów oraz dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej należących obecnie do jego przedsiębiorstwa. Zatem przedmiot transakcji nie będzie umożliwiał dalszego samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Dla prowadzenia takiej działalności niezbędne jest uzupełnienie przedmiotu transakcji o szereg dodatkowych elementów. W szczególności trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie działalności gospodarczej bez szeregu umów, które nie zostaną przeniesione przez Spółkę na Spółkę Zależną.

Zbycie Przedmiotu Transakcji nie będzie również stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze względu na niespełnienie przesłanek zawartych w  art . 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług. W opisanym zdarzeniu przyszłym przedmiot transakcji nie został formalnie wydzielony w strukturze organizacyjnej Spółki. Nie stanowi od odrębnego działu, wydziału lub też oddziału, lecz zespół składników majątkowych przedsiębiorstwa. Jak wynika z wniosku przedmiot transakcji nie stanowi także innego rodzaju odrębnej jednostki w strukturze przedsiębiorstwa w sensie jego pełnego zorganizowania czy struktury spełniającej przesłanki odrębnej jednostki gospodarczej. Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że elementy składające się na przedmiot transakcji są istotne dla prowadzenia przedsięwzięcia gospodarczego w zakresie dystrybucji sprzedawanych towarów, ale z pewnością stopień ich zorganizowania nie może zostać uznany za wystarczający do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych. Tym samym, nie można mówić o wyodrębnieniu organizacyjnym zespołu składników majątkowych zbywanych w ramach transakcji.

W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym nie można wskazać także odrębności finansowej przedmiotu planowanej transakcji. Jak wynika z wniosku ewidencja analityczna prowadzona dla celów zarządczych nie uwzględnia wszystkich kosztów prowadzenia sklepów, np. brak w niej kosztów ogólnych, takich jak koszty administracyjne, koszty zarządzania dystrybucją towarów sprzedawanych pod marką ... , koszty księgowe, koszty informatyczne, koszty obsługi płacowej. Spółka nie sporządza sprawozdań finansowych dotyczących poszczególnych lub wszystkich sklepów, a także na podstawie ewidencji księgowej nie jest możliwe sporządzenie pełnego rachunku wyników oraz bilansu. Zatem, skoro nie ma możliwości rozdzielenia przychodów i kosztów przyporządkowanych do zbywanego przedmiotu transakcji, nie można tym samym mówić o odrębności finansowej w analizowanej sprawie.

W rozpatrywanej sprawie zbywane aktywa oraz prawa z umów najmu na rzecz Spółki Zależnej nie spełnią również warunku wyodrębnienia funkcjonalnego i nie będą zdolne do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych. Jak wynika z wniosku Przedmiot Transakcji nie będzie obejmował takich kluczowych elementów jak np. środków pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachunku bankowym czy know-how w zakresie organizacji procesu i prowadzenia dystrybucji towarów sprzedawanych pod marką ... . Ponadto w ramach transakcji Spółka nie przeniesie na Spółkę Zależną żadnych istniejących zobowiązań gospodarczych Spółki, w szczególności wynikających z umów z ... ani też żadnych istniejących zobowiazań z tytułu przenoszonych na Spółkę Zależną umów najmu. Zatem pozostawienie poza zakresem transakcji przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego elementów działalności gospodarczej Spółki pozbawia Przedmiot Transakcji zdolności do samodzielnej realizacji zadań gospodarczej. Dopiero w gestii Spółki Zależnej będzie leżało takie ich zorganizowanie i dodanie nowych składników, aby mogły być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

W konsekwencji, skoro Przedmiot Transakcji nie wykazuje odrębności organizacyjnej, finansowej ani nie stanowi zespołu składników majątkowych wraz ze zobowiązaniami, który mógłby funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące określone cele gospodarcze to nie będzie mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której stanowi w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Wobec powyższych okoliczności, przedmiotem planowanej dostawy będą składniki majątkowe oraz prawa z umów najmu niestanowiące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy. Tym samym planowana transakcja dostawy części lub całości zapasów magazynowych towarów sprzedawanych pod marką ... , dostawa towarów w postaci wniesienia przez Spółkę do Wnioskodawcy wkładu niepieniężnego obejmującego aktywa (środki trwałe Spółki) związane z prowadzeniem Sklepów ... oraz prawa z umów najmu w zakresie wybranych lokalizacji Sklepów ... stanowić będzie przeniesienie własności konkretnych składników majątkowych oraz praw z umów najmu, a więc odpowiednio dostawę towarów opodatkowaną podatkiem VAT na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy oraz art. 8 ust. 1 ustawy.

Zatem wobec tego, że Przedmiot Transakcji nie będzie stanowił ani przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa transakcja nie będzie podlegała wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym, transakcja ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa ( art . 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi ( art . 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.