IPPP2/4512-226/16-2/MJ | Interpretacja indywidualna

Uznanie zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i uznanie opisanej transakcji za niepodlegającą opodatkowaniu na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT
IPPP2/4512-226/16-2/MJinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2016 r. (data wpływu 16 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i uznania opisanej transakcji za niepodlegającą opodatkowaniu na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i uznania opisanej transakcji za niepodlegającą opodatkowaniu na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą prawną, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: Spółka) prowadzącą w Polsce działalność gospodarczą obejmującą działalność związaną z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność usługową w zakresie informacji (dalej: Działalność Główna).

W prowadzonej działalności gospodarczej Spółka korzysta ze słowno-graficznego oznaczenia. Spółka złożyła wniosek do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (dalej: OHIM) o zarejestrowanie tego oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego (dalej: Znak). Po jego rejestracji planuje rozpocząć jego odpłatne udostępnianie (dalej: Działalność znakowa).

W wyniku rosnącej rozpoznawalności na rynku oferowanych przez Spółkę produktów oznaczonych Znakiem, Spółka wyodrębni w swojej strukturze organizacyjnej dział, do którego przypisany zostanie zespół składników materialnych i niematerialnych, który będzie zajmował się zarządzaniem wizerunkiem zewnętrznym Spółki (odpowiadając za działalność marketingową Spółki), w tym prawem ochronnym na Znak (odpowiadając za Działalność znakową) (dalej: Zespół składników).

Aby uzyskać powyższy rezultat, wyodrębnieniu Zespołu składników w postaci wskazanego działu będzie towarzyszyło:

 • przypisanie pracownika lub współpracownika albo zespołu pracowników lub współpracowników wykonujących zadania ściśle związane z funkcjonowaniem Zespołu składników;
 • przyjęcie regulaminu wewnętrznego funkcjonowania Zespołu składników określających zasady pracy, wynagradzania, systemu premii oraz obowiązków pracownika lub współpracownika albo zespołu pracowników lub współpracowników;
 • przypisanie składników majątkowych służących realizacji zadań gospodarczych, którymi mogą być środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak również składniki majątku ruchomego, w szczególności takie aktywa jak: Znak, umowa lub umowy licencyjne, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i osprzętem komputerowym w postaci np. drukarki oraz meble biurowe;
 • prowadzenie przez Spółkę ewidencji rachunkowej, umożliwiającej przypisanie do Zespołu składników przypadające na Zespół składników przychody oraz koszty – w szczególności przychody z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie ze Znaku oraz koszty bieżącej działalności operacyjnej (np. wynagrodzenie pracownika lub współpracownika albo pracowników lub współpracowników, koszty usług doradczych, koszty obsługi prawnej, koszty materiałów biurowych, koszty wykorzystania sprzętu biurowego itp.), co znajdzie odzwierciedlenie na subkontach księgowych prowadzonych dla Zespołu składników;
 • przypisanie należności i zobowiązań pozostających w związku z prowadzoną przez Zespół składników działalnością;
 • przypisanie do Zespołu składników środków pieniężnych na wydzielonym koncie lub kontach bankowych.

Ponieważ działalność prowadzona w ramach Zespołu składników będzie różnić się od Działalności Głównej, Spółka wydzieli Zespół składników na rzecz odrębnego od Spółki podmiotu. Wydzielenie nastąpi poprzez przeniesienie Zespołu składników na rzecz polskiej spółki kapitałowej (dalej: Nowa Spółka) - planowany jest podział Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz.U. z 2013 r,, poz. 1030 ze zm.) (dalej: KSH). W tym celu w Spółce zostanie powzięta uchwała, na podstawie której zostaną podjęte działania zmierzające do podziału Spółki przez wydzielenie Zespołu składników do Nowej Spółki.

W ocenie Wnioskodawcy, wydzielana ze Spółki część majątku w postaci Zespołu składników może zostać zakwalifikowana, w momencie podziału Spółki, jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przeniesienie Zespołu składników do Nowej Spółki, w wyniku podziału Spółki, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Przeniesienie Zespołu składników do Nowej Spółki, w wyniku podziału Spółki, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów usług (dalej: VAT) podlega w szczególności odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT wskazuje, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Jednak na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, przepisów Ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawodawca nie wskazał, co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji zbycia”, o której mowa w art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT. Biorąc jednak pod analizę zakres przedmiotowy Ustawy o VAT, w ocenie Wnioskodawcy, pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „dostawy towarów” w rozumieniu art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Jednocześnie zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Przepisy regulujące prawną instytucję podziału spółek reguluje KSH. Zgodnie z przepisem art. 528 § 1 KSH, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Sposoby dokonywania takiego podziału reguluje art. 529 § 1 KSH. Jednym z nich jest podział przez wydzielenie, polegający na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną. Do podziału przez wydzielenie stosuje się przepisy o podziale spółek dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej (art. 529 § 1 pkt 4 i § 2 KSH).

Przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 KSH podział dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku. W ocenie Wnioskodawcy, złożoność procedur związanych z podziałem spółki nie ma przy tym znaczenia. Istotny jest efekt końcowy związany z taką transakcją, tj. przeniesienie własności.

Zatem podział spółki przez wydzielenie powinien być uznany za „transakcję zbycia” w rozumieniu art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, o ile przedmiotem dostawy jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

W konsekwencji, każda transakcja której przedmiotem zbycia jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część nie podlega opodatkowaniu VAT.

W przypadku Wnioskodawcy kluczowe jest zatem ustalenie, czy wydzielana ze Spółki część majątku w postaci Zespołu składników, przekazywana na rzecz Nowej Spółki, będzie mogła zostać zakwalifikowana w momencie podziału Spółki jako zorganizowana część przedsiębiorstwa.

B.

W związku z powyższym, należy przeanalizować, czy Zespół składników mógłby zostać zakwalifikowany, w momencie podziału Spółki, jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT (dalej: ZCP).

W art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT została zawarta definicja ZCP. W myśl tego przepisu ZCP to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, zespół składników niematerialnych i materialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W świetle powyższej definicji uznać należy, że aby zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za ZCP, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • istnienie zespołu składników niematerialnych i materialnych;
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 • zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W świetle powyższego, aby uznać określony zespół składników majątkowych za ZCP, składniki te muszą być wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

Podobne wnioski płyną z analizy interpretacji indywidualnych organów podatkowych, w tym np. z interpretacji indywidualnej z dnia 27 września 2011 r. nr IPPP2/443-834/11-2/JO, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odnosząc się do wydzielenia ZCP wskazał, że „Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). (...) Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego”.

Wyodrębnienie organizacyjne

Jednym z głównych czynników świadczących o wyodrębnieniu organizacyjnym ZCP jest jej spójna wewnętrzna organizacja, realizowanie przez nią odrębnych zadań, jak również funkcjonalność przypisanych do niej składników majątkowych oraz stanowisk pracowników lub współpracowników.

W ocenie Wnioskodawcy, elementy składające się na Zespół składników będą posiadały przymiot wyodrębnienia organizacyjnego. Wynika to bowiem z faktu, że Spółka wyodrębni w swojej strukturze organizacyjnej dział, do którego przypisany zostanie Zespół składników. Obejmować on będzie składniki niematerialne i materialne, będące we wzajemnych relacjach, tj. zespół składników powiązany funkcjonalnie oraz organizacyjnie, mający swoje miejsce w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy poprzez realizowanie określonych zadań przedsiębiorstwa Wnioskodawcy związanych m.in. ze Znakiem.

Wyodrębnienie finansowe

Ustawa o VAT nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie finansowe ZCP. W interpretacjach indywidualnych organy podatkowe wskazują, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych jest możliwe przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do ZCP.

W ramach Zespołu składników prowadzona będzie ewidencja rachunkowa, która umożliwi przypisanie do Zespołu składników przypadające na Zespół składników przychody oraz koszty, co znajdzie odzwierciedlenie na subkontach księgowych prowadzonych dla Zespołu składników.

Wyodrębnienie funkcjonalne - zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot

Z kolei dla oceny wyodrębnienia funkcjonalnego ZCP istotne jest, aby przypisany do ZCP zespół składników majątkowych i jego struktura organizacyjna pozwalała na swobodną realizację zadań gospodarczych.

W przypadku Wnioskodawcy, Zespół składników prowadzić będzie samodzielną działalność gospodarczą polegającą na zarządzaniu wizerunkiem zewnętrznym Spółki (prowadząc działalność marketingową Spółki), w tym prawem ochronnym na Znak. Istotne jest przy tym, że ze Spółki zostanie wyodrębniony Zespół składników, na który będą składać się składniki pomiędzy którymi istnieje wyraźny związek funkcjonalny. Tymi składnikami, umożliwiającymi samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej przez Zespół składników będą z jednej strony pracownik lub współpracownik albo zespół pracowników lub współpracowników, którzy wykonywać będą zadania ściśle związane z funkcjonowaniem Zespołu składników. Z drugiej strony będą to umożliwiające im wykonywanie tych zadań: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki pieniężne, czy też umowy z kontrahentami. W konsekwencji Zespół składników, który zostanie wydzielony, będzie stanowić zorganizowany zespół składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, wydzielana ze Spółki część majątku w postaci Zespołu składników, będzie mogła zostać zakwalifikowana w momencie podziału Spółki jako ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, wskutek czego przeniesienie Zespołu składników do Nowej Spółki, w wyniku podziału Spółki, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
ITPP2/4512-1111/15/EB | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
ILPP3/4512-1-279/15-4/NF | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.