IPPP2/4512-169/16-2/MMa | Interpretacja indywidualna

Czy część przedsiębiorstwa wyodrębniona w ramach Oddziału stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
IPPP2/4512-169/16-2/MMainterpretacja indywidualna
 1. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2016 r. (data wpływu 29 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wyodrębnionego Oddziału za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia z opodatkowania transakcji przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 29 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wyodrębnionego Oddziału za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia z opodatkowania transakcji przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa .

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka działająca pod firmą M. Spółka Akcyjna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „Wnioskodawca”) prowadzi obecnie działalność gospodarczą w dwóch głównych obszarach. Wnioskodawca jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pierwszym rodzajem działalności jaki prowadzi Wnioskodawca jest działalność deweloperska, natomiast drugim jest działalność w branży motoryzacyjnej, polegająca przede wszystkim na sprawowaniu nadzoru właścicielskiego oraz zarządzaniu szeregiem spółek działających w branży dystrybucji luksusowych samochodów osobowych. Ten podział przekłada się wprost na spółki zależne kapitałowo od Wnioskodawcy, z których część prowadzi działalność deweloperską, a część działalność w zakresie importu i sprzedaży samochodów, oraz w zakresie usług serwisowych i obrotu częściami zamiennymi do tych samochodów. Te dwa rodzaje działalności mają odmienny charakter, który wynika z odmienności rodzaju dóbr, których dotyczą.

Grupa kapitałowa, w której Wnioskodawca jest spółką dominującą, jest wyłącznym przedstawicielem wyżej wskazanych marek samochodów na rynku polskim. Z tego powodu wiele zasad prowadzenia działalności motoryzacyjnej wynika z wymogów jakie stawiają producenci samochodów. Z tych też powodów rolę wyłącznych importerów wspomnianych marek samochodów pełnią odrębne spółki z grupy kapitałowej, inne spółki pełnią zaś rolę dealerów. Te wymogi powodują również, że wszystkie te spółki są co do zasady bezpośrednio zależne kapitałowo od Wnioskodawcy i nie są zależne od siebie. Z tej samej racji wynika to, że Wnioskodawca nie pełni żadnej z tych ról, ale też z drugiej strony jego obowiązkiem jest bycie właścicielem tych spółek, ścisłe ich kontrolowanie i w odpowiedni sposób zarządzanie nimi.

Natomiast w ramach działalności deweloperskiej Wnioskodawca zajmuje się realizacją projektów budowlanych w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz usługowego, sprzedażą i wynajmem nieruchomości, wsparciem procesu sprzedaży nieruchomości przez spółki zależne oraz zarządzaniem nieruchomościami. Za realizację poszczególnych inwestycji budowlanych jest odpowiedzialny sam Wnioskodawca lub spółki zależne Wnioskodawcy, na rzecz których świadczy usługi niezbędne im do prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedmiotowy podział na poszczególne rodzaje aktywności jest już od lat prezentowany publicznie przez Wnioskodawcę, między innymi w sprawozdaniach finansowych i w innych informacjach (raportach) wynikających z faktu notowania spółki będącej Wnioskodawcą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nie mniej jednak, zdaniem Wnioskodawcy, połączenie obu rodzajów działalności w ramach i pod (w sensie kapitałowej relacji) jedną i tą samą spółką dominującą utrudnia inwestorom giełdowym podejmowanie rozsądnych, opartych o realną wycenę danego rodzaju działalności, decyzji inwestycyjnych.

Z tych też przyczyn, Wnioskodawca dąży do pełnego wyodrębnienia obu rodzajów działalności. W tym też celu podział na poszczególne rodzaje aktywności, został w październiku 2015 r. sformalizowany w ramach spółki będącej Wnioskodawcą. Z jednej strony w ramach zasadniczego pionu organizacyjnego Wnioskodawcy pozostała działalność związana z zarządzaniem motoryzacją, a co za tym idzie ogół aktywów i pasywów składający się na część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, która organizacyjnie i funkcjonalnie służy sprawowaniu nadzoru właścicielskiego, zarządzaniu szeregiem spółek zależnych działających w branży dystrybucji luksusowych samochodów osobowych oraz wsparciu spółek zależnych m.in. poprzez ich obsługę księgową, kadrową i marketingową. Natomiast działalność deweloperska została wyodrębniona w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez utworzenie oddziału spółki M. S.A.

Oddział ten został utworzony i wyodrębniony w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy na mocy uchwał Zarządu M. S.A. w październiku 2015 r. na bazie majątku, który organizacyjnie i funkcjonalnie, służył i służy prowadzeniu działalności deweloperskiej oraz na zasadach opisanych w tychże uchwałach. Oddział otrzymał nazwę: „M. Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie”.

Do Oddziału zostały przypisane aktywa, zobowiązania oraz umowy związane z działalnością deweloperską Wnioskodawcy. Na mocy uchwał zarządu Oddział został zobowiązany do realizacji postanowień ww. umów i do wykonania własnym nakładem wynikających z nich zobowiązań. Jednocześnie Oddział został uprawniony do wszelkich świadczeń należnych od podmiotów trzecich na podstawie tychże umów.

Wyżej wymienione składniki zostały wyczerpująco wyliczone w odrębnych uchwałach Zarządu spółki.

Na mocy wspomnianych uchwał zarządu wyodrębniony z przedsiębiorstwa Wnioskodawcy Oddział jest samodzielnym pracodawcą w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy. Uchwałą zarządu do Oddziału przypisano szereg pracowników, których zakres obowiązków związany jest ściśle z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością deweloperską.

Wśród przypisanych do Oddziału pracowników znalazły się osoby pracujące na stanowiskach takich jak: prawnik, koordynator umów deweloperskich, koordynator ds. przewłaszczeń, specjalista ds. logistyki, dyrektor ds. rozwoju i jakości, koordynator ds. aranżacji lokali, specjalista ds. aranżacji lokali, kierownik ds. kadr i płac, analityk finansowy, starszy specjalista ds. obsługi technicznej, starszy specjalista ds. IT, młodszy specjalista ds. wsparcia sprzedaży, office manager, księgowa, samodzielna księgowa, asystentka biura, asystentka działu, asystentka działu sprzedaży.

Na mocy uchwały zarządu Oddział otrzymał wewnętrzny regulamin organizacyjny określający podstawowe zasady jego organizacji i funkcjonowania.

Zgodnie z przedmiotowym regulaminem Oddziału, do zakresu działania i podstawowych zadań Oddziału należy prowadzenie działalności deweloperskiej, wynajem powierzchni biurowej i magazynowej, w tym głównie: realizacja inwestycji budowlanych, organizacja procesu budowlanego, analiza potrzeb rynku i potencjalnych klientów, wybór lokalizacji inwestycji, rozpoznanie stanu prawnego terenu pod budowę, zakup nieruchomości gruntowych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zgód, uzyskanie niezbędnej dokumentacji prawno-budowlanej, poszukiwanie nabywców prowadzonych inwestycji, sprzedaż i wynajem prowadzonych inwestycji.

Zgodnie z regulaminem Oddziału, Oddziałem kieruje kierownik Oddziału. Zakres jego obowiązków określono w załączniku do uchwały zarządu. Zgodnie z tym załącznikiem, kierownik Oddziału podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu M. S.A.

Do obowiązków kierownika należy kierowanie działalnością Oddziału i nadzór nad realizacją zadań nałożonych na Oddział zgodnie z podziałem kompetencji zakreślonym w Regulaminie Oddziału. Kierownik Oddziału jest także upoważniony m.in. do składania w imieniu pracodawcy oświadczeń woli z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczących przyjęcia, zwolnienia lub zmiany warunków pracy i płacy w stosunku do podległych pracowników, oraz do reprezentowania pracodawcy w zakresie wysłuchania pracownika w związku z procedurą stosowania kar nagany i upomnienia.

W Oddziale obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa, zgodnie z którą każdy pracownik podlega bezpośrednio jednemu przełożonemu, od którego otrzymuje polecenia służbowe i przed którym jest odpowiedzialny za wykonanie powierzonych zadań i wydanych poleceń. W strukturze organizacyjnej Oddziału mogą być tworzone komórki organizacyjne.

Udzielona została również prokura oddziałowa łączna. Prokurentami zostali kierownik oddziału oraz osoba współpracująca ze spółką będącą Wnioskodawcą.

Na podstawie uchwały Oddział został zobowiązany do prowadzenia odrębnych ksiąg rachunkowych (odrębnych od ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy). Oddział dokumentuje przychody i koszty, a także należności i zobowiązania związane z zakresem jego działalności w sposób pozwalający na ich wyodrębnienie z ogółu przychodów, kosztów, należności i zobowiązań Wnioskodawcy. Odrębnie prowadzona dokumentacja księgowa pozwala również na sporządzanie odrębnych sprawozdań finansowych Oddziału. Do Oddziału zostały też przypisane odrębne rachunki bankowe, za pośrednictwem których prowadzone są rozliczenia kosztów i przychodów Oddziału, a także gromadzone są środki niezbędne dla funkcjonowania Oddziału i dokonywania wspomnianych rozliczeń.

Oddział został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zostały mu nadane odrębne numery NIP i REGON. Oddział pełni w konsekwencji funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika składek na ubezpieczenia społeczne.

Mocą wspomnianych wyżej uchwał zarządu do Oddziału przypisane zostały m.in. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, inne aktywa, w tym składniki majątku obrotowego, udziały w spółkach zależnych, należności i zobowiązania (rezerwy na zobowiązania) wynikające w szczególności z umów rachunków bankowych, umów kredytowych (kredyty w rachunku bieżącym, kredyt inwestycyjny), umów pożyczek zawartych przez Wnioskodawcę zarówno w charakterze pożyczkodawcy jak i pożyczkobiorcy, umów leasingowych na korzystanie z samochodów osobowych, umów o pracę, umów zlecenia ze współpracownikami, umów przedwstępnych sprzedaży mieszkań zawartych z osobami fizycznymi, umów o wykonanie prac z zakresu aranżacji wnętrz, umów z dostawcami, umów z odbiorcami, polis ubezpieczenia nieruchomości, umów najmu garaży zawartych z osobami fizycznymi, emisji obligacji.

W odniesieniu do umów z dostawcami spółki przypisanymi do Oddziału należy wspomnieć w szczególności o umowach serwisowania floty samochodowej, usługach informatycznych (utrzymanie domen internetowych, usługi związane z utrzymaniem systemu finansowo-księgowego), usługach dostępu do serwisów prawnych i podatkowych, usługach kurierskich, pocztowych, telekomunikacyjnych, usługach medycznych świadczonych na rzecz pracowników, usługach finansowych związanych z emisją obligacji,usługach zapewnienia dostępu do Internetu, usługach doradztwa prawnego, gospodarczego, usługach badania sprawozdań finansowych, usługach sprzątania, wywozu odpadów, etc.

W przypadku części usług świadczonych na rzecz Wnioskodawcy, wykorzystywane są one zarówno w działalności Oddziału jak i pozostałej działalności Wnioskodawcy. W takiej sytuacji, do czasu zawarcia odrębnych umów z dostawcami na usługi świadczone na rzecz Oddziału i pozostałej działalności Wnioskodawcy, mocą uchwał zarządu Wnioskodawcy Oddział zobowiązany jest do partycypacji w kosztach związanych z zakupem ww. usług w części, w jakiej Oddział korzysta z danej usługi.

Umowy z odbiorcami to przede wszystkim umowy z przyszłymi nabywcami lokali. Te umowy co do zasady wyznaczają przedmiot działalności Oddziału. Ponadto część umów z odbiorcami przypisanych do Oddziału dotyczy również usług świadczonych przez Wnioskodawcę spółkom zależnym utworzonym na potrzeby realizacji części inwestycji budowlanych (a także podmiotom trzecim).Wspomnieć należy tutaj w szczególności o umowach o świadczenie usług księgowych i kadrowo-płacowych, umowach doradztwa handlowego i marketingowego, umowach najmu powierzchni biurowych i magazynowych.

Oddziałowi przypisany został określony majątek. Mając na uwadze, że przedmiotem działania Oddziału jest przede wszystkim działalność deweloperska, do Oddziału przypisane zostały prawa odrębnej własności lokali (i związanych z nimi udziałów w prawach własności części wspólnych budynków oraz gruntów), wyodrębnionych w ramach zrealizowanych inwestycji budowlanych. W chwili obecnej lokale te są przedmiotem sukcesywnej sprzedaży klientom indywidualnym. Lokale te stanowią składniki majątku obrotowego.

Ponadto do Oddziału przypisane zostały środki trwałe, a przede wszystkim sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, wyposażenie biur (meble biurowe, sprzęt elektroniczny, telefony, sejf), elementy reklamowe (banery reklamowe itp.), samochody, nieruchomości gruntowe, a także budowle.

Do wartości niematerialnych i prawnych przypisanych do Oddziału należą licencje na oprogramowanie komputerowe (programy finansowo-księgowe, programy do projektowania, oprogramowanie wspomagania zarządzania biurem, administrowania wspólnotami mieszkaniowymi).

Siedziba Oddziału znajduje się w budynku będącym własnością jednej ze spółek zależnych Wnioskodawcy prowadzących działalność deweloperską. Korzystanie przez Oddział z powierzchni biurowej odbywa się na podstawie zawartej z ww. spółką umowy najmu. W działalności Oddziału wykorzystywana jest również część powierzchni biurowej wynajmowanej przez inną spółkę z grupy Wnioskodawcy. Na podstawie stosownej uchwały zarządu przedmiot umowy najmu jest przyporządkowany w odpowiedniej części do Oddziału, uprawnionego do jej podnajmu, zatrzymania przypadających z tego tytułu pożytków oraz zobowiązanego do pokrywania w tej części wydatków i ciężarów związanych z przedmiotową powierzchnią.

Z uwagi na chęć minimalizacji ryzyka gospodarczego związanego z realizacją poszczególnych inwestycji, część z nich realizowana jest za pośrednictwem zależnych spółek celowych. Spółki te są właścicielami nieruchomości gruntowych i budowanych na nich budynków. Niemniej jednak ogół zadań związanych z realizacją inwestycji spoczywa na Wnioskodawcy, a konkretnie na tej części jego przedsiębiorstwa, która została wyodrębniona w formie Oddziału. Kierownik oraz pracownicy Oddziału są zatem odpowiedzialni za całokształt działań zmierzających do realizacji inwestycji, takich jak analiza rynku, wybór lokalizacji pod inwestycje, analiza stanu prawnego nieruchomości, zakup nieruchomości i pozyskanie niezbędnych pozwoleń i dokumentacji prawnej niezbędnej do realizacji inwestycji, organizacja procesu budowlanego, koordynacja prac podwykonawców, poszukiwanie nabywców i najemców, działania marketingowe. Jak wskazano wyżej, Oddział świadczy również na rzecz spółek zależnych niezbędne dla ich funkcjonowania usługi księgowe i kadrowe, usługi doradztwa handlowego i marketingowego, a także udostępnia im przestrzeń biurową.

Jak wyżej wspomniano po wydzieleniu Oddziału w ramach dotychczasowej struktury przedsiębiorstwa pozostała jego część funkcjonalnie, organizacyjnie i majątkowo przeznaczona do prowadzenia działalności w branży motoryzacyjnej, polegającej przede wszystkim na sprawowaniu nadzoru właścicielskiego oraz zarządzaniu szeregiem spółek działających w branży dystrybucji luksusowych samochodów osobowych.

W przeciwieństwie do działalności prowadzonej przez Oddział, w której utworzenie zależnych spółek celowych służy wyłącznie ograniczeniu ryzyka gospodarczego związanego z realizacją poszczególnych inwestycji budowlanych, spółki działające w branży motoryzacyjnej realizują samodzielną działalność gospodarczą w zakresie importu, dystrybucji i serwisu luksusowych samochodów osobowych. Jak wyżej wspomniano wynika to ze specyfiki tej działalności, ale też z wymogów stawianych przez producentów samochodów. Spółki te, generujące istotną część zysków grupy, podlegają nadzorowi właścicielskiemu Wnioskodawcy. Za sprawowanie tego nadzoru odpowiedzialna jest część przedsiębiorstwa (tzw. „Centrala”), która nie została wydzielona w ramach Oddziału. Nadzór ten ma szeroki i sformalizowany charakter.

Centrala świadczy na rzecz spółek zależnych z branży motoryzacyjnej usługi zarządzania. W ostatnim czasie zarząd ten został sformalizowany. W tym celu zostały zawarte przez Wnioskodawcę ze spółkami zależnymi (powiązanymi kapitałowo) w oparciu o art. 7 § 1 Kodeksu spółek handlowych umowy o zarządzanie spółkami zależnymi, które można zaliczyć do tzw. umów koncernowych. Spółki motoryzacyjne na podstawie umów o zarządzanie są zobowiązane do zapewnienia ścisłej współpracy personelu danej spółki z Zarządcą, a także do uiszczania na rzecz Zarządcy umówionego wynagrodzenia z tego tytułu. Umowy te zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych zostały zgłoszone do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Osoby zatrudnione przez Wnioskodawcę (Centralę) zostały powołane w skład zarządów spółek zależnych, by w tym zakresie realizować przedmiotowe umowy o zarządzanie. Przedmiotowe umowy, wraz z umowami wskazanymi poniżej oraz dywidendami ze spółek zależnych, stanowią zasadnicze źródło przychodów tej części działalności Wnioskodawcy.

Poza usługami polegającymi na zarządzaniu spółkami zależnymi Centrala świadczy również usługi przechowywania dokumentacji korporacyjnej oraz usługi wsparcia, to jest obsługę księgową i kadrowo-płacową, usługi informatyczne, pozyskiwania podmiotów finansujących, koordynacji wypełniania przez spółki obowiązków wynikających z ustaw podatkowych, etc.

Wśród Spółek motoryzacyjnych, zarządzanych przez Wnioskodawcę, wymienić można spółki zajmujące się działalnością dealerską, a więc sprzedażą bezpośrednią produktów konsumentom, a także spółki zajmujące się importem oraz serwisowaniem produktów i świadczeniem pokrewnych usług. Spółki motoryzacyjne zapewniają zatem konsumentom kompleksowy pakiet usług towarzyszący zakupionemu produktowi. Działalność gospodarcza prowadzona przez poszczególne Spółki motoryzacyjne w odniesieniu do dystrybuowanych pojazdów danej marki jest ściśle powiązana - powiązanie to wynika m.in. z jednolitych wymogów jakie stawiają zagraniczni dostawcy pojazdów w odniesieniu do standardów jakościowych obsługi nabywcy pojazdu, zarówno na etapie sprzedaży jak i w zakresie obsługi: gwarancyjnej i pogwarancyjnej. Wymogi dostawców dotyczą często rozwiązań z zakresu zarządzania wdrożonych jednolicie we wszystkich podmiotach gospodarczych, których działalność składa się na całokształt doświadczenia klienta nabywającego produkt.

Zawarte przez Wnioskodawcę ze Spółkami motoryzacyjnymi umowy o zarządzanie spółką zależną zawierają zobowiązanie Zarządcy do tworzenia całokształtu polityki biznesowej spółek, przy uwzględnieniu celów struktury holdingowej jako całości.

Zarządca na podstawie ww. umów jest zobowiązany w szczególności do tworzenia strategii rozwoju spółek, tworzenia wspólnej polityki marketingowej, organizacji sposobu zarządzania spółkami usprawniającego bieżący nadzór nad działalnością oraz generowanie informacji zarządczych i ich skuteczną wymianę w ramach struktury, udziału w negocjacjach dotyczących strategicznych dla spółek kwestii, kształtowania pozytywnego wizerunku spółek w mediach i wśród klientów, analizowania rynku krajowego i międzynarodowego oraz zachowań konkurencji, opracowywania wspólnej dla grupy polityki kadrowej oraz prowadzenie procesów rekrutacyjnych, etc. Po wyodrębnieniu z przedsiębiorstwa Wnioskodawcy zespołu składników tworzących Oddział, w ramach Centrali pozostały aktywa, zobowiązania, rezerwy na zobowiązania oraz umowy związane z działalnością motoryzacyjną Wnioskodawcy. Do Centrali zaliczają się m.in. środki trwałe, udziały w Spółkach motoryzacyjnych, należności i zobowiązania (rezerwy na zobowiązania) wynikające m.in. z umów o zarządzanie, umów o świadczenie usług księgowych i kadrowych zawartych ze Spółkami motoryzacyjnymi, umów o pracę, umów z dostawcami usług informatycznych, usług wsparcia systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

Wśród przypisanych do Centrali kilkunastu pracowników znalazły się osoby pracujące na stanowiskach takich jak: kierownik działu księgowości branży motoryzacyjnej, specjalista ds. windykacji, kontroler finansowy, koordynator działu finansowego, office manager, specjalista ds. IT, specjalista ds. kadr i płac, główny księgowy, księgowa.

Do środków trwałych i pozostałych składników przyporządkowanych do Centrali zaliczono przede wszystkim elementy wyposażenia biurowego, sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny i multimedialny. Siedziba Centrali mieści się w pomieszczeniach wynajmowanych od innej spółki z grupy. Wyodrębniona w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy Centrala pozostaje samodzielnym pracodawcą w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy, pełniącym jak dotychczas funkcje płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika składek na ubezpieczenia społeczne w odniesieniu do pracowników pozostałych w Centrali.

Całokształtem działalności Centrali, w tym wykonywaniem zobowiązań wobec Spółek motoryzacyjnych wynikających z umów o zarządzanie kieruje Zarząd spółki M. S.A.

Centrala w odniesieniu do swojego obszaru działalności prowadzi księgi rachunkowe odrębne od ksiąg Oddziału. Przychody i koszty a także należności i zobowiązania związane z zakresem działalności Centrali są dokumentowane w sposób pozwalający na ich wyodrębnienie z ogółu przychodów, kosztów, należności i zobowiązań Wnioskodawcy. Odrębnie prowadzona dokumentacja księgowa pozwala również na dokonywanie odrębnych sprawozdań finansowych Centrali. Centrala posiada też odrębny rachunek bankowy, przy użyciu którego gromadzone są środki finansowe Centrali i prowadzone rozliczenia związane z jej działalnością.

Pozostałe po utworzeniu Oddziału składniki materialne i niematerialne (w tym zobowiązania), składające się na Centralę, wraz z przyporządkowanym do niej personelem są przeznaczone do realizacji działań gospodarczych związanych ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego oraz zarządzaniem Spółkami motoryzacyjnymi na podstawie zawartych umów o zarządzanie.

Sposób rozdzielenia składników majątkowych i niemajątkowych pomiędzy Centralę i Oddział zapewnia, że każda z ww. części przedsiębiorstwa mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące swoje zadania. Poszczególne opisane części przedsiębiorstwa dysponują odrębnymi rachunkami bankowymi, które służą do rozliczania kosztów i przychodów związanych osobno z działalnością deweloperską i osobno z działalnością związaną z zarządzaniem spółkami motoryzacyjnymi. Rozliczenia pomiędzy Centralą a Oddziałem dokonywane są na podstawie uchwał zarządu spółki będącej Wnioskodawcą.

Należy wskazać, że Wnioskodawca planuje w najbliższym czasie dokonanie podziału w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej (Wnioskodawcy) na istniejącą spółkę (podział przez wydzielenie). Przeniesieniu na istniejącą spółkę ulegnie zorganizowana część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy wyodrębniona w ramach Oddziału.

Planowany podział spółki będącej Wnioskodawcą ma na celu zreorganizowanie działalności grupy kapitałowej M., w ramach której nadal prowadzona będzie działalność motoryzacyjna (polegająca przede wszystkim na sprawowaniu nadzoru właścicielskiego nad spółkami motoryzacyjnymi funkcjonującymi w ramach grupy kapitałowej M.) i wydzielenie z niej odrębnej struktury, w ramach której będzie prowadzona działalność deweloperska.

Jak już wyżej wskazano celem podziału jest wyodrębnienie ze spółki dzielonej, czyli spółki będącej Wnioskodawcą, działalności deweloperskiej i w ten sposób:

 1. Uzyskanie wiarygodnych rynkowych wycen zarówno działalności deweloperskiej, jak również działalności motoryzacyjnej;
 2. Umożliwienie potencjalnym inwestorom wyboru profilu działalności gospodarczej spółki (w ramach aktywności spółki dzielonej lub spółki przejmującej), w którą zamierzają inwestować;
 3. Zwiększenie przejrzystości grupy kapitałowej M. dla akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów.

Intencją Zarządu spółki będącej Wnioskodawcą jest, by w ramach procedury podziału akcje Spółki przejmującej zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy część przedsiębiorstwa wyodrębniona w ramach Oddziału stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ...
 2. Czy planowany podział M. S.A. przez wydzielenie części majątku spółki wyodrębnionego w ramach Oddziału stanowi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie, czy do tego podziału znajdą zastosowanie przepisy tejże ustawy ...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy wyodrębniony obszar działalności gospodarczej prowadzonej w ramach Oddziału stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (podobnie zresztą jak obszar działalności prowadzonej w ramach Centrali spółki).

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „ustawa o VAT): „ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa - rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Zgodnie z powyższym z ZCP mamy do czynienia, jeżeli spełnione są następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

W związku z tym, że ustawodawca nie definiuje w jaki sposób spełnienie powyższych przesłanek powinno być weryfikowane, konieczne jest indywidualne rozpatrzenie każdego z przypadków. ZCP nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników. Podstawowym wymogiem jest zatem to, aby ZCP stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, które to wydzielenie ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej, funkcjonalnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym przypadku mamy do czynienia z pełnym wyodrębnieniem organizacyjnym:

 1. zadania wykonywane są przez odrębne zespoły pracowników funkcjonujące w ramach Oddziału i Centrali,
 2. zespoły pracowników Oddziału i Centrali podlegają odrębnemu kierownictwu (zarząd M. S.A. oraz Kierownik Oddziału),
 3. Oddział i Centrala funkcjonują w oparciu o odmienne grupy składników majątkowych,
 4. Oddział i Centrala wykonują różne, odrębne od siebie zadania gospodarcze.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową. Elementem wyodrębnienia finansowego jest również prowadzenie oddzielnych rachunków bankowych dla zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

W tym kontekście należy wskazać, iż zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego zarówno Oddział jak i Centrala prowadzą odrębne księgi rachunkowe, w związku z czym zdarzenia gospodarcze są ewidencjonowane w sposób pozwalający na odrębne ustalenie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań wynikających z każdej z opisanych działalności, a także na generowanie odrębnych sprawozdań finansowych dla Oddziału i Centrali. Ponadto do Oddziału przyporządkowano część rachunków bankowych otwartych dla spółki, przeznaczonych do wyłącznego użytku w ramach działalności Oddziału.

Powyższe okoliczności potwierdzają, że zarówno działalność prowadzona w ramach Oddziału jak i przez Centralę każda z osobna spełnia warunek wyodrębnienia finansowego.

Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie poszczególnych części przedsiębiorstwa do realizacji określonych zadań gospodarczych. ZCP musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować zespół elementów niezbędnych do prowadzenia poszczególnych działań gospodarczych przypisanych do danej ZCP.

W tym kontekście należy wskazać, iż w świetle przedstawionego wyżej opisu stanu faktycznego zarówno Oddział, jak i Centrala obejmują odrębne od siebie zespoły składników wykorzystywanych do realizacji odmiennych zadań gospodarczych.

Wymóg możliwości funkcjonowania ZCP w formie niezależnego przedsiębiorstwa, samodzielnie realizującego przypisane mu zadania gospodarcze należy natomiast rozumieć jako swoistą „samowystarczalność” danej ZCP, polegającą na tym, że w skład ZCP wchodzą wszystkie składniki niezbędne ale też wystarczające do w pełni samodzielnego realizowania zadań gospodarczych. ZCP musi zatem posiadać zdolność do funkcjonowania nawet w przypadku, gdyby pozostałych części przedsiębiorstwa „zabrakło”.

W ocenie Wnioskodawcy z taką sytuacją mamy do czynienia w stanie faktycznym opisanym w niniejszym wniosku. Zarówno Oddział jak i Centrala zostały wyposażone w zestaw składników majątkowych oraz personel niezbędny do samodzielnej realizacji postawionych przed nimi zadań gospodarczych.

Podsumowując należy podkreślić, że ZCP nie jest dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze, dlatego też na podstawie przytoczonego wyżej opisu stanu faktycznego Oddział winien zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle zajętego powyżej przez Wnioskodawcę stanowiska w zakresie, że działalność prowadzona w ramach Oddziału stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT należy stwierdzić, iż planowany przez Wnioskodawcę podział w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, zgodnie z którym podział M. S.A. nastąpi poprzez przeniesienie części majątku Wnioskodawcy (spółka dzielona) na inną spółkę (tzw. podział przez wydzielenie) nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie bowiem z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Odnosząc się zatem, do treści przytoczonego przepisu, ustawa o podatku od towarów i usług znajdzie co do zasady zastosowanie tylko wtedy gdy transakcja zbycia nie będzie dotyczyła przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

W przedstawionej sytuacji zarówno majątek przejmowany jak i majątek pozostający w spółce zdaniem Wnioskodawcy stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa. Powyższe oznacza, że w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę podziału w opisany sposób, do transakcji tej nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

A zatem, w przypadku, gdy przedmiotem transakcji jest zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czynność ta nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

Nie budzi wątpliwości, że przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych podział dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie) powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku. Złożoność procedur związanych z podziałem spółki nie ma przy tym znaczenia. Istotny jest efekt końcowy – przeniesienie własności. Tym samym, podział spółki przez wydzielenie jest transakcją zbycia w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, o ile przedmiotem dostawy jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Na mocy art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca wyłączył z opodatkowania podatkiem od towarów i usług m.in. zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynika z art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług przez którą rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Tak więc na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, w świetle przywołanego przepisu, mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zatem dla uznania przenoszonego mienia za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT podstawowym wymogiem jest to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą zatem składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

W świetle powyższych rozważań należy uznać, że na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług okolicznością determinującą możliwość wyłączenia na mocy art. 6 ustawy o VAT stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług określonego zespołu składników niematerialnych i materialnych jest takie ich zorganizowanie, żeby wspomniany zespół mógł służyć do prowadzenia działalności gospodarczej. Zespół składników materialnych i niematerialnych obejmować powinien elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie miały zastosowania do zbywanego mienia musi ono – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w jego skład muszą umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi obecnie działalność gospodarczą w dwóch głównych obszarach. Wnioskodawca jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pierwszym rodzajem działalności jaki prowadzi Wnioskodawca jest działalność deweloperska, natomiast drugim jest działalność w branży motoryzacyjnej, polegająca przede wszystkim na sprawowaniu nadzoru właścicielskiego oraz zarządzaniu szeregiem spółek działających w branży dystrybucji luksusowych samochodów osobowych. Ten podział przekłada się wprost na spółki zależne kapitałowo od Wnioskodawcy, z których część prowadzi działalność deweloperską, a część działalność w zakresie importu i sprzedaży samochodów, oraz w zakresie usług serwisowych i obrotu częściami zamiennymi do tych samochodów. Te dwa rodzaje działalności mają odmienny charakter, który wynika z odmienności rodzaju dóbr, których dotyczą.

Wszystkie spółki z branży motoryzacyjnej są co do zasady bezpośrednio zależne kapitałowo od Wnioskodawcy i nie są zależne od siebie. Z tej samej racji wynika to, że Wnioskodawca nie pełni żadnej z tych ról, ale też z drugiej strony jego obowiązkiem jest bycie właścicielem tych spółek, ścisłe ich kontrolowanie i w odpowiedni sposób zarządzanie nimi. Natomiast w ramach działalności deweloperskiej Wnioskodawca zajmuje się realizacją projektów budowlanych w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz usługowego, sprzedażą i wynajmem nieruchomości, wsparciem procesu sprzedaży nieruchomości przez spółki zależne oraz zarządzaniem nieruchomościami. Za realizację poszczególnych inwestycji budowlanych jest odpowiedzialny sam Wnioskodawca lub spółki zależne Wnioskodawcy, na rzecz których świadczy usługi niezbędne im do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioskodawca dąży do pełnego wyodrębnienia obu rodzajów działalności. W tym też celu podział na poszczególne rodzaje aktywności, został w październiku 2015 r. sformalizowany w ramach spółki będącej Wnioskodawcą. Z jednej strony w ramach zasadniczego pionu organizacyjnego Wnioskodawcy pozostała działalność związana z zarządzaniem motoryzacją, a co za tym idzie ogół aktywów i pasywów składający się na część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, która organizacyjnie i funkcjonalnie służy sprawowaniu nadzoru właścicielskiego, zarządzaniu szeregiem spółek zależnych działających w branży dystrybucji luksusowych samochodów osobowych oraz wsparciu spółek zależnych m.in. poprzez ich obsługę księgową, kadrową i marketingową. Natomiast działalność deweloperska została wyodrębniona w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez utworzenie oddziału spółki M. S.A.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest ustalenie, czy część przedsiębiorstwa wyodrębniona w ramach Oddziału stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca wskazał, że do Oddziału przypisane zostały m.in. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, inne aktywa, w tym składniki majątku obrotowego, udziały w spółkach zależnych, należności i zobowiązania.

O wyodrębnieniu funkcjonalnym świadczy to, że zarówno Oddział, jak i Centrala obejmują odrębne od siebie zespoły składników wykorzystywanych do realizacji odmiennych zadań gospodarczych.

Oprócz wyodrębnienia funkcjonalnego Oddział będzie również wyodrębniony organizacyjnie. O wyodrębnieniu organizacyjnym świadczy to, że Oddział został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zostały mu nadane odrębne numery NIP i REGON. Uchwałą zarządu do Oddziału przypisano szereg pracowników, których zakres obowiązków związany jest ściśle z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością deweloperską. Zespół pracowników Oddziału podlega odrębnemu kierownictwu (zarząd M. S.A. oraz Kierownik Oddziału), Oddział funkcjonuje w oparciu o odmienne grupy składników majątkowych. Również na mocy uchwały zarządu Oddział otrzymał wewnętrzny regulamin organizacyjny określający podstawowe zasady jego organizacji i funkcjonowania.

Natomiast o wyodrębnieniu finansowym świadczy to, że na podstawie uchwały Oddział został zobowiązany do prowadzenia odrębnych ksiąg rachunkowych. Oddział dokumentuje przychody i koszty, a także należności i zobowiązania związane z zakresem jego działalności w sposób pozwalający na ich wyodrębnienie z ogółu przychodów, kosztów, należności i zobowiązań Wnioskodawcy. Odrębnie prowadzona dokumentacja księgowa pozwala również na sporządzanie odrębnych sprawozdań finansowych Oddziału. Do Oddziału zostały też przypisane odrębne rachunki bankowe, za pośrednictwem których prowadzone są rozliczenia kosztów i przychodów Oddziału, a także gromadzone są środki niezbędne dla funkcjonowania Oddziału i dokonywania wspomnianych rozliczeń.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że składniki majątkowe przyporządkowane do Oddziału, stanowią zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej i jak wynika z okoliczności sprawy są wyodrębnione organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie.

Reasumując należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że zespół składników majątkowych, który zostanie przeniesiony do Oddziału będzie stanowić (odrębnie) organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, tj. zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e a w związku z tym przeniesienie ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa na istniejącą spółkę nie będzie podlegało opodatkowaniu na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

zorganizowana część przedsiębiorstwa
ILPP3/4512-1-21/16-4/MR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.