IPPP2/4512-1061/15-2/IZ | Interpretacja indywidualna

Wniesienie aportu w postaci zorganizowanej część przedsiębiorstwa nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 6 pkt 1) Ustawy VAT.
IPPP2/4512-1061/15-2/IZinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2015 r. (data wpływu 3 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest jedną z największych spółek medialnych w Polsce, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta grupy medialnej, w skład której wchodzi Spółka, obejmuje gazety, reklamę zewnętrzną, sieć kin, przedsięwzięcia internetowe i radiowe, czasopisma, a także sprzedaż kolekcji wydawniczych.

Spółka, w związku z zamiarem usprawnienia jej bieżącego funkcjonowania, rozpoczęła proces przebudowy swojej struktury organizacyjnej, która ma na celu wydzielenie ze Spółki pionu (ZCP) związanego m.in. z prowadzeniem serwisu internetowego, sprzedażą ogłoszeń rekrutacyjnych w internecie i prasie, sprzedażą rekrutacyjnych rozwiązań marketingowych, pozyskiwaniem i utrzymywaniem klientów, a także posprzedażowej obsłudze klientów, oraz przeniesienie go do nowopowstałej lub istniejącej spółki celowej.

W tym celu Wnioskodawca zamierza przeprowadzić restrukturyzację wewnętrzną, poprzez wniesienie w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do zależnej od spółki kapitałowej (dalej: „Spółka celowa”) wyodrębnioną i zorganizowaną część swojego przedsiębiorstwa skoncentrowaną na powyżej opisanej działalności. Części tej nadana została nazwa „Centrum Kompetencyjne Praca” (dalej: „ZCP” lub „Centrum”).

ZCP została formalnie wyodrębniona w strukturach Wnioskodawcy na podstawie uchwały Zarządu Spółki, która to określa przedmiot i opis działalności ZCP, nazwę ZCP, wykaz osób kierujących ZCP, zawiera formalne przypisanie aktywów materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań do ZCP służących wykonywaniu działalności przypisanej ZCP, a także przypisanie pracowników oraz potwierdzenie odrębności finansowej (własny majątek, odrębna ewidencja księgowa).

W konsekwencji, w skład ZCP wchodzą w szczególności następujące składniki:

 • ruchomości wykorzystywane w działalności Centrum, w tym w szczególności sprzęt elektroniczny oraz aktywa trwałe w budowie przeznaczone do działalności Centrum;
 • prawa związane z Centrum, w tym prawa wynikające z umów związanych z działalnością Centrum, w szczególności umów z klientami ogłoszeniowymi i reklamowymi, a także umów związanych z prowadzeniem serwisu internetowego, w tym umów w zakresie obsługi informatycznej;
 • prawa z niektórych licencji do korzystania z oprogramowania wykorzystywanego w działalności Centrum, w tym prawa wynikające z umów dotyczących tego oprogramowania, jak również innych licencji, koncesji lub zezwoleń, na podstawie których prowadzona jest działalność Centrum;
 • wartości niematerialne i prawne związane z działalnością Centrum, w tym materiały, dane, wiedzę fachową rejestry (w tym wszystkie dane i ewidencję klientów i pracowników Centrum), zarchiwizowane materiały, materiały marketingowe, system identyfikacji wizualnej, biznes plany i inne plany, zachowane dane statystyczne oraz wszelką pozostałą dokumentację związaną z działalnością Centrum czy to w formie pisemnej, elektronicznej, czy innej;
 • prawa wynikające z rejestracji domen internetowych;
 • dokumentację prawną, techniczną, finansową i inną związaną z działalnością Centrum, w tym w szczególności całość dokumentacji opisującej procedury wewnętrzne regulujące sposób funkcjonowania Centrum (m.in. procedury dotyczące działalności podstawowej Centrum, działalności handlowej oraz procedury pomocnicze), dokumenty dotyczące własności do składników Centrum, umowy, jak również korespondencję z kontrahentami i klientami;
 • pracowników związanych z działalnością Centrum;
 • bazę aktualnych klientów Centrum;
 • inne aktywa funkcjonalnie związane z działalnością Centrum.

Centrum ma także przypisane zobowiązania związane z działalnością ZCP, w tym w szczególności zobowiązania handlowe z tytułu świadczonych usług, zobowiązania z tytułu sprzedaży ogłoszeń i reklamowych rozwiązań rekrutacyjnych, oraz zobowiązania pracownicze.

Do Centrum przypisane są także odrębne wierzytelności i zobowiązania związane z jego działalnością w szczególności wynikające z umów o pracę zawartych z pracownikami dedykowanymi Centrum oraz jego bieżącą działalnością operacyjną. Jak również dla Centrum opracowywany jest odrębny budżet oraz plany finansowe.

Wnioskodawca również zaznacza, iż Centrum posiada wyodrębnione wewnętrzne konta wynikowe w systemach budżetowo-finansowych Wnioskodawcy, na których prowadzona jest odrębna ewidencja księgowa prowadzenia działalności gospodarczej przez Centrum. W konsekwencji, dla Centrum prowadzona jest odrębna ewidencja księgowa, poprzez którą można przyporządkować przychody i koszty, a także wybrane pozycje aktywów i pasywów związanych bezpośrednio z działalnością operacyjną Centrum zarówno obecnie - w trakcie jego funkcjonowania w obrębie Spółki, jak również po jego przeniesieniu w formie aportu do Spółki celowej.

Wnioskodawca zaznacza, iż do ZCP związanego z zakresem działalności Centrum możliwe jest również alokowanie kosztów wspólnych działów nadzoru/wsparcia (koszty zarządu, księgowości, itp.). Na koszty te składają się zarówno koszty ogólne zarządu, jak i koszty działu wsparcia. Koszty tego typu dzielone są pomiędzy ZCP oraz Centralę za pomocą odpowiedniego klucza alokacji. Klucz ten ma charakter kombinowany i opiera się na podziale poszczególnych rodzajowo kosztów zarządu / wsparcia z uwzględnieniem ich specyfiki.

I tak przykładowo: koszty utrzymania i zapewnienia funkcjonowania poczty elektronicznej dzielone będą według liczby użytkowników (adresów e-mail); koszty utrzymania sprzętu komputerowego — według liczby tego typu urządzeń użytkowanych przez ZCP oraz Centralę; koszty utrzymania powierzchni biurowej - według powierzchni biurowych użytkowanych przez ZCP oraz Centralę, zaś obsługa pracownicza (HR) - według liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Podzielone w ten sposób koszty dodatkowo korygowane (zmniejszane) będą o koszty związane z obsługą takiej alokacji przez dział finansów oraz administracji.

Co więcej, alokacji podlegają również przychody i koszty finansowe Spółki, których nie można w sposób jednoznaczny przyporządkować wyłącznie do ZCP. W tym zakresie, przyjęty klucz alokacji ma charakter przychodowy i opiera się na porównaniu przychodów z działalności operacyjnej, jakie osiąga ZCP oraz Centrala.

Wnioskodawca zaznacza, iż możliwa jest również sytuacja, w której nie będzie wydzielony rachunek bankowy dla Centrum. Do ZCP zostały jednak alokowane odpowiednie kwoty środków pieniężnych, a na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej możliwe jest ustalenie, jakie przychody i koszty wiążą się z jego działalnością. Umożliwia to zatem określenie, w jakiej części środki pieniężne posiadane przez Spółkę wygenerowane zostały przez ZCP.

Spółka pragnie podkreślić, iż Centrum zostało wyodrębnione zarówno pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym jak i finansowym. Centrum posiada autonomię i niezależność w realizacji swoich zadań związanych z przypisanym mu pionem. W wyniku wyodrębnienia organizacyjnego, działalność Centrum prowadzona jest poprzez centrum operacyjne, obsługujące jednocześnie region, oraz osiem oddziałów handlowych. Część biura obsługi klienta w Łodzi zajmuje się także obsługą reklamacji oraz procesu sprzedaży telefonicznej na rzecz całego Centrum. Działalność ta tworzy odrębny biznesowo obszar w strukturach Spółki, koncentrujący się na działalności na rzecz rynku rekrutacyjnego, w szczególności spółek zajmujących się zawodowo poszukiwaniem pracowników oraz dla wyspecjalizowanych działów HR.

Centrum posiada zatem autonomię i niezależność w realizacji swoich zadań związanych z przypisanym mu pionem, zaś Spółka celowa, do której Centrum zostanie wniesione aportem, będzie kontynuowała działalność w pełnym zakresie dotyczącym tej wyodrębnionej części. Należy podkreślić, iż na chwilę obecną do Centrum przypisane jest ok. 50 pracowników oraz generuje ono przychody z działalności operacyjnej na poziomie ok. 11 mln PLN.

Przedmiotem aportu do Spółki celowej będą wszelkie składniki majątkowe i niemajątkowe przypisane do Centrum. Wobec faktu, iż zobowiązania nie mogą być przedmiotem aportu ze względu na konieczność zachowania wymogów określonych w art. 519 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U z 2014 r., poz. 121, tekst jedn., dalej: „Kodeks cywilny”) ich przeniesienie dokonane zostanie odrębnymi czynnościami prawnymi na zasadach i w trybie uzgodnionym z wierzycielami. Czynności te pozostawać będą w ścisłym związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do Spółki celowej. W ramach tych czynności Spółka przeniesie na Spółkę celową wszelkie zobowiązania związane z Centrum.

Z kolei pracownicy Spółki przypisani do Centrum, których zakres obowiązków obejmuje czynności wykonywane w ramach działalności związanej z Centrum staną się na mocy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.; dalej: „Kodeks pracy”) pracownikami Spółki celowej.

Po wniesieniu do Spółki celowej Centrum (a zarazem sama Spółka celowa) korzystać będą z obsługi innych spółek z Grupy na pewnych obszarach ich działalności (np. obsługa ogólnoadministracyjna, obsługa w zakresie IT), na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Dodatkowo, Spółka celowa będzie prowadziła działalność Centrum w oparciu o nieruchomości biurowe wynajęte od Spółki.

W efekcie aportu, całość działań realizowanych w sektorze związanym:

 1. z prowadzeniem serwisu internetowego,
 2. ze sprzedażą, poprzez zorganizowany, dedykowany i rozlokowany w Polsce dział sprzedaży, rozwiązań rekrutacyjnych, obejmujących sprzedaż ogłoszeń rekrutacyjnych w internecie i prasie, sprzedaż reklam rekrutacyjnych w mediach należących do Spółki, oraz
 3. z usługami związanymi z budowaniem marki pracodawcy (tzw. działania Employer Branding), zostanie przekazana na wyłączność funkcjonującej w obrębie struktury Spółce celowej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle art. 6 pkt 1) Ustawy VAT wniesienie do Spółki celowej wkładu niepieniężnego w postaci wskazanej w zdarzeniu przyszłym będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT)...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie opisanego w pytaniu wkładu niepieniężnego (aportu), jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie będzie stanowić w świetle art. 6 pkt 1) Ustawy VAT czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy VAT, opodatkowaniem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie jednak do art. 6 pkt 1 Ustawy VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W świetle powyższego uregulowania, zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega wyłączeniu od opodatkowania VAT.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)

Zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest - w myśl definicji legalnej zawartej w art. 2 pkt 27e) Ustawy VAT oraz art. 4a ust. 4 Ustawy CIT - organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Ministra Finansów w odniesieniu do tak sformułowanej definicji w podatku CIT i VAT, aby zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) mógł zostać uznany za ZCP muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 1. musi istnieć zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujący także zobowiązania, powiązane ze sobą w sposób funkcjonalny;
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Wobec powyższego, aby zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) mógł zostać uznany - dla celów podatku VAT - za ZCP, konieczne jest wydzielenie zespołu składników majątkowych w istniejącym przedsiębiorstwie na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Stanowisko takie jest powszechnie akceptowane przez organy podatkowe, sądy administracyjne oraz przedstawicieli doktryny prawa podatkowego i w praktyce nie rodzi żadnych wątpliwości.

 1. Wyodrębnienie funkcjonalne

Dla istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa konieczne jest, by składały się nań zarówno składniki materialne, jak i niematerialne, w tym zobowiązania.

Zgodnie z jednolitym stanowiskiem organów podatkowych elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących ZCP, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza (tak m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 września 2015 r., nr IBPP3/4512-476/15/KG). Katalog składników musi zawierać również niemajątkowe składniki w postaci zobowiązań z np. dotychczas zawartych kontraktów.

Należy jednak zaznaczyć, iż składniki muszą pozostawać między sobą we wzajemnych interakcjach w taki sposób, że należy je traktować, jako zorganizowany, autonomiczny zespół składników powiązanych funkcjonalnie i przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie mogą zaś stanowić zespołu przypadkowych elementów, których jedyną cechą jest to, że stanowią własność jednego podmiotu. Zatem, aby w rozumieniu przepisów Ustawy VAT, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za ZCP, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością składników pozostających we wzajemnych relacjach niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Wnioskodawca w tym miejscu zaznacza, iż w skład ZCP wnoszonej drogą aportu do Spółki celowej będą wchodzić zarówno składniki materialne w postaci m.in. ruchomości wykorzystywanych w działalności Centrum, w tym w szczególności sprzęt elektroniczny oraz aktywa trwałe w budowie przeznaczone do działalności Centrum, jak i niematerialne w postaci m.in. praw związanych z Centrum, w tym praw wynikających z umów związanych z działalnością Centrum, praw wynikających z niektórych licencji do korzystania z oprogramowania wykorzystywanego w działalności Centrum oraz wartości niematerialne i prawne związane z działalnością Centrum. Ich kompleks stanowić zatem będzie wystarczającą podstawę do prowadzanie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia serwisu internetowego oraz sprzedaży ogłoszeń i innych rozwiązań rekrutacyjnych, która to działalność będzie kontynuowana przez Spółkę celową w sposób płynny i całkowicie samodzielny. Ponadto, w związku z aportem Spółka przeniesie także na Spółkę celową zobowiązania związane z działalnością Centrum.

W ramach wydzielenia Centrum doszło również do przypisania jej pracowników. W wyniku aportu dojdzie zatem do przejęcia zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy, w rezultacie czego Spółka celowa stanie się pracodawcą pracowników Centrum, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenia serwisu internetowego oraz sprzedaż ogłoszeń i innych rozwiązań rekrutacyjnych.

Wymienione powyżej składniki wyczerpują zatem katalog niezbędny do uznania ich za ZCP, a co więcej pozostają ze sobą w funkcjonalnym związku - przeznaczone są bowiem łącznie do prowadzenia działalności w zakresie działalności delegowanej na Centrum. W opinii Spółki, spełniony jest zatem wymóg istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań powiązanych ze sobą funkcjonalnie i przeznaczonych do wykonywania określonych zadań gospodarczych. W przedmiotowym przypadku w wyniku aportu funkcje związane z zarządzaniem Centrum przejmie Spółka celowa a zatem nie powinno budzić wątpliwości, iż w tym zakresie przejmie ona funkcję gospodarczą Spółki — w oparciu bowiem o przeniesione składniki będzie mogła prowadzić działalność w zakresie działalności związanej z prowadzeniem serwisu internetowego, sprzedaży ogłoszeń i innych rozwiązań rekrutacyjnych. Innymi słowy, celem wniesienia ZCP do Spółki celowej jest kontynuacja przez nią działalności realizowanej dotychczas przez Centrum.

Dodatkowo Spółka zaznacza, iż bez znaczenia pozostaje fakt, iż zobowiązania Centrum przeniesione zostaną na Spółkę celową na podstawie odrębnej czynności prawnej, a nie w ramach samego aportu. Jest to podyktowane koniecznością spełnienia wymogów art. 519 Kodeksu cywilnego decydujących o skuteczności przejęcia długu przez osobę trzecią. W ocenie Spółki nie wpływa to jednak na możliwość uznania, iż przedmiotem wkładu niepieniężnego do Spółki celowej jest ZCP, bowiem przeniesienie zobowiązań dokonane zostanie w ścisłym związku z wniesieniem do Spółki celowej wkładu niepieniężnego. Jako poparcie takiego stanowiska służyć może interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 października 2008 r. (nr IPPB3/423-1063/08-2/MB), w której organ uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym (...) taka forma dokonania aportu (dwie oddzielne czynności prawne) wynika z ograniczeń prawnych (nie jest możliwe dokonanie aportu Z obejmującego zobowiązania). W ocenie Spółki nadal jednak dokonywany będzie aport (...).”

Podsumowując, w ocenie Spółki, zgodnie z opisem przedstawionym w zdarzeniu przyszłym, zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na ZCP nie będzie stanowił zbioru przypadkowych elementów, lecz będzie zespołem składników i zobowiązań powiązanych ze sobą w sposób funkcjonalny i celowy. Składniki te będą wyodrębnione jako odrębna jednostka w ramach Spółki i tworzyć będą zorganizowaną całość, za pomocą której będzie możliwe samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu działem prowadzącym serwis internetowy, prowadzącym sprzedaż ogłoszeń oraz innych rozwiązań rekrutacyjnych, zarówno już w momencie wyodrębnienia ZCP jak i w momencie aportu do Spółki celowej.

 1. Wyodrębnienie organizacyjne

Kolejnym warunkiem uznania zespołu składników majątkowych za ZCP jest jego organizacyjne wyodrębnienie w istniejącym przedsiębiorstwie.

Zgodnie z literaturą przedmiotu, „wyodrębnienie organizacyjne powinno być dokonane w różnoraki sposób: terytorialnie, na podstawie statutu, regulaminu, zarządzenia lub w jeszcze inny sposób. Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma określone miejsce w strukturze organizacyjnej jako wydział, oddział, biuro, sklep itp.” (Małecki Paweł, Mazurkiewicz Renata, CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz LEX, 20113) Ocena ta powinna być dokonywana według podstawowego kryterium tj. ustalenia, jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa, tj. na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie całość.

Zgodnie również z przeważającym obecnie stanowiskiem organów podatkowych, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, iż ZCP stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział oraz że takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze (tak m.in, w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 września 2015 r., nr IBPB-1-3/4510-143/15/AW lub z dnia 9 czerwca 2014 r., nr IBPBI/2/423-234/14/PC).

W świetle powyższego należy uznać, że Centrum jest jednostką formalnie i faktycznie wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy. Wyodrębnienie to opiera się zarówno na wyodrębnieniu składników majątkowych i niemajątkowych przeznaczonych i wykorzystywanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej Centrum, jak i wyodrębnieniu zespołu pracowników. Ponadto Centrum prowadzi działalność gospodarczą głównie pod własną marką, tj. Centrum Kompetencyjne Praca, i pod nią jest rozpoznawana przez partnerów handlowych.

Co więcej, jak zostało to wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, struktura organizacyjna Spółki, uwzględniająca wyodrębnione Centrum, została potwierdzona w regulacjach wewnętrznych Spółki, na podstawie uchwały podjętej przez jej Zarząd. Na jej podstawie określono bowiem także nazwę ZCP, jej strukturę organizacyjną oraz wskazano osoby kierujące działalnością Centrum, a także zawiera potwierdzenie jej odrębności finansowej (własny majątek, odrębna ewidencja księgowa).

W świetle powyższego, zdaniem Spółki, zespół składników stanowiących ZCP należy uznać za wyodrębniony organizacyjnie w strukturach Spółki.

 1. Wyodrębnienie finansowe

Kolejnym z warunków uznania zespołu składników majątkowych za ZCP jest jej wyodrębnienie na płaszczyźnie finansowej.

Wyodrębnienie finansowe oznacza możliwość przypisania ZCP określonych wskaźników finansowych. Jak zostało przytoczone w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 2 października 2015 r. (nr IPTPP3/4512-254/15-4/MJ): „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencją zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.” (podobnie WSA w Warszawie w wyroku z dnia 14 stycznia 2011 r., sygn. III SA/Wa 1624/10 lub Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 3 sierpnia 2015 r., nr ILPB1/4511-1-693/15-2/AN). O wyodrębnieniu finansowym można zatem już mówić w przypadku istnienia samej możliwości wyodrębnienia podstawowych informacji o sytuacji finansowej i majątkowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wyodrębnienia finansowego nie należy utożsamiać zatem z pełną samodzielnością finansową.

W orzecznictwie organów podatkowych, wskazuje się również, iż do zaistnienia wyodrębnienia finansowego nie jest wymagane posiadanie przez ZCP odrębnego rachunku bankowego. Tytułem przykładu, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 21 kwietnia 2010 r. (nr IBPP2/443-62/10/Asz) stwierdził, iż „Należy zauważyć, iż przepisy o podatku od towarów i usług; w tym również powołane powyżej (przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), nie wymagają, aby oddział przedsiębiorstwa, dla uznania go za wyodrębniony finansowo, musiał posiadać odrębny rachunek bankowy (subkonto). Stąd też, o ile stosowany w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy system ewidencji zdarzeń gospodarczych faktycznie będzie zapewniał możliwość przypisania temu oddziałowi (zorganizowanej części przedsiębiorstwa), w sposób jednoznaczny i prawidłowy, własnych środków finansowych, wówczas, w ocenie tut. organu, nie jest konieczne, dla uznania tego oddziału za wyodrębniony finansowo, otwarcie dla niego odrębnego rachunku bankowego”. Podobnie brak posiadania rachunku bankowego przez wydzieloną część przedsiębiorstwa zaakceptował Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 24 października 2014 r. (nr IPTPB3/423-258/14-6/KC).

Jak zostało już wskazane na wstępie, Centrum posiada wyodrębnione wewnętrzne konta wynikowe w systemach budżetowo-fmansowych Wnioskodawcy, na których prowadzona jest odrębna ewidencja księgowa prowadzenia działalności gospodarczej przez Centrum. W konsekwencji, dla ZCP prowadzona jest odrębna ewidencja, poprzez którą można przyporządkować przychody i koszty związane bezpośrednio z działalnością operacyjną ZCP zarówno w momencie jego funkcjonowania w Spółce jak również po jego przeniesieniu w formie aportu do Spółki celowej.

Do Centrum przypisane są także odrębne wierzytelności i zobowiązania związane z jego działalnością w szczególności wynikające z umów o pracę zawartych z pracownikami dedykowanymi Centrum oraz jego bieżącą działalnością operacyjną. Jak również dla Centrum opracowywany jest odrębny budżet oraz plany finansowe.

Wnioskodawca zaznacza, iż do ZCP związanego z zakresem działalności Centrum możliwe jest również alokowanie kosztów wspólnych pracowników zatrudnionych w istniejących w Spółce działach nadzoru/wsparcia (koszty zarządu, księgowość, itp.) za pomocą odpowiedniego, dopasowanego do charakterystyki poszczególnych kosztów klucza alokacji. Dodatkowo do pionu tego alokowane zostały również przychody i koszty finansowe Spółki, których nie można przyporządkować bezpośrednio do ZCP, w oparciu o klucz przychodów operacyjnych generowanych przez ZCP oraz Centralę.

W konsekwencji, Wnioskodawca poprzez wyodrębnienie kont księgowych oraz alokacji kosztów wspólnych i alokacji za pomocą stosownego klucza alokacji przychodów i kosztów finansowych, jest w stanie przyporządkować przychody i koszty oraz należności i zobowiązania do Centrum, tak na dzień dzisiejszy, jak i po wniesieniu Centrum w formie aportu do Spółki celowej.

Opisany sposób ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych oraz prowadzenia rozliczeń finansowych spełnia w ocenie Spółki wymóg finansowego wyodrębnienia zespołu skład stanowiącym przedmiot niniejszego wniosku. W związku z powyższym, w ocenie Spółki, Centrum należy traktować jako wyodrębniony finansowo zespół składników majątkowych.

 1. Możliwość funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwo

Jako kryterium zdolności do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w praktyce wskazuje się możliwość samodzielnego działania na rynku jako odrębny podmiot prowadzący zadania gospodarcze realizowane w obecnym przedsiębiorstwie. Takie kryterium znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego oraz wyrokach sądów administracyjnych wydawanych na przestrzeni ostatnich lat. Tak m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 4 grudnia 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 2515/13).

Jak wskazano w zdarzeniu przyszłym, Centrum stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników majątkowych, przeznaczonych do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, tj. działalności związanej z prowadzeniem serwisu internetowego, sprzedaży ogłoszeń i innych rozwiązań rekrutacyjnych. Centrum wyposażone jest zatem we wszystkie składniki niezbędne do samodzielnego funkcjonowania. Powyższe, zdaniem Spółki, oznacza, że zespół składników przypisanych do ZCP stanowi niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Na powyższą ocenę nie będzie wpływał fakt, iż po wniesieniu do Spółki celowej Centrum (jak i sama Spółka celowa), korzystać będą z usług innych spółek z Grupy w zakresie obsługi administracyjnej czy obsługi IT. Powszechną bowiem praktyką na rynku jest cedowanie tego typu funkcji na zewnętrznych zleceniobiorców, wyspecjalizowanych w tym zakresie. Podobnie bez znaczenia w tym zakresie będzie pozostawał fakt, że Centrum, po jego wniesieniu do Spółki celowej, będzie kontynuowało swoją działalność w oparciu o powierzchnie biurowe, jakie Spółka udostępni Spółce celowej na podstawie umowy najmu. Taka praktyka nie wpływa jednak na ocenę, że przedsiębiorstwo to nie posiada przymiotu odrębności czy samodzielności.

Brak opodatkowania wkładu niepieniężnego w świetle art. 6 pkt 1) Ustawy VAT

Reasumując, zdaniem Spółki, aktywa i zobowiązania wraz z pozostałymi wnoszonymi składnikami majątkowymi już przed dokonaniem aportu są zorganizowanym i wyodrębnionym zespołem składników majątkowych Spółki działającym jak niezależna część przedsiębiorstwa, posiadającym swoją wewnętrzną strukturę oraz prowadzącym odrębną działalność gospodarczą polegającą na produkcji treści oraz sprzedaży powierzchni reklamowych, w ramach własnych tytułów prasowych i internetowych wchodzących w skład grupy medialnej Wnioskodawcy. Skoro zatem przedmiotem wkładu niepieniężnego, o którym mowa w stanowiącym przedmiot niniejszego wniosku pytaniu mają być składniki materialne i niematerialne wyodrębnione w powyższy sposób, to odpowiadają one definicji ZCP Spółki. W ocenie Spółki, zgodnie z art. 6 pkt 1) Ustawy VAT aport Centrum nie będzie zatem podlegać opodatkowaniu VAT.

Z kolei pojęcie „zbycie” użyte we wskazanym przepisie jest pojęciem szerszym niż sprzedaż i obejmuje każde rozporządzenie przedmiotem skutkujące przeniesieniem własności, tj. prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W szczególności pod pojęciem „zbycie” rozumie się także zamianę, darowiznę czy każdą inną czynność skutkującą przeniesieniem własności przedsiębiorstwa. Zbycie w rozumieniu art. 6 pkt 1) Ustawy VAT obejmuje także wniesienie Centrum tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki celowej.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w pismach organów podatkowych. Jak bowiem wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 6 października 2015 r. nr IPTPP2/4512-432/15-2/KK, pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej”.

Podobnie wypowiedzieli się również: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 28 września 2015 r. nr IBPP3/4512-523/15/BJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 24 lipca 2015 r. nr IPPP3/4512-523/15-2/KP, a także Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 26 marca 2015 r. nr ILPP2/4512-1-20/15-4/EN.

Możliwość uznania transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki prawa handlowego za dostawę towarów (co w świetle przytoczonych powyżej interpretacji jest równoznaczne z uznaniem aportu za „zbycie” w rozumieniu art. 6 pkt 1 Ustawy VAT) potwierdzono także w piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 27 marca 2007 r. (nr PT5-033-13/EK/2006/AP-7828/7789) skierowanym do Dyrektorów Izb Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowej w sprawie dokonywania korekt odliczonego podatku naliczonego w przypadku wniesienia aportem towarów handlowych i środków trwałych do spółki prawa handlowego lub cywilnego. Stwierdzono w nim, że „wniesienie aportu rzeczowego do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, a tym samym, w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, uznawane jest za sprzedaż.

W związku z powyższym, Spółka wnosi o potwierdzenie, że wniesienie aportu w postaci wskazanej w zdarzeniu przyszłym do Spółki celowej będzie stanowiło transakcję zbycia na gruncie Ustawy VAT, a ponieważ przedmiotem zbycia będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa, transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 6 pkt 1) Ustawy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie podatku od towarów i usług. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.