IPPP2/443-719/14-5/AO | Interpretacja indywidualna

PIT – w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług podziału Spółki przez wydzielenie.
IPPP2/443-719/14-5/AOinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. podział spółki przez wydzielenie
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 28 lipca 2014 r. (data wpływu 30 lipca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) oraz pismem z dnia 6 października 2014 r. (data wpływu 9 października 2014 r.) na wezwanie Organu z 29 września 2014 r. znak sprawy IPPP2/443-719/14-3/AO (skutecznie doręczone 2 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług podziału Spółki przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług podziału Spółki przez wydzielenie. Niniejszy wniosek uzupełniony został pismem z dnia 11 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) oraz pismem dnia 6 października 2014 r. (data wpływu 9 października 2014 r.) na wezwanie Organu z 29 września 2014 r. znak sprawy IPPP2/443-719/14-3/AO (data doręczenia 2 października 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W ramach procesu restrukturyzacji funkcjonowania spółki M. Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”, „M.” lub „Spółka Dzielona”) planowany jest podział tej spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do innej spółki kapitałowej.

Planowany podział będzie dokonywany w następujących okolicznościach:

 1. Wyodrębnienie organizacyjne i funkcjonalne

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Wnioskodawcy została określona w drodze stosownych uchwał walnego zgromadzenia wspólników oraz zarządu Spółki Dzielonej. W ramach ustalonej struktury organizacyjnej M. prowadzi działalność gospodarczą w dwóch głównych obszarach biznesowych:

 1. działalność w zakresie wynajmu powierzchni magazynowej wykonywaną za pośrednictwem zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyodrębnionej w formie Oddziału w M. (dalej: „Działalność Magazynowa”) oraz
 2. działalność agencji transportowych (morskich, śródlądowych, pozostałych), która wykonywana jest poprzez zakład główny (Centralę) oraz Oddział w K. i Oddział w G. (dalej: „Działalność Agencyjna”).

(i) Działalność Magazynowa

Formą organizacyjną za pomocą której wykonywana jest Działalność Magazynowa jest Oddział w M., którym zarządza oraz koordynuje jego działalność wyznaczony pracownik Wnioskodawcy. Oddział w M. nie jest odrębnym pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. W ramach Działalności Magazynowej, Oddział w M. wynajmuje całą przestrzeń magazynową spółce D. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka Przejmująca”, „D.”). D. wykorzystuje przestrzeń magazynową w ramach swojej działalności gospodarczej.

Zgodnie z umową najmu, D. ponosi koszty utrzymania wynajmowanego magazynu, w tym w szczególności wynikające z umów z dostawcami mediów.

Do zadań gospodarczych realizowanych przez Oddział w M. należy przede wszystkim zarządzanie i obsługa magazynu wynajętego D. w zakresie i zgodnie z ustaleniami z najemcą wynikającymi z zawartej umowy najmu.

Działalność Magazynowa realizowana jest w ramach Oddziału w M. w oparciu o organizacyjnie i funkcjonalnie wyodrębnione składniki majątkowe, do których należą w szczególności:

 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem magazynowym oraz infrastrukturą (w tym parkingiem);
 2. inwestycje w ww. nieruchomościach polegające na dostosowaniu budynku oraz parkingu na potrzeby działalności prowadzonej przez Oddział w M.;
 3. środki trwałe, w tym m.in. wózki widłowe, sprzęt przeciwpożarowy, przyrządy służące do pakowania przesyłek, komputery oraz serwery, jak również kamery oraz ich oprzyrządowanie składające się na system monitoringu;
 4. wartości niematerialne i prawne, w szczególności licencje na oprogramowanie komputerowe (w tym na specjalistyczne oprogramowanie wspomagające działalność prowadzoną przez Oddział w M.;
 5. należności i zobowiązania, w tym w szczególności bieżące (krótkoterminowe) zobowiązania, jak również zobowiązanie z tytułu pożyczki (kredytu);
 6. prawa i obowiązki z umów rachunku bankowego i środki zgromadzone na tym rachunku, związane z Działalnością Magazynową;
 7. prawa i obowiązki z umowy wynajmu magazynu prowadzonego przez Oddział w M., zawartej z D.;
 8. inne składniki majątkowe związane funkcjonalnie z Działalnością Magazynową.

Źródłem przychodu realizowanego przez Wnioskodawcę w ramach Działalności Magazynowej prowadzonej w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Oddziału w M. są przychody z czynszu najmu magazynu.

W ramach struktury organizacyjnej Wnioskodawcy Działalność Magazynowa jest w zakresie finansowym nadzorowana przez osobę zatrudnioną na stanowisku Dyrektora Finansowego, w szczególności w celu zapewnienia odpowiedniej ewidencji księgowo-rachunkowej zdarzeń gospodarczych związanych z działalnością Oddziału w M. oraz bieżącego regulowania rozliczeń należności i zobowiązań. W zakresie niezbędnym do realizacji zadań przez Oddział w M., poszczególne czynności wykonywane są również przez innych pracowników.

Koszty wynagrodzenia ww. pracowników alokowane są do Oddziału w M. na podstawie klucza podziału kosztów związanego z zakresem działań i czynnościami pracowników dedykowanych tym zadaniom.

(ii) Działalność Agencyjna

Działalność Agencyjna M. jest realizowana poprzez wyodrębnioną w strukturze przedsiębiorstwa zorganizowaną część przedsiębiorstwa na którą składa się: Centrala - Zakład Główny w W., Oddział w K. oraz Oddział w G. (dalej łącznie jako: „Centrala”).

Do zadań gospodarczych realizowanych przez Centralę należy obsługa operacyjna ładunków eksportowanych jak również importowanych na terytorium Polski, polegająca w szczególności na organizowaniu transportu, rejestracji i monitorowaniu przesyłek w systemie informatycznym, a także obsłudze administracyjnej przesyłek (wydawanie dokumentów przewozowych).

Źródłem przychodów z działalności operacyjnej jest prowizja agencyjna otrzymywana od kontrahentów z tytułu zawartych umów agencyjnych.

Działalność Agencyjna jest realizowana w oparciu o składniki majątkowe obejmujące w szczególności:

 1. prawa i obowiązki wynikające z umów najmu powierzchni biurowej, zawartymi na potrzeby działalności prowadzonej w ramach centrali w W., jak również Oddziałów w G. i K.;
 2. inwestycje w nieruchomościach użytkowanych na podstawie ww. umów najmu polegające na dostosowaniu budynków na potrzeby działalności M. (inwestycje w obcych środkach trwałych);
 3. środki trwałe, w tym m.in. wyposażenie biurowe (w szczególności meble, biurka), komputery oraz serwery, jak również kamery oraz ich oprzyrządowanie składające się na system monitoringu;
 4. wartości niematerialne i prawne, w szczególności licencje na oprogramowanie komputerowe (nabyte razem z komputerami), oznaczenie przedsiębiorstwa;
 5. prawa i obowiązki wynikające z umów agencyjnych zawartych w szczególności z A.P. Mo.- M. A/S, jak również z innymi podmiotami;
 6. należności i zobowiązania, w tym w szczególności bieżące (krótkoterminowe) zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług;
 7. prawa i obowiązki z umowy rachunku bankowego i środki zgromadzone na tym rachunku, związane z Działalnością Agencyjną;
 8. prawa i obowiązki z umów z dostawcami mediów, jak również wynikające z zawartych umów outsourcingu związanych funkcjonalnie z działalnością Agencyjną;
 9. inne niewymienione wyżej składniki majątkowe związane funkcjonalnie z Działalnością Agencyjną.

Z Działalnością Agencyjną funkcjonalnie związane są także umowy „kosztowe”, dotyczące nabywanych usług administracyjnych, wynajmu powierzchni, leasingu, utrzymania, telekomunikacyjnych. Ponadto z Działalnością Agencyjną związane są również prawa i obowiązki z umów „przychodowych”, w tym z umowy agencyjnej z A.P. Mo.-M. A/S.

Działalność Agencyjna prowadzona jest poprzez pracowników zatrudnionych w centrali w W., jak również w Oddziale w G. oraz K..

 1. Wyodrębnienie finansowe

M. prowadzi ewidencję księgową, która umożliwia identyfikację operacji gospodarczych, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań działalności prowadzonej w ramach Działalności Magazynowej - Oddziału w M., jak również Działalności Agencyjnej prowadzonej w ramach Centrali. Ewidencja księgowa umożliwia sporządzenie, w szczególności dla celów informacji zarządczej, rachunku zysków i strat, jak również bilansu odrębnie w odniesieniu do działalności prowadzonej przez Centralę oraz w odniesieniu do działalności prowadzonej przez Oddział w M.. Prowadzona ewidencja księgowa umożliwia również przyporządkowanie Działalności Magazynowej oraz Działalności Agencyjnej odpowiedniej części zobowiązań podatkowych w szczególności z tytułu, VAT, jak również podatku odroczonego związanych funkcjonalnie z Centralą oraz Oddziałem w M..

Budżet finansowy sporządzany przez M. obejmuje odrębnie poszczególne pozycje przychodowe i kosztowe dla Działalności Agencyjnej prowadzonej przez Centralę i Działalności Magazynowej prowadzonej przez Oddział w M., co umożliwia odrębne budżetowanie i planowanie finansowe dla Centrali i Oddziału w M..

Dodatkowo, dla Centrali i Oddziału w M. zostały utworzone odrębne rachunki bankowe, za pomocą których przeprowadzane są rozliczenia należności i zobowiązań odpowiednio Działalności Agencyjnej oraz Działalności Magazynowej.

Ponadto, w oparciu o wewnętrzne akty Wnioskodawcy potwierdzające jego strukturę organizacyjną, funkcjonalną i finansową rejestry i ewidencje składników majątkowych oraz umów prowadzone przez M. umożliwiają identyfikację pozwalającą na wyodrębnienie tych składników, które są funkcjonalnie i organizacyjnie przypisane do Centrali i osobno do Oddziału w M..

 1. Założenia planowanej transakcji

Grupa kapitałowa do której należy Wnioskodawca rozważa restrukturyzację działalności Wnioskodawcy poprzez wydzielenie Działalności Magazynowej do spółki D. (tj. podmiotu faktycznie korzystającego z magazynu najmowanego od Wnioskodawcy), a pozostawienie Działalności Agencyjnej w ramach struktury organizacyjnej M.. Powodem takiej reorganizacji jest chęć skoncentrowania działań Wnioskodawcy wyłącznie na Działalności Agencyjnej jako kluczowej dla rozwoju Wnioskodawcy i przekazanie Działalności Magazynowej do D., tj. podmiotu który faktycznie wykorzystuje (na podstawie umowy najmu) składniki majątkowe tworzące Oddział w M.. Podział M. odbywałby się w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, poprzez wydzielenie do D. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w formie Oddziału w M. prowadzącego Działalność Magazynową.

Na Spółkę Przejmującą przeszedłby zatem zorganizowany i wyodrębniony w kontekście funkcjonalnym, finansowym i organizacyjnym zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązania, związane z tymi składnikami, przeznaczony do prowadzenia Działalności Magazynowej.

W związku z zakresem czynności wykonywanych przez pracowników dedykowanych do wspomagania Działalności Magazynowej, ich zadania w odpowiedniej części uwzględniającej specyfikę prowadzonej działalności, zostaną przejęte przez struktury organizacyjne Spółki Przejmującej.

W Spółce Dzielonej pozostanie natomiast zorganizowana część przedsiębiorstwa M., obejmująca cały zespół składników materialnych i niematerialnych oraz należności i zobowiązania, funkcjonalnie związane i przeznaczone do prowadzenia Działalności Agencyjnej, określone w planie podziału.

W Spółce Dzielonej pozostaliby pracownicy zatrudnieni przede wszystkim w Centrali, jak również w Oddziale w G. oraz K., tj. Pracownicy funkcjonalnie zaangażowani w wykonywanie Działalności Agencyjnej.

W uzupełnieniu niniejszego wniosku wniosku Wnioskodawca poinformował, że jego zdaniem wydzielany ze Spółki Dzielonej majątek w formie Oddziału w M., za pomocą którego prowadzona jest Działalność Magazynowa, mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo zdolne do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym majątek wydzielany ze Spółki Dzielonej w formie Oddziału w M., za pomocą którego prowadzona jest Działalność Magazynowa, jak również majątek Centrali pozostający w Spółce Dzielonej, za pomocą którego prowadzona jest Działalność Agencyjna, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP oraz art. 2 pkt 27e Ustawy VAT...
 2. (oznaczone we wniosku jako nr 3) Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym po stronie Wnioskodawcy jako Spółki Dzielonej podział przez wydzielenie nie będzie, zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy VAT, stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu w rozumieniu przepisów Ustawy o VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy,

W zakresie pytania nr 1

W ocenie Wnioskodawcy, zarówno majątek wydzielany do Spółki Przejmującej w formie Oddziału w M. za pomocą którego prowadzona jest Działalność Magazynowa, jak również majątek Centrali pozostający w Spółce Dzielonej, za pomocą którego prowadzona jest Działalność Agencyjna stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP oraz odpowiednio art. 2 pkt 27e Ustawy VAT.

 1. Zgodnie z art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP przez „zorganizowaną część przedsiębiorstwa” rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Analogiczną definicję zawiera również art. 2 pkt 27e UVAT.
 2. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa musi charakteryzować finansowe i organizacyjne wyodrębnienie w ramach istniejącej struktury przedsiębiorstwa w stopniu umożliwiającym jego samodzielne działanie po wydzieleniu. Winny być zatem spełnione łącznie trzy warunki, aby można było uznać, że mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, a mianowicie:
  1. zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) musi być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie; o wyodrębnieniu finansowym może świadczyć nie tylko samodzielne sporządzanie bilansu przez oddział, ale każde wyodrębnienie, na podstawie którego możemy poznać sytuację finansową części przedsiębiorstwa, które będzie przedmiotem zbycia;
  2. wyodrębnione składniki muszą być przeznaczone do realizacji określonych zadań (funkcji) gospodarczych;
  3. po wyodrębnieniu część przedsiębiorstwa musi być niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym te zadania.
 3. Konieczność łącznego spełnienia wyżej wymienionych przesłanek została potwierdzona w orzecznictwie oraz stanowiskach organów podatkowych (w szczególności: wyrok WSA w Lublinie z dnia 12 października 2007 r., sygn. I SA/Lu 403/07, wyrok WSA w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2009 r., sygn. I SA/Ke 226/09, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 maja 2009 r., sygn. IPPB5/423-131/09-2/MB; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2009 r. sygn. ILPP2/443-67/09-4/EN).
 4. Powyższe oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników. Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczony do realizacji określonych zadań, który zarazem byłby zdolny do samodzielnej realizacji tych zadań jako niezależne przedsiębiorstwo. Warunkiem niezbędnym jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, które to wydzielenie ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.
  1. O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze. Ocena ta musi być dokonywana według podstawowego kryterium tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
  Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe:
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 6 czerwca 2013 r., (IPPB5/423-180/13-6/MK) potwierdził, że: „Analogiczne stanowisko prezentowane jest w wydawanych indywidualnych interpretacjach podatkowych Ministra Finansów, w których przyjmuje się, iż wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika, jako dział, wydział, oddział itp.”Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 6 września 2011 r. (IBPP3/443-290/11/BWo) wskazał, że: „Działalność ta jest prowadzona w sposób samodzielny, choć w ramach struktury prawnej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Wyodrębnienie organizacyjne ZCP zostało dokonane poprzez przypisanie do niego wszelkich składników materialnych i niematerialnych (w tym i zobowiązań) oraz personelu zajmującego się działalnością w zakresie przewiertów. (...) Jednostka ta jest również wyposażona w odpowiednie składniki majątkowe i niemajątkowe, w oparciu o które realizuje działalność w zakresie przewiertów. Ponadto, będą do niego przypisane poszczególne umowy o świadczenie usług zawarte z zewnętrznymi podmiotami, a także wynikające z tych umów zobowiązania i koszty.
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 2 kwietnia 2012 r. (ILPB4/423-4/12-2/ŁM) uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, że: „o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze”.
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 22 września 2011 r. (ITPB3/423-390/11/DK) wskazał, że: „Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.
  1. Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych.
  Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe:
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 11 marca 2011 r. (ILPP1/443-1294/10-5/MK) wskazał, że: „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 10 lipca 2012 r. (IPTPP4/443-227/12-4/ALN) wskazał, że: „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
  1. Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.
  Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe:
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 11 marca 2011 r. (ILPP1/443-1294/10-5/MK) wskazał, że aby można było mówić o wyodrębnieniu funkcjonalnym; „wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie”,
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 12 grudnia 2011 r. (ILPB2/436-187/11-2/MK), w której organ wskazał, że „Wyodrębnienie zaś funkcjonalne to kryterium sprowadzające się do ustalenia, czy wyodrębniona organizacyjnie całość, jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku jako niezależny podmiot gospodarczy.
 5. Jak wynika z treści art. 2 pkt 27e UVAT oraz art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi istnieć w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Nie jest zatem wystarczające, aby zbywane składniki majątkowe utworzyły przedsiębiorstwo u Spółki Przejmującej. Składniki majątkowe przenoszone w ramach Podziału muszą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w Spółce Dzielonej, tj. przed dokonaniem Podziału. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić Spółce Przejmującej podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.
  Z kolei składniki majątkowe pozostające w Spółce muszą umożliwić Spółce Dzielonej dalsze prowadzenie tej działalności, która nie zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą wskutek Podziału.
  Spełnienie omawianych powyżej przestanek umożliwia więc uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e UVAT oraz art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP.
  Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie. Przykładowo, w wyroku z dnia 23 marca 2012 r., sygn. akt II FSK 1643/10, Naczelny Sąd administracyjny wskazał, że „(...) Dział produkcyjny będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jeżeli po pierwsze nastąpi jego wyodrębnienie finansowe, funkcjonalne i organizacyjne, a ponadto będzie on mógł prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie produkcji”.
 6. W ocenie Wnioskodawcy, istniejące w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy organizacyjne, funkcjonalne i finansowe wyodrębnienie Działalności Agencyjnej oraz Działalności Magazynowej, a także zdolność do samodzielnego funkcjonowania prowadzonych działalności gospodarczych pozwala na kwalifikację Centrali oraz Oddziału w M. jako odrębnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w rozumieniu art. 2 pkt 27e UVAT oraz art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP.
  1. Wyodrębnienie organizacyjne Działalności Magazynowej oraz Działalności Agencyjnej potwierdzone jest formalnie (w drodze aktów wewnętrznych) i faktycznie (w świetle faktycznej struktury organizacyjnej Wnioskodawcy) poprzez ujęcie tych działalności w odrębnych jednostkach organizacyjnych funkcjonujących w strukturze Wnioskodawcy, tj. Centrali prowadzącej Działalność Agencyjną oraz Oddziału w M. prowadzącego Działalność Magazynową. Obu tym wewnętrznym formom organizacyjnym przypisane są odrębne składniki majątkowe, położone w różnych miejscach:
   • Działalność Magazynowa jest prowadzona w Oddziale w M., gdzie zlokalizowane są również nieruchomości oraz infrastruktura, jak również inne składniki majątkowe wykorzystywane wyłącznie do Działalności Magazynowej oraz funkcjonalnie z nią związane.
   • Działalność Agencyjna jest prowadzona przy wykorzystaniu nieruchomości oraz innych składników majątkowych zlokalizowanych w Centrali w W., jak również w Oddziałach w K. i G., funkcjonalnie powiązanych z Działalnością Agencyjną.
   Odrębność miejsca położenia powyższych składników, a co za tym idzie, odrębność miejsca prowadzenia obu tych rodzajów działalności, wykorzystywanie odrębnych składników materialnych i niematerialnych jakie występuje w ramach tych dwóch grup składników, właściwy dla prowadzenia danego rodzaju działalności, jak również odrębne zarządzanie tymi rodzajami działalności, wynikają z przyjętej w M. struktury organizacyjnej.
  2. Wyodrębnienie funkcjonalne (gospodarcze), Działalności Agencyjnej i Działalności Magazynowej jest efektem ich przeznaczenia do realizacji odrębnych zadań gospodarczych. Rezultatem takiego wyraźnego rozdzielenia funkcji gospodarczych jest funkcjonalne przypisanie do Centrali oraz Oddziału w M. składników majątkowych niezbędnych dla realizacji tych celów gospodarczych.
  3. Wyodrębnienie finansowe Działalności Magazynowej i Działalności Agencyjnej realizowane jest poprzez:
   1. prowadzenie przez M. ewidencji księgowej, która umożliwia identyfikację operacji gospodarczych, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań działalności prowadzonej w ramach Działalności Magazynowej - Oddziału w M., jak również Działalności Agencyjnej prowadzonej w ramach Centrali;
   2. możliwość sporządzenia, w szczególności dla celów informacji zarządczej, rachunku zysków i strat, jak również bilansu odrębnie w odniesieniu do działalności prowadzonej przez Centralę oraz w odniesieniu do działalności prowadzonej przez Oddział w M.;
   3. przyporządkowanie Działalności Magazynowej oraz Działalności Agencyjnej odpowiedniej części zobowiązań podatkowych w szczególności z tytułu, VAT, jak również podatku odroczonego związanych funkcjonalnie z Centralą oraz Oddziałem w M.;
   4. budżetowanie przychodów i kosztowe oraz odrębne planowanie finansowe dla Działalności Agencyjnej prowadzonej przez Centralę i Działalności Magazynowej prowadzonej przez Oddział w M.;
   5. utworzenie odrębnych rachunków bankowych, za pomocą których przeprowadzane są rozliczenia należności i zobowiązań odpowiednio Działalności Agencyjnej oraz Działalności Magazynowej.
  4. Podkreślenia wymaga, iż zorganizowane części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy tj. Centrala i Oddział w M. utworzone do prowadzenia Działalności Magazynowej i Działalności Agencyjnej, obejmując m.in. umowy z dostawcami i odbiorcami towarów i usług, umożliwiają niezależną i samodzielną realizację przez te wydzielone jednostki organizacyjne funkcji gospodarczych. Funkcje te realizowane są już obecnie na zasadzie odrębności organizacyjnej i finansowej wystarczającej dla samodzielnego działania obu jednostek organizacyjnych Wnioskodawcy.
  W rezultacie, przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej będzie Oddział w M. stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 ust. 4a Ustawy PDOP oraz art. 2 pkt 27e UVAT, umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie Działalności Magazynowej. Z drugiej strony, Centrala wykonująca Działalność Agencyjną pozostanie w wyniku podziału w Spółce Dzielonej umożliwiając kontynuowanie dotychczasowej podstawowej działalności Wnioskodawcy, tj. Działalności Agencyjnej.
 7. W ocenie Wnioskodawcy, przedstawiony wyżej opis zdarzenia przyszłego, w szczególności zawarte w nim informacje dotyczące funkcjonalnego, organizacyjnego i finansowego wyodrębnienia w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy dwóch niezależnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa prowadzą do wniosku, iż
  1. składniki materialne i niematerialne wyodrębnione w ramach spółki M. w formie Oddziału w M. prowadzącego Działalność Magazynową, w tym funkcjonalnie związane z nimi zobowiązania, które mają zostać wydzielone do Spółki Przejmującej, oraz
  2. składniki materialne i niematerialne oraz zobowiązania pozostające w Spółce Dzielonej w formie organizacyjnej Centrali a przeznaczone do prowadzenia Działalności Agencyjnej, spełniają przesłanki definicji zorganizowanych części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP oraz art. 2 pkt 27e UVAT. W konsekwencji, zarówno Centrala jak i Oddział w M. stanowią zorganizowane cześć przedsiębiorstwa M..

W zakresie pytania nr 2 (oznaczonego we wniosku jako nr 3):

 1. Zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy VAT jej przepisów nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji zatem gdy przedmiotem danej czynności jest zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy VAT, czynność taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 2. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje również oparcie w jednolitej linii interpretacyjnej organów podatkowych, w tym m.in. w:
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 września 2014 r. (nr IBPP4/443-259/14/EK)
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 lipca 2014 r. (nr IPPP2/443-529/14-2/MT/MM)
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 lipca 2014 r. (IBPP4/443-171/14/LG)
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 maja 2014 r. (nr ILPP2/443-222/14-5/MN).
 3. W efekcie, podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie stanowić będzie czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy VAT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Organ informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie podatku od towarów i usług.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wniosek został rozpatrzony odrębnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.