IPPP2/443-718/14-2/AO | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przeniesienia majątku wydzielanego, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w ramach podziału na rzecz Spółki Przejmującej
IPPP2/443-718/14-2/AOinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. podział spółki przez wydzielenie
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 28 lipca 2014 r. (data wpływu 30 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przeniesienia majątku wydzielanego, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w ramach podziału na rzecz Spółki Przejmującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przeniesienia majątku wydzielanego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w ramach podziału na rzecz Spółki Przejmującej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka Dzielona”) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie powierzchni magazynowanych oraz działalności agencyjnej.

Obecnie rozważana jest restrukturyzacja działalności Wnioskodawcy polegająca na przeprowadzeniu w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, podziału Wnioskodawcy poprzez wydzielenie (dalej: „Podział”) do innej spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka Przejmująca”) składników majątku związanych z działalnością w zakresie wynajmu powierzchni magazynowych (dalej: „Majątek Wydzielany”). Majątek Wydzielany stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „ UVAT”).

Wskutek nabycia Majątku Wydzielanego w wyniku Podziału Spółki Dzielonej, dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Udziały/akcje w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną przyznane udziałowcowi Spółki Dzielonej stosownie do przepisów art. 531 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, przeniesienie Majątku Wydzielanego w ramach Podziału na rzecz Spółki Przejmującej, stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów t usług po stronie spółki Dzielonej...

Stanowisko Wnioskodawcy,

Zdaniem Wnioskodawcy, przeniesienie Majątku Wydzielanego w ramach Podziału na rzecz Spółki Przejmującej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Uzasadnienie

 1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 UVAT opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 UVAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie zaś do art. 8 ust. 1 UVAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 UVAT rozumie się co do zasady każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Tymczasem, w wyniku Podziału:

 1. Wnioskodawca nie dokona odpłatnej dostawy towarów ani nie będzie odpłatnie świadczył na rzecz Spółki Przejmującej usług w rozumieniu, odpowiednio art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 UVAT, ponieważ w zamian za Majątek Wydzielany przeniesiony na Spółkę Przejmującą w ramach Podziału, Spółka Dzielona nie otrzyma żadnego ekwiwalentnego świadczenia od Spółki Przejmującej. Brak jest zatem elementu odpłatności lub jakiegokolwiek świadczenia (ekwiwalentu) ze strony Spółki Przejmującej na rzecz Wnioskodawcy;
 2. dochodzi wyłącznie do przejęcia Majątku Wydzielanego w ramach sukcesji generalnej przez Spółkę Przejmującą w trybie przepisów k.s.h. regulujących podział spółki kapitałowej.

Ponadto, przejęcie w ramach Podziału Majątku Wydzielanego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e UVAT nie będzie podlegać VAT na podstawie art. 6 pkt 1 UVAT. Przepis ten wprost stanowi, że przepisów UVAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Dla zastosowania powyższego wyłączenia nie ma znaczenia forma transakcji obejmującego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 7 lutego 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 934/07): „W rezultacie Sąd przyjął, że „transakcją zbycia”, o której mowa w art. 6 pkt 1 u.p.t.u. jest każda czynność, w świetle obowiązujących przepisów skutkująca przeniesieniem własności przedsiębiorstwa. W ocenie Sądu nie budzi wątpliwości, że przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. podział dokonywany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku. Złożoność procedur związanych z podziałem spółki nie ma przy tym znaczenia. Istotny jest ich końcowy efekt - przeniesienie własności. Reasumując, podział spółki przez wydzielenie jest transakcją zbycia w rozumieniu art. 6 pkt 1 u.p.t.u”.

Analogiczne stanowisko przyjmują organy podatkowe. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 14 lipca 2009 r. (nr IBPP1/443-407/09/BM) wskazał: „Ustawodawca w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług wskazując, iż jej przepisów nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji zbycia”. Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tzn. zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmuje wszelkie czynności w ramach których, następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności, jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aport).”

Podobnie - interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2012 r. (nr IPPP2/443-275/12-2/MM), interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 marca 2011 r. (nr ILPP2/443-1966/10-5/MN), czy interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2010 r. (nr IPPP2-443-630/10-4/IZ).

 1. Reasumując, przepisów UVAT nie stosuje się do żadnej czynności prawnej mającej za przedmiot przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część. Zatem, nie będzie podlegać VAT również przejęcie w ramach Podziału Majątku Wydzielanego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e UVAT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Przepisy regulujące prawną instytucję podziału spółek zawarte są w treści art. 528-550 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.).

Stosownie do treści art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek Handlowych podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Do podziału przez wydzielenie stosuje się przepisy o podziale spółek dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej (art. 529 § 2 k.s.h.).

W świetle powyższych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych podział przez wydzielenie jest instytucją prawa handlowego będącą jedną z form restrukturyzacji, polegającą na rozdrobnieniu majątku spółki dzielonej, które polega na przekazaniu składników majątkowych (pasywów i aktywów) spółki dzielonej bez przeprowadzenia likwidacji, do spółek istniejących lub nowo tworzonych.

Zgodnie z art. 531 § 5 Kodeksu spółek handlowych z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia wspólnicy spółki dzielonej stają się wspólnikami spółki przejmującej wskazanej w planie podziału.

Jak stanowi art. 532 § 1 KSH do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania właściwego typu spółki przejmującej albo nowo zawiązanej, z wyłączeniem przepisów o wkładach niepieniężnych (...).

Powołane przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych regulują także warunki oraz skutki dokonania podziału danej osoby prawnej w powyższej formie. W świetle tych regulacji można wyodrębnić m.in. następujące specyficzne cechy tej instytucji prawnej:

 • podział spółki polega na bezpośrednim podzieleniu m.in. części majątku danej spółki oraz przeniesieniu go na inne podmioty, których udziałowcami (akcjonariuszami) stają się udziałowcy (akcjonariusze) spółki dzielonej, bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności prawnych rozporządzających (np. sprzedaży, darowizny, zamiany) pomiędzy podmiotami biorącymi udział w podziale;
 • spółka przejmująca wstępuje we wszystkie przydzielone jej w planie podziału prawa i obowiązki spółki dzielonej z dniem oznaczonym przez ustawodawcę jako dzień podziału (wydzielenia), na co wskazuje bezpośrednio treść art. 531 § 1 k.s.h.; tym samym w przypadku podziału przejście majątku spółki dzielonej na inną spółkę uczestniczącą w podziale następuje na mocy jednego zdarzenia prawnego, jakim jest uchwała zgromadzenia wspólników o podziale, w drodze sukcesji uniwersalnej;
 • wspólnicy (akcjonariusze) spółki dzielonej, zgodnie z art. 529 § 3 k.s.h., mogą otrzymać udziały lub akcje spółek przejmujących, jak również dopłaty w gotówce.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres powyższych czynności zdefiniowany został odpowiednio w art. 7 i art. 8 cyt. ustawy.

I tak, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przepis art. 2 pkt 6 ww. ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Ponadto stosowanie do art. 7 ust. 2 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny
  - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Natomiast na mocy art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Dodatkowo zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres. Z szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez pojęcie świadczenia usług należy rozumieć każde świadczenie niebędące dostawą, przede wszystkim określone zachowanie się podatnika na rzecz innego podmiotu, które wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Przy czym, o ile dane zachowanie podatnika mieści się w ustawowej definicji świadczenia usług lub dostawy towarów, to – co do zasady - niezbędnym elementem do uznania tego zachowania za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT jest spełnienie przesłanki odpłatności.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy dokonującym czynności a odbiorcą, a w zamian za wykonanie czynności powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub świadczącego usługę. Przy czym, związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Ponadto na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynika z art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług przez którą rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą zatem składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

W świetle powyższych rozważań należy uznać, że na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że obecnie rozważana jest restrukturyzacja działalności Wnioskodawcy polegająca na przeprowadzeniu w trybie ad. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych podziału Wnioskodawcy poprzez wydzielenie do innej spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce składników majątku związanych z działalnością w zakresie wynajmu powierzchni magazynowych. Majątek Wydzielany stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług. Wskutek nabycia Majątku Wydzielanego w wyniku Podziału Spółki Dzielonej, dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Udziały/akcje w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną przyznane udziałowcowi Spółki Dzielonej stosownie do przepisów art. 531 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania podatkiem VAT czynności rozważanego podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie i przeniesienie składników majątku Wnioskodawcy związanych z działalnością w zakresie wynajmu powierzchni magazynowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa na rzecz Spółki przejmującej.

W ustawie o podatku od towarów i usług ustawodawca nie zawarł wyraźnej regulacji w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności podziału spółki kapitałowej. W związku z tym, że przepisy ustawy o VAT wyraźnie nie wskazują opodatkowania podatkiem VAT czynności podziału przez wydzielenie należy rozstrzygnąć czy mamy w tym przypadku do czynienia z czynnością opodatkowaną (objętą przedmiotowym zakresem opodatkowania). A więc w rozważanym przypadku należy orzec, czy mamy do czynienia z dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Podział spółki przez wydzielenie stanowi formę przekształcenia właścicielskiego skutkującą przeniesieniem majątku ze spółki dzielonej na spółkę przejmującą. Tak więc każdorazowo w związku z przeniesieniem majątku ze spółki dzielonej na spółkę przejmującą kluczowego znaczenia nabiera określenie przedmiotu przeniesienia. Istotą podziału będzie przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w sytuacji kiedy przedmiotem przeniesienia będzie towar lub świadczenie usług kiedy przedmiotem będzie przeniesienie praw majątkowych na rzecz spółki przejmującej. Przy czym, w sytuacji kiedy przenoszony majątek stanowił będzie przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa wówczas wyłączony będzie spod działania ustawy o podatku od towarów i usług, tj. nie będzie podlegał opodatkowaniu tym podatkiem. W konsekwencji, należy uznać, że podział przez wydzielenie, jako instytucja regulowana przez przepisy prawa handlowego w pierwszej kolejności wymaga określenia przedmiotu przeniesienia. Następnie analizy czy przeniesienie wydzielanych składników majątku mieści się w zakresie wyłączeń wskazanych w art. 6 ustawy o VAT czy też w katalogu czynności opodatkowanych w rozumieniu ustawy VAT.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług powinien on być interpretowany ściśle. Oznacza to, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług.

W niniejszych okolicznościach Wnioskodawca wskazał, że rozważa podział poprzez wydzielenie do innej spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce składników majątku związanych z działalnością w zakresie wynajmu powierzchni magazynowych. Przedmiot wydzielenia stanowił będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności należy stwierdzić, że skoro przedmiot rozważanego wydzielenia będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług to jego zbycie będzie podlegało wyłączeniu z opodatkowania podatkiem VAT. Dlatego też zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym przeniesienie majątku Wydzielanego w ramach Podziału - na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT - nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/443-663/14-4/MW | Interpretacja indywidualna

podział spółki przez wydzielenie
IPTPB3/423-330/14-4/KJ | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IPTPP2/443-738/14-4/DS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.