IPPP2/443-1394/13-2/AO | Interpretacja indywidualna

VAT - w zakresie wyłączenia stosowania przepisów ustawy do transakcji zbycia Nieruchomości wraz z prawami do znaków towarowych składających się na firmę Zbywającego.
IPPP2/443-1394/13-2/AOinterpretacja indywidualna
 1. najem
 2. nieruchomość zabudowana
 3. opodatkowanie
 4. znak towarowy
 5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z 19 listopada 2013 r. (data wpływu 27 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia stosowania przepisów ustawy do transakcji zbycia Nieruchomości wraz z prawami do znaków towarowych składających się na firmę Zbywającego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2013 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia stosowania przepisów ustawy do transakcji zbycia Nieruchomości wraz z prawami do znaków towarowych składających się na firmę Zbywającego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Zbywający”) jest spółką kapitałową będącą polskim rezydentem podatkowym, opodatkowanym od całości swoich dochodów w Polsce. Przedmiotem działalności Zbywającego jest świadczenie usług najmu powierzchni handlowo usługowych. Wnioskodawca rozważa obecnie przekształcenie Spółki (spółki kapitałowej) w spółkę prawa handlowego nieposiadającą osobowości prawnej - spółkę jawną. Podstawą prawną dla ww. przekształcenia będzie art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.; dalej: KSH).

Wnioskodawca posiada prawo do użytkowania wieczystego nieruchomości, zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym (dalej: „Nieruchomość”), którą wykorzystuje do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca rozważa w przyszłości - po dokonaniu przekształcenia w spółkę jawną - zbycie Nieruchomości wraz z prawami do znaków towarowych składających się na firmę Zbywającego (dalej: „Aktywa”) na mocy umowy sprzedaży na rzecz innej spółki prawa handlowego (dalej: „Transakcja”). Zbywający oraz nabywca będą zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi w Polsce.

Umowy najmu, jakie Zbywający zawarł jako wynajmujący z najemcami powierzchni handlowo-usługowych znajdujących się w budynku postawionym na Nieruchomości przejdą na nabywcę Nieruchomości z mocy prawa na mocy art. 678 KC. W związku z powyższym przedmiotowe umowy najmu nie stanowią odrębnego przedmiotu Transakcji.

Przedmiotem Transakcji nie będą:

 1. zawarte przez Zbywającego umowy z dostawcami mediów, pośrednikami nieruchomości oraz podmiotami świadczącymi na rzecz Zbywającego usługi serwisowe dotyczące elementów wyposażenia budynku posadowionego na Nieruchomości;
 2. wierzytelności i inne prawa majątkowe niewymienione powyżej jako związane z Nieruchomością;
 3. zobowiązania wynikające z zawartych przez Zbywającego umów o pracę (jak również ewentualnych kontraktów menedżerskich);
 4. zobowiązania Zbywającego niezwiązane ze stosunkami najmu, również te bezpośrednio związane z Nieruchomościami, w tym umowy pożyczek i kredytów;
 5. umowa o rachunek bankowy Zbywającego;
 6. środki pieniężne;
 7. zawarte przez Zbywającego umowy ubezpieczenia;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa oraz know-how;
 9. aktywa trwałe należące do Zbywającego, w tym w szczególności urządzenia techniczne i maszyny niezwiązane bezpośrednio z funkcjonowaniem Nieruchomości (np. komputery biurowe, drukarki, kserokopiarka, itp.);
 10. wartości niematerialne i prawne należące do Zbywającego (z wyjątkiem firmy Zbywającego i praw do znaków towarowych z nią związanych);
 11. prawa i zobowiązania z umów innych niż ww. umowy najmu, z wyjątkiem praw i zobowiązań z umowy dzierżawy parkingu;
 12. księgi rachunkowe i podatkowe Zbywającego.

Aktywa nie są wyodrębnione w ramach wewnętrznej struktury Zbywającego (i) organizacyjnie, (ii) finansowo, ani (iii) funkcjonalnie. Również struktura ksiąg rachunkowych Zbywającego wskazuje na brak wyodrębnienia Aktywów w ramach struktury organizacyjnej Zbywającego. Zbywana Nieruchomość jest traktowana w księgach Zbywającego jako inwestycja długoterminowa podlegająca amortyzacji, nie są prowadzone dla niej odrębne księgi rachunkowe, jak również nie jest sporządzany dla niej osobny bilans. Zbywający prowadzi jedną ewidencję dla całego przedsiębiorstwa, w której ujmowane są zarówno zdarzenia gospodarcze związane z wynajmem nieruchomości jak i z pozostałymi zdarzeniami gospodarczymi dotyczącymi przedsiębiorstwa Zbywającego. Zbywający nie prowadzi również odrębnych rachunków bankowych przypisanych partykularnie przedmiotowej Nieruchomości.

Intencją Zbywającego oraz Nabywcy jest objęcie planowaną Transakcją wyłącznie Nieruchomości oraz firmy (praw do znaków towarowych) Zbywającego, nie zaś całego przedsiębiorstwa Spółki, czy też zorganizowanej części tego przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Transakcja będzie podlegała przepisom UVAT...

Zdaniem Wnioskodawcy,

W ocenie Zbywającego Transakcja będzie podlegała przepisom UVAT, gdyż jej przedmiot - stanowiący głównie Nieruchomość - nie kwalifikuje się zarówno jako przedsiębiorstwo jak i zorganizowana część przedsiębiorstwa co wynika z faktu, iż Transakcja nie będzie obejmować szeregu istotnych elementów składających się na aktualnie prowadzone przez Zbywającego przedsiębiorstwo. Przedmiot Transakcji - Nieruchomość i firma Zbywającego, mimo iż stanowi istotne aktywo w działalności Zbywającego, to nie odznacza się jednak odrębnością wystarczającą dla samodzielnego funkcjonowania.

Transakcja nie stanowi również czynności, które nie mogą być przedmiotem skutecznej umowy.

 1. Brak cech kwalifikujących przedmiot Transakcji jako przedsiębiorstwo
 1. Zgodnie z art. 6 UVAT przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. A contrario, pozostałe czynności prawne objęte są zakresem UVAT a przepisy tej ustawy znajdują do nich zastosowanie. Nie ulega wątpliwości, iż Transakcja należy do czynności, które mogą być przedmiotem skutecznej umowy. Do ustalenia czy przepisy UVAT stosuje się względem Transakcji należy zatem dokonać analizy czy stanowi ona (i) transakcję zbycia przedsiębiorstwa, (ii) transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 2. UVAT nie zawiera definicji legalnej pojęcia przedsiębiorstwa. W takich przypadkach, zgodnie z teorią wykładni prawa, w celu prawidłowej wykładni niezdefiniowanego pojęcia należy w pierwszej kolejności oprzeć się na języku prawnym. Definicję przedsiębiorstwa na potrzeby polskiego porządku prawnego zawiera art. 55(1) KC. Zgodnie z nim przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej i obejmuje ono w szczególności:
  1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
  2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
  3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
  4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
  5. koncesje licencje i zezwolenia;
  6. patenty i inne prawa własności przemysłowej majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
  7. tajemnice przedsiębiorstwa;
  8. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 3. Dla istnienia przedsiębiorstwa niezbędnym jest, aby składniki materialne i niematerialne wchodzące w jego skład pozostawały we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.
 4. Zgodnie z art. 55(2) KC, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Dlatego przedsiębiorstwem w rozumieniu KC jest zespół składników majątkowych i niemajątkowych, który jest zorganizowany i wyposażony w składniki zapewniające realizowanie celów gospodarczych, pozwalającym na samodzielne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym.
 5. Odnosząc powyższe uwagi do zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku należy wskazać, że Zbywający prowadzi obecnie działalność gospodarczą z wykorzystaniem Nieruchomości. Nieruchomość ta, mimo tego iż znaczącym, wciąż jest tylko elementem prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa. Opisywana w przedstawionym zdarzeniu przyszłym planowana Transakcja sprzedaży, oprócz firmy Zbywającego, nie będzie obejmowała swoim zakresem pozostałej grupy składników majątkowych pozostających aktualnie w funkcjonalnym związku z Aktywami, a które zgodnie z definicją zawartą w art. 55(1) KC łącznie z Aktywami składają się na pojęcie przedsiębiorstwa. W szczególności, przedmiotem zbycia przez Zbywającego nie będą istotne elementy definiujące przedsiębiorstwo a wymienione w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

W rezultacie, w ramach planowanej Transakcji, Zbywający zamierza zbyć na rzecz nabywcy dwa z elementów wchodzących do tej pory w skład zorganizowanej całości jaką jest przedsiębiorstwo Zbywającego. Z uwagi jednocześnie na zakres składników majątkowych należących obecnie do Zbywającego, a niebędących przedmiotem Transakcji, nie sposób stwierdzić, iż Nieruchomość wraz z firmą Zbywającego, stanowią zespół który charakteryzowałby się organizacyjnym i finansowym a także funkcjonalnym wyodrębnieniem i który umożliwiałby kontynuowanie przez nabywcę po jego nabyciu działalności gospodarczej prowadzonej do tej pory przez Zbywającego - bez konieczności zaangażowania własnych zasobów majątkowych i organizacyjnych nabywcy.

Czynnością zbycia przedsiębiorstwa nie jest sprzedaż pewnych jego składników majątkowych, nawet jeśli stanowiły one znaczącą część wartości przedsiębiorstwa. W tym przypadku bowiem zbywca nie pozbywa się przedsiębiorstwa, lecz części swojego majątku - stanowiącego towar - który wchodzi w skład przedsiębiorstwa. Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w wyroku NSA z dnia 6 października 1995 r. (SA/Gd 1959/94, Pr. Gosp. 1996, nr 3, s. 30), w którym stwierdzono: „Sprzedaż poszczególnych elementów przedsiębiorstwa, choćby nawet przedstawiały one znaczną wartość w porównaniu z wartością całego przedsiębiorstwa, nie stanowi podstawy do uznania, iż faktycznie nastąpiła jego sprzedaż”.

 1. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, zdaniem Wnioskodawcy przedmiot Transakcji nie może on być uznany za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) KC, gdyż nie można go uznać za zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, o którym mowa w tym przepisie.
 1. Brak cech kwalifikujących przedmiot Transakcji jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa
 1. Aktywa stanowiące przedmiot opisywanej we wniosku Transakcji, nie stanowią również zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e UVAT. Zgodnie z powołanym przepisem, przez „zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa musi charakteryzować finansowe i organizacyjne wyodrębnienie w ramach istniejącej struktury przedsiębiorstwa w stopniu umożliwiającym jego samodzielne działanie po wydzieleniu. Zgodnie z powyższym, muszą być spełnione łącznie trzy warunki, aby można było uznać, że mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, a mianowicie:

 1. zespół składników materialnych niematerialnych (w tym zobowiązania) musi być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie; o wyodrębnieniu finansowym może świadczyć nie tylko samodzielne sporządzanie bilansu przez oddział, ale każde wyodrębnienie, na podstawie którego możemy poznać sytuację finansową części przedsiębiorstwa, które będzie przedmiotem zbycia;
 2. wyodrębnione składniki muszą być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 3. po wyodrębnieniu część przedsiębiorstwa musi być niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym te zadania.

Konieczność łącznego spełnienia wyżej wymienionych przesłanek została potwierdzona w orzecznictwie oraz stanowiskach organów podatkowych (w szczególności: wyrok WSA w Lublinie z dnia 12 października 2007 r., sygn. I SA/Lu 403/07, wyrok WSA w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2009 r., sygn. I SA/Ke 226/09, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 maja 2009 r., sygn. IPPB5/423-131/09-2/MB; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2009 r., sygn. ILPP2/443-67/09-4/EN). Część z powołanych orzeczeń i interpretacji odnosi się do definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, niemniej, z uwagi na analogiczne brzmienie tej definicji na gruncie powołanej wyżej ustawy oraz ustawy VAT, uzasadnienie w nich zawarte znajdzie zastosowanie również w niniejszej sprawie.

 1. Powyższe oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników. Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, które to wydzielenie ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.
 1. O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze. Ocena ta musi być dokonywana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 6 września 2011 r. (IBPP3/443-290/11/BWo) wskazał, że: „Działalność ta jest prowadzona w sposób samodzielny, choć w ramach struktury prawnej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Wyodrębnienie organizacyjne ZCP zostało dokonane poprzez przypisanie do niego wszelkich składników materialnych i niematerialnych (w tym i zobowiązań) oraz personelu zajmującego się działalnością w zakresie przewiertów. Posiada ono ponadto własną, hierarchiczną strukturę organizacyjną z kierownikiem ZCP na czele i przypisanymi do niego zasobami ludzkimi (personel). Jednostka ta jest również wyposażona w odpowiednie składniki majątkowe i niemajątkowe, w oparciu o które realizuje działalność w zakresie przewiertów. Ponadto, będą do niego przypisane poszczególne umowy o świadczenie usług zawarte z zewnętrznymi podmiotami, a także wynikające z tych umów zobowiązania i koszty.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 2 kwietnia 2012 r. (ILPB4/423-4/12-2/ŁM) uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, że: „o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 22 września 2011 r. (ITPB3/423-390/11/DK) wskazał, że: „Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.
 1. Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych.

Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 11 marca 2011 r. (ILPP1/443-1294/10-5/MK) wskazał, że: „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 10 lipca 2012 r. (IPTPP4/443-227/12-4/ALN) wskazał, że: „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.
 1. Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 11 marca 2011 r. (ILPP1/443-1294/10-5/MK) wskazał, że aby można było mówić o wyodrębnieniu funkcjonalnym: „wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 12 grudnia 2011 r. (ILPB2/436-187/11-2/MK), w której organ wskazał, że: „Wyodrębnienie zaś funkcjonalne to kryterium sprowadzające się do ustalenia, czy wyodrębniona organizacyjnie całość, jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku jako niezależny podmiot gospodarczy.

Jak wynika z treści art. 2 pkt 27e UVAT organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi istnieć w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Nie jest zatem wystarczające, aby zbywane składniki majątkowe utworzyły przedsiębiorstwo u nabywcy. Zbywane składniki majątkowe muszą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa u zbywcy, tj. w niniejszym przed dokonaniem Transakcji.

Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy.

Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e UVAT.

 1. W świetle powyższego Aktywów będących przedmiotem Transakcji nie można uznać zatem za zorganizowaną część przedsiębiorstwa Zbywającego, w rozumieniu art. 2 pkt 27e) UVAT.

W szczególności;

 1. Transakcja nie obejmuje szeregu składników majątkowych, które wraz z Aktywami, stanowiły zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, pozostających w związku funkcjonalnym, przy pomocy którego można by prowadzić odrębną działalność gospodarczą. W wyniku takiego wydzielenia i pozostawienia u Zbywającego istotnej grupy składników majątkowych występujące do tej pory więzy organizacyjne i funkcjonalne obejmujące Aktywa jak i składniki majątkowe pozostawiane u Zbywającego zostaną przerwane. W szczególności, bez uwzględnienia w planowanej Transakcji należności, środków pieniężnych oraz zawartych przez Zbywającego umów o pracę, kontynuowanie przez nabywcę działalności gospodarczej wyłącznie w oparciu o nabytą Nieruchomość i firmę Zbywającego w dotychczasowym zakresie nie byłoby możliwe. Aby taką działalność prowadzić niezbędne będzie włączenie nabytych Aktywów do przedsiębiorstwa nabywcy.
 2. Przedmiotem zbycia nie są zobowiązania Zbywającego związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 2 pkt 27e) ustawy o VAT. W praktyce zatem, przedmiot Transakcji w obliczu braku zaliczenia do niego zobowiązań nie mieści się w pojęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e Ustawy VAT.
 3. Aktywa nie posiadają samodzielnie cech czyniących je oddzielnym przedsiębiorstwem, które mogłoby niezależnie realizować określone zadania gospodarcze. Wynika to z faktu, że opisywana we wniosku Transakcja nie obejmie składników, które były do tej pory niezbędne do prowadzenia takiej działalności, w szczególności ksiąg rachunkowych, umów bankowych, jak również pracowników.
 4. Fakt, iż elementem Transakcji będzie również firma (prawa do znaków towarowych) Zbywającego nie wpływa w żaden sposób na możliwość samodzielnego funkcjonowania przedmiotu Transakcji jako podmiotu zdolnego do realizacji zadań gospodarczych. Prawa do znaków towarowych jako wartość niematerialno-prawną stanowiącą jeden z wielu elementów przedsiębiorstwa, z funkcjonalnego punktu widzenia mają znikomy wpływ na zdolność prowadzenia działalności gospodarczej, gdy w danej masie majątkowej brak elementów niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa, w szczególności pracowników, wierzytelności, zobowiązań, środków pieniężnych, etc.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie przykładowo w interpretacji indywidualnej nr IPPP2/443-284/12-3/RR z 18 czerwca 2012 r., w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko podatnika przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji, zgodnie z którym: „nie ulega wątpliwości, że Przedmiot Transakcji nie będzie posiadał przymiotu samodzielności finansowej i nie będzie w stanie prowadzić działalności gospodarczej oraz rozliczeń finansowych w niezależny sposób. W szczególności do Przedmiotu Transakcji nie zostanie przypisany (ani wraz z nim przeniesiony) zespół ludzi podejmujących decyzje o charakterze finansowym, których działania umożliwiałyby funkcjonowanie Przedmiotu Transakcji jako odrębnego źródła przychodów i centrum kosztów oraz zarządzanie ww. strumieniami z myślą o generowaniu zysku w sposób zaplanowany, zorganizowany i efektywny, przy uwzględnieniu uwarunkowań ekonomicznych i rynkowych”.

Również w interpretacji indywidualnej z 11 marca 2011 r. nr IPPP1/443-15/11-4/ISz, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził powyższe stanowisko, uznając za prawidłowe stanowisko podatnika, który we wniosku o wydanie ww. interpretacji powołał tezę wyrażaną w orzecznictwie sądów powszechnych, iż: „o tym, czy doszło do zbycia przedsiębiorstwa, decyduje pełen zakres przekazanego majątku, praw i zobowiązań, przy czym zbycie przedsiębiorstwa musi dotyczyć przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jego składników, nawet o znacznej wartości. Istotne jest również, czy na kupującego przejdą pracownicy sprzedającego. Brak przejścia pracowników świadczy o tym, że nie doszło do przeniesienia całości przedsiębiorstwa. Ponadto ważne jest czy po dokonaniu transakcji sprzedawca będzie kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej (z wykorzystaniem składników majątkowych, które nie zostaną objęte transakcją). Kontynuacja działalności przez sprzedającego oznacza, że nie doszło do przeniesienia przedsiębiorstwa.

Analogiczne stanowisko podatnika zostało potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 17 stycznia 2012 r. nr IPPP1/443-1545/11-2/JL.

Zdaniem Zbywającego, ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa mielibyśmy do czynienia w przypadku zbycia nie tylko Aktywów, lecz także dodatkowych elementów organizacyjnie, funkcjonalnie i majątkowo z nią związanych.

Fakt, że ramach Transakcji nie zostaną przeniesione na nabywcę w szczególności umowy o pracę i inne umowy zawarte z pracownikami Zbywającego, maszyny i urządzenia niezwiązane bezpośrednio z budynkiem, ale niezbędne w prowadzeniu działalności gospodarczej (np. komputery biurowe, drukarki, kserokopiarki itp.), należności i zobowiązania Wnioskodawcy, umowy zawarte przez Wnioskodawcę (inne niż umowy najmu, gdyż te nie stanowią odrębnego przedmiotu Transakcji ponieważ przechodzą na nabywcę z mocy prawa na podstawie art. 678 KC na co Wnioskodawca nie ma wpływu) pozbawia bowiem przedmiot Transakcji zdolności do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych.

Stanowisko dot. warunków kwalifikacji będących przedmiotem zbycia składników majątkowych jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, analogiczne do przedstawionego przez Zbywającego, zaprezentował przykładowo: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 7 grudnia 2012 r., sygn. IPPP1/443-780/12-4/JL, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, w interpretacji indywidualnej z 30 listopada 2012 r., sygn. IPTPP4/443-685/12-2/OS, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 3 października 2012 r., sygn. IPPP1/443-634/12-2/AP, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 31 sierpnia 2011 r., sygn. IPPP1/443-1030/11-2/BS.

 1. Zastosowanie przepisów UVAT do Transakcji
 1. Reasumując, będących przedmiotem transakcji Aktywów nie można kwalifikować jako sprzedaży przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) KC ani jako sprzedaży zorganizowanej część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e UVAT, z uwagi na fakt, że:

 1. intencją Wnioskodawcy jest uczynienie przedmiotem zbycia wyłącznie Aktywów;
 2. prawa i obowiązki, które przejdą na nabywcę są ściśle związane z Nieruchomością i, jako jej uzupełnienie, nie spowodują stworzenia zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych;
 3. Aktywa nie są wyodrębnione w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej Zbywającego;
 4. Aktywa nie mogą samodzielnie funkcjonować jako podmiot gospodarczy;
 5. wraz z Nieruchomością i firmą Zbywającego nie zostaną przeniesieni pracownicy.

Powyżej przedstawione rozumienie przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części dla potrzeb opodatkowania VAT było wielokrotnie potwierdzane w interpretacjach podatkowych organów skarbowych, przykładowo w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2011 r. (ILPP1/443-173/11-3/AK), Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 września 2011 r. (ITPP1/443-770/11/TS), Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2011 r. (IPPP1/443-1363/11-4/BS), z dnia 20 kwietnia 2011 r. (IPPP1-443-142/11-4/JL) oraz z dnia 17 maja 2011 r. (IPPP1-443-701/11-4/IG).

Również w wyroku z dnia 23 marca 2012 r., sygn. akt II FSK 1643/10, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że „(...) Dział produkcyjny będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jeżeli po pierwsze nastąpi jego wyodrębnienie finansowe, funkcjonalne i organizacyjne, a ponadto będzie on mógł prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie produkcji”.

 1. Konsekwentnie, Transakcja opisana w zdarzeniu przyszłym nie może być kwalifikowana jako sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, o której mowa w art. 6 pkt 1 UVAT, w związku z czym artykuł ten nie będzie mieć zastosowania do Transakcji w przypadku zrealizowania się przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego. Prowadzi to do wniosku, iż Transakcja będzie podlegała przepisom UVAT.

Tym samym, Zbywający wnosi o potwierdzenie zaprezentowanego wyżej stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa ( art . 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art . 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania ( art . 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi ( art . 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.