IPPP2/443-1108/14-2/KBr | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Skutki podatkowe transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa - czynność niepodlegająca opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność w zakresie wynajmu i dzierżawy powierzchni biurowej, której jest właścicielem („Nieruchomość”), Wnioskodawca posiada również udziały w spółce zależnej.

W przyszłości, w związku z zamiarem usprawnienia funkcjonowania struktury, poprzez skoncentrowanie działalności związanej z wynajmem nieruchomości w podmiotach odrębnych prawnie i organizacyjnie lecz powiązanych ze Spółką, Wnioskodawca zamierza przeprowadzić restrukturyzację wewnętrzną. W tym celu Spółka zamierza wnieść w formie wkładu niepieniężnego (aport) do zależnej od Spółki istniejącej spółki osobowej („Spółka celowa”) wyodrębnioną i zorganizowaną część swojego przedsiębiorstwa skoncentrowaną na działalności związanej z wynajmem Nieruchomości („ZCP”).

W efekcie, Spółka będzie mogła skupić swe działania wyłącznie na działalności holdingowej związanej z utrzymaniem udziałów w zależnych podmiotach powiązanych ze Spółką, a całość działań realizowanych w sektorze związanym z wynajmem Nieruchomości zostanie przekazana na wyłączność funkcjonującej w obrębie struktury Spółce celowej.

Na moment aportu ZCP będzie formalnie wyodrębniona w strukturach Wnioskodawcy na podstawie stosownej uchwały podjętej przez zarząd Spółki, która co do zasady określać będzie przedmiot działalności ZCP, formalne przypisanie aktywów materialnych i niematerialnych do ZCP służących wykonywaniu działalności związanej z wynajmem Nieruchomości, przypisanie pracowników oraz potwierdzenie odrębności finansowej (własny majątek, rachunek bankowy, oddzielne konta księgowe, wykaz umów gospodarczych związanych z najmem Nieruchomości itp.).

W konsekwencji, w skład ZCP będą wchodzić w szczególności:

 • prawo wieczystego użytkowania Nieruchomości gruntowej położonej w W., na którą składa się działka oznaczona nr ewidencyjnym 47 o powierzchni 402 m2 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku administracyjno-biurowego nr 8 oraz niezbędną infrastrukturą techniczną;
 • prawo wieczystego użytkowania Nieruchomości gruntowej położonej w W., na którą składa się działka oznaczona nr ewidencyjnym 46 o powierzchni 425 m2 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku biurowego oraz niezbędną infrastrukturą techniczną;
 • prawo własności innych składników majątku Spółki związanych z prowadzoną działalnością w zakresie najmu Nieruchomości, takich jak np. wyposażenie biurowe, urządzenia i inne ruchomości;
 • wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów najmu związanych z Nieruchomością (z tytułu umów najmu powierzchni biurowych zawartych z najemcami) oraz wszelkie należności i zobowiązania z tytułu tychże umów;
 • prawa z umów ubezpieczenia Nieruchomości;
 • prawa i obowiązki z umów zawartych z podmiotem prowadzącym księgowość oraz podmiotem świadczącym usługi obsługi sekretariatu;
 • prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z podmiotami świadczącymi usługi pośrednictwa w zakresie poszukiwania najemców;
 • umowa zawarta z podmiotem świadczącym usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków;
 • środki pieniężne w kasie oraz na wyodrębnionym rachunku bankowym;
 • co najmniej jeden pracownik zajmujący się prowadzeniem działalności opartej na najmie Nieruchomości w zakresie ZCP;
 • dokumentacja związana z prowadzoną działalnością;
 • wszelkie prawa majątkowe i niemajątkowe wytworzone i nabyte w toku prowadzenia działalności związanej z najmem Nieruchomości;
 • prawa i obowiązki z umów na wykonanie prac projektowych, robót budowlanych, robót w zakresie modernizacji lub remontu instalacji budynków w tym w zakresie gwarancji i rękojmi na wykonane roboty.

Spółka pragnie podkreślić, że ZCP będzie wyodrębniona zarówno pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym, jak i finansowym. ZCP będzie posiadała autonomię i niezależność w realizacji swoich zadań polegających na wynajmie Nieruchomości, zaś Spółka celowa, do której zostanie wniesiony aportem ZCP będzie kontynuowała działalność w pełnym zakresie dotyczącym tej wyodrębnionej części.

Wnioskodawca chciałby również zaznaczyć, że w zakładowym planie kont wyodrębnione będą konta księgowe właściwe wyłącznie do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dotyczących ZCP. W konsekwencji, dla ZCP będzie prowadzona odrębna ewidencja, poprzez którą będzie można przyporządkować przychody i koszty oraz należności i zobowiązania do ZCP zarówno w momencie jej funkcjonowania w Spółce, jak również po jej przeniesieniu w formie aportu do Spółki celowej.

Co więcej, wobec faktu, że zobowiązania nie mogą być przedmiotem aportu ze względu na konieczność zachowania wymogów określonych w art. 519 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, tekst jedn., dalej: „Kodeks cywilny”) ich przeniesienie dokonane zostanie odrębnymi czynnościami prawnymi na zasadach i w trybie uzgodnionym z wierzycielami. Czynności te pozostawać będą w ścisłym związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do Spółki celowej. W ramach tych czynności Spółka przeniesie na Spółkę celową wszelkie zobowiązania związane z Nieruchomością.

Pracownicy Spółki przypisani do ZCP, których zakres obowiązków obejmuje czynności wykonywane w ramach działalności związanej z najmem Nieruchomości staną się na mocy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 208, ze zm.; dalej: „Kodeks pracy”) pracownikami Spółki celowej.

Dodatkowo, Spółka pragnie zaznaczyć, że ze względu na specyfikę zawierania umów z podmiotem świadczącym usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków, w wyniku aportu dojdzie do spisania protokołów z udziałem Spółki i Spółki celowej, na podstawie których zostanie zawarta nowa umowa w tym przedmiocie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle art. 6 pkt 1 ustawy VAT wniesienie do Spółki celowej wkładu w postaci wskazanej w zdarzeniu przyszłym będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie opisanego w pytaniu wkładu niepieniężnego nie będzie stanowić w świetle art. 6 pkt 1 ustawy VAT czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy VAT, opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie jednak do art. 6 pkt 1 ustawy VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

W świetle powyższego uregulowania zatem zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, podlega wyłączeniu od opodatkowania podatkiem VAT. Zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest w myśl definicji legalnej zawartej w art. 2 pkt 27e ustawy VAT, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Ministra Finansów, aby zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) mógł zostać uznany za ZCP w rozumieniu tak sformułowanej powyżej definicji legalnej, muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 1. musi istnieć zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujący także zobowiązania, powiązane ze sobą w sposób funkcjonalny;
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Wobec powyższego, aby zorganizowany zespół składników niematerialnych (w tym zobowiązań) i materialnych mógł zostać uznany - dla celów podatku VAT - za ZCP, konieczne jest wydzielenie zespołu składników majątkowych w istniejącym przedsiębiorstwie na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Stanowisko takie jest powszechnie akceptowane przez organy podatkowe, sądy administracyjne oraz przedstawicieli doktryny prawa podatkowego i w praktyce nie rodzi żadnych wątpliwości.

 1. Wyodrębnienie funkcjonalne.

Dla istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa konieczne jest, by składały się nań zarówno składniki materialne, jak i niematerialne, w tym zobowiązania.

Zgodnie z jednolitym stanowiskiem organów podatkowych elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących ZCP, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza (tak m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 października 2008 r. sygn. ILPB3/423-446/08-2/HS). Katalog składników musi zawierać również niemajątkowe składniki w postaci zobowiązań z np. dotychczas zawartych kontraktów.

Należy jednak zaznaczyć, że składniki muszą pozostawać między sobą we wzajemnych interakcjach w taki sposób, że należy je traktować jako zorganizowany, autonomiczny zespół składników powiązanych funkcjonalnie i przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie mogą zaś stanowić zespołu przypadkowych elementów, których jedyną cechą jest to, że stanowią własność jednego podmiotu. Zatem, aby w rozumieniu przepisów ustawy VAT, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za ZCP, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością składników pozostających we wzajemnych relacjach niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że w skład ZCP wnoszonym drogą aportu do Spółki celowej będą wchodzić zarówno składniki materialne w postaci m.in. samej Nieruchomości, własności budynków o przeznaczeniu biurowym, składników majątku Spółki związanych z prowadzoną działalnością w zakresie najmu Nieruchomości, takich jak wyposażenie biurowe, urządzenia i inne ruchomości, środki pieniężne, jak i niematerialne w postaci praw i obowiązków wynikających z umów najmu Nieruchomości, umów ubezpieczenia, umów z podmiotami świadczącymi usługi pośrednictwa w zakresie poszukiwania najemców, umów w zakresie prowadzenia księgowości itp., praw majątkowych i niemajątkowych wytworzonych i nabytych w toku prowadzenia działalności związanej z najmem Nieruchomości. Ponadto w związku z aportem Spółka przeniesie także na Spółkę docelową zobowiązania związane z działalnością w zakresie najmu Nieruchomości, a pracownicy, których zakres obowiązków obejmuje czynności wykonywane w ramach działalności związanej z najmem Nieruchomości w ramach ZCP staną się na mocy art. 231 Kodeksu pracy, pracownikami Spółki celowej.

Wymienione powyżej składniki wyczerpują zatem katalog niezbędny do uznania ich za ZCP, a co więcej pozostają ze sobą w funkcjonalnym związku - przeznaczone są bowiem łącznie do prowadzenia działalności w zakresie wynajmu Nieruchomości. W opinii Spółki spełniony jest zatem wymóg istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań powiązanych ze sobą funkcjonalnie i przeznaczonych do wykonywania określonych zadań gospodarczych. W przedmiotowym przypadku w wyniku aportu funkcję wynajmującego powierzchnię Nieruchomości przejmie Spółka celowa, a zatem nie powinno budzić wątpliwości, że w tym zakresie przejmie ona funkcję gospodarczą Spółki - w oparciu bowiem o przeniesione składniki będzie mogła prowadzić działalność w zakresie wynajmu Nieruchomości. Innymi słowy, celem wniesienia ZCP do Spółki celowej jest kontynuacja przez nią działalności związanej z najmem dotychczas prowadzonej przez Spółkę.

Dodatkowo Spółka zaznacza, że bez znaczenia pozostaje fakt, że zobowiązania związane z Nieruchomością przeniesione zostaną na Spółkę celową na podstawie odrębnej czynności prawnej, nie w ramach samego aportu. Jest to podyktowane koniecznością spełnienia wymogów art. 519 Kodeksu cywilnego decydujących o skuteczności przejęcia długu przez osobę trzecią. W ocenie Spółki nie wpływa to jednak na możliwość uznania, że przedmiotem wkładu niepieniężnego do Spółki celowej jest ZCP, bowiem przeniesienie zobowiązań dokonane zostanie w ścisłym związku z wniesieniem do Spółki celowej wkładu niepieniężnego. Jako poparcie takiego stanowiska służyć może interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 października 2008 r. (znak IPPB3/423-1063/08-2/MB), w której Organ uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym „(...) taka forma dokonania aportu (dwie oddzielne czynności prawne) wynika z ograniczeń prawnych (nie jest możliwe dokonanie aportu (...) obejmującego zobowiązania). W ocenie Spółki nadal jednak dokonywany będzie aport (...)”.

Podsumowując, w ocenie Spółki, zgodnie z opisem przedstawionym w zdarzeniu przyszłym, zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na ZCP nie będzie stanowił zbioru przypadkowych elementów, lecz będzie zespołem składników i zobowiązań powiązanych ze sobą w sposób funkcjonalny i celowy. Składniki te będą wyodrębnione jako odrębna jednostka w ramach Spółki i tworzyć będą zorganizowaną całość, za pomocą której będzie możliwe samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na najmie Nieruchomości zarówno już w momencie wyodrębnienia ZCP, jak i w momencie aportu do Spółki celowej.

 1. Wyodrębnienie organizacyjne.

Kolejnym warunkiem uznania zespołu składników majątkowych za ZCP jest jego organizacyjne wyodrębnienie w istniejącym przedsiębiorstwie.

Zgodnie z literaturą przedmiotu, wyodrębnienie organizacyjne powinno być dokonane w różnoraki sposób - terytorialnie na podstawie statutu, regulaminu, zarządzenia lub w jeszcze inny sposób. Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma określone miejsce w strukturze organizacyjnej jako wydział, oddział, biuro, sklep itp. (por. Małecki Paweł, Mazurkiewicz Małgorzata, CIT, Podatki i rachunkowość. Komentarz, LEX, 2013).

Zgodnie również z przeważającym obecnie stanowiskiem organów podatkowych, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że ZCP stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział oraz że takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na postawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze (tak m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 października 2012 r., sygn. IPPP2/443-879/12-4/BH lub z dnia 18 sierpnia 2012 r., sygn, IPPP2/443-284/12-3/RR).

W ocenie Spółki, mając na uwadze powyższe stanowisko organów podatkowych, kryteria wyodrębnienia organizacyjnego zostaną spełnione. Jak Wnioskodawca bowiem wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, struktura organizacyjna Spółki, uwzględniająca wyodrębnioną ZCP, zostanie potwierdzona w regulacjach wewnętrznych Spółki na podstawie stosownej uchwały podjętej przez jej zarząd. Zatem w świetle powyższego, zdaniem Spółki, zespół składników stanowiących ZCP będzie wyodrębniony organizacyjnie w ramach Spółki.

 1. Wyodrębnienie finansowe.

Jednym z warunków uznania zespołu składników majątkowych za ZCP jest ich wyodrębnienie na płaszczyźnie finansowej.

Wyodrębnienie finansowe oznacza możliwość przypisania ZCP określonych wskaźników finansowych. Jak zostało przytoczone w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 15 października 2012 r. (sygn. ILPB3/423-263/12-2/EK): „(...) wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa” (podobnie WSA w Krakowie w wyroku z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. I SA/Kr 29/10 lub Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 9 lipca 2013 r., sygn. ILPP1/443-292/13-4/MD). O wyodrębnieniu finansowym można zatem już mówić w przypadku istnienia samej możliwości wyodrębnienia podstawowych informacji o sytuacji finansowej i majątkowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wyodrębnienia finansowego nie należy utożsamiać zatem, w ocenie Spółki, z pełną samodzielnością finansową.

W orzecznictwie organów podatkowych, wskazuje się również na celowość posiadania przez ZCP rachunku bankowego obsługującego działalność prowadzoną przez ZCP. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 11 lutego 2008 r. nr IP-PB3-423-418/07-2/MB, wskazał, że: „(...) odrębność finansowa wymaga posiadania rachunku bankowego, na który wpływać będą środki generowane przez danego rodzaju działalność gospodarczą oraz z którego regulowane będą zobowiązania związane z tą działalnością”.

W przedstawionym przez Spółkę zdarzeniu przyszłym, Spółka założy dla wyodrębnionych składników majątkowych oddzielny rachunek bankowy. Co więcej, niezależny od Spółki podmiot prowadzący na rzecz Spółki księgowość dokona wyodrębnienia kont księgowych właściwych wyłącznie do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dotyczących ZCP w zakładowym planie kont. W konsekwencji, podmiot prowadzący dla Spółki księgowość poprzez wyodrębnienie kont księgowych będzie w stanie przyporządkować przychody i koszty oraz należności i zobowiązania do ZCP zarówno w momencie jego funkcjonowania w Spółce, jak również po przeniesieniu w formie aportu do Spółki celowej.

Opisany sposób ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych oraz prowadzenia rozliczeń finansowych spełniać będzie w ocenie Spółki wymóg finansowego wyodrębnienia zespołu składników majątkowych, będących przedmiotem wkładu niepieniężnego, o którym mowa w pytaniu stanowiącym przedmiot niniejszego wniosku. W związku z powyższym, w ocenie Spółki, ZCP należy traktować jako wyodrębniony finansowo zespół składników majątkowych.

 1. Możliwość funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwo.

Jako kryterium zdolności do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w praktyce wskazuje się możliwość samodzielnego działania na rynku jako odrębny podmiot prowadzący zadania gospodarcze realizowane w obecnym przedsiębiorstwie. Takie kryterium znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego oraz wyrokach sądów administracyjnych wydawanych na przestrzeni ostatnich lat.

Jak wskazano w zdarzeniu przyszłym, ZCP stanowić będzie organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników majątkowych, przeznaczonych do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, tj. działalności polegającej na najmie Nieruchomości. ZCP wyposażona będzie zatem we wszystkie składniki niezbędne do samodzielnego funkcjonowania.

Powyższe, zdaniem Spółki, oznacza, że zespół składników przypisanych do ZCP będzie stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze. Należy bowiem podkreślić, że ZCP będzie miała zapewnione wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe, jakie potrzebne są do prowadzenia działalności polegającej na najmie Nieruchomości (tj. wszelkie aktywa, pracowników, tytuł prawny do Nieruchomości itp.) jak również ZCP będzie funkcjonował jako niezależne przedsiębiorstwo poprzez możliwość kreowania przychodów ze swojej działalności.

 1. Brak opodatkowania wkładu niepieniężnego w świetle art. 6 pkt 1 ustawy VAT.

Reasumując, zdaniem Spółki, Nieruchomość wraz z pozostałymi wnoszonymi składnikami majątkowymi już przed dokonaniem aportu jest zorganizowanym i wyodrębnionym zespołem składników majątkowych Spółki działającym jak niezależna część przedsiębiorstwa, bowiem już przed dniem aportu będzie posiadać swoją wewnętrzną strukturę oraz odrębną działalność gospodarczą polegającą na najmie Nieruchomości. Skoro zatem przedmiotem wkładu niepieniężnego, o którym mowa w stanowiącym przedmiot niniejszego wniosku pytaniu mają być składniki materialne i niematerialne wyodrębnione w powyższy sposób, to odpowiadają one definicji ZCP Spółki. W ocenie Spółki, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy VAT aport ZCP zatem nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

Na tle art. 6 pkt 1 ustawy VAT, pojęcie „zbycie” użyte we wskazanym przepisie jest pojęciem szerszym niż sprzedaż i obejmuje każde rozporządzenie przedmiotem skutkujące przeniesieniem własności, tj. prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W szczególności pod pojęciem „zbycie” rozumie się także zamianę, darowiznę czy każdą inną czynność skutkującą przeniesieniem własności przedsiębiorstwa. Zbycie w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy VAT obejmuje także wniesienie ZCP tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki celowej.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w piśmiennictwie organów podatkowych. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 2 grudnia 2010 r. nr ILPP1/443-997/10-4/AW, pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, gdzie „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej”.

Podobnie wypowiedzieli się również: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 26 października 2010 r. nr IBPP2/443-632/10/RSz, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 24 listopada 2010 r. nr ITPP1/443-833/10/MN, a także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 19 listopada 2010 r. nr IPPP2/443-615/10-2/KG.

Możliwość uznania transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki prawa handlowego za dostawę towarów (co w świetle przytoczonych powyżej interpretacji jest równoznaczne z uznaniem aportu za „zbycie” w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy VAT) potwierdzono także w piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 27 marca 2007 r. skierowanym do Dyrektorów Izb Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowej w sprawie dokonywania korekt odliczonego podatku naliczonego w przypadku wniesienia aportem towarów handlowych i środków trwałych do spółki prawa handlowego lub cywilnego. Stwierdzono w nim, że wniesienie aportu rzeczowego do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, a tym samym, w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, uznawane jest za sprzedaż.

W związku z powyższym, Spółka wnosi o potwierdzenie, że wniesienie aportu w postaci wskazanej w zdarzeniu przyszłym do Spółki celowej będzie stanowiło transakcję zbycia na gruncie ustawy VAT, a ponieważ przedmiotem zbycia będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa, transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.