IPPP2/443-1083/14-3/KBr | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wyłączenie z opodatkowania transakcji zbycia Działu Kawowego oraz obowiązku dokonania korekty podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2014 r. (data wpływu 31 października 2014 r.) uzupełnionym w dniu 2 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania transakcji zbycia Działu Kawowego oraz obowiązku dokonania korekty podatku VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania transakcji zbycia Działu Kawowego oraz obowiązku dokonania korekty podatku VAT.

Złożony wniosek został uzupełniony w dniu 2 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 grudnia 2014 r.)

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:
 1. Obecny model funkcjonowania Grupy M..

M. S.A. - spółka akcyjna będąca w trakcie przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która po zakończeniu tego przekształcenia stanie się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, (dalej: „Spółka”) należy do międzynarodowej grupy M. (dalej: „Grupa M.”).

Jedynym akcjonariuszem Spółki (czyli udziałowcem po przekształceniu Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) jest K. B.V., spółka prawa holenderskiego („Udziałowiec”).

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na dystrybucji oraz sprzedaży artykułów spożywczych: (i) dystrybucji i sprzedaży kawy (dalej: „Działalność Dotycząca Kawy”) oraz (ii) dystrybucji i sprzedaży wyrobów cukierniczych, tj. czekolady, ciastek oraz innych słodyczy (dalej: „Działalność Dotycząca Wyrobów Cukierniczych”).

Działalność Dotycząca Kawy polega na nabywaniu kawy od spółki z Grupy M. oraz dystrybucji i sprzedaży kawy do klientów Spółki w Polsce (tj. supermarketów, hurtowni, etc.).

Działalność Dotycząca Wyrobów Cukierniczych polega na nabywaniu wyrobów cukierniczych, tj. czekolady, ciastek oraz innych słodyczy od spółki z Grupy M. oraz dystrybucji i sprzedaży tych wyrobów do klientów Spółki w Polsce (tj. supermarketów, hurtowni, etc.).

Spółka nabywa usługi w zakresie bieżących spraw korporacyjnych, zasobów ludzkich (HR), finansów i księgowości, obsługi systemów informatycznych i technologicznych (IT), kwestii prawnych i marketingowych, pośrednictwa w zakupie usług, negocjacji kontraktów oraz zarządzania polisami ubezpieczeniowymi od podmiotów trzecich (innych spółek z Grupy M., które posiadają zasoby niezbędne dla świadczenia tych usług).

 1. Planowana restrukturyzacja.

Obecnie planowane jest przeprowadzenie restrukturyzacji mającej na celu prawne wyodrębnienie działalności dotyczącej kawy ze spółek Grupy M., w tym ze Spółki.

W ramach planowanej restrukturyzacji, wyodrębniona Działalność Dotycząca Kawy zostanie przeniesiona ze Spółki (w wyniku dokonania podziału przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych; „KSH”) do innej spółki z Grupy M. – polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Nowa Spółka”). W dacie podziału Nowa Spółka nie będzie posiadała akcji w Spółce.

Na dalszym etapie, już w Nowej Spółce, planowane jest, że Działalność Dotycząca Kawy zostanie połączona z podobną działalnością dotyczącą kawy, która obecnie prowadzona jest w strukturach organizacyjnych partnera biznesowego Grupy M..

W celu osiągnięcia powyższego, Spółka:

 1. w pierwszej kolejności wzmocni w swojej strukturze operacyjnej istniejące obecnie wyodrębnienie Działalności Dotyczącej Kawy (szczegóły opisane w punkcie III poniżej);
 2. następnie Spółka dokona podziału przez wydzielenie (w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH) w wyniku czego zostanie przeniesiony na Nową Spółkę wyodrębniony organizacyjnie i finansowo zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) służących prowadzeniu Działalności Dotyczącej Kawy.

Działalność Dotycząca Wyrobów Cukierniczych pozostanie w Spółce i Spółka będzie nieprzerwanie kontynuowała tę działalność w sposób niezakłócony i ciągły, zarówno przed jak i po dokonaniu podziału przez wydzielenie.

Nowa Spółka nie będzie prowadzić jakiejkolwiek działalności gospodarczej związanej z dystrybucją i sprzedażą wyrobów cukierniczych.

 1. Wzmocnienie istniejącego wyodrębnienia w Spółce Działalności Dotyczącej Kawy.

W celu wzmocnienia istniejącego wyodrębnienia Działalności Dotyczącej Kawy w strukturze operacyjnej Spółki, Spółka planuje wydzielić w strukturze organizacyjnej odrębny dział dedykowany wyłącznie do tej działalności (dalej: „Dział Kawowy”).

Dział Kawowy zostanie utworzony na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Co do zasady, na podstawie przedmiotowej uchwały Zarządu Spółki, zostanie utworzony Dział Kawowy, do którego zostaną przypisane wszystkie składniki materialne, aktywa oraz zobowiązania, kluczowe umowy i pracownicy związani z Działalnością Dotyczącą Kawy. Natomiast składniki materialne, aktywa i zobowiązania, kluczowe umowy i pracownicy niezwiązani z Działalnością Dotyczącą Kawy (związani z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych) nie będą wchodzić w skład Działu Kawowego - wejdą w skład wyodrębnionego działu zajmującego się Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych („Dział Wyrobów Cukierniczych”). Szczegóły dotyczące powyższego wydzielenia zostały przedstawione poniżej.

Dział Kawowy będzie posiadał własną hierarchiczną strukturę organizacyjną, złożoną z jednostek organizacyjnych niższego rzędu, które będą posiadały własnych kierowników. W strukturze organizacyjnej Działu Kawowego kierownicy będą podlegali bezpośrednio Zarządowi Spółki. Co do zasady, Dział Kawowy będzie składał się z następujących wydziałów: Handlowego, Kluczowych Klientów oraz Wsparcia Sprzedaży (tj. planowania, marketingu handlowego, analizy i systemów sprzedaży, jak również specjalnych zespołów ds. obsługi klienta Działu Kawowego). Do Działu Kawowego wejdą pracownicy związani z Działalnością Dotyczącą Kawy (głównie pracownicy działów obsługi klienta oraz działu handlowego).

Do Działu Kawowego wejdą również:

 1. składniki materialne związane z Działalnością Dotyczącą Kawy, obejmujące w szczególności:
  • środki trwałe związane z Działalnością Dotyczącą Kawy ( w szczególności maszyny służące do sprzedaży kawy oraz drukarki);
  • należności związane z Działalnością Dotyczącą Kawy (w szczególności należności handlowe oraz należności będące przedmiotem toczących się spraw sądowych);
  • środki pieniężne (do Działu Kawowego zostanie przyporządkowany odrębny rachunek bankowy);
  • materiały marketingowe związane z Działalnością Dotyczącą Kawy (w szczególności materiały promocyjne).
 2. zobowiązania związane z Działalnością Dotyczącą Kawy, obejmujące w szczególności:
  • zobowiązania z tytułu nabycia kawy;
  • zobowiązania z tytułu nabycia usług najmu pomieszczeń biurowych używanych przez Dział Kawowy;
  • zobowiązania z tytułu nabycia materiałów biurowych;
  • zobowiązania z tytułu nabycia usług dotyczących bieżących spraw korporacyjnych, zasobów ludzkich (HR), finansów i księgowości, obsługi systemów informatycznych i technologicznych (IT), kwestii prawnych i marketingowych, pośrednictwa w zakupie usług, negocjacji kontraktów oraz zarządzania polisami ubezpieczeniowymi, związane z Działalnością Dotyczącą Kawy;
  • zobowiązania z tytułu nabycia usług wspierających sprzedaż, związanych z Działalnością Dotyczącą Kawy.

Ponadto, co do zasady, do Działu Kawowego zostaną przypisane wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z Działalnością Dotyczącą Kawy. Zostanie to osiągnięte przez podział istniejących umów (lub też przez inny prawny mechanizm prowadzący do tego samego celu) – zarówno w zakresie umów zakupowych jak i sprzedażowych – na umowy związane z Działem Kawowym oraz umowy związane z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych (tj. działalnością niezwiązaną z dystrybucją i sprzedażą kawy). W konsekwencji do Działu Kawowego wejdą:

 1. umowy sprzedażowe związane z Działalnością Dotyczącą Kawy, wyodrębnione i przypisane do Działu Kawowego obejmujące w szczególności umowy z klientami dotyczące sprzedaży oraz dostawy kawy (podstawowa działalność Działu Kawowego);
 2. umowy zakupowe związane z Działalnością Dotyczącą Kawy, wyodrębnione i przypisane do Działu Kawowego, obejmujące w szczególności:
  • umowy ze spółką z Grupy M. związane z nabyciem oraz dystrybucją kawy przez Dział Kawowy;
  • umowy związane z najmem pomieszczeń biurowych oraz zaopatrzeniem w materiały biurowe używane przez Dział Kawowy;
  • umowy ze spółką z Grupy M. dotyczące nabywania usług w zakresie marketingu i materiałów komunikacyjnych i informacyjnych dotyczących zasobów ludzkich (również szeroko rozumiane pośrednictwo w nabywaniu tych usług) niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Działu Kawowego;
  • umowy ze spółką z Grupy M. dotyczące nabywania usług w zakresie bieżących spraw korporacyjnych, zasobów ludzkich (HR), finansów i księgowości, obsługi systemów informatycznych i technologicznych (IT), kwestii prawnych i marketingowych, pośrednictwa w zakupie usług, negocjacji kontraktów oraz zarządzania polisami ubezpieczeniowymi, wykorzystywanych przez Dział Kawowy;
  • umowy zawarte z dostawcami usług wsparcia sprzedaży na rzecz Działu Kawowego;
  • inne mniej istotne umowy zawarte w związku z działalnością Działu Kawowego, tj. umowy leasingu samochodów, umowy dotyczące korzystania z kart paliwowych, usług turystycznych, ubezpieczenia medycznego dla pracowników, umowy z agencjami pracy tymczasowej oraz umowy z bankami dotyczące kart kredytowych dla pracowników.

Natomiast w kontekście wydzielenia systemu sprzedażowego i księgowego do Działu Kawowego, pracownicy Działu Kawowego (głównie pracownicy działów obsługi klienta oraz działu handlowego) będą mieli dostęp do oprogramowania sprzedażowego oraz systemu księgowego używanego przez Dział Kawowy. Oczywiście dostęp do tych systemów będzie również możliwy dla pracowników spółki z Grupy M., która – w oparciu o odrębne ustalenia – świadczy na rzecz Działu Kawowego usługi wsparcia w bieżącej działalności (w zakresie spraw korporacyjnych, zasobów ludzkich (HR), finansów i księgowości, obsługi systemów informatycznych i technologicznych (IT), kwestii prawnych i marketingowych, pośrednictwa w zakupie usług, negocjacji kontraktów oraz zarządzania polisami ubezpieczeniowymi).

Spółka dokona również wyodrębnienia finansowego Działu Kawowego, które będzie odzwierciedlone w szczególności w następujący sposób:

 1. zdarzenia gospodarcze będą ewidencjonowane, w strukturze prowadzonej przez Spółkę sprawozdawczości księgowej, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację odrębnego agregatu aktywów i zobowiązań przypisanych do Działu Kawowego. W tym celu Spółka opracuje szczegółowe wewnętrzne procedury określające zasady identyfikacji aktywów, pasywów, kosztów i przychodów przypisanych do Działu Kawowego. W wykonaniu powyższych procedur dla Działu Kawowego oraz dla Działalności Dotyczącej Wyrobów Cukierniczych będą sporządzane odrębne bilanse oraz odrębne rachunki zysków i strat.
 2. Dział Kawowy będzie posiadał własną ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 3. Dział Kawowy będzie posiadał własne rachunki bankowe przypisane do jego działalności (w szczególności służące do obsługi płac oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych).
 4. Funkcjonowanie Działu Kawowego będzie finansowane ze środków Spółki w ramach odrębnego budżetu przeznaczonego dla tego działu, którego realizacja będzie podlegać wewnętrznej kontroli.

W rezultacie ewidencja księgowa Spółki będzie umożliwiała faktyczne zarządzanie zespołem składników majątkowych przypisanych do Działu Kawowego.

Mając na uwadze sposób wyodrębnienia Działu Kawowego, wszystkie składniki materialne i niematerialne (aktywa, zobowiązania, prawa i obowiązki wynikające z umów) Spółki, które nie zostaną włączone do Działu Kawowego, a także pracownicy Spółki, którzy nie zostaną włączeni do tego działu, będą związani z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych i jako takie wejdą w skład Działu Wyrobów Cukierniczych. Dział Wyrobów Cukierniczych zostanie również wyodrębniony pod względem finansowym, w analogiczny sposób jak Dział Kawowy.

W szczególności:

Dział Wyrobów Cukierniczych będzie posiadał własną hierarchiczną strukturę organizacyjną i do działu tego wejdą pracownicy związani z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych (głównie pracownicy działów obsługi klienta oraz działu handlowego).

Do Działu Wyrobów Cukierniczych wejdą również:

 • składniki materialne związane z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych, obejmujące w szczególności środki trwałe związane z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych; należności związane z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych (w szczególności należności handlowe oraz należności będące przedmiotem toczących się spraw sądowych); środki pieniężne (do Działu Wyrobów Cukierniczych zostanie przyporządkowany odrębny rachunek bankowy); materiały marketingowe związane z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych (w szczególności materiały promocyjne);
 • zobowiązania związane z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych, obejmujące w szczególności zobowiązania z tytułu nabycia wyrobów cukierniczych, zobowiązania z tytułu nabycia usług najmu pomieszczeń biurowych używanych przez Dział Wyrobów Cukierniczych; zobowiązania z tytułu nabycia materiałów biurowych; zobowiązania z tytułu nabycia usług dotyczących bieżących spraw korporacyjnych, zasobów ludzkich (HR), finansów i księgowości, obsługi systemów informatycznych i technologicznych (IT), kwestii prawnych i marketingowych, pośrednictwa w zakupie usług, negocjacji kontraktów oraz zarządzania polisami ubezpieczeniowymi, związane z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych.

Ponadto, co do zasady, do Działu Wyrobów Cukierniczych zostaną przypisane wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych. Zostanie to osiągnięte przez podział istniejących umów (lub też przez inny prawny mechanizm prowadzący do tego samego celu) – zarówno w zakresie umów zakupowych jak i sprzedażowych – na umowy związane z Działalnością Dotyczącą Kawy oraz umowy związane z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych. W konsekwencji do Działu Wyrobów Cukierniczych wejdą:

 • umowy sprzedażowe związane z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych,
 • umowy zakupowe związane z Działalnością Dotyczącą Wyrobów Cukierniczych (obejmujące w szczególności: umowy ze spółką z Grupy M. związane z nabyciem oraz dystrybucją wyrobów cukierniczych przez Dział Wyrobów Cukierniczych; umowy związane z najmem pomieszczeń biurowych oraz zaopatrzeniem w materiały biurowe używane przez Dział Wyrobów Cukierniczych; umowy ze spółką z Grupy M. dotyczące nabywania usług w zakresie marketingu i materiałów komunikacyjnych i informacyjnych dotyczących zasobów ludzkich (również szeroko rozumiane pośrednictwo w nabywaniu tych usług) niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Działu Wyrobów Cukierniczych;
 • umowy ze spółką z Grupy M. dotyczące nabywania usług w zakresie bieżących spraw korporacyjnych, zasobów ludzkich (HR), finansów i księgowości, obsługi systemów informatycznych i technologicznych (IT), kwestii prawnych i marketingowych, pośrednictwa w zakupie usług, negocjacji kontraktów oraz zarządzania polisami ubezpieczeniowymi, wykorzystywanych przez Dział Wyrobów Cukierniczych; inne mniej istotne umowy zawarte z związku z działalnością Działu Wyrobów Cukierniczych tj. umowy leasingu samochodów, umowy dotyczące korzystania z kart paliwowych, usług turystycznych, ubezpieczenia medycznego dla pracowników, umowy z agencjami pracy tymczasowej oraz umowy z bankami dotyczące kart kredytowych dla pracowników).

Jak już wspomniano powyżej, Spółka dokona również wyodrębnienia finansowego Działu Wyrobów Cukierniczych, które będzie odzwierciedlone w szczególności w następujący sposób:

 • Zdarzenia gospodarcze będą ewidencjonowane, w strukturze prowadzonej przez Spółkę sprawozdawczości księgowej, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację odrębnego agregatu aktywów i zobowiązań przypisanych do Działu Wyrobów Cukierniczych. W tym celu Spółka opracuje szczegółowe wewnętrzne procedury określające zasady identyfikacji aktywów, pasywów, kosztów i przychodów przypisanych do Działu Wyrobów Cukierniczych. W wykonaniu powyższych procedur dla Działalności Dotyczącej Kawy oraz dla Działalności Dotyczącej Wyrobów Cukierniczych będą sporządzane odrębne bilanse oraz odrębne rachunki zysków i strat.
 • Dział Wyrobów Cukierniczych będzie posiadał własną ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • Dział Wyrobów Cukierniczych będzie posiadał własne rachunki bankowe przypisane do jego działalności.
 • Funkcjonowanie Działu Wyrobów Cukierniczych będzie finansowane ze środków Spółki w ramach odrębnego budżetu przeznaczonego dla tego działu, którego realizacja będzie podlegać wewnętrznej kontroli.
 • W rezultacie ewidencja księgowa Spółki będzie umożliwiała faktyczne zarządzanie zespołem składników majątkowych przypisanych do Działu Wyrobów Cukierniczych.

W efekcie powyższych działań dojdzie do pełnego wyodrębnienia w strukturze Spółki Działalności Dotyczącej Kawy (w postaci Działu Kawowego) oraz Działalności Dotyczącej Wyrobów Cukierniczych (w postaci Działu Wyrobów Cukierniczych), pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym.

 1. Podział przez wydzielenie Działu Kawowego.

Na dalszym etapie restrukturyzacji, Dział Kawowy (wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w sposób opisany powyżej, obejmujący opisane powyżej składniki majątkowe, w tym zobowiązania, związane z Działalnością Dotyczącą Kawy), zostanie przeniesiony do Nowej Spółki w wyniku transakcji podziału przez wydzielenie.

W związku z wydzieleniem Działu Kawowego do Nowej Spółki, wartość Działu Kawowego zostanie odniesiona: (i) na kapitał zakładowy albo (ii) w części na kapitał zakładowy oraz w części na inne kapitały Nowej Spółki.

W związku z powyższym podziałem przez wydzielenie wszyscy pracownicy Działu Kawowego zostaną przeniesieni na mocy art. 23 (1) Ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998, Nr 21 poz. 94), w ramach tzw. przejścia zakładu pracy lub jego części.

W następstwie przeniesienia pracowników dojdzie do przeniesienia wszystkich umów, które są bezpośrednio przypisane do pracowników – jak wskazano powyżej.

W odniesieniu do system księgowego oraz systemu sprzedaży, wszystkie dane finansowe oraz dane dotyczące sprzedaży związane z Działalnością Dotyczącą Kawy prowadzoną przez Dział Kawowy zostaną przeniesione oraz zintegrowane z systemem księgowym oraz z systemem sprzedaży używanym przez Nową Spółkę.

Wartość Działu Kawowego dla celów podziału zostanie określona z uwzględnieniem jego zorganizowanego charakteru oraz pełnionych funkcji gospodarczych.

Należy podkreślić, że planowany podział przez wydzielenie nie spowoduje w istotnym stopniu zakłóceń w Działalności Dotyczącej Kawy prowadzonej przez Dział Kawowy, ani Działalności Dotyczącej Wyrobów Cukierniczych prowadzonych przez Spółkę. Po podziale przez wydzielenie Nowa Spółka będzie kontynuowała Działalność Dotyczącą Kawy oraz będzie podejmowała wszelkie niezbędne gospodarcze decyzje dotyczące tej działalności działając niezależnie od Spółki (w zakresie strategii biznesowej, rozwiązywania obowiązujących umów, zawierania nowych umów, zlecania niektórych funkcji podmiotom zewnętrznym lub podejmowania się realizacji określonych zadań, dzierżawy Działalności Dotyczącej Kawy do podmiotu trzeciego itp.).

Spółka oraz Nowa Spółka są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

W piśmie z dnia 1 grudnia 2014 r. Wnioskodawca poinformował, że w dniu 28 listopada 2014 r na skutek przekształcenia się w trybie art. 551 i następnych Kodeksu Spółek Handlowych nastąpiła zmiana formy prawnej Spółki ze spółki akcyjnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. M. Spółka Akcyjna nosi nazwę M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację jej działalności. Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i Regon, zmianie uległ jedynie numer KRS.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) stanowiący Dział Kawowy będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym podział Spółki przez wydzielenie i związane z nim przeniesienie na Nową Spółkę zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) stanowiący Dział Kawowy nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym podział Spółki przez wydzielenie i związane z nim przeniesienie na Nową Spółkę zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) stanowiący Dział Kawowy pozostanie bez wpływu na prawo Spółki do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu (lub wytworzeniu) składników wchodzących w skład Działu Kawowego (które w wyniku podziału zostaną wydzielone do Nowej Spółki), co w szczególności oznacza, że w świetle art. 91 ust. 9 Ustawy o VAT Spółka nie będzie zobowiązana do dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Pytanie 1.

Zdaniem Spółki, przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) stanowiący Dział Kawowy będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT.

Uzasadnienie.

 1. Uwagi ogólne.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się: „(...) organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Z powyższej definicji jednoznacznie wynika, iż status zorganizowanej części przedsiębiorstwa można przypisać tylko takiej części mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań)
 2. jest organizacyjnie wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. jest finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie;
 4. jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych (jest wyodrębniona funkcjonalnie);
 5. mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Zdaniem Spółki, opisany w zdarzeniu przyszłym Dział Kawowy spełni wszystkie ww. przesłanki, tj.

 1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) związanych z Działalnością Dotyczącą Kawy;
 2. jest organizacyjnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie w postaci odrębnej jednostki organizacyjnej;
 3. jest finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 4. jest przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych – Działalności Dotyczącej Kawy (jest wyodrębniony funkcjonalnie);
 5. mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

W konsekwencji, Dział Kawowy będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT.

Za potwierdzeniem powyższego stanowiska przemawiają następujące okoliczności:

 1. Dział Kawowy jako zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych).

Zgodnie z praktyką stosowania prawa (w tym potwierdzoną dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych) przyjmuje się, iż o spełnieniu pierwszej ze wskazanych wyżej przesłanek decyduje wyodrębnienie w ramach istniejącego przedsiębiorstwa majątku (praw i zobowiązań) związanego z podstawowymi funkcjami realizowanymi przez daną zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze powyższe, Spółka pragnie wskazać, iż w związku z planowaną restrukturyzacją, Spółka w pierwszej kolejności wzmocni w swojej strukturze operacyjnej istniejące obecnie wyodrębnienie Działalności Dotyczącej Kawy (polegającej na sprzedaży i dystrybucji kawy) w wyniku którego w wyraźny sposób wyodrębniony zostanie zespół składników majątkowych związany z tą działalnością i przypisany do Działu Kawowego.

Zgodnie z intencją Spółki, Dział Kawowy, będzie obejmował wszystkie składniki majątkowe (materialne i niematerialne - w tym zobowiązania) przypisane do tego Działu zgodnie z ich podstawowym, faktycznym przeznaczeniem, służące efektywnej i samodzielnej realizacji Działalności Dotyczącej Kawy. Przedmiotowy zespół składników majątkowych tworzących Dział Kawowy obejmuje w szczególności:

 • środki trwałe związane z Działalnością Dotyczącą Kawy (w szczególności maszyny służące do sprzedaży kawy);
 • należności związane z Działalnością Dotyczącą Kawy (w szczególności należności handlowe oraz należności będące przedmiotem toczących się spraw sądowych);
 • środki pieniężne (do Działu Kawowego zostanie przyporządkowany odrębny rachunek kawowy);
 • materiały marketingowe związane z Działalnością Dotyczącą Kawy (w szczególności materiały promocyjne);
 • prawa i obowiązki z umów z pracownikami związanymi z Działalnością Dotyczącą Kawy (głównie pracownicy działów obsługi klienta oraz działu handlowego);
 • prawa i obowiązki wynikające z umów sprzedażowych i zakupowych związanych z Działalnością Dotyczącą Kawy (w szczególności z umów dotyczących sprzedaży oraz dostawy kawy, czyli podstawowej działalności Działu Kawowego;
 • zobowiązania związane z Działalnością Dotyczącą Kawy (obejmujące w szczególności: zobowiązania z tytułu nabycia kawy; zobowiązania z tytułu nabycia usług najmu pomieszczeń biurowych używanych przez Dział Kawowy; zobowiązania z tytułu nabycia materiałów biurowych; zobowiązania z tytułu nabycia usług dotyczących bieżących spraw korporacyjnych, zasobów ludzkich (HR), finansów i księgowości, obsługi systemów informatycznych i technologicznych (IT), kwestii prawnych i marketingowych pośrednictwa w zakupie usług, negocjacji kontraktów oraz zarządzania polisami ubezpieczeniowymi, związane z Działalnością Dotyczącą Kawy; zobowiązania z tytułu nabycia usług wspierających sprzedaż, związanych z Działalnością Dotyczącą Kawy).

Powyższe oznacza, że Dział Kawowy będą tworzyć nie przypadkowe, ale odpowiednio dobrane (alokowane do Działu Kawowego) składniki majątku – punktem odniesienia w powyższym doborze będzie rola, jaką składniki te odgrywają przy wykonywaniu powierzonych Działowi Kawowemu funkcji w docelowym modelu funkcjonowania. W konsekwencji, wchodzące w skład Działu Kawowego składniki majątkowe (w tym zobowiązania), pozostające we wzajemnych relacjach z racji pełnionych przez Dział Kawowy funkcji (inaczej niż w przypadku składników niezwiązanych z Działalnością Dotyczącą Kawy, które nie są przypisane do Działu Kawowego), będą tworzyły wyodrębnioną całość / zespół majątku.

Tym samym, wskazany wyżej zespół składników majątkowych (w tym zobowiązań), połączony węzłem organizacyjnym sprawowanych przez Dział Kawowy funkcji, pozwoli na samodzielną i efektywną realizację powierzonych Działowi Kawowemu funkcji (szczegółowo wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego).

W konsekwencji, pierwsza przesłanka zostanie spełniona.

 1. Wyodrębnienie organizacyjne Działu Kawowego.

Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia wyodrębnienia organizacyjnego. W praktyce stosowania prawa (w tym potwierdzonej dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych) przyjmuje się jednak, że o spełnieniu tej przesłanki można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze danego przedsiębiorstwa. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnych charakterze.

W świetle powyższego Spółka pragnie podkreślić, że Dział Kawowy zostanie wyodrębniony pod względem organizacyjnym w strukturach dotychczasowej działalności biznesowej Spółki na podstawie stosownej uchwały Zarządu Spółki.

Dział Kawowy będzie posiadał własną hierarchiczną strukturę organizacyjną, złożoną z jednostek organizacyjnych niższego rzędu (takich jak m.in.: Departament Handlowy, Departament Klientów Strategicznych, Departament Wsparcia Sprzedaży, tj. planowanie, marketing handlowy, analizy sprzedażowe, obsługa klienta), oraz będą posiadały własnych kierowników. W strukturze organizacyjnej Spółki kierownicy Zakładów będą podlegali bezpośrednio Zarządowi Spółki.

Do Działu Kawowego zostaną przypisane osoby dedykowane do wykonywania funkcji Działu Kawowego. W działalności operacyjnej pracownicy Działu Kawowego wykorzystywać będą składniki majątkowe dedykowane do ich działalności. W związku z podziałem wszyscy pracownicy Działu Kawowego zostaną przeniesieni do Nowej Spółki na mocy art. 23 (1) Kodeksu Pracy, w ramach tzw. przejścia zakładu pracy.

Powyższe oznacza, że od strony faktycznej (z racji pełnionych zadań) oraz formalnej (tj. w sposób udokumentowany stosownymi aktami korporacyjnymi Spółki), Dział Kawowy będzie stanowił odrębną organizacyjnie całość, dającą się oddzielić od pozostałej działalności Spółki.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki należy uznać, że Dział Kawowy będzie spełniał drugą ze wskazanych wyżej przesłanek, związaną z wyodrębnieniem organizacyjnym w ramach Spółki, niezbędną dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie Ustawy o VAT.

 1. Wyodrębnienie finansowe Działu Kawowego.

Ustawa o VAT nie precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem wyodrębnienia finansowego. Niemniej jednak w praktyce stosowania prawa (w tym potwierdzonej dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych) uznaje się, że przesłanka ta oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej danego przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową.

W świetle powyższego Spółka pragnie podkreślić, że - po przeprowadzeniu planowanego wzmocnienia wyodrębnienia Działu Kawowego w strukturze Spółki - dojdzie również do jego wyodrębnienia finansowego, które będzie przejawiało się w następujących płaszczyznach:

 1. Zdarzenia gospodarcze będą ewidencjonowane, w strukturze prowadzonej przez Spółkę sprawozdawczości księgowej, w sposób umożliwiający identyfikację odrębnego agregatu aktywów i zobowiązań przypisanych do Działu Kawowego.

Dodatkowo, w strukturze prowadzonej przez Spółkę sprawozdawczości księgowej, możliwe będzie przypisanie do Działu Kawowego poszczególnych kosztów/wydatków oraz przychodów.

W tym celu Spółka opracuje wewnętrzne procedury określające zasady identyfikacji aktywów, pasywów, kosztów / wydatków i przychodów przypisanych do Działu Kawowego. W wykonaniu powyższych procedur dla Działu Kawowego będą sporządzane odrębne bilanse w formie uproszczonej oraz odrębne rachunki zysków i strat.

 1. Dział Kawowy będzie posiadał własną ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 2. Dział Kawowy będzie posiadał rachunki bankowe przypisane do jego działalności (w szczególności służące do obsługi płac oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych).
 3. Działalność Działu Kawowego będzie finansowana ze środków Spółki w ramach odrębnego budżetu Działu Kawowego, którego realizacja będzie podlegać wewnętrznej kontroli.

W rezultacie ewidencja księgowa i finansowa Spółki będzie umożliwiała faktyczne zarządzanie zespołem składników majątkowych przypisanych do Działu Kawowego.

W konsekwencji, zdaniem Spółki opisany zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Kawowy spełnia warunek wyodrębnienia finansowego wskazany w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 1. Wyodrębnienie funkcjonalne Działu Kawowego.

Ustawa o VAT nie zawiera definicji wyodrębnienia funkcjonalnego. Niemniej jednak przesłankę tę – w praktyce potwierdzonej interpretacjami prawa podatkowego – należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa ma bowiem stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. ma obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz określenie funkcji i zakresu działań Działu Kawowego nie ulega wątpliwości, iż będzie on stanowił zorganizowany kompleks składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych Spółki.

Mianowicie, działalność Działu Kawowego będzie polegała na realizowaniu funkcji dotyczących sprzedaży i dystrybucji kawy i co do zasady będzie polegała na zakupach kawy od podmiotów trzecich i sprzedaży oraz dystrybucji tej kawy do klientów w Polsce (supermarkety, hurtownie etc.), co zostało wyszczególnione w opisie zdarzenia przyszłego.

Do Działu Kawowego przydzielone zostaną wszystkie składniki materialne i niematerialne umożliwiające wykonywanie ww. funkcji (agregat praw i obowiązków) – składniki majątkowe zostały wyszczególnione w opisie zdarzenia przyszłego. Spółka pragnie przy tym podkreślić, iż ww. składniki majątkowe będą wzajemnie powiązane w sposób umożliwiający samodzielne i efektywne realizowanie ww. funkcji.

Powyższe oznacza, że Dział Kawowy będzie stanowił funkcjonalnie odrębną całość, przeznaczoną do samodzielnego prowadzenia powierzonych zadań (Działalności Dotyczącej Kawy).

Należy więc uznać, że spełniony został kolejny warunek niezbędny dla uznania Działu Kawowego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o VAT.

 1. Zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem.

Ostatnią cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. W zakresie tej przesłanki uznaje się (zgodnie z praktyką stosowania prawa, potwierdzoną dostępnymi interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów administracyjnych), że część mienia przedsiębiorstwa może być uznana za jego zorganizowaną część, gdy posiada potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy.

W ocenie Spółki, opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników materialnych i niematerialnych przypisanych do Działu Kawowego, połączony węzłem organizacyjnym oraz wyodrębniony finansowo i funkcjonalnie (na co Spółka wskazywała powyżej), wskazuje na wystąpienie możliwości podjęcia przez ewentualnego nabywcę Działu Kawowego prowadzonej przez niego działalności gospodarczej wyłącznie w oparciu o nabyte składniki majątku Działu Kawowego.

Spółka pragnie bowiem podkreślić, że zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym przedmiotem transakcji będą wszystkie niezbędne aktywa i pasywa umożliwiające prowadzenie / kontynuowanie działalności Działu Kawowego (szczegółową listę aktywów i pasywów Spółka przedstawiła w opisie zdarzenia przyszłego). W konsekwencji, w skład Działu Kawowego, wyodrębnionego organizacyjnie i finansowo ze struktury Spółki, wchodzić będą wszystkie aktywa i pasywa niezbędne do wykonywania przypisanych Działowi Kawowemu funkcji, w tym środki trwałe związane z działalnością prowadzoną przez Dział Kawowy oraz należności i zobowiązania wynikające z umów zawartych w związku z działalnością Działu Kawowego.

W konsekwencji, przed dniem dokonania planowanego podziału Spółki, w wyniku którego dojdzie do przeniesienia Działu Kawowego do Nowej Spółki (tj. w ramach istniejącego przedsiębiorstwa Spółki), Dział Kawowy będzie zdolny do samodzielnego kontynuowania prowadzonej działalności w obrocie gospodarczym za pomocą posiadanych składników majątku oraz pracowników przypisanych do Działu Kawowego. Z kolei po przeniesieniu Działu Kawowego do Nowej Spółki w wyniku planowanego podziału, Nowa Spółka będzie kontynuowała działalność prowadzoną dotychczas w ramach Działu Kawowego wykorzystując wydzielony ze Spółki zorganizowany, kompletny i samodzielny agregat / zespół składników materialnych i niematerialnych, przejęte umowy oraz pracowników. Do kontynuowania działalności Spółki nie będzie konieczne nabycie dodatkowych aktywów.

Powyższe oznacza, że opisany zespół składników majątkowych wchodzących w skład Działu Kawowego posiada zdolność funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo, co wypełnia ostatnią ze wskazanych wyżej przesłanek definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 1. Podsumowanie analizy Spółki.

Mając na uwadze przytoczoną powyżej argumentację, Spółka pragnie podkreślić, że przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego Dział Kawowy, jako wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), odpowiada ustawowemu wzorcowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa z uwagi na:

 1. wyodrębnienie organizacyjne;
 2. wyodrębnienie finansowe;
 3. wyodrębnienie funkcjonalne;
 4. zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem.

Powyższe oznacza, że łącznie spełnione zostaną wszystkie przesłanki warunkujące uznanie przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego zespołu składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązań) stanowiących Dział Kawowy za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT.

 1. Potwierdzenie stanowiska Spółki w istniejącej praktyce organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z dnia 16 maja 2014 roku, znak IBPP3/443-104/14/JP, zgodnie z którą: „Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest także wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych)”,
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 14 maja 2014 roku, znak IPPP2/443-147/14-4/KOM, zgodnie z którą: „zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość)”,
 • w interpretacji Dyrektor IS w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2014 roku, znak IPTPP1/443-55/14-4/RG, zgodnie z którą: „Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako: dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie”,
 • w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2012 roku, sygn. I FSK 1223/11, zgodnie z którym: „pojęcia "przedsiębiorstwo" i "zorganizowana część przedsiębiorstwa" zawarte w art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT należy rozumieć w sposób funkcjonalny, a nie tylko werbalny, tzn. analizując, czy dany zespół aktywów (przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa), który jest przedmiotem zbycia, pozwalał na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, której służy”,
 • w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2012 r., sygn. I FSK 1039/2011, zgodnie z którym: „Najistotniejsze dla określenia, czy mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa są warunki wyodrębnienia organizacyjnego, finansowego i funkcjonalnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a więc przesądzające o wydzieleniu zespołu składników majątkowych w istniejącym przedsiębiorstwie”.

Pytanie 2.

Spółka stoi na stanowisku, że w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego podział Spółki przez wydzielenie i związane z nim przeniesienie na Nową Spółkę zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) stanowiących Dział Kawowy nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT.

 1. Uzasadnienie.

W pierwszej kolejności Spółka pragnie wskazać, że z opodatkowania podatkiem VAT ustawodawca wyłączył czynności określone w art. 6 Ustawy o VAT. W konsekwencji, mając na uwadze sytuację Spółki, planującej dokonanie podziału przez wydzielenie do Nowej Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa, analizie należy poddać art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT. Zgodnie bowiem z normą art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT przepisów tej ustawy „(...) nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

W tym kontekście wskazać należy, że zgodnie z ugruntowanym podejściem organów podatkowych pojęcie transakcji zbycia, którym posłużono się w treści art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów”. Tak więc, transakcja zbycia obejmować będzie wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel. W szczególności pojęcie transakcji zbycia obejmować będzie swym zakresem takie czynności jak sprzedaż, zamianę, darowiznę, wniesienie aportowe, czy przeniesienie prawa własności w ramach dokonanego podziału (tak m.in. w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z dnia 16 maja 2014 roku, znak IBPP3/443-104/14/JP oraz w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 14 maja 2014 roku, znak IPPP2/443-147/14-4/KOM).

Powyższe oznacza, że w świetle art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT są transakcje zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa dokonane w ramach podziału.

Biorąc powyższe pod uwagę w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, zważywszy na fakt, że planowane przez Spółkę wydzielenie Działu Kawowego należy uznać za transakcję której przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT (co zostało przez Spółkę wykazane w ramach prezentowania stanowiska w zakresie pytania pierwszego), podział Spółki przez wydzielenie i związane z nim przeniesienie na Nową Spółkę zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) stanowiących Dział Kawowy nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT. W związku z tym Spółka nie będzie zobowiązana do wykazania VAT należnego w związku z transakcją podziału.

Podsumowanie analizy Spółki.

Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, że w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego podział Spółki przez wydzielenie i związane z nim przeniesienie na Nową Spółkę zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) stanowiących Dział Kawowy nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT.

Potwierdzenie stanowiska Spółki w istniejącej praktyce organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z dnia 16 maja 2014 roku, znak IBPP3/443-104/14/JP, zgodnie z którą: „w sytuacji gdy w wyniku podziału spółki przez wydzielenie przedmiotem przeniesienia własności jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa to mamy do czynienia z transakcją zbycia w rozumieniu art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, który to przepis wyłącza taką czynność z zakresu regulacji ustawy”,
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 14 maja 2014 roku, znak IPPP2/443-147/14-4/KOM, zgodnie z którą: „W konsekwencji, czynność przekazania do nowo zawiązanej spółki składników materialnych i niematerialnych w postaci Działu Nieruchomości, w wyniku podziału przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy”,
 • w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z dnia 18 lutego 2014 roku, znak IBPP1/443-1102/13/BM, zgodnie z którą: „należy stwierdzić, że planowana przez Wnioskodawcę transakcja wydzielenia w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Ksh ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT”,
 • w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 22 marca 2012 roku, sygn. I SA/Po 896/11, zgodnie z którym: „Polska ustawa o VAT w art. 6 pkt 1 wyłącza spod swej regulacji zbycie przedsiębiorstwa lub jej części”.

Pytanie 3.

Zdaniem Spółki, podział Spółki przez wydzielenie i związane z nim przeniesienie na Nową Spółkę zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) stanowiących Dział Kawowy pozostanie bez wpływu na prawo Spółki do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu (lub wytworzeniu) składników wchodzących w skład Działu Kawowego (które w wyniku podziału zostaną wydzielone do Nowej Spółki), co w szczególności oznacza, że w świetle art. 91 ust. 9 Ustawy o VAT Spółka nie będzie zobowiązana do dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego VAT.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 91 ust. 9 Ustawy o VAT: „w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, określona w art. 91 ust. 1-8 Ustawy o VAT korekta podatku naliczonego VAT odliczonego przez zbywcę dokonywana jest przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

Przepis ten wprowadza swoisty rodzaj sukcesji obowiązku dokonywania korekt podatku naliczonego odliczonego przez zbywcę przy nabyciu towarów i usług wchodzących w skład zbywanego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Po dacie zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, obowiązek ten ciąży na nabywcy (w przypadku zaistnienia przesłanek korekty określonych w art. 91 Ustawy o VAT). Art. 91 ust. 9 Ustawy o VAT skutkuje jednocześnie wyłączeniem obowiązku dokonywania ww. korekty po stronie zbywcy. W szczególności, bez wpływu na wcześniejsze odliczenia podatku naliczonego przez zbywcę pozostaje fakt, że składniki majątkowe wchodzące w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części zbywane są w ramach transakcji wyłączonej z zakresu stosowania przepisów o VAT.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, zgodnie z art. 91 ust. 9 Ustawy o VAT, obowiązek dokonania ewentualnych korekt podatku naliczonego dotyczącego towarów i usług wchodzących w skład Działu Kawowego, który zostanie wydzielony do Nowej Spółki, zostanie przeniesiony do Nowej Spółki. W konsekwencji, to Nowa Spółka będzie zobowiązana do dokonania, na zasadach określonych w art. 91 Ustawy o VAT, ewentualnej korekty naliczonego podatku VAT, odliczonego przez Spółkę przy nabyciu towarów i usług wchodzących w skład Działu Kawowego.

1.4 W rezultacie, Spółka nie będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego VAT odliczonego przez Spółkę przy nabyciu towarów i usług wchodzących w skład Działu Kawowego. Podział Spółki, w wyniku którego Dział Kawowy zostanie wydzielony do Nowej Spółki pozostanie więc bez wpływu na prawo Spółki do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu (lub wytworzeniu) składników majątkowych związanych z działalnością Działu Kawowego.

Podsumowanie analizy Spółki.

Podsumowując Spółka stoi na stanowisku, że podział Spółki przez wydzielenie i związane z nim przeniesienie na Nową Spółkę zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) stanowiących Dział Kawowy pozostanie bez wpływu na prawo Spółki do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu (lub wytworzeniu) składników wchodzących w skład Działu Kawowego (które w wyniku podziału zostaną wydzielone do Nowej Spółki), co w szczególności oznacza, że w świetle art. 91 ust. 9 Ustawy o VAT Spółka nie będzie zobowiązana do dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego VAT.

Potwierdzenie stanowiska Spółki w istniejącej praktyce organów podatkowych.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Poznaniu z dnia 19 września 2013 roku, znak ILPP2/443-703/13-2/PR, zgodnie z którą: „należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania jakiejkolwiek korekty wcześniej odliczonego podatku od towarów i usług w związku z wniesieniem Oddziału Z. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach podziału przez wydzielenie do nowo zawiązanej spółki. Obowiązek dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy, zostanie przeniesiony na otrzymującego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, czyli w analizowanym przypadku na nowo zawiązaną spółkę”,
 • w interpretacji Dyrektora IS w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2013 roku, znak ILPP1/443-177/13-4/MD, zgodnie z którą: „należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania jakiejkolwiek korekty wcześniej odliczonego podatku od towarów i usług w związku z wniesieniem Oddziału C. i Oddziału B. w postaci zorganizowanych części przedsiębiorstwa w ramach podziału przez wydzielenie do nowo zawiązanych spółek. Obowiązek dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy, zostanie przeniesiony na otrzymującego zorganizowane części przedsiębiorstwa, czyli w analizowanym przypadku na nowo zawiązane spółki.(...) Z uwagi na powyższe, wniesienie majątku do spółek nowo zawiązanych w ramach podziału przez wydzielenie nie będzie rodziło po stronie Wnioskodawcy obowiązku dokonania korekty wcześniej odliczonego podatku od towarów i usług”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.