IPPP2/443-1080/14-2/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Uznanie zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz brak opodatkowania podatkiem transakcji wydzielenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z 30 października 2014 r. (data wpływu 31 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz braku opodatkowania podatkiem transakcji wydzielenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz opodatkowania podatkiem transakcji wydzielenia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (dalej: „Spółka Dzielona” lub „Wnioskodawca”) jest podmiotem należącym do międzynarodowej grupy kapitałowej A. (dalej: „Grupa”) działającej w branży farmaceutycznej (działalność Grupy obejmuje m.in. badania dotyczące leków oraz innych produktów leczniczych, produkcję oraz rejestrację leków jak również dystrybucję leków oraz produktów leczniczych).

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca planuje przeprowadzenie podziału przez wydzielenie (dalej: „Transakcja”), który zostanie zrealizowany poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, tj. Działu E. (art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami, dalej jako „KSH”) na istniejącą polską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka Przejmująca”). W wyniku przeprowadzenia podziału Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i będzie kontynuowała swoją działalność gospodarczą w pozostałym zakresie.

Spółka Przejmująca oraz Spółka Dzielona są spółkami powiązanymi, bowiem ten sam podmiot posiada całkowity udział w każdej z nich.

Ponieważ wątpliwości Wnioskodawcy (a w konsekwencji zadane we wniosku pytania) dotyczą kwestii podatkowej kwalifikacji Transakcji (w szczególności potwierdzenia, iż Transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych), polegającej na przeniesieniu składników majątku Spółki Dzielonej stanowiących Dział E. na Spółkę Przejmującą poniżej Wnioskodawca opisuje:

 1. Zakres obecnego wyodrębnienia organizacyjnego, finansowego oraz funkcjonalnego Działu E. będącego przedmiotem Transakcji;
 2. Opis składników Działu E. objętego Transakcją.

Zasady obecnego wyodrębnienia organizacyjnego, finansowego oraz funkcjonalnego Działu E. Spółki Dzielonej

Wprowadzenie

Podstawowa aktywność Spółki Dzielonej obejmuje działania marketingowe produktów medycznych i sprzętu medycznego. Spółka Dzielona nie prowadzi dystrybucji produktów medycznych (ich dystrybucja jest przeprowadzana przez odrębne spółki). Spółka Dzielona prowadzi jednak dystrybucję diagnostyki i sprzętu medycznego.

Przedmiot działalności Spółki Dzielonej obejmuje następujące główne produkty / obszary:

 • Dystrybucja urządzeń diagnostycznych;
 • Dystrybucja sprzętu medycznego;
 • Usługi marketingowe dotyczące produktów tzw. E. sprzedawanych w Polsce przez inne podmioty z Grupy A., oraz wyrób medyczny D.. E. są to wysokiej jakości, zaufane i bezpieczne leki dla pacjentów cierpiących na wiele różnych chorób, w tym w szczególności: infekcje, choroby układu krążenia, gastroenterologii, zawroty głowy i choroby ginekologiczne.

Działalność wykonywana przez Spółkę Dzieloną podzielona jest na funkcjonujące w obrębie Spółki Dzielonej działy (dalej: „Działy”). Obejmuje to m.in.:

 • Dział E. (z ang. “E. Division”) - jest to dział skoncentrowany na świadczeniu usług na rzecz innych spółek z Grupy, zajmujących się dystrybucją leków oraz produktów leczniczych, które w chwili obecnej nie są objęte ochroną patentową. Składniki majątkowe wchodzące w skład tego działu mają być przedmiotem Transakcji;
 • Dział ADD - Dział diagnostyczny;
 • Dział ADC - Dział diabetologiczny;
 • Dział AV - Dział naczyniowy;
 • Dział AMD - Dział diagnostyki molekularnej;
 • Dział AMO - Dział Medical Optics;
 • Dział HR - Dział Personaly;
 • Dział IFO - Dział Finansowy;
 • Dział GIS - Dział ‘Global Information Systems’
 • Dział GDS - Dział ‘Global Desk Support

Powyższe Działy nie będą w dacie Transakcji wydzielone prawnie w strukturze Spółki Dzielonej (nie stanowią one osobnych oddziałów, zakładów lub innych prawnie wyodrębnionych jednostek organizacyjnych). Podział struktury Spółki Dzielonej na Działy, z wyjątkiem Działu E., nie będzie wynikał również formalnie z dokumentów statutowych Spółki Dzielonej (jak umowa spółki, uchwała wspólników itp.). Podział struktury Spółki Dzielonej na Działy wynika z wytycznych Grupy, do której należy Spółka Dzielona, a dotyczących organizacji funkcjonowania podmiotów należących do Grupy.

Wyodrębnienie organizacyjne Działu E. Spółki Dzielonej

Dział E. zostanie formalnie wydzielony w strukturze Spółki Dzielonej na podstawie uchwały Zarządu Spółki Dzielonej (dalej: "Uchwała"), która zostanie podjęta przed dokonaniem Transakcji. Uchwała będzie określała podstawowe zasady wyodrębnienia oraz funkcjonowania Działu E. w strukturze Spółki Dzielonej.

Uchwała potwierdzi formalnie status Działu E. jako odrębnej wewnętrznej jednostki organizacyjnej, zorganizowanej w ramach struktury Spółki Dzielonej jako organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie niezależna wewnętrzna jednostka posiadająca uprawnienia i środki umożliwiające jej samodzielne wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem działalności polegającej na świadczeniu usług marketingowych dotyczących E..

Uchwała formalnie potwierdzi strukturę organizacyjną Działu E., w tym zespoły funkcjonujące w ramach Działu E. wraz ze stanowiskami oraz przypisanymi do nich pracownikami na dzień podjęcia Uchwały.

Działalność Działu E. jest zarządzana przez dyrektora głównego tego działu (dalej: "Dyrektor Główny E.") powołanego na podstawie uchwały Zarządu Spółki Dzielonej. Dyrektor Główny E. jest osobą, do której wszyscy pracownicy Działu E. składają raporty i który jest odpowiedzialny w ramach Spółki Dzielonej za właściwe wykonywanie usług marketingowych świadczonych przez Spółkę Dzieloną poprzez Dział E..

Formalnym pracodawcą w odniesieniu do wszystkich pracowników Wnioskodawcy jest Spółka Dzielona. Innymi słowy, Działy Spółki Dzielonej nie stanowią oddzielnych zakładów pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. Pracownicy Spółki Dzielonej są jednak jednoznacznie przypisani do poszczególnych Działów na podstawie prowadzonej dokumentacji. W odniesieniu do pracowników pełniących funkcje administracyjne / pomocnicze, alokacja do działów wynika z zakresu ich funkcji i faktycznie wykonywanej pracy. W odniesieniu do Działu E. przypisanie konkretnych pracowników do tego działu będzie wynikało również z Uchwały.

Pracownicy wykonujących pracę bezpośrednio na rzecz Działu E., na podstawie Uchwały, zostaną formalnie alokowani do tego Działu. W ten sposób zostaną również przypisani do Działu E. pracownicy świadczących wsparcie w zakresie prowadzenia księgowości dotyczącej działalności Działu E. (w tym księgowanie transakcji, wewnętrzna kontrola dokumentów, wynajem samochodów, kwestie administracyjne i biurowe, obsługa klientów, zakupy i zamówienia).

Spółka Dzielona jest najemcą powierzchni biurowej. W tym zakresie zawarta została jedna (łączna) umowa najmu dotycząca powierzchni biurowej wykorzystywanej przez wszystkich pracowników Spółki Dzielonej. Jednakże zgodnie z Uchwałą ściśle określona część powierzchni biurowej (piętro IV budynku) zostanie przypisana do Działu E. (jest to alokacja faktyczna i formalna wynikająca z Uchwały). Koszty związane z funkcjonowaniem powierzchni biurowej przypisanej do Działu E. są księgowane na kontach tego działu.

Formalnym właścicielem wszystkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest Spółka Dzielona, nie zaś poszczególne Działy (Działy Spółki Dzielonej nie posiadają bowiem podmiotowości prawnej). Na podstawie prowadzonej przez Spółkę Dzieloną dokumentacji księgowej podmiot ten jest w stanie wskazać, które środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są związane z działalnością poszczególnych Działów, oraz które są wykorzystywane przez poszczególnych pracowników (przykładowo, krzesła, fotele, komputery, biurka itp.).

W odniesieniu zaś do Działu E., na podstawie Uchwały, grupa środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych związanych z działalnością Działu E. zostanie formalnie do tego Działu przypisana i księgowana na odpowiednich odrębnych kontach Działu E..

W wykonywanej działalności gospodarczej Spółka Dzielona posługuje się samochodami będącymi przedmiotem leasingu operacyjnego. Na podstawie prowadzonej dokumentacji Spółka Dzielona wskazuje, które samochody wykorzystywane są przez pracowników Działu E. Spółki Dzielonej (te umowy są przypisane do działu E. oraz koszty związane z tymi umowami są księgowane na kontach tego działu).

Zobowiązania oraz należności Spółki Dzielonej związane z działalnością Działu E. są przypisywane bezpośrednio Działowi E. i księgowane na kontach tego działu. Dotyczy to w szczególności bieżących zobowiązań oraz należności Działu E..

Wszystkie umowy zawarte przez Spółkę Dzieloną związane z działalnością wykonywaną przez Dział E. będą również, na podstawie Uchwały, alokowane do Działu E.. Dział E. jako część Spółki Dzielonej jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z tych umów.

Zgodnie z treścią Uchwały wszystkie decyzje administracyjne posiadane przez Spółkę dotyczące refundacji leków wydane przez Ministra Zdrowia na rzecz Spółki Dzielonej będą przypisane do Działu E..

Zgodnie z Uchwałą również wszystkie decyzje administracyjne posiadane przez Spółkę dopuszczające do obrotu E. wydane na rzecz Spółki Dzielonej będą przypisane do Działu E..

Wyodrębnienie finansowe Działu E. Spółki Dzielonej

Spółka Dzielona nie prowadzi oddzielnych ksiąg rachunkowych ani oddzielnych ksiąg i rejestrów podatkowych (przykładowo, rejestrów VAT, podatkowego rejestru środków trwałych i wartości niematerialnych itp.) dla poszczególnych Działów (prowadzona jest jedna księga rachunkowa dla całej działalności Spółki Dzielonej oraz wspólne dla wszystkich Działów Spółki Dzielonej rejestry podatkowe).

Jednakże na podstawie Uchwały Dział E. będzie w pełni wyodrębniony pod względem finansowym ze struktury finansowej i księgowej Spółki Dzielonej. Polityka finansowa Działu E. jest zorganizowana zgodnie z wewnętrzną pełną księgowością Spółki Dzielonej, która obejmuje odrębne konta księgowe dedykowane wyłącznie do Działu E., tj. kont przypisanym transakcjom dokonywanym w ramach działalności Działu E..

W konsekwencji w zakresie Działu E. m.in. następujące wartości są księgowane na kontach dedykowanych wyłącznie do Działu E.:

 • Przychody, które Spółka Dzielona uzyskuje wyłącznie w związku z działalnością tego Działu są księgowane na kontach alokowanych wyłącznie do Działu E.;
 • Koszty, które są ponoszone przez Spółkę Dzieloną wyłącznie w związku z działalnością Działu E. są księgowane na kontach dedykowanych wyłącznie do Działu E.;
 • Koszty ogólne ponoszone przez Spółkę Dzieloną (np. koszty najmu i utrzymania biura), są odpowiednio alokowane i księgowane na kontach kosztowych przypisywanych do Działu E..
 • Środki trwałe przypisane do Działu E. i wykorzystywane przez ten Dział są księgowane na kontach alokowanych wyłącznie do Działu E.;
 • Wartości niematerialne i prawne przypisane do Działu E. są księgowane na kontach alokowanych wyłącznie do Działu E.;
 • Należności oraz zobowiązania przypisane do Działu E. są księgowane na kontach alokowanych wyłącznie do Działu E..

Spółka Dzielona prowadzi odrębny rachunek bankowy dla Działu E. do finansowych rozliczeń Działu E. w związku z działalnością tego Działu. Powyższy rachunek bankowy, zgodnie z treścią Uchwały, został formalnie przypisany do Działu E..

Na podstawie dokumentów rachunkowości zarządczej dla poszczególnych Działów opracowywane są coroczne budżety, plany finansowe itp., w tym opracowywane są odrębne budżet i plany wyłącznie dla Działu E..

Wyodrębnienie funkcjonalne Działu E.

Dział E. Spółki Dzielonej funkcjonujący jako niezależna jednostka w strukturze Spółki Dzielonej raportuje dane i informacje, w tym wyniki sprzedaży i finansowej bezpośrednio do podmiotu nadrzędnego w stosunku do Działu E. Spółki Dzielonej w strukturze globalnej całej Grupy (dalej: "A."). Dział E. przygotowuje plany sprzedaży i finansowe dotyczące wyłącznie wyników handlowych Działu E..

Dział E. Spółki Dzielonej prowadzi strategię zgodną ze strategią całego Developed Markets Grupy A. w odniesieniu do działu E.. Cele tej strategii są odzwierciedlone w ogólnych celach pracy każdego pracownika przypisanego do Działu E..

Dział E. Spółki Dzielonej jest odpowiedzialny za strategię promocji i marketingu E. w stosunku do zewnętrznych klientów i innych podmiotów zainteresowanych. Działania promocyjne są prowadzone przez zespół pracowników przypisanych do Działu E. Spółki Dzielonej.

Dział E. Spółki Dzielonej posiada również doświadczony personel i aktywa niezbędne do wykonywania pozostałych zadań związanych z E.. W ramach Działu E. funkcjonują również zespoły Medical, Regulatory oraz Pharmacovigilance, odpowiadające m.in. za kwestie związane z regulacjami prawa medycznego, monitorowaniem skutków stosowania leków i ich bezpieczeństwem, wymianą informacji dotyczących produktów medycznych, procedurą postępowania ze zgłoszonymi działaniami niepożądanymi leków.

Również inne Działy Spółki Dzielonej posiadają doświadczony personel „operacyjny” jak również aktywa niezbędne do prowadzenia działalności dla potrzeb których Działy Spółki Dzielonej zostały stworzone. W tym względzie Działy Spółki Dzielonej można uznać za funkcjonalnie niezależne od siebie.

Zakres Transakcji

Transakcja będzie polegała na podziale Spółki Dzielonej przez wydzielenie, który zostanie zrealizowany poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci Działu E. (art. 529 § 1 pkt 4 KSH) na Spółkę Przejmującą. Celem podziału jest przeniesienie na Spółkę Przejmującą Działu E. prowadzącego działalność głównie w zakresie świadczenia usług marketingowych dotyczących E., który stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, obejmującą zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, wyodrębniony w przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym na podstawie Uchwały Zarządu Spółki Dzielonej. Po podziale Spółka Dzielona będzie kontynuowała swoją działalność gospodarczą w pozostałym zakresie.

Spółka Przejmująca przejmie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy z pracownikami przypisanymi do Działu E. w trybie art. 231 kodeksu pracy. Ponadto, na Spółkę Przejmującą przeniesione zostaną zawarte przez Spółkę Dzieloną umowy dotyczące Działu E..

Na Spółkę Przejmującą zostaną przeniesione wszelkie decyzje administracyjne, koncesje, zezwolenia i ulgi, których aktualnym adresatem i stroną jest Spółka Dzielona, a które stanowią część Działu E..

Ponadto, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Spółkę Dzieloną, pozostających w związku z Działem E., a które w dniu wydzielenia będą pozostawały wiążące bądź nie upłynął jeszcze termin przedawnienia roszczeń z takich umów zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą.

Wszelkie pozostałe składniki majątku Spółki Dzielonej (aktywa i pasywa), umowy, zezwolenia, decyzje i ulgi, w tym wszystkie składniki majątku związane z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością gospodarczą, a niezwiązane z Działem E., pozostają przy Spółce Dzielonej.

Należy wskazać również, iż część praw i obowiązków z umowy najmu powierzchni biurowej w części dotyczącej powierzchni biurowej faktycznie wykorzystywanej i alokowanej do Działu E. (odrębne piętro w budynku) zostanie w ramach Transakcji przeniesiona na Spółkę Przejmującą. Spółka Przejmująca podpisze również ze Spółką Dzieloną umowę podnajmu dotyczącą części recepcji.

Planowana Transakcja obejmowała będzie następujące elementy:

 1. rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które w strukturze tego podmiotu alokowane są wyłącznie do Działu E., zgodnie ze szczegółowym opisem załączonym do planu podziału;
 2. wyposażenie związane z działalnością Działu E., zgodnie ze szczegółowym opisem załączonym do planu podziału;
 3. wierzytelności handlowe (należności np. APO) Spółki Dzielonej, przypisane do działalności Działu E., zgodnie ze szczegółowym opisem załączonym do planu podziału;
 4. zobowiązania handlowe Spółki Dzielonej, przypisane do działalności Działu E., zgodnie ze szczegółowym opisem załączonym do planu podziału;
 5. środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, przypisane do działalności Działu E.;
 6. oprogramowania i umowy licencyjne, przypisane do działalności Działu E., zgodnie ze szczegółowym opisem załączonym do planu podziału;
 7. domeny internetowe i prawa autorskie, przypisane do działalności Działu E., zgodnie ze szczegółowym opisem załączonym do planu podziału;
 8. inne drobne składniki majątku, nie ujęte w ewidencji środków trwałych, związanez działalnością Działu E., zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w planie podziału;
 9. prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Spółkę Dzieloną, w tym umowy związane w całości z Działem E. oraz częściowo z Działem E., przypisane do działalności Działu E., zgodnie ze szczegółowym opisem załączonym do planu podziału;
 10. prawa i obowiązki z umowy najmu powierzchni biurowej w części dotyczącej powierzchni biurowej faktycznie wykorzystywanej i alokowanej do Działu E., zgodnie ze szczegółowym opisem załączonym do planu podziału;
 11. prawa i obowiązku z umów leasingu samochodów w części związanej z działalnością Działu E., zgodnie ze szczegółowym opisem załączonym do planu podziału;
 12. postanowienia, zgody, decyzje administracyjne, zezwolenia, koncesje, ulgi oraz dokumenty, w tym decyzje administracyjne dotyczące refundacji leków wydane przez Ministra Zdrowia, przypisane do działalności Działu E., zgodnie ze szczegółowym opisem załączonym do planu podziału;
 13. prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy z pracownikami przypisanymi do Działu E., którzy w dniu wydzielenia będą pozostawali w stosunku pracy ze Spółką Dzieloną;
 14. prawa i obowiązki wynikające z postępowania sądowego toczącego się przeciwko Spółce Dzielonej z powództwa byłego pracownika, które przejdą na Spółkę Przejmującą jako przyszłego pracodawcę, zgodnie z treścią planu podziału.

Należy wskazać, iż Decyzje (pozwolenia) dopuszczające do obrotu produkty lecznicze związane z działalnością Działu E. Spółki Dzielonej przenoszone w ramach Transakcji, ze względu na ich charakter prawny oraz wymogi prawa farmaceutycznego, formalnie nie przejdą na Spółkę Przejmującą na podstawie uchwały dotyczącej podziału Spółki Dzielonej, ale na podstawie odrębnej umowy o przejęcie praw i obowiązków podmiotu odpowiedzialnego pomiędzy Spółką Dzieloną a Spółką Przejmującą, stanowiącej uzupełnienie składników majątkowych wymienionych w planie podziału Transakcji (przeniesienie tych Decyzji stanowi część tej samej transakcji, ale ze względów prawno-formalnych będzie miało dodatkową podstawę prawną).

Natomiast w zakres Transakcji nie będą wchodziły:

 1. aktywa i pasywa, umowy, zezwolenia, decyzje i ulgi, w tym wszystkie składniki majątku związane z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością gospodarczą, a niezwiązane z Działem E.;
 2. zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, gdyż Spółka Dzielona nie zaciągnęła żadnych pożyczek i kredytów na finansowanie działalności Działu E. (tj. dział E. finansowany jest z kapitałów Spółki Dzielonej);
 3. pracownicy wykonujący prace na rzecz pozostałych Działów Spółki Dzielonej;

Powyższe elementy nie są bowiem związane z Działem E., ale dotyczą pozostałej działalności Spółki Dzielonej, która to działalność będzie kontynuowana przez Spółkę Dzieloną po Transakcji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na Dział E. wyodrębniony w strukturze Spółki Dzielonej, będący przedmiotem Transakcji opisanej jako zdarzenie przyszłe stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: "ZCP") w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż opisana w zdarzeniu przyszłym Transakcja będzie stanowiła dostawę ZCP, a w konsekwencji dostawa ta nie będzie podlegać uregulowaniom ustawy VAT i będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT, w stosunku do której na Spółce Dzielonej nie będzie ciążył obowiązek naliczenia podatku należnego (zakładając, że Dział E. stanowi ZCP)...

Stanowisko Wnioskodawcy

 1. Zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na Dział E. wyodrębniony w strukturze Spółki Dzielonej, będący przedmiotem Transakcji opisanej jako zdarzenie przyszłe, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: "ZCP") w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT.
 2. Opisana w zdarzeniu przyszłym Transakcja będzie stanowiła dostawę ZCP, a w konsekwencji dostawa ta nie będzie podlegać uregulowaniom ustawy VAT i będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT, w stosunku do której na Spółce Dzielonej nie będzie ciążył obowiązek naliczenia podatku należnego (zakładając, że Dział E. stanowi ZCP).

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Definicja ZCP oraz przedsiębiorstwa na gruncie ustawy VAT

Na potrzeby ustawy VAT pojęcie „zorganizowanej części przedsiębiorstwa” (dalej: „ZCP”) zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 27e tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem ZCP stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Na podstawie powyższej definicji legalnej stwierdzić przede wszystkim należy, że za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część uznać można jedynie zespół składników niematerialnych i materialnych, powiązanych funkcjonalnie w taki sposób, by można w oparciu o nie prowadzić działalność gospodarczą.

Jak wskazuje się w wydawanych interpretacjach przepisów prawa podatkowego (przykładowo: Interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi o sygnaturach IPTPP1/443-97/11-2/MW oraz IPTPP2/443-774/11-4/JN) z definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynika, że podstawowym wymogiem jest to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, w ocenie organów podatkowych na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespól ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Kwalifikacja opisanego w stanie faktycznym Działu E. Spółki Dzielonej jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy VAT

W ocenie Wnioskodawcy, uwzględniając elementy niezbędne do uznania zespołu określonych składników materialnych i niematerialnych jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opisany w stanie faktycznym Dział E. będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Dział E. jest bowiem dostatecznie wyodrębniony zarówno organizacyjnie, jak również funkcjonalnie oraz finansowo w dotychczasowym przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej.

Poniżej Wnioskodawca odnosi się do poszczególnych wymogów, które muszą być spełnione dla uznania Transakcji za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wskazuje argumenty na poparcie ww. stanowiska.

 • istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań:

Dział E. niewątpliwie stanowi zespól składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań (np. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki pieniężne, należności, zobowiązania, prawa i obowiązki wynikające z umów, decyzje administracyjne). Należy jednak wskazać, iż aby określone składniki mogły być uznane za ZCP powinny one stanowić zorganizowany zespół składników, nie zaś jakąkolwiek grupę składników struktury Spółki Dzielonej. Warunek ten w przypadku Działu E. jest spełniony z uwagi na kompletność jego elementów pozwalającą na prowadzenie działalności. Dział E. obejmuje bowiem wszystkie kluczowe dla prowadzenia działalności gospodarczej składniki, w oparciu o które możliwe jest samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej przez ten Dział.

 • zespół składników jest wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie:

Jak wskazuje się w wydawanych interpretacjach przepisów prawa podatkowego, organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 lutego 2011 r., nr IPPB5/423-811/I0-4/MB, wskazano (na gruncie analogicznej definicji zawartej w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych): „O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze.

Natomiast funkcjonujący w ramach struktury Spółki Dzielonej Dział E. jest formalnie wyodrębniony na podstawie Uchwały Zarządu Spółki Dzielonej. Należy zatem wskazać, iż opisane w stanie faktycznym niniejszego wniosku faktyczne wyodrębnienie Dział E. wynikające z polityki oraz wytycznych Grupy, znajduje również formalne oparcie prawne w podjętej Uchwale.

 • wyodrębnienie finansowe:

Jak wskazano w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o sygn. IPPP2/443-842/11-2/KOMwyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

W tym zakresie należy wskazać, że zgodnie z Uchwałą Dział E. jest wyodrębniony pod względem finansowym ze struktury finansowej i księgowej Spółki Dzielonej, zgodnie z wewnętrzną procedurą pełnej księgowości. Polityka finansowa Działu E. jest zorganizowana zgodnie z wewnętrzną pełną księgowością Spółki Dzielonej, która obejmuje odrębne konta księgowe dedykowane wyłącznie do Działu E..

Zatem wszelkie zdarzenia gospodarcze związane z Działem E. ewidencjonowane są według odrębnego planu kont dla tego Działu. W prowadzonych księgach rachunkowych Spółki Dzielonej rozdziela się i księguje przychody uzyskiwane przez Dział E. na kontach dedykowanych wyłącznie temu Działowi. Podobnie koszty ponoszone w związku z działalnością Działu E. są księgowane na kontach przypisanych do Działu E..

O wyodrębnieniu finansowym świadczy również fakt, że Dział E. posiada własny rachunek bankowy, na którym znajdują się środki finansowe dedykowane do Działu E.. Wskazać również należy, iż Dział E. w ramach struktury Spółki Dzielonej samodzielnie przygotowuje plany sprzedaży i plany finansowe dotyczące wyłącznie własnych (Działu E.) wyników handlowych.

 • wyodrębnienie funkcjonalne

Zgodnie z interpretacjami wydawanymi przez organy podatkowe, wyodrębnienie funkcjonalne sprowadza się do ustalenia czy „wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. (...) Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa”. (tak: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 15 lutego 2011 r. nr IPPP1-443-1307/10-2/EK).

Co bardzo istotne, ocena w tym zakresie powinna być dokonywana najpóźniej na dzień sprzedaży czy też innej formy zbycia składników (tak: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 25 października 2010 r., sygn. IPPP2/443-936/11-2/JO).

Co więcej, jak wskazuje się w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe „Zakres sprzedawanej masy majątkowej (wyłączenie ze sprzedaży części zobowiązań oraz nieruchomości) nie wskazuje zatem na umożliwienie nabywcy podjęcia działalności gospodarczej tylko w oparciu o nabyte składniki. Zespół składników majątkowych przedsiębiorstwa Wnioskodawcy pozbawiony części zobowiązań oraz budynków, w których wykonywana jest działalność produkcyjno-handlowa nie posiada zdolności funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo i nie spełnia definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT.” (tak: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 20 kwietnia 2011 r. nr IPPP1-443-142/11-4/JL).

Powyższe oznacza, że Spółka Przejmująca powinna być w stanie wyłącznie w oparciu o nabywane składniki (tj. nabywane środki trwałe, wartości niematerialne i prawne) kontynuować działalność gospodarczą prowadzoną do dnia podziału przez Dział E. funkcjonujący w ramach Spółki Dzielonej. Nie ulega wątpliwości, że Dział E. nabywany przez Spółkę Przejmującą w ramach opisanej w zdarzeniu przyszłym Transakcji stanowi zorganizowany zespół składników, które nie tylko może być wykorzystywany do prowadzonej działalności, ale również jest wystarczający do tego, aby Spółka Przejmująca mogła kontynuować wyłącznie w oparciu o te składniki majątkowe działalność gospodarczą prowadzoną do dnia Transakcji przez Dział E. Spółki Dzielonej.

Przede wszystkim, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Dział E. będący przedmiotem Transakcji funkcjonuje w strukturze Spółki Dzielonej jako niezależna jednostka i prowadzi samodzielnie przypisaną mu działalność gospodarczą głównie w zakresie promocji i marketingu E..

Dział E. ma własną strukturę organizacyjną oraz funkcjonujące w jego ramach zespoły z pracownikami niezbędnymi do samodzielnego prowadzenia działalności E.. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, wszyscy pracownicy wykonujący pracę dla Działu E. są formalnie przypisani do tego Działu na podstawie Uchwały. W konsekwencji należy stwierdzić, że Dział E. posiada pracowników pełniących funkcje niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej przez ten Dział.

Zgodnie z polityką i wytycznymi Grupy Dział E. raportuje dane i informacje, w tym wyniki sprzedaży i finansowe wraz z liczbą pracowników bezpośrednio do podmiotu nadrzędnego w stosunku do Działu E. Spółki Dzielonej w strukturze globalnej całej Grupy. Ponadto wskazać należy, że Dział E. swoje własne plany finansowe i sprzedażowe przygotowuje samodzielnie w ramach Spółki Dzielonej, a jedynie pod nadzorem wyżej wspomnianego podmiotu nadrzędnego, co wynika z polityki i wytycznych Grupy.

Istotne jest również, iż Dział E. kieruje się własną odrębną strategią w ramach Spółki Dzielonej. Odrębności tej nie zmienia nawet fakt, iż strategia Działu E. jest zgodna ze strategią wypracowaną w ramach Grupy i wynikającą z polityki oraz wytycznych Grupy.

Podkreślić należy także, iż Dział E. posiada przypisane mu niezbędne środki do prowadzenia swojej działalności. Dział E. obejmuje bowiem środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak np. oprogramowania, licencje, domeny internetowe, prawa autorskie. Dział E. dysponuje również środkami pieniężnymi z przychodów generowanych przez ten Dział i zgromadzonymi na odrębnym rachunku bankowym przypisanym wyłącznie do Działu E..

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż wszelkie umowy zawarte przez Spółkę Dzieloną a związane z działalnością wykonywaną przez Dział E. są, na podstawie Uchwały, przypisane bezpośrednio do Działu E.. W konsekwencji należności i zobowiązania wynikające z powyższych umów są przypisane bezpośrednio do tego Działu. To Dział E. jest odpowiedzialny zatem za prawidłowe wykonanie tych umów i zobowiązań.

Należy wskazać również, iż Uchwała alokuje decyzje administracyjne związane z E. a wydane na rzecz Spółki Dzielonej, w tym decyzje refundacyjne na leki oraz decyzje o dopuszczeniu do obrotu produktów medycznych do Działu E., W konsekwencji Dział E. posiada uprawnienia oparte na decyzjach właściwych organów do wykonywania określonych działań związanych z E. w ramach swojej działalności.

Co więcej, przedmiotem Transakcji będą prawa i obowiązki z umowy najmu powierzchni biurowej w części dotyczącej powierzchni biurowej faktycznie wykorzystywanej i alokowanej do Działu E. (piętro IV budynku, w którym znajduje się siedziba Spółki Dzielonej).

Jak bowiem uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 27 grudnia 2010 r. nr ITPP1/443- 969/10/AJ: „Z powyższego wynika, iż masa majątkowa wnoszona aportem nie będzie obejmowała nieruchomości lub praw do nieruchomości, w której prowadzona będzie działalność wnoszonego Biura Public Relations. Należy podkreślić, iż warunek zdolności samodzielnej części przedsiębiorstwa do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze wymaga miejsca, w którym może działać to przedsiębiorstwo. Spółka wskazała, iż po prawnym wydzieleniu - dokonaniu aportu, Spółka przejmująca podpisze z wynajmującym umowę najmu pomieszczeń biurowych, w których dotychczas realizowana jest działalność wydzielonego Biura. Powyższe wskazuje, iż Spółka nie zapewnia nabywcy miejsca, w którym mógłby on kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej, bowiem mająca być przedmiotem aportu masa majątkowa nie obejmuje nieruchomości, lub praw do nieruchomości, w której tą działalność prowadzi. Skoro zatem warunkiem koniecznym do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych jest zapewnienie nabywcy nieruchomości, w której działalność wyodrębnionego majątku będzie kontynuowana, a warunek ten nie będzie spełniony, to przedmiotu aportu nie można uznać za spełniający definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W konsekwencji Spółka Przejmująca Dział E. w drodze podziału nabędzie również prawo do części powierzchni biurowej, na której Dział E. prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą, co zapewni jej kontynuowanie dotychczasowej działalności Działu E..

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego Działu E. jest spełnione.

W konsekwencji, należy przyjąć, iż Dział E. będący przedmiotem opisanej w zdarzeniu przyszłym Transakcji będzie stanowił ZCP.

Ad. 2.

W opinii Wnioskodawcy, zakładając, iż Dział E. stanowi ZCP, opisana w zdarzeniu przyszłym Transakcja będzie stanowiła dostawę ZCP, a w konsekwencji dostawa ta nie będzie podlegać uregulowaniom ustawy VAT i będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT, w stosunku do której na Spółce Dzielonej nie będzie ciążył obowiązek naliczenia podatku należnego.

Wprowadzenie

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, iż podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Kwestie dotyczące powstania obowiązku podatkowego, a zatem obowiązku rozliczenia podatku należnego zostały uregulowane w Dziale IV ustawy VAT. W art. 19a ust. 1 zmienionej ustawy VAT, wprowadzono zasadę ogólną, zgodnie z którą, „obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Natomiast zgodnie z art. 106b ustawy VAT "podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów, świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem”.

Zgodnie zatem z podstawowymi zasadami rozliczenia podatku VAT, podmiot dokonujący dostawy towarów i usług jest zobowiązany do naliczenia podatku należnego, wykazania go na wystawionej fakturze oraz jego zapłaty.

Powyższe obowiązki nie powstają jednak w stosunku do czynności wyłączonych spod oddziaływania przepisów ustawy VAT.

Wyłączenie transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części na gruncie ustawy VAT

Zgodnie z art. 5 ust. I ustawy VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy VAT "przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa".

Powyższa regulacja jest wyrazem skorzystania przez polskiego ustawodawcę z opcji przewidzianej przez Artykuł 19 Dyrektywy 2006/112/WE, który umożliwia Państwom członkowskim wyłączenie z opodatkowania transakcji zbycia całości lub części majątku przedsiębiorstwa. Zgodnie z tą regulacją, „W przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego.

W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazuje się, iż powyższa regulacja obejmuje przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części, w tym składników materialnych i ewentualnie niematerialnych, łącznie składających się na przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa zdolną prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, nie obejmuje zaś samego zbycia towarów, jak sprzedaż zapasu produktów. Jak wskazuje Trybunał, stwierdzenie, iż nastąpiło przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części w rozumieniu Artykułu 19 Dyrektywy, wymaga, by całość przekazanych składników pozwalała na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. Kwestię, czy całość ta musi obejmować określone dobra, zarówno ruchome, jak nieruchome, należy rozpatrywać z punktu widzenia charakteru prowadzonej działalności gospodarczej (por. wyrok z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie Christel Schriever, sygn. C-444/10).

Zaś pojęcie "transakcja zbycia" należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawa towarów" w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy VAT, tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy VAT, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy VAT.

W konsekwencji należy stwierdzić, iż Transakcja podziału przez wydzielenie polegająca na przeniesieniu Działu E. do Spółki Przejmującej będzie stanowiła dostawę towaru w rozumieniu ustawy VAT.

Transakcja przeniesienia Działu E. na Spółkę Przejmującą w wyniku podziału Spółki Dzielonej

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca planuje dokonać podziału w wyniku, którego zostanie wydzielona i przeniesiona na Spółkę Przejmującą część majątku Wnioskodawcy, tj. Dział E.. Biorąc pod uwagę rozważania Wnioskodawcy przedstawione w uzasadnieniu do pytania 1, przenoszony w ramach Transakcji majątek stanowi ZCP w rozumieniu ustawy VAT.

Należy zatem stwierdzić, iż opisana w zdarzeniu przyszłym wniosku Transakcja będzie stanowiła dostawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółce Przejmującej. W konsekwencji, dostawa ta nie będzie podlegać uregulowaniom ustawy VAT i będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT, w stosunku do której na Spółce Dzielonej nie będzie ciążył obowiązek naliczenia podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo tut. Organ podatkowy informuje, że w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.