IPPP2/443-1072/14-2/RR | Interpretacja indywidualna

Uznanie zespołu składników materialnych i niematerialnych poszczególnych Obszarów za zorganizowane części przedsiębiorstwa i wyłączenia ich zbycia z opodatkowania
IPPP2/443-1072/14-2/RRinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych poszczególnych Obszarów za zorganizowane części przedsiębiorstwa i wyłączenia ich zbycia z opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych poszczególnych Obszarów za zorganizowane części przedsiębiorstwa i wyłączenia ich zbycia z opodatkowania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:
 1. G Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) rozważa dokonanie zakupu części przedsiębiorstwa spółki C. S.A. z siedzibą w K (dalej: „M”). Przedmiotem transakcji sprzedaży miałby być zespół składników materialnych i niematerialnych, związanych z prowadzeniem przez M. działalności gospodarczej w dwóch obszarach, tj.:
  1. w obszarze związanym ze świadczeniem usług informatycznych, w tym tworzeniem oprogramowania na zamówienie osób trzecich („Obszar I”) oraz
  2. obszar związany z posiadaniem przez Spółkę statusu agregatora na rynku usług SMS/MMS/IVR Premium, tj. wiadomości SMS/MMS, za wysłanie których lub za odebranie których operatorzy telekomunikacyjni świadczący usługi w sieciach telefonii komórkowej pobierają od użytkowników telefonów komórkowych podwyższone opłaty (tj. wyższe niż za samą usługę telekomunikacyjną a to ze względu na treść takich wiadomości zamówioną przez użytkownika telefonu komórkowego) oraz połączeń głosowych, za które operatorzy telekomunikacyjni pobierają od użytkowników telefonów podwyższone opłaty (tj. wyższe niż za samą usługę telekomunikacyjną, a to ze względu na treść takich połączeń zamówioną przez użytkownika telefonu) („Obszar II”).

Ad. 1)

W odniesieniu do Obszaru I należy wskazać, że M. nie tylko tworzy oprogramowanie ad hoc, ale również świadczy usługi utrzymaniowe czy serwisowe związane z dostarczonym czy wdrożonym już oprogramowaniem, w tym na podstawie stałych umów.

Ad. 2)

Status agregatora na rynku usług SMS/MMS/IVR Premium oznacza, że M. nie tylko ma własne usługi oparte o SMS/MMS/IVR Premium, ale również oferuje innym podmiotom możliwość świadczenia takich usług w oparciu o infrastrukturę informatyczną i teletechniczną M. oraz operatorów telekomunikacyjnych. M. ma podpisane umowy obejmującej współpracę w zakresie usług SMS/MMS Premium z O. S.A., T. S.A, P. Sp. z o.o., P. S.A. oraz Po. sp. z o.o. (to są operatorzy największych sieci telefonii komórkowej w Polsce) oraz w zakresie IVR Premium z G. Sp. z o.o. (wiodący alternatywny operator telekomunikacyjny w Polsce).

Poza powyższymi dwoma obszarami, których miałaby dotyczyć rozważana transakcja sprzedaży, M. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie jeszcze dwóch dalszych obszarów, tj.:

 • w obszarze związanym z posiadaniem akcji/udziałów w spółkach zależnych M., tj. E. sp. z o.o. z siedzibą w K. (nr KRS), w której ma 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz D. S.A. (nr KRS), w której z kolei 100% akcji posiada E. sp. z o.o. („Obszar III”),
 • w obszarze związanym z doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym dla spółek zależnych; w obszarze tym Spółka zajmuje się planowaniem strategicznym i organizacyjnym, opracowywaniem strategii marketingowych czy sprzedażowych, sprawami związanymi z kontrolą kosztów („Obszar IV”).

Wymienione powyższe obszary od I do IV będą w dalszej części niniejszego wniosku zwane łącznie „Obszarami”.

W razie realizacji rozważanej transakcji, M. kontynuowałaby działalność gospodarczą w zakresie ww. obszarów III i IV.

Każdemu z czterech Obszarów odpowiadają działy utworzone w M.. Na czele każdego z nich stoi dyrektor lub inna odpowiedzialna osoba, której podlegają inni pracownicy. Każdy z tych działów jest wydzielony organizacyjnie w strukturze Spółki, choć nie utworzono w niej oddziałów czy zakładów. Wynika to w dużej mierze z charakteru działalności Spółki, który koncentruje się na usługach, a nie np. na produkcji, która uzasadniałaby formalne wyodrębnienie takich jednostek.

Dodatkowo można wskazać na dział administracyjny, którego zadaniem jest obsługa wszystkich pozostałych działów, ale nie mający istotnego znaczenia dla możliwości prowadzenia przez nie działalności gospodarczej.

Do każdego z działów M., poprzez zakres jego zadań i odpowiedzialności - co dotyczy w szczególności działów odpowiadających Obszarowi I i Obszarowi II - można przypisać określonych pracowników.

Każdy z działów odpowiadających danemu Obszarowi ma swój budżet zadaniowy do wykonania w każdym roku, tj. stawia się im osobne cele finansowe (wielkość sprzedaży i wynik finansowy), z czego dyrektorzy / kierownicy poszczególnych działów są rozliczani. Ponadto, w spółce M. prowadzona jest rachunkowość zarządcza uwzględniająca odrębne ewidencjonowanie przychodów i kosztów poszczególnych działów.

 1. Na przedsiębiorstwo M. jako całość składa się zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej (we wszystkich czterech Obszarach), w tym:
  1. jej znak towarowy (M. posiada na niego prawo ochronne);
  2. prawo własności ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów;
  3. inne prawa na dobrach niematerialnych, np. prawa majątkowe autorskie do programów komputerowych czy know - how związany z zarządzaniem;
  4. prawa obligacyjne do nieruchomości w postaci najmu;
  5. środki pieniężne;
  6. należności i zobowiązania, w tym wobec Operatorów GSM oraz klientów;
  7. tajemnice przedsiębiorstwa;
  8. udziały/akcje w podmiotach zależnych;
  9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponieważ świadczenia M. mają głównie charakter wyspecjalizowanych usług, to nie posiada ona znacznego majątku trwałego. Istotny składnik przedsiębiorstwa M. i jej poszczególnych działów stanowi natomiast kapitał ludzki (pracownicy).

Znaczną część składników przedsiębiorstwa M., zarówno materialnych jak i niematerialnych, można przypisać do poszczególnych jej działów. Pewne wyodrębnienie jest widoczne w szczególności pomiędzy dwoma szerszymi grupami:

 • pierwszą obejmującą Obszar I i II, które tworzą grupę działów zajmujących się informatyką oraz agregacją usług SMS/ MMS/IVR Premium („Grupa A”) oraz
 • drugą obejmującą Obszary III i IV, związane z doradztwem w zarządzaniu oraz posiadaniem akcji czy udziałów w spółkach zależnych („Grupa B”).

Składniki przedsiębiorstwa M. przypisane do każdej z tych szerszych grup są powiązane funkcjonalnie i mogą stanowić samodzielne przedsiębiorstwo, prowadzące własną działalność gospodarczą.

Do Grupy A można przypisać:

 1. w zakresie Obszaru I:
  • urządzenia i maszyny typu IT (komputery stacjonarne i laptopy, serwery, upsy, sprzęt sieciowy: routery, switsche, acces-point)
  • oprogramowanie użytkowe, ale i własne służące świadczeniu usług,
  • prawa majątkowe autorskie i prawa pokrewne,
  • bazy danych,
  • umowy z dostawcami usług, np. hostingu czy kolokacji mających kluczowe znaczenie dla tego działu,
  • umowy z klientami i związane z nimi prawa i obowiązki,
  • umowy utrzymaniowe dotyczące oprogramowania osób trzecich (serwis, pierwsze i druga linia wsparcia),
  • należności i zobowiązania,
  • umowy z pracownikami,
  • środki pieniężne;
 2. w zakresie Obszaru II:
  • umowy z operatorami telekomunikacyjnymi dotyczące świadczenia usług SMS/MMS/IVR Premium, w tym dostępu do infrastruktury teletechnicznej / informatycznej operatorów,
  • umowy z klientami M. o współpracy w zakresie serwisów multimedialnych typu Premium (SMS/MMS/WAP/IVR itp.), tj. umowy z podwykonawcami M. dostarczającymi treści do takich serwisów,
  • należności i zobowiązania w stosunku do klientów, a także do operatorów telekomunikacyjnych,
  • znak towarowy,
  • umowy z pracownikami;
  • środki pieniężne.

Do Grupy B należałoby natomiast zaliczyć:

 • aktywa w postaci udziałów czy akcji w spółkach zależnych,
 • wypracowane sposoby zarządzania tymi udziałami i akcjami,
 • opracowane procedury,
 • know-how z zakresu doradztwa i zarządzania,
 • strategie marketingowe i sprzedażowe,
 • doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych oraz obecnie realizowane projekty tego typu,
 • umowy z pracownikami związanymi z działami odpowiadającymi Obszarom III i IV.

Każda z powyższych szerszych grup obejmuje zatem składniki materialne i niematerialne, które połączone funkcjonalnie mogą stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

 1. Jak zostało wskazane w punkcie 1, przedmiotem rozważanej przez Wnioskodawcę i M. transakcji miałaby być sprzedaż części przedsiębiorstwa M. obejmujących Obszar I i Obszar II, czyli zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w zakres Grupy A.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy zespół składników przedsiębiorstwa M. odpowiadających Obszarowi I i Obszarowi II można zakwalifikować jako dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e w zw. z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „ustawa o VAT”)...
 2. W razie negatywnej odpowiedzi na pytanie ad. 1, czy zespół składników przedsiębiorstwa M. wchodzących w skład Grupy A (obejmującej łącznie Obszar I i Obszar II) można zakwalifikować jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e) w zw. z art. 6 pkt 1) ustawy o VAT...
 3. Czy w związku z powyższym planowana transakcja będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (dalej „VAT”) czy podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”)...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. pytania 1) i 2)

Zgodnie z art. 2 pkt 27e) ustawy o VAT zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W ocenie Spółki każdy z działów odpowiadających poszczególnym Obszarom stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Na każdy z nich składa się bowiem zespół składników materialnych i niematerialnych posiadających cechy określone we wskazanym powyżej przepisie art. 2 pkt 27e) ustawy o VAT. Każdy z tych działów ma własny budżet, z którego wykonania jest rozliczany, każdy ma swoich wyspecjalizowanych pracowników oraz osobę zarządzająca (kierownika, dyrektora etc). Z każdym z nich związany jest inny zestaw składników materialnych i niematerialnych, w tym także środków trwałych, służących prowadzeniu działalności gospodarczej. Naturalna granica podziału na zorganizowane części przedsiębiorstwa Mobiltek przebiega zdaniem Spółki zgodnie z podziałem zakresów jej działalności gospodarczych. Wystarczający stopień zorganizowania odnosi się w szczególności do działów odpowiadających Obszarowi I (usługi informatyczne) oraz Obszarowi II (agregacja na rynku SMS/MMS/IVR Premium).

Każdy z tych działów korzysta z przypisanych do siebie, a związanych ze specyfiką swojej działalności, aktywów; każdy generuje też odmienne zobowiązania. Częścią wspólną przedsiębiorstwa Spółki jest jej administracja, ale jej działalność nie determinuje możliwości funkcjonowania pozostałych działów.

Każdy z tych działów (Obszarów), a już z pewnością każda z tych szerszych grup (Grupa A oraz Grupa B), jest w stanie funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, a zespół składników majątkowych i/lub niemajątkowych będący przedmiotem transakcji będzie w stanie funkcjonować (prowadzić działalność gospodarczą) u nabywcy.

Wnioskodawca stoi zatem na stanowisku, że Obszar I i Obszar II mogą być zakwalifikowane jako zorganizowane części przedsiębiorstwa M. w rozumieniu art. 2 pkt 27e) w zw. z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. W każdym bądź razie zespół składników przedsiębiorstwa M. wchodzących w zakres obu tych obszarów łącznie (jako Grupa A) stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. przepisów.

Ad. 3)

Warunek wyłączenia z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT jest spełniony wtedy, gdy przedmiotem transakcji będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa mogąca samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Zbycie takiego zespołu składników majątkowych nie podlega opodatkowaniu VAT stosownie do wspomnianego przepisu i to niezależnie od tego, w jakiej formie miało miejsce zbycie (np. sprzedaż lub aport do spółki). Skoro przedmiotem rozważanej transakcji ma być sprzedaż zespołu składników wchodzących w zakres Grupy A (obejmującej łącznie Obszar I i Obszar II), a ten należy zakwalifikować jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa M., to na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT transakcja ta będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do postanowień art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, powinien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Przepis art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest więc to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Oznacza to, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m. in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca rozważa dokonanie zakupu części przedsiębiorstwa spółki C. S.A. z siedzibą w K.. Przedmiotem transakcji sprzedaży miałby być zespół składników materialnych i niematerialnych, związanych z prowadzeniem przez M. działalności gospodarczej w dwóch obszarach, tj.:

 1. obszar związany z świadczeniem usług informatycznych, w tym tworzeniem oprogramowania na zamówienie osób trzecich;
 2. obszar związany z posiadaniem przez Spółkę statusu agregatora na rynku usług SMS/MMS/IVR Premium tj. wiadomości SMS/MMS, za wysłanie których lub za odebranie których operatorzy telekomunikacyjni świadczący usługi w sieciach telefonii komórkowej pobierają od użytkowników telefonów komórkowych podwyższone opłaty (tj. wyższe niż za samą usługę telekomunikacyjną a to ze względu na treść takich wiadomości zamówioną przez użytkownika telefonu komórkowego) oraz połączeń głosowych za które operatorzy telekomunikacyjni pobierają od użytkowników telefonów podwyższone opłaty (tj. wyższe niż za samą usługę telekomunikacyjną, a to ze względu na treść takich połączeń zamówioną przez użytkownika telefonu).

Poza powyższymi dwoma obszarami, których miałaby dotyczyć rozważana transakcja sprzedaży, M. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie jeszcze dwóch dalszych obszarów, tj.:

 • w obszarze związanym z posiadaniem akcji/udziałów w spółkach zależnych M., tj. E. sp. z o.o. z siedzibą w K., w której ma 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz D. S.A., w której z kolei 100% akcji posiada E. sp. z o.o.
 • w obszarze związanym z doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym dla spółek zależnych; w obszarze tym Spółka zajmuje się planowaniem strategicznym i organizacyjnym, opracowywaniem strategii marketingowych czy sprzedażowych, sprawami związanymi z kontrolą kosztów.

W razie realizacji rozważanej transakcji, M. kontynuowałaby działalność gospodarczą w zakresie ww. dwóch pozostałych obszarów.

Każdemu z ww. czterech Obszarów odpowiadają działy utworzone w M.. Na czele każdego z nich stoi dyrektor lub inna odpowiedzialna osoba, której podlegają pracownicy. Każdy z tych działów jest wydzielony organizacyjnie w strukturze Spółki choć nie utworzono w niej oddziałów czy zakładów. Do każdego z działów M. można przypisać określonych pracowników poprzez zakres jego zadań i odpowiedzialności co w szczególności dotyczy działów odpowiadających obszarom wskazanym pod nr 1 i nr 2 powyżej. Dodatkowo każdy z działów odpowiadających danemu Obszarowi ma swój budżet zadaniowy do wykonania w każdym roku. Ponadto w Spółce M. prowadzona jest rachunkowość zarządcza uwzględniająca odrębne ewidencjonowanie przychodów i kosztów tych działów. Wnioskodawca wskazał również, że na przedsiębiorstwo M. jako całość składa się zorganizowany zespół składników materialne i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej (we wszystkich czterech Obszarach) Ponieważ świadczenia M. mają głównie charakter wyspecjalizowanych usług, to nie posiada ona znacznego majątku trwałego. Istotny składnik przedsiębiorstwa M. i jej poszczególnych działów stanowi natomiast kapitał ludzki (pracownicy). Znaczną część składników przedsiębiorstwa M., zarówno materialnych jak i niematerialnych, można przypisać do poszczególnych jej działów. Składniki przedsiębiorstwa M. przypisane do każdej z tych szerszych grup są powiązane funkcjonalnie i mogą stanowić samodzielne przedsiębiorstwo, prowadzące własną działalność gospodarczą. Każda z powyższych szerszych grup obejmuje zatem składniki materialne i niematerialne, które połączone funkcjonalnie mogą stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze. W zakres przedmiotowy rozważanej transakcji tj. sprzedaży części przedsiębiorstwa M. wchodzą Obszary opisane w pkt 1 i 2, czyli zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w zakres Grupy A. W zakres obszaru opisanego w pkt 1 wchodzą: urządzenia i maszyny typu IT (komputery stacjonarne i laptopy, serwery, upsy, sprzęt sieciowy: routery, switsche, acces-point), oprogramowanie użytkowe, ale i własne służące świadczeniu usług, prawa majątkowe autorskie i prawa pokrewne, bazy danych, umowy z dostawcami usług, np. hostingu czy kolokacji mających kluczowe znaczenie dla tego działu, umowy z klientami i związane z nimi prawa i obowiązki, umowy utrzymaniowe dotyczące oprogramowania osób trzecich (serwis, pierwsze i druga linia wsparcia), należności i zobowiązania, umowy z pracownikami oraz środki pieniężne,

Natomiast w zakresie Obszaru opisanego w pkt 2 wchodzą umowy z operatorami telekomunikacyjnymi dotyczące świadczenia usług SMS/MMS/IVR Premium, w tym dostępu do infrastruktury teletechnicznej / informatycznej operatorów, umowy z klientami M. o współpracy w zakresie serwisów multimedialnych typu Premium (SMS/MMS/WAP/IVR itp.), tj. umowy z podwykonawcami M. dostarczającymi treści do takich serwisów, należności i zobowiązania w stosunku do klientów, a także do operatorów telekomunikacyjnych, znak towarowy, umowy z pracownikami, środki pieniężne.

W odniesieniu do wyżej przedstawionego opisu sprawy, po uwzględnieniu powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że zespół składników materialnych i niematerialnych Obszarów I i II które będą realizować określone zadania gospodarcze będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa, gdyż jak wynika z treści wniosku, będą odznaczały się odrębnością organizacyjną, funkcjonalną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

O wyodrębnieniu organizacyjnym świadczy to, że jak wskazano we wniosku każdemu z czterech Obszarów odpowiadają działy utworzone w M., a na czele każdego z nich stoi dyrektor lub inna odpowiedzialna osoba, której podlegają inni pracownicy. Elementem wyodrębnienia finansowego jest posiadanie przez każdy z działów odpowiadających danemu Obszarowi swojego budżetu zadaniowego do wykonania w każdym roku. Ponadto, w spółce M. prowadzona jest rachunkowość zarządcza uwzględniająca odrębne ewidencjonowanie przychodów i kosztów poszczególnych działów. Natomiast o wyodrębnieniu funkcjonalnym świadczy to, że składniki przedsiębiorstwa M. przypisane do każdej z szerszych grup opisanych we wniosku są powiązane funkcjonalnie i mogą stanowić samodzielne przedsiębiorstwo, prowadzące własną działalność gospodarczą.

Tym samym poszczególne części przedsiębiorstwa M. – Obszary I i II - spełniają wymogi, które zostały zawarte w art. 2 pkt 27e ustawy, pozwalające uznać je jako dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa.

W konsekwencji stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o VAT, zbycie poszczególnych Obszarów I i II nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, w którym wskazano, że Obszar I i Obszar II mogą być zakwalifikowane jako zorganizowane części przedsiębiorstwa M. w rozumieniu art. 2 pkt 27e) w zw. z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT - należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie w związku z uznaniem Obszarów I i II za zorganizowane części przedsiębiorstwa, których sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, pytanie zawarte we wniosku oznaczone nr 2 należy uznać za bezprzedmiotowe, natomiast w zakresie pytania nr 3 dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz pytania oznaczonego nr 4 w złożonym wniosku zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP4/4512-159/15-2/OS | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
ILPP5/443-271/14-4/KG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.