IPPP1/4512-872/15-2/RK | Interpretacja indywidualna

Wyłączenie z opodatkowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa
IPPP1/4512-872/15-2/RKinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie
 2. podatek od towarów i usług
 3. wyłączenie
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2015 r. (data wpływu 20 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjne „A.” S.A. (dalej „Spółka” lub „Wnioskodawca”) z siedzibą w R, jest jednym z największych ogólnopolskich dystrybutorów wyrobów tytoniowych i tzw. produktów szybkozbywalnych. Firma posiada kilkudziesięcioletnią historię działalności w branży tytoniowej i dystrybucyjnej.

Poza działalnością dystrybucyjną, Spółka prowadzi działalność świadcząc usługi kompleksowego outsorcingu magazynowego i inne usługi logistyczno-serwisowe. Oferuje kompleksowe usługi prowadzenia magazynu dla klienta, obejmujące wszystkie operacje: od przyjęcia do wydania towarów oraz przygotowywania dokumentacji. Usługi te polegają na udostępnianiu powierzchni magazynowych oraz świadczeniu dodatkowych usług takich jak usługi transportowe. Spółka świadczy usługi kompletacji i konfekcjonowania, gdyż dysponuje specjalistycznym magazynem pickingowym, w którym można przygotować na żądanie klienta odpowiednie zestawy ze zmagazynowanych towarów, klient może odebrać je własnym transportem lub zlecić Spółce dostawy do określonych lokalizacji.

Poza tym, Spółka jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym wielu nieruchomości zlokalizowanych na terenie całego kraju. Nieruchomości wykorzystywane są dla celów własnej działalności gospodarczej, w tym dystrybucyjnej, logistyczno-serwisowej oraz w zakresie outsourcingu magazynowego. Niektóre z nieruchomości są także obciążone hipotekami zabezpieczającymi kredyty i gwarancje bankowe, zaciągnięte w związku z bieżącą działalnością dystrybucyjną Spółki. Nieruchomości są również wynajmowane innym podmiotom na cele działalności gospodarczej.

Reasumując, Spółka prowadzi różne rodzaje działalności nie powiązane ze sobą w sposób bezpośredni w tym:

 • obsługa i wynajem nieruchomości własnych - Dział Nieruchomości,
 • działalność dystrybucyjna —Zakłady Sprzedaży,
 • kompleksowy outsourcing magazynowy i inne usługi logistyczne świadczone poprzez A. — A.

Z tytułu prowadzania wskazanej działalności gospodarczej Spółka osiąga przychody podatkowe, ponosi koszty podatkowe, ewidencjonuje należności i zobowiązania etc.

W związku z planowanym dalszym rozwojem działalności gospodarczej, w celu poprawienia jej efektywności, podjęta została decyzja o przeprowadzeniu reorganizacji działalności Spółki. Reorganizacja polegać będzie na wydzieleniu do odrębnego podmiotu wyodrębnionej organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo jednostki organizacyjnej prowadzonej w ramach Spółki (dalej „Jednostka”) zajmującej się obsługą i wynajmem nieruchomości własnych (dalej „Nieruchomości”) oraz kompleksowym outsourcingiem magazynowym i innymi usługami logistycznymi (dalej: „A. w skrócie A.).

Reorganizacja zostanie przeprowadzona w następujący sposób. W pierwszym etapie reorganizacji Spółka utworzy, w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, Jednostkę obejmującą funkcjonujący w strukturze Spółki Dział Nieruchomości oraz A.. Jednostka odpowiedzialna będzie za prowadzenie i realizację wszystkich działań Spółki związanych z obsługą i wynajmem Nieruchomości oraz działalnością A.. Zgodnie ze statutem Spółki, powyższe wyodrębnienie nastąpi w formie uchwały Zarządu. Uchwała będzie uwzględniała między innymi następujące aspekty wyodrębnienia Jednostki:

 1. wyodrębnienie organizacyjne

Uchwała będzie zawierała oświadczenie o wyodrębnieniu Jednostki oraz wskazanie osoby kierującej Jednostką. Uchwała regulować będzie regulamin Jednostki oraz schemat organizacyjny Spółki. Do uchwały zostaną załączone:

 • lista pracowników przypisanych do Jednostki, w tym wskazany zostanie kierownik Jednostki odpowiedzialny za zarządzanie Jednostką,
 • opis struktury organizacyjnej Jednostki,
 • zestawienie materialnych i niematerialnych składników Jednostki (w tym zobowiązań). Do Jednostki alokowane zostaną składniki majątkowe związane z tą Jednostką, niezbędne do prowadzenia działalności m.in. środki trwałe (np. budynki, dźwigi towarowe, instalacje), wartości niematerialne i prawne, umowy związane z przedmiotem działalności Jednostki (w szczególności umowy najmu, umowy związane z obsługą Nieruchomości, tj. umowy na obsługę mediów oraz konserwację dźwigów, ochronę fizyczną Nieruchomości, opłaty za odpady komunalne, umowy związanez funkcjonowaniem A., np. umowy magazynowe, obsługi magazynów itp. w tym kontrakty krótko- i długoterminowe), oraz zobowiązania.

Ponadto, nieruchomość zajmowana przez Dział Nieruchomości oraz A. zostanie przypisana do Jednostki. Jednocześnie do kosztów Jednostki alokowana zostanie odpowiednia część wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją tej powierzchni (m. in. koszty związane ze zużyciem mediów, ochroną, sprzątaniem).

Jednostka posiadać będzie własną nazwę, tj. „Dział Nieruchomości i A.”. W konsekwencji, Jednostka zostanie formalnie wyodrębniona w strukturze Spółki.

 1. wyodrębnienie finansowe

Jednostka będzie posiadać własny budżet w zakresie działań związanych z obsługą i wynajmem Nieruchomości oraz funkcjonowaniem A.

Ponadto, ewidencja księgowa Spółki zostanie zmieniona w sposób umożliwiający ewidencję przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań Jednostki, co wiązać się będzie ze zmianą polityki rachunkowości Spółki w tym zakresie.

W planie kont Spółki zostanie oznaczone, które konta są bezpośrednio przypisane do Jednostki. Do Jednostki przypisane zostaną konta bezpośrednio dotyczące Działu Nieruchomości oraz A., natomiast dla kont wspólnych zastosowanie znajdzie zasada przypisania poprzez centrum kosztów. Księgowania na kontach wspólnych będą dokonywane w taki sposób, że możliwe będzie natychmiastowe zidentyfikowanie, które z nich dotyczą działalności Spółki, a które Jednostki. Opisane wyżej, przykładowo, funkcje Jednostki będą mogły same w sobie stanowić przedmiot efektywnej działalności gospodarczej, a wyodrębniony zespół składników majątku będzie wystarczający do realizacji tych funkcji.

W kolejnym etapie restrukturyzacji, wyodrębniona Jednostka zostanie wniesiona w formie wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym do innej spółki kapitałowej (dalej: „Nowa Spółka”). W konsekwencji, Nowa Spółka przejmie wszystkie zadania z zakresu Jednostki (Działu Nieruchomości oraz A.). Spółka natomiast będzie mogła skupić swe działania wyłącznie na pozostałym przedmiocie swojej działalności, tj. głównie na działalności dystrybucyjnej, poprzez Zakłady sprzedaży.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy wyodrębniona organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w obrębie struktury Spółki Jednostka, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT...
 2. Czy, na mocy art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, opisany powyżej wkład niepieniężny w postaci Jednostki wniesiony do Nowej Spółki w zamian za udziały nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT, bowiem Jednostka stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem Spółki wyodrębniona ze Spółki Jednostka będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania

Z powyższej definicji wynika, iż aby zespół składników majątkowych (w tym zobowiązań) mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych;
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 • zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze. W związku z powyższym, dla uznania Jednostki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki konieczne jest wyodrębnienie składników majątkowych zarówno na płaszczyznach organizacyjnej, finansowej, jak i funkcjonalnej.

Wyodrębnienie organizacyjne

Ustawa o VAT nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie organizacyjne. Jednakże zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 października 2008r., sygn. ILPB3/423-496/08-2/HS). Dodatkowo „wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp. (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lutego 2009 r., sygn. IPPB5/423-165/08-6/MB)”.

Jak wskazano w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, wyodrębnienie Jednostki nastąpi w formie uchwały Zarządu. Uchwała będzie zawierać w szczególności zestawienie materialnych i niematerialnych składników (w tym zobowiązań) oraz wykaz pracowników przyporządkowanych do Jednostki. Jednostka będzie posiadać własną strukturę organizacyjną, na której czele będzie stał kierownik odpowiedzialny za zarządzanie Jednostką.

Jednostka będzie posiadać własną nazwę tj. „Dział Nieruchomości i A.” oraz siedzibę. W konsekwencji, Jednostka zostanie formalnie wyodrębniona w strukturze Spółki.

Ponadto, o organizacyjnym wyodrębnieniu w strukturze Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa mającej być przedmiotem wkładu niepieniężnego do Nowej Spółki świadczy fakt, że Jednostka prowadzić będzie w ramach Spółki ściśle określony rodzaj działalności, który nie będzie realizowany przez jakąkolwiek inną część Spółki. Jednostka przejmie bowiem wszystkie działania Spółki związane z obsługą i wynajmem Nieruchomości oraz kompleksowym outsourcingiem magazynowym i innymi usługami logistycznymi, do samodzielnego prowadzenia działalności. Do Jednostki przypisane także zostaną umowy związane z przedmiotem działalności Jednostki (w szczególności umowy najmu związane z Nieruchomościami, w tym kontrakty krótko- i długoterminowe), a także wynikające z tych umów zobowiązania. W związku z tym, Jednostka będzie mogła realizować swoją działalność jako samodzielny podmiot gospodarczy.

Spółka wskazuje, iż stanowisko takie znajduje odzwierciedlenie w praktyce organów podatkowych (np. indywidualna interpretacja prawa podatkowego z dnia 26 października 2009 roku, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy: sygn. ITPB3/423-396a/09/DK).

Dodatkowo, w skład Jednostki wchodzić będzie także nieruchomość, wykorzystywana obecnie na potrzeby działalności Jednostki.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, należy uznać, iż Jednostka będzie spełniać wszelkie wymogi związane z wyodrębnieniem organizacyjnym w ramach Spółki dla uznania jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie Ustawy o VAT.

Wyodrębnienie finansowe

Zdaniem Spółki, Jednostka stanowić będzie także zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) wyodrębniony finansowo, o czym świadczyć będzie m.in. przypisanie do Jednostki kont bezpośrednio dotyczących Działu Nieruchomości oraz A.. Taki sposób ewidencji zapewni bowiem możliwość identyfikacji i przypisania przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań do Jednostki. A zatem możliwe będzie przyporządkowanie tych składników majątkowych pod względem zarówno organizacyjnym, jak i finansowym do wyodrębnionego majątku.

Dodatkowo, ze względu na wprowadzenie do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpowiednich oznaczeń możliwe będzie zidentyfikowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyporządkowanych do Jednostki.

Ponadto Jednostka będzie miała odrębny rachunek bankowy, na którym gromadzone będą środki pieniężne niezbędne do jej funkcjonowania. Również przychody, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym alokowane będą jako przychody Jednostki.

Należy jednak podkreślić, iż Ustawa o VAT nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie finansowe w rozumieniu definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w szczególności czy koniecznie jest prowadzenie odrębnych ksiąg rachunkowych czy sporządzanie bilansów. W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, iż „wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa” (J. Marciniuk „Podatek dochodowy od osób prawnych. Rok 2008” Komentarz; Wydawnictwo C.H. Beck; Warszawa 2008; por. także interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 września 2009 roku, sygn. IPPB5/423-436/09-2/MB). Ponadto, jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji z dnia 9 czerwca 2009 roku, sygn. IPPP2/443-312/09-2/AS, „wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów, oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest, aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (tak, aby można było przejąć funkcje gospodarcze)

Mając na uwadze opisane powyżej okoliczności, zdaniem Spółki, Jednostka będzie spełniać warunek wyodrębnienia finansowego, o którym mowa w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Zgodnie z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa w Ustawie o VAT, wyodrębnienie funkcjonalne zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) oznacza przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych (tak też np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 1 grudnia 2008, sygn. ITPB3/423-519b/08/AW).

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, Jednostka zostanie przeznaczona do realizacji zadań z zakresu Nieruchomości oraz A.. W tym celu do Jednostki zostaną alokowane składniki majątkowe konieczne do kontynuacji działalności w tym zakresie, w szczególności środki trwałe (np. budynki, dźwigi towarowe, instalacje etc.), wartości niematerialne i prawne, umowy związane z przedmiotem działalności Jednostki (w szczególności umowy najmu, umowy związane z obsługą Nieruchomości, tj. umowy na obsługę mediów oraz konserwację dźwigów, ochronę fizyczną Nieruchomości, umowy związane z funkcjonowaniem A., np. umowy magazynowe, obsługi magazynów itp. w tym kontrakty krótko- i długoterminowe), oraz zobowiązania, a także pracownicy dedykowani wcześniej w Spółce do realizacji tego typu zadań. Jednostka po wniesieniu do Nowej Spółki posiadać będzie także niezależne źródło przychodów z tytułu realizacji działalności w zakresie Nieruchomości oraz A., a ponadto od momentu wydzielenia uzyskiwać będzie przychody z innych tytułów związanych z prowadzoną działalnością (m. in. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).

A zatem, zdaniem Spółki, należy uznać, że Jednostka zostanie wyodrębniona także pod względem funkcjonalnym ze struktury Spółki.

Potwierdzeniem należytego funkcjonalnego wyodrębnienia Jednostki ze struktury Spółki jest również fakt, iż kontynuowanie działalności w zakresie Nieruchomości oraz A. przez Jednostkę nie będzie wymagało od niej przeprowadzenia restrukturyzacji organizacyjnej przejętych składników i ponoszenia żadnych dodatkowych nakładów finansowych w tym zakresie.

Ponadto, w opinii Spółki, Jednostka mogłaby również funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo, gdyby potencjalnie zaistniała taka konieczność. Składniki przypisane do Jednostki będą bowiem stanowiły odpowiednio powiązaną całość i będą przyczyniały się do osiągania przychodu przez Jednostkę. Dodatkowo Jednostka, poprzez swoich pracowników wykorzystujących przyporządkowane składniki majątkowe, będzie w stanie sama organizować działalność w zakresie obsługi Nieruchomości oraz A..

Podsumowując, zdaniem Spółki, organizacyjne, finansowe i funkcjonalne wyodrębnienie Jednostki pozwala na uznanie jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o VAT. W związku z powyższym, stanowisko Spółki, iż Jednostka będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, należy uznać za prawidłowe.

Ad. 2)

Stanowisko Wnioskodawcy

W ocenie Spółki, na mocy art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT opisany powyżej wkład niepieniężny w postaci Jednostki wniesiony do Nowej Spółki w zamian za udziały nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT, bowiem Jednostka stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Zdaniem Spółki, definicja „zbycie” użyta w Ustawie o VAT jest pojęciem szerszym niż sprzedaż i obejmuje każde rozporządzenie przedmiotem skutkujące przeniesieniem własności, tj. prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W szczególności pod pojęciem „zbycie” rozumie się także zamianę, darowiznę czy każdą inną czynność skutkującą przeniesieniem własności przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, w opinii Spółki, co prawda wniesienie aportem Jednostki do Nowej Spółki będzie stanowiło transakcję zbycia na gruncie Ustawy o VAT, to ponieważ przedmiotem aportu będzie Jednostka spełniająca definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT (zgodnie z argumentacją przedstawioną w punkcie 1 niniejszego wniosku o interpretację) przedmiotowa transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w oparciu o art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT.

W świetle powyższego, zdaniem Spółki, transakcja wniesienia przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci Jednostki, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w zamian za udziały w Nowej Spółce, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, według art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Jednocześnie przepis art. 6 ustawy wskazuje na wyłączenie określonych czynności spod zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do art. 6 pkt 1 przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawodawca w ww. przepisie nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji zbycia”. Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. zbycie przedsiębiorstwa obejmuje wszelkie czynności w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności, jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aport). Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Jak już wskazano powyżej, przepis art. 6 pkt 1 ustawy ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych - w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W świetle tej definicji zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest więc to, aby obejmowała ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Jednocześnie zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być gospodarczo samodzielna, zanim dojdzie do transakcji zbycia. Zatem, wydzielona jednostka jeszcze przed jej zbyciem powinna uzyskać samodzielność gospodarczą i realizować ją w praktyce. Skutki prawne po stronie zbywcy nie powinny bowiem zależeć od zdarzeń przyszłych i niepewnych (samodzielne realizowanie zadań gospodarczych) powstałych już w innym podmiocie (u nabywcy).

Należy zatem wskazać, że nie wystarczy zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

W przeciwnym razie nie można uznać, że dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zatem w ocenie tut. Organu, dla uznania, że zbywana część przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, istotne znaczenie ma ocena, czy ta zbywana część przedsiębiorstwa jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca, jest jednym z największych ogólnopolskich dystrybutorów wyrobów tytoniowych i tzw. produktów szybkozbywalnych.

Poza działalnością dystrybucyjną, Spółka prowadzi działalność świadcząc usługi kompleksowego outsorcingu magazynowego i inne usługi logistyczno-serwisowe. Oferuje kompleksowe usługi prowadzenia magazynu dla klienta, obejmujące wszystkie operacje: od przyjęcia do wydania towarów oraz przygotowywania dokumentacji. Usługi te polegają na udostępnianiu powierzchni magazynowych oraz świadczeniu dodatkowych usług takich jak usługi transportowe. Spółka świadczy usługi kompletacji i konfekcjonowania, gdyż dysponuje specjalistycznym magazynem pickingowym, w którym można przygotować na żądanie klienta odpowiednie zestawy ze zmagazynowanych towarów, klient może odebrać je własnym transportem lub zlecić Spółce dostawy do określonych lokalizacji.

Poza tym, Spółka jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym wielu nieruchomości zlokalizowanych na terenie całego kraju. Nieruchomości wykorzystywane są dla celów własnej działalności gospodarczej, w tym dystrybucyjnej, logistyczno-serwisowej oraz w zakresie outsourcingu magazynowego. Niektóre z nieruchomości są także obciążone hipotekami zabezpieczającymi kredyty i gwarancje bankowe, zaciągnięte w związku z bieżącą działalnością dystrybucyjną Spółki. Nieruchomości są również wynajmowane innym podmiotom na cele działalności gospodarczej.

Reasumując, Spółka prowadzi różne rodzaje działalności nie powiązane ze sobą w sposób bezpośredni w tym:

 • obsługa i wynajem nieruchomości własnych - Dział Nieruchomości,
 • działalność dystrybucyjna —Zakłady Sprzedaży,
 • kompleksowy outsourcing magazynowy i inne usługi logistyczne świadczone poprzez A. — A.

W związku z planowanym dalszym rozwojem działalności gospodarczej, w celu poprawienia jej efektywności, podjęta została decyzja o przeprowadzeniu reorganizacji działalności Spółki. Reorganizacja polegać będzie na wydzieleniu do odrębnego podmiotu wyodrębnionej organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo jednostki organizacyjnej prowadzonej w ramach Spółki (dalej „Jednostka”) zajmującej się obsługą i wynajmem nieruchomości własnych (dalej „Nieruchomości”) oraz kompleksowym outsourcingiem magazynowym i innymi usługami logistycznymi (dalej: „A. w skrócie A.).

Reorganizacja zostanie przeprowadzona w następujący sposób. W pierwszym etapie reorganizacji Spółka utworzy, w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, Jednostkę obejmującą funkcjonujący w strukturze Spółki Dział Nieruchomości oraz A.. Jednostka odpowiedzialna będzie za prowadzenie i realizację wszystkich działań Spółki związanych z obsługą i wynajmem Nieruchomości oraz działalnością A.. Zgodnie ze statutem Spółki, powyższe wyodrębnienie nastąpi w formie uchwały Zarządu.

Uchwała będzie zawierała oświadczenie o wyodrębnieniu Jednostki oraz wskazanie osoby kierującej Jednostką. Uchwała regulować będzie regulamin Jednostki oraz schemat organizacyjny Spółki. Do uchwały zostaną załączone:

 • lista pracowników przypisanych do Jednostki, w tym wskazany zostanie kierownik Jednostki odpowiedzialny za zarządzanie Jednostką,
 • opis struktury organizacyjnej Jednostki,
 • zestawienie materialnych i niematerialnych składników Jednostki (w tym zobowiązań). Do Jednostki alokowane zostaną składniki majątkowe związane z tą Jednostką, niezbędne do prowadzenia działalności m.in. środki trwałe (np. budynki, dźwigi towarowe, instalacje), wartości niematerialne i prawne, umowy związane z przedmiotem działalności Jednostki (w szczególności umowy najmu, umowy związane z obsługą Nieruchomości, tj. umowy na obsługę mediów oraz konserwację dźwigów, ochronę fizyczną Nieruchomości, opłaty za odpady komunalne, umowy związane z funkcjonowaniem A., np. umowy magazynowe, obsługi magazynów itp. w tym kontrakty krótko- i długoterminowe), oraz zobowiązania.

Ponadto, nieruchomość zajmowana przez Dział Nieruchomości oraz A. zostanie przypisana do Jednostki. Jednocześnie do kosztów Jednostki alokowana zostanie odpowiednia część wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją tej powierzchni (m. in. koszty związane ze zużyciem mediów, ochroną, sprzątaniem).

Jednostka posiadać będzie własną nazwę, tj. „Dział Nieruchomości i A.”. W konsekwencji, Jednostka zostanie formalnie wyodrębniona w strukturze Spółki.

Jednostka będzie posiadać własny budżet w zakresie działań związanych z obsługą i wynajmem Nieruchomości oraz funkcjonowaniem A.

Ponadto, ewidencja księgowa Spółki zostanie zmieniona w sposób umożliwiający ewidencję przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań Jednostki, co wiązać się będzie ze zmianą polityki rachunkowości Spółki w tym zakresie.

W planie kont Spółki zostanie oznaczone, które konta są bezpośrednio przypisane do Jednostki. Do Jednostki przypisane zostaną konta bezpośrednio dotyczące Działu Nieruchomości oraz A., natomiast dla kont wspólnych zastosowanie znajdzie zasada przypisania poprzez centrum kosztów. Księgowania na kontach wspólnych będą dokonywane w taki sposób, że możliwe będzie natychmiastowe zidentyfikowanie, które z nich dotyczą działalności Spółki, a które Jednostki.

Wyodrębniona Jednostka zostanie wniesiona w formie wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym do innej spółki kapitałowej (dalej: „Nowa Spółka”). W konsekwencji, Nowa Spółka przejmie wszystkie zadania z zakresu Jednostki (Działu Nieruchomości oraz A.). Spółka natomiast będzie mogła skupić swe działania wyłącznie na pozostałym przedmiocie swojej działalności, tj. głównie na działalności dystrybucyjnej, poprzez Zakłady sprzedaży.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą wskazania, czy wyodrębniona w obrębie struktury Spółki Jednostka, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy oraz czy jej wniesienie do Nowej Spółki w zamian za udziały nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT w myśl art. 6 pkt 1 ustawy.

Jak wyjaśniono powyżej, podstawowym wymogiem do uznania dostawy majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań, należności oraz środków pieniężnych), podlegający wydzieleniu w istniejącym przedsiębiorstwie na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Istotnym jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Na podstawie powołanych przepisów prawa w kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że zespół składników materialnych i niematerialnych stanowiący Dział Nieruchomości oraz A., który będzie realizował określone zadania gospodarcze będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa, gdyż jak wynika z treści wniosku, będzie odznaczał się odrębnością organizacyjną, finansową i funkcjonalną z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Tym samym część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, która ma być przedmiotem aportu będzie spełniała wymogi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które zostały określone w art. 2 pkt 27e ustawy.

W konsekwencji planowany aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy, będzie podlegał wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, wskazany we wniosku zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań mający być przedmiotem aportu, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. W konsekwencji, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, transakcja wniesienia aportem do Nowej Spółki zorganizowanej części prowadzonego przedsiębiorstwa, będzie wyłączona spod działania ustawy o podatku od towarów i usług, tj. nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

Stanowisko Wnioskodawcy w wyżej przedstawionym zakresie jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.