IPPP1/4512-836/15-4/MP | Interpretacja indywidualna

Uznanie wnoszonego aportem zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT;
IPPP1/4512-836/15-4/MPinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przedsiębiorstwa
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2015 r. (data wpływu 10 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 2 października 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 18 września 2015 r. (doręczone w dniu 25 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wnoszonego aportem zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa niepodlegającą opodatkowaniu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wnoszonego aportem zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa niepodlegającą opodatkowaniu.

Wniosek uzupełniono w dniu 2 października 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 18 września 2015 r. (doręczone w dniu 25 września 2015 r.)

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca P. Spółka Jawna prowadzi działalność gospodarczą od roku 2001 r. w szczególności w zakresie usług introligatorskich, najmu i dzierżawy własnych nieruchomości. W ramach wewnętrznej struktury przedsiębiorstwa Wnioskodawcy zostały z niego wydzielone: Oddział N. obejmujący działalność Spółki w miejscowości N. oraz Oddział W. obejmujący działalność Spółki w miejscowości W.

Oddział N. jako zorganizowana część przedsiębiorstwa ma zostać wniesiony aportem do istniejącej Spółki U. Sp. z o.o.

Na dzień sporządzenia wniosku Spółka U. Sp. z o.o. jest dzierżawcą nieruchomości wchodzących w skład Oddziału N.

Z chwilą wniesienia aportem Oddziału N. Spółka Wnioskodawcy funkcjonować będzie nadal w oparciu o Oddział z/s w W.

Prowadzony Oddział N. stanowi wyodrębnioną organizacyjnie i majątkowo część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, posiada niezbędne aktywa do samodzielnego funkcjonowania:

W ramach wspólnego systemu finansowo-księgowego dla celów wewnętrznego rozrachunku wyodrębniono :

 • własny plan kont subsyntetycznych i analitycznych z możliwością wygenerowania bilansu wewnętrznego,
 • osobny rachunek bankowy - subkonto w ramach rachunku bieżącego.

Wszystkie składniki majątku trwałego Wnioskodawcy wchodzące w skład Oddziału N. : nieruchomości oraz majątek ruchomy i wyposażenie, a także wartości niematerialne i prawne rozliczane są osobno w stosunku do reszty przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

System kadrowo-płacowy rozlicza osobno wynagrodzenia i inne należności zatrudnionych pracowników w Oddziale N. Ponadto mający ulec aportowaniu Oddział sam generuje swoje przychody, koszty oraz należności i zobowiązania.

Składniki majątku przedsiębiorstwa składające się na Oddział N. są wyodrębnione na płaszczyźnie:

 • organizacyjnej, co oznacza, że stanowią wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, które zarazem mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania,
 • finansowej, co oznacza, że posiada samodzielność finansową pozwalającą na automatyczne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym,
 • funkcjonalnej, co oznacza, że stanowi potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Zespół składników majątkowych składających się na Oddział N. do prowadzenia działalności nie wymaga udziału pozostałych składników przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca posiada zobowiązania kredytowe wobec banku i bank wyraża zgodę na przejęcie długu przez Spółkę U.

Zobowiązania kredytowe zostają przeniesione w ramach wnoszonego aportu w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ponieważ są związane z działalnością oddziału N.. Spółka U. podwyższa kapitał zakładowy w zamian za aport rzeczowy nie o pełną wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ale o wartość pomniejszoną o zobowiązania kredytowe.

W pozycji pasywa Spółki przyjmującej pojawią się zobowiązania wobec banku. W ten sposób Spółka U. podwyższy kapitał zakładowy i jednocześnie staje się dłużnikiem wobec banku, a Wnioskodawca zostaje zwolniony z długu.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 2 października 2015 r. Wnioskodawca wskazał ponadto, że Oddział N. jest zakładem na ograniczonym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym, tzn. że w ramach ewidencji księgowej przedsiębiorstwa jako całości wydzielono subkonta syntetyczne i analityczne umożliwiające sporządzenie bilansu wewnętrznego zakładu na dowolny dzień. Aktualnie nie jest to Oddział samodzielnie bilansujący się, bo nie ma takiej potrzeby, ale może w każdym okresie czasu sporządzić taki bilans.

Oddział N. jest strategicznym podwykonawcą produkcji i usług na rzecz firmy U. Spółka z o.o. w N.

W świetle przepisów prawa podatkowego U. Sp. z o.o. i P. Sp. J. są firmami powiązanymi osobowo.

Zamiarem wspólników jest przyłączenie zakładu N. do firmy U. Sp. z o.o. w N. na zasadzie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa i stworzenie jednego samowystarczalnego przedsiębiorstwa.

W skład zakładu N. wchodzą wszystkie:

 • aktywa rzeczowe w postaci:
  1. gruntów,
  2. budynków i budowli,
  3. maszyn i urządzeń,
  4. środków transportu,
  5. innych pozostałych aktywów trwałych.
 • aktywa obrotowe w postaci:
  1. środków pieniężnych,
  2. rozrachunków i należności,
  3. zapasów.

Ze struktury aktywów majątkowych Zakładu N. będących przedmiotem aportu nie będą wyłączone żadne jego aktywa.

Wyodrębnienie organizacyjnie - Zakładu N. polega na tym, że może on podjąć w każdej chwili działalność jako samodzielne przedsiębiorstwo.

Wyodrębnienie obejmuje:

 • wyodrębnienie majątkowe - aktywa,
 • wyodrębnienie kadrowe — załoga,
 • wyodrębnienie funkcjonalne - kierunki działalności,
 • wyodrębnienie finansowe - własne źródła finansowania,
 • wyodrębnienie księgowe - wydzielenie wewnętrzne.

Oddział w N. zdolny jest do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Składa się on m.in. z trzech sąsiadujących nieruchomości (działki nr 2/11, 2/14, 2/16, 2/18, 341/4 o łącznej powierzchni 22 397 m 2), posiadających pełną infrastrukturę i dostęp do mediów. Nieruchomości zabudowane są obiektem produkcyjno - magazynowym z zapleczem biurowo - socjalnym. Nieruchomości są w całości ogrodzone, pod stałym nadzorem i monitoringiem. Działki tworzą jedną całość funkcjonalno - użytkową, mają kształt nieregularnego wieloboku. Na terenie kompleksu znajduje się hala produkcyjno - magazynowa, wartownia (stróżówka), zbiornik p.poż., butle z gazem propan-butan, droga pożarowa oraz infrastruktura drogowa. Plac manewrowy, parkingi i chodniki w pełni utwardzone kostką. Nieruchomości gruntowe wyposażone są w przyłącze do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej (oczyszczalnia na terenie sąsiedniego SKRu). Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej (działka nr 50 - droga wojewódzka nr 707). Najbliższe sąsiedztwo stanowi podobna zabudowa produkcyjno - magazynowa, tereny rolnicze oraz w dalszej odległości budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Oddział w N. ma zdolność do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze:

 • produkcji - posiada samodzielne pomieszczenia przystosowane do zainstalowania maszyn i urządzeń produkcyjnych do prowadzenia dowolnego zakresu działalności gospodarczej oraz prowadzenia gospodarki magazynowej.

Na podstawie umowy dzierżawy nieruchomości Zakład N. wykorzystywany jest obecnie przez U. Sp. z o.o. w W. do świadczenia usług poligraficznych na rzecz osób trzecich (klientów U. Sp. z o.o.). Przy wykonywaniu tych usług U. Sp. z o.o. korzysta z własnej załogi pracowniczej oraz własnych maszyn i urządzeń.

Przedmiotem aportu będą wszystkie:

 • zobowiązania i kredyty
 • należności prawidłowe
 • środki na rachunkach bankowych
 • tajemnice przedsiębiorstwa
 • umowy handlowe
 • umowy na dostawę mediów
 • księgi handlowe
 • dokumenty handlowe
 • pracownicy Oddziału N.

Załoga zakładu N. z uwagi na specyfikę produkcji została przeniesiona do zakładu U., który na dzierżawionym obiekcie prowadzi działalność gospodarczą. Zakład N. aktualnie nie zatrudnia pracowników.

Z chwilą przyjęcia aportu wymienione wyżej zobowiązania przejmie do realizacji U. Spółka z o.o. w N. w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub odrębnej umowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka P. podlegać będzie obciążeniom w zakresie podatku VAT z tytułu wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wykazany we wniosku zespół składników majątkowych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedstawiony stan zdarzeń przyszłych wyczerpuje również wymogi określone w art. 55 kodeksu cywilnego wg którego przedsiębiorstwo stanowi zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część,
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 • prawa wynikające z umów najmu dzierżawy nieruchomości i ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 • wierzytelności i środki pieniężne,
 • koncesje, licencje, zezwolenia,
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • inne aktywa niematerialne.

Zgodnie z art. 6 pkt . 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans.

Przedsiębiorstwo takie nie jest więc towarem w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Zbycie go w formie aportu nie podlega więc VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia”, należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowizna, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”, zatem dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy posłużyć się definicją sformułowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

Zgodnie z art. 55(1) K.c., przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto art. 55(2) K.c. stanowi, że czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba, że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Zatem, przedsiębiorstwo, jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym.

Składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Natomiast w myśl art. 2 pkt 27e ustawy, ustawodawca zdefiniował „zorganizowaną część przedsiębiorstwa” jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest więc to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Na gruncie ustawy o VAT mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że w ramach wewnętrznej struktury przedsiębiorstwa Wnioskodawcy zostały z niego wydzielone - Oddział N. obejmujący działalność Spółki w miejscowości N. oraz Oddział W. obejmujący działalność Spółki w miejscowości W.

Oddział N. jako zorganizowana część przedsiębiorstwa ma zostać wniesiony aportem do istniejącej Spółki U. Sp. z o.o. Z chwilą wniesienia aportem Oddziału N. Spółka Wnioskodawcy funkcjonować będzie nadal w oparciu o Oddział z/s w W.

Prowadzony Oddział N. stanowi wyodrębnioną organizacyjnie i majątkowo część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, posiada niezbędne aktywa do samodzielnego funkcjonowania:

W ramach wspólnego systemu finansowo-księgowego dla celów wewnętrznego rozrachunku wyodrębniono :

 • własny plan kont subsyntetycznych i analitycznych z możliwością wygenerowania bilansu wewnętrznego,
 • osobny rachunek bankowy - subkonto w ramach rachunku bieżącego.

Wszystkie składniki majątku trwałego Wnioskodawcy wchodzące w skład Oddziału N. : nieruchomości oraz majątek ruchomy i wyposażenie, a także wartości niematerialne i prawne rozliczane są osobno w stosunku do reszty przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

System kadrowo-płacowy rozlicza osobno wynagrodzenia i inne należności zatrudnionych pracowników w Oddziale N. Ponadto mający ulec aportowaniu Oddział sam generuje swoje przychody, koszty oraz należności i zobowiązania.

Składniki majątku przedsiębiorstwa składające się na Oddział N. są wyodrębnione na płaszczyźnie:

 • organizacyjnej, co oznacza, że stanowią wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, które zarazem mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania,
 • finansowej, co oznacza, że posiada samodzielność finansową pozwalającą na automatyczne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym,
 • funkcjonalnej, co oznacza, że stanowi potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Zespół składników majątkowych składających się na Oddział N. do prowadzenia działalności nie wymaga udziału pozostałych składników przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca posiada zobowiązania kredytowe wobec banku i bank wyraża zgodę na przejęcie długu przez Spółkę U. Zobowiązania kredytowe zostają przeniesione w ramach wnoszonego aportu w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ponieważ są związane z działalnością oddziału N. Spółka U. podwyższa kapitał zakładowy w zamian za aport rzeczowy nie o pełną wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ale o wartość pomniejszoną o zobowiązania kredytowe.

Przedmiotem aportu będą wszystkie:

 • zobowiązania i kredyty
 • należności prawidłowe
 • środki na rachunkach bankowych
 • tajemnice przedsiębiorstwa
 • umowy handlowe
 • umowy na dostawę mediów
 • księgi handlowe
 • dokumenty handlowe
 • pracownicy Oddziału N.

Załoga zakładu N. z uwagi na specyfikę produkcji została przeniesiona do zakładu U., który na dzierżawionym obiekcie prowadzi działalność gospodarczą. Zakład N. aktualnie nie zatrudnia pracowników.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że mający być przedmiotem aportu Oddział N. można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Zespół składników majątkowych składających się na Oddział N. zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy został wyodrębniony na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej, posiada zdolność do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej bez udziału pozostałych składników przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Przedmiotem planowanego aportu będą wszystkie składniki materialne i niematerialne Oddziału, środki pieniężne, wszystkie należności i zobowiązania, dokumenty i księgi finansowe oraz pracownicy przynależący do Oddziału K..

W konsekwencji, w analizowanej sprawie dojdzie do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa i czynność ta, na mocy art. 6 pkt 1 ustawy, będzie wyłączona z zakresu opodatkowania podatkiem VAT.

Organ podatkowy informuje ponadto, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

aport
ITPB1/415-1212/14/AD | Interpretacja indywidualna

przedsiębiorstwa
IPPB5/4510-746/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IPPP1/4512-872/15-2/RK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.