IPPP1/4512-395/15-4/MP | Interpretacja indywidualna

Uznanie zbywanych składników majątku za zorganizowane części przedsiębiorstwa wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT;
IPPP1/4512-395/15-4/MPinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie
 2. przedsiębiorstwa
 3. składnik majątkowy
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu 28 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 maja 2015 r. (data wpływu 26 maja 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 13 maja 2015 r. (doręczone w dniu 19 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zbywanych skladników majątku w postaci sklepów za zorganizowane części przedsiębiorstwa wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zbywanych skladników majątku w postaci sklepów za zorganizowane części przedsiębiorstwa wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT .

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 25 maja 2015 r. (data wpływu 26 maja 2015 r. ) w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 13 maja 2015 r. (doręczone w dniu 19 maja 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe :

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest produkcja i sprzedaż odzieży, zarówno hurtowo, jak i detalicznie. Sprzedaż detaliczna odbywa się za pośrednictwem pięciu sklepów zlokalizowanych w galeriach handlowych.

Wnioskodawca zamierza zbyć część swojego przedsiębiorstwa związanej ze sprzedażą detaliczną na rzecz spółek osobowych (komandytowych), ewentualnie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiotem zbycia będą składniki majątku przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w postaci sklepów. W skład każdej jednostki organizacyjnej jaką jest sklep wchodzą m.in.:

 • prawa z umów łączących Wnioskodawcę z wynajmującymi oraz dostawcami mediów,
 • towar w postaci odzieży znajdującej na magazynie danego sklepu,
 • wyposażenie sklepu,
 • dokumentacja związana z wynajmowaną nieruchomością czy dostawami mediów,
 • środki pieniężne w kasach danego sklepu.

W ramach zbycia części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, przejdą także pracownicy Wnioskodawcy związani z obsługą danego sklepu (w trybie przejścia zakładu pracy zgodnie z art. 23 (1) Kodeksu pracy).

Działalność gospodarcza Wnioskodawcy w zakresie sprzedaży detalicznej za pośrednictwem sklepów stanowi odrębne źródło przychodów, które to przychody są wydzielone w księgach rachunkowych na odrębnych kontach dla każdego sklepu. Także koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, w której zlokalizowane są sklepy, są wyodrębnione, przez co istnieje wyodrębnienie finansowe tej działalności. Tak więc w księgach wnioskodawcy każdy sklep ma wyodrębnione konto, na którym ewidencjonowana jest sprzedaż, a jednocześnie dla każdego sklepu przyporządkowane są pozycje, na których księgowane są koszty związane z funkcjonowaniem sklepu.

Od strony organizacyjnej, każdy sklep prowadzi własny magazyn, przez co możliwe jest wskazanie stanu magazynowego dla każdego z nich oddzielnie. Każdy sklep wystawia faktury sprzedaży z numeracją niezależną od innych sklepów. Każdy ze sklepów posiada wyodrębnione środki trwałe i wyposażenie, pracownicy są zatrudniani tylko w jednym sklepie, każdy sklep prowadzi własną kasę.

Funkcjonalnie, działalność każdego ze sklepów jest całkowicie niezależna od działalności innych sklepów, czy też od pozostałej działalności wnioskodawcy (produkcja, import czy sprzedaż hurtowa). Działalność każdego ze sklepów mogłaby stanowić oddzielny podmiot gospodarczy, gdyż w żaden sposób nie jest uzależniona od pozostałej działalności.

Celem Wnioskodawcy jest wydzielenie działalności związanej z sprzedaż detaliczną poprzez sklepy do spółek celowych.

W piśmie z dnia 25 maja 2015 r, stanowiącym odpowiedź na wezwanie Organu, Wnioskodawca wskazał, że działalność sprzedaży detalicznej w sklepach jest zyskowna, dlatego też wnioskodawca nie ma obaw, że przejmująca spółka będzie miała wystarczające środki na prowadzenie działalności. Dodatkowo nowa spółka będzie posiadała środki finansowe pochodzące z wkładów gotówkowych od wspólników, a gdyby nawet pojawiały się problemy z płynnością finansową, wspólnicy zapewnią środki poprzez pożyczki, ewentualnie nowe wkłady gotówkowe.

Sklepy posiadają „wysokie stany magazynowe”, tak więc wnioskodawca nie przewiduje problemów z zaopatrzeniem w towary. Zasadniczo głównym, najwartościowszym składnikiem takiej zorganizowanej części przedsiębiorstwa są właśnie towary (wartość nawet kilkuset tysięcy złotych dla każdego ze sklepów). W późniejszym okresie przejmująca spółka będzie nabywać towary na podstawie umów sprzedaży

W sklepach sprzedawane są tylko „własne” towary. Wnioskodawca jest producentem odzieży pod markami „L.” oraz „F.”. Sprzedaje je detalicznie we własnych sklepach lub hurtowo do przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną odzieży. Natomiast nie ma innych dostawców towarów czy podpisanych umów handlowych. Dlatego też po zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przejmująca spółka będzie kupować towary od wnioskodawcy. Innymi słowy wnioskodawca dalej będzie prowadził działalność w zakresie sprzedaży hurtowej odzieży, rezygnując ze sprzedaży detalicznej, a przejmująca spółka przejmie sprzedaż detaliczną i będzie jednym z klientów wnioskodawcy.

W zakresie usług związanych z funkcjonowaniem sklepu (sprzątanie, monitoring, ochrona, itp.) to czynności te świadczone są przez wynajmujących (galerie handlowe) w ramach umowy najmu. Wraz z przeniesieniem praw i obowiązków z umów najmu na przejmującą spółkę, przejdą również prawa i obowiązki związane z tymi usługami. Natomiast w zakresie serwisu kasowego, to potrzebne będą nowe kasy fiskalne, dlatego też konieczna będzie nowa umowa. W zakresie sprzętu komputerowego nie ma stałych umów o współpracy, aczkolwiek przejmująca spółka będzie współpracować z dotychczasowymi kontrahentami wnioskodawcy.

Przedmiotem zbycia będą również należności i zobowiązania (głównie dotyczyć to będzie rozliczenia z wynajmującym czy pracownikami).

Jeśli chodzi o rachunki bankowe, to należy wyjaśnić, że wnioskodawca nie prowadzi oddzielnych rachunków bankowych dla każdego ze sklepów. Posiada dwa główne rachunki bankowe: jeden dla wpłat gotówkowych (utargi ze sklepów w gotówce) oraz drugi na wpłat dokonywanych kartą płatniczą. Natomiast w księgach rachunkowych są ewidencjonowane przychody każdego ze sklepów oddzielnie, tak więc wnioskodawca jest w stanie określić przychody każdego ze sklepów oddzielnie. Tym niemniej z uwagi, że zbycie nastąpi poprzez sprzedaż, to wnioskodawca wyłączy z planowanego zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa środki finansowe, gdyż nieracjonalnym jest sprzedaż także środków finansowych, skoro zbycie ma charakter odpłatny, a więc oznaczałoby to jednocześnie wzrost wartości przedsiębiorstwa i konieczność zapłaty wyższej ceny. Taki przepływ środków pieniężnych niepotrzebnie podniesie wartość i koszt transakcji, choć jednocześnie nic nie wniesie z prawnego czy ekonomicznego punktu widzenia. Przejmująca spółka zapewni środki finansowe na działalność.

Sklepy oznaczone są logo: „L.” oraz „F.”. Sklepy po przejęciu również będą działały pod tymi szyldami, tak więc zbycie będzie obejmowało także te składniki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy tak zorganizowane części przedsiębiorstwa (sklepy) można uznać zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust. 27e Ustawy VAT, a przez to czynności Ich zbycia będą wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy VAT ...

Zdaniem Wnioskodawcy :

W ocenie Wnioskodawcy, każdy ze sklepów stanowi zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust. 27e Ustawy VAT, a przez to czynności ich zbycia będą wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy VAT.

Uzasadnienie:

Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta jest w art. 2 ust. 27e ustawy VAT, pod którym to pojęciem rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Tym samym, na gruncie ustaw CIT i VAT mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, należy uznać, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorstwem był każdy ze sklepów.

Zdaniem Wnioskodawcy, z przedstawionych okoliczności sprawy, wynika, że planowane przez niego zbycie (niezależnie czy to będzie sprzedaż, czy aport) spełniać będzie definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, gdyż:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań. Każdy ze sklepów prowadzi własny magazyn oraz ma odrębne wyposażenie. Zresztą inny stan faktyczny byłby trudny do spełnienia, w związku z okolicznością, że lokalizacje sklepów znajdują się w różnych częściach Polski.
 2. Zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie. Jak wskazano powyżej w księgach rachunkowych Wnioskodawcy działalność związana z każdym ze sklepów jest wyodrębniona na odrębnych kontach. Wnioskodawca ma wyodrębnioną finansowo działalność w tym zakresie zarówno co do przychodów, jak kosztów związanych z obsługą nieruchomości, na której zlokalizowany jest sklep. Także organizacyjnie zespół składników związanych z sklepami stanowi odrębną całość. Pracownicy są zatrudnieni tylko w jednym ze sklepów. Każdy ze sklepów ma też odrębną umowę najmu, a koszty związane z utrzymaniem każdego ze sklepów są niezależne od pozostałej działalności.
 3. Składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych. W tym przypadku zadaniem gospodarczym jest sprzedaż detaliczna odzieży.
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze. Jak wskazano powyżej, z uwagi na wyodrębnienie każdego ze sklepów, każdy z nich mogłyby stanowić odrębne przedsiębiorstwo. Zresztą w praktyce wielu przedsiębiorców poszczególne sklepy stanowią odrębne przedsiębiorstwa, które prowadzone są przez spółki celowe.

Podsumowując, zbywane składniki majątku stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, gdyż przedmioty transakcji spełniają ustawowe przesłanki zawarte w definicji tego pojęcia, tj. stanowią masę majątkową wydzieloną finansowo, organizacyjnie i funkcjonalnie, która umożliwiłaby funkcjonowanie jako oddzielne przedsiębiorstwo.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji dojdzie do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa i nie powstanie obowiązek zapłaty podatku VAT, gdyż czynność ta na mocy art. 6 pkt 1 Ustawy VAT będzie wyłączona z zakresu opodatkowania tym podatkiem. Stanowisko wnioskodawcy potwierdza m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach IBPP3/443-1099/11/AM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszlego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”, zatem dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy posłużyć się definicją sformułowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

Zgodnie z art. 55(1) K.c., przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urzadzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto art. 55(2) K.c. stanowi, że czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba, że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Zatem, przedsiębiorstwo, jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym.

Składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Natomiast w myśl art. 2 pkt 27e ustawy, ustawodawca zdefiniował „zorganizowaną część przedsiębiorstwa” jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest więc to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiazań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Na gruncie ustawy o VAT mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest produkcja i sprzedaż odzieży, zarówno hurtowo, jak i detalicznie. Sprzedaż detaliczna odbywa się za pośrednictwem pięciu sklepów zlokalizowanych w galeriach handlowych.

Wnioskodawca zamierza zbyć część swojego przedsiębiorstwa związanej ze sprzedażą detaliczną na rzecz spółek osobowych (komandytowych), ewentualnie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiotem zbycia będą składniki majątku przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w postaci sklepów. W skład każdej jednostki organizacyjnej jaką jest sklep wchodzą m.in.:

 • prawa z umów łączących Wnioskodawcę z wynajmującymi oraz dostawcami mediów,
 • towar w postaci odzieży znajdującej na magazynie danego sklepu,
 • wyposażenie sklepu,
 • dokumentacja związana z wynajmowaną nieruchomością czy dostawami mediów,
 • środki pieniężne w kasach danego sklepu.

W ramach zbycia części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, przejdą także pracownicy Wnioskodawcy związani z obsługą danego sklepu (w trybie przejścia zakładu pracy zgodnie z art. 23 (1) Kodeksu pracy).

Działalność gospodarcza Wnioskodawcy w zakresie sprzedaży detalicznej za pośrednictwem sklepów stanowi odrębne źródło przychodów, które to przychody są wydzielone w księgach rachunkowych na odrębnych kontach dla każdego sklepu. Także koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, w której zlokalizowane są sklepy, są wyodrębnione, przez co istnieje wyodrębnienie finansowe tej działalności. Tak więc w księgach wnioskodawcy każdy sklep ma wyodrębnione konto, na którym ewidencjonowana jest sprzedaż, a jednocześnie dla każdego sklepu przyporządkowane są pozycje, na których księgowane są koszty związane z funkcjonowaniem sklepu.

Każdy sklep prowadzi własny magazyn, przez co możliwe jest wskazanie stanu magazynowego dla każdego z nich oddzielnie. Każdy sklep wystawia faktury sprzedaży z numeracją niezależną od innych sklepów. Każdy ze sklepów posiada wyodrębnione środki trwałe i wyposażenie, pracownicy są zatrudniani tylko w jednym sklepie, każdy sklep prowadzi własną kasę.

Funkcjonalnie, działalność każdego ze sklepów jest całkowicie niezależna od działalności innych sklepów, czy też od pozostałej działalności wnioskodawcy (produkcja, import czy sprzedaż hurtowa).

Sklepy posiadają „wysokie stany magazynowe”, tak więc wnioskodawca nie przewiduje problemów z zaopatrzeniem w towary. Zasadniczo głównym, najwartościowszym składnikiem takiej zorganizowanej części przedsiębiorstwa są właśnie towary (wartość nawet kilkuset tysięcy złotych dla każdego ze sklepów). W późniejszym okresie przejmująca spółka będzie nabywać towary na podstawie umów sprzedaży. W sklepach sprzedawane są tylko „własne” towary. Wnioskodawca jest producentem odzieży pod markami „L.” oraz „F.”. Sprzedaje je detalicznie we własnych sklepach lub hurtowo do przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną odzieży.Dlatego też po zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przejmująca spółka będzie kupować towary od wnioskodawcy.

Sklepy oznaczone są logo: „L.” oraz „F.”. Sklepy po przejęciu również będą działały pod tymi szyldami, tak więc zbycie będzie obejmowało także te składniki.

Przedmiotem zbycia będą również należności i zobowiązania (głównie dotyczyć to będzie rozliczenia z wynajmującym czy pracownikami).

W zakresie usług związanych z funkcjonowaniem sklepu (sprzątanie, monitoring, ochrona, itp.) to czynności te świadczone są przez wynajmujących (galerie handlowe) w ramach umowy najmu. Wraz z przeniesieniem praw i obowiązków z umów najmu na przejmującą spółkę, przejdą również prawa i obowiązki związane z tymi usługami. Natomiast w zakresie serwisu kasowego, to potrzebne będą nowe kasy fiskalne, dlatego też konieczna będzie nowa umowa. W zakresie sprzętu komputerowego nie ma stałych umów o współpracy, aczkolwiek przejmująca spółka będzie współpracować z dotychczasowymi kontrahentami wnioskodawcy

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że mające być przedmiotem zbycia sklepy (zlokalizowane w różnych częściach kraju) można uznać za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Każdy ze sklepów jest organizacyjnie, finansowo i funcjonalnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, każdy mógłby stanowić odrębne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze (sprzedaż detaliczną odzieży). Każdy sklep posiada własny magazyn oraz zapasy towarów handlowych, własnych pracowników oraz odrębną umowę najmu. Przedmiotem zbycia będą należności i zobowiązania każdego ze sklepów, oraz logo, pod którym sklepy będą prowadziły swoją działalność.

W konsekwencji, w analizowanej sprawie dojdzie do zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa i czynność ta, na mocy art. 6 pkt 1 ustawy, będzie wyłączona z zakresu opodatkowania podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/443-1099/11/AM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.