IPPP1/4512-273/16-4/KR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, który wpłynął do Organu dnia 25 marca 2016 r., uzupełniony pismem z dnia 10 czerwca 2016 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 10 czerwca 2016 r. (skutecznie doręczone 10 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, uzupełniony pismem z dnia 10 czerwca 2016 r.,będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 10 czerwca 2016 r. (skutecznie doręczone 10 czerwca 2016 r.) dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca koncentruje swoją działalność wokół handlu paliwami.

W ramach prowadzonego przedsiębiorstwa w Spółce, wyodrębnione są następujące działy:

 1. Dział stacji paliwa (dalej: „Dział Stacji Paliw”);
 2. Dział transportu (dalej: „Dział Transportu”);
 3. Dział nieruchomości (dalej: „Dział Nieruchomości”);
 4. Dział hurtowego obrotu paliwami (dalej: „Dział Hurtowy”);
 5. Dział administracyjny (dalej: „Dział Administracyjny”).

Do zadań Działu Stacji Paliw należy w szczególności:

 • prowadzenie sprzedaży na stacjach paliw będących własnością lub dzierżawionych przez Spółkę;
 • eksploatacja urządzeń na stacjach paliw, dbanie o ich należyty stan techniczny oraz dokonywanie bieżących przeglądów i napraw związanych z urządzeniami;
 • nadzór nad terminowością i prawidłowością przeglądów wymaganych przepisami prawa;
 • dokonywanie odbiorów prac wykonywanych na stacjach paliw;
 • planowanie, analizowanie inwestycji i remontów;
 • przygotowywanie inwestycji i remontów, w tym pozyskiwanie niezbędnych zezwoleń, negocjacje umów z wykonawcami i przygotowywanie potrzebnej dokumentacji;
 • przygotowywanie ofert w ramach zamówień publicznych związanych ze sprzedażą na stacjach paliw oraz obsługa umów zawieranych w ramach zamówień publicznych;
 • kontrola jakości świadczonych usług;
 • prowadzenie działań marketingowych;
 • pozyskiwanie nowych klientów;
 • działania logistyczne, w szczególności w zakresie optymalnego, dostosowanego do niezbędnych potrzeb zakupów materiałowych i utrzymywania zapasów magazynowych,
 • obsługa innych umów w związku z działalnością prowadzoną przez dział i podległe komórki organizacyjne;
 • rozliczenia z klientami stacji i innymi podmiotami w związku z zawartymi umowami, w tym nadzorowanie terminowego regulowania płatności;
 • obsługa reklamacji.

Do zadań Działu Transportu należy w szczególności:

 • zawieranie umów o świadczenie usług transportowych z podmiotami trzecimi;
 • realizacja zawartych umów o świadczenie usług transportowych;
 • przyjmowanie zleceń transportowych od pracowników działów;
 • koordynacja i optymalizacja wykonywanych usług transportowych;
 • eksploatacja pojazdów znajdujących się w dyspozycji Spółki;
 • dbanie o należyty stan techniczny pojazdów, w tym dokonywanie konserwacji pojazdów, napraw bieżących oraz przeglądów technicznych;
 • kontrola jakości świadczonych usług;
 • prowadzenie działań marketingowych;
 • pozyskiwanie nowych klientów na usługi transportowe;
 • działania logistyczne, w szczególności w zakresie optymalnego, dostosowanego do niezbędnych potrzeb zakupów materiałowych i utrzymywania zapasów magazynowych;
 • obsługa innych umów w związku z działalnością prowadzoną przez dział i podległe komórki organizacyjne;
 • rozliczenia ze zleceniodawcami usług transportowych i innymi podmiotami w związku z zawartymi umowami, w tym nadzorowanie terminowego regulowania płatności;
 • obsługa reklamacji.

Do zadań Działu Nieruchomości należy w szczególności:

 • zawieranie umów najmu lub dzierżawy nieruchomości znajdujących się w dyspozycji Spółki;
 • realizacja zawartych umów najmu lub dzierżawy, w tym utrzymywanie bieżącego kontaktu z najemcami lub dzierżawcami;
 • eksploatacja nieruchomości znajdujących się w dyspozycji Spółki oraz dbanie o ich należyty stan techniczny, w tym dokonywanie bieżących napraw;
 • prowadzenie działań marketingowych;
 • planowanie, analizowanie inwestycji i remontów;
 • przygotowywanie inwestycji i remontów, w tym pozyskiwanie niezbędnych zezwoleń, negocjacje umów z wykonawcami i przygotowywanie potrzebnej dokumentacji;
 • poszukiwanie nowych nieruchomości, zgodnych z kierunkiem działania Spółki;
 • obsługa innych umów w związku z działalnością prowadzoną przez dział i podległe komórki organizacyjne;
 • rozliczenia z najemcami i dzierżawcami, a także z innymi podmiotami w związku z zawartymi umowami, w tym nadzorowanie terminowego regulowania płatności;
 • obsługa reklamacji;
 • nadzór nad prawidłowością i aktualnością wpisów ujawnianych w księgach wieczystych nieruchomości;
 • pilnowanie terminowości i prawidłowości uiszczania należności publicznoprawnych związanych z nieruchomościami.

Do zadań Działu Hurtowego należy m.in. zawieranie umów z klientami hurtowymi, obsługa umów zawieranych z klientami hurtowymi, w tym przyjmowanie zamówień i ich koordynacja z Działem Transportu, przygotowywanie ofert w ramach zamówień publicznych oraz obsługa umów zawieranych w ramach zamówień publicznych, pozyskiwanie nowych klientów hurtowych, obsługa innych umów w związku z działalnością prowadzoną przez dział i podległe komórki organizacyjne, rozliczenia z klientami hurtowymi i innymi podmiotami w związku z zawartymi umowami, w tym nadzorowanie terminowego regulowania płatności.

Natomiast do Działu Administracyjnego należy m.in. przygotowywanie dokumentacji na potrzeby poszczególnych działów oraz organów Spółki, bieżący kontakt z biurem księgowym oraz z radcą prawnym Spółki, nadzór nad terminowym wpłacaniem podatków i innych należności, do zapłaty których zobowiązana jest Spółka, zgodnie z informacjami przekazywanymi przez biuro księgowe, obsługa korespondencji, w tym przyjmowanie korespondencji i jej dystrybucja do poszczególnych działów. Wyodrębnienie powyżej wymienionych działów wynika z regulaminu organizacyjnego Spółki.

Wnioskodawca planuje dokonać zbycia w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) Działu stacji paliw, Działu transportu oraz Działu Nieruchomości na rzecz innych spółek z o.o. (dalej: „Nabywcy)”. Każdy ze zbywanych działów trafi do odrębnego Nabywcy.

Na moment aportu działy będą wykazywać następujące cechy:

 1. wyodrębnienie działów w ramach przedsiębiorstwa Spółki nastąpiło w drodze sformalizowanego aktu wewnętrznego - regulaminu organizacyjnego Spółki. Regulamin zawiera m. in. ramowy zakres obowiązków i uprawnień każdego z działów, zakres praw i obowiązków kierowników działów oraz pracowników;
 2. do wyodrębnionych działów zostały przypisane składniki materialne i niematerialne umożliwiające ich samodzielne działanie. Przypisane składniki są funkcjonalnie związane z poszczególnymi działami. Przypisane poszczególnym działom składniki majątku umożliwiają działom ich funkcjonowanie jako odrębne samodzielne przedsiębiorstwa (należy przy tym wskazać, iż część składników majątku Spółki służy działalności każdego z działów).
 3. w zakładowym planie kont Spółki utworzone zostały konta ewidencyjne dotyczące wyłącznie gospodarki finansowej wyodrębnionych działów; Spółka prowadzi więc rozliczenia księgowe w taki sposób, że możliwe jest zidentyfikowanie przychodów, kosztów oraz aktywów i pasywów (w tym należności zobowiązań) poszczególnych działów. Księgowość Działu Transportu prowadzi odrębny podmiot.
 4. do wyodrębnionych działów są przypisane należności i zobowiązania związane z ich działalnością;
 5. mogą zostać zatrudnieni pracownicy, którzy będą przypisani do wybranego działu.

W wyniku zbycia na Nabywcę może nie dojść do przeniesienia całości zobowiązań należności związanych z działalnością zbywanych działów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wydzielone w Spółce Dział Stacji Paliw, Dział Transportu oraz Dział Nieruchomości będą stanowić na moment wkładu niepieniężnego (aportu) zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT...
 2. W razie udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytani nr 1, czy zbycie w drodze w wkładu niepieniężnego (aportu) Działu Stacji Paliw, Działu Transportu oraz Działu Nieruchomości jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa skutkować będzie powstaniem po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 1

Wydzielone w Spółce Dział Stacji Paliw, Dział Transportu oraz Dział Nieruchomości będą stanowić na moment wkładu niepieniężnego (aportu) zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 1

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT: „Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa - rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

Zgodnie z powyższym na gruncie podatkowym mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa (dalej także jako: „ZCP”), jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

W związku z tym, że ustawodawca nie definiuje w jaki sposób spełnienie powyższych przesłanek powinno być weryfikowane, konieczne jest odwołanie się do stanowisk organów podatkowych w tym zakresie.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa to przede wszystkim zespół składników materialnych i niematerialnych.

Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 stycznia 2013 r., sygn. IPPP1/443-1076/12-2/MPe:

(...) zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).” Zespół składników materialnych i niematerialnych musi być dodatkowo organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 29 czerwca 2011 r., sygn. IPPP1-443-702/11-2/MP uznał:

„Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonywana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne i niematerialne w tym zobowiązania odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa, obrotowe, ale także czynnik ludzki, a więc pracownicze.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów, oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest, aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (tak, aby można było przejąć funkcje gospodarcze).”

Wyodrębnienie finansowe wymaga więc posiadania takiego systemu ewidencji, który umożliwia przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jak wynika ze stanowisk organów w indywidualnych interpretacjach przez taki system należy rozumieć odrębne plany finansowe, odrębne budżety oraz prowadzenie zakładowych planów kont, na których księgowane są wyłącznie zdarzenia gospodarcze związane z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Taką interpretację przedstawił przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji z dnia 18 marca 2008 r., sygn. IBPB3/423-100/08/MS/KAN-3205/12/07.

Na dodatkową przesłankę odrębności finansowej zwrócił uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji z dnia 11 lutego 2008 r., sygn. IP-PB3-423-418/07-2/MB, w której wskazał, że odrębność finansowa wymaga posiadania rachunku bankowego, na który wpływać będą środki generowane przez danego rodzaju działalność gospodarczą oraz z którego regulowane będą zobowiązania związane z tą działalnością. W ten sposób finansowe wyodrębnienie danego zespołu składników majątkowych wykraczać będzie poza wymiar ewidencyjny, co oznaczać będzie, że zapewniona zostanie faktyczna możliwość zarządzania danym zespołem składników majątkowych oraz przypisanymi do tego zespołu składników zasobami ludzkimi, a ewidencyjne wyodrębnienie kont będzie miało wymiar nie tylko informacyjny.

Organy podatkowe precyzują również, jak należy rozumieć zdolność ZCP do działania jako samodzielne przedsiębiorstwo. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 29 czerwca 2011 r., nr IPPP1-443-702/11-2/MP uznał, iż:

Odnośnie wyodrębnienia funkcjonalnego to kryterium to sprowadza się do ustalenia czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Nie budzi bowiem wątpliwości to, iż aby wydzielona część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, musi ona posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego, jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. O wyodrębnieniu funkcjonalnym może np. świadczyć posiadanie własnej grupy kontrahentów, z którymi istnieją bezpośrednie relacje handlowe.

Reasumując, zdaniem Spółki, aby uznać część przedsiębiorstwa za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o CIT powinny być spełnione następujące przesłanki:

 • finansowe wyodrębnienie w istniejącym przedsiębiorstwie polegające na istnieniu odrębnych kont dotyczących działalności ZCP;
 • organizacyjne wyodrębnienie ZCP w strukturze istniejącego przedsiębiorstwa jako dział, wydział, oddział itp.; przyporządkowanie pracowników oraz majątku do ZCP;
 • możliwość kontynuacji dotychczasowych zadań ZCP, w przypadku przeniesienia na nowy podmiot;
 • istnienie w ramach ZCP składników materialnych i niematerialnych.

Reasumując należy stwierdzić, że na moment aportu Dział Stacji Paliw, Dział Transportu oraz Dział Nieruchomości będą spełniać wszelkie warunki do uznania za ZCP w rozumieniu analizowanych przepisów ustawy o VAT. Należy bowiem uznać, iż:

 1. Istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań:
  1. Dział Stacji Paliw będzie funkcjonował w oparciu o dające się wyodrębnić składniki materialne (np. stacje paliw) składniki niematerialne (np. umowy z kontrahentami, pozwolenia);
  2. Dział Transportu będzie funkcjonował w oparciu o dające się wyodrębnić składniki materialne (np. środki transportu) składniki niematerialne (np. umowy z kontrahentami o świadczenie usług transportowych);
  3. Dział Nieruchomości będzie funkcjonował w oparciu o dające się wyodrębnić składniki materialne (np. nieruchomości) składniki niematerialne (np. umowy najmu/dzierżawy);
 2. Zespół składników materialnych i niematerialnych na dzień wydzielenia będzie organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie:
  1. działy są wyodrębnione organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki w drodze regulaminu organizacyjnego Spółki.
  2. Spółka prowadzi rozliczenia księgowe w taki sposób, że możliwe jest zidentyfikowanie przychodów, kosztów oraz aktywów i pasywów (w tym należności i zobowiązań) Działu Stacji Paliw oraz Działu Nieruchomości. Rozliczenia księgowe Działu Transportu prowadzi zewnętrzny podmiot.
  3. Jeżeli w którymś ze zbywanych działów będą przydzieleni pracownicy, zostaną oni przejęci w trybie art. 231 Kodeksu pracy przez Nabywcę.
  4. Działy posiadają wyodrębnione i przyporządkowane zobowiązania związane z ich działalnością.
 3. Składniki majątkowe przyporządkowane do działów służą realizacji określonych zadań gospodarczych, którymi m.in. są:
  1. w przypadku Działu Stacji Paliw:
   • detaliczna sprzedaż paliw;
   • pozyskiwanie nowych stałych klientów;
   • obsługa stałych klientów;
   • planowanie, analizowanie inwestycji i remontów;
   • przygotowywanie inwestycji i remontów, w tym pozyskiwanie niezbędnych zezwoleń, negocjacje umów z wykonawcami i przygotowywanie potrzebnej dokumentacji;
   • przygotowywanie ofert w ramach zamówień publicznych związanych ze sprzedażą na stacjach paliw oraz obsługa umów zawieranych w ramach zamówień publicznych;
  2. w przypadku Działu Transportu:
   • zawieranie umów o świadczenie usług transportowych z podmiotami trzecimi;
   • realizacja zawartych umów o świadczenie usług transportowych;
   • dbanie o należyty stan techniczny pojazdów, w tym dokonywanie konserwacji pojazdów, napraw bieżących oraz przeglądów technicznych;
   • pozyskiwanie nowych klientów na usługi transportowe;
  3. w przypadku Działu Nieruchomości:
   • pozyskiwanie nowych klientów na usługi transportowe;
   • zawieranie umów najmu lub dzierżawy nieruchomości znajdujących się w dyspozycji Spółki;
   • realizacja zawartych umów najmu lub dzierżawy, w tym utrzymywanie bieżącego kontaktu z najemcami lub dzierżawcami;
   • eksploatacja nieruchomości oraz dbanie o ich należyty stan techniczny, w tym dokonywanie bieżących napraw;
   • planowanie, analizowanie inwestycji i remontów;
   • przygotowywanie inwestycji i remontów, w tym pozyskiwanie niezbędnych zezwoleń, negocjacje umów z wykonawcami i przygotowywanie potrzebnej dokumentacji;
   • poszukiwanie nowych nieruchomości, zgodnych z kierunkiem działania.
 4. Zespół składników składających się na poszczególne działy mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze”. (Dział Stacji Paliw, Dział Transportu oraz Dział Nieruchomości będą prowadzić samodzielnie działalność określoną w opisie zdarzenia przyszłego, jak również samodzielną gospodarkę finansową (w szczególności ponoszone koszty działania działów będą pokrywane w pierwszej kolejności z uzyskiwanych przez dział przychodów) wyodrębnioną z gospodarki finansowej Spółki;

W konsekwencji, jak wynika z analizowanego stanu faktycznego, wyodrębnione Dział Stacji Paliw, Dział Transportu oraz Dział Nieruchomości będą spełniać wszelkie warunki do uznania za ZCP w rozumieniu analizowanych przepisów ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 2

W razie udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytani nr 1, zbycie w drodze w wkładu niepieniężnego (aportu) Działu Stacji Paliw, Działu Transportu oraz Działu Nieruchomości jako ZCP nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 2

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tym samym zbycie w drodze aportu Działu Stacji Paliw, Działu Transportu oraz Działu Nieruchomości jako transakcje dotyczące ZCP, nie będą więc podlegać opodatkowaniu VAT.

Powyższe stanowisko potwierdza praktyka organów podatkowych, przykładowo:

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji z dnia 24 lutego 2016 r., sygn. IPPP3/4512-1080/15-4/WH wskazał, że:

opisany przez Wnioskodawcę zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, tworzący Dział dystrybucji specjalistycznej oraz Dział usług wspólnych posiada cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy, tym samym spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zatem transakcję wniesienia aportem do Spółki Nabywającej Działu dystrybucji specjalistycznej oraz Dział usług wspólnych należy uznać za czynności niepodlegające przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji z dnia 19 lutego 2016 r., sygn. IBPP3/4512-892/15/BJ, dodał, że:

zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, wniesienie aportem Działu handlu hurtowego do spółki z o.o. stanowić będzie czynność, która jest wyłączona spod działania ustawy o podatku od towarów i usług, tj. nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem. Przedmiot wniesienia będzie obejmował składniki materialne i niematerialne, z wyłączeniem pewnych składników, co jednak pozostaje bez wpływu na możliwość kontynuowania działalności po Aporcie przez Nabywcę.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji z dnia 30 maja 2014 r., sygn. IPPP2/443-277/14-3/DG, w której zostało wskazane, iż: „czynność przekazania do Spółki, w wyniku podziału przez wydzielenie, składników materialnych i niematerialnych związanych z Biurem, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na postawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji z dnia 20 maja 2014 r., sygn. IPPP2/443-310/14-2/KOM uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy zgodnie z którym:

planowane Wydzielenie (tj. opisany w niniejszym Wniosku podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych, przypisanych do Pionu Dystrybucyjnego, i przeniesienie go do Spółki Przejmującej) po stronie Wnioskodawcy nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, aport Działu Stacji Paliw, Działu Transportu oraz Działu Nieruchomości jako ZCP w zamian za udziały Nabywców nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ustawy.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto z art. 2 pkt 27e wynika, że dla celów stosowania ustawy przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest więc to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m. in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca koncentruje swoją działalność wokół handlu paliwami.

W ramach prowadzonego przedsiębiorstwa w Spółce, wyodrębnione są następujące działy:

 1. Dział stacji paliwa (dalej: „Dział Stacji Paliw”);
 2. Dział transportu (dalej: „Dział Transportu”);
 3. Dział nieruchomości (dalej: „Dział Nieruchomości”);
 4. Dział hurtowego obrotu paliwami (dalej: „Dział Hurtowy”);
 5. Dział administracyjny (dalej: „Dział Administracyjny”).

Wnioskodawca planuje dokonać zbycia w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) Działu stacji paliw, Działu transportu oraz Działu Nieruchomości na rzecz innych spółek z o.o. (dalej: „Nabywcy”). Każda ze zbywanych działów trafi od odrębnego Nabywcy.

Na moment aportu działy będą wykazywać następujące cechy:

 1. wyodrębnienie działów w ramach przedsiębiorstwa Spółki nastąpiło w drodze sformalizowanego aktu wewnętrznego - regulaminu organizacyjnego Spółki. Regulamin zawiera m. in. ramowy zakres obowiązków i uprawnień każdego z działów, zakres praw i obowiązków kierowników działów oraz pracowników;
 2. do wyodrębnionych działów zostały przypisane składniki materialne i niematerialne umożliwiające ich samodzielne działanie. Przypisane składniki są funkcjonalnie związane z poszczególnymi działami. Przypisane poszczególnym działom składniki majątku umożliwiają działom ich funkcjonowanie jako odrębne samodzielne przedsiębiorstwa (należy przy tym wskazać, iż część składników majątku Spółki służy działalności każdego z działów).
 3. w zakładowym planie kont Spółki utworzone zostały konta ewidencyjne dotyczące wyłącznie gospodarki finansowej wyodrębnionych działów; Spółka prowadzi więc rozliczenia księgowe w taki sposób, że możliwe jest zidentyfikowanie przychodów, kosztów oraz aktywów i pasywów (w tym należności i zobowiązań) poszczególnych działów. Księgowość Działu Transportu prowadzi odrębny podmiot.
 4. do wyodrębnionych działów są przypisane należności i zobowiązania związane z ich działalnością;
 5. mogą zostać zatrudnieni pracownicy, którzy będą przypisani do wybranego działu.

W wyniku zbycia na Nabywcę może nie dojść do przeniesienia całości zobowiązań i należności związanych z działalnością zbywanych działów.

W związku z tak przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą opodatkowania zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w postaci działów i przyporządkowanie do nich zespołu aktywów i pasywów w tym również należności i zobowiązań; prowadzenie dla działu odrębnych kont, umożliwiających ewidencję przychodów, kosztów, aktywów i pasywów dla wybranego działu, jak również przyporządkowanie do nich personelu oraz innych elementów wymienionych w opisanym zdarzeniu jest wystarczającą przesłanką do uznania, że w niniejszej sprawie wydzielone przez Wnioskodawcę części przedsiębiorstwa stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. Przy zastosowaniu wydzielonych składników możliwe będzie prowadzenie działalności gospodarczej.

Zatem, transakcja przeniesienia przez Wnioskodawcę zorganizowanych części jego przedsiębiorstwa w wyniku podziału spółki, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.