IPPP1/4512-214/16-2/KC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie uznania wydzielonego z przedsiębiorstwa Działu Zarządzania Projektami za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy oraz zastosowania do transakcji art. 6 ustawy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2016 r. (data wpływu 10 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wydzielonego z przedsiębiorstwa Działu Zarządzania Projektami za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy oraz zastosowania do transakcji art. 6 ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wydzielonego z przedsiębiorstwa Działu Zarządzania Projektami za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy oraz zastosowania do transakcji art. 6 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca należy do grupy kapitałowej R. w Polsce (dalej: „Grupa”) prowadzącej głównie działalność deweloperską. Działalność Spółki w ramach Grupy polega na prowadzeniu na rzecz podmiotów powiązanych obsługi księgowej i administracyjnej, najmu powierzchni biurowej oraz świadczenia usług prowadzenia biura, usług obsługi klienta oraz zarządzania projektami inwestycyjnymi.

Obecnie, przeprowadzana jest reorganizacja aktualnej struktury Grupy. W ramach reorganizacji mającej na celu zwiększenie efektywności wykorzystania składników majątkowych Wnioskodawca zamierza dokonać ich grupowania w podmiotach pełniących specyficzne funkcje w ramach Grupy. Jednym z analizowanych rozwiązań jest podział Spółki przez wydzielenie w oparciu o art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.; dalej: „KSH”), w wyniku którego część funkcji i składników przedsiębiorstwa Spółki zostanie przeniesiona do powiązanej spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce.

Przed dniem podziału, działalność Spółki opisana powyżej prowadzona będzie odrębnie przez dwa działy: Dział Księgowo - Administracyjny i Dział Zarządzania Projektami, które realizować będą swoje funkcje w oparciu o przypisane do ich odrębnych działalności składniki materialne i niematerialne, w tym aktywa i pasywa oraz wyspecjalizowany personel.

 1. Dział Księgowo – Administracyjny

Dział Księgowo - Administracyjny zajmować się będzie świadczeniem usług obsługi księgowej i administracyjnej, wynajmu powierzchni biurowej oraz świadczeniem usług prowadzenia biura dla pozostałych spółek z Grupy. Działalność ta będzie miała charakter pomocniczy w stosunku do działalności operacyjnej spółek z Grupy.

W celu realizacji założonych zadań, do Działu Księgowo - Administracyjnego przypisana będzie część aktywów i pasywów Spółki, związanych z opisaną powyżej działalnością. Do składników Działu Księgowo - Administracyjnego należeć będą m.in. następujące aktywa:

 1. oprogramowanie księgowe;
 2. komputery i inny sprzęt biurowy;
 3. meble;
 4. lokale przeznaczone pod wynajem na rzecz podmiotów spoza Grupy - o ile wcześniej nie dojdzie do ich zbycia;
 5. tytuł prawny do nieruchomości, tj. umowa najmu powierzchni biurowej, w części wykorzystywanej na potrzeby Działu Księgowo - Administracyjnego,
 6. środki pieniężne zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym dedykowanym dla Działu Księgowo - Administracyjnego.

Do zobowiązań opisywanego Działu Księgowo - Administracyjnego należeć będą w szczególności zobowiązania handlowe, zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek, zobowiązania z tytułu najmu powierzchni biurowej oraz zobowiązania pracownicze.

Dział Księgowo - Administracyjny uzyskiwać będzie przychody z tytułu świadczenia powyżej opisanych usług prowadzenia ksiąg rachunkowych, wynajmu powierzchni i obsługi biurowej na rzecz innych podmiotów z Grupy. Poza wynagrodzeniem za opisane usługi, Dział Księgowo - Administracyjny może uzyskiwać przychody także z innych tytułów, np. z wynajmu nieruchomości na rzecz podmiotów spoza Grupy, przychody finansowe lub z tytułu zbycia składników majątkowych.

Do kosztów związanych z działalnością Działu Księgowo - Administracyjnego należeć mogą m.in. następujące rodzaje wydatków:

 • koszty najmu nieruchomości,
 • koszty pracowników przypisanych do Działu Księgowo-Administracyjnego (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, świadczenia pozapłacowe),
 • koszty wynagrodzeń osób współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych przypisanych do Działu Księgowo - Administracyjnego,
 • koszty wyposażenia biurowego, w tym m.in. meble (biurka, krzesła, szafy) i różnego rodzaju akcesoria biurowe,
 • koszty wyposażenia technicznego, na które składają się m.in.: zestawy komputerowe,
 • koszty doradztwa zewnętrznego,
 • koszty licencji na oprogramowanie,
 • koszty-finansowania zewnętrznego i ubezpieczeń,
 • koszty podatków i opłat.

Dział Księgowo-Administracyjny będzie prowadził swoją działalność w oparciu o pracowników zatrudnionych w Spółce oraz w oparciu o osoby współpracujące ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych, posiadających doświadczenie i wiedzę konieczną do realizacji zadań Działu. Z perspektywy organizacyjnej, Dział Księgowo-Administracyjny zostanie formalnie wyodrębniony w regulaminie organizacyjnym Spółki, określającym schemat organizacyjny Działu Księgowo-Administracyjnego oraz podział stanowisk przypisanych do funkcji realizowanych przez ten Dział. Należy podkreślić, że pracownicy przypisani do Działu Księgowo - Administracyjnego podlegać będą odrębnemu od Działu Zarządzania Projektami kierownictwu, w ramach odrębnej, hierarchicznej struktury podległości służbowej.

Ewidencja księgowa, prowadzona dla Wnioskodawcy do celów zarządczych i kontrolingowych będzie umożliwiać identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów związanych z prowadzeniem działalności w ramach Działu Księgowo - Administracyjnego. Koszty i przychody związane z działalnością Działu Księgowo - Administracyjnego wynikające ze sprzedaży usług księgowych przyporządkowane będą przez Wnioskodawcę na podstawie prowadzonych ewidencji. Ponadto, Wnioskodawca dokonywać będzie alokacji kosztów pośrednich, dotyczących działalności obu Działów, tj. Działu Księgowo - Administracyjnego i Działu Zarządzania Projektami. Na podstawie prowadzonych przez Spółkę ksiąg i ewidencji możliwe więc będzie ustalenie odrębnego wyniku finansowego (kosztów i przychodów) każdego z Działów.

 1. Dział Zarządzania Projektami

Dział Zarządzania Projektami zajmować się będzie obsługą klienta oraz zarządzaniem projektami inwestycyjnymi.

Dział Zarządzania Projektami realizować będzie m.in. następujące zadania:

 1. obsługa klientów w imieniu spółek z Grupy,
 2. przygotowanie produktów do sprzedaży,
 3. wybór projektantów i wykonawców,
 4. kontrola projektu,
 5. zarządzanie finansami projektów spółek z Grupy (w tym, zarządzanie przepływami gotówki, przygotowywanie i aktualizacja budżetów operacyjnych, przygotowywanie pakietów konsolidacyjnych),
 6. nadzór nad inwestycjami,
 7. koordynacja współpracy z generalnym wykonawcą.

W celu realizacji założonych zadań, do Działu Zarządzania Projektami przypisana będzie część aktywów i pasywów przedsiębiorstwa Spółki, związanych z opisaną powyżej działalnością. Na składniki Działu Zarządzania Projektami składać się będą między innymi:

 1. oprogramowanie CRM oraz oprogramowanie pozwalające na automatyzację procesów biznesowych (tzw. workflow);
 2. komputery i inny sprzęt biurowy;
 3. wyposażenie biurowe, w tym m.in. meble (biurka, krzesła, szafy) i różnego rodzaju akcesoria biurowe,
 4. wyposażenie techniczne, na które składają się m.in.: zestawy komputerowe, telefony,
 5. samochody,
 6. tytuł prawny do nieruchomości, tj. umowa najmu powierzchni biurowej, w części wykorzystywanej na potrzeby Działu Zarządzania Projektami,
 7. środki pieniężne zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym dedykowanym dla Działu Zarządzania Projektami.

Do zobowiązań Działu Zarządzania Projektami należeć mogą w szczególności zobowiązania wynikające z realizacji zadań opisywanego Działu, w tym zobowiązania z tytułu wynagrodzeń należnych pracownikom Działu Zarządzania Projektami, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osób współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych - przypisanych do Działu Zarządzania Projektami, zobowiązania handlowe, zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek, zobowiązania z tytułu leasingu samochodów, a także infrastruktury informatycznej. Ponadto, do zobowiązań przypisanych do działalności Działu Zarządzania Projektami należeć będą również rozliczenia międzyokresowe związane z tym Działem.

Wynagrodzenie otrzymywane za świadczone usługi stanowić będzie główne źródło przychodów Działu Zarządzania Projektami. Poza wynagrodzeniem za usługi zarządzania opisane powyżej, Dział Zarządzania Projektami może uzyskiwać przychody także z innych tytułów, np. przychody finansowe lub z tytułu zbycia składników majątkowych.

Natomiast do kosztów mogą należeć m.in. następujące rodzaje wydatków:

 • koszty najmu nieruchomości biurowej,
 • koszty pracowników przypisanych do Działu Zarządzania Projektami (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, świadczenia pozapłacowe),
 • koszty wynagrodzeń osób współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych-przypisanych do Działu Zarządzania Projektami,
 • koszty wyposażenia biurowego, w tym m.in. meble (biurka, krzesła, szafy) i różnego rodzaju akcesoria biurowe,
 • koszty wyposażenia technicznego, na które składają się m.in.: zestawy komputerowe,
 • koszty licencji na oprogramowanie,
 • koszty podatków i opłat.

Dział Zarządzania Projektami będzie prowadził swoją działalność poprzez pracowników zatrudnionych w Spółce oraz w oparciu o osoby współpracujące ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych - przypisane do Działu Zarządzania Projektami, posiadających doświadczenie i wiedzę konieczną do realizacji zadań Działu.

Z perspektywy organizacyjnej, Dział Zarządzania Projektami zostanie formalnie wyodrębniony w regulaminie organizacyjnym Spółki określającym schemat organizacyjny Działu i podział stanowisk przypisanych do funkcji realizowanych przez ten Dział. Ponadto, Dział Zarządzania Projektami podlegać będzie osobnemu kierownictwu, w oparciu o hierarchiczną strukturę podległości służbowej.

Dział Zarządzania Projektami posiadać będzie przypisane wyłącznie do swojej działalności rachunki bankowe, a ewidencja księgowa prowadzona przez Wnioskodawcę do celów zarządczych i controlingowych, będzie umożliwiać w każdym czasie identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie Działu Zarządzania Projektami. W szczególności, podkreślenia wymaga, że w oparciu o dane wynikające z ewidencji księgowej Wnioskodawcy dla potrzeb wewnętrznych będą mogły być sporządzane odrębne bilanse i rachunki zysków i strat dla obu Działów.

Koszty i przychody związane z działalnością Działu Zarządzania Projektami przyporządkowane będą przez Wnioskodawcę na podstawie prowadzonych ewidencji. Ponadto, Wnioskodawca będzie dokonywać alokacji kosztów pośrednich, dotyczących działalności obu Działów, tj. Działu Zarządzania Projektami i Działu Księgowo - Administracyjnego.

 1. Rozwój działalności

Z uwagi na planowaną reorganizację, mającą na celu zwiększenie efektywności wykorzystania składników majątkowych, na podstawie art. 529 § 1 pkt 4) KSH (podział przez wydzielenie), Spółka planuje wydzielić ze swojej struktury Dział Zarządzania Projektami i przenieść go do spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce należącej do Grupy (dalej: „Spółka przejmująca”). Przedmiotem przeniesienia do Spółki przejmującej będą wszystkie składniki majątku związane z wyodrębnionym Działem Zarządzania Projektami, w tym wszystkie składniki majątkowe, zobowiązania i należności przypisane do tego Działu zgodnie z informacjami przedstawionymi powyżej, w tym także prawa i obowiązki wynikające z umów cywilnoprawnych związanych z działalnością Działu Zarządzania Projektami. Jednym ze skutków podziału przez wydzielenie i przejęcia Działu Zarządzania Projektami będzie także przeniesienie pracowników pomiędzy Spółką, a Spółką przejmującą, które nastąpi w trybie przejścia części zakładu pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy.

W oparciu o przejęty zbiór składników niematerialnych i materialnych przedsiębiorstwa Spółki w postaci Działu Zarządzania Projektami, Spółka przejmująca będzie kontynuować świadczenie usług stanowiących działalność operacyjną Działu Zarządzania Projektami.

Wnioskodawca przekaże Spółce przejmującej dokumenty (umowy, porozumienia, regulaminy, wykazy itp.) związane z działalnością prowadzoną przez Dział Zarządzania Projektami oraz udostępni zapisy ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy dotyczące wydzielanych zespołów składników majątkowych. Wnioskodawca umożliwi Spółce przejmującej również bieżący dostęp do dokumentów źródłowych stanowiących podstawę dokonywanych zapisów w księgach rachunkowych (faktury, rachunki itp.), które z uwagi na ciążące na Wnioskodawcy obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji księgowej i podatkowej Wnioskodawcy nie mogą zostać przekazane Spółce przejmującej w oryginale.

Po dniu wydzielenia, w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy pozostanie Dział Księgowo - Administracyjny zajmujący się odrębną (od Działu Zarządzania Projektami) częścią działalności Spółki. Wskutek podziału, Spółka przejmująca do której przeniesiony zostanie Dział Zarządzania Projektami, będzie prowadzić działalność w zakresie obsługi klientów i zarządzania projektami inwestycyjnymi, na bazie posiadanych i przejętych składników majątku oraz kadry pracowniczej i usługi osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, a także umów zawartych z klientami Działu Zarządzania Projektami.

Natomiast, od dnia wydzielenia przedsiębiorstwo Spółki stanowić będzie Dział Księgowo -Administracyjny świadczący usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, wynajmu powierzchni i obsługi biurowej na rzecz innych podmiotów z Grupy. Dział Księgowo - Administracyjny może także świadczyć usługi wynajmu nieruchomości na rzecz podmiotów spoza Grupy.

W wyniku wyodrębnienia spodziewaną korzyścią dla działalności Grupy w Polsce będzie zwiększenie efektywności wykorzystania składników majątkowych posiadanych przez Grupę. W szczególności, za wykonywaniem ich przez jeden, wyspecjalizowany podmiot w ramach Grupy, do której należy Wnioskodawca przemawiają argumenty wynikające z rachunku ekonomicznego (zwiększenie efektywności) oraz względów gospodarczych i praktycznych (optymalizacja i standaryzacja procesów). Z kolei, po wydzieleniu Spółka będzie mogła rozwijać działalność w ramach Działu Księgowo-Administracyjnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wyodrębniony w Spółce Dział Zarządzania Projektami będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a zatem jego przeniesienie w związku z planowanym podziałem Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Dział Zarządzania Projektami przenoszony w wyniku podziału przez wydzielenie do Spółki przejmującej (w tym składniki majątkowe oraz niemajątkowe oraz pracownicy i współpracownicy Działu Zarządzania Projektami), będzie, na dzień wydzielenia, stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a zatem jego przeniesienie w związku z planowanym podziałem Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle art. 6 ustawy o VAT, nie podlegają podatkowi od towarów i usług transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów”, w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w innej formie, np. tytułem podziału przez wydzielenie.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W świetle powyższego, należy uznać, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa dla potrzeb podatku VAT ma charakter analogiczny do definicji określonej w przepisach (art. 4a pkt 4) ustawy o CIT. Tym samym, w celu określenia, czy dany zespół składników przedsiębiorstwa może stanowić jego zorganizowaną część należy zbadać, czy charakteryzuje się on takimi samymi cechami, jak dla potrzeb CIT, tj. czy:

 1. w skład zespołu wchodzą składniki materialne i niematerialne, które pozostają w funkcjonalnym związku i są przeznaczone do wykonywania określonych zadań gospodarczych;
 2. posiada określone, wydzielone miejsce w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podatnika;
 3. został organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w przedsiębiorstwie podatnika;
 4. zespół składników niematerialnych i materialnych mógłby stanowić odrębne przedsiębiorstwo, w sposób samodzielny realizujące określone zadania gospodarcze.

Odnosząc się do wskazanych wyżej kryteriów pozwalających na stwierdzenie występowania w ramach przedsiębiorstwa Spółki zorganizowanych części przedsiębiorstwa mogących podlegać, np. wydzieleniu do innej spółki kapitałowej (Spółki przejmującej) w trybie podziału przez wydzielenie, Wnioskodawca na podstawie przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wskazuje, że wszystkie składniki majątku Wnioskodawcy (materialne i niematerialne), przypisane do Działu Księgowo - Administracyjnego oraz do Działu Zarządzania Projektami, oraz zobowiązania, będą pozostawać w ścisłym funkcjonalnym związku służąc prowadzeniu odrębnych działalności tych Działów.

O wyodrębnieniu funkcjonalnym i organizacyjnym Działu Księgowo - Administracyjnego świadczyć będą zarówno odrębne, realizowane zadania gospodarcze, jak i przypisanie wyłącznie do działalności tego Działu opisane we wniosku składniki materialne i niematerialne, w tym aktywa i pasywa, umożliwiające realizację prowadzonej działalności. Do składników materialnych należeć będą wskazane w opisie zdarzenia przyszłego powyżej składniki majątku (w tym oprogramowanie księgowe, komputery i inny sprzęt biurowy, meble, umowa najmu powierzchni biurowej, środki pieniężne zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym dedykowanym dla Działu Księgowo - Administracyjnego), w tym zobowiązania wynikające z umów związanych z realizowanymi zadaniami Działu Księgowo - Administracyjnego.

Dział Księgowo - Administracyjny będzie prowadził swoją działalność poprzez pracowników zatrudnionych w Spółce, a także w oparciu o osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, przypisanych do działalności Działu i posiadających doświadczenie i wiedzę konieczną do realizacji jego zadań.

Ponadto, Dział Księgowo-Administracyjny będzie wyodrębniony także na płaszczyźnie organizacyjnej, o czym świadczyć będzie osobna struktura organizacyjna Działu w ramach Spółki, podporządkowana realizowanym funkcjom.

Natomiast, w przypadku Działu Zarządzania Projektami, o wyodrębnieniu funkcjonalnym i organizacyjnym tego Działu świadczyć będą składniki materialne i niematerialne, w tym m.in. w szczególności: oprogramowanie CRM oraz oprogramowanie pozwalające na automatyzację procesów biznesowych (tzw. workflow), komputery i inny sprzęt biurowy, wyposażenie biurowe, w tym m.in. meble (biurka, krzesła, szafy) i różnego rodzaju akcesoria biurowe, wyposażenie techniczne, na które składają się m.in.: zestawy komputerowe, telefony, samochody, umowa najmu nieruchomości w części wykorzystywanej przez Dział Zarządzania Projektami, środki pieniężne zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym dedykowanym dla Działu Zarządzania Projektami.

Dział Zarządzania Projektami prowadzić będzie swoją działalność poprzez pracowników dotychczas zatrudnionych w Spółce, a także w oparciu o usługi świadczone przez osoby współpracujące ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych, przypisane do Działu Zarządzania Projektami. Pracownicy posiadać będą odpowiednie dla konkretnego stanowiska kwalifikacje, w tym niezbędną wiedzę techniczną w zakresie usług sprzedawanych Działu Zarządzania Projektami.

Tym samym, mając na uwadze przedstawione powyżej cechy obu Działów, ich wyodrębnienie funkcjonalne i organizacyjne nie powinno budzić wątpliwości, bowiem w ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy Dział Księgowo-Administracyjny i Zarządzania Projektami realizować będą swoje (odrębnie przypisane) funkcje w oparciu o odrębne składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania przypisane do odrębnych działalności. Ponadto, realizacja zadań poszczególnych Działów odbywać się będzie przy wykorzystaniu odrębnych kadr wyspecjalizowanych pracowników.

Stosownie do potrzeb wynikających z realizowanych przez Działy zadań, oparte one będą o odrębne regulaminy organizacyjne (bądź odrębne części regulaminu organizacyjnego), określające podział stanowisk pracy (w tym funkcji kierowniczych) przypisanych do poszczególnych Działów. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy warunek organizacyjnego wyodrębnienia podlegających wydzieleniu części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy należy uznać za spełniony.

W zakresie kryterium wyodrębnienia finansowego, Wnioskodawca podkreśla, że przepis art. 4a pkt 4 ustawy o CIT nie przewiduje wymogu prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa w czasie, gdy wchodzi ono w skład przedsiębiorstwa podatnika. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 18 marca 2008 r. sygn. IBPB3/423-100/08/MS, stwierdzając, że wyodrębnienie finansowe: „nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

Niemniej, w świetle informacji zawartych w opisie zdarzenia przyszłego, ewidencja księgowa prowadzona dla Wnioskodawcy do celów zarządczych i kontrolingowych, będzie umożliwiać w każdym czasie identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów, oraz aktywów i pasywów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie Działu Księgowo- Administracyjnego i Działu Zarządzania Projektami, funkcjonujących jako wyodrębnione części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Koszty i przychody związane z działalnością poszczególnych Działów przyporządkowane będą przez Wnioskodawcę na podstawie prowadzonych ewidencji. Ponadto, Wnioskodawca dokonywać będzie alokacji kosztów pośrednich, dotyczących działalności Działu Księgowo - Administracyjnego i Działu Zarządzania Projektami. Za wyodrębnieniem finansowym Działów przemawiać będzie także korzystanie z odrębnych rachunków bankowych i przyporządkowanej tym Działom gotówki w kasie Wnioskodawcy.

Tym samym, mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy opisywane powyżej, Dział Księgowo-Administracyjny i Dział Zarządzania Projektami będą również spełniać kryterium wyodrębnienia finansowego.

W świetle argumentacji przedstawionej w stanowisku Wnioskodawcy w przedmiocie pytania 1 i 2 niniejszego Wniosku, zdaniem Wnioskodawcy analizowany Dział Zarządzania Projektami spełnia powyższe przesłanki, tzn. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych pozostający w funkcjonalnym związku z prowadzoną działalnością i realizowanymi zadaniami gospodarczymi. Ponadto, jest on także wyodrębniony w strukturze Spółki w aspekcie funkcjonalnym (odrębne zadania), finansowym (przypisane aktywa, pasywa, w tym zobowiązania oraz możliwość identyfikacji kosztów i przychodów na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej do celów zarządczych i kontrolingowych) i organizacyjnym (odrębne regulaminy organizacyjne, wyspecjalizowane kadry pracowników, odrębne rachunki bankowe, itd.).

W ocenie Spółki, w analizowanych przypadkach warunek istnienia zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych będzie spełniony, ponieważ w skład Działu Zarządzania Projektami wejdą wszystkie składniki majątkowe (aktywa i pasywa), w tym także zobowiązania pozwalające na realizację powierzonych funkcji. Będą to zarówno składniki materialne (m.in. środki pieniężne, wyposażenie oraz środki trwałe), jak i niematerialne. Ponadto, do zespołów składników majątkowych będą należeć istniejące na dzień wydzielenia zobowiązania funkcjonalnie związane z działalnością Działu Zarządzania Projektami.

Podkreślenia wymaga, że składniki majątkowe i niemajątkowe przypisane do Działu Zarządzania Projektami, będą tworzyć odrębny zespół umożliwiający kontynuację działalności tego Działu w ramach struktury Spółki przejmującej, a zatem kontynuację osiągania z tego tytułu korzyści (w tym przychodów podlegających opodatkowaniu).

W powyższym zakresie równie istotnym elementem zorganizowanej części przedsiębiorstwa będą pracownicy Spółki, którzy zostaną przeniesieni do Spółki Przejmującej w oparciu o art. 231 Kodeksu Pracy, tzw. przejście zakładu pracy. Dzięki powyższemu, Spółka przejmująca w realizacji zadań Działu Zarządzania Projektami będzie mogła posługiwać się wykwalifikowaną, doświadczoną kadrą znającą specyfikę prowadzonej działalności oraz aktywa, pasywa i umowy podlegające przejęciu.

Tym samym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Dział Zarządzania Projektami stanowiący zespół składników niematerialnych i materialnych, stanowić będzie odrębne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące przypisane temu Działowi zadania gospodarcze.

Wskutek powyższego, Dział Zarządzania Projektami przenoszony w wyniku podziału przez wydzielenie do Spółki przejmującej (w tym składniki majątkowe oraz niemajątkowe oraz pracownicy Działu Zarządzania Projektami), będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

W konsekwencji, ponieważ w świetle przedstawionej argumentacji, rozważane przeniesienie w ramach podziału Działu Zarządzania Projektami dotyczyć będzie w istocie powiązanego funkcjonalnie zespołu składników majątkowych i niemajątkowych oraz personelu Spółki, Spółka stoi na stanowisku, że w świetle art. 6 pkt 1 ustawy o VAT w związku z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT przeniesienie Działu Zarządzania Projektami stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa nie będzie stanowić transakcji podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), dalej zwana ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – w myśl art. 7 ust.1 ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ustawy.

Z kolei, jak wynika z art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto z art. 2 pkt 27e wynika, że dla celów stosowania ustawy przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest więc to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m. in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako podmiot należący do grupy kapitałowej rozważa, w ramach działań reorganizacyjnych, podział Spółki przez wydzielenie w oparciu o art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku którego część funkcji i składników przedsiębiorstwa Wnioskodawcy zostanie przeniesiona do powiązanej spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce.

Przed dniem podziału, działalność Wnioskodawcy prowadzona będzie odrębnie przez dwa działy: Dział Księgowo - Administracyjny i Dział Zarządzania Projektami, które realizować będą swoje funkcje w oparciu o przypisane do ich odrębnych działalności składniki materialne i niematerialne, w tym aktywa i pasywa oraz wyspecjalizowany personel. Dział Księgowo - Administracyjny zajmować się będzie świadczeniem usług obsługi księgowej i administracyjnej, wynajmu powierzchni biurowej oraz świadczeniem usług prowadzenia biura dla pozostałych spółek z Grupy. Działalność ta będzie miała charakter pomocniczy w stosunku do działalności operacyjnej spółek z Grupy.

W celu realizacji założonych zadań, do Działu Księgowo - Administracyjnego przypisana będzie część aktywów i pasywów Spółki, związanych z opisaną powyżej działalnością. Do składników Działu Księgowo - Administracyjnego należeć będą m.in. następujące aktywa:

 1. oprogramowanie księgowe;
 2. komputery i inny sprzęt biurowy;
 3. meble;
 4. lokale przeznaczone pod wynajem na rzecz podmiotów spoza Grupy - o ile wcześniej nie dojdzie do ich zbycia;
 5. tytuł prawny do nieruchomości, tj. umowa najmu powierzchni biurowej, w części wykorzystywanej na potrzeby Działu Księgowo - Administracyjnego,
 6. środki pieniężne zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym dedykowanym dla Działu Księgowo - Administracyjnego.

Do zobowiązań opisywanego Działu Księgowo - Administracyjnego należeć będą w szczególności zobowiązania handlowe, zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek, zobowiązania z tytułu najmu powierzchni biurowej oraz zobowiązania pracownicze.

Dział Księgowo - Administracyjny uzyskiwać będzie przychody z tytułu świadczenia powyżej opisanych usług prowadzenia ksiąg rachunkowych, wynajmu powierzchni i obsługi biurowej na rzecz innych podmiotów z Grupy. Poza wynagrodzeniem za opisane usługi, Dział Księgowo - Administracyjny może uzyskiwać przychody także z innych tytułów, np. z wynajmu nieruchomości na rzecz podmiotów spoza Grupy, przychody finansowe lub z tytułu zbycia składników majątkowych.

Do kosztów związanych z działalnością Działu Księgowo - Administracyjnego należeć mogą m.in. następujące rodzaje wydatków:

 • koszty najmu nieruchomości,
 • koszty pracowników przypisanych do Działu Księgowo-Administracyjnego (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, świadczenia pozapłacowe),
 • koszty wynagrodzeń osób współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych przypisanych do Działu Księgowo - Administracyjnego,
 • koszty wyposażenia biurowego, w tym m.in. meble (biurka, krzesła, szafy) i różnego rodzaju akcesoria biurowe,
 • koszty wyposażenia technicznego, na które składają się m.in.: zestawy komputerowe,
 • koszty doradztwa zewnętrznego,
 • koszty licencji na oprogramowanie,
 • koszty finansowania zewnętrznego i ubezpieczeń,
 • koszty podatków i opłat.

Dział Księgowo-Administracyjny będzie prowadził swoją działalność w oparciu o pracowników zatrudnionych w Spółce oraz w oparciu o osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, posiadających doświadczenie i wiedzę konieczną do realizacji zadań Działu. Z perspektywy organizacyjnej, Dział Księgowo-Administracyjny zostanie formalnie wyodrębniony w regulaminie organizacyjnym Wnioskodawcy, określającym schemat organizacyjny Działu Księgowo-Administracyjnego oraz podział stanowisk przypisanych do funkcji realizowanych przez ten Dział.

Ewidencja księgowa, prowadzona dla Wnioskodawcy do celów zarządczych i kontrolingowych będzie umożliwiać identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów związanych z prowadzeniem działalności w ramach Działu Księgowo - Administracyjnego. Koszty i przychody związane z działalnością Działu Księgowo - Administracyjnego wynikające ze sprzedaży usług księgowych przyporządkowane będą przez Wnioskodawcę na podstawie prowadzonych ewidencji. Ponadto, Wnioskodawca dokonywać będzie alokacji kosztów pośrednich, dotyczących działalności obu Działów, tj. Działu Księgowo - Administracyjnego i Działu Zarządzania Projektami. Na podstawie prowadzonych przez Spółkę ksiąg i ewidencji możliwe więc będzie ustalenie odrębnego wyniku finansowego (kosztów i przychodów) każdego z Działów.

Z kolei Dział Zarządzania Projektami zajmować się będzie obsługą klienta oraz zarządzaniem projektami inwestycyjnymi. Dział ten realizować będzie m.in. następujące zadania:

 1. obsługa klientów w imieniu spółek z Grupy,
 2. przygotowanie produktów do sprzedaży,
 3. wybór projektantów i wykonawców,
 4. kontrola projektu,
 5. zarządzanie finansami projektów spółek z Grupy (w tym, zarządzanie przepływami gotówki, przygotowywanie i aktualizacja budżetów operacyjnych, przygotowywanie pakietów konsolidacyjnych),
 6. nadzór nad inwestycjami,
 7. koordynacja współpracy z generalnym wykonawcą.

W celu realizacji założonych zadań, do Działu Zarządzania Projektami przypisana będzie część aktywów i pasywów przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, związanych z opisaną powyżej działalnością. Na składniki Działu Zarządzania Projektami składać się będą między innymi:

 1. oprogramowanie CRM oraz oprogramowanie pozwalające na automatyzację procesów biznesowych (tzw. workflow);
 2. komputery i inny sprzęt biurowy;
 3. wyposażenie biurowe, w tym m.in. meble (biurka, krzesła, szafy) i różnego rodzaju akcesoria biurowe,
 4. wyposażenie techniczne, na które składają się m.in.: zestawy komputerowe, telefony,
 5. samochody,
 6. tytuł prawny do nieruchomości, tj. umowa najmu powierzchni biurowej, w części wykorzystywanej na potrzeby Działu Zarządzania Projektami,
 7. środki pieniężne zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym dedykowanym dla Działu Zarządzania Projektami.

Do zobowiązań Działu Zarządzania Projektami należeć mogą w szczególności zobowiązania wynikające z realizacji zadań opisywanego Działu, w tym zobowiązania z tytułu wynagrodzeń należnych pracownikom Działu Zarządzania Projektami, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osób współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych - przypisanych do Działu Zarządzania Projektami, zobowiązania handlowe, zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek, zobowiązania z tytułu leasingu samochodów, a także infrastruktury informatycznej. Ponadto, do zobowiązań przypisanych do działalności Działu Zarządzania Projektami należeć będą również rozliczenia międzyokresowe związane z tym Działem.

Wynagrodzenie otrzymywane za świadczone usługi stanowić będzie główne źródło przychodów Działu Zarządzania Projektami. Poza wynagrodzeniem za usługi zarządzania opisane powyżej, Dział Zarządzania Projektami może uzyskiwać przychody także z innych tytułów, np. przychody finansowe lub z tytułu zbycia składników majątkowych.

Natomiast do kosztów mogą należeć m.in. następujące rodzaje wydatków:

 • koszty najmu nieruchomości biurowej,
 • koszty pracowników przypisanych do Działu Zarządzania Projektami (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, świadczenia pozapłacowe),
 • koszty wynagrodzeń osób współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych-przypisanych do Działu Zarządzania Projektami,
 • koszty wyposażenia biurowego, w tym m.in. meble (biurka, krzesła, szafy) i różnego rodzaju akcesoria biurowe,
 • koszty wyposażenia technicznego, na które składają się m.in.: zestawy komputerowe,
 • koszty licencji na oprogramowanie,
 • koszty podatków i opłat.

Dział Zarządzania Projektami będzie prowadził swoją działalność poprzez pracowników zatrudnionych w Spółce oraz w oparciu o osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych - przypisane do Działu Zarządzania Projektami, posiadających doświadczenie i wiedzę konieczną do realizacji zadań Działu.

Z perspektywy organizacyjnej, Dział Zarządzania Projektami zostanie formalnie wyodrębniony w regulaminie organizacyjnym Wnioskodawcy określającym schemat organizacyjny Działu i podział stanowisk przypisanych do funkcji realizowanych przez ten Dział. Ponadto, Dział Zarządzania Projektami podlegać będzie osobnemu kierownictwu, w oparciu o hierarchiczną strukturę podległości służbowej.

Dział Zarządzania Projektami posiadać będzie przypisane wyłącznie do swojej działalności rachunki bankowe, a ewidencja księgowa prowadzona przez Wnioskodawcę do celów zarządczych i kontrolingowych, będzie umożliwiać w każdym czasie identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie Działu Zarządzania Projektami. W szczególności, podkreślenia wymaga, że w oparciu o dane wynikające z ewidencji księgowej Wnioskodawcy dla potrzeb wewnętrznych będą mogły być sporządzane odrębne bilanse i rachunki zysków i strat dla obu Działów.

Koszty i przychody związane z działalnością Działu Zarządzania Projektami przyporządkowane będą przez Wnioskodawcę na podstawie prowadzonych ewidencji. Ponadto, Wnioskodawca będzie dokonywać alokacji kosztów pośrednich, dotyczących działalności obu Działów, tj. Działu Zarządzania Projektami i Działu Księgowo - Administracyjnego.

Zatem przedmiotem przeniesienia do Spółki przejmującej będą wszystkie składniki majątku związane z wyodrębnionym Działem Zarządzania Projektami, w tym wszystkie składniki majątkowe, zobowiązania i należności przypisane do tego Działu zgodnie z informacjami przedstawionymi powyżej, w tym także prawa i obowiązki wynikające z umów cywilnoprawnych związanych z działalnością Działu Zarządzania Projektami. Jednym ze skutków podziału przez wydzielenie i przejęcia Działu Zarządzania Projektami będzie także przeniesienie pracowników pomiędzy Wnioskodawcą, a Spółką przejmującą, które nastąpi w trybie przejścia części zakładu pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy.

W oparciu o przejęty zbiór składników niematerialnych i materialnych przedsiębiorstwa w postaci Działu Zarządzania Projektami, Spółka przejmująca będzie kontynuować świadczenie usług stanowiących działalność operacyjną Działu Zarządzania Projektami.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą ustalenia czy wyodrębniony Dział Zarządzania Projektami będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, a zatem jego przeniesienie w związku z planowanym podziałem nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Należy wskazać, że podział spółek handlowych uregulowany został w art. 528-550 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm., dalej: ksh).

Zgodnie z art. 528 § 1 ksh, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Nie jest dopuszczalny podział spółki akcyjnej, jeżeli kapitał zakładowy nie został pokryty w całości.

W myśl art. 529 § 1 pkt 4 ksh, podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Do podziału przez wydzielenie stosuje się przepisy o podziale spółek dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej (art. 529 § 2 ksh).

Cechą szczególną trybu podziału spółki jest fakt, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje tylko przeniesienie części majątku tej spółki na inną spółkę już istniejącą lub nowo zawiązaną.

Jak wskazuje Wnioskodawca, spółka przejmująca Dział Zarządzania Projektami będzie kontynuować świadczenie usług stanowiących działalność operacyjną Działu Zarządzania Projektami. Ponadto Wnioskodawca przekaże Spółce przejmującej wszystkie niezbędne dokumenty związane z działalnością prowadzoną przez Dział Zarządzania Projektami oraz udostępni zapisy ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy dotyczące wydzielanych zespołów składników majątkowych. Z kolei po wydzieleniu, w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy pozostanie Dział Księgowo - Administracyjny zajmujący się odrębną od Działu Zarządzania Projektami częścią działalności Wnioskodawcy.

Podsumowując, wyodrębnienie części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w postaci Działu Zarządzania Projektami i przyporządkowanie do niego zespołu aktywów i pasywów w tym również należności i zobowiązań; prowadzenie dla działu odrębnego rachunku bankowego, jak również przyporządkowanie do niego personelu oraz innych elementów wymienionych w opisanym zdarzeniu jest wystarczającą przesłanką do uznania, że w niniejszej sprawie wydzielona przez Wnioskodawcę część przedsiębiorstwa stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e) ustawy. Przy zastosowaniu wydzielonych składników możliwe będzie prowadzenie działalności gospodarczej.

Zatem, transakcja przeniesienia przez Wnioskodawcę zorganizowanej części jego przedsiębiorstwa w wyniku podziału spółki, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W zakresie pytań sformułowanych we wniosku dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, tut. Organ informuje, że zostanie wydane w tym zakresie odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.