IPPP1/4512-206/16-2/EK | Interpretacja indywidualna

Wyłączenie z opodatkowania czynności podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie.
IPPP1/4512-206/16-2/EKinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. wydanie
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2016 r. (data wpływu 9 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, która podlega (i na moment opisanego zdarzenia przyszłego będzie podlegać) nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych w Polsce. Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług („VAT”).

Działalność Wnioskodawcy prowadzona jest obecnie w dwóch obszarach:

 1. wykonywanie funkcji i obowiązków przedstawiciela podatkowego, w rozumieniu przepisów uptu dla podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu podatników podatku VAT nie posiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej („Dział Przedstawiciela Podatkowego”) oraz
 2. usługi audytowe, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, wykonywanie praw i obowiązków właścicielskich związanych z posiadaniem udziałów / akcji w innych spółkach oraz inne usługi finansowe z wyłączeniem usług przedstawiciela podatkowego („Dział Audytu i Usług Finansowych”).

Dla zwiększenia efektywności zarządzania i kontroli działania nad poszczególnymi rodzajami działalności, planowane jest dokonanie podziału Spółki Dzielonej w rozumieniu art. 528 par. 1 kodeksu spółek handlowych (ustawy z dnia 15 września 2000, j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej obejmującej działalność Działu Audytu i Usług Finansowych na inną spółkę („Spółka Przejmująca”), czyli poprzez podział przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 par. 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych („Podział”).

Po dokonaniu Podziału zarówno Dział Przedstawiciela Podatkowego jak i Dział Audytu i Usług Finansowych będą zdolne do kontynuowania działalności prowadzonej przez Spółkę Dzieloną przed Podziałem, każdy dział w zakresie objętym jego przedmiotem działalności.

Wyodrębnienie Działu Przedstawiciela Podatkowego oraz Działu Audytu i Usług Finansowych

Obecnie Dział Przedstawiciela Podatkowego jak również Dział Audytu i Usług Finansowych są w strukturze Wnioskodawcy wyodrębnione w następujący sposób:

 1. Wyodrębnienie organizacyjne

Na początku 2016 roku zostały podjęte przez zarząd Spółki Dzielonej wewnętrzne uchwały, zgodnie z którymi działalność Spółki Dzielonej została podzielona na dwa działy: Dział Przedstawiciela Podatkowego oraz Dział Audytu i Usług Finansowych. Uchwały wskazują na odrębność (zarówno organizacyjną jak i finansową) Działu Przedstawiciela Podatkowego oraz Działu Audytu i Usług Finansowych.

Zarówno Dział Przedstawiciela Podatkowego jak również Dział Audytu i Usług Finansowych są wyposażone we wszystkie niezbędne składniki materialne i niematerialne potrzebne do prowadzenia działalności w zakresie, o którym mowa powyżej, obejmujące w szczególności:

 • majątek rzeczowy (np. komputery) wykorzystywane na podstawie umowy podnajmu, która przypisana jest do jednego z działów, natomiast koszty związane z tą umową alokowane są pomiędzy działami według określonego klucza alokacji (np. liczba osób przyporządkowanych do danego działu),
 • wartości niematerialne i prawne będące własnością Spółki Dzielonej jak również wykorzystywane na podstawie umów, które przypisane są do jednego z działów, natomiast koszty związane z tymi umowami alokowane są pomiędzy działami według określonego klucza alokacji (np. liczba osób przyporządkowanych do danego działu),
 • umowy handlowe z klientami, podwykonawcami i dostawcami (część umów z dostawcami przyporządkowana jest bezpośrednio do jednego z działów, natomiast koszty związane z częścią umów alokowane są pomiędzy działami według określonego klucza alokacji (np. liczba osób przyporządkowanych do danego działu),
 • środki pieniężne i należności,
 • zobowiązania.

Lista składników majątkowych Działu Audytu i Usług Finansowych, które będą przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej obejmuje także udziały / akcje posiadane w innych spółkach. Do Działu Przedstawiciela Podatkowego i Działu Audytu i Usług. Finansowych przypisane są osoby, które wykonują prace dla tych działów. Na ten moment Spółka Dzielona posiada wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Umożliwia jej to wykonywanie czynności z zakresu audytu, czyli badania sprawozdań finansowych innych podmiotów. Ze względu na uwarunkowania regulacyjne, przeniesienie licencji audytowej na Spółkę Przejmującą nie będzie dokonane w drodze Podziału Spółki Dzielonej. Przed datą Podziału, Spółka Przejmująca uzyska wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych we własnym zakresie tak aby mieć zdolność kontynuowania działalności audytowej po dacie Podziału.

 1. Wyodrębnienie finansowe

Istniejące obecnie wyodrębnienie finansowe Działu Przedstawiciela Podatkowego oraz Działu Audytu i Usług Finansowych daje możliwość alokowania do poszczególnych działów, związanych z nimi przychodów i kosztów, o ile jest to możliwe w sposób bezpośredni bądź też w oparciu o klucze alokacji w odniesieniu do kosztów, których bezpośrednia alokacja nie jest możliwa. Podobnie alokacja ta jest możliwa w odniesieniu do aktywów i zobowiązań. Prowadzona w Spółce Dzielonej ewidencja zdarzeń gospodarczych jak również stosowane narzędzia księgowe umożliwiają przygotowanie na potrzeby zarządcze Spółki Dzielonej oddzielnych bilansów oraz rachunków wyników dla Działu Przedstawiciela Podatkowego oraz Działu Audytu i Usług Finansowych. Do każdego rodzaju działalności przypisane są oddzielne rachunki bankowe.

 1. Wyodrębnienie funkcjonalne

Ze względu na odrębność funkcji poszczególnych rodzajów działalności Spółki Dzielonej (która to odrębność została potwierdzona w drodze wewnętrznej uchwały podjętej przez członków zarządu Spółki Dzielonej), w strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej wyodrębniony jest obszar działalności Działu Przedstawiciela Podatkowego oraz Działu Audytu i Usług Finansowych. Dział Przedstawiciela Podatkowego odpowiada za wykonywanie funkcji i obowiązków przedstawiciela podatkowego, natomiast Dział Audytu i Usług Finansowych wykonuje usługi audytowe, odpowiada za usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, wykonywanie praw i obowiązków właścicielskich związanych z posiadaniem udziałów / akcji w innych spółkach oraz inne usługi finansowe z wyłączeniem usług przedstawiciela podatkowego.

Wskutek planowanego Podziału, zarówno Dział Przedstawiciela Podatkowego jak i Dział Audytu i Usług Finansowych będą w stanie funkcjonować jak niezależne przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy, na podstawie art. 6 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 27e uptu, przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego podział przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 6 pkt l w związku z art. 2 pkt 27e uptu, przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego podział przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT.

UZASADNIENIE STANOWISKA WNIOSKODAWCY

Kwalifikacja Działu Przedstawiciela Podatkowego i Działu Audytu i Usług Finansowych w dacie Podziału jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa na gruncie updop i uptu

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 updop oraz w art. 2 pkt 27e uptu, zorganizowana część przedsiębiorstwa („ZCP”) jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem, na gruncie ustawy o updop mamy do czynienia ze ZCP, jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania);
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze.

W związku z tym, że ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób spełnienie poniższych przesłanek powinno być weryfikowane, konieczne jest indywidualne rozpatrzenie każdego z przypadków.

W dotychczasowych poglądach organów podatkowych wielokrotnie zostało podkreślone, że ZCP nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których można prowadzić odrębną działalność, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników. Podstawowym wymogiem jest zatem to, aby ZCP stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Przykładowo argumenty takie wskazał:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 7 marca 2013 r. (sygn. ILPP5/443-61/12-4/PG), tj.: „nie wystarczy zatem zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. W przeciwnym razie nie można bowiem uznać, iż dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa .
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 8 stycznia 2014 r. (sygn. IPPP1/443-1296/13-2/IGo) tj.: „zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 2 stycznia 2014 r. (sygn. IPTPP2/443-847/13-2/KW) i w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 22 listopada 2013 r. (sygn. IPTPP2/443-708/13-2/JN) tj.: „aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 9 maja 2011 r. (sygn. IBPP3/443-118/11/PH), tj. zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.”

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno działalność Przedstawiciela Podatkowego oraz działalność Audytu i Usług Finansowych stanowią i, na moment dokonania Podziału, będą stanowiły ZCP, ponieważ będą spełniać ww. przesłanki.

Ad 1. Zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania)

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że opisany w zdarzeniu przyszłym zarówno Dział Przedstawiciela Podatkowego jak i Dział Audytu i Usług Finansowych, stanowić będą zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Jak zostało wskazane przez Wnioskodawcę, obecnie Dział Przedstawiciela Podatkowego oraz Dział Audytu i Usług Finansowych wyposażone są w niezbędne składniki materialne i niematerialne potrzebne do prowadzenia działalności w zakresie, o którym mowa powyżej, obejmujące w szczególności:

 • majątek rzeczowy (np. komputery) wykorzystywane na podstawie umowy podnajmu która przypisana jest do jednego z działów, natomiast koszty związane z tą umową alokowane są pomiędzy działami według określonego klucza alokacji (np. liczba osób przyporządkowanych do danego działu),
 • wartości niematerialne i prawne będące własnością Spółki Dzielonej jak również wykorzystywane na podstawie umów, które przypisane są do jednego z działów, natomiast koszty związane z tymi umowami alokowane są pomiędzy działami według określonego klucza alokacji (np. liczba osób przyporządkowanych do danego działu), - umowy handlowe z klientami, podwykonawcami i dostawcami (część umów z dostawcami przyporządkowana jest bezpośrednio do jednego z działów, natomiast koszty związane z częścią umów alokowane są pomiędzy działami według określonego klucza alokacji (np. liczba osób przyporządkowanych do danego działu),
 • środki pieniężne i należności,
 • zobowiązania.

Dodatkowo lista składników majątkowych Działu Audytu i Usług Finansowych, które będą przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej obejmuje także udziały / akcje posiadane w innych spółkach.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie ww. składników (w tym zobowiązań) wchodzących w skład obu działów, Wnioskodawca jest zdania, że przesłanka istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych, będzie spełniona zarówno w przypadku Działu Przedstawiciela Podatkowego jak i Działu Audytu i Usług Finansowych.

W oparciu o opisany wyżej zespół składników majątkowych obydwa działy będą zdolne do kontynuowania działalności w odniesieniu do czynności przedstawiciela podatkowego i w zakresie audytu i usług finansowych.

Ad 2. Organizacyjne i finansowe wyodrębnienie w istniejącym przedsiębiorstwie

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego Dział Przedstawiciela Podatkowego jak i Dział Audytu i Usług Finansowych są wyodrębnione organizacyjnie i finansowo.

Pojęcie „wyodrębnienia organizacyjnego” zostało wyjaśnione m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 14 lutego 2012 (sygn. ILPB3/423-595/09/12-S/EK), zgodnie z którą: „Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

W zakresie organizacyjnego wyodrębnienia zespołu składników majątkowych organy podatkowe prezentują stanowisko, że kluczowe dla istnienia takiego wyodrębnienia są postanowienia wewnętrznych regulacji obowiązujących u danego podatnika. Jak przykładowo stwierdził Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 18 maja 2011 (sygn. IPTPP2/443-30/11-3/BM), o wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze. Ocena ta musi być dokonywana według kryterium, tj. ustalenia, jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Jak wskazano powyżej, obecnie funkcjonuje określona struktura organizacyjna odzwierciedlająca odrębność Działu Przedstawiciela Podatkowego oraz Działu Audytu i Usług Finansowych. Każda z tych działalności stanowi Spółce Dzielonej odrębną jednostkę biznesową. Poszczególne zadania realizowane są przez konkretnych pracowników przypisanych do poszczególnych działalności. Formalne potwierdzenie wydzielenia działalności Działu Przedstawiciela Podatkowego jak też Działu Audytu i Usług Finansowych w strukturze Spółki Dzielonej zostało dokonane na podstawie uchwały Zarządu Spółki Dzielonej, która została podjęta na początku 2016 roku. Uchwała ta przedstawia zasady wyodrębnienia oraz funkcjonowania, strukturę organizacyjną oraz alokację składników majątku do Działu Przedstawiciela Podatkowego i Działu Audytu i Usług Finansowych.

W zakresie spełnienia warunku wyodrębnienia finansowego, podkreślane jest przez organy podatkowe, że wystarczającym jest prowadzenie rachunkowości w taki sposób aby można było przyporządkować koszty i przychody, należności i zobowiązania do ZCP.

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 10 stycznia 2013, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPP2/443-1044/12-4/EN), wskazał, że „(...) wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Jak wskazał Wnioskodawca, istniejące obecnie wyodrębnienie finansowe Działu Przedstawiciela Podatkowego jak i Działu Audytu i Usług Finansowych daje możliwość alokowania do poszczególnych działów związanych z nimi przychodów i kosztów, o ile jest to możliwe w sposób bezpośredni bądź też w oparciu o klucze alokacji w odniesieniu do których bezpośrednia alokacja nie jest możliwa. Podobnie alokacja ta jest możliwa w odniesieniu do aktywów i zobowiązań. Prowadzona w Spółce Dzielonej ewidencja zdarzeń gospodarczych, jak również stosowane narzędzia księgowe umożliwiają przygotowanie na potrzeby zarządcze Spółki Dzielonej oddzielnych bilansów oraz rachunków wyników dla Działu Przedstawiciela Podatkowego oraz Działu Audytu i Usług Finansowych. Dodatkowo do każdego rodzaju działalności przypisane są oddzielne rachunki bankowe.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, Dział Przedstawiciela Podatkowego oraz Dział Audytu i Usług Finansowych są obecnie wyodrębnione pod względem organizacyjnym i finansowym w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy i wyodrębnienie to będzie istniało w dacie Podziału.

Ad 3. Przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych

Warunek przeznaczenia do realizacji określonych zadań gospodarczych odnosi się do funkcjonalnego wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie funkcjonalne Działu Przedstawiciela Podatkowego oraz Działu Audytu i Usług Finansowych przejawia się wyraźną odmiennością ich profili działalności, tj.:

 • Dział Przedstawiciela Podatkowego wykonuje funkcje i obowiązki przedstawiciela podatkowego, natomiast
 • Dział Audytu i Usług Finansowych prowadzi usługi audytowe, odpowiada za usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, wykonywanie praw i obowiązków właścicielskich związanych z posiadaniem udziałów / akcji w innych spółkach oraz inne usługi finansowe z wyłączeniem usług przedstawiciela podatkowego.

W konsekwencji, Spółka Dzielona uważa, że zarówno Dział Przedstawiciela Podatkowego oraz Dział Audytu i Usług Finansowych spełniają warunek przeznaczenia do realizacji określonych zadań gospodarczych.

Ostatnim warunkiem uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za ZCP jest zdolność stanowienia przez niego niezależnego przedsiębiorstwa, samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

W przypadku opisanego w zdarzeniu przyszłym Działu Przedstawiciela Podatkowego, po Podziale Spółki Dzielonej, działalność w tym zakresie będzie mogła być kontynuowana przez Spółkę Dzieloną. Podobnie, w przypadku opisanej w zdarzeniu przyszłym działalności Działu Audytu i Usług Finansowych, po Podziale Spółka Przejmująca będzie w stanie kontynuować działalność w tym zakresie przy wykorzystaniu zespołu składników materialnych i niematerialnych przypisanych do tej działalności oraz przy wykorzystaniu dedykowanego personelu. W konsekwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że opisany w zdarzeniu przyszłym zarówno Dział Przedstawiciela Podatkowego jak i Dział Audytu i Usług Finansowych będzie zdolny do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze. Na ten moment Spółka Dzielona posiada wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Umożliwia jej to wykonywanie czynności z zakresu audytu tj. badania sprawozdań finansowych innych podmiotów. Ze względu na uwarunkowania regulacyjne, przeniesienie licencji audytowej na Spółkę Przejmującą nie będzie dokonane w drodze Podziału Spółki Dzielonej. Przed datą Podziału, Spółka Przejmująca uzyska wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych we własnym zakresie tak, aby mieć zdolność kontynuowania działalności audytowej po dacie Podziału.

Prawidłowość stanowiska zaprezentowanego przez Wnioskodawcę znajduje przykładowo potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z 13 lipca 2012 (sygn. IPTPB3/423-115/12-5/GG). Analogiczne stanowisko zostało wyrażone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 maja 2012 (sygn. I FSK1223/11).

Szczegółowe uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 uptu, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepisów ustawy nie stosuje się jednak do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa - art. 6 pkt 1 uptu.

Jak Wnioskodawca wykazał powyżej, w opisanym zdarzeniu przyszłym spełnione zostaną przesłanki uznania Działu Przedstawiciela Podatkowego i odrębnie Działu Audytu i Usług Finansowych, za zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e uptu.

W świetle powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że na podstawie art. 6 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 27e uptu, powyższy Podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie w rozumieniu art. 529. § 1 pkt 4 kodeksu handlowego nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego we wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie Organ informuje, że niniejsza interpretacja rozstrzyga w zakresie podatku od towarów i usług, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.