IPPP1/443-942/14-4/MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Uznanie zespołu składników majątkowych za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2014 r. (data wpływu 18 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 3 października 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.) na wezwanie Organu z dnia 26 września 2014 r. (doręczone w dniu 30 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników majątkowych przypisanych w Banku do DRA za zorganizowaną część przedsiębiorstwa niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zespołu składników majątkowych przypisanych w Banku do DRA za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wniosek uzupełniono w dniu 3 października 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 26 września 2014 r. (doręczone w dniu 30 września 2014 r.)

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe :

Bank (dalej jako: „Bank”, lub „Wnioskodawca”) z siedzibą w Warszawie prowadzi działalność bankową zgodnie z ustawą prawo bankowe, w ramach której wykonuje na rzecz klientów - osób fizycznych, osób prawnych jak i jednostek organizacyjnych czynności bankowe oraz świadczy usługi finansowe w obrocie krajowym oraz zagranicznym.

Poszczególne funkcje gospodarcze przedsiębiorstwa Banku realizowane są w ramach wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych Spółki - departamentów, biur i zespołów nadzorowanych przez członków zarządu Banku. Poszczególne jednostki organizacyjne (w tym departamenty) Banku tworzone są na podstawie uchwał zarządu Banku. Struktura organizacyjna, cele i zadania poszczególnych departamentów Banku także określane są w drodze uchwały zarządu Banku - Regulaminu Organizacyjnego Banku.

Natomiast szczegółowo wewnętrzną strukturę oraz zakres zadań departamentów (jak też innych jednostek organizacyjnych Banku) określają wewnętrzne regulaminy tych jednostek zatwierdzane przez nadzorującego je członka zarządu Banku.

Gospodarka finansowa Banku określana jest natomiast w rocznych planach finansowych, na które składają się roczne plany finansowe poszczególnych pionów organizacyjnych (obszarów) w Banku lub departamentów Banku - ich budżety.

Jedną z jednostek wyodrębnionych organizacyjnie w Banku jest Departament Rozwoju i Utrzymania Aplikacji (dalej jako „DRA”) wyodrębniony w ramach obszaru IT w Centrali Banku, na którego czele stoi pracownik Banku w randze dyrektora. DRA jest wydzielony formalnie w strukturze Banku w sposób opisany powyżej oraz posiada wewnętrzny regulamin (Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny Departamentu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji) oraz plan finansowy (budżet).

Z perspektywy formalnej oraz organizacyjnej, w ramach DRA funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:

 • Biuro Kanałów Alternatywnych;
 • Biuro Rozwoju i Utrzymania Aplikacji Biznesowych, w jego ramach Zespoły: Systemów Online, Systemów BackOffice, Utrzymania Systemów, Jakości Oprogramowania;
 • Zespół Analizy i Testów Oprogramowania;
 • Zespół Utrzymania Systemów CRM.

Ponadto, z perspektywy księgowej Banku DRA stanowi tzw. miejsce powstawania kosztów (MPK). W praktyce oznacza to, że jednostka ta jest wyodrębniona finansowo w Banku w ten sposób, że istniejąca analityczna ewidencja księgowa Banku umożliwia przypisanie do DRA (podobnie jak też pozostałych jednostek organizacyjnych Banku stanowiących tzw. MPK) należności, przychodów oraz kosztów oraz określonych składników majątku Banku, dedykowanych do funkcji realizowanych przez DRA. Budżet pionu - obszaru IT, którego składową jest DRA - skonstruowany jest w taki sposób, że możliwe jest wyodrębnienie z niego rocznego planu finansowego (budżetu) przypisanego do DRA.

Do DRA przypisane są, w szczególności następujące składniki majątkowe:

 • wyposażenie/środki trwałe (meble biurowe, urządzenia techniczne takie jak: komputery, komputery przenośne, telefony, urządzenia peryferyjne, kserokopiarki, drukarki, skanery, rzutniki, niszczarki, samochody służbowe wykorzystywane do działalności Departamentu, etc.);
 • materiały biurowe i eksploatacyjne (papier, tonery, przybory piśmiennicze, etc.);
 • wartości niematerialne i prawne (w tym majątkowe prawa autorskie do oprogramowania komputerowego, w szczególności wytworzonego w ramach DRA jak też nabyte od stron trzecich, licencje na korzystanie z oprogramowania);
 • różnego rodzaju zobowiązania (w tym z tytułu wynagrodzeń należnych pracownikom alokowanym do DRA, z tytułu dostaw towarów i usług wykorzystywanych przez DRA oraz inne zobowiązania wynikające z alokowanych do DRA umów - których departament ten jest tzw. właścicielem biznesowym).

Do DRA przypisani są także pracownicy tego departamentu, w tym dyrektor, zastępca dyrektora, dyrektorzy biur i kierownicy zespołów oraz pracownicy obsługujący samodzielne miejsca pracy: programiści, informatycy oraz pracownicy wsparcia technicznego.

Aktualnie DRA jest przeznaczony do realizacji zadań w obszarze przygotowania i prowadzenia w ramach Banku prac związanych z tworzeniem, wdrażaniem, utrzymaniem i rozwijaniem aplikacji oraz systemów Banku. Do celów / funkcji biznesowych DRA należą:

 • tworzenie aplikacji i systemów,
 • analiza potrzeb IT związanych z obsługą produktów i usług Banku,
 • budowanie strategii rozwoju aplikacji / systemów Banku,
 • przygotowywanie dokumentacji wymagań technicznych, określanie wymagań w zakresie bezpieczeństwa do projektowanych aplikacji / systemów na podstawie wymagań funkcjonalnych określanych przez poszczególne jednostki operacyjne;
 • powoływanie zespołów projektowych o wymaganych kompetencjach;
 • wycena projektów, przeprowadzanie negocjacji ofert zewnętrznych dostawców towarów i usług;
 • uzgadnianie harmonogramów dostarczania aplikacji / systemów do obsługi produktów i usług Banku;
 • budowa / nadzór nad budową przez dostawców zewnętrznych aplikacji / systemów do obsługi produktów i usług Banku;
 • wstępne testy / nadzór nad realizacją wstępnych testów przez firmy zewnętrzne aplikacji / systemów do obsługi produktów i usług Banku;
 • współpraca z jednostkami operacyjnymi Banku przy tworzeniu dokumentacji użytkowej aplikacji / systemów oraz procedur;
 • szkolenia typu „train the trainer”.

Wśród szczegółowych czynności podejmowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne DRA wymienić należy, w szczególności:

 • nadzór nad rozwojem systemów X., systemu Y., testy systemów bankowości internetowych oraz procesów związanych tymi systemami i usługami, a także nadzór nad komunikacją z klientami poprzez zdalne kanały dystrybucji,
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Banku w zakresie kształtowania polityki bezpieczeństwa, konstrukcji produktów oraz sprzedaży w zdalnych kanałach dystrybucji, a także przy opracowaniu procedur i opiniowaniu procedur opracowywanych przez podstawowe komórki organizacyjne Centrali Banku,
 • tworzenie, wdrażanie, utrzymanie i rozwój aplikacji biznesowych,
 • testy wstępne zaimplementowanych funkcjonalności,
 • administrowanie środowiskami testowymi, szkoleniowymi i developerskimi systemów biznesowych,
 • weryfikacja i poprawa błędów,
 • działania RD w zakresie poszukiwania nowych rozwiązań IT,
 • tworzenie, wdrażanie, utrzymanie i rozwój aplikacji dostępnych dla klienta Banku, pracowników Banku,
 • monitoring poprawności działania systemów,
 • audyt systemów informatycznych,
 • wdrażanie, utrzymywanie i rozwój procedur dotyczących jakości wytwarzania oprogramowania,
 • wdrażanie, utrzymywanie i rozwój narzędzi usprawniających jakość wytwarzania oprogramowania,
 • bieżąca obsługa, konfiguracja i parametryzacja systemów,
 • tworzenie scenariuszy testowych i przeprowadzanie na ich podstawie testów aplikacji,
 • zarządzanie procesem testów wewnętrznych.

Poza pełnieniem opisanej wyżej roli szeroko rozumianego wewnętrznego wsparcia w obszarze rozwoju i utrzymania aplikacji / systemów w ramach struktury Banku (tj. rola na rzecz innych jednostek organizacyjnych Banku), Bank za pośrednictwem / z wykorzystaniem DRA świadczył także specjalistyczne usługi z obszaru IT (udzielanie licencji na wytworzone w ramach DRA aplikacje / systemy) na rzecz podmiotów z grupy kapitałowej Banku.

Bank rozważa powierzenie funkcji realizowanych aktualnie przez DRA wyspecjalizowanemu podmiotowi z grupy kapitałowej Banku, którego celem będzie pełnienie roli centrum usług wspólnych w obszarze IT (dalej jako „Centrum IT”). Mając na uwadze powyższe, Bank rozważa transfer (przeniesienie) składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) jak też pracowników (w trybie przejęcia zakładu pracy) wchodzących w skład DRA do Centrum IT, co przybierze jedną z następujących form prawnych:

 • wniesienie DRA tytułem wkładu do Centrum IT stanowiącego spółkę kapitałową prawa handlowego, albo
 • wniesienie DRA tytułem wkładu do Centrum IT stanowiącego spółkę osobową prawa handlowego albo
 • sprzedaż DRA do Centrum IT stanowiącego spółkę kapitałową prawa handlowego albo spółkę osobową prawa handlowego.

Po dokonaniu transferu DRA do Centrum IT, funkcje gospodarcze (czynności) realizowane przez DRA wewnętrznie w ramach Banku, Bank będzie nabywał od Centrum IT w oparciu o umowę outsourcingową (o świadczenie usług IT w zakresie rozwoju i utrzymania aplikacji / systemów).

Dla ustalenia skutków podatkowych (po stronie Banku) wskazanych powyżej form transferu DRA do Centrum IT istotne znaczenie ma charakter podatkowy zespołu składników majątkowych, które składają się na DRA, w szczególności, czy zespół ten może zostać uznany za „zorganizowaną część przedsiębiorstwa” Banku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako „ustawa o VAT”).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku z dnia 3 października 2014 r.:

Czy opisany we wniosku zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) przypisanych w Banku do DRA (Departamentu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e) ustawy o podatku od towarów i usług i w konsekwencji, czynność jego wniesienia tytułem wkładu do spółki osobowej prawa handlowego lub sprzedaży do Centrum IT stanowiącego spółkę kapitałową albo spółkę osobową prawa handlowego pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT ...

Zdaniem Wnioskodawcy: opisany we wniosku zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) przypisanych w Banku do DRA (Departamentu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e) ustawy o podatku od towarów i usług, w konsekwencji, czynność jego wniesienia tytułem wkładu do spółki osobowej prawa handlowego lub sprzedaży do Centrum IT stanowiącego spółkę kapitałową prawa handlowego albo spółkę osobową prawa handlowego pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Uwagi wstępne

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT oraz zgodnie z art. 4a ust. 4 ustawy o PDOP zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest: „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

W ocenie Spółki, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego DRA funkcjonujący w ramach Banku stanowić będzie zespół składników wyodrębnionych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo w ramach Banku, a w konsekwencji powinien on zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT .

Spełnianie przez DRA przesłanek uznania za zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa.

Na gruncie powyższych przepisów oraz w oparciu o doktrynę prawa podatkowego i dotychczasową praktykę organów podatkowych, przesłankami uznania danego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest, aby:

 1. istniał zespół składników/ materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) powiązanych funkcjonalnie oraz aby zespół tych składników przeznaczony był do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 2. zespół tych składników był wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. zespół tych składników był wyodrębniony finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie;
 4. zespół tych składników mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Ad. a. Wyodrębnienie funkcjonalne

W zakresie wyodrębnienia funkcjonalnego dla uznania danego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, składniki te muszą pozostawać między sobą we wzajemnych interakcjach w taki sposób, że należy je traktować, jako zorganizowany, autonomiczny zespół składników powiązanych funkcjonalnie, nie zaś zespół przypadkowych elementów, których jedyną cechą jest to, że stanowią własność jednego podmiotu.

Powyższe podejście znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych wydawanych w indywidualnych sprawach podatników. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 2 października 2012 r. (nr IBPBI/2/423-795/12/SD) wskazał, że: „<...> zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość)”. Podobne stanowisko znaleźć można w innych interpretacjach prawa podatkowego (np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 18 marca 2014 r., nr ITPP2/443- 1417/13/AK, wyrokach sądów administracyjnych na przestrzeni ostatnich lat np. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2836/11, w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 1205/13).

W ocenie Banku, pomiędzy składnikami majątkowymi składającymi się na DRA istnieje wyraźny związek funkcjonalny. Dowodem istnienia takiego związku funkcjonalnego jest pełnienie przez DRA powierzonych mu celów gospodarczych i zadań w ramach struktury Banku. Wszelkie zasoby składające się na DRA i przypisane do niego mają logiczny i funkcjonalny związek z rolą DRA jaką jest wsparcie w obszarze rozwoju i utrzymania aplikacji i systemów niezbędnych do funkcjonowania Banku. Do takich funkcji zatrudnieni też zostali pracownicy DRA, którzy są specjalistami z zakresu zadań powierzonych temu departamentowi. Zdaniem Spółki, zgodnie z opisem przedstawionym w zdarzeniu przyszłym, zespół składników składających się na DRA nie będzie stanowił zbioru przypadkowych elementów, lecz będzie zespołem składników powiązanych ze sobą w sposób funkcjonalny i celowy. Składniki te wyodrębnione jako odrębna jednostka organizacyjna w ramach Banku tworzą spójną i funkcjonalną całość.

Ad. b. Wyodrębnienie organizacyjne

Odnośnie wyodrębnienia organizacyjnego wskazać należy, że ustawa o VAT / ustawa o PDOP nie określa, co należy rozumieć przez takie wyodrębnienie. Jednakże, zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 października 2012 r., nr IPPP2/443-879/12-4/BH, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 marca 2014 r., nr ITPP2/443-1353/13/EB).

Dodatkowo, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp. (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 września 2012 r., nr IPPP1/443-547/12-2/MPe, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lutego 2009 r., nr IPPB5/423-165/08-6/MB, podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 21 marca 2014 r. nr IBPBI/2/423-222/14/PC).

W ocenie Banku, mając na uwadze powyższe, kryterium wyodrębnienia organizacyjnego będzie spełnione w odniesieniu do DRA.

W pierwszej kolejności, należy zauważyć, że z perspektywy formalnej DRA stanowi wyodrębnioną jednostkę organizacyjną powołaną w Banku uchwałą jego zarządu, o miejscu w strukturze Banku zdefiniowanej Regulaminem Organizacyjnym Banku, posiadającą własne zadania / cele / funkcje i określony sposób funkcjonowania, czego formalnym wyrazem są zapisy Regulaminu Organizacyjnego Banku, jak też wewnętrzny Regulamin Organizacyjny Departamentu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji. Wyodrębnienie organizacyjne realizowane jest także na innych płaszczyznach. W szczególności DRA posiada ściśle przypisane składniki majątku, takie jak: środki trwałe (np. wyposażenie biura), czy wartości niematerialne i prawne (np. oprogramowanie komputerowe), które spełniać mają ściśle określone w dokumentach statutowych Banku zadania i funkcje zbieżne z rolą gospodarczą DRA realizowaną w ramach Banku.

Ad. c. Wyodrębnienie finansowe

Zdaniem Spółki, DRA stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) wyodrębnionych finansowo. W doktrynie przyjmuje się, iż wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać pełnej samodzieiności finansowej, w szczególności wyodrębnienie finansowe nie oznacza konieczności prowadzenia odrębnej księgowości dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Takie stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 18 maja 2012 r. (sygn. ITPB3/423-120/12/DK) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdzono, iż wyodrębnienie finansowe: „nie oznacza co prawda pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa” (podobnie, np.: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 26 maja 2014 r., nr IPTPP4/443- 95/14-3/OS).

O wyodrębnieniu finansowym DRA świadczy m.in. to, że na jego potrzeby opracowywane są jego plany finansowe, strategia rozwoju oraz odrębne cele / zadania biznesowe, a także fakt, iż z perspektywy księgowej, DRA Banku stanowi tzw. miejsce powstawania kosztów. W praktyce oznacza to, że analityczna ewidencja księgowa Banku umożliwia przypisanie do DRA (podobnie jak też pozostałych jednostek organizacyjnych Banku stanowiących tzw. MPK) należności, przychodów oraz kosztów a także określonych składników majątku Banku.

Spółka pragnie zaznaczyć, iż przesłankę wyodrębnienia finansowego, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT / art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, należy rozumieć jako możliwość oddzielenia finansów wydzielanego DRA od finansów Banku jako całości. W związku z powyższym, w ocenie Spółki, DRA należy traktować jako zespół składników cechujący się wyodrębnieniem finansowym, o którym mowa w rozważanych przepisach.

Ad. d. Możliwość funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwo

Zdaniem Spółki, zespół składników stanowiący DRA posiadać będzie także zdolność do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo zdolne do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych.

Jako kryterium zdolności do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w praktyce wskazuje się możliwość samodzielnego działania na rynku jako odrębny podmiot prowadzący zadania gospodarcze realizowane w obecnym przedsiębiorstwie. Takie kryterium znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego oraz wyrokach sądów administracyjnych wydawanych na przestrzeni ostatnich lat, m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 24 stycznia 2014 r. (nr IPPB5/423-910/13-2/MK), Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 18 maja 2012 r. (nr ITPB3/423-120/12/DK), Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu wdniu 2 kwietnia 2012 r. (nr ILPB4/423-4/12-2/ŁM), Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 31 sierpnia 2011 r. (nr ITPB3/423-291/11/DK) oraz w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 1998 r. (sygn. akt SA/Gd 1097/96).

Jak wskazano powyżej, DRA stanowi organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębniony zespół składników, stworzony i przygotowany do prowadzenia określonej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu wyspecjalizowanych usług wsparcia IT w obszarze rozwoju i utrzymania aplikacji w zakresie, w jakim funkcję tę pełni aktualnie wewnętrznie - w ramach struktury Banku. DRA w szczególności, posiada zasoby i rzeczywiste zdolności organizacyjne dla prowadzenia analogicznych usług na rzecz potencjalnych klientów - stron trzecich.

DRA wyposażony jest (oraz będzie na moment transferu) we wszystkie składniki niezbędne do samodzielnego funkcjonowania na rynku, w tym, oprócz zasobów materialnych także specjalistyczną kadrę. Osoby przypisane do DRA zostaną bowiem również przeniesione (w rozumieniu art. 23(1) Kodeksu pracy) w ramach transferu DRA do Centrum IT. Po dokonaniu transferu DRA będzie w ramach Centrum IT prowadził działalność usługową na rzecz Banku z wykorzystaniem wszystkich przypisanych do niego, opisanych wyżej składników.

Dowodem, że DRA może stanowić samodzielną jednostkę gospodarczą funkcjonującą na rynku stanowi dodatkowo także sam fakt, iż Bank - podmiot na którym ciążą specjalne obostrzenia regulacyjne związane funkcjonalnie z obszarem IT takie jak ochrona tajemnicy bankowej, bezpieczeństwo powierzonych środków, konieczność przestrzegania procedur przeciw zjawisku prania pieniędzy, etc. - planuje i jest gotów powierzyć swoje realizowane wewnętrznie funkcje DRA po jego wydzieleniu i transferze do Centrum IT. Powyższe, zdaniem Spółki, oznacza, że zespół składników / zasobów przypisanych do DRA może jednocześnie stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Wniesienie DRA do spółki osobowej lub jego sprzedaż jako czynność pozostająca poza zakresem VAT.

Jak Wnioskodawca wykazał powyżej, opisany we wniosku zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) przypisany w Banku do DRA (Departamentu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e) ustawy o podatku od towarów i usług.

W tym kontekście należy zauważyć, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu oraz fakt, iż w ocenie Wnioskodawcy, opisany we wniosku zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) przypisanych w Banku do DRA (Departamentu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e) ustawy o podatku od towarów i usług, czynność jego zbycia, poprzez wniesienie do spółki osobowej prawa handlowego lub sprzedaży na rzecz spółki kapitałowej lub osobowej prawa handlowego pozostanie poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT.

Na marginesie powyższych argumentów Wnioskodawca zauważa, że jego stanowisko znajduje potwierdzenie także w interpretacjach przepisów podatkowych, m.in. w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2009 r. sygn. IPPP3/443-391/09-2/KT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Organ podatkowy informuje ponadto, że w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych sprawa zostanie rozpatrzona odrębnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.