IPPP1/443-256/10-4/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wymienione we wniosku składniki nie będą posiadały cech wymienionych w art. 2 pkt 27e ustawy – nie mieszczą się pojęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 02.03.2010r. (data wpływu 05.03.2010r.), uzupełnione pismem z dnia 26.04.2010r. (data wpływu 30.04.2010r.) nadesłanym w odpowiedzi na wezwanie z dnia 15.04.2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozstrzygnięcia czy przedmiot transakcji sprzedaży będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa czy też zespół wybranych aktywów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05.03.2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozstrzygnięcia czy przedmiot transakcji sprzedaży będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa czy też zespół wybranych aktywów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z siedzibą w Warszawie, będąca wnioskodawcą („Spółka”) ma zamiar przenieść w drodze umowy na rzecz innej spółki („Nowa Spółka”), którą w Polsce założy jedna ze spółek A („A”), wybrane aktywa - w tym środki trwałe. W związku z przeniesieniem tych aktywów, do Nowej Spółki - przejdzie ponadto grupa ok. 50 pracowników (część zakładu pracy Spółka), która wykonuje prace z wykorzystaniem tych aktywów. Pozostali pracownicy będą w dalszym ciągu świadczyli prace w przedsiębiorstwie Spółka.

Podatnik ma wątpliwości, czy niniejszą transakcję obejmującą przeniesienie aktywów i części zakładu pracy należy zakwalifikować jako:

  1. sprzedaż wybranych aktywów, w tym środków trwałych, czy też jako
  2. sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dalej jako „VATU”). (2) sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dalej jako „VATU”).

Kwestia ta ma istotne znaczenie dla Wnioskodawcy, gdyż w zależności od kwalifikacji tej transakcji może wystąpić opodatkowanie podatkiem VAT (w przypadku sprzedaży wybranych aktywów), lub opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych (w przypadku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa).

W skład przenoszonych w drodze umowy aktywów będą wchodziły m.in.: samochody używane, oraz sprzęt biurowy, w tym komputery, drukarki, kserokopiarki, licencje do korzystania z programów komputerowych itp. Z przenoszonych aktywów korzystają aktualnie, co do zasady, pracownicy wchodzący w skład zespołu pracowników, który przejdzie do Nowej Spółki (w trybie art. 231 kodeksu pracy). Zespół pracowników, który przejdzie do Nowej Spółki ma odrębną grupę kontrahentów, w szczególności lekarzy z którymi współpracuje, oraz odrębną grupę firm, którym zleca organizacje kongresów naukowo-promocyjnych i spotkań promocyjnych. Przedmiotowy zespół pracowników zajmuje się wydzielonymi produktami farmaceutycznymi, w tym promocją i reklamą tych produktów. Zespół pracowników nie korzysta z wydzielonego konta bankowego. Konto bankowe z którego pokrywane są zobowiązania i na które wpływają zyski jest wspólne. Jednakże brak oddzielnego konta do ewidencji przychodów generowanych przez zespół pracowników nie powoduje niemożliwości określenia wielkości przychodów uzyskiwanych przez ten zespół. Zespół pracowników nie sporządza odrębnego bilansu i nie prowadzi samodzielnej księgowości. Niemniej w ramach systemu księgowo - finansowego są wydzielone konta przypisane do grup pracowników wchodzących w skład zespołu pracowników, który przejdzie do Nowej Spółki. Stąd przychody i koszty w zakresie wydatków na promocję (przy wsparciu sprzedaży) i działalności operacyjnej są możliwe do przyporządkowania do określonych grup i przechodzącego do Nowej Spółki zespołu pracowników.

Recepcja i sekretariat są wspólne dla całego zakładu pracy. Przychody i koszty w zakresie administracji oraz należności i zobowiązania o charakterze administracyjno-biurowym nie są przyporządkowane do określonych części zakładu pracy; mają charakter wspólny. Z powierzchni o charakterze ogólnym - typu: pomieszczenia socjalne, pokój techniczny, pokoje spotkań itd. korzystają, co do zasady wszyscy pracownicy Spółka. Taka sama zasada odnosi się do urządzeń biurowych podłączonych do tzw. sieci, jak np. kserokopiarki i drukarki znajdujących się w powierzchni ogólnej.

Sprzedawana część aktywów i przechodzący zespół pracowników ma od strony praktycznej wydzielone miejsce w strukturze firmy. Nie ma jednak formalnego regulaminu, który określa takie wydzielenie (tworzy dział, czy wydział). Istnieją trzy grupy przedstawicieli zajmujące się promocją produktów jednego producenta, tj. firmy A w specjalizacjach: okulistyka, neurologia w zakresie spastyczności, estetyka. Te trzy grupy przejdą w ramach jednego zespołu pracowników do Nowej Spółki.

Na podstawie prowadzonej ewidencji, kosztów i generowanych przychodów, sprzedawane aktywa i przechodzący zespół pracowników możliwy jest do wyodrębnienia w księgach spółki. W księgach na oddzielnej grupie kont są zbierane koszty operacyjne i marketingowe powstające w wyniku realizowania powierzonych zadań przez zespół pracowników nabywanych przez Nową Spółkę (głównie działania z zakresu promocji i reklamy oraz wsparcia sprzedaży); przychody zaś są sumą kosztów powiększoną o pewien procent marży (Spółka kalkuluje przychody w oparciu o metodę koszt plus).

Przechodzący do Nowej Spółki zespół pracowników ma odrębny budżet, z którego później jest rozliczany. Przyznane środki w zależności od wyników – mogą być w trakcie roku zmniejszane lub zwiększane. Sprzedawana część może potencjalnie funkcjonować jako przedsiębiorstwo realizujące zadania z zakresu promocji i reklamy oraz wsparcia sprzedaży produktów farmaceutycznych. Sprzedawana część ma takie atrybuty jak: znajomość rynku, know-how promocji w środowisku farmaceutycznym, tworzy sieć przedstawicieli, posiada wyznaczonych kierowników niższego i wyższego szczebla, oraz kompletne wyposażenie biurowe.

W nadesłanym uzupełnieniu z dnia 26.04.2010r. (data wpływu 30.04.2010r.) Spółka wskazała, że w toku negocjacji pomiędzy stronami planowanej transakcji zbycia aktywów zostało wstępnie ustalone, że nie wszystkie aktywa wykorzystywane przez przechodzący do Nowej Spółki zespół pracowników (dalej zwany jako „Zespół Pracowników”) zostaną przeniesione do Nowej Spółki. Z przenoszonych aktywów korzystają aktualnie, co do zasady, pracownicy wchodzący w skład Zespołu Pracowników. Jednakże przenoszone aktywa zostaną wyselekcjonowane spośród niektórych urządzeń, jak np. kserokopiarki i drukarki, z których korzystają także inni pracownicy Spółka, a które nie zostaną przeniesione.

W toku negocjacji pomiędzy stronami planowanej transakcji zostało wstępnie ustalone, że nie wszystkie świadczenia i zobowiązania związane z przechodzącym Zespołem Pracowników przejdą do Nowej Spółki. Co do zasady, Nowa Spółka przejmie głównie zobowiązania pracownicze związane z niewykorzystanym urlopem. Zobowiązania w zakresie wypłaty niektórych premii pracowniczych (należnych niektórym pracownikom Zespołu Pracowników) zostaną po stronie zbywcy (Spółka). Przechodzący do Nowej Spółki Zespół Pracowników nie korzysta z wydzielonego konta bankowego. Konto bankowe, z którego pokrywane są zobowiązania i na które wpływają zyski jest wspólne. Zespół Pracowników nie sporządza odrębnego bilansu i nie prowadzi samodzielnej księgowości.

W ocenie Wnioskodawcy mogą zatem zachodzić wątpliwości, co do spełnienia przesłanki funkcjonalnego i finansowego wydzielenia zbywanych aktywów i przechodzącego Zespołu Pracowników. Od strony formalnej - zbywane aktywa i przechodzący Zespół Pracowników - nie mają wydzielonego miejsca w strukturze przedsiębiorstwa (Spółka). Zarząd Spółka nie wprowadził wewnętrznej regulacji nadającej tym składnikom i Zespołowi Pracowników charakteru samodzielnego departamentu, czy oddziału. Tylko z praktycznego punktu widzenia można ewentualnie wykazać takie wydzielenie. Z części pomieszczeń biurowych korzystają co do zasady, pracownicy przechodzącego Zespołu Pracowników, jednakże nie ma to charakteru wyodrębnienia, a szereg pomieszczeń użytkowanych jest przez wszystkich pracowników Spółka. W ramach planowanej transakcji nie dojdzie do cesji praw i obowiązków z umowy najmu w odniesieniu do pomieszczeń zajmowanych przez aktywa i Zespół Pracowników. Nowa Spółka planuje wynająć pomieszczenia samodzielnie.

W konsekwencji, odpowiadając na postawione pytanie, co do zasady, na Nową Spółkę zostaną przeniesione wybrane aktywa, które nie stanowią samodzielnego zespołu środków materialnych niematerialnych pozwalających na automatyczne rozpoczęcie świadczenia usług (prowadzenie działalności) przez Nową Spółkę. Zbywane środki nie służą samodzielnie generowaniu zysku. Niemniej zbywane aktywa można uznać jako tworzące pewną grupę składników materialnych i niematerialnych.

W toku negocjacji pomiędzy stronami planowanej transakcji ustalono, że nie wszystkie zobowiązania i należności wygenerowane przez zbywane aktywa i przechodzący Zespół Pracowników zostaną przejęte przez Nową Spółkę. W szczególności nie przejdą prawa z umowy najmu do zajmowanych przez aktywa i Zespół Pracowników pomieszczeń. Ponadto, niektóre zamówienia składane podmiotom zewnętrznym przez Zespół Pracowników i wynikające z tych zamówień zobowiązania, pozostaną w przedsiębiorstwie zbywcy (Spółka). Jak wcześniej zauważono, nie wszystkie świadczenia i zobowiązania związane z przechodzącym Zespołem Pracowników przejdą do Nowej Spółki. Co do zasady, Nowa Spółka przejmie głównie zobowiązania pracownicze związane z niewykorzystanym urlopem. Zobowiązania w zakresie wypłaty niektórych premii pracowniczych zostaną po stronie zbywcy (Spółka).

Jak wskazano we wniosku o interpretację, Zespół Pracowników ma odrębną grupą kontrahentów, w szczególności lekarzy, z którymi współpracuje, oraz odrębną grupę firm, którym zleca organizacje kongresów naukowo-promocyjnych i spotkań promocyjnych. Jednakże Zespół Pracowników, który przejdzie do Nowej Spółki nie ma odrębnej, własnej grupy klientów, z którą samodzielnie podpisuje umowy. Wprawdzie wybrane osoby spośród Zespołu Pracowników mogą składać pewne zlecenia firmom zewnętrznym, niemniej w ramach planowanej transakcji nie jest przewidywane przeniesienie umów z klientami. Nowa Spółka będzie musiała samodzielnie pozyskać klientów w ramach prowadzonej działalności. W tym sensie, zbywane aktywa i przechodzący Zespół Pracowników nie kreuje w pełni samodzielnego przedsiębiorstwa.

Osoby wchodzące w skład Zespołu Pracowników nie mają dostatecznych kwalifikacji do zarządzania przedsiębiorstwem Nowej Spółki. W związku z tym Nowa Spółka zdecydowała się powołać na stanowiska zarządcze osoby spoza Zespołu Pracowników. W zarządzie Nowej Spółki znajdą się osoby, które nie był zatrudnione w przedsiębiorstwie zbywcy (Spółka); nie wyklucza to jednak powołania w przyszłości do organów Spółki osób spośród Zespołu Pracowników. Zespół Pracowników nie obejmuje specjalistów w dziedzinie księgowości, HR, finansów, obsługi komputerowo-internetowej, recepcji, itp., których zaangażowanie będzie prawdopodobnie potrzebne celem prowadzenia przedsiębiorstwa. Pracownicy zajmujący się księgowością, finansami, HR, komputerami i internetem oraz obsługą recepcyjno-administracyjną pozostaną w Spółka. W tym kontekście, Wnioskodawca przyjmuje, że mogą zachodzi wątpliwości, czy przechodzący Zespół Pracowników pozwala na prowadzenie samodzielnego przedsiębiorstwa.

Nowa Spółka, poza aktywami nabywanymi od zbywcy (Spółka), będzie najprawdopodobniej musiała dokonać zakupu także innych środków materialnych i niematerialnych (kserokopiarki, drukarki, ewentualne licencje) aby móc prowadzić działalność. Wnioskodawca pragnie podnieść, że po dacie sporządzenia wniosku o interpretację (2 marca 2010 r.) pomiędzy stronami kontynuowano negocjacje, w efekcie których nastąpiły dalsze ustalenia w zakresie przedmiotu transakcji. W szczególności, strony sprecyzowały, że nie wszystkie zobowiązania i należności związane ze zbywanymi aktywami i przechodzącym Zespołem Pracowników zostaną przeniesione na Nową Spółkę.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy zawarcie umowy obejmującej sprzedaż przez Spółka na rzecz Nowej Spółki aktywów (w tym środków trwałych) oraz przejście zespołu pracowników (części zakładu pracy) należy zakwalifikować jako:

  1. Sprzedaż wybranych aktywów, w tym środków trwałych podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT...
  2. Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem podatnika planowaną transakcję sprzedaży należy uznać za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a nie za sprzedaż odrębnych aktywów. Zdaniem podatnika transakcja spełnia przesłanki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e VATU. Zdaniem podatnika, w rozumieniu art. 2 pkt 27e VATU, przenoszona część może być wydzielona funkcjonalnie i finansowo oraz potencjalnie może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania. Zgodnie z art. 2 pkt 27e VATU - zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, do których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Nie można uznać zorganizowanej części przedsiębiorstwa za sumę poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębny zakład lub przedsiębiorstwo - warunkiem niezbędnym jest odpowiedni stopień zorganizowania tego zespołu czynników. Sprzedawana część aktywów i przechodzący zespół pracowników ma od strony praktycznej wydzielone miejsce w strukturze firmy. Nie ma formalnego regulaminu, który określa takie wydzielenie (tworzy dział, czy wydział). Istnieją jednak trzy grupy przedstawicieli zajmujące się promocją produktów jednego producenta, tj. firmy A w specjalizacjach: okulistyka, neurologia w zakresie spastyczności, estetyka. Te trzy grupy przejdą (w trybie art. 231 Kodeksu pracy) w ramach jednego zespołu pracowników do Nowej Spółki. Zdaniem podatnika istnieje zatem wydzielenie strukturalno-funkcjonalne zbywanej części zakładu pracy w ramach firmy Spółka.

Nie ma wyodrębnionego systemu księgowo - finansowego dla zbywanej części zakładu pracy. Niemniej w ramach ksiąg są wydzielone konta przypisane do trzech grup pracowników wchodzących w skład zespołu pracowników, który przejdzie do Nowej Spółki. Na podstawie prowadzonej ewidencji kosztów i przychodów, możliwe jest wyodrębnienie kosztów i przychodów przypisanych do przechodzącego zespołu pracowników w księgach spółki. W księgach na oddzielnej grupie kont są zbierane koszty operacyjne i marketingowe powstające w wyniku realizowania powierzonych zadań przez zespół pracowników nabywanych przez Nową Spółkę. Przechodzący do Nowej Spółki zespół pracowników ma odrębny budżet, z którego później jest rozliczany. Przyznane środki w zależności od wyników mogą być w trakcie roku zmniejszane lub zwiększane. W związku, z tym można uznać, że zachodzi wydzielenie finansowe zbywanej części w strukturze firmy.

Sprzedawana część może potencjalnie funkcjonować jako przedsiębiorstwo realizujące zadania z zakresu promocji i reklamy oraz wsparcia sprzedaży produktów farmaceutycznych. Sprzedawana część ma takie atrybuty jak: znajomość rynku, know-how promocji w środowisku farmaceutycznym, tworzy sieć przedstawicieli. posiada wyznaczonych kierowników niższego i wyższego szczebla, oraz kompletne wyposażenie biurowe. Ponadto, należy wskazać na treść art. 65 § 2 KC, który stanowi, iż we wszelkich umowach należy badać zgodny zamiar stron oraz cel umowy zamiast opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Planowana transakcja ma na celu przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a nie tylko wybranych środków, w tym środków trwałych – wchodzących do tej pory w skład zakładu pracy Spółka

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na mocy art. 6 pkt 1 cyt. ustawy, z zakresu opodatkowania wyłączono pewne określone czynności. Do czynności tych – z uwagi na treść pkt 1 powołanego przepisu - należą transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów”, w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu). Stosownie do art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem dla uznania części przedsiębiorstwa za zorganizowaną jego część jest to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością, niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
  2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
  3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
  4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza przenieść w drodze umowy na rzecz innej spółki wybrane aktywa w tym środki trwałe, które nie stanowią samodzielnego zespołu środków materialnych i niematerialnych pozwalających na automatyczne rozpoczęcie świadczenia usług przez Nową Spółkę. Zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy zbywane środki nie służą do samodzielnego generowania zysku. W związku z przeniesieniem aktywów do Nowej Spółki przejdzie również grupa około 50 pracowników, która wykonuje prace z wykorzystaniem tych aktywów. Przedmiotowy zespół pracowników zajmuje się wydzielonymi produktami farmaceutycznymi, w tym promocją i reklamą tych produktów. Ponadto jak wskazał Wnioskodawca nie wszystkie zobowiązania i należności wygenerowane przez zbywane aktywa i przechodzący zespół Pracowników zostaną przejęte przez Nową Spółkę. Konto bankowe z którego pokrywane są zobowiązania i na które wpływają zyski jest wspólne. Jednakże możliwe jest określenie wielkości przychodów uzyskiwanych przez ten zespół.

Ponadto w ramach systemu księgowo – finansowego są wydzielone konta przypisane do grupy tych pracowników, dlatego też przychody i koszty w zakresie wydatków na promocję i działalność operacyjną są możliwe do przyporządkowania do określonych grup. W księgach rachunkowych Wnioskodawcy, koszty operacyjne oraz generowane przychody odnoszące się do zbywanej części przedsiębiorstwa, ewidencjonowane są na oddzielnych kontach. Na podstawie prowadzonej ewidencji kosztów oraz przychodów sprzedawane aktywa wraz z zespołem pracowników mogą potencjalnie funkcjonować jako przedsiębiorstwo realizujące zadania z zakresu promocji i reklamy oraz wsparcia produktów farmaceutycznych. Sprzedawana część posiada własną, wydzieloną kadrę kierowniczą szczebla wyższego i niższego. Jednak osoby wchodzące w skład zespołu Pracowników nie mają dostatecznych kwalifikacji do zarządzania przedsiębiorstwem Nowej Spółki. Dodatkowo Wnioskodawca wskazał, że przechodzący Zespół Pracowników nie obejmuje specjalistów w dziecinie księgowości, HR, finansów, obsługi komputerowo – internetowej, recepcji i ich zaangażowanie będzie potrzebne do prowadzenia przedsiębiorstwa. Ponadto zbywana część aktywów oraz przechodzący zespół pracowników ma od strony praktycznej wydzielone miejsce w strukturze firmy jednak nie ma takiego wydzielenia od strony formalnej. Zarząd Spółki nie wprowadził wewnętrznych regulacji nadających tym składnikom i Zespołowi Pracowników charakteru samodzielnego departamentu, czy oddziału. Dodatkowo jak wskazał Wnioskodawca zbywana część posiada własne know-how promocji w środowisku farmaceutycznym, sieć przedstawicieli oraz znajomość rynku na którym działa, nie posiada jednak odrębnej, własnej grupy klientów, z którymi samodzielnie podpisuje umowy. Nowa Spółka będzie musiała samodzielnie pozyskać klientów w ramach prowadzonej działalności. Zatem zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy, zbywane aktywa i przechodzący Zespół Pracowników nie kreuje w pełni samodzielnego przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane wyżej przepisy prawa podatkowego należy uznać, że przedmiotem transakcji zbycia nie będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa o którym mowa w art. 2 pkt 27e ustawy mogąca stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, ale suma składników majątkowych, które mogą posłużyć do prowadzenia określonego zadania gospodarczego. Należy podkreślić, że czynność zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa winna obejmować bezwzględnie wszystkie elementy, które umożliwiają kontynuowanie działalności. Nie można więc uznać, że Wnioskodawca dokona przeniesienia w drodze umowy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, skoro nie dojdzie do przeniesienia wszystkich składników materialnych i niematerialnych w tym zobowiązań związanych z przenoszoną grupą Pracowników, ponadto przenoszony zespół wybranych aktywów oraz Pracowników nie został wyodrębniony finansowo i organizacyjnie w strukturze istniejącego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Należy również podkreślić, że przenoszony zespół składników nie będzie mógł stanowić samodzielnego przedsiębiorstwa realizującego zadania gospodarcze. Podstawową przeszkodą jest: brak własnej, odrębnej grupy klientów; brak wykwalifikowanej kadry wymaganej do prowadzenia samodzielnego przedsiębiorstwa (specjaliści z dziedziny księgowości, HR, finansów); brak kadry zarządzającej.

Reasumując, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż wymienione we wniosku składniki nie będą posiadały cech wymienionych w art. 2 pkt 27e ustawy – nie mieszczą się pojęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Planowana transakcja będzie stanowić sprzedaż wybranych aktywów, w tym środków trwałych i będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.