IPPP1/443-160/14-2/PR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Uznanie aportu Departamentu Marketingu za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz opodatkowania podatkiem VAT tej transakcji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2014 r. (data wpływu 12 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania aportu Departamentu Marketingu za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz opodatkowania podatkiem VAT tej transakcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania aportu Departamentu Marketingu za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz opodatkowania podatkiem VAT tej transakcji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Bank prowadzi działalność bankową m.in. w zakresie udzielania pożyczek i kredytów, faktoringu, wykupu wierzytelności, przyjmowania depozytów, prowadzenia rachunków bankowych oraz wymiany walut.

W ramach struktury organizacyjnej Banku wydzielone są części struktury organizacyjnej odpowiedzialne za poszczególne obszary działania Banku, takie jak obszar rynku korporacyjnego, obszar rynku detalicznego i obszar zarządczo-organizacyjny. Na poszczególne obszary składają się komórki organizacyjne takie jak przykładowo Departament Instytucji Finansowych, Departament Produktów Korporacyjnych, Departament Sprzedaży Korporacyjnej, Departament Sprzedaży i Wsparcia Sprzedaży Detalicznej oraz Departament Marketingu.

Bank planuje dokonanie restrukturyzacji poprzez przeniesienie działalności niezwiązanej z działalnością podstawową, to jest działalnością bankową, do spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: SPV). SPV ma być odpowiedzialna za marketing i promocję w ramach grupy. Koncentracja działalności marketingowej w SPV pozwoli na efektywniejsze jej prowadzenie oraz ułatwi kontrolę nad wysokością ponoszonych kosztów na marketing.

W obecnej strukturze Departament Marketingu stanowi jedynie jedną z wielu komórek organizacyjnych w ramach Banku, tymczasem SPV będzie prowadziła działalność głównie w zakresie marketingu. Bank oczekuje, iż przełoży się to na efektywność prowadzonych działań marketingowych.

Departament Marketingu jest organizacyjnie wyodrębniony w ramach Banku na podstawie regulaminu organizacyjnego. Departament Marketingu posiada własną wewnętrzną strukturę organizacyjną. W ramach Departamentu Marketingu działa Wydział Komunikacji Produktowej oraz Wydział Komunikacji Wizerunkowej, które to wydziały kierowane są przez Naczelników. Działalnością Departamentu Marketingu kieruje Dyrektor Departamentu.

Do Departamentu Marketingu przypisani są pracownicy. Do Departamentu Marketingu przypisane są składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, w szczególności:

 • środki trwałe m.in. komputery, wyposażenie biurowe,
 • wartości niematerialne i prawne - znaki towarowe Banku; licencje; autorskie prawa majątkowe, w szczególności autorskie prawa majątkowe do utworów stworzonych na potrzeby działalności marketingowej (prawa do ulotek, plakatów, filmów promocyjnych, nagrań dźwiękowych, prezentacji interaktywnych),
 • składniki materialne nie stanowiące środków trwałych, w szczególności wykorzystywane w działalności marketingowej, takie jak ulotki, plakaty, druki, środki pieniężne,
 • know-how w zakresie prowadzenia działań marketingowych,
 • środki pieniężne,
 • zobowiązania, w szczególności zobowiązania z tytułu umów zawartych w ramach działalności marketingowych (umowy o reklamę, umowy o dystrybucję ulotek, umowy o wyklejanie oddziałów) oraz zobowiązania z tytułu umów o pracę zawartych z pracownikami Departamentu Marketingu.

Departament Marketingu jest ponadto wyodrębniony finansowo. Na podstawie prowadzonej rachunkowości zarządczej Bank jest w stanie przypisać przychody i koszty oraz aktywa i pasywa do Departamentu Marketingu.

Departament Marketingu jest wyodrębniony funkcjonalnie. Do zadań Departamentu Marketingu należy:

 1. kreowanie i zarządzanie marką,
 2. opracowywanie polityki marketingowej,
 3. przygotowywanie i realizacja planów działań, w zakresie marketingu,
 4. organizowanie i koordynowanie projektów sponsoringowych,
 5. planowanie i monitorowanie wykonania rocznego budżetu marketingowego oraz budżetu sponsoringu,
 6. wybór oraz koordynowanie bezpośredniej współpracy z podmiotami, wspierającymi realizację polityki marketingowej,
 7. planowanie i realizowanie jakościowych i ilościowych badań rynkowych m.in., w zakresie dotyczącym pozycji marki na rynku, oceny efektywności przeprowadzanych kampanii, poziomu satysfakcji i lojalności klientów, poziomu jakości obsługi klientów, we współpracy z firmami badawczymi,
 8. przygotowywanie analiz aktywności marketingowej konkurencji i trendów rynkowych w tym zakresie,
 9. przygotowywanie analiz efektywności poszczególnych projektów marketingowych,
 10. koordynowanie wizualizacji oraz zawartości informacyjnej strony internetowej i intranetowej w zakresie promocji produktów,
 11. koordynowanie prac związanych z udziałem w targach, konferencjach, konkursach itd.,
 12. zarządzanie artykułami reklamowymi, upominkowymi i wystawienniczymi,
 13. koordynowanie prac związanych z wnioskami zgłaszanymi do Urzędu Patentowego.

Departament Marketingu po wniesieniu do SPV dysponując własnym personelem, składnikami majątkowymi, w tym znakami towarowymi, będzie mógł samodzielnie realizować swe zadania. W szczególności będzie mógł uzyskiwać przychody z tytułu świadczenia usług marketingowych na rzecz Banku i innych spółek z grupy. Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy VAT, zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza na gruncie ustawy VAT organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Departament Marketingu jest wyodrębniony organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie i jest zdolny do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy planowane wniesienie aportem Departamentu Marketingu do SPV będzie rodziło obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT)...

Bank stoi na stanowisku, że transakcja wniesienia Departamentu Marketingu do SPV w drodze aportu nie będzie rodziła obowiązku podatkowego w podatku VAT.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zgodnie z definicją legalną sformułowaną w art. 2 pkt 27e ustawy VAT, zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza na gruncie ustawy VAT organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Departament Marketingu jako ZCP

Jak wynika z utrwalonego orzecznictwa organów podatkowych, zorganizowana część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) powstaje, jeżeli spełnione są następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujący także zobowiązania;
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Zespół składników wchodzących w skład części przedsiębiorstwa Banku

Podstawowym warunkiem uznania, że mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jest istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych.

W praktyce organów podatkowych podkreśla się, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników: przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębny zakład. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić zorganizowany zespół składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola: jaką te składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach z dnia 26 listopada 2008 r. sygn. IPPB5/423-61/08-3/MB oraz z dnia 16 lutego 2009 r. sygn. IPPB1/415-1303/08-7/JB).

W ocenie Banku warunek istnienia zorganizowanego zespołu składników materialnych niematerialnych jest spełniony w analizowanym przypadku, gdyż w skład wyodrębnionego Departamentu Marketingu wchodzą wszystkie aktywa i pasywa pozwalające na realizację ich funkcji. Są to zarówno składniki materialne (np. środki trwałe), jak i niematerialne (wartości niematerialne i prawne: w szczególności znaki towarowe i autorskie prawa majątkowe). W skład majątku Departamentu Marketingu wchodzą również pasywa w postaci zobowiązań (z tytułu umów zawartych w ramach działalności marketingowej oraz zobowiązania z tytułu umów o pracę zawartych z pracownikami Departamentu Marketingu) które to zobowiązania zostały wprost wymienione w analizowanych przepisach jako element zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto przenoszone w ramach aportu składniki tworzą określony zespół, a nie tylko sumę poszczególnych składników. Wskazane bowiem w opisie zdarzenia przyszłego składniki majątkowe służą realizacji zadań z zakresu marketingu.

W świetle powyższego należy uznać: że składniki majątkowe będące przedmiotem aportu do SPV będą stanowić zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe części przedsiębiorstwa Banku

Przepisy ustawy o VAT nie wymieniają warunków, które muszą być spełnione, aby zespół składników materialnych i niematerialnych można było uznać za wyodrębniony organizacyjnie. W praktyce organów podatkowych wskazuje się, że wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itd. (tak np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 listopada 2008 r. - sygn. ILPB3/423-480/08-5/EK).

Departament Marketingu został formalnie wyodrębniony w strukturze organizacyjnej Banku zgodnie z regulaminem organizacyjnym. Departament Marketingu posiada ponadto własną wewnętrzną strukturę organizacyjną. W ramach Departamentu Marketingu działa, bowiem Wydział Komunikacji Produktowej oraz Wydział Komunikacji Wizerunkowej, które to wydziały kierowane są przez Naczelników. Z kolei działalnością Departamentu Marketingu kieruje Dyrektor Departamentu.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że Departament Marketingu spełnia przesłanki uznania go za wyodrębniony organizacyjnie w ramach przedsiębiorstwa Banku.

Wyodrębnienie finansowe oznacza możliwość przypisania ZCP określonych wskaźników finansowych. Jak wyraził to Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 11 listopada 2008 r. (nr IPPB3-423816/08-2/MB): wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W szczególności nie jest istotny sam fakt prowadzenia odrębnych kont na których księgowane są np. koszty związane z określonym zespołem składników, ale musi istnieć zespół narzędzi rachunkowych umożliwiających określenie wyniku finansowego osiągniętego przez dany zespół składników majątkowych.

Zespół narzędzi rachunkowych stosowanych przez Bank daje możliwość przyporządkowania przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów do Departamentu Marketingu.

Mając na uwadze opisane powyżej okoliczności, zdaniem Banku, Departament Marketingu spełnia warunek wyodrębnienia finansowego, o którym mowa w ustawowej definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zdolność do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne)

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o VAT, zespół składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinien być na tyle wyodrębniony, aby mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze. Jak wskazuje się w praktyce organów podatkowych kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego sprowadza się do kwestii, czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Nie budzi bowiem wątpliwości kwestia, że aby wydzielona część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, musi ona posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot (tak: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 26 listopada 2008 r. - sygn. IPPB5/423-6/08-3/MB oraz interpretacji z dnia 10 lutego 2000 r. - sygn. IPPB5/423-06/08-4/MB). Składniki majątkowe, materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

W tym zakresie Bank pragnie wskazać, że Departament Marketingu będzie wyposażony we wszelkie składniki majątku niezbędne do realizacji powierzonych zadań i w ramach SPV będzie mógł w oparciu o nie od razu rozpocząć działalność marketingową. W szczególności będzie w stanie uzyskiwać przychody z tytułu świadczonych usług marketingowych. Departament Marketingu posiada bowiem know-how niezbędne do prowadzenia takiej działalności. Departament Marketingu po przeniesieniu do SPV będzie mógł realizować takie zadania gospodarcze jak:

 1. kreowanie i zarządzanie marką,
 2. opracowywanie polityki marketingowej,
 3. przygotowywanie i realizacja planów działań, w zakresie marketingu,
 4. organizowanie i koordynowanie projektów sponsoringowych,
 5. planowanie i monitorowanie wykonania rocznego budżetu marketingowego oraz budżetu sponsoringu,
 6. wybór oraz koordynowanie bezpośredniej współpracy z podmiotami, wspierającymi realizację polityki marketingowej,
 7. planowanie i realizowanie jakościowych i ilościowych badań rynkowych m.in., w zakresie dotyczącym pozycji marki na rynku, oceny efektywności przeprowadzanych kampanii, poziomu satysfakcji i lojalności klientów, poziomu jakości obsługi klientów, we współpracy z firmami badawczymi,
 8. przygotowywanie analiz aktywności marketingowej konkurencji i trendów rynkowych w tym zakresie,
 9. przygotowywanie analiz efektywności poszczególnych projektów marketingowych,
 10. koordynowanie wizualizacji oraz zawartości informacyjnej strony internetowej i intranetowej w zakresie promocji produktów,
 11. koordynowanie prac związanych z udziałem w targach, konferencjach, konkursach itd.,
 12. zarządzanie artykułami reklamowymi, upominkowymi i wystawienniczymi,
 13. koordynowanie prac związanych z wnioskami zgłaszanymi do Urzędu Patentowego.

W związku z powyższym, Bank stoi na stanowisku, że Departament Marketingu wykazuje na tyle istotną samodzielność, że mógłby stanowić niezależne od Banku przedsiębiorstwo.

Reasumując, zdaniem Banku, Departament Banku spełnia warunki do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. W konsekwencji, aport Departamentu Marketingu do SPV, stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy VAT, nie będzie wiązał się z powstaniem obowiązku podatkowego w podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.