IPPP1/443-1357/14-2/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Uznanie za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jednostek biznesowych oraz wyłączenie z opodatkowania przeniesienia wydzielonej jednostki na rzecz Spółki Przejmującej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jednostek biznesowych BU 1000 i BU 3000 oraz wyłączenie z opodatkowania przeniesienia wydzielonej BU 1000 na rzecz Spółki Przejmującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jednostek biznesowych BU 1000 i BU 3000 oraz wyłączenie z opodatkowania przeniesienia wydzielonej BU 1000 na rzecz Spółki Przejmującej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej; „PDOP”) od całości osiąganych dochodów oraz zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

Wnioskodawca jest jednym z największych w Polsce alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych.

Świadczy nowoczesne i zintegrowane usługi telekomunikacyjne oraz dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla klientów biznesowych, tj. firm oraz instytucji, w tym dużych polskich oraz zagranicznych korporacji, placówek administracji publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Wnioskodawca świadczy także usługi połączeń telefonicznych, transmisji danych, złożone usługi VPN, usługi centrów danych, usługi internetowe, w tym szybki dostęp do internetu. Wnioskodawca oferuje dodatkowo rozwiązania teleinformatyczne, w tym między innymi serwery zarządzane, hosting witryn i aplikacji internetowych.

W ostatnim czasie znaczna część międzynarodowej grupy kapitałowej G (dalej: Grupa G), do której należy Wnioskodawca została nabyła przez grupę DT (dalej: Grupa DT), która w Polsce posiada spółkę T Polska S.A. (dalej: T).

W ramach planowanej reorganizacji Grupa DT planuje skonsolidować działalność prowadzoną w zakresie usług telekomunikacyjnych świadczonych na rynku lokalnym przez T i G. Planowana restrukturyzacja ma na celu uzyskanie synergii zarówno w obszarze kosztów działalności jak i synergii procesów sprzedaży: rozszerzenie i zwiększenie atrakcyjności oferty rynkowej obu spółek świadczących usługi w tym samym segmencie. Aktualnie T współpracuje już z G, na mocy umowy zawartej z G wspiera w zarządzaniu segment usług telekomunikacyjnych świadczonych na rynku lokalnym.

W tym celu, planowane jest dokonanie podziału Spółki w trybie przewidzianym w art. 529 par. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1030 j.t,; dalej: „KSH”), tj. w drodze podziału przez wydzielenie i przeniesienie części majątku Wnioskodawcy na istniejącą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka Przejmująca”), a następnie dokonanie połączenia Spółki Przejmującej z T.

Ze względu na rodzaj strategii sprzedażowej klienci G są, co do zasady, podzieleni na dwa segmenty rynkowe; „segment hurtowych usług międzynarodowych” oraz „segment usług telekomunikacyjnych świadczonych na rynku lokalnym”. W przypadku pierwszego z wymienionych segmentów strategia marketingowa oraz oferta jest opracowywana i ustalana w Grupie G (usługi dla tego segmentu są zwane dalej: „Hurtowymi Usługami Międzynarodowymi”). W przypadku klientów przypisanych do rynku lokalnego, Spółka samodzielnie kształtuje swoją ofertę i strategię marketingową (usługi dla tego segmentu są zwane dalej: „Usługami Telekomunikacyjnymi Świadczonymi na Rynku Lokalnym”).

W związku z powyższym działalność Wnioskodawcy prowadzona jest w oparciu o dwie jednostki biznesowe: BU 1000 „Usługi Telekomunikacyjne Świadczone na Rynku Lokalnym” (dalej: „BU 1000") oraz BU 3000/Centrala "Hurtowe Usługi Międzynarodowe” (dalej: „BU 3000”).

BU 1000 świadczy wskazane wyżej usługi telekomunikacyjne na rzecz klientów funkcjonujących głównie na rynku polskim (dalej: „Klienci Lokalni”). BU 3000 świadczy zaś usługi na rzecz klientów, którzy należą do grona klientów międzynarodowych, działających przeważnie na wielu rynkach zagranicznych (dalej: „Klienci Międzynarodowi”).

Wnioskodawca, dla wewnętrznych celów informacyjnych, decyzyjnych oraz zarządczych ustala odrębnie wskaźniki finansowe z działalności każdej jednostki biznesowej. Składniki majątkowe Spółki niezbędne do prowadzenia obu rodzajów działalności np. składniki materialne jak i zobowiązania oraz umowy i pracownicy są alokowane pomiędzy BU 1000 i BU 3000. BU 1000 funkcjonuje w ramach Spółki jako Oddział (dalej: „Oddział”), utworzony na podstawie uchwały zarządu Wnioskodawcy. Adres Oddziału jest inny niż adres siedziby Spółki.

Poniżej przedstawiony został bardziej szczegółowy opis BU 1000 oraz BU 3000 w kontekście przypisanych do obu jednostek składników majątkowych oraz ich wyodrębnienia w ramach Spółki.

Składniki wchodzące w skład BU 1000

W skład BU 1000 wchodzą, stanowiące o jego zdolności do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych i wyodrębnieniu funkcjonalnym w ramach przedsiębiorstwa Spółki składniki związane z realizacją działalności operacyjnej BU 1000, takie jak m.in.:

 • wartości niematerialne i prawne,
 • składniki sieci telekomunikacyjnej,
 • komputery, oprogramowanie i wyposażenie biura,
 • samochody,
 • należności z tytułu świadczonych usług oraz inne należności związane z BU 1000,
 • rozliczenia międzyokresowe czynne,
 • rezerwy i zobowiązania, w tym: zobowiązania handlowe, zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek, zobowiązania z tytułu najmu,
 • zobowiązania pracownicze.

Ponadto, do realizacji zadań operacyjnych BU 1000 przypisani są określeni pracownicy oraz istnieje hierarchiczna struktura podległości służbowej, powołany został także zwierzchnik BU 1000, pełniący obecnie funkcję dyrektora BU 1000,

Składniki wchodzące w skład BU 3000

W skład BU 3000, stanowiąc o jego zdolności do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych i wyodrębnieniu funkcjonalnym w ramach przedsiębiorstwa Spółki wchodzą składniki związane z realizacją działalności BU 3000 takie jak m. in,:

 • wartości niematerialne i prawne,
 • komputery, oprogramowanie i wyposażenie biura,
 • samochody,
 • należności z tytułu świadczonych usług oraz inne należności związane z BU 3000,
 • rozliczenia międzyokresowe czynne,
 • rezerwy i zobowiązania, w tym: zobowiązania handlowe, zobowiązania z tytułu najmu,
 • zobowiązania pracownicze.

Ponadto, do realizacji zadań BU 3000 podobnie jak i do BU 1000 przypisani są określeni pracownicy, istnieje hierarchiczna struktura podległości służbowej. BU 3000 posiada własnych zwierzchników.

Środki trwałe (np. sprzęt sieciowy) oraz niektóre wartości niematerialne i prawne (licencje, oprogramowanie, decyzje, pozwolenia), które mogą być wykorzystywane zarówno przez BU 1000 jak i BU 3000 podlegają alokacji do BU 1000, a koszty z nimi związane (m.in. amortyzacja) są przypisywane do BU 1000 i BU 3000 na podstawie ustalonego klucza alokacji.

Po podziale Spółki, BU 3000 będzie kontynuował korzystanie z w/w aktywów na podstawie umowy.

Wyodrębnienie organizacyjne BU 1000 i BU 3000

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Spółki, uznaje BU 1000 i BU 3000 za dwie odrębne jednostki, co zostało odwzorowane w schemacie organizacyjnym Spółki. Schemat ten odzwierciedla miejsce i rolę BU 1000 i BU 3000 w strukturach Spółki, jako jednostek świadczących usługi dla określonych grup klientów.

W dokumentach korporacyjnych Spółki (w uchwale o powołaniu Oddziału) zakres działalności BU 1000 i BU 3000 określony został odpowiednio jako „Usługi Telekomunikacyjne Świadczone na Rynku Lokalnym” oraz „Hurtowe Usługi Międzynarodowe”. Wszyscy pracownicy Spółki są przyporządkowani do konkretnej jednostki biznesowej tj. pracownicy BU 1000 do BU 1000 a pracownicy BU 3000 do BU 3000, co potwierdzają odpowiednie zapisy w ich umowach o pracę. Ponadto BU 1000 i BU 3000 posiadają odrębne regulaminy premiowania (prowizyjne) swoich pracowników i odrębne opisy stanowisk pracy. Pracownicy każdej jednostki biznesowej, w tym także szczebla kierowniczego są odpowiedzialni przed swoimi bezpośrednimi przełożonymi należącymi do tego samego BU.

Ponadto, na mocy uchwały o utworzeniu Oddziału, dla BU 1000 wskazana została osoba, która w zakresie obowiązków posiada nadzór i koordynację funkcjonowania BU 1000. Tym samym BU 1000 i BU 3000 posiadają własnych zwierzchników.

Jednostki pomocnicze zapewniające obsługę zarówno BU 1000 i BU 3000 (w szczególności obsługa księgowa, kadrowa, utrzymanie systemów informatycznych, obsługa administracyjna) są przypisane do BU 1000. W ramach podziału, jednostki te pozostaną w ramach BU 1000 i zostaną wraz z BU 1000 przeniesione do Spółki Przejmującej. Po podziale Spółki przez wydzielenie, Wnioskodawca (BU 3000) w dalszym ciągu będzie korzystać z usług tych działów na zasadzie outsourcingu, na podstawie umowy. Tym samym zostanie zapewniona nieprzerwana i kompleksowa obsługa w obszarze funkcji wsparcia.

Po podziale Spółka Przejmująca wejdzie w prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu siedziby Oddziału oraz powierzchni biurowej w regionach a BU 3000 pozostanie stroną umowy najmu siedziby BU 3000.

Wyodrębnienie finansowe BU 1000 i BU 3000

Oprócz wyodrębnienia organizacyjnego i funkcjonalnego, BU 1000 i BU 3000 są również wyodrębnione finansowo. Na potrzeby BU 1000 i BU 3000 przygotowywane są odrębne budżety i plany oraz okresowe raporty z wykonania tych planów. Na podstawie danych z systemu księgowego Spółki możliwe jest wydzielenie kosztów i przychodów związanych z BU 1000 i BU 3000. Koszty bezpośrednie podlegają alokacji bezpośrednio do jednostki, której dotyczą, a koszty wspólne według przyjętego klucza alokacji.

Dla celów wewnętrznych (co potwierdza istniejące wyodrębnienie finansowe BU 1000 oraz BU 3000), dla Oddziału (BU 1000) i części pozostającej poza Oddziałem (BU 3000) także przygotowywane są bilans oraz rachunek zysków i strat. Prowadzony przez Spółkę rejestr środków trwałych zawiera informacje dotyczące przypisania poszczególnych składników majątkowych odpowiednio do BU 1000 lub BU 3000.

Finansową odrębność BU 1000 i BU 3000 potwierdza również fakt posiadania należności związanych z działalnością BU 1000 i BU 3000, tj. w szczególności należności handlowych z umów związanych z poszczególnymi BU, a także zobowiązań np. z tytułu pożyczek, czy umów leasingu, a także z tytułu wynagrodzeń należnych pracownikom alokowanym do BU 1000 i BU 3000. BU 1000 i BU 3000 będą posiadały odrębne rachunki bankowe.

BU 1000 i BU 3000 jako niezależne przedsiębiorstwa

BU 1000 i BU 3000 posiadają obecnie odpowiednie zasoby i kompetencje (tj. pracowników, składniki materialne i niematerialne) niezbędne do realizacji funkcji w obszarze swojej działalności. Umowy Spółki zawarte z klientami są przypisane do BU 1000 lub do BU 3000.

Na dzień podziału przez wydzielenie, zorganizowanie i wyodrębnienie BU 1000 i BU 3000 umożliwi obu jednostkom ciągłość działalności prowadzonej przez każdą z nich. Alokowane w ramach podziału aktywa i kapitały zapewnią możliwość prowadzenia działalności obu jednostek biznesowych dalej w sposób płynny i samodzielny finansowo.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy majątek przejmowany na skutek podziału przedsiębiorstwa Wnioskodawcy oraz majątek pozostający w Spółce stanowić będą zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT...
 2. Czy przeniesienie w wyniku podziału przez wydzielenie BU 1000 na rzecz Spółki Przejmującej będzie podlegać wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zarówno majątek przejmowany na skutek podziału przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, jak i majątek pozostający w Spółce będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 2

Zgodnie z ustawą o VAT zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest: „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania” (art. 2 pkt 27e ustawy o VAT).

Na gruncie powyższych przepisów oraz w oparciu o doktrynę prawa podatkowego i dotychczasową praktykę organów podatkowych, przesłankami uznania danego zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest, aby:

 • istniał zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) powiązanych funkcjonalnie i składniki te były przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 • zespół tych składników był wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • zespół tych składników był wyodrębniony finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • zespół tych składników mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W ocenie Spółki, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, BU 1000 i BU 3000 będące zespołami składników majątkowych wyodrębnionymi funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo w ramach Spółki, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT. Świadczą o tym następujące fakty i argumenty.

W zakresie wyodrębnienia funkcjonalnego dla uznania danego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, składniki te muszą pozostawać między sobą we wzajemnych interakcjach w taki sposób, że należy je traktować jako zorganizowany, autonomiczny zespół składników powiązanych funkcjonalnie, nie zaś zespół przypadkowych elementów, których jedyną cechą jest własność jednego podmiotu.

Powyższe podejście znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych wydawanych w indywidualnych sprawach podatników. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 3 marca 2008 r. (sygn. IP-PB3-423-524/07-2/MB) wskazał, że „Aby zatem w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa”.

W ocenie Wnioskodawcy pomiędzy składnikami majątkowymi, które mają zostać wydzielone do Spółki Przejmującej oraz składnikami pozostającymi w Spółce będzie istniał wyraźny związek funkcjonalny. BU 1000 i BU 3000 funkcjonują w ramach struktury organizacyjnej Spółki w oparciu o przydzielonych do nich klientów, pracowników oraz składniki materialne i niematerialne.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z opisem przedstawionym w zdarzeniu przyszłym zespoły składników majątkowych składających się na BU 1000 i BU 3000 stanowią zespoły składników, powiązanych ze sobą w sposób funkcjonalny i celowy. Składniki te są wyodrębnione w odrębnych jednostkach Wnioskodawcy.

Zespół składników Spółki podlegający wydzieleniu do Spółki Przejmującej będzie służył dalszemu prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie dostarczania Usług Telekomunikacyjnych Świadczonych na Rynku Lokalnym. W ramach podziału przeniesione zostaną umowy związane z przenoszoną działalnością. Natomiast zespół składników pozostający w Spółce będzie służył dalszemu świadczeniu Hurtowych Usług Międzynarodowych.

Po podziale przeniesiony zespół składników będzie tworzył przedsiębiorstwo Spółki Przejmującej i będzie wystarczający do prowadzenia przez nią działalności w takim samym zakresie, jak wcześniejsza działalność BU 1000. Analogicznie, zespół składników pozostawiony w Spółce będzie tworzył przedsiębiorstwo Spółki i będzie wykorzystywany do dalszej obsługi Klientów Międzynarodowych.

Odnośnie wyodrębnienia organizacyjnego wskazać należy, że przepisy ustawy o VAT nie określają, co należy rozumieć przez takie wyodrębnienie Jednakże zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 października 2008 r., sygn. ILPB3/423-496/08-2/HS). Dodatkowo, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp. (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lutego 2009 r., sygn, IPPB5/423-165/08-6/MB, podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 3 marca 2008 r., sygn. IP-PB3-423-524/07-2/MB).

Mając na uwadze powyższe kryteria wyodrębnienia organizacyjnego, w ocenie Spółki, w przypadku zespołów składników majątkowych przypisanych do BU 1000 i BU 3000 należy je uznać za spełnione.

W szczególności należy zwrócić uwagę na fakt formalnego wyodrębnienia BU 1000 w postaci Oddziału, który został utworzony na podstawie stosownej uchwały Zarządu Spółki.

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Spółki, uwzględniająca BU 1000 i BU 3000 jako wyodrębnione części przedsiębiorstwa, jest potwierdzona w schemacie organizacyjnym Spółki. Do BU 1000 i BU 3000 są przydzielone niezbędne w ich działalności składniki majątkowe, w odniesieniu do których BU 1000 i BU 3000 mają możliwość samodzielnego zarządzania.

Ponadto, do BU 1000 i BU 3000 przyporządkowane zostały wyodrębnione zespoły pracowników Spółki posiadających odpowiednie kompetencje do realizacji zadań, które są przedmiotem działalności BU 1000 i BU 3000. Pracownicy alokowani do BU 1000 i BU 3000 zostali umieszczeni w hierarchicznej strukturze w ramach każdej z jednostek biznesowych.

Ponadto, zgodnie z informacjami przedstawionymi w opisie zdarzenia przyszłego, wyodrębnienie organizacyjne realizowane jest także na innych płaszczyznach. W szczególności istnieje możliwość przypisania do BU 1000 i BU 3000 poszczególnych składników majątku, takich jak: środki trwałe (w szczególności: wyposażenie biurowe, komputery, samochody), wybrane wartości niematerialne i prawne, zobowiązania i należności.

W świetle przedstawionej powyżej argumentacji oraz biorąc pod uwagę stan faktyczny zaprezentowany na wstępie niniejszego wniosku, w ocenie Spółki, składniki majątkowe przypisane do BU 1000 i BU 3000 spełniają niezbędne dla istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa kryterium wyodrębnienia organizacyjnego.

Zdaniem Spółki, zespoły składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) BU 1000 i BU 3000 są również wyodrębnione finansowo. W doktrynie przyjmuje się, iż wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać pełnej samodzielności finansowej. Takie stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 18 marca 2008 r, (sygn, IBPB3/423-100/08/MS) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach stwierdzono, iż wyodrębnienie finansowe: „Nie oznacza ono samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”. Organy podatkowe przyjmują również, że przesłanka wyodrębnienia finansowego jest spełniona, jeśli spółka prowadzi ewidencję zdarzeń gospodarczych w taki sposób, iż możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W szczególności wyodrębnienie finansowe może polegać na prowadzeniu oddzielnego konta, na którym grupowane są koszty związane z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Takie stanowisko zostało potwierdzone, m.in. w postanowieniu Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 20 kwietnia 2006 r. (sygn. PD/423-4/GC/2006).

O wyodrębnieniu finansowym BU 1000 i BU 3000 świadczy fakt, iż na potrzeby BU 1000 i BU 3000 przygotowywane są odrębne budżety i okresowe raporty z ich wykonania. Dla Oddziału (BU 1000) i części pozostającej poza Oddziałem (BU 3000) także przygotowywane są bilans oraz rachunek zysków i strat. Na podstawie danych z systemu księgowego Spółki możliwe jest wydzielenie kosztów i przychodów związanych z BU 1000 i BU 3000. Koszty bezpośrednie podlegają alokacji bezpośrednio do jednostki, której dotyczą, a koszty wspólne według przyjętego klucza alokacji. Koszty działalności jednostek organizacyjnych zapewniających obsługę zarówno BU 1000 i BU 3000 (w szczególności obsługa księgowa, kadrowa, utrzymanie systemów informatycznych, obsługa administracyjna) do momentu podziału będą podlegały alokacji pomiędzy BU 1000 i BU 3000 na podstawie przyjętego klucza alokacji według liczby pracowników, a w odniesieniu do wynajmowanych powierzchni na podstawie faktycznie wykorzystywanej powierzchni.

Prowadzony przez Spółkę rejestr środków trwałych zawiera informacje dotyczące przypisania poszczególnych składników majątkowych odpowiednio do BU 1000 lub BU 3000.

Finansową odrębność BU 1000 i BU 3000 potwierdza również fakt posiadania należności związanych z działalnością BU 1000 i BU 3000, tj. w szczególności należności handlowych, a także zobowiązań np. z tytułu pożyczek, czy umów leasingu, a także z tytułu wynagrodzeń należnych pracownikom alokowanym do BU 1000 i BU 3000.

Spółka pragnie zaznaczyć, iż przesłankę wyodrębnienia finansowego, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, należy rozumieć jako możliwość oddzielenia finansów wydzielanego majątku od finansów Spółki. W związku z powyższym, w ocenie Spółki BU 1000 i BU 3000 należy traktować jako wyodrębniony finansowo zespół składników majątkowych.

Zdaniem Spółki zespoły składników majątkowych stanowiących BU 1000 i BU 3000 posiadać będą także zdolność do funkcjonowania jak niezależne przedsiębiorstwa zdolne do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych.

Jako kryterium zdolności do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w praktyce wskazuje się możliwość samodzielnego działania na rynku jako odrębny podmiot prowadzący zadania gospodarcze realizowane w obecnym przedsiębiorstwie. Takie kryterium znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego oraz wyrokach sądów administracyjnych m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 12 maja 2008 r. (sygn. IP-PB3-423-282/08-2/PS) oraz w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 1998 r. (sygn. akt SA/Gd 1097/96).

Jak wskazano powyżej, BU 1000 i BU 3000 stanowią organizacyjnie i finansowo wyodrębnione zespoły składników majątkowych, stworzone i przygotowane do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, tj. działalności w zakresie Usług Telekomunikacyjnych Świadczonych na Rynku Lokalnym w przypadku BU 1000 oraz działalności z zakresu Hurtowych Usług Międzynarodowych w przypadku BU 3000.

W zakresie jednostek organizacyjnych zapewniających obsługę zarówno BU 1000 i BU 3000 (w szczególności obsługa księgowa, kadrowa, utrzymanie systemów informatycznych, obsługa administracyjna), zostaną zawarte stosowne umowy, dzięki czemu zostanie zapewniona nieprzerwana i kompleksowa obsługa w obszarze funkcji wsparcia.

Po podziale Spółka Przejmująca wejdzie w prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu siedziby Oddziału oraz powierzchni biurowej w regionach a BU 3000 pozostanie stroną umowy najmu siedziby BU 3000.

BU 1000 i BU 3000 będą stanowić zatem wyodrębnione części Spółki, które samodzielnie realizować będą powierzone im zadania. Powyższe, zdaniem Spółki, oznacza, że zespoły składników materialnych i niematerialnych przypisanych do BU 1000 i BU 3000 będą mogły jednocześnie stanowić niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Spółki, BU 1000 i BU 3000 spełniać będą wszystkie przesłanki wyodrębnienia funkcjonalnego, organizacyjnego i finansowego i jednocześnie będą mogły prowadzić działalność gospodarczą w sposób niezależny, a zatem stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Stanowisko w zakresie pytania 2

Spółka stoi na stanowisku, że przeniesienie w wyniku podziału przez wydzielenie BU 1000 na rzecz Spółki Przejmującej będzie podlegać wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

W opinii Spółki podział przez wydzielenie nie podlega opodatkowaniu VAT.

Podział przez wydzielenie powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku, co oznacza że na gruncie ustawy o VAT powinien być rozumiany jako transakcja zbycia.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Mając na uwadze fakt, że w wyniku podziału Spółki nastąpi wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT do Spółki Przejmującej, Spółka stoi na stanowisku, że taka transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie, Organ informuje, że niniejsza interpretacja rozstrzyga w zakresie podatku od towarów i usług, w podatku dochodowym od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.